Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2A-1625-2013].doc
Bylos nr.: 2A-1625/2013
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823 atsakovas
"Mano būstas LT" 300883806 Ieškovas
Viešųjų pirkimų tarnyba 188656261 išvadą duodanti institucija
"Klaipėdos želdiniai" 142003484 trečiasis asmuo
"Specializuotas transportas" 144128180 trečiasis asmuo
"Econovus" 141686027 trečiasis asmuo
"Žalyna" 163150516 trečiasis asmuo
"Specialus autotransportas" 140026178 trečiasis asmuo
"Vakarų švara" 301670711 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. 2A-1625/2013

Procesinio sprendimo kategorijos: 45.4; 121.14

 (S)

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2013 m. gegužės 14 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, rašytinio teismo proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mano būstas LT“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-766-265/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mano būstas LT“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims: UAB „Vakarų švara“, UAB „Specialus autotransportas“, AB „Specializuotas transportas“, UAB „Žalyna“, UAB „Econovus“ ir UAB „Klaipėdos želdiniai“, bei institucijai, pateikusiai išvadą, Viešųjų pirkimų tarnybai, ir

 

n u s t a t ė :

I.              Ginčo esmė

 

Atsakovas paskelbė atvirą Konkursą „Smiltynės, Melnragės, Neįgaliųjų, Girulių ir Danės poilsio zonų sanitarinio ir mechanizuoto tvarkymo bei inventoriaus priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas atviro Konkurso būdu“ (toliau – Konkursas) ir vykdė pirkimo procedūras. Konkurso I pirkimo dalyje laimėjusiu buvo pripažintas UAB „Vakarų švara” kartu su AB „Specializuotas transportas” pateiktas pasiūlymas. Ieškovo pasiūlymas liko trečioje eilėje.

Nesutikdamas su I pirkimo Konkurso rezultatais, ieškovas 2012 m. rugsėjo 10 d. pateikė atsakovui pretenziją, reikalaudamas atmesti pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų bei sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę Konkurso I pirkimo dalyje. Atsakovas ieškovo pretenziją patenkino iš dalies ir priėmė sprendimą pasiūlymą vertinti iš naujo. Ieškovas, susipažinęs su Konkurso I pirkimo laimėtojo pateiktu pasiūlymu, nustatė, kad jis neatitinka Konkurso sąlygų ir 2012 m. spalio 9 d. pateikė dar vieną pretenziją, reikalaudamas šį pasiūlymą atmesti, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų, bei sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę Konkurso I pirkimo dalyje. 2012 m. spalio 16 d. atsakovas ieškovo pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu Konkurso I pirkimo laimėtoju pripažinti UAB „Vakarų švara” kartu su AB „Specializuotas transportas” pasiūlymą, ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sprendimą (2012 m. spalio 2 d. pranešimas Nr. (14.20)–VP3-778) patvirtinti pasiūlymų eilę I pirkimo dalyje ir pripažinti UAB „Vakarų švara“ laimėtoju. Ieškovo nuomone, perkančioji organizacija nesilaikė pasiūlymo įforminimo reikalavimų, nustatytų Konkurso sąlygų 31 punkte, ir po vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros buvo sudaryta galimybė papildyti pasiūlymą arba sąmoningai buvo leista nesilaikyti Konkurso sąlygų. Laimėtojai nepateikė priekabų registracijos dokumentų, su pasiūlymu pateiktos dviejų fizinių asmenų sąžiningumo deklaracijos. Taip perkančioji organizacija šiurkščiai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 3 straipsnyje įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principus. Ieškovas nurodė, kad pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 15.12. punkte nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų dėl tiekėjų techninio pajėgumo. Pateikto pasiūlymo technikos sąraše nurodyta įmonės nuosavybės teise valdoma mini techniką TORRO 3000 nėra lygiavertė Bobcat firmos mini technikai nei dėl jos keliamosios galios, nei dėl registracijos, nei dėl paskirties, ir tai neatitinka Konkurso sąlygų. Su ginčijamame pasiūlyme nurodyta technika nėra galimybių teikti perkamas paslaugas. Atsakovas nepaaiškino ir nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad, jog ginčo pasiūlyme nurodyta technika yra lygiavertė Bobcat mini technikai.

