Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2015-10-16][nuasmeninta nutartis byloje][3K-3-554-690-2015].docx
Bylos nr.: 3K-3-554-690/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Akmenės rajono savivaldybės administracija 188719391 atsakovas
UAB "Atamis" 300564438 Ieškovas
Viešųjų pirkimų tarnyba 188656261 išvadą duodanti institucija
"TAEM Urbanistai" 126163297 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.5.35. Viešas konkursas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.1. Civilinio proceso įstatymai, jų aiškinimas ir taikymas:
3.1.1.2. Civilinio proceso principai:
3.1.1.2.11. Rungimosi principas
3.1.1.2.22. Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų taikymas civiliniame procese
3.1.3. Civilinio proceso dalyviai:
3.1.3.6. Tretieji asmenys civiliniame procese:
3.1.3.6.2. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų
3.1.7. Bylinėjimosi išlaidos:
3.1.7.9. Išlaidų advokato, advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas
3.1.14. Ieškinys:
3.1.14.2. Kelių ieškinio reikalavimų sujungimas ir išskyrimas
3.1.14.4. Ieškinio priėmimas
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.2. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu (dublikai, triplikai)
3.2.1.4. Kiti teismo ir šalių parengiamieji veiksmai
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.3.5. Bylos nagrinėjimo atidėjimas
3.2.4. Įrodymai ir įrodinėjimas:
3.2.4.11. Įrodymų vertinimas
3.2.4.12. Kiti klausimai, susiję su įrodymais bei įrodinėjimu civiliniame procese
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.18. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio bylą apeliacine tvarka, teisės
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

Motyvų projektas

Civilinė byla Nr. 3K-3-554-690/2015

Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00361-2014-5

Procesinio sprendimo kategorija 2.5.11.4 (S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. spalio 16 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Kryževičiaus, Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gedimino Sagačio,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atamis kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 17 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atamis“ ieškinį atsakovei Akmenės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „TAEM Urbanistai“, institucija, teikianti išvadą byloje, – Viešųjų pirkimų tarnyba.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo atitiktį kvalifikacijos reikalavimui turėti teisę verstis veikla – atlikti topografijos darbus (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 32 straipsnio 3 dalis, Geodezijos ir kartografijos įstatymo (toliau – ir GKĮ) 12 straipsnis), aiškinimo ir taikymo.

Ieškovė UAB „Atamis (toliau – ieškovė, tiekėja, kasatorė) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – atsakovė, perkančioji organizacija): 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą atmesti ieškovės pretenziją, 2014 m. rugpjūčio 7 d. rašte nurodytą sprendimą vertinti tiekėjos pasiūlymą iš naujo ir palikti galioti sprendimą, kuriuo UAB „TAEM Urbanistai“ pripažinta neatitinkančia nustatytų kvalifikacijos reikalavimų; panaikinti atsakovės 2014 m. rugpjūčio 14 d. rašte nurodytus sprendimus sudaryti naują pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoja pripažinti UAB „TAEM Urbanistai“; palikti galioti sprendimus, apie kuriuos ieškovė informuota 2014 m. liepos 24 d. raštu; pripažinti, kad UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlyme pateikta informacija apie šios tiekėjos kvalifikaciją yra nekonfidenciali, ir įpareigoti atsakovę pateikti šią informaciją ieškovei.

Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdė atvirą konkursą „Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano ir metodinio aprašo parengimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Konkursas). Konkurso sąlygose, be kitų, nustatytas reikalavimas tiekėjui būti įregistruotam įstatymų nustatyta tvarka ir turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje suteikti visas pirkimo dokumentuose nurodytas paslaugas (13.6 punktas). Ieškovė nurodė, kad atsakovės 2014 m. liepos 24 d. raštu buvo informuota, jog jos pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Perkančiosios organizacijos 2014 m. rugpjūčio 7 d. raštu tiekėjai informuoti, kad Konkurso dalyvis pateikė pretenziją ir, ją išnagrinėjus, priimtas sprendimas jo pasiūlymą įvertinti iš naujo. 2014 m. rugpjūčio 14 d. ieškovė informuota, kad perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti ieškovės pasiūlymą laimėjusiu panaikintas ir Konkurso laimėtoju pripažintas UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymas. Nesutikdama su tokiu sprendimu, ieškovė pateikė pretenziją, ši perkančiosios organizacijos buvo atmesta. Ieškinyje nurodoma, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nusprendė, jog Konkurso sąlygos nebuvo aiškios, ir dėl to UAB „TAEM Urbanistai“ nepagrįstai leido patikslinti neišsamius duomenis apie kvalifikaciją, pažeisdama lygiateisiškumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principus. Ieškovės vertinimu, UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymo pateikimo dieną neatitiko Konkurso sąlygų 13.6 punkto reikalavimo – neturėjo teisės verstis reikiama veikla (atlikti topografijos darbų). Perkančioji organizacija, spręsdama, kad tiekėjas turi teisę verstis topografijos veikla neįdarbinęs specialisto, o tik su juo sudaręs paslaugų teikimo sutartį, pažeidė GKĮ 12 straipsnį, pagal kurį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus juridinis asmuo turi tik tuomet, kai jis yra įdarbinęs specialistą, kuriam išduotas kvalifikacijos pažymėjimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Tiekėjas, ketinantis pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus topografijos darbams atlikti, tokį ūkio subjektą, turintį teisę verstis reikiama veikla ir atitinkantį nurodytą reikalavimą, turėjo nurodyti pasiūlyme ir pateikti visus Konkurso sąlygose reikalaujamus dokumentus; UAB „TAEM Urbanistai“ to nepadarė, pasiūlyme specialisto nenurodė. Ieškovės teigimu, tikslindamas duomenis apie kvalifikaciją, tiekėjas nebegali remtis pasiūlyme nenurodyto eksperto pajėgumais.

