Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [3K-3-185-2008].doc
Bylos nr.: 3K-3-185/2008
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

                                                                                                   Civilinė byla Nr. 3K-3-185/2008

                                                                                                  Procesinio sprendimo kategorija 45.4 (S)

 

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2008 m. kovo 26 d.

Vilnius

 

 

           Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dangutės Ambrasienės ir Janinos Januškienės,

 

           rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės ,,Siemens“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Mikrovisatos TV“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Mikrovisatos servisas“ konsorciumo, atstovaujamo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Siemens“, ir atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fima“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl Viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo. Byloje trečiaisiais asmenimis dalyvauja uždaroji akcinė bendrovė ,,Siemens“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Mikrovisatos TV“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Mikrovisatos servisas“, L. R.

 

           Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

           Ieškovas UAB „Fima“ ieškiniu prašė: 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija) 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimus, kuriais: patvirtinta visų dalyvių kvalifikacijos duomenų atitiktis vaizdo stebėjimo kamerų sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugų pirkimo atviro konkurso dokumentuose nustatytiems reikalavimams; pripažintas UAB „Siemens“, kuri pagal jungtinės veiklos  sutartį veikia kartu su UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ (toliau – Konsorciumas), pateiktas labai mažos kainos pagrindimas tinkamu; sudaryta preliminari eilė, pirmą vietą skiriant UAB „Siemens“, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB ,,Mikrovisatos servisas“, pasiūlymui, o antrąją – UAB „Fima“; 2) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją atmesti UAB „Siemens“, pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančios kartu su UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“, pasiūlymą dėl to, kad tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

           Ieškovas nurodė, kad Komisijos 2005 m. rugpjūčio 3 d. posėdžio protokolu Nr. 32-6-39 buvo patvirtintos atviro konkurso sąlygos vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugoms pirkti. 2005 m. spalio10 d. buvo atplėšti vokai su tiekėjų pasiūlymais. UAB „Fima“ 2005 m. lapkričio 11 d. gavo pranešimą apie preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje Komisija 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimu pirmą vietą suteikė Konsorciumo pasiūlymui, o antrąją vietą – ieškovo UAB „Fima“ pasiūlymui. Ieškovas, nesutikdamas su šiuo sprendimu, 2005 m. lapkričio 15 d. pateikė pretenziją, kuri Komisijos 2005 m. lapkričio 16 d. sprendimu buvo atmesta. Ieškovas teigia, kad šie atsakovo sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti. Atsakovas pirkimo dokumentų 2 priedo 2 punkte nustatė reikalavimą kiekvienam tiekėjui, kad jo vidutinė metinė su pirkimo objektu susijusi apyvarta per paskutinius trejus metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau negu trejus metus) būtų didesnė kaip vidutinė metinė dalyvio siūloma paslaugos kaina. Ieškovo nuomone, trečiasis asmuo UAB „Siemens“ neatitiko šio kvalifikacinio reikalavimo, nes tokio pobūdžio veiklos apskritai nevykdo. Kitos bendrovės, sudarančios Konsorciumą, dažnai nė nedeklaruoja, kad užsiima vaizdo stebėjimo sistemų įrengimu, todėl ir apyvarta iš su pirkimo objektu susijusios veiklos yra itin nedidelė. Pagal pirkimo dokumentų 2 priedo 3 punkto 3.3 papunkčio reikalavimą tiekėjas per paskutinius trejus metus turi būti įvykdęs bent vieną sutartį, susijusią su vaizdo stebėjimo kamerų sistemų įrengimu ir eksploatacija, kurios vertė ne mažesnė kaip 5 mln. Lt. Ieškovas nurodė, kad nė viena iš Konsorciumo bendrovių per atsakovo nurodytą laikotarpį nėra įvykdžiusi nė vienos sutarties, kuri leistų Konsorciumui atitikti šį kvalifikacinį kriterijų. Be to, tiekėjas, siekiantis laimėti viešąjį pirkimą, turi turėti teisę verstis ūkine veikla, kuri reikalinga paslaugų sutarčiai įvykdyti (pirkimo dokumentų 2 priedo 1 punkto 1.3 papunktis). Į pirkimo objektą įeina priešgaisrinės signalizacijos ir gesinimo sistemos projektavimas, diegimas, eksploatavimas ir techninė priežiūra. Remiantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, nė viena iš jungtine veikla susijungusių bendrovių neturi privalomos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotos licencijos tokiai veiklai. Dėl to Konsorciumas sutarties įvykdyti negalės. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu konkurse dalyvaujantis Konsorciumas taip pat neturi pirkimo dokumentų 2 priedo 3 punkto 3.2 papunktyje reikalaujamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio jam teisę projektuoti ir montuoti gesinimo sistemas. O tai, jog atsakovas pripažino Konsorciumo pateiktą pasiūlymą ypač maža kaina ir kainos pagrindimą tinkamu, ieškovui kelia abejonių dėl perkančiosios organizacijos nešališkumo, pirkimo skaidrumo ir sąžiningos konkurencijos užtikrinimo.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų esmė