 

II.           Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė, nustatęs, kad ieškovo teisės viešojo pirkimo procedūrų metu nebuvo pažeistos.

Teismas nepripažino svarbia ieškovo nurodytą aplinkybę, kad I pirkimo laimėtojų pasiūlymą sudaro 29, o ne 28 lapai, nes ieškovas neįrodė, jog po vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros perkančioji organizacija sudarė galimybę papildyti savo pasiūlymą.

Teismas nepripažino esminiais ieškovo nurodytus pažeidimus dėl tiekėjų pateiktų sąžiningumo deklaracijų, nes laimėjusieji Konkurso I pirkimą asmenys pateikė dvi tiekėjo sąžiningumo deklaracijas, užpildytas juridinio asmens vardu (UAB „Vakarų švara“ ir AB „Specializuotas transportas“) ir dvi tiekėjo sąžiningumo deklaracijas fizinio asmens vardu, užpildytas UAB „Vakarų švara“ ir AB „Specializuotas transportas“ atstovų. Pastaruosius dokumentus teismas vertino kaip perteklinius, nesudarančius pagrindo teiginiui, jog trečiojo asmens pasiūlymas negalioja ir neatitinka Konkurso sąlygų.

Teismas sprendė, jog pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalį Konkurso sąlygų kvalifikaciniai reikalavimai formuojami atsižvelgiant į pirkimo objektą ir nustatomi tam, kad būtų galima įsitikinti, jog Konkursą laimėjęs subjektas bus pajėgus ir kompetentingas įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. UAB „Vakarų švara“ pateiktas pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus remiantis ekspertų grupės siūlymu, o ieškovas nepateikė įrodymų, kurie leistų šiuo siūlymu suabejoti ar nesutikti. Ieškovas neįrodė, kad su trečiojo asmens pateikta technika bus neįmanoma atlikti pirkime numatytų darbų. Konkurso sąlygose mini technikai nustatyti masės (iki 2 t bendros masės) ir paskirties (asfalto takams, šaligatviams valyti, smėliui stumdyti) kvalifikaciniai reikalavimai bei registracijos, kaip kvalifikaciją pagrindžiantis, reikalavimas. Teismas pažymėjo, kad ieškovo nurodomi mini technikos galingumo, funkciniai reikalavimai, kurių pagrindu ginčijama laimėtojų atitiktis Konkurso sąlygų reikalavimams, organizuojamo Konkurso sąlygose nebuvo nustatyti.

 

III.             Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Mano būstas LT“ prašo panaikinti 2013 m. sausio 7 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti; pripažinus atsakovo sprendimus neteisėtais, jų pagrindu sudarytos viešojo pirkimo sutarties negaliojimo klausimą išspręsti ex officio.

Apeliacinio skundo argumentai:

1.            Perkančioji organizacija neužtikrino VPĮ 95 straipsnio 5 dalyje įtvirtinto peržiūros procedūros veiksmingumo principo. Pagal Konkurso sąlygų 60-61 punktus perkančioji organizacija, nustačiusi, kad dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko perkančiosios organizacijos keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacijos nebetikrina. Tuo ieškovui buvo atimta galimybė ginčyti UAB „Žalyna“ (I pirkime užėmusio 2 vietą) pasiūlymą, nes jo atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai nėra pateikti. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo teisės priimtu sprendimu nebuvo pažeistos;

2.            Pagal Konkurso sąlygų 56 punktą, pasiūlymų įforminimo (įskaitant ir numeracijos) susiuvimo trūkumai galėjo būti ištaisomi vokų su pasiūlymais atplėšimo metu, dalyvaujant kitiems tiekėjams, tačiau tai nebuvo padaryta. Pagal Konkurso sąlygų 69.2 punktą pasiūlymui neatitinkant nustatytų reikalavimų (neatitinkant sunumeruotų ir faktiškai susiūtų lapų skaičiui), perkančioji organizacija be papildomų procedūrų privalo atmesti tiekėjų pasiūlymą, tačiau tai nebuvo padaryta;

