Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-04-26][nuasmeninta nutartis byloje][A-234-261-2018].docx
Bylos nr.: A-234-261/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 302610311 atsakovas
"Maiga" 303283040 pareiškėjas
Kategorijos:
34.2. Alkoholio kontrolė
31. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė
1. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.16. Bylos dėl ekonominių sankcijų

Administracinės byla Nr

Administracinė byla Nr. A-234-261/2018

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04659-2015-5

Procesinio sprendimo kategorija 34.2

(S)

 

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. balandžio 25 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Ramutės Ruškytės,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovėsMaigaapeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovėsMaiga“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

             

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

I.

 

 1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB)Maiga (toliau – ir pareiškėjas, įmonė) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir Departamentas) 2015 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. ATK2-67/15 (toliau – ir Nutarimas).
 2. Pareiškėjas paaiškino, kad Departamentas Nutarimu skyrė pareiškėjui 144 Eur baudą už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir Alkoholio kontrolės įstatymas) 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą, nes pareiškėjui priklausančioje viešojo maitinimo įstaigoje buvo prekiaujama alkoholiniais gėrimais neužtikrinant, kad jie būtų vartojami viešojo maitinimo vietoje.
 3. Pareiškėjas nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 22 d. jo darbuotojai T. T. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame ji buvo kaltinama padariusi Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m sausio 19 d. nutarimu T. T. paskyrė 200 Eur baudą. Pareiškėjas pažymėjo, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad darbuotoja veikė pareiškėjo naudai ar interesais, ir teigė, kad įmonės veiksmuose nėra Alkoholio kontrolės įstatymo nustatytų pažeidimų sudėties. Pareiškėjo manymu, jis negali atsakyti už savo darbuotojo veiksmus, kurie nebuvo atliekami jo naudai ar interesais.
 4. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Departamento pažeidimo protokolas Nr. ATK2-073 ir Nutarimas buvo surašyti nedalyvaujant pareiškėjo atstovams. Teigė, kad Departamentas apie Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą žinojo 2014 m. rugsėjo 10 d., tačiau Nutarimą priėmė tik 2015 m. birželio 25 d., t. y. praleidus Alkoholio kontrolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą.
 5. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė atmesti.
 6. Atsakovas paaiškino, jog vadovaujantis Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pateikta informacija ir Departamento surinkta medžiaga nustatė, kad pareiškėjui priklausančiame bare po 22 valandos buvo prekiaujama alkoholiniais gėrimais išsinešti; pareiškėjo darbuotoja T. T. 22 val. 36 min. pardavė alkoholinius gėrimus.
 7. Atsakovas teigė, kad Departamentas Nutarimą priėmė nepažeisdamas Alkoholio kontrolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, ir nurodė, jog Departamentas 2015 m. balandžio 27 d. gavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto ketvirtojo policijos komisariato (toliau – ir Policijos komisariatas) 2015 m. balandžio 22 d. raštą Nr. 10-S-l 05978 (toliau – ir Raštas) ir su juo pateiktą medžiagą, kuriame buvo pateikta galutinė informacija apie galimą pažeidimą. Rašte nurodyta, jog 2015 m. balandžio 9 d. Vilniaus apygardos teisme buvo priimta neskundžiama nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-268-626/2015, kurioje pareiškėjo darbuotojos, pardavusios alkoholinius gėrimus, apeliacinis skundas buvo atmestas konstatuojant neteisėtus darbuotojos veiksmus parduodant alkoholinius gėrimus. Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjui ekonominė sankcija už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą buvo skirta pagal Departamento 2015 m. balandžio 30 d. protokolą Nr. ATK2-073, kuris buvo surašytas vadovaujantis iš Policijos komisariato 2014 m. rugsėjo 12 d. ir 2015 m. balandžio 27 d. gauta informacija ir medžiaga apie pareiškėjo galimai padarytus pažeidimus.
 8. Atsakovo teigimu, pareiškėjo argumentai dėl to, kad jam nebuvo suteikta teisė aktyviai dalyvauti bylos nagrinėjo procese, susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus bei teikti įrodymus, yra nepagrįsti. Departamentas pažymėjo, kad administracinės procedūros dokumentai pareiškėjui buvo siunčiami jo 2014 m. rugsėjo 22 d. rašte „Dėl informacijos ir dokumentų kopijų pateikimo“ nurodytu adresu, pranešimas apie bylos nagrinėjimą pareiškėjui buvo įteiktas 2015 m. birželio 5 d.

 

II.

 

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu atmetė pareiškėjo UAB „Maiga skundą.
 2. Įvertinęs byloje pateiktus duomenis teismas nustatė, kad pareiškėjas, turintis licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais jam priklausančiame bare, Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte nustatytu laiku pardavė alkoholinius gėrimus neatidarytoje pakuotėje, kuriuos pirkėjai išsinešė iš baro.
 3. Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką tokio pobūdžio bylose, atmetė pareiškėjo argumentai, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta, jog darbuotoja veikė pareiškėjo naudai ar interesais, pareiškėjo veiksmuose nėra Alkoholio kontrolės įstatymo nustatytų pažeidimų sudėties. Teismas konstatavo, kad ūkio subjektas, kaip prekybos alkoholiniais gėrimais licencijos turėtojas, turi pareigą imtis visų būtinų teisinių, organizacinių (administracinių) priemonių tam, kad nebūtų pažeisti Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimai.
 4. Teismas nurodė, kad galutinę informaciją apie galimą Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimą Departamentas gavo 2015 m. balandžio 27 d., protokolą surašė 2015 m. balandžio 30 d., būtent nuo šio momento skaičiuotinas Alkoholio kontrolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje nustatytas 2 mėnesių terminas, todėl teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju Nutarimas priimtas nepažeidus Įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto termino.
 5. Vertindamas pareiškėjo argumentus, kad Departamento pažeidimo protokolas ir Nutarimas buvo surašyti nedalyvaujant pareiškėjo atstovams, teismas, atsižvelgęs į Alkoholio kontrolės įstatymo 37 straipsnio 1 ir 2 dalyje 38 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas nuostatas, nurodė, kad Departamentas 2015 m. birželio 3 d. raštu Nr. S-(4.3-3)-1629 pareiškėją tinkamai informavo apie 2015 m. birželio 25 d. vykusį posėdį, kurio metu buvo nagrinėjama pareiškėjo padaryto pažeidimo medžiaga.

 

III.

 

 1. Pareiškėjas UAB „Maiga apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Departamento Nutarimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas įvertino tik Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, kurioje konstatuota, kad pareiškėjo darbuotojos veiksmais nebuvo užtikrintas parduotų alkoholinių gėrimų vartojimas viešojo maitinimo vietoje. Pareiškėjas nebuvo supažindintas su bylos medžiaga, negavo teismo šaukimo. Iki Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimo priėmimo, pareiškėjo darbuotoja visur figūravo kaip atskiras fizinis asmuo, įmonė nebuvo supažindinta su bylos medžiaga. Pareiškėjui buvo užkirstas kelias paduoti kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo, kad būtų išaiškintos visos reikšmingos aplinkybės, taigi iš pareiškėjo buvo atimta teisė į gynybą.
  2. Teismas nepagrįstai pripažino, kad nebuvo pažeista pareiškėjo teisė dalyvauti bylos nagrinėjime, kai departamentas priėmė Nutarimą nedalyvaujant pareiškėjo atstovams. Apelianto teigimu, jokių dokumentų, išskyrus gautus 2015 m. rugpjūčio 23 d., įmonė iš Departamento negavo.
  3. Nesutiktina su teismo išvada, kad nebuvo pažeistas Alkoholio kontrolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas 2 mėnesių terminas. Policijos komisariato protokolas dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimo buvo surašytas 2014 m. rugsėjo 12 d., visi kiti dokumentai, gauti iš Policijos komisariato, yra informacinio pobūdžio, todėl 2 mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2014 m. rugsėjo 12 d.
 2. Atsakovas Departamentas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pareiškėjas apeliaciniame skunde iš esmės nepateikia naujų argumentų, kurie nebuvo nurodyti jo skunde, apeliacinis skundas nemotyvuotas, paremtas subjektyvia pareiškėjo nuomone. Apeliantas nenurodo motyvų, kodėl pirmosios instancijos teismo sprendimas nepagrįstas ir naikintinas.
  2. Teiginys, kad pareiškėjas nebuvo supažindintas su bylos medžiaga, yra nepagrįstas įrodymais. Administracinėje byloje Nr. I-4216-789/2016 nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų teikęs prašymus susipažinti su bylos medžiaga, bei kad tokie prašymai būtų netenkinti. Taip pat nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad jam nebuvo įteiktas teismo šaukimas, kadangi šaukimas buvo įteiktas viešai paskelbiant ir laikomas įteiktu nuo paskelbimo dienos.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

IV.

 

 1. Ši administracinė byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) normomis, įsigaliojusiomis nuo 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymui (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).
 2. Byloje ginčas kilo dėl Departamento Nutarimo, kuriuo pareiškėjui už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą skirta 144 Eur bauda (b. l. 145–148), teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo skundą konstatavęs, kad prekybos alkoholiniais gėrimais licencijos turėtojas turi pareigą imtis visų būtinų teisinių, organizacinių (administracinių) priemonių tam, kad nebūtų pažeisti Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimai, ir kad Nutarimas priimtas nepažeidus Įstatyme įtvirtinto termino ir pareigos informuoti pareiškėją.
 4. Šioje administracinėje byloje nustatyta, jog pareiškėjui priklausančioje viešojo maitinimo įstaigoje buvo prekiaujama alkoholiniais gėrimais neužtikrinant, kad jie būtų vartojami viešojo maitinimo vietoje. Nurodyta nagrinėjamai bylai reikšminga faktinė aplinkybė pirmosios instancijos teismo nustatyta remiantis byloje esančiais įrodymais, kurių pareiškėjas nepaneigė ir iš esmės neginčija.
 5. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu teigdamas, kad jis nebuvo supažindintas su administracinio teisės pažeidimo bylos bylos medžiaga, negavo teismo šaukimo, kad Nutarimas buvo priimtas nedalyvaujant pareiškėjo atstovams ir kad Nutarimas priimtas nesilaikant 2 mėnesių termino.
 6. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; LVAT 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.). Taip pat akcentuotina, jog vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik tuomet, jeigu teismas pripažino, jog tai būtina.
 7. Patikrinusi bylą ABTĮ 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, todėl jų nekeičia ir tik papildo.
 8. Šiam ginčui taikytinoje Alkoholio kontrolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje (2014 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. XII-975 redakcija) numatyta, kad bylos nagrinėjamos ir baudos skiriamos ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos. Baudos gali būti skiriamos ne vėliau kaip per 3 metus nuo pažeidimo padarymo dienos <...>.
 9. Alkoholio kontrolės įstatymo 35 straipsnyje nustatyti bylų nagrinėjimo terminai ir jų tarpusavio sąsaja leidžia daryti išvadą, kad naikinamąjį pobūdį turi šioje teisės normoje nurodytas 3 metų, o ne dviejų mėnesių terminas. Tai reiškia, kad jeigu dėl tam tikrų teismo pripažintų svarbiomis priežasčių paminėtas dviejų mėnesių terminas buvo praleistas, tai nebūtų besąlyginė vada priimtą Nutarimą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti. Antra vertus, aiškinant Alkoholio kontrolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalį, darytina išvada, kad nuostata dėl pažeidimo nustatymo dienos yra adresuota bylą nagrinėjančiai institucijai. Tai reiškia, kad tik šiai institucijai nustačius pažeidimo padarymo faktą (šiai institucijai gavus patikimą ir teisės aktų nustatytu būdu įformintą informaciją apie galbūt padarytą Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą), aptariamas dviejų mėnesių terminas yra pradedamas skaičiuoti. Šiuo atveju atsakovas galutinius duomenis apie galimą pareiškėjo Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimą gavo 2015 m. balandžio 27 d. (b. l. 34), 2015 m. balandžio 30 d. surašė protokolą Nr. ATK2-073 (b. l. 28–29), o skundžiamą Nutarimą skirti sankciją priėmė 2015 m. birželio 25 d., todėl atsižvelgiant į Alkoholio kontrolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje numatytą sankcijos skyrimo terminą (per du mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos), teisėjų kolegija vertina, kad priimdamas Nutarimą atsakovas nepraleido įstatyme numatyto baudos skyrimo termino.