 

           Kauno apygardos teismas 2006 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovo Konsorciumo dalyviui UAB ,,Siemens“ 10 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

           Teismas konstatavo, kad nenustatė esminių pažeidimų, kuriais būtų pažeistos imperatyviosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, todėl padarė išvadą, kad nėra pagrindo naikinti atsakovo Komisijos sprendimo. Teismas pažymėjo, kad atsakovo ir Konsorciumo sutartis šiuo metu yra įvykdyta, vaizdo stebėjimo kamerų sistema Kauno mieste yra priimta eksploatuoti, tai patvirtina, jog Konsorciumas buvo kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog Konsorciumo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad Konsorciumo pateikta banko garantija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes šioje garantijoje yra visos sąlygos, nustatytos pirkimo dokumentų 5 priede. Teismas padarė išvadą, kad trečiasis asmuo atitiko pirkimo dokumentų 2 priedo 2 punkte ir 3 punkto 3.3 papunktyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovo argumentą, kad trečiasis asmuo neįvykdė pirkimo dokumentų 1 priedo 1.4, 1.5 punkte ir 2 priedo 3.2 punkte nustatytų reikalavimų, nes pirkimo dokumentuose nėra reikalavimo pateikti licenciją techniškai prižiūrėti gaisrinės signalizacijos ir gaisrų gesinimo sistemas, o Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę projektuoti, įrengti, derinti, prižiūrėti ir eksploatuoti vaizdo stebėjimo kameras, trečiasis asmuo pateikė. Teismas sprendė, kad ieškovo argumentas, jog atsakovas turėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl labai mažos kainos, kurios nepagrindė, yra nepagrįstas, nes paslaugų kainą pagrindžiantį skaičiavimą trečiasis asmuo pateikė su pasiūlymu, taip pat atsakovo prašymu pateikė ir atskirų sistemos dalių ir darbų kainos skaičiavimą.

           Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir ieškinį patenkino: pripažino Komisijos 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimą negaliojančiu; priteisė ieškovui iš atsakovo 200 Lt žyminio mokesčio ir 2076,75 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti; priteisė iš atsakovo valstybės naudai 41,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

           Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą, jeigu konkurso dalyvio pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, perkančioji organizacija turi atmesti pasiūlymą. Perkančioji organizacija Kauno miesto savivaldybės administracija vaizdo stebėjimo kamerų sistemos suprojektavimo, įrengimo nurodytose vietose, derinimo, priežiūros ir eksploatacijos pirkimo dokumentų sąlygose nurodė, kad tiekėjai dokumentuose apie jų kvalifikaciją turi užpildyti „Kvalifikacijos deklaraciją“, remdamiesi lentele „Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijai“ (2 priedas), ir pridėti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, išvardytus lentelės grafoje „dokumentai“. Jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja susivienijusių dalyvių grupė arba subrangovai, minėti reikalavimai taikomi ir šiems asmenims (pirkimo dokumentų 3.1, 3.2 punktai). Perkančioji organizacija nurodė, kokius sutarties vykdymo dokumentus tiekėjas privalo turėti: atestatus, licencijas, leidimus, patentus ir kitus sutarties vykdymui privalomus dokumentus; 1.5 punkte nurodė reikalavimą, kad tiekėjas turi turėti teisę verstis ūkine veikla, kuri reikalinga paslaugų sutarčiai vykdyti. Pirkimo dokumentų priedo Nr. 2 punkte 3.2. perkančioji organizacija nustatė, kad tiekėjas privalo pateikti Aplinkos ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę atlikti su pirkimo objektu susijusių sistemų montavimo, priežiūros paslaugas, kopiją arba atitinkamo Europos standarto kopiją. Pirkimo dokumentų priede Nr. 4 „Techninių pasiūlymų duomenys“ apibūdinta viena iš pirkimo objekto dalių – centrinio pulto serverinės priešgaisrinės apsaugos projektavimas ir įrengimas (pirkimo dokumentų priedo Nr. 4 punktai 4.5, 6.1, 6.8). Centrinio pulto serverinės priešgaisrinės apsaugos įrengimas – tai tūrinės automatinės dujinės gaisro gesinimo sistemos projektavimas ir įrengimas. Pagal minėtus pirkimo dokumentų reikalavimus tiekėjas privalėjo turėti atitinkamą kvalifikaciją atlikti su pirkimo objektu susijusių darbų įrengimą ir priežiūrą. UAB „Siemens“ pasiūlyme „Kvalifikacijos deklaracija“ nurodė, kad pateikia Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacinį atestatą, suteikiantį teisę atlikti su pirkimo objektu susijusių sistemų montavimo, priežiūros darbus, ir pateikė įmonės kvalifikaciją patvirtinančius atestatus ir leidimus, tačiau UAB „Siemens“ pateikti leidimai ir atestatai nepatvirtina nei jo, nei jungtinės veiklos dalyvių teisės atlikti su pirkimo objektu susijusio darbo suprojektuoti ir įrengti automatinę dujinę gaisro gesinimo sistemą ir vykdyti jos priežiūrą. UAB „Siemens“ ir jungtinės veiklos dalyviai taip pat neturėjo licencijų atlikti priešgaisrinės apsaugos sistemos techninę priežiūrą. UAB „Siemens“ pasiūlymas neatitiko perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl turėjo būti atmestas. Reikalavimas turėti teisę verstis atitinkama veikla pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra priskiriamas prie minimalių kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams. Kai tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija turi pasiūlymą atmesti.

           UAB „Siemens“ pasiūlyme pateikusi gamintojo Fujitsu kameras, vėliau jas pakeitė kito tipo kameromis, tai pripažino ir apeliacinės instancijos teisme. UAB „Siemens“ aiškinantis dėl kainų pagrįstumo buvo pakeistos pasiūlyme pateiktos vaizdo stebėjimo kameros kito gamintojo ir tipo vaizdo kameromis, kurios nebuvo pasiūlytos įrengti centrinio pulto patalpose, ir taip buvo pažeistas vienas iš pagrindinių viešųjų pirkimų principų – skaidrumo principas, kurio reikalavimus atsakovas turėjo užtikrinti (Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis). UAB „Siemens“ pasiūlė vieno tipo vaizdo stebėjimo kamerą, tačiau nurodė kito tipo vaizdo stebėjimo kameros, kurios techniniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, techninius duomenis. Toks trečiojo asmens pasiūlymo pateikimo būdas vertintinas kaip neatitinkantis perkančios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