3.            Viešųjų pirkimų tarnybai vertinti buvo pateiktas kitas dokumentas nei pirmojo pasiūlymo metu, nes šios tarnybos išvadoje nurodoma, kad trečiojo asmens pasiūlyme lapai sunumeruoti iš eilės, nėra pasikartojančių 21 numerio lapų. Tuo atsakovas pažeidė Konkurso sąlygas bei VPĮ imperatyvias nuostatas, suteikė UAB „Vakrų švara“ pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu, pažeidžiant skaidrumo ir lygiateisiškumo principus;

4.            Teismas neišsamiai pasisakė dėl ūkio subjektų grupės kvalifikacijos atitikimo minimaliems (Konkurso sąlygų 15.2 punkto) reikalavimams, neįvertino ir neatliko dėl to visų byloje esančių įrodymų išsamios analizės, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, vieniems įrodymams (Viešųjų pirkimų išvadai ir atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstytai pozicijai) nepagrįstai suteikdamas didesnę įrodomąją galią, o kitus neargumentuotai atmesdamas (ieškovo susirašinėjimą su atsakovu ikiteisminiame etape, atsakovo nurodyta faktines aplinkybes dėl VPĮ principų pažeidimo), suteikė prima facie galią „nežinomų ekspertų“ išvadai, parengtai remiantis nežinomais kriterijais nei tiekėjams, nei Viešųjų pirkimų tarnybai, nei teismui.

5.            Teismas nevertino aplinkybės, jog trečiasis asmuo kvalifikacijos patikslinimui pateikė tik PVM sąskaitą faktūrą, iš kurios perkančioji organizacija nustatė, jog trečiasis asmuo kartu su partneriu atitinka Konkurso sąlygų 15.2 punktą. Iš pateiktos TORRO 3000 mini technikos pirkimo-pardavimo PVM sąskaitos faktūros matyti tik kaina, jokių techninių charakteristikų, nei masės, nei paskirties nėra pateikta. Šios aplinkybės patvirtina, kad vertinant trečiojo asmens pasiūlymą jam buvo taikomi kitokie vertinimo kriterijai nei likusiems dalyviams. Atsakovas, leisdamas vienam iš tiekėjų (UAB „Vakarų švara“ ir AB „Specializuotas transportas“) pateikti kitokią mini techniką nei yra numatyta Konkurso sąlygų 15.12 punkte, jau po pasiūlymų pateikimo termino modifikavo Konkurso sąlygas. Taip šie asmenys įgijo Konkurencinį pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu;

6.            Apie viešojo pirkimo sutarties sudarymą ieškovas sužinojęs tik po ieškinio padavimo teismui ir keisti ieškinio dalyko šiuo metu nėra galimybės (CPK 4233 str. 3 p, 4 p.), todėl, pripažinus atsakovo priimtus sprendimus neteisėtais, jų pagrindu sudarytą viešojo pirkimo sutarties negaliojimo klausimą, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, prašoma išspręsti ex officio.

 

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo apeliacinio skundo netenkinti.

Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:

1.      Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, perkančiosios organizacijos sprendimų vertinimui galioja turinio viršenybės prieš formą principas. Po vokų atplėšimo procedūros į laimėjusios šalies pasiūlymą negalėjo būti įdėta jokių papildomų lapų, kadangi 21 numeriu pažymėtame lape nurodyta I pirkimo dalies preliminari paslaugų kaina nesiskiria nuo kainos, nurodytosios pirmame pasiūlymo lape. Pasiūlymo numeracijos netikslumai jokios įtakos Konkurso rezultatui neturėjo. Tai turi būti vertinama kaip apsirikimas. Nėra pagrindo atmesti tiekėjo pasiūlymo vien dėl pasiūlymo formos trūkumų, kurie neturi įtakos sąžiningai Konkurencijai. Be to, apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad Viešųjų pirkimų tarnybai pateikto pasiūlymo kopija yra kitokia nei pirminis pasiūlymas;