Ieškovė taip pat prašė teismo pripažinti, kad UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlyme pateikta informacija apie šios tiekėjos kvalifikaciją yra nekonfidenciali, ir įpareigoti atsakovę ją pateikti ieškovei susipažinti. Ieškovės manymu, dokumentai, įrodantys tiekėjo teisę verstis reikiama veikla, informacija apie tiekėjo pasiūlyme nurodytus už sutarties vykdymą atsakingus specialistus, tinkamai įvykdytas sutartis neturi komercinės vertės, todėl negali būti pripažinti komercine paslaptimi.

 

II. Byloje priimtų teismų procesinių sprendimų esmė

 

Šiaulių apygardos teismas 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Spręsdamas dėl ieškovės argumento, kad UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymo pateikimo dieną neturėjo teisės verstis reikiama veikla – atlikti topografijos darbų, nes pasiūlymo pateikimo dieną nebuvo įdarbinusi geodezijos ir kartografijos darbus galinčio atlikti specialisto, teismas vertino trečiojo asmens tikslinant duomenis apie kvalifikaciją pateiktus dokumentus – geodezijos ir kartografijos specialisto T. V. kvalifikaciją pagrindžiančius atestatus, tiekėjos ir specialisto 2012 m. rugpjūčio 24 d. sudarytą paslaugų sutartį dėl topografinių planų sudarymo ir derinimo darbų, kadastrinių matavimų atlikimo bei tiekėjos ir specialisto 2014 m. birželio 25 d. sudarytą ketinimų protokolą, pagal kurį Konkurso laimėjimo atveju specialistas įsipareigojo įsidarbinti pas tiekėją, o tiekėja įsipareigojo įdarbinti specialistą. Atsižvelgęs į faktines bylos aplinkybes, teismų praktiką, teismas pripažino nepagrįstais ieškovės argumentus, kad tiekėjos susitarimas su specialistu dėl įdarbinimo ateityje neįrodo, jog trečiasis asmuo atitiko Konkurso sąlygų reikalavimus. Teismo vertinimu, trečiasis asmuo pasitelkė specialistą, kurį ketino įdarbinti; toks specialistas VPĮ prasme nelaikytinas subtiekėju. Tai, kad tiekėja neišviešino specialisto teikdama pasiūlymą ir tik vėliau perkančiosios organizacijos prašymu pateikė duomenis apie ir jo kvalifikaciją, teismo manymu, nesudarė pagrindo spręsti, kad UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų. Viešųjų pirkimų tarnyba byloje pateiktoje išvadoje taip pat pažymėjo, kad atsakovė, prašydama patikslinti trečiojo asmens kvalifikaciją, nepažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų ir 32 straipsnio 5 dalies nuostatų. Teismas konstatavo, kad atsakovė trečiojo asmens pateiktus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus įvertino pagal Konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, todėl atmetė prašymus panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus ir patenkinti ieškovės pretenzijos reikalavimus. Teismas, nagrinėdamas ieškovės prašymą pripažinti, kad UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlyme pateikta kvalifikaciją pagrindžianti informacija yra nekonfidenciali, ir įpareigoti atsakovę pateikti ją susipažinti, nustatė, jog trečiasis asmuo išsamiai nurodė, kuriuos pasiūlymo dokumentus laiko konfidencialiais, išdėstė neviešinamos informacijos apimtis ir pagrindus. Teismas atmetė ieškovės argumentą, kad perkančioji organizacija nepagrindė, kodėl neleido susipažinti su visais trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais; atsisakymas pagrįstas konfidencialumu, CK 1.116 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės vidaus dokumentais, reglamentuojančiais komercinę paslaptį. Teismas nekonstatavo, kad yra pagrindas daryti išvadą, jog perkančioji organizacija nevertino teikėjos pateiktų duomenų ir argumentų, formaliai nusprendė neteikti dokumentų ieškovei susipažinti. Teismas pažymėjo, kad ieškovė, be nurodymo, jog dalis dokumentų buvo nepagrįstai nepateikti, ir citatų iš teismų praktikos, jokių argumentų dėl prašomų pateikti susipažinti dokumentų nepateikė, nenurodė, kokia informacija reikšminga, kokias aplinkybes gali patvirtinti, kokią reikšmę gali turėti perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumui.

