Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-07-12][nuasmeninta nutartis byloje][eAS-466-525-2018].docx
Bylos nr.: eAS-466-525/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051 atsakovas
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė komisija, sudaryta medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti 188726051 atsakovas
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių medžiotojų būrelis 191533023 atsakovas
Tryškių –Linkuvos medžiotojų būrelis ( šioje byloje bylos nagrinėjimo procese ši šalis išjungta ). 191534082 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
57.2.1. Išlaidų paskirstymas, skundą tenkinus iš dalies
57.2.1. Išlaidų paskirstymas, skundą tenkinus iš dalies
57.2. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
57.2. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
38. Kiti ginčai viešojo administravimo srityje
57. Bylos nagrinėjimo išlaidos
57. Bylos nagrinėjimo išlaidos

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr. eAS-466-525/2018

Teisminio proceso Nr. 3-64-3-02066-2015-8

Procesinio sprendimo kategorija 57.2.1

(S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. liepos 10 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Dalios Višinskienės,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių medžiotojų būrelio atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo H. S. patikslintus skundus atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuolatinei komisijai, sudarytai medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti, ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių medžiotojų būreliui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

I.

 

Pareiškėjas H. S. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmus, prašydamas panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti (toliau – ir Komisija), 2015 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. MGK-21 (15.11) „Dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo“ (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria visiškai atleistas Užpelkių medžiotojų būrelis nuo civilinės atsakomybės, įpareigoti Užpelkių medžiotojų būrelį (toliau – ir Medžiotojų būrelis) atlyginti pareiškėjui medžiojamų gyvūnų padarytą žalą pasėlių plote, kurio kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 3265,55 Eur ir priteisti iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos turėtas išlaidas už suteiktą teisinę pagalbą.

Šiaulių apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 28 d. sprendimu pareiškėjo patikslintus skundus tenkino iš dalies ir pakeitė Komisijos Sprendimo dalį, kuria visiškai atleistas Medžiotojų būrelis nuo civilinės atsakomybės, ir iš dalies atleisti Medžiotojų būrelį nuo civilinės atsakomybės, nustatant, kad Medžiotojų būrelis per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo atlyginti pareiškėjui medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, kurios piniginė išraiška yra 1632,78 Eur.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi Medžiotojų būrelio apeliacinį skundą tenkino iš dalies, pakei Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 28 d. sprendimą, jo rezoliucinę dalį, kuria iš dalies tenkintinas pareiškėjo reikalavimas, išdėstant taip: pakeisti Komisijos Sprendimo dalį, kuria Medžiotojų būrelis visiškai atleistas nuo civilinės atsakomybės, ir iš dalies atleisti Medžiotojų būrelį nuo civilinės atsakomybės, nustatant, kad Medžiotojų būrelis per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo atlyginti pareiškėjui medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, kurios piniginė išraiška yra 1 192,24 Eur. Kitą Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 28 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą.

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmuose 2018 m. balandžio 19 d. gautas Medžioklės būrelio prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

Komisija atsiliepime su Medžioklės būrelio prašymu sutiko.

Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo Medžiotojų būrelio prašymą nurodė, jog nesutinka su tuo, kad pareiga atlyginti bylinėjimosi išlaidas kilo jam, nes, pareiškėjo nuomone, pats ginčas iš esmės kilo dėl Komisijos neveikimo, todėl bylinėjimosi išlaidos turi būti priteisiamos iš Komisijos Medžioklės būrelio naudai.

 

II.

 

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai 2018 m. gegužės 9 d. nutartimi atsakovo Užpelkių medžiotojų būrelio prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkino iš dalies – priteisė Užpelkių medžiotojų būreliui pareiškėjo 262,47 Eur bylinėjimosi išlaidų patirtų bylą nagrinėjant Šiaulių apygardos administraciniame teisme.

Teismas nustatė, kad Medžiotojų būrelis sudarė sutartį su advokatė Jolanta Grigaliūniene. Teismas nurodė, jog bylinėjimosi išlaidas šioje byloje sudarė Medžiotojų būrelio patirtos 1 694 Eur išlaidos advokato pagalbai, iš kurių už už atstovavimą pirmosios instancijos teismo posėdžiuose prašė priteisti 147 Eur ir 700 Eur už procesinių dokumentų parengimą pirmosios instancijos teisme (atsiliepimo į pareiškėjo skundą parengimą, prašymo dėl įrodymų išreikalavimo parengimą, prašymo pridėti įrodymus parengimą, atsiliepimo į patikslintą pareiškėjo skundą parengimą, prašymo dėl papildomų įrodymų parengimą). Teismas nurodė, kad šios sumos yra nustatytos tinkamai atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad atsakovo Medžiotojų būrelio bylinėjimosi išlaidos pirmoje instancijoje sudarė 847 Eur.

Teismas atkreipė dėmesį, kad, jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai.

