Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [A-502-2388-13].docx
Bylos nr.: A-502-2388-13
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Valstybinė miškų tarnyba 302471705 atsakovas
Kategorijos:
1. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.10. Bylos dėl statybos ir teritorijų planavimo
1. ADMINISTRACINĖS BYLOS, KYLANČIOS IŠ GINČŲ DĖL TEISĖS VIEŠOJO AR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SRITYJE
1.4. Ginčai, kilę iš žemės teisinių santykių
1.4.5. Kiti ginčai, kilę iš žemės teisinių santykių
1.12. Registrai
1.12.4. Kiti su registrų veikla susiję klausimai
3. ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENA
3.21. Teismo sprendimas

Administracinė byla Nr. A502-2388/2013

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00940-2013-2

Procesinio sprendimo kategorijos: 4.5; 12.4

(S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2013 m. gruodžio 19 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Stasio Gagio ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. K. skundą atsakovui Valstybinei miškų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

I.

 

Pareiškėja L. K. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama  panaikinti Valstybinės miškų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Valstybinė miškų tarnyba, Tarnyba) 2013 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. R2-645 „Dėl Miškų valstybės kadastro duomenų patikslinimo“ ir įpareigoti Tarnybą patikslinti Miškų valstybės kadastro duomenis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis ir pagal kadastro duomenų bylą apie L. K. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), plotas – 1,5303 ha, esantį (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Sklypas), dalyje dėl į šį sklypą patenkančio miško, esančio 948 kvartalo miško masyvo dalyje, ploto ir ribų.