           Perkančioji organizacija pareikalavo, kad tiekėjas techninėje specifikacijoje būtinai nurodytų konkretų kiekvieno siūlomo įrenginio, aparatūros, įrangos, komunikacijos priemonių, reikalingų stebėjimo kamerai įrengti ir pan., modelį, firmą – gamintoją, pagrindinius parametrus. UAB „Siemens“ perkančiajai organizacijai nepateikė stacionarios vaizdo stebėjimo kameros „Varicam-23“ CE sertifikato. Pirmosios instancijos teismas šį pažeidimą laikė mažareikšmiu. Tačiau šio pažeidimo negalima laikyti mažareikšmiu, nes pirkimo dokumentuose reikalavimas pateikti CE sertifikatus buvo nustatytas kaip privalomas. UAB „Siemens“ pateikė CE sertifikatą tik Ernitec stacionarios vaizdo stebėjimo kameros įdėklui, tačiau kameros CE sertifikatas pasiūlyme nebuvo pateiktas. UAB „Siemens" pasiūlymas neatitiko privalomų perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų tiekėjui pateikti CE sertifikatą, patvirtinantį, kad siūloma įranga turi atitinkamą kokybę ir patikimumą. Kadangi UAB ,,Siemens“ nurodytų vaizdo stebėjimo kamerų ,,Varicam-23“ techninės charakteristikos nebuvo patvirtintos CE sertifikatu, tai pagal nurodytas pirkimo dokumentų sąlygas UAB ,,Siemens“ pasiūlymas turėjo būti atmestas.

           UAB „Siemens“, pateikdama vaizdo stebėjimo kameros „Varicam-23“ techninį aprašymą, neparodė, kad šios kameros korpuso gamintojas yra ne firma Ernitec, o Pelco firma. Pagal pirkimo dokumentų priedo Nr. 4 įžanginėje dalyje nurodytus reikalavimus tiekėjas privalo nurodyti siūlomo įrenginio, įrangos, reikalingų stebėjimo sistemai įrengti, gamintoją. Tai reiškia, kad trečiojo asmens UAB „Siemens“ pasiūlymas, nenurodant, kad vaizdo stebėjimo kameros „Varicam-23“ korpuso gamintojas yra kita firma, neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų (pirkimo dokumentų priedo Nr. 4 įžanginė dalis).

           Teisėjų kolegija konstatavo, kad, nustačius atsakovo vykdyto viešojo pirkimo aptartus pažeidimus, ginčijamas Viešojo pirkimo komisijos sprendimas naikintinas, nes pažeidimai yra imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, 28 straipsnio 1 dalies 7 punkte, 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte, pažeidimai. 

                     

                                              III. Kasacinių skundų teisiniai argumentai

 

           Kasaciniu skundu trečiųjų asmenų UAB ,,Siemens“, UAB ,,Mikrovisatos TV“ ir UAB ,,Mikrovisatos servisas“ konsorciumas, atstovaujamas trečiojo asmens UAB ,,Siemens“, prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą; priteisti iš ieškovo kasatoriaus patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

           1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005 nurodė, kad, vertinant viešųjų pirkimų teisėtumą, būtina preciziškai įvertinti konkrečių pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo normų pobūdį, įstatymo nuostatas aiškinti ir vertinti taip, kad būtų apgintas viešasis interesas; būtina spręsti, ar konkretus pažeidimas pateisina Viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimą. Teismai nekonstatavo, kad atsakovo Komisija savo veiksmais kaip nors pažeidė sąžiningos konkurencijos principą. Kasatoriaus nuomone, šis principas nebuvo pažeistas. Konsorciumas pasiūlė sistemos įrengimo, eksploatavimo ir priežiūros paslaugas teikti už mažesnį mėnesinį mokestį, t. y. už 49 999,99 Lt, įskaitant PVM, per mėnesį, o ieškovas siūlė tokias paslaugas teikti už 70 737,23 Lt, įskaitant PVM, per mėnesį. Akivaizdu, kad Viešojo pirkimo komisija lėšas panaudojo racionaliai.

           2. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus ir konstatuodamas esminius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuotų įrodymų vertinimo taisyklių (nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Teismas nepagrįstai nustatė, jog tai, kad Konsorciumas nepateikė dokumento, suteikiančio teisę suprojektuoti ir įrengti automatinę dujinę gaisro gesinimo sistemą ir vykdyti jos priežiūrą, kad dėl rašymo apsirikimo klaidos pasiūlyme neteisingai nurodė vaizdo stebėjimo kameros pavadinimą, pateikė tik vaizdo stebėjimo kameros įdėklo CE sertifikatą ir nepateikė vaizdo stebėjimo kameros CE sertifikato, taip pat kad pasiūlyme nenurodė, jog siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų gamintojas yra ne firma Ernitec, o firma Pelco, yra pagrindas esminiams Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams konstatuoti.

           3. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo argumentai prieštaringi. Sistemos pirkimo objektas buvo vaizdo stebėjimo kamerų pirkimas, o ne centrinio pulto serverinės priešgaisrinės apsaugos įrengimo pirkimas. Dėl to nė vienas iš konkurso dalyvių neprivalėjo pateikti dokumento, suteikiančio teisę suprojektuoti ir įrengti automatinę dujinę gaisro gesinimo sistemą ir vykdyti jos priežiūrą. Be to, automatinės dujinės gaisro gesinimo sistemos įrengimo ir jos priežiūros kaina yra tik 0,07 proc. bendros Konsorciumo pasiūlymo sumos. 

           4. Atsakovas ir Konsorciumas 2005 m. lapkričio 23 d. sudarė sutartį Nr. 2223, kurios nuostatomis vadovaujantis, buvo įrengta sistema ir 2006 m. spalio 17 d. priėmimo naudoti aktu perduota atsakovui. Teismams  buvo žinoma apie šią sutartį. Atsižvelgiant į tai, galima konstatuoti, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimu konstatuoti atsakovo Viešojo pirkimo komisijos veiksmai nepažeidė imperatyviųjų teisės normų, nes teismai sutarties ex officio nepripažino niekine.      

 

           Kasaciniu skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

           1. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai vertino ir pasisakė, kad UAB ,,Siemens“ pagal pirkimo dokumentus privalėjo pateikti licenciją prižiūrėti priešgaisrinės apsaugos sistemą, ir kadangi jos nepateikė, tai bendrovės pasiūlymas neatitiko perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 8 dalies normą ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ir dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti,  kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Šio straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Tai nurodė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2004. Reikalavimo pateikti licenciją prižiūrėti priešgaisrinės apsaugos sistemą pirkimo dokumentuose nebuvo, todėl UAB ,,Siemens“ atitiko formalų kvalifikacijos reikalavimą, o teisėjų kolegija nepagrįstai jį aiškino plečiamai.

           2. Teisėjų kolegija neteisingai konstatavo, kad dėl to, jog UAB ,,Siemens“ nepateikė vaizdo stebėjimo kamerų ,,Varicam-23“ CE sertifikato, bendrovės pasiūlymas turėjo būti atmestas. Teisėjų kolegija neatsižvelgė į tai, kad atsakovas 2005 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 32-2-493 patikslino 2 priedo 3.6 punktą ir vietoj reikalavimo pateikti CE sertifikato kopijas nurodė, kad pakanka pateikti tiekėjo įsipareigojimą, kad montuojama įranga atitiks CE reikalavimus. Tokį įsipareigojimą UAB ,,Siemens“ pateikė pasiūlymo 4 priede. Teisėjų kolegija neišsamiai ir neobjektyviai įvertino byloje esančius įrodymus, pažeisdama įrodymų įvertinimą reglamentuojančias teisės normas – CPK 14 ir 185 straipsnius, ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 51 13 punkto ir 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 10 punkto nuostatos).

           3. Vaizdo stebėjimo kamera Pelco CD 53CBW-PG-E1-X yra tiekiama su skaidriu gaubtu, o apie Pelco SP53CBWPG-E1-X jokių duomenų byloje iš viso nėra. Teisėjų kolegija pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą (CPK 14 straipsnio 2 dalis, 263 straipsnis), nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 3 punkto nuostatų.

           4. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 320 straipsnio 1 dalį, savo iniciatyva išplėsdamas skundo argumentų sąrašą ir pradėdamas analizuoti tokius dokumentus, kurie nebuvo analizuojami pirmosios instancijos teisme ir kuriais apeliaciniame skunde nesiremiama, t. y. kad UAB ,,Siemens“, pateikdama vaizdo stebėjimo kameros ,,Varicam-23“ techninį aprašymą, neparodė, kad šios kameros korpuso gamintojas yra ne firma Ernitec, o Pelco firma, ir kad buvo montuojamos 36 vienodo tipo spalvoto vaizdo stacionarios kameros. Teisėjų kolegija nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, kad, vertinant pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pirmiausia patikrinama, ar pateikti pasiūlymai išsamūs, ar atitinka formalius kriterijus (nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2004). UAB ,,Siemens“ patikslino montuojamų kamerų tipą ir skaičių iki pateikiant dokumentus technikos mokslų daktarui docentui L. R. ir Viešojo pirkimo komisijai priimant sprendimą. Šių aplinkybių teismas nevertino ir dėl jų nepasisakė, savo iniciatyva išplėtė skundo argumentų sąrašą ir pradėjo analizuoti argumentus, kuriais skunde nebuvo remtasi, todėl pažeidė CPK 14, 185, 320 straipsnių nuostatas.

           5. Aplinkybė, kad pasiūlymų techniniams reikalavimams atitikčiai įvertinti buvo pasitelktas ekspertas, nereiškia, kaip nurodė kolegija, kad atsakovas pasiūlymo atitikties perkamo objekto techninėms charakteristikoms pagrįstumo ir teisingumo netikrino. Toks kolegijos pasisakymas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnio 2 daliai.

           6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005 nurodė, kad viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Ginčijamu atveju sąžiningos konkurencijos sąlygos nebuvo pažeistos, teismai tokių pažeidimų nekonstatavo, lėšos buvo panaudotos racionaliai, o su UAB ,,Fima“ sutartis nebūtų buvusi sudaryta dėl per brangaus pasiūlymo. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką. 

 

           Trečiųjų asmenų UAB ,,Siemens“, UAB ,,Mikrovisatos TV“ ir UAB ,,Mikrovisatos servisas“ konsorciumas, atstovaujamas trečiojo asmens UAB ,,Siemens“, pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie atsakovo kasacinio skundo.

           Atsakovas pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie trečiųjų asmenų UAB ,,Siemens“, UAB ,,Mikrovisatos TV“ ir UAB ,,Mikrovisatos servisas“ konsorciumo, atstovaujamo trečiojo asmens UAB ,,Siemens“, kasacinio skundo.     

 

                                      IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

 

           Atsiliepimu į atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos ir trečiųjų asmenų UAB ,,Siemens“, UAB ,,Mikrovisatos TV“ ir UAB ,,Mikrovisatos servisas“ konsorciumo, atstovaujamo trečiojo asmens UAB ,,Siemens“, kasacinius skundus, ieškovas prašė atmesti kasacinius skundus ir palikti nepakeistą apeliacinės instancijos teismo sprendimą; priteisti iš kasatorių ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

           1. Apeliacinės instancijos teismas tinkamai ir pagrįstai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 28 straipsnio 8 dalies nuostatas.

           UAB ,,Siemens“ neįvykdė prievolės pateikti visus privalomus dokumentus, patvirtinančius, kad bendrovė gali verstis ūkine veikla, kuri reikalinga paslaugų sutarčiai vykdyti. Įstatyme nenustatyta, kad reikalavimai dėl teisės verstis tam tikra ūkine veikla patvirtinimo gali būti nevykdomi, jeigu ta veikla sudaro nedidelę dalį visų viešųjų pirkimų būdu perkamų paslaugų. UAB ,,Siemens“ neįvykdė prievolės pateikti CE sertifikatų kopijas. Bendrovė neįvykdė prievolės pateikti siūlomos pirkti stebėjimo kameros CD 53CBW-PG-E1-X techninių dokumentų, prievolės nurodyti siūlomos pirkti vaizdo stebėjimo kameros ,,Varicam-23“ gamintoją.

           Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies nuostatos yra imperatyvios. Atsakovas privalėjo atmesti UAB ,,Siemens“ pasiūlymą.

           2. Teismas pagrįstai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas.

           Keisdami pasiūlymo sąlygas ir sudarydami sutartį pakeistomis pasiūlymo sąlygomis, atsakovas ir UAB ,,Siemens“ pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo principą. Buvo pažeistas viešųjų pirkimų lygiateisiškumo principas – UAB ,,Siemens“ buvo taikomos skirtingos sąlygos, nei kitiems konkurso dalyviams. Atsakovo ir UAB ,,Siemens“ sutartis pažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 9 straipsnio 3 dalies nuostatas. Teismas nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005 suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos.

           3. Teismas tinkamai ir pagrįstai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatas. Teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovas netikrino UAB ,,Siemens“ pateikto pasiūlymo, ar jis atitinka konkurso pirkimo dokumentuose nurodytas perkamo objekto technines charakteristikas, taip pat šio pasiūlymo pagrįstumo ir teisingumo.

           4. Teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių.

           5. UAB ,,Siemens“ ir atsakovas veikė nerūpestingai. UAB ,,Siemens“ nepateikė visų reikalingų dokumentų arba pateikė ne tuos dokumentus.

           6. UAB ,,Siemens“ veikė nesąžiningai.

           7. Teismas turi teisę, o ne pareigą sandorį ex officio pripažinti niekiniu.      

          

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

V. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2005 m. rugpjūčio 3 d. posėdžio protokolu Nr. 32-6-39 buvo patvirtintos atviro konkurso sąlygos vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugoms pirkti. 2005 m. spalio10 d. buvo atplėšti vokai su tiekėjų pasiūlymais. UAB „Fima“ 2005 m. lapkričio 11 d. gavo pranešimą apie preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje Komisija 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimu pirmą vietą suteikė UAB „Siemens“, pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančios kartu su UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“, pasiūlymui, o antrąją vietą – ieškovo UAB „Fima“ pasiūlymui. Ieškovas, nesutikdamas su šiuo sprendimu, 2005 m. lapkričio 15 d. pateikė pretenziją, kuri Komisijos 2005 m. lapkričio 16 d. sprendimu buvo atmesta. Ieškovas teigia, kad šie atsakovo sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti.

 

VI. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

            CK 6.380 straipsnyje nustatyta, kad pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartį valstybės ar savivaldybės institucija arba valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga arba organizacija už valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės ar savivaldybės fondų lėšas perka daiktus ar moka už darbus ar paslaugas (įskaitant nuomą) valstybės arba savivaldybės ar jų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų poreikiams tenkinti. Pirkimą vykdė savivaldybė, todėl šiems santykiams taikomos normos, reglamentuojančios viešąjį pirkimą. Ieškovas UAB „Fima“ ieškiniu prašė teismą panaikinti Komisijos 2005 m. lapkričio 9 d. priimtus sprendimus, todėl šioje byloje taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo 2002 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. IX-1217 redakcija (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo, priimto 2005 m. gruodžio 22 d., Nr. X-471 2 straipsnis).

            Vienas pagrindų, kuriuo rėmėsi apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimdamas naują sprendimą, yra tai, kad trečiasis asmuo UAB ,,Siemens“ neturėjo ir nepateikė licencijos prižiūrėti priešgaisrinės apsaugos sistemą. Ši teismo išvada yra pagrįsta Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies nuostata, kurioje nustatyta, kad įmonės, įstaigos, organizacijos gali imtis priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros, turėdamos įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Tokia teismo išvada yra pagrįsta, nes centrinio pulto serverinės priešgaisrinė apsauga buvo atsakovo paskelbto viešojo pirkimo dalyko dalis (vaizdo stebėjimo kamerų sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugų pirkimo atviro konkurso dokumentų 4 priedo „Techninių pasiūlymų duomenys“ 4.5.6 punktas, T. 1, b. l. 7, 21). Pirmosios instancijos teismas aplinkybių, susijusių su tuo, ar trečiasis asmuo UAB ,,Siemens“ atitiko šiuos reikalavimus, nevertino. Reikalavimo turėti licenciją prižiūrėti nesilaikymas, nepriklausomai nuo priešgaisrinei įrangai bei jos įrengimui ar priežiūrai būtino darbo ir lėšų kiekio, yra minėtos įstatymo nuostatos pažeidimas. Pažymėtina, kad ši veikla yra valstybės licencijuojama (Priešgaisrinės saugos įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 4 punktas), todėl priešgaisrinės įrangos gamyba ir jos įrengimas ar priežiūros vykdymas, neturint licencijos, negali būti laikomas mažareikšmiu pažeidimu.

            Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Remdamasis šia įstatymo norma, apeliacinės instancijos teismas aplinkybę, kad trečiasis asmuo UAB ,,Siemens“ neturėjo ir nepateikė licencijos prižiūrėti priešgaisrinės apsaugos sistemą, turėjo pagrindą vertinti kaip imperatyviosios teisės normos pažeidimą, turintį reikšmės pripažįstant Komisijos 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimą negaliojančiu.

Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai konstatavo, kad trečiasis asmuo UAB ,,Siemens“ Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugų pirkimo pasiūlyme nurodytas vaizdo stebėjimo kameras pakeitė kitomis. Pirmosios instancijos teismas šį pažeidimą įvertino kaip mažareikšmį. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo UAB ,,Siemens“ nepateikė atitinkamo sertifikato. Kasaciniame skunde atsakovas nurodo, kad 2005 m. rugsėjo 20 d. raštu pranešė konkurso dalyviams, kad sertifikato galima nepateikti – pakanka pateikti tiekėjo įsipareigojimą, kad visa montuojama įranga atitiks CE reikalavimus (T 2, b. l. 126). Ši aplinkybė apeliacinės instancijos teismui buvo žinoma ir ji nepaneigia šio teismo išvadų apie padarytų pažeidimų reikšmingumą. Apeliacinės instancijos teismas jį laikė neatitinkančiu pirkėjo privaloma patvirtintos atviro konkurso sąlygos ir jos nesilaikymas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą yra imperatyvus pagrindas atmesti trečiojo asmens UAB ,,Siemens“ pasiūlymą.

Kasaciniuose skunduose iš esmės keliama įrodinėjimo problema, t. y. kad apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus padarė neteisingas išvadas. Vertinant tokius motyvus, pažymėtina, kad CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Taigi šioje įstatymo normoje nustatyta, kad apeliacinio proceso paskirtis yra pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo patikrinimas tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos dalis, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir, esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, ar teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Faktinių aplinkybių ir byloje esančių įrodymų pagrindu apeliacinės instancijos teismas gali padaryti visiškai priešingas išvadas dėl vienų ar kitų faktų, nei pirmosios instancijos teismas. Apeliacinės instancijos teismas laikė, kad pirmosios instancijos teismas padarė neteisingas išvadas dėl atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimo, nes buvo padaryti Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų, imperatyviųjų 28 straipsnio 1 dalies 7 punkto, 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų pažeidimai. Ši apeliacinės instancijos teismo konstatacija kasaciniame skunde teisiniais argumentais nepaneigta. Kasacinio skundo argumentai, kad vaizdo stebėjimo kamerų sistema yra įrengta ir Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos Kauno mieste 2006 m. spalio 17 d. priėmimo naudotis aktu (T. 4, b. l. 142) yra priimta eksploatuoti, nepaneigia apeliacinės instancijos teismo išvadų, nes sistema įrengta ir priimta po to, kai buvo pareikštas ieškinys teisme dėl viešojo pirkimo rezultatų. Pažymėtina ir tai, kad nepaisant to, jog teisme buvo nagrinėjamas ginčas, sistema buvo įrengta, nors atsakovas apie ginčo buvimą žinojo, nes buvo byloje dalyvaujantis asmuo.

Kiti kasacinio skundo argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas neįvertino kai kurių įrodymų, o kitų nevertino, yra teisiškai nereikšmingi ir kasacinis teismas dėl jų nepasisako, nes pagal savo kompetenciją nesprendžia kitaip dėl žemesnės instancijos teismų nustatytų bylos aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

Remdamasis išdėstytais motyvais kasacinis teismas konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas materialinės teisės normas išaiškino ir pagal nustatytas faktines bylos aplinkybes taikė tinkamai, todėl paliktinas galioti šios instancijos teismo sprendimas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

Teisėjai                                                                                    Zigmas Levickis

 

Dangutė Ambrasienė

 

Janina Januškienė