Atsižvelgęs į tai, kad 2018 m. balandžio 4 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, teismo sprendimu tenkino 31 proc. Medžiotojų būrelio reikalavimo, todėl Medžiotojų būreliui iš pareiškėjo priteisė 262,47 Eur (700 Eur + 147 Eur) × 31 proc. bylinėjimosi išlaidų, kurias atsakovas patyrė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

 

III.

 

Atsakovas Medžiotojų būrelis pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo pakeisti Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 9 d. nutarties dalį dėl išlaidų, patirtų atstovo teisinei pagalbai apmokėti, ir priteisti 423,50 Eur išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme; kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Atsakovas Medžiotojų būrelis nurodė, kad teismui pateikė patirtas išlaidas patvirtinančius įrodymus. Paaiškino, kad teismas teisingai apskaičiavo patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, tačiau neteisingai nustatė dalį, kurią turi atlyginti pareiškėjas. Atsakovo Medžiotojų būrelio nuomone, Šiaulių apygardos administraciniam teismui byloje patenkinus 50 proc. atsakovo reikalavimų, priteistina suma turėtų būti 50 proc. nuo visos sumos t. y. 423,50 Eur (700 Eur + 147 Eur) × 50 proc.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

 

IV.

 

Ginčas nagrinėjamu atveju kilo dėl atsakovo Medžiotojų būrelio prašomų atlyginti bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teismeatstovavimą teismo posėdžiuose ir procesinių dokumentų parengimą, priteisimo.

Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo Medžiotojų būrelio prašymą priteisti iš pareiškėjo 423,50 Eur bylinėjimosi išlaidų tenkino iš dalies ir atsakovui Medžiotojų būreliui priteisė 262,47 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą (40 str. 1 d.). Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, kad, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. Taigi iš esmės teismo diskrecijai palikta taikyti minėtus kriterijus ir nuspręsti, kokia suma būtų tinkama (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-583/2014). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo skaičiavimais ir nurodo, kad bylinėjimosi išlaidų dydis nagrinėjamos bylos kontekste atitinka Rekomendacijose nurodytus dydžius.

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovo Medžiotojų būrelio reikalavimai buvo tenkinti iš dalies (31 proc.), todėl atsakovas Medžiotojų būrelis turi teisę iš pareiškėjo gauti tik tokią dalį (31 proc.) patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Atsakovas Medžiotojų būrelis su šia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka, nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismo sprendime buvo patenktinta 50 proc. atsakovo Medžiotojų būrelio reikalavimų, todėl reikia atsižvelgti į pirmosios instancijos teismo sprendimą, nagrinėjant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ginčo metu pirmoje instancijoje, ir nesiremti tuo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tenkino 31 proc. reikalavimų. Teisėjų kolegija su tokiu atsakovo Medžiotojų būrelio argumentu nesutinka. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas yra sprendžiamas atsižvelgiant į galutinį sprendimą byloje. Teisėjų kolegija nurodo, kad 2018 m. balandžio 4 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, nutarė Medžiotojų būrelio apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, t. y. pakeisti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 28 d. sprendimą, jo rezoliucinę dalį, kuria iš dalies tenkintas pareiškėjo reikalavimas, išdėstant taip: pakeisti atsakovo Komisijo Sprendimo dalį, kuria Medžiotojų būrelis visiškai atleistas nuo civilinės atsakomybės, ir iš dalies atleisti Medžiotojų būrelį nuo civilinės atsakomybės, nustatant, kad Medžiotojų būrelis per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo atlyginti pareiškėjui medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, kurios piniginė išraiška yra 1 192,24 Eur. Kadangi viso reikalavimo piniginė išraiška yra 3 265,55 Eur, atlikusi atitinkamus skaičiavimus, teisėjų kolegija nustatė, kad patenkinto reikalavimo dalis yra 37 proc. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytu 31 proc. dydžiu.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovui Medžiotojų būreliuipareiškėjo už byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas priteistina 313,39 Eur (700 Eur + 147 Eur) × 37 proc.

Dėl šių priežasčių atsakovo Medžiotojų būrelio atskirasis skundas, kuriuo prašoma priteisti Medžiotojų būreliui nurodytą 423,50 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą, tenkintinas iš dalies, pakeičiant Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 9 d. nutarties dalį bei priteisiant atsakovui Medžiotojų būreliui pareiškėjo 313,39 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio

2 punktu, teisėjų kolegija

 

nutaria:

 

Atsakovo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių medžiotojų būrelio atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

Pakeisti Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 9 d. nutartį.

Priteisti atsakovui Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių medžiotojų būreliui iš pareiškėjo H. S. 313,39 Eur (tris šimtus trylika eurų ir trisdešimt devynis euro centus) išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

Kitą Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 9 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai                                                        Laimutis Alechnavičius 

 

Audrius Bakaveckas 

 

Dalia Višinskienė