 10. Šiam ginčui taikytinoje Alkoholio kontrolės įstatymo 37 straipsnyje (2014 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. XII-975 redakcija) nustatyta, kad proceso šalims raštu pranešama apie nustatytus šio įstatymo pažeidimus, bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat pasiūloma susipažinti su bylos medžiaga, raštu pateikti paaiškinimus (1 d.); apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką proceso šalims turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio pradžios. Alkoholio kontrolės įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, jeigu proceso šalys bylos nagrinėjimo metu nedalyvauja, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, kad proceso šalims laiku ir tinkamai buvo pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir jeigu iki bylos nagrinėjimo pradžios proceso šalys nepateikia savo neatvykimą pateisinančių dokumentų, kuriuose nurodytas neatvykimo priežastis šio Įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos pripažįsta svarbiomis. Tinkamu pranešimu apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką laikytinas pranešimas, išsiųstas registruotu paštu Juridinių asmenų registre nurodytu proceso šalies buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai proceso šalis nurodo kitą korespondencijos įteikimo adresą, arba pranešimas, išsiųstas Juridinių asmenų registre nurodytu proceso šalies elektroninių siuntų pristatymo adresu, arba pranešimas pasirašytinai įteiktas proceso šaliai šio Įstatymo pažeidimo nustatymo metu.
 11. Iš bylos duomenų matyti, kad Departamentas 2015 m. birželio 3 d. raštu Nr. S-(4.3-3)-1629 informavo pareiškėją apie jo padaryto pažeidimo medžiagos nagrinėjimo vietą ir laiką bei pateikė 2015 m. balandžio 30 protokolo Nr. ATK2-073 kopiją. Minėtas raštas pareiškėjo darbuotojai įteiktas 2015 m. birželio 5 d. (b. l. 26–29, 31–33). Departamentas 2015 m. birželio 25 d. surašė protokolą Nr. ATK2-67/15, iš kurio duomenų matyti, kad pareiškėjo atstovai posėdyje nedalyvavo (b. l. 149–150). Nagrinėjamu atveju matyti, kad Departamentas 2015 m. birželio 3 d. raštu Nr. S-(4.3-3)-1629 pareiškėją tinkamai informavo apie 2015 m. birželio 25 d. vykusį posėdį, kurio metu buvo nagrinėjama pareiškėjo padaryto pažeidimo medžiaga. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Nutarimas priimtas nepažeidžiant Įstatymo nuostatų.
 12. Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas įvertino tik Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį administracinio teisės pažeidimo byloje dėl pareiškėjo darbuotojos neteisėtų veiksmų. Šį argumentą paneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo ir Nutarimo turinys, iš kurių matyti, kad tiek pirmosios instancijos teismas, tiek ir atsakovas rėmėsi byloje nustatytų aplinkybių, įrodančių pažeidimo faktą, visuma. Taip pat nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad buvo apribota jo teisė į gynybą, nes jis nebuvo įtrauktas į bylą, kurioje buvo nagrinėtas jo darbuotojos padarytas administracinis teisės pažeidimas.Kaip minėta, pareiškėjui buvo pranešta apie posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas jo padarytas pažeidimas, prieš priimant Nutarimą pareiškėjas buvo supažindintas su bylos medžiaga, jam buvo sudarytos sąlygos dalyvauti bylos nagrinėjime. Atsižvelgiant į tai, atmestini pareiškėjo argumentai, kad iš jo buvo atimta teisė į gynybą.
 13. Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė bylai reikšmingą teisinį reguliavimą ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nepaneigia apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai. Todėl pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

Pareiškėjo UAB „Maiga apeliacinį skundą atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

 

Teisėjai              Stasys Gagys

 

 

              Irmantas Jarukaitis

 

 

              Ramutė Ruškytė


Paminėta tekste:
 • I-4216-789/2016