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovės apeliacinį skundą, 2015 m. kovo 17 d. nutartimi paliko Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimą nepakeistą. Teisėjų kolegija nurodė, kad nors Konkurso sąlygų 13.6 punktas yra bendro pobūdžio sąlyga ir joje nedetalizuoti konkretūs darbai, kuriuos tiekėjas turės atlikti, tačiau byloje nekilo ginčas, jog dalis atliktinų darbų – topografijos darbai, tokia informacija pateikta Konkurso sąlygų 5 priede, perkančiosios organizacijos atsakyme į tiekėjų klausimus. Teisėjų kolegija sutiko su ieškove, kad pagal GKĮ 12 straipsnio 1 dalį juridinis asmuo darbus gali atlikti tik tuo atveju, jei yra įdarbinęs fizinį asmenį, turintį reikiamą kvalifikacijos pažymėjimą, tačiau pažymėjo, kad būtų neracionalu įdarbinti specialistą, turintį teisę atlikti topografijos darbus, nežinant, ar jo (būsimas) darbdavys bus išrinktas pirkimo laimėtoju, todėl sprendė, kad teisė atlikti topografijos darbus galėjo būti įrodinėjama ne tik sudaryta darbo sutartimi, bet ir kitokiu sandoriu – dvišaliu ketinimų protokolu; galimybė atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodinėti ketinimu ateityje (laimėjus pirkimą) sukurti darbo teisinius santykius pripažįstama ir kasacinio teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Avona“ v. VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, bylos Nr. 3K-3-475/2014). Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija nusprendė, kad UAB „TAEM Urbanistai“ pateikti dokumentai – 2014 m. birželio 25 d. ketinimų protokolas, pasirašytas abiejų šalių, T. V. diplomas ir pažymėjimai įrodo, jog trečiasis asmuo pasiūlymo pateikimo dieną (2014 m. birželio 30 d.) atitiko Konkurso sąlygų 13.6 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad atsakovė nepažeidė pareigos prašyti tiekėją pagrįsti ginčo kvalifikaciją; UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymo pateikimo dieną turėjo reikiamą kvalifikaciją ir ją pagrindė; tokios pačios pozicijos laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnyba, kurios išvada abejoti kolegija neturėjo pagrindo. Teisėjų kolegija sutiko su ieškove, kad UAB „TAEM Urbanistai“, teikdama pasiūlymą, turėjo išviešinti informaciją apie būsimą darbuotoją, pateikti perkančiajai organizacijai ne tik sudarytą ketinimų protokolą, bet ir kitus dokumentus, įrodančius ketinamo įdarbinti specialisto kvalifikaciją, kartu pažymėdama, jog Konkurso sąlygų 13.6 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas buvo gana abstraktus. Dėl perkančiosios organizacijos abstrakčiai ir nekonkrečiai suformuluoto reikalavimo (aiškiai neįvardijus, kokius konkrečius darbus reikės atlikti ir kokius dokumentus būtina pateikti), teisėjų kolegija neturėjo pagrindo konstatuoti, kad UAB „TAEM Urbanistai“, pasiūlyme neįvardijusi, jog daliai darbų pasitelks specialistą T. V., neatitiko Konkurso sąlygų 13.6 punkto reikalavimo. Atsižvelgdama į UAB „TAEM Urbanistai“ poziciją dėl konfidencialios informacijos, jai pagrįsti pateiktus dokumentus bei tai, kad ieškovė ir trečiasis asmuo yra tarpusavyje konkuruojantys subjektai, o UAB „TAEM Urbanistai“ nurodyta informacija apie pajamas, klientus, sudarytas sutartis ir jų vykdymo eigą gali turėti komercinę vertę, teisėjų kolegija sprendė, kad reikalaujamos informacijos atskleidimas galėtų pažeisti UAB „TAEM Urbanistai“ komercinius interesus, todėl perkančioji organizacija, neleidusi ieškovei susipažinti su informacija, kurią trečiasis asmuo nurodė kaip konfidencialią, nepažeidė VPĮ 6 ir 41 straipsnių nuostatų.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 17 d. nutartį; priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai; ex officio panaikinti atsakovės ir trečiojo asmens 2014 m. spalio 10 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:

 1. Dėl pasitelkiamo specialisto išviešinimo pasiūlyme. Kasatorė nesutinka su teismų išvada, kad tiekėjo pasitelkiamo specialisto neišviešinimas pateiktame pasiūlyme nesudaro pagrindo atmesti tokį pasiūlymą. Ši išvada prieštarauja kasacinio teismo praktikai, kur konstatuota, kad vertinant, ar būsimas darbuotojas laikytinas tiekėjo subtiekėju ar kitu ūkio subjektu VPĮ 32 straipsnio 3 dalies prasme, tokį asmenį vienaip ar kitaip pasiūlyme reikia išviešinti; tik tokiu atveju tiekėjams pagal VPĮ suteikiama teisė (o perkančiosioms organizacijoms – pareiga) tikslinti kvalifikacijos duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Avona“ v. VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, bylos Nr. 3K-3-475/2014). Teismai nusprendė, kad UAB „TAEM Urbanistai“ kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus, nors tiekėjos pasitelkiamas asmuo nebuvo išviešintas pasiūlyme, o nurodytas tik tikslinant kvalifikaciją. Kasatorės vertinimu, apeliacinės instancijos teismo argumentai nenuoseklūs ir prieštaringi: viena vertus, teismas nustatė, kad byloje nebuvo ginčo, jog dalis atliktinų darbų – topografijos darbai, kita vertus, sprendė, kad Konkurso sąlygų 13.6 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas turėti atitinkamus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje suteikti visas pirkimo dokumentuose nurodytas paslaugas, buvo gana abstraktus (dėl to teismas nepripažino esant pagrindo konstatuoti, kad trečiasis asmuo, pasiūlyme aiškiai neįvardijęs, jog daliai darbų pasitelks specialistą, neatitiko Konkurso sąlygų 13.6 punkto reikalavimo).
 2. Dėl specialisto pajėgumų prieinamumą pagrindžiančio dokumento vertinimo. Kasatorė atkreipia dėmesį į tai, kad kasacinis teismas formuoja praktiką, jog tiekėjai, norėdami įrodyti trečiųjų asmenų (pasitelkiamų specialistų) pajėgumų prieinamumą, privalo pateikti dvišalį savo ir būsimo darbuotojo susitarimą dėl darbo santykių sukūrimo, kuriame būtų aptartos visos būtinosios (minimalios) darbo sutarties sąlygos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Avona“ v. VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, bylos Nr. 3K-3-475/2014). Kasatorės įsitikinimu, teismai nepagrįstai 2014 m. birželio 25 d. su T. V. sudarytą ketinimų protokolą įvertino kaip išreiškiantį aiškią šalių valią sukurti darbo santykius viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, nes nenustatė, kad jame būtų buvusios visos būtinosios (minimalios) darbo sutarties sąlygos – darbuotojo darbovietė ir darbo funkcijos (DK 95 straipsnio 1 dalis), darbo apmokėjimo sąlygos (DK 95 straipsnio 3 dalis).
 3. Dėl netinkamo VPĮ 32 straipsnio 3 dalies ir 34 straipsnio aiškinimo ir taikymo. Kasaciniame skunde nurodoma, kad GKĮ 12 straipsnio 1 dalyje juridinio asmens teisė verstis geodezijos ir kartografijos veikla siejama su būtinąja sąlyga – juridinis asmuo turi turėti darbuotoją (fizinį asmenį), kuriam būtų išduotas kvalifikacijos pažymėjimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymo pateikimo dieną neturėjo tokio darbuotojo, t. y. neturėjo teisės verstis topografijos veikla. Nepaisant to, teismai sprendė, kad trečiasis asmuo VPĮ 32 straipsnio 3 dalies pagrindu turėjo teisę remtis kito subjekto (T. V.) pajėgumais. Kasatorės vertinimu, tokia teismų išvada padaryta netinkamai aiškinant VPĮ 32 straipsnio 3 dalį, kuri priimta įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB (toliau – Direktyva 2004/18/EB) 46–48 straipsnių nuostatas. Direktyvos 2004/18/EB 47 straipsnio 2 dalyje ir 48 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančiose ekonominius, finansinius, techninius ir profesinius kvalifikacijos reikalavimus, nustatyta tiekėjo teisė remtis kitų subjektų pajėgumais, tačiau tokia teisė neįtvirtinta nustatant reikalavimą turėti teisę verstis tam tikra veikla (Direktyvos 2004/18/EB 46 straipsnis). Dėl to bylą nagrinėjusių teismų procesiniuose sprendimuose pateiktas išaiškinimas, kad galimybė remtis kitų subjektų pajėgumais turi būti suteikiama ir grindžiant atitiktį reikalavimui turėti teisę verstis veikla, neatitinka Direktyvos 2004/18/EB 46 straipsniu siekiamų tikslų, nukrypsta nuo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) doktrinos, kurioje nurodyta, kad visos nacionalinių teisės aktų nuostatos, kuriomis į valstybės narės teisės sistemą yra perkeliamos ES teisės normos, turi būti aiškinamos taip, kad maksimaliai atitiktų ES teisės aktus ir jų reglamentavimu siekiamus tikslus (Teisingumo Teismo 1984 m. balandžio 10 d. sprendimas Von Colson ir Kamann prieš Land Nordrhein-Westfalen, C-14/83).

 

Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovė prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 17 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:

 1. Dėl pasitelkiamo specialisto išviešinimo pasiūlyme. Atsakovė sutinka, kad Konkurso dokumentuose nebuvo tiksliai įvardyta, kokius kvalifikacijos dokumentus tiekėjai turi pateikti, todėl jiems galėjo kilti neaiškumų dėl konkrečių dokumentų, o apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog neaiškių (netikslių) pirkimo sąlygų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka perkančiajai organizacijai. UAB „TAEM Urbanistai“ neginčijo aplinkybės, kad reikės atlikti topografijos darbus, kuri nors ir neaiškiai, bet buvo nurodyta, todėl teismas pagrįstai konstatavo, jog nebuvo pagrindo ginčyti neaiškų reikalavimą, nes, nenukrypstant nuo kasacinio teismo praktikos, tiekėjai privalo perkančiajai organizacijai įrodyti, kad turi teisę verstis atitinkama su pirkimo objektu tiesiogiai susijusia veikla, jei ši reguliuojama imperatyviųjų teisės normų. Atsakovė pažymi, kad, remdamasi VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, privalėjo pareikalauti trečiojo asmens paaiškinti ar patikslinti duomenis, pagrindžiančius jo atitiktį Konkurso sąlygų 13.6 punkte nustatytam reikalavimui, nekeičiant pasiūlymo esmės. Kadangi UAB „TAEM Urbanistai“ patikslino savo kvalifikaciją nekeisdama pasiūlymo esmės, bendrovės kvalifikacija buvo įgyta iki pasiūlymo pateikimo dienos, Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodyta, kad trečiasis asmuo, pateikdamas papildomą informaciją apie savo kvalifikaciją, nepakeitė savo pasiūlymo, o tik patikslino duomenis apie savo kvalifikaciją ir įrodė, jog pasiūlymo pateikimo metu ji buvo tinkama, tai atsakovė įsitikinusi, kad teismai, priimdami skundžiamus sprendimus, nepadarė jokių prieštaringų išvadų ir nenukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos.
 2. Dėl specialisto pajėgumų prieinamumą pagrindžiančio dokumento vertinimo. Atsakovė, nesutikdama su kasatore, nurodo, kad kasacinis teismas nekonstatavo, jog trečiojo asmens pasitelkimas privalo būti įformintas išimtinai darbo sutartimi; priešingai, nurodoma, kad tai gali būti ir preliminarus susitarimas dėl darbo teisinių santykių sukūrimo (ketinimų protokolas), svarbiausia, kad jame būtų išreikšta ne vieno, bet abiejų (tiek darbdavio, tiek planuojamo įdarbinti specialisto) subjektų valia sukurti darbo teisinius santykius, būtų aišku, kad ketinamo įdarbinti asmens pajėgumai (ištekliai) darbdaviui (tiekėjui) bus prieinami. Tokios pozicijos laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Atsakovės nuomone, UAB „TAEM Urbanistai“ ir eksperto T. V. sudarytas ketinimų protokolas atitinka nurodytas sąlygas, be to, kartu pateikta iki 2014 m. rugpjūčio 24 d. galiojanti tų pačių šalių sudaryta Paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią T. V. įsipareigojęs atlikti topografijos planų sudarymo ir derinimo darbus bei kadastrinius matavimus už sutartyje nustatytus įkainius.
 3. Dėl netinkamo VPĮ 32 straipsnio 3 dalies ir 34 straipsnio aiškinimo ir taikymo. Atsiliepime pažymima, kad Europos Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei; viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji (CK, CPK) ir specialieji (VPĮ) teisės aktai. Atsakovė atkreipia dėmesį į tai, kad VPĮ 32 straipsnyje nėra imperatyviai išskirta, jog tiekėjai gali remtis kitų subjektų pajėgumais tik grįsdami ekonominius, profesinius ir techninius pajėgumus; tokios nuostatos nėra ir Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėse rekomendacijose, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-196. Kasatorės nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Avona“ v. VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, bylos Nr. 3K-3-475/2014, priimta išnagrinėjus ginčą dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo atitiktį kvalifikacijos reikalavimui turėti teisę verstis tam tikra veikla; šioje nutartyje kasacinis teismas nenurodė, kad tiekėjas atitikties reikalavimui turėti teisę verstis veikla negalėjo pagrįsti kito subjekto pajėgumais, kad tokios galimybės nenustato nei nacionalinės, nei Europos Bendrijos teisės aktai.