2.      Perkančioji organizacija mini technikai nustatė masės ir paskirties kvalifikacinius reikalavimus, todėl reikalauta tik Konkurso sąlygose išvardintų dokumentų. Tiekėjų kvalifikacija buvo vertinama pagal Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Perkančioji organizacija, vertindama mini techniką, atsižvelgė į UAB „Vakarų švara“ nuo 2009 metų teiktas paslaugas, pasitelkiant minėtą mini techniką, todėl abejonių dėl šios technikos nekilo;

3.      Tiekėjų pasiūlymus vertino ekspertų grupės, sudarytos iš asmenų (Miesto tvarkymo skyriaus specialistų), organizuojančių ir kontroliuojančių paplūdimių ir kitų viešųjų vietų tvarkymą bei turinčių žinių apie konkrečią techniką ir jos sudedamaisiais dalis. Teismui yra pateikta visa Konkurso medžiaga, kurioje nurodytos ekspertų pavardės bei jų pasiūlymai, todėl apeliantas negrįstai teigia, kad teismas vadovavosi nežinia kokių ekspertų grupės išvadomis.

 

Trečiasis asmuo UAB „Vakarų švara“ atsiliepime į apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti, paliekant galioti pirmos instancijos teismo sprendimą.

Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:

1.      Apelianto nurodytas argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nevertino byloje surinktų įrodymų yra visiškai nepagrįstas. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių UAB „Vakarų švara“ pateiktus įrodymus bei perkančiosios organizacijos veiksmus, atliktus viešojo pirkimo procedūrų metu. Apeliacinis skundas grįstas vien prielaidomis;

2.      Pasiūlymo 21 numeriu pažymėtame lape buvo nurodyta pasiūlymo kaina, apskaičiuota 36 mėnesiams, nesiskirianti nuo pirmajame pasiūlymo lape nurodytosios ir paskelbtos vokų atplėšimo procedūros metu, o tai įrodo, kad po šios procedūros jokių papildomų lapų į pasiūlymą nebuvo įdėta. Pasiūlymas buvo patvirtintas tiekėjo parašu, susiūtas ir sunumeruotas taip, kad nebūtų galima pridėti naujų lapų ar juos pakeisti. Ieškovas šiuo pagrindu prašydamas panaikinti Konkurso rezultatus, jokių įrodymų apie pasiūlymo turinio pakeitimą nepateikė, vadovavosi tik spėlionėmis;

3.      Nors pagal Konkurso sąlygas sąžiningumo deklaraciją turėjo užpildyti tik juridinis asmuo, tačiau buvo pateiktos UAB „Vakarų švara“ ir AB „Specialusis transportas“ tiek fizinio, tiek juridinio asmens deklaracijos. Ši aplinkybė turėtų būti vertinama kaip perteklinis sąžiningumo deklaracijų pateikimas, nepažeidžiantis Konkurso sąlygų 32.2. punkto.

4.      Konkurso sąlygose mini technikai buvo nustatyta bendra masė iki 2 tonų, asfalto takams, šaligatviams valyti, smėliui stumdyti. TORRO 3000 yra lygiavertė Bobcat mini technikai ir atitinka paskirties kvalifikacinius bei registracijos reikalavimus. Apeliantas nepaneigė ekspertų grupės siūlymų ar trečiojo asmens pateiktos technikos paskirties reikalavimų, fakto, kad UAB „Vakarų švara“ negalės įvykdyti viešojo pirkimo sutartyje numatytų darbų.

 

IV.             Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai argumentai ir išvados

 

Apeliacinis skundas netenkinamas.

CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Įvertinus nagrinėjamos bylos teisinius ir faktinius pagrindus, nei absoliučių nei kitų procesinių bei materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių skundžiamas teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ar pakeistas, nenustatyta.

Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. (14.20)-VP3-685 Konkurso I pirkimo dalies laimėtoju pripažino UAB „Vakarų švara“ ir AB „Specializuotas transportas“ pateiktą pasiūlymą, o ieškovo pasiūlymas liko trečias (1 t., 44 b. l.). 2012 m. rugsėjo 10 d. pretenzija ieškovas prašė atmesti jungtinės veiklos pagrindu veikiančios ūkio subjektų grupės pasiūlymą ir sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę (1 t., 41-43 b. l.). Perkančioji organizacija šią ieškovo pretenziją 2012 m. rugsėjo 19 d. patenkino iš dalies ir iš naujo įvertino laimėjusiu pripažintą pasiūlymą (1 t., 43 b. l.). Atsakovo 2012 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. (14.20)-VP3-775 I pirkimo dalies laimėtoju liko UAB „Vakarų švara“ ir AB „Specializuotas transportas“ pasiūlymas, UAB „Mano būstas“ padėtis taip pat nepakito (1 t., 44 b. l.). 2012 m. spalio 9 d. apeliantas pateikė atsakovui dar vieną pretenziją (1 t., 44-46 b. l.), kuria prašė atmesti jungtinės veiklos pagrindu veikiančios ūkio subjektų grupės UAB „Vakarų švara“ ir AB „Specializuotas transportas“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 31, 15.12, 15.11 punktų reikalavimų pasiūlymo formai ir minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, taip pat tuo pagrindu, kad nenurodyti vadovaujantys specialistai, turintys patirtį sanitarinio valdymo srityje, be to, su laimėjusiu pasiūlymu pateiktos dviejų fizinių asmenų sąžiningumo deklaracijos, tačiau nepateikti kiti dokumentai, kuriuos jie, kaip ūkio subjektų grupės nariai ar subtiekėjai turėtų pagal Konkurso sąlygas pateikti. Pretenzijoje prašyta sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę Konkurso I pirkimo dalyje. 2012 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. (4.44)-R2-3516 pretenzija buvo atmesta (1 t. 47-48), nurodant, kad UAB „Vakarų švara“ ir AB „Specializuotas transportas“ pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygų 31 punkto reikalavimus, o dviejų puslapių pažymėjimą tuo pačiu (21) numeriu laikė formaliu neatitikimu, padarytu dėl suklydimo. Atsakovas taip pat nurodė, kad laimėjusiame pasiūlyme nurodyta mini technika atitinka Konkurso sąlygų 15.12 punkto reikalavimus (dėl masės ir dėl paskirties), todėl yra lygiavertė Bobcat mini technikai. Iš Konkurso I pirkimo laimėtojų pateikto technikos sąrašo ir registracijos pažymėjimų atsakovas nustatė, jog ginčo tiekėjams nuosavybės teise priklauso du traktoriai su priekaba, todėl atmetė apelianto pretenzijos teiginius dėl nesančių priekabų. Perkančiajai organizacijai nekilo abejonių dėl laimėjusiame pasiūlyme nurodyto specialisto (V. Š.) kompetencijos sanitarinio valymo srityje, nustačius, kad šis asmuo 2009 metais 36 mėnesius buvo vadovaujantis specialistas UAB „Vakarų švara“, teikiant analogiškas paslaugas. Kartu su pasiūlymu pateiktas fizinių asmenų sąžiningumo deklaracijas atsakovas vertino kaip perteklines, neturinčias jokios reikšmės.

Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, atsirandančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų Konkurenciją). Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant inter alia į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3, 32, 39 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

