Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-02-13][nuasmenintas sprendimas byloje][I-1978-764-2016].docx
Bylos nr.: I-1978-764/2016
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224 atsakovas
Nacionalinė žemės tarnyba 188704927 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
1. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.25. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1. ADMINISTRACINĖS BYLOS, KYLANČIOS IŠ GINČŲ DĖL TEISĖS VIEŠOJO AR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SRITYJE
1.38. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
3. ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENA
3.17. Bylos nutraukimas
3.17.3. pareiškėjui atsisakius skundo (prašymo)

Administracinė byla Nr. I-1978-764/2016

Proceso Nr. 3-61-3-07327-2013-8

Procesinio sprendimo kategorija 1.38; 3.17.3; 3.21

(S)

 

  

 

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. balandžio 20 d.

Vilnius

 

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Violetos Petkevičienės ir Henriko Sadausko, dalyvaujant pareiškėjų atstovei advokatei N. Ž. ir atsakovės atstovei B. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų Z. J. (Z. J.), J. J., R. J. (R. J.), S. J. (S. J.), V. M. (V. M.), H. D., J. A., A. B., R. J., B. Č. ir J. M. skundą atsakovei Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

 

 

nustatė:

 

 

Teisme gautas pareiškėjų Z. J., J. J., R. J., S. J., V. M., H. D., J. A., A. B., R. J., B. Č. ir
J. M. skundas (I t., b. l. 1–10), kurį pareiškėjai patikslino (II t., b. l. 6–20), prašydami: 1) panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2013-10-29 sprendimą Nr. A33(l)-5921-(4.31); 2) įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administraciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suteikti adresus šiems žemės sklypams: a) žemės sklypui Nr. 14, kuris Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM (toliau – Tarnyba) Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013-02-05 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-267 buvo patvirtintas S. J.; b) 0,1100 ha ploto žemės sklypui Nr. 370B, esančiam (duomenys neskelbtini), į kurį Tarnybos 2013-04-19 sprendimu Nr. 48S-205 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje mirusiajai J. S.“ buvo atkurtos nuosavybės teisės mirusiajai J. S.; c) 0,2011 ha ploto žemės sklypui Nr. 4, esančiam (duomenys neskelbtini), į kurio 0,1031 ha dalį Tarnybos 2013-04-26 sprendimu Nr. 48S-222 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje mirusiajam S. J.“ buvo atkurtos nuosavybės teisės S. J. ir į kurio 0,0980 ha ploto dalį Tarnybos 2013-04-26 sprendimu Nr. 48A-223 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei B. Č.“ buvo atkurtos nuosavybės teisės B. Č.; d) žemės sklypui Nr. 5, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-04-12 sprendimu Nr. 187 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje piliečiui A. B.“ buvo atkurtos nuosavybės teisės A. B.; e) žemės sklypui Nr. 370A, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2014-04-19 sprendimu Nr. 48S-206 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje mirusiajam I. J.“ nuosavybės teisės buvo atkurtos I. J.; f) žemės sklypui Nr. 25B, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-160 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. J.“ buvo atkurtos nuosavybės teisės J. J.; g) žemės sklypui Nr. 65A, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-161 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. M.“ buvo atkurtos nuosavybės teisės J. M.; h) žemės sklypui Nr. 22B, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-157 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje piliečiui Z. J. (Z. J.)“ buvo atkurtos nuosavybės teisės Z. J.; i) žemės sklypui Nr. 21A, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-152 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje piliečiui V. M. (V. M.)“ buvo atkurtos nuosavybės teisės V. M.. Taip pat prašė priteisti pareiškėjų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Pagrįsdami savo reikalavimus pareiškėjai nurodė, kad ginčijamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) sprendimas, kuriuo atsisakyta jiems priklausantiems žemės sklypams suteikti adresus, yra naikintinas, nes neatitinka Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 str. nustatytų individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų ir priimtas peržengus Administracijos kompetencijos ribas. Pagal Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2029 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 4.1 p. ir aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių nuostatas, tam, kad žemės sklypui būtų suteiktas adresas, jis turi atitikti du alternatyvius reikalavimus, t. y. tokio žemės sklypo naudojimo paskirtis turi leisti pastatų statybą arba teritorijų planavimo dokumentu turi būti leidžiama statyba. Ginčo žemės sklypai buvo suformuoti nuosavybės teisėms natūra atkurti, todėl šių žemės sklypų planai prilyginami detaliesiems planams. Visuose sklypuose yra leidžiama pastatų statyba, nes jie atkurti pagal Piliečių nuosavybės teisių į neišlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 str. 9 d. nuostatas, t. y. perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtam žemės sklypą individualiai statybai. Administracija neturėjo teisinio pagrindo vertinti nuosavybės teisių atkūrimo proceso teisėtumo ir pagrįstumo, nes kompetenciją nuosavybės teisių atkūrimo srityje turi tik Tarnyba. Priimdama ginčijamą sprendimą, Administracija neatsižvelgė į Tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymus, kuriais pareiškėjams buvo suformuoti žemės sklypai, taip pat ir į priimtus sprendimus atkurti nuosavybės teises. Be to, Administracijos 2013-10-29 sprendime nėra nurodytas jo priėmimo teisinis pagrindas ir tai neatitinka VAĮ 8 str. nuostatų.

Teismo posėdyje pareiškėjų atstovė palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį patenkinti.

Atsakovė Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose į pareiškėjų skundą ir patikslintą skundą (I t. b. l. 111–116, II t., b. l. 62–63) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

Atsiliepimuose pažymėjo, kad argumentai, kad ginčijamas sprendimas neatitinka VAĮ 8 str. reikalavimų, nes jame nėra nurodytas faktinis ir teisinis tokio sprendimo pagrindas, yra visiškai nepagrįsti. Pareiškėjai į Administraciją dėl adresų suteikimo kreipėsi tris kartus, t. y. 2013-02-25, 2013-04-12 ir 2013-10-08. Atsakydama į pareiškėjų 2013-02-25 ir 2013-04-12 prašymus, Administracija nurodė, kad pareiškėjams priklausantiems žemės sklypams adresai negali būti suteikti, nes žemės sklypai neatitinka teritorijų planavimo dokumentų. Siekiant išspręsti kilusius neaiškumus, buvo kreiptasi į Žemės ūkio, Teisingumo ir Aplinkos ministerijas. Teisingumo ir Aplinkos ministerijoms pateiktas paklausimas buvo persiųstas nagrinėti Tarnybai, ši 2013-10-08 raštu Administraciją informavo, kad generalinio plano sprendiniai galėjo būti keičiami tik parengus ir patvirtinus teritorijos detalųjį planą, todėl buvo priimtas sprendimas sustabdyti nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procedūras ir Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymų, kuriais pareiškėjai remiasi, įgyvendinimą. Tarnybos direktorius sudarė darbo grupę, kuriai pavesta nustatyti, ar žemės sklypai individualiai statybai Vilniaus rajone suformuoti teisėtai. Ginčijamas Administracijos sprendimas buvo priimtas remiantis Tarnybos pateikta informacija, todėl nėra pagrindo sutikti su pareiškėjų argumentais, kad yra nemotyvuotas. Administracija neturi teisinio pagrindo suteikti pareiškėjams priklausantiems žemės sklypams adresų, nes tai prieštarautų galiojantiems teisės aktams, kadangi Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo                     2013-02-05 įsakymo Nr. 48VĮ-(14.48.2)-267 vykdymas ir nuosavybės teisių atkūrimo procedūra yra sustabdyta. Priešingai, nei nurodo pareiškėjai, atsakovė nevertino nuosavybės teisių atkūrimo procedūrų teisėtumo, o, priimdama ginčijamą sprendimą, rėmėsi kompetentingų institucijų pateiktais faktiniais duomenimis. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 27 d., adresai suteikiami tiems žemės sklypams, kuriuose pagal naudojimo paskirtį ir teritorijų planavimo dokumentus leidžiama statyba. Šiuo metu pareiškėjams priklausančiuose žemės sklypuose statyba negalima, todėl adresai negali būti suteikti.

Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepimuose išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepimuose į pareiškėjų skundą ir patikslintą skundą (I t., b. l. 104–105, II t., b. l. 64) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

Atsiliepime pažymėjo, kad Tarnyba 2013-11-19 raštu Nr. 1SD-(9.3)-3170 kreipėsi į prokuratūrą dėl žemės sklypų individualiai statybai suformavimo ir priimtų sprendimų teisėtumo, siekiant nustatyta, ar nebuvo įvykdyta nusikalstama veika. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, yra pagrindas stabdyti nagrinėjamą bylą, iki Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-8789-426/2013, kurioje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo atkurti nuosavybės teises pareiškėjui S. J..

Skundas tenkintinas iš dalies.

Ginčas byloje keliamas dėl Administracijos 2013-10-29 sprendimo Nr. A33(l)-5921-(4.31), kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjų Z. J., J. J., R. J., S. J., V. M., H. D., J. A., A. B., R. J., B. Č. ir J. M. prašymus suteikti jiems nuosavybės teise priklausantiems žemės sklypams adresus, teisėtumo ir pagrįstumo.

Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai per įgaliotą asmenį, A. D., 2013-10-08 Administracijai padavė prašymus suteikti Tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013-02-05 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-267 jiems priskirtiems žemės sklypams, į kuriuos atkurtos nuosavybės teises, adresus (t. I, b. l. 37, 39, 45, 52, 57, 66, 80, 85, 90).

Administracija 2013-10-29 sprendimu Nr. A33(l)-5921-(4.31) pareiškėjų prašymus tenkinti atsisakė, nurodė, kad Tarnyba pateikė duomenis, jog Tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymai ir sprendimai dėl ginčo žemės sklypų suformavimo ir jų suteikimo piliečiams priimti pažeidžiant įstatymus ir neturint tam teisinio pagrindo (t. I, b. l. 13).

Su tokiu Administracijos sprendimu pareiškėjai nesutiko, todėl kreipėsi į teismą su skundu, prašydami jį panaikinti ir įpareigoti atsakovę per vieną mėnesį suteikti pagal Tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013-02-05 įsakymą Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-267 jiems priskirtiems žemės sklypams, į kuriuos atkurtos nuosavybės teises, adresus.

Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 str. 3 p., teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo), išskyrus šio įstatymo 56 str. 2 d. nustatytus atvejus. Teismas gali nepriimti subjektų, ginančių viešąjį interesą, pareiškimo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus (ABTĮ 56 str. 2 d.). Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 d.).

Teisme 2014-09-03 buvo gautas pareiškėjo S. J. pareiškimas ,,Dėl skundo atsisakymo“, kuriame nurodyta, kad jo atžvilgiu nėra priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises į ginčo žemės sklypą, todėl jis atsisako pateikto skundo. Patvirtinama, kad pareiškėjui yra žinomos ir išaiškintos skundo atsisakymo pasekmės (t. II, b. l. 79).

Teisme 2015-11-16 buvo gautas pareiškėjos J. M. pareiškimas ,,Dėl atsisakymo nuo skundo dalies“, kuriame nurodyta, jog įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-05-18 sprendimu yra panaikintas Tarnybos 2013-03-29 sprendimas Nr. 48S-161, kuriuo jai buvo atkurtos nuosavybės teisės į ginčo žemės sklypą, todėl ji atsisako reikalavimo įpareigoti suteikti adresą žemės sklypui Nr. 65A, esančiam (duomenys neskelbtini) Patvirtinama, kad jai yra žinomos ir išaiškintos skundo atsisakymo pasekmės (t. II, b. l. 143–144).

Teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjų atstovė palaikė pareiškėjų atsisakymą skundo (jo dalies).

Teisėjų kolegija nustatė, kad nėra kliūčių bylą nutraukti, atsisakymas skundo (jo dalies) yra besąlyginis ir galutinis, pareiškėjai patvirtino, kad jiems yra žinomos skundo (jo dalies) atsisakymo pasekmės, todėl pareiškėjų S. J. ir J. M. pareiškimai „Dėl skundo atsisakymo“ tenkintini, o administracinės bylos dalis nutrauktina (ABTĮ 101 str. 3 p.).

Pagal ABTĮ 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 22 str. 1 d. nustatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Aiškindamas nurodytas ABTĮ nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad šios nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakanka asmens subjektyvaus suvokimo apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 str. 2–4 p. nustatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 str. 1 p. pagrindu (pavyzdžiui, bylos Nr. A11-443/2005, A502-304/2009, A502-857/2009).

ABTĮ 5 str. 1 d. įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, nustatanti dvi prielaidas atsirasti asmens subjektinei teisei – teisei kreiptis į administracinį teismą teisminės gynybos, o būtent – besikreipiančio asmens suinteresuotumas bei jo teisės ar įstatymo saugomo intereso pažeidimas (byla Nr. A438-1661/2008). Teismų praktikoje asmens suinteresuotumas aiškinamas kaip subjekto materialinis teisinis suinteresuotumas, t. y. asmuo turi turėti aiškiai identifikuojamą suinteresuotumą apginti materialinės teisės normų saugomą teisę ar interesą (administracinė byla Nr. A3-170/2004). Išvada, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, savo esme yra materialinio teisinio pobūdžio, todėl tokia išvada yra pagrindas teismo sprendimu atmesti skundą, bet negali būti pagrindas atsisakyti priimti skundą ar bylą nutraukti.

Nagrinėjamu atveju nustatyta ir ginčo dėl to byloje nėra, kad po skundo teismui padavimo įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-05-18 sprendimu buvo panaikintas Tarnybos 2013-03-29 sprendimas Nr. 48S-161, kuriuo pareiškėjai buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą Nr. 65A, esantį (duomenys neskelbtini). Būtent dėl adreso šiam sklypui suteikimo pareiškėja J. M. 2013-10-08 buvo kreipusis į Administraciją. Atsižvelgus į  tai, kad žemės sklypas Nr. 65A, esantis (duomenys neskelbtini) pareiškėjai J. M. nuosavybės teise nepriklauso, teismas konstatuoja, kad ji šioje byloje neturi materialinio teisinio suinteresuotumo ir negali reikalauti panaikinti Administracijos 2013-10-29 sprendimo Nr. A33(l)-5921-(4.31) dalį, kuria atsisakyta suteikti adresą nurodytam žemės sklypui. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas pareiškėjos J. M. skundo dalį, kurioje ji prašo panaikinti Administracijos 2013-10-29 sprendimą Nr. A33(l)-5921-(4.31), atmeta kaip nepagrįstą.

Ginčijamo sprendimo priėmimo metu galiojusiame Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 str. 4 d. buvo nustatyta, kad gyvenamųjų vietovių gatvėms ar gyvenamosioms vietovėms priskirtų pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerius suteikia ir keičia savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnai. Numerių suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1 d. 27 p., adresų suteikimas žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą, pobūdį) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimas gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams šių adresų ir pavadinimų keitimas ar panaikinimas yra savarankiška savivaldybės funkcija.

Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2029 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 4.1 p. nustatyta, kad adresų objektai yra žemės sklypai, kuriuose pagal detaliojo plano sprendinius planuojama statyti pastatus, taip pat sodininkų bendrijų žemės sklypai, neužstatyti pastatais. Pagal aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių nuostatas, žemės reformos metu formuojant natūra grąžinamus žemės sklypus, Vyriausybės nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams.

Aiškindamas ginčui taikytinas teisės aktų nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015-09-08 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-569-261/2015, konstatavo, kad adresas žemės sklypui suteikiamas, jei pagal jų naudojimo paskirtį (būdą, pobūdį) yra leidžiama statyba.

Rašytiniai bylos duomenys patvirtina, kad Tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo                          2013-02-05 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-267 buvo patvirtinti piliečių pasirinkti nauji žemės sklypai individualiai statybai, esantys Avižienių kadastro vietovėje, Buivydiškių kadastro vietovėje, Didžiosios Riešės kadastro vietovėje, Mickūnų kadastro vietovėje, Nemėžio kadastro vietovėje ir Riešės kadastro vietovėje, Vilniaus rajone. Šiuo įsakymu individualiai statybai J. S. (teisių perėmėjos pareiškėjos H. D. ir J. A.) buvo priskirtas Zujūnų sen. esantis sklypas Nr. 370B, B. Č. – Zujūnų sen. esantis sklypas Nr. 4, A. B. – Zujūnų sen. esantis sklypas Nr. 5, S. J. (teisių perėmėjas R. J.) – Zujūnų sen. esantis sklypas Nr. 4, I. J. (teisių perėmėjas R. J.) – Zujūnų sen. esantis sklypas Nr. 370A, J. J. – Zujūnų sen. esantis sklypas Nr. 25B, Z. J. – Zujūnų sen. esantis sklypas Nr. 22B, V. M. – Zujūnų sen. esantis sklypas Nr. 21A.

Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-152 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje piliečiui V. M. (V. M.)“ pareiškėjui V. M. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,1300 ha kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) žemės sklypą Nr. 21A (t. II, b. l. 151–152).

Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-157 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje piliečiui Z. J. (Z. J.)“ pareiškėjui Z. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,0475 ha kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) žemės sklypo Nr. 22B dalį (t. II, b. l. 147–148).

Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-160 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. J.“ pareiškėjai J. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,0957 ha kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) žemės sklypo Nr. 25B dalį (t. II, b. l. 149–150).

Tarnybos 2013-04-12 sprendimu Nr. 187 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje piliečiui A. B.“ pareiškėjui A. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,0894 ha kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) žemės sklypo Nr. 5 dalį (t. II, b. l. 155–156).

Tarnybos 2013-04-19 sprendimu Nr. 48S-205 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje mirusiajai J. S.“ mirusiajai J. S. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,1100 ha kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) žemės sklypą Nr. 370B (t. II, b. l. 153–154).

Tarnybos 2014-04-19 sprendimu Nr. 48S-206 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje mirusiajam I. J.I. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,1100 kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) žemės sklypą Nr. 370A (t. II, b. l. 166–167).

Tarnybos 2013-04-26 sprendimu Nr. 48S-222 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje mirusiajam S. J.S. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,1031 ha kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) žemės sklypo Nr. 4 dalį (t. II, b. l. 157–158).

Tarnybos 2013-04-26 sprendimu Nr. 48A-223 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei B. Č.“ pareiškėjai B. Č. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,0980 ha kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) žemės sklypo Nr. 4 dalį (t. II, b. l. 157–158).

Kaip nurodyta anksčiau, žemės sklypams, kuriuose pagal naudojimo paskirtį (būdą, pobūdį) leidžiama individuali statyba, gali būti suteikiami adresai. Ginčo žemės sklypai, kuriems pareiškėjai prašo suteikti adresus, anksčiau nurodytais Tarnybos sprendimais jiems suteikti individualiai statybai. Nei priimant ginčijamą Administracijos sprendimą, nei iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nurodyti Tarnybos sprendimai teismine tvarka nuginčyti nebuvo, todėl yra galiojantys ir Administracija neturėjo teisinio pagrindo jais nesivadovauti. Teismo vertinimu, Administracijos sprendimo dalis, kuria atsisakyta suteikti adresus pareiškėjams Z. J., J. J., R. J., V. M., H. D., J. A., A. B., R. J. ir B. Č. nuosavybės teise priklausantiems sklypams, yra ne tik nemotyvuota, bet ir prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl naikintina.

Panaikinus Administracijos 2013-10-29 sprendimo dalį, tenkintini ir išvestiniai skundo reikalavimai, t. y. Administracija įpareigotina per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos suteikti adresus: a) pareiškėjui V. M. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 21A, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-152 jam buvo atkurtos nuosavybės teisės; b) pareiškėjui Z. J. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 22B, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-157 jam buvo atkurtos nuosavybės teisės; c) pareiškėjai J. J. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 25B, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-160 jai buvo atkurtos nuosavybės teisės; d) pareiškėjui A. B. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 5, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-04-12 sprendimu Nr. 187 jam buvo atkurtos nuosavybės teisės; e) pareiškėjoms H. D. ir J. A. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 370B, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-04-19 sprendimu Nr. 48S-205 mirusiajai J. S. buvo atkurtos nuosavybės teisės; f) pareiškėjui R. J. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 370A, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos
2013-04-19 sprendimu Nr. 48S-206 mirusiajam I. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės; g) pareiškėjui R. J. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 4, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-04-26 sprendimu Nr. 48S-222 mirusiajam S. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės; h) pareiškėjai B. Č. priklausančiam žemės sklypui Nr. 4, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-04-26 sprendimu Nr. 48A-223 jai buvo atkurtos nuosavybės teisės.

Pareiškėjai taip pat prašė priteisti jų naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau šis jų prašymas negali būti tenkinamas, nes iki bylos išnagrinėjimo iš esmės teismui nebuvo pateikti duomenys apie pareiškėjų patirtas išlaidas. 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 ir 2 p., 101 str. 3 p., 127 ir 129 str. teisėjų kolegija

 

nusprendžia:

 

Pareiškėjų Z. J. (Z. J.), J. J., R. J. (R. J.), S. J. (S. J.), V. M. (V. M.), H. D., J. A., A. B., R. J., B. Č. ir J. M. skundą patenkinti iš dalies.

Panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2013-10-29 sprendimo                                     Nr. A33(l)-5921-(4.31) dalį, kuria atsisakyta suteikti adresus pareiškėjams Z. J., J. J., R. J., V. M., H. D., J. A., A. B., R. J. ir B. Č. nuosavybės teise priklausantiems sklypams.

Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administraciją per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos suteikti adresus: a) pareiškėjui V. M. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 21A, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-03-29 sprendimu
Nr. 48S-152 jam buvo atkurtos nuosavybės teisės; b) pareiškėjui Z. J. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 22B, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos
2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-157 jam buvo atkurtos nuosavybės teisės; c) pareiškėjai J. J. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 25B, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-160 jai buvo atkurtos nuosavybės teisės; d) pareiškėjui A. B. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 5, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-04-12 sprendimu Nr. 187 jam buvo atkurtos nuosavybės teisės; e) pareiškėjoms H. D. ir J. A. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 370B, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-04-19 sprendimu Nr. 48S-205 mirusiajai J. S. buvo atkurtos nuosavybės teisės; f) pareiškėjui R. J. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 370A, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-04-19 sprendimu Nr. 48S-206 mirusiajam I. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės; g) pareiškėjui R. J. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui Nr. 4, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-04-26 sprendimu Nr. 48S-222  mirusiajam S. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės; h) pareiškėjai B. Č. priklausančiam žemės sklypui Nr. 4, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-04-26 sprendimu Nr. 48A-223 jai buvo atkurtos nuosavybės teisės.

Nutraukti bylos dalį pagal pareiškėjo S. J. skundą ir J. M. skundo dalį, kurioje buvo prašoma įpareigoti atsakovę per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suteikti adresą žemės sklypui Nr. 65A, esančiam (duomenys neskelbtini) į kurį Tarnybos 2013-03-29 sprendimu Nr. 48S-161 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei J. M.“ jai buvo atkurtos nuosavybės teisės.

Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

 

Kolegijos pirmininkė ir pranešėja                                                                    Egidija Puzinskaitė

 

Teisėjai                                                                                                             Violeta Petkevičienė 

 

                                                                                                                                                            Henrikas Sadauskas