 

Daugiau atsiliepimų į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka nepateikta.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo aspektais pagal byloje nustatytus duomenis sprendžia dėl: i) perkančiosios organizacijos atlikto tiekėjo atitikties kvalifikacijos reikalavimui turėti teisę verstis veikla, reikalinga viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti, vertinimo teisėtumo; ii) perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių.

 

Dėl perkančiosios organizacijos atlikto atitikties kvalifikacijos reikalavimui turėti teisę verstis veikla, reikalinga viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti, vertinimo

 

Byloje kilo ginčas dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų 13.6 punkto reikalavimui vertinimo. Šioje nuostatoje nurodyta, kad tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę suteikti visas pirkimo dokumentuose nurodytas paslaugas. Kvalifikacijos reikalavimą įrodantys dokumentai – tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ar kiti dokumentai arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis tiekėjo teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga visai pirkimo sutarčiai vykdyti. Konkurso dokumentų ir perkančiosios organizacijos atsakymų į tiekėjų paklausimus teismai nustatė, kad dalį perkamų paslaugų sudaro topografijos darbai, kuriems atlikti tiekėjas privalo atitikti Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Pagal šią normą Lietuvos Respublikos, kitų valstybių narių piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėje narėje teisėmis, gali atlikti geodezijos ir kartografijos darbus turėdami jiems išduotus kvalifikacijos pažymėjimus arba kitus dokumentus, kurie suteikia teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai gali atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, kai jų darbuotojas (fizinis asmuo) turi jam išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Ieškovė kasaciniame skunde teikia argumentus, kad atsakovė netinkamai įvertino trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktį nurodytam reikalavimui – nepagrįstai neatmetė pasiūlymo, nors UAB „TAEM Urbanistai“ nebuvo įdarbinusi darbuotojo, turinčio išduotą kvalifikacijos pažymėjimą, o ketinamas pasitelkti specialistas nebuvo išviešintas pasiūlyme Konkursui, duomenys apie jį nurodyti tik tikslinant kvalifikacijos duomenis. Ginčą nagrinėję teismai tokį perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinę teisėtu ir nepažeidžiančiu Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, anot kasatorės, netinkamai aiškino teisę ir nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos. Tokie kasatorės argumentai pripažintini pagrįstais.

Pagal VPĮ nuostatas tiekėjas, dalyvaujantis viešajame pirkime, tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus gali pats arba pirkimo sutarčiai vykdyti gali pasitelkti subrangovus (subtiekėjus) (VPĮ 24 straipsnio 5 dalis) ar remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais (VPĮ 32 straipsnio 3 dalis). Šis teisinis reguliavimas sudaro galimybę tiekėjui tiek pasitelkti kitą subjektą, kuris atliktų dalį perkamų paslaugų ar darbų, tiek paslaugas teikti ar darbus atlikti pačiam, pasitelkiant kito subjekto pajėgumus (techninius, finansinius ar kt.). Vienas iš būdų tiekėjui užtikrinti kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams – įdarbinti reikalaujamą kvalifikaciją turintį darbuotoją. Tokiais atvejais pripažįstama, kad viešojo pirkimo sutartį vykdo pats tiekėjas, o duomenys apie jo kvalifikaciją, jeigu nėra pakankami ir aiškūs, remiantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, gali būti tikslinami ir po pasiūlymų pateikimo termino. Tačiau viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas lemia, kad tiekėjas dalyvaudamas viešajame pirkime nežino, ar jo pasiūlymas bus išrinktas laimėjusiu, todėl kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad iki tiekėjo pripažinimo pirkimo laimėtoju nebūtina įdarbinti pasitelkiamą asmenį; tuomet tiekėjo atitikčiai nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams įrodyti pakanka sudaryti preliminarų dvišalį susitarimą dėl teisinių santykių sukūrimo, o tarp tiekėjo ir įdarbinsimo darbuotojo susiklosto kvazisubtiekimo teisiniai santykiai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Avona“ v. VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, bylos Nr. 3K-3-475/2014). Nurodytoje nutartyje išskirta ir būtinoji sąlyga būsimam darbuotojui pasitelkti – šį asmenį reikia vienaip ar kitaip išviešinti pasiūlyme (nurodant tokio asmens kvalifikacijos duomenis ar bet kokį kitą dokumentą, kurio būtų galima spręsti apie šių asmenų santykius). Tik tiekėjas, su pasiūlymu pateikęs informaciją apie kitų asmenų išteklių prieinamumą, pagal VPĮ turės teisę (o perkančiosios organizacijos – pareigą) tiekėjų kvalifikacijos vertinimo proceso metu tikslinti kvalifikacijos duomenis.

Kasacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje išplėtota tiekėjo kvalifikacijos, kaip objektyvios kategorijos, doktrina (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kamesta“ ir Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z. o. o. v. AB „Klaipėdos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-293/2011, ir joje nurodytą kasacinę praktiką), kuri suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Dėl to vien kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Tais atvejais, kai pateiktų duomenų nepakanka nuspręsti dėl tiekėjo deklaruotos kvalifikacijos atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti kandidatą ar dalyvį per protingą terminą papildyti arba paaiškinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Toks vertinimas nepaneigia perkančiosios organizacijos pareigos objektyviai ir skaidriai vertinti jai pateiktų kvalifikacijos dokumentų turinį, įsitikinti, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai leidžia daryti vienareikšmišką išvadą dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties nustatytiems reikalavimams, taip pat jog tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose). Kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad tiekėjo kvalifikacija objektyviai neatitinka pirkimo sąlygose įtvirtintų reikalavimų, jei iki galutinio pasiūlymų pateikimo momento tiekėjas neįgyja reikalaujamos patirties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta sujungtose civilinėse bylose AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, UAB „Pireka, bylos Nr. 3K-3-436/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Rasa“ v. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, UAB „Miesto skalbykla“, bylos Nr. 3K-3-408/2012). Tiek cituota, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Avona“ v. VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, bylos Nr. 3K-3-475/2014, suformuota kasacinio teismo praktika viena kitai neprieštarauja ir viena kitos nepaneigia, ji turi būti aiškinama taip, kad tiekėjo, viešojo pirkimo sutarties vykdymui ketinančio įdarbinti reikiamą išsilavinimą ir patirtį turin darbuotoją, kvalifikacija remiantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi gali būti tikslinama tik tais atvejais, kai būsimasis darbuotojas išviešinamas teikiant pasiūlymą, nes tuo metu toks asmuo (kvazisubtiekėjas) dar neįeina į tiekėjo sudėtį. Tokia išvada koreliuoja su kasacinio teismo suformuluota teisės taikymo ir aiškinimo praktika dėl pasitelkiamų subtiekėjų išviešinimo ir jų kvalifikacijos tikslinimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Raso“ v. AB Lietuvos paštas, bylos Nr. 3K-3-411/2014, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką), taip pat padeda išvengti tiekėjų piktnaudžiavimo savo teisėmis situacijų, kai įdarbinti kvalifikuotus darbuotojus nusprendžiama jau pateikus pasiūlymą.

Nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad pasiūlymo pateikimo metu trečiasis asmuo nebuvo įdarbinęs specialisto, kuriam išduotas kvalifikacijos pažymėjimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, kaip tai nustatyta GKĮ 12 straipsnio 1 dalyje. Dokumentai, patvirtinantys trečiojo asmens atitiktį Konkurso sąlygų 13.6 punkto reikalavimui, perkančiajai organizacijai pateikti atsakant į jos prašymą patikslinti kvalifikacijos duomenis. Atsakovei pateikti geodezijos ir kartografijos specialisto T. V. kvalifikaciją pagrindžiantys atestatai, trečiojo asmens ir specialisto 2012 m. rugpjūčio 24 d. sudaryta paslaugų sutartis dėl topografinių planų sudarymo ir derinimo darbų, kadastrinių matavimų atlikimo bei trečiojo asmens ir specialisto 2014 m. birželio 25 d. sudarytas ketinimų protokolas, pagal kurį Konkurso laimėjimo atveju specialistas įsipareigojo įsidarbinti pas trečiąjį asmenį, o trečiasis asmuo įsipareigojo įdarbinti specialistą. Nors ginčą sprendę teismai tinkamai nustatė, kad šių duomenų turinys galėtų patvirtinti specialisto T. V. pajėgumų prieinamumą trečiajam asmeniui, o kartu ir jo teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, tačiau tokia išvada gali būti daroma tik duomenis ar dalį jų turint tiekėjui teikiant pasiūlymą. Nagrinėjamu atveju teismų liko neįvertinti duomenų pateikimo laikas ir specialisto neišviešinimo teikiant pasiūlymą (jo pajėgumų prieinamumo) aplinkybė.

Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad kartu su pasiūlymu perkančiajai organizacijai nebuvo pateikti duomenys apie ketinimą įdarbinti specialistą T. V. ir jo kvalifikaciją. Apeliacinės instancijos teismas aplinkybės, kad duomenys apie specialistą buvo pateikti tik tikslinant pasiūlymą, nepripažino pažeidžiančia VPĮ 32 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 13.6 punkto reikalavimas suformuluotas gana abstrakčiai ir nekonkrečiai, todėl sprendė, jog nėra pagrindo UAB „TAEM Urbanistai“, pasiūlyme nenurodžiusios pasitelksimo specialisto, kvalifikaciją vertinti kaip neatitinkančią Konkurso sąlygų reikalavimų. Tokia teismo pozicija pripažintina nepagrįsta. Viena vertus, teismo išvada dėl Konkurso dokumentų netikslumo (neaiškumo) ir jų aiškinimo tiekėjų naudai padaryta netinkamai įvertinus bylos duomenis. Nors Konkurso sąlygų 13.6 punkto reikalavimo formuluotė per se galėtų kelti abejonių dėl paslaugų, kurias teikti teisę privalo turėti Konkurse dalyvaujantis tiekėjas, apimties ir turinio, ji privalo būti aiškinama kartu su kitais Konkurso dokumentais (dėl pirkimo sąlygų sisteminio aiškinimo žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 25 d. nutartį, priimtą sujungtose civilinėse bylose UAB „Švarinta“ v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir AB „Specializuotas transportas“ v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-60-378/2015, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Skundžiamoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad reikalavimas atlikti topografijos darbus nurodytas Konkurso sąlygų 5 priede – pirkimo sutarties projekte (jos Specialiųjų sąlygų 2 priedo 1 punkte). Be to, aplinkybė, kad turės būti atliekami topografijos darbai, perkančiosios organizacijos expressis verbis buvo nurodyta jos 2014 m. birželio 4 d. atsakyme į UAB „TAEM Urbanistai“ pateiktą paklausimą paaiškinti Konkurso sąlygas. Dėl to nėra pagrindo spręsti, kad trečiajam asmeniui nebuvo žinoma, jog pirkimo objekto dalį sudaro topografijos darbai.

Kita vertus, teismo vertinimas dėl trečiojo asmens atitikties kvalifikacijos reikalavimams pasiūlymų pateikimo dieną nepagrįstas byloje esančiais įrodymais. Kadangi trečiojo asmens pasiūlyme nebuvo nurodytas ketinamas pasitelkti specialistas, tai jį [pasiūlymą] gavusi perkančioji organizacija neturėjo objektyvios galimybės įsitikinti, kad T. V., kaip galbūt būsimo trečiojo asmens darbuotojo, pajėgumai šiam buvo prieinami jau pasiūlymo pateikimo dieną. Aplinkybė, kad tikslinant duomenis apie kvalifikaciją pateiktas ketinimų protokolas, pasirašytas abiejų šalių (trečiojo asmens ir specialisto T. V.), nesudaro pagrindo kitaip vertinti ginčo situaciją, nes vien šio dokumento tekstas ir jame nurodyta data, be kitų duomenų tiekėjo pasiūlyme, nepatvirtina ketinimo įdarbinti ar kitu teisiniu pagrindu pasitekti T. V. pajėgumus pasiūlymo pateikimo dieną. Teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiasis asmuo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neišviešino ketinimo Konkurso laimėjimo atveju įdarbinti specialistą T. V., taigi tinkamai neįrodė teisės verstis veikla (atlikti geodezijos ir kartografijos darbus) turėjimo.

Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį tiekėjas, grįsdamas atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, įtvirtintiems pirkimo sąlygose, perkančiajai organizacijai turi įrodyti kitų asmenų išteklių prieinamumą, bet įstatyme neįtvirtinta galimybė tokius įrodymus teikti vėliau, jei iš dalyvio pasiūlymo visumos niekaip negalima nustatyti jo ketinimo remtis kitų asmenų pajėgumu. Tokia išvada koreliuoja su kasacinio teismo pozicija dėl reikalavimo jau pasiūlymų pateikimo etape įrodyti, kad egzistuoja dalyvio ir trečiojo asmens (specialisto) teisinis ryšys, išdėstyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Avona“ v. VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, bylos Nr. 3K-3-475/2014. Apeliacinės instancijos teismas skundžiamoje nutartyje rėmėsi nurodyta kasacinio teismo nutartimi, tačiau nukrypo nuo joje pateiktų išaiškinimų ir dėl to priėmė nepagrįstą procesinį sprendimą.

 

Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių

 

Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė, vertindama trečiojo asmens kvalifikaciją, nesilaikė iš VPĮ nuostatų jai išplaukiančių pareigų, Konkurso laimėtoju paskelbė kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantį trečiąjį asmenį, todėl egzistuoja pagrindas pripažinti neteisėtais atsakovės sprendimus dėl ieškovės pretenzijos atmetimo, pasiūlymų vertinimo, preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo, Konkurso laimėtojo išrinkimo ir sprendimo su juo sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

Teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir jų vertinimas suponuoja prielaidas atsakovės ir trečiojo asmens UAB „TAEM Urbanistai“ 2014 m. spalio 10 d. viešojo pirkimo sutartį pripažinti neteisėta ab initio. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 straipsnio 5 dalis). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „G4S Lietuva“ v. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-94/2013).

Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti šios sutarties padarinius. Skirdamas šio straipsnio 4 dalyje įvardytas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje kilo poreikis taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas – nepripažinti neteisėtai sudaryto sandorio niekiniu ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyvių sankcijų – baudą (VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

Įvertinusi perkančiosios organizacijos atlikto pažeidimo svarbą, kilusius padarinius, atsižvelgdama į viešojo pirkimo sutarties pobūdį ir vertę (Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, sandorio vertė – 92 323 Lt (26 738,59 Eur), tai, kad VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodyta bauda turi būti ne didesnė kaip 10 proc. pirkimo sutarties vertės, pažymėdama, kad skirtina bauda turi būti veiksminga, proporcinga ir turėti atgrasantį poveikį perkančiajai organizacijai (skatinti vengti VPĮ pažeidimų), teisėjų kolegija atsakovei skiria 1500 Eur baudą (apie 5,5 proc. viešojo pirkimo sutarties vertės), kuri priteistina valstybės naudai.

Dėl kitų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, susijusių su trečiojo asmens pateikto ketinimų protokolo vertinimu ir Direktyvos 2004/18/EB nuostatų įgyvendinimu, kaip neturinčių teisinės reikšmės bylos rezultatui, teisėjų kolegija nepasisako.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

 

Kasacinis teismas, pakeitęs apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą ar priėmęs naują sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose ieškovė sumokėjo 2000 Lt (579,24 Eur), kasaciniame teisme – 289 Eur žyminio mokesčio, apeliacinės instancijos teisme turėjo 350,46 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o kasaciniame teisme – 1752,32 Eur tokių išlaidų, jų atlyginimą prašo priteisti iš atsakovės.

Kasacinio teismo praktikoje ne kartą spręsta, kad tais atvejais, kai ieškovas savo interesus gina ne tik prieš perkančiąją organizaciją, bet ir pirkimo laimėtoją, nustačius pastarųjų proceso šalių argumentų nepagrįstumą, yra teisinga ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš abiejų ginče dalyvavusių proceso priešininkų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 25 d. nutartį, priimtą sujungtose civilinėse bylose UAB „Švarinta“ v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir AB „Specializuotas transportas“ v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-60-378/2015; 2015 m. gegužės 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Izraelio bendrovė „eVigilo Ltd“ v. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-309-248/2015). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė gynėsi prieš atsakovę ir trečiąjį asmenį, visos jos pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teismuose patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovės ir Konkurso laimėtojos UAB „TAEM Urbanistai“ (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

Patenkinus ieškovės kasacinį skundą, jos turėtos išlaidos žyminiam mokesčius apmokėti, atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus motyvus, priteistinos iš atsakovės ir trečiojo asmens lygiomis dalimis, po 434,12 Eur (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys).

Ieškovės apeliacinės instancijos teisme patirtos prašomos priteisti išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu, 8.9 punkto nuostatų, todėl, atsižvelgiant į pirmiau šioje nutartyje išdėstytus motyvus, priteistinos iš atsakovės ir trečiojo asmens lygiomis dalimis, po 144,50 Eur (CPK 98 straipsnis). Ieškovės prašomų atlyginti išlaidų advokato pagalbai kasaciniame teisme apmokėti dydis viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.13 punkte nurodytą dydį, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovei iš atsakovės ir trečiojo asmens priteistinas 1539,56 Eur atstovavimo kasaciniame teisme išlaidų atlyginimas, po 769,78 Eur (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

Kasacinis teismas patyrė 10,70 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Iš esmės patenkinus kasacinį skundą, ši suma dėl pirmiau nurodytų argumentų, susijusių su proceso šalių interesų gynyba, valstybės naudai lygiomis dalimis priteistina iš atsakovės ir trečiojo asmens, po 5,35 Eur (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93 straipsniai).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 17 d. nutartį ir priimti naują sprendimą.

Ieškovės UAB „Atamisieškinį atsakovei Akmenės rajono savivaldybės administracijai tenkinti iš dalies.

Panaikinti atsakovės Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą trečiojo asmens pasiūlymą vertinti iš naujo ir 2014 m. rugpjūčio 14 d. sprendimus sudaryti naują pasiūlymų eilę bei pirkimo laimėtoja pripažinti UAB „TAEM Urbanistai“.

Kitą ieškinio dalį atmesti.

Skirti atsakovei Akmenės rajono savivaldybės administracijai (j. a. k. 188719391) 1500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur baudą, mokėtiną į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Priteisti UAB „Atamis“ (j. a. k. 300564438) iš Akmenės rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 188719391) 434,12 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis Eur 12 ct) žyminio mokesčio ir 914,28 Eur (devynis šimtus keturiolika Eur 28 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo, iš viso – 1348,40 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt aštuonis Eur 40 ct).

Priteisti UAB „Atamis“ (j. a. k. 300564438) iš UAB „TAEM Urbanistai“ (j. a. k. 126163297) 434,12 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis Eur 12 ct) žyminio mokesčio ir 914,28 Eur (devynis šimtus keturiolika Eur 28 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo, iš viso – 1348,40 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt aštuonis Eur 40 ct).

Priteisti valstybei iš Akmenės rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 188719391) 5,35  Eur (penkis Eur 35 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

Priteisti valstybei iš UAB „TAEM Urbanistai“ (j. a. k. 126163297) 5,35  Eur (penkis Eur 35 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

 

Teisėjai                                                                      Gintaras Kryževičius

                                                                      Egidijus Laužikas

Gediminas Sagatys


Paminėta tekste:
 • CK1 1.116 str. Komercinė (gamybinė) ir profesinė paslaptis
 • 3K-3-475/2014
 • DK 95 str. Darbo sutarties sąlygos
 • CK
 • CPK
 • 3K-3-293/2011
 • 3K-3-436/2011
 • 3K-3-408/2012
 • 3K-3-411/2014
 • 3K-3-60-378/2015
 • 3K-3-94/2013
 • 3K-3-309-248/2015
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas