Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2015-06-05][nuasmeninta nutartis byloje][I-728-289-2015].docx
Bylos nr.: I-728-289/2015
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Regionų apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051 atsakovas
Kategorijos:
1. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.25. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1. ADMINISTRACINĖS BYLOS, KYLANČIOS IŠ GINČŲ DĖL TEISĖS VIEŠOJO AR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SRITYJE
1.35. Bylos, susijusios su vietos savivalda:
1.35.3. Kitos bylos susijusios su vietos savivalda
3. ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENA
3.21. Teismo sprendimas

Administracinės bylos Nr. I-728-289/2015

Teisminio proceso numeris: 3-64-3-02776-2014-5

Procesinio sprendimo kategorija: 59; 73.

(S)

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. birželio 5 d.

Šiauliai

 

Šiaulių apygardos administracinio teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko teisėjo Virginijaus Stankevičiaus, teisėjų Laisvutės Kartanaitės ir Žano Kubecko,

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos R. D. atstovo advokato Žydrūno Rupšio prašymą dėl proceso išlaidų priteisimo iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos,

 

n u s t a t ė :

 

Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 22 d. sprendimu nusprendė pareiškėjo pareiškėjos R. D. atstovo advokato Žydrūno Rupšio skundą dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. S-2070 (3.34) „Dėl padarytos žalos atlyginimo“ panaikinimo ir įpareigojimo atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išnagrinėti pareiškėjos R. D. atstovo advokato Žydrūno Rupšio 2014 m. rugsėjo 9 d. prašymą Nr. 73/2014 iš naujo Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka tenkinti; panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. sprendimą Nr. S-2070 (3.34) „Dėl padarytos žalos atlyginimo“; įpareigoti atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išnagrinėti pareiškėjos R. D. atstovo advokato Žydrūno Rupšio 2014 m. rugsėjo 9 d. prašymą Nr. 73/2014 iš naujo Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2015 m. gegužės 25 d. pareiškėjos R. D. atstovas advokatas Žydrūnas Rupšys Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Prašyme prašoma iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos priteisti bylinėjimosi išlaidas pareiškėjai R. D., kurias sudaro išlaidos, susijusios su tiktos teisinės pagalbos pareiškėjai apmokėjimu (ABTĮ 44 str.), žyminio mokesčio sumokėjimu: skundo parengimas, dalyvavimas Šiaulių apygardos administracinio teismo posėdžiuose. Viso apmokėta už suteiktas teisines paslaugas 434,43 Eur (keturi šimtai trisdešimt keturi eurai, 43 ct). Sumokėta žyminio mokesčio už skundo reikalavimą – 28,96 eurai. Nurodyto dydžio išlaidos pagrįstos pinigų priėmimo kvitu Nr. 714765, mokėjimo nurodymu Nr.599715, išlaidų dydis atitinka 2015-03-19 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo" pakeitimo patvirtintus dydžius, be to administracinė byla yra didelės apimties, sudėtinga tiek faktinių aplinkybių nustatymo, tiek teisės taikymo aspektu.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atsiliepime nurodoma, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2015-05-28 gavo Šiaulių apygardos administracinio teismo raštą dėl pareiškėjos R. D. atstovo advokato Žydrūno Rupšio prašymo dėl teismo išlaidų priteisimo. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių - 10 procentų patvirtinto taikomoje minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną - išlaidas. Kitų išlaidų dėl skunde (prašymo) surašymo ir padavimo, išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, dydis yra nustatomas; vadovaujantis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (nauja redakcija 2015-03-19 Nr. 1R-77). Atsakovo nuomone suteiktų teisinių paslaugų kaina yra per didelė ir prašo teismo taikyti mažesnius dydžius negu nustatyti maksimalūs dydžiai Rekomendacijoje. Bylinėjimosi teisme išlaidų dydį paliekame spręsti teismui savo nuožiūra.

Pareiškėjo atstovo advokato prašymas tenkintinas.

ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių - 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną - išlaidas. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. ABTĮ 49 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus; pačios šalies dalyvavimas byloje neatima iš jos teisės turėti šioje byloje atstovų. ABTĮ 49 straipsnio 3 dalis numato, jog įgaliotais atstovais (pagal pavedimą) paprastai būna advokatai. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta sutartimi. CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau – Rekomendacijos).

Pareiškėjos patirtas atstovavimo išlaidas patvirtina 2014 m. lapkričio 14 d. pinigų priėmimo kvitas Nr.714765 (b.l.93).

Kaip matyti iš bylos medžiagos, advokatas Žydrūnas Rupšys Šiaulių apygardos administraciniame teisme pareiškėją 2015 m. balandžio 2 dieną atstovavo 1 val. 3 min. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.19 p. numatyta, kad vieną atstovavimo teisme valandą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 0,1 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Rekomendacijų 9 p. numato, kad teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Už dalyvavimą 2015 m. balandžio 2 d. teismo posėdyje vadovaujantis Rekomendacijų 8.18 ir 9 punktu, galėtų būti priteistina iki 71,45 euro (714, 5 eurų Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio (2014 m. 4-ojo ketvirčio) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių) x 0,1 (koeficientas) x 1 (valandų skaičius).

Taip pat pareiškėjos atstovo prašyme nurodoma, kad pareiškėja patyrė išlaidas sumokant atstovui už skundo parengimą, t.y. prašoma priteisti 434,43 Eur sumą ne tik už pareiškėjos atstovavimą Šiaulių apygardos administraciniame teisme, bet ir už 2014 m. lapkričio 17 d. skundo parengimą.

Įvertinus bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą bei remiantis Rekomendacijų (aktuali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85) kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku (2004 m. kovo 26 d. nutarimu) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio redakcija) 8.2 punktu (koeficientas už skundo parengimą 3, o 2014 m. lapkričio mėn. galiojusi minimali alga -1035 Lt (300 eurų) ir atsižvelgiant į aukščiau minėtas naujosios Rekomendacijų redakcijos nuostatas, numatančias maksimalius dydžius už atstovo atstovavimą teismo posėdyje, iš viso už skundo parengimą ir pareiškėjos atstovavimą teismo posėdyje 2015 m. balandžio 2 dieną iš atsakovo priteistina visa prašoma 434,43 Eur suma.

Iš bylos medžiagos matyti, kad 2014 m. lapkričio 14 d. už pareiškėją buvo sumokėtas 100 Lt (28 eurų) žyminis mokestis Šiaulių banke (93 b.l.), todėl pareiškėjai iš atsakovo priteistina 28,96 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus paskaičiavimus iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos iš viso priteistina 463,39 Eur teismo išlaidų.

 

Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR ABTĮ 44 str., 45 str., 105-107 str. teismas

 

n u t a r i a :

 

Pareiškėjos R. D. atstovo advokato Žydrūno Rupšio prašymą tenkinti.

Priteisti pareiškėjai R. D. iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 463,39 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt tris eurus 39 ct) teismo išlaidų.

              Nutartis per 7 d. nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

 

 

Teisėjai                                                                      Virginijus Stankevičius

 

                                                                      Laisvutė Kartanaitė

 

                                                                      Žanas Kubeckas

 

 

 

 

 

 


Paminėta tekste:
  • CPK