Skunde (b. l. 1-8) pareiškėja paaiškino, kad nuo 2008 m. vasario 22 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1213 sudarymo iki 2011 m. rugpjūčio 17 d. turto atidalijimo iš bendrosios nuosavybės sutarties Nr. DP-2229 (toliau – ir Sutartis Nr. DP-2229) pasirašymo nuosavybės teise valdė 240/960 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), bendras plotas – 9,6 ha, esančio (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Pradinis žemės sklypas). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba, NŽT) Molėtų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 40VĮ-(14.40.2)-930 ir Sutarties Nr. DP-2229 pagrindu minėtas žemės sklypas buvo atidalintas. Nuo tada L. K. nuosavybės teise valdo Sklypą. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, į pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą patenka visa Miškų kadastro žemėlapyje pažymėto 948-ojo kvartalo miško masyvo dalis, kuri buvo Pradiniame žemės sklype. Nekilnojamojo turto registro išraše pažymėta, kad miško naudojimo apribojimai NŽT Molėtų žemėtvarkos skyriaus 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu nustatyti 0,9882 ha ploto žemės sklypo daliai, kitaip tariant, miško žemės plotas užima 0,9882 ha Sklypo, tuo tarpu kai bendras žemės sklypo plotas – 1,5303 ha. Kaip nurodyta Tarnybos 2010 m. sausio 20 d. pažymoje apie grafinius Miškų valstybės kadastro duomenis Nr. PI 1001-0016 ir Miškų valstybės kadastro archyvinės medžiagos (miškotvarka 1999 metais) taksoraštyje Nr. 21419, pagal 1999 metų situaciją 948-ajame kvartale 2-uoju numeriu pažymėto taksacinio miško sklypo, patenkančio į tuo metu buvusį pradinį žemės sklypą, plotas – 1,21 ha. Šis sklypo plotas buvo nustatytas tik pagal Tarnybos turimą ortofotografinę medžiagą. Tarnybos 2010 m. birželio 30 d. pažymoje apie grafinius Miškų valstybės kadastro duomenis Nr. P1006-21387 ir 2010 m. liepos 1 d. pažymoje apie tekstinius Miškų valstybės kadastro duomenis Nr. 21397 nurodyta, jog yra pakeistos 948-ajame kvartale esančio 6-uoju numeriu pažymėto taksacinio miško sklypo, patenkančio į Pradinį žemės sklypą, ribos ir plotas – 1.12 ha. Nurodyti duomenys buvo fiksuoti 2008 metų miškų inventorizacijos metu, atitinkamai pagal šiuos duomenis buvo patikslinti ir miškų valstybės kadastro duomenys. Kilus teisminiam ginčui tarp pareiškėjos ir greta Pradinio žemės sklypo esančio ežero savininko, Tarnyba, gavusi Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Utenos RAAD) Molėtų rajono agentūros 2010 m. liepos 19 d. raštą Nr. (1.97)10-s/460, Miškų valstybės kadastro duomenų keitimo 2010 m. liepos 20 d. aktu Nr. 1007-001-K pakeitė Miškų valstybės kadastro duomenis, įregistruodama Utenos miškų urėdijos (duomenys neskelbtini) 948 kvartalo 70 taksacinį sklypą (kirtavietę), nors šioje vietoje niekada nėra augęs miškas. Taigi minėtu kadastro duomenų keitimo aktu buvo atstatytos pradinės, iki 2008 metų inventorizacijos buvusios 948 kvartalo 6 taksacinio sklypo ribos, nustatytos 1999 metų inventorizacijos metu (948 kvartalo 2 taksacinis sklypas). Nepaisant to, Tarnybos 2010 m. liepos 20 d. pažymoje apie grafinius Miškų valstybės kadastro duomenis Nr. PI 007-21564 ir 2010 m. liepos 20 d. pažymoje apie tekstinius Miškų valstybės kadastro duomenis Nr. 21563 nurodyta, kad 948-ajame kvartale esančio 6-uoju numeriu pažymėto taksacinio miško sklypo plotas – 1,12 ha (t. y. toks, koks nustatytas 2008 metų inventorizacijos metu), taip pat nurodyta, jog 948-ajame kvartale 70-juoju numeriu pažymėtame taksaciniame miško sklype neva yra 0,20 ha ploto (t. y. tokio ploto, koks nurodytas Utenos RAAD Molėtų rajono agentūros rašte) kirtavietė, atsiradusi 2007 metais, tariamai plynai iškirtus medžius. Atsižvelgdama į tai, kad Miškų valstybės kadastro duomenų keitimo 2010 m. liepos 20 d. aktu nustatyti klaidingi Miškų valstybės kadastro duomenys, pareiškėja 2012 m. gegužės 28 d. prašymu kreipėsi į Valstybinį miškotvarkos institutą, kuriuo prašė patikslinti Sklype esančios laukymės (ne miško žemės) plotą ir ribas, kurios dalis dėl netikslių Miškų valstybės kadastro duomenų, nustatytų neatlikus kadastrinių matavimų, žymima miško žeme. Tokio patikslinimo pagrindas – Nekilnojamojo turto registro duomenys bei kadastrinių matavimų metu nustatyti žemės sklypo kadastro duomenys, nustatyti žemės sklypo byloje bei patvirtinti NŽT Molėtų žemėtvarkos skyriaus 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 40VĮ-(14.40.2)-930. Valstybinis miškotvarkos institutas dar 2012 metų vasarą atliko patikrinimą natūroje, tačiau atsakovas skundžiamu sprendimu nepagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos įgalioto asmens prašymą patikslinti Miškų valstybės kadastro duomenis. 2013 m. vasario 25 d. sprendime Nr. R2-645 nepateikta argumentų, paneigiančių pareiškėjos prašyme išdėstytas aplinkybes ir motyvus, kurių pagrindu Miškų valstybės kadastro duomenys turėtų būti tikslinami, todėl jis neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) reikalavimų. Pareiškėja pabrėžė, kad klaidos Miškų valstybės kadastro duomenų bazėje taisomos Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 (toliau – ir Miškų valstybės kadastro nuostatai), 34 ir 35 punkte numatyta tvarka. Priešingai nei skundžiamame sprendime nurodė Tarnyba, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2588/2011 Miškų valstybės kadastro duomenų apie mišką (jo ribas ir plotą), esantį žemės sklype, teisingumo ir pagrįstumo nepatvirtina. Nurodytoje byloje buvo sprendžiamas Tarnybos 2010 m. liepos 20 d. kadastro duomenų keitimo akto teisėtumo klausimas. Minėto teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad miško ribos buvo atstatytos pagal anksčiau nustatytas ribas, ir Tarnyba turėjo teisę tokį sprendimą priimti, nes šie duomenys buvo nustatyti anksčiau, o faktinė žemės sklypo būklė (apaugusi ji mišku ar neapaugusi) nebuvo šios administracinės bylos dalyku. Akivaizdu, kad Miškų valstybės kadastro duomenys yra klaidingi – nors miško ribos niekada nebuvo keičiamos, miško plotas šiose ribose iš pradžių padidėjo 0,11 ha, vėliau dar padidėjo 0,03 ha (iš viso 0,14 ha). Tikėtina, kad tokias klaidas nulėmė būtent tai, kad niekada nebuvo tiksliai, t. y. kadastriniais matavimais, nustatytos 948 kvartalo miško ribos, o šios ribos nustatinėjamos kameraliai, vadovaujantis netikslia kartografine medžiaga.

Atsakovas Valstybinė miškų tarnyba su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

Atsiliepime (b. l. 56-59) paaiškino, kad skundžiamu sprendimu buvo atsisakyta patikslinti Miškų valstybės kadastro duomenis, nes miško žemės plotas, kuriame nustatytas neteisėto miško kirtimo faktas, nebuvo paverstas kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka, o atliekant kadastrinius matavimus buvo apskaitytas ne miško žeme. Kartu su atsakymu į pateiktą prašymą pareiškėjai buvo pateiktos susipažinti į žemės sklypą patenkančios miško žemės plotų pasikeitimo schemos, pagrindžiančios visus miško žemės pokyčius, o vienoje iš pateiktų schemų pateiktas Nekilnojamojo turto registre registruotos žemės sklypo ribos (nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d.) ir Miškų valstybės kadastre registruotos miško žemės ribos (nuo 2010 m. liepos 20 d.) palyginimas atlikus kadastrinius matavimus. Atlikus žemės sklypų ribų kadastrinius matavimus, pakito ir miško žemės plotas, kuris yra lygus 1,35 ha. Pareiškėja nepagrįstai ginčija miško žemės ploto, patenkančio į Sklypą, pokyčius, nes šie pokyčiai jai buvo žinomi Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-3781-121/2010. NŽT Molėtų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 40VĮ-(14.40.2)-930 tvirtinant kadastrinių matavimų duomenis, nebuvo atsižvelgta į Miškų valstybės kadastre įregistruotus duomenis. Pradiniame žemės sklype (948 kvartalo 2 taksacinis sklypas) buvo 1,21 ha miško plotas, todėl darytina išvada, kad atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus nebuvo įvertintas neteisėtai iškirstas miško plotas (0,20 ha), kuris kadastro duomenų bazėje registruotas 948 kvartalo 70 taksaciniu sklypu (kirtavietė) ir patenka į minėtą sklypą. 0,20 ha ploto žemės sklypo, kuriame nustatytas neteisėto miško kirtimo faktas, egzistavimas visiškai įrodytas minėtoje administracinėje byloje.

 

II.

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 11 d. sprendimu pareiškėjos L. K. skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 112-117).

Teismas, atsakydamas į pareiškėjos skundo argumentus, pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje duomuo apie žemės sklype esančio miško plotą, nurodant, kad jis lygus 0,9882 ha, buvo įrašytas NŽT Molėtų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo pagrindu. Šiuo įsakymu be kita ko patvirtinti Sklypo kadastriniai duomenys, nurodyti UAB „Geosiekis“ paruoštame žemės sklypo plane. Iš šio plano matyti, kad iš miško žemės yra eliminuotas iškirsto miško plotas (0,20 ha), kuris kadastrinėje duomenų bazėje įregistruotas 948 kvartalo 70 taksaciniu žemės sklypu ir patenka į pareiškėjai atidalintą Sklypą. Todėl akivaizdu, kad tiek kadastrinius matavimus atlikusiems asmenims (UAB „Geosiekis“ žemės sklypo planas paruoštas 2010 m. gruodžio 27 d., t. y. iki ginčo dėl 2010 m. liepos 20 d. duomenų keitimo akto išnagrinėjimo), tiek parengtą žemės sklypo planą patvirtinusiam NŽT Molėtų žemėtvarkos skyriui nebuvo žinoma apie Tarnybos 2010 m. liepos 20 d. duomenų keitimo aktą bei šio akto sprendimą atstatyti miško žemės statusą ir neteisėtai iškirsto miško vietoje įregistruoti taksacinį miško žemės sklypą. Atsakovas, vadovaudamasis Miškų valstybės kadastro nuostatų 37 punktu, privalo inicijuoti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje esančių klaidingų duomenų ištaisymo procedūras. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-3781-121/2010) išnagrinėjo tarp L. K. ir Tarnybos kilusį ginčą dėl 2010 m. liepos 20 d. duomenų keitimo akto pagrįstumo bei teisėtumo. Minėtame sprendime teismas pažymėjo, kad 2009–2010 metais atliekant (duomenys neskelbtini) miško inventorizaciją, 0,20 ha miško kirtavietė (948 kvartalo buvusio 2-jo taksacinio sklypo dalis) buvo neinventorizuota ir neįregistruota kadastre per klaidą, todėl šią klaidą buvo galima ištaisyti laikantis principų ir tvarkos, numatytos Nuostatuose ir Miškų valstybės kadastro duomenų rinkimo, saugojimo ir teikimo tvarkos apraše. Tarnybos 2010 m. liepos 1 d. pažyma patvirtina, kad Sklype miškas užima 1,12 ha. Įvertinus tai, kad apie 0,20 ha užima neteisėta kirtavietė, bendras miško žemės plotas sudarytų 1,32 ha. Kaip pažymėta Tarnybos 2013 m. vasario 25 d. sprendime, miško žemės plotas Sklype buvo tikslintas atlikus kadastrinius matavimus, kuriais remiantis nustatyta, jog į Sklypą patenka 1,35 ha miško žemės, todėl akivaizdu, kad aptarti ginčo žemės sklype esančio miško ploto tikslinimai yra sąlygoti kirtavietės priskyrimu miško žemei bei kadastriniais, t. y. tikslesniais, matavimais. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad kartu su skundžiamu administraciniu aktu pareiškėjos atstovui buvo pateiktos miško žemės plotų pasikeitimo schemos, o ginčas dėl atliktų kadastrinių matavimų tikslumo nekeliamas.

 

III.

 

Pareiškėja L. K. padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti.

Apeliacinis skundas (b. l. 120-128) ir papildomi paaiškinimai grindžiami šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Tarnybos 2013 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. R2-645 yra lakoniškas, neadekvatus pareiškėjos pateiktam prašymui, formalus bei nepakankamai faktiškai ir teisiškai motyvuotas.
  2. NŽT Molėtų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 40VĮ-(14.40.2)-930 yra pirmas ir vienintelis administracinis aktas, kuriuo tiksliai (geodeziniais matavimais) nustatytos Sklypo ir jame esančių naudmenų ribos bei plotai.
  3. Neatsižvelgiant į tai, kad tekstiniai Miškų valstybės kadastro duomenys pagal 2010 m. liepos 1 d. ir 2010 m. liepos 20 d. pažymas yra skirtingi, t. y. bendras miško masyvo plotas skiraisi 0,11 ha, grafiniai duomenys išliko nepakitę (pažymėtos miško ribos nesiskiria).
  4. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartis nepatvirtina Miškų valstybės kadastro duomenų apie mišką (jo ribas ir plotą), esantį Sklype, teisingumo ir pagrįstumo, nes šios aplinkybės nebuvo tiriamos administracinėje byloje Nr. A525-2588/2011.
  5. Aktas, kuriuo nustatytas neteisėtas miško kirtimas, negali būti ginčo administracinėje byloje dalykas, nes nesukelia teisinių pasekmių ir nenustato pareiškėjai valinių įpareigojimų (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-796/2010).
  6. Miško žemės plotų pasikeitimo schemoje nurodyta, kaip keitėsi Nekilnojamojo turto  registre registruoto žemės sklypo ribos (iki 2011 m. rugpjūčio 21 d. ir nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d.), taip pat nurodytos Miškų kadastre registruotos miško žemės ribos (nuo 2010 m. liepos 20 d.). Ši schema ne patvirtina, o paneigia atsakovo sprendimo pagrįstumą ir yra akivaizdus įrodymas, kad Miškų kadastre įregistruotos miško ribos – neteisingos.
  7. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis ginčo kirtavietė nėra miškas ir tai nustatyta NŽT Molėtų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 40VĮ-(14.40.2)-930. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punktą, duomenys apie miško žemę yra laikomi Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, kurie vadovaujantis šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais.

Atsakovas Tarnyba prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Atsiliepime (b. l. 133-135) pažymi, kad pareiškėjos ginčijamas miško žemės 1,35 ha plotas, esantis Sklype, ir visi šio miško žemės ploto pokyčiai pagrįsti bei įrodyti į bylą pateiktais dokumentais.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

IV.

 

Apeliacinis skundas atmestinas.

Pareiškėja skundžia Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tvarkytojo sprendimą, kuriuo išnagrinėjus jos 2013 m. sausio 18 d. prašymą, buvo atsisakyta suderinti Miškų valstybės kadastro duomenis su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, dalyje dėl į Sklypą patenkančio miško, esančio 948 kvartalo miško masyve, ploto ir ribų.

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad registrų sistemos funkcionavimo pagrindas yra registrų sąveika. Registrų sąveika nustatoma registro nuostatuose ir palaikoma susijusio registro nuostatų ir registro duomenų teikimo sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis <...>. Pagal šio įstatymo 16 straipsnio 3 ir 4 punktą, pagrindiniai registrai yra valstybės registrai, kuriuose registruojamas nekilnojamasis turtas ir teisės į jį, objektai, kurių geografinė padėtis nesikeičia, adresai. Taigi Nekilnojamojo turto registras ir Miškų valstybės kadastras yra pagrindiniai valstybės registrai, kuriuose tvarkomi registro duomenys naudojami susijusiuose registruose (15 str. 1 d.).

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad miškų apskaita tvarkoma ir Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras sudaromas remiantis valstybinės miškų inventorizacijos duomenimis. Šis kadastras apima visumą duomenų apie miškus, jų priklausomybę, miško išteklių kiekį bei kokybę ir ekonominę vertę. Miškų valstybės kadastro objektas – miško masyvas, jį sudarantys miško kvartalai ir taksaciniai miško žemės sklypai (Miškų valstybės kadastro nuostatų 3 p.).

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro sąveiką su kitais valstybės registrais ir kadastrais reglamentuoja Miškų valstybės kadastro nuostatų V skyrius (34–40 p.). Miškų valstybės kadastro nuostatų 34.2 punkte nurodyta, kad iš Nekilnojamojo turto registro gaunami: 1) duomenys, identifikuojantys nekilnojamuosius daiktus (kadastro vietovė, kadastro blokas, žemės sklypo numeris (žemės sklypo kadastrinis numeris), unikalus žemės sklypo numeris); 2) nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys; 3) nekilnojamojo daikto, juridinių faktų įregistravimo, pakeitimo ar išregistravimo juridiniai pagrindai, įregistravimo ir išregistravimo datos.

Iš šių teisės normų visumos matyti, jog Nekilnojamojo turto registro Miškų valstybės kadastrui perduodamų duomenų sąrašas yra baigtinis. Miškų valstybės kadastro duomenys ir Nekilnojamojo turto registro, kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsnio nuostatomis įsteigtas visiškai kitu tikslu – nekilnojamiesiems daiktams, nuosavybės bei kitoms daiktinėms teisėms į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymams, įstatymų nustatytiems juridiniams faktams registruoti, duomenys negali tarpusavyje konkuruoti. Siekiant valstybės informacinių išteklių funkcinio suderinamumo, kaip nustato Įstatymo 15 straipsnio 4 dalis, registre įregistruotas registro objektas pakartotinai kitame registre nėra registruojamas. Šios priemonės padeda išvengti galimo duomenų apie tą patį objektą nesutapimo ar prieštaravimo. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, 139.1 punkte nustatyta, kad Nekilnojamojo turto kadastras sudaromas ir funkcionuoja inter alia naudojantis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro informacija apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus ir charakteristikas, susijusius su miškų ūkio paskirties žemės sklypų naudojimu, miško žemės ir medynų vertės nustatymu, todėl būtent Miškų valstybės kadastras laikytinas duomenų, apibūdinančių miško masyvo, miško kvartalo plotą ir ribas, pagrindiniu oficialiu šaltiniu.

Vadovaujantis Miškų valstybės kadastro nuostatų 23 punktu kadastro objektas registruojamas, kadastro duomenys ir informacija įrašomi, keičiami ar kadastro objektas išregistruojamas vadovaujantis duomenimis, informacija, dokumentais ir (arba) jų kopijomis, pateiktais kadastro objektui registruoti, kadastro duomenims ir (arba) informacijai pakeisti ar kadastro objektui išregistruoti.

Nagrinėjamos bylos medžiaga rodo, kad pareiškėja, 2013 m. sausio 18 d. kreipdamasi į atsakovą, iš esmės prašė patikslinti miško žemės plotą atsižvelgiant į NŽT Molėtų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakyme Nr. 40VĮ-(14.40.2)-930 nustatytus Sklypo kadastrinius duomenis. Naujų miškų inventorizacijos duomenų ar įgaliotos valstybės valdžios institucijos sprendimo paversti miško žemę kitomis naudmenomis ji atsakovui nepridėjo, todėl, teisėjų kolegijos įsitikinimu, Valstybinei miškų tarnybai nekilo pareiga pakeisti nuo 2010 m. liepos 20 d. aktualią informaciją Miškų valstybės kadastre. Pažymėtina, jog 2011 m. liepos 11 d. įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu, priimtu išnagrinėjus L. K. ir Valstybinės miškų tarnybos ginčą, konstatuota, kad atsakovo veiksmai įregistruojant Utenos miškų urėdijos (duomenys neskelbtini) 948 kvartalo 70 taksacinį sklypą (kirtavietę), kuriame nustatytas neteisėtų miško kirtimų faktas, yra teisėti ir pagrįsti.

Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas tinkamai aiškino teisės normas, reglamentuojančias ginčo teisinius santykius, aktualios administracinių teismų praktikos kontekste teisingai vertino faktines bylos aplinkybes, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio ir 86 straipsnio 2 dalies nuostatas atitinkantį sprendimą, kuris paliekamas nepakeistas.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :

 

Pareiškėjos L. K. apeliacinį skundą atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai

Artūras Drigotas

 

 

 

Stasys Gagys

 

 

 

Virginija Volskienė