Ieškovas apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, jog trečiojo asmens pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas neatitinka Konkurso sąlygų 31 ir 15.12 punktų reikalavimų. Konkurso sąlygų 31 punkte buvo nustatyta, kad pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku). Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, teismo prašymu atsakovas 2013 m. balandžio 15 d. į bylą pateikė jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų pasiūlymo, pripažinto laimėjusiu, originalą. Įvertinus dokumentus teisėjų kolegija nustatė, kad pasiūlymą sudarantys dokumentai yra Konkurso 31 punkte nustatyta tvarka susegti ir patvirtinti, iš viso jį (pasiūlymą) sudaro 29 lapai su du kartus pasikartojančiu 21-uoju puslapiu. Šiuo puslapiu pažymėtuose lapuose yra nurodyta I pirkimo daliai 36 mėnesiams paskaičiuota bendra preliminari pasiūlymo kaina, su 21 proc. PVM – 976 553,07 Lt bei suvestinė įkainių skaičiavimo lentelė II pirkimo daliai (antrajame 21 numeriu pažymėtame lape). Teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad apelianto teiginiai, kad po vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros perkančiosios organizacijos atstovai sudarė galimybę tretiesiems suinteresuotiems asmenims galimybę papildyti savo pasiūlymą, yra tik prielaida, nes apžiūrėjus laimėjusiu pripažintą pasiūlymą (dokumentų segtuvą), jokių jo įrišimo pažeidimų nenustatyta, juo labiau, kad 21 lape nurodyta bendra preliminari pasiūlymo kaina nesiskiria nuo pirmajame pasiūlymo lape nurodytosios. Jokie įrišimo pažeidimai nenustatyti ir vokų su pasiūlymais atplėšimo metu (2 t., 35-37 b. l.). Aplinkybė, kad šios procedūros metu nebuvo nustatytas ir ištaisytas apsirikimas dėl lapų numeracijos, nėra esminė, ji neįtakoja pasiūlymo turinio, jo nekeičia. Įvertinus nurodytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija apelianto argumentą dėl netinkamo pasiūlymo įforminimo atmeta kaip nepagrįstą.

Kitas apelianto nesutikimo su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu pagrindas – trečiųjų asmenų pasiūlymo atitikimas minimaliems Konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams.

Tekėjo kvalifikacija - pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Tai apima, ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

Nagrinėjamoje byloje Konkurso sąlygų 15.12 punkte nustatyti reikalavimai tiekėjo valdomai technikai, taip pat ir mini technikai: tiekėjas privalo turėti (nuosavos, nuomojamos ar kita teisėta forma valdomos) 2 vienetus mini technikos (Bobcat arba lygiavertės iki 2 t masės). Nustatyta jos (technikos) paskirtis - asfalto takams, šaligatviams valyti, smėliui stumdyti. Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad UAB „Vakarų švara“ ir AB „Specializuotas transportas“ pateiktame pasiūlyme nurodyta technika neatitinka Konkurso sąlygų 15.12 punkte keliamų reikalavimų dėl galingumo, registracijos ir dėl keliamosios galios, nebuvo pateiktas kvalifikaciją pagrindžiantis dokumentas – mini technikos TORRO 3000 registracijos liudijimas. Teisėjų kolegija, nesutikdama su šiais apelianto argumentais, pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkanti minimalius jai keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Apeliantas netinkamai interpretuoja Konkurso sąlygą dėl mini technikos lygiavertiškumo Bobcat mini technikai. Perkančioji organizacija, parengdama konkretaus viešojo pirkimo dokumentus ir pagal juos vertindama tiekėjų pasiūlymus, mini technikai keliamus reikalavimus siejo su siekiamu rezultatu, t.y. ar nurodyta technika bus pajėgi įvykdyti pirkimo sąlygas ar ja bus įmanoma nuvalyti asfalto takus, šaligatvius, stumdyti smėlį, t. y. mini technikos lygiavertiškumas vertinamas pagal atliekamas funkcijas, o ne pagal jos techninius parametrus ir registracijos buvimą ar nebuvimą. Nustatyta, kad 2009 m. liepos – 2012 m. lapkričio laiku tose pačiose Melnragės, Neįgaliųjų, Girulių ir Danės poilsio zonose buvo vykdomi tokie patys viešieji pirkimai, kurių metu mini technikai buvo keliami analogiški reikalavimai (3 t., 72-101 b. l.). Nurodytu laikotarpiu UAB “Vakarų švara” suteikė atsakovui analogiškas paslaugas dirbdama ir su mini technika TORRO 3000. Šių darbų atlikimą kontroliuojantis savivaldybės administracijos skyrius pretenzijų dėl sutarties vykdymo neturėjo (2 t., 92-98 b. l., 4 t., 31 b. l.). Įvertinus nurodytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad apeliantas neįrodė, jog tretieji asmenys pateikė kitokią nei Konkurso sąlygų 12.15 punkte nurodyta mini technika. Byloje ieškovo pateikti Bobcat ir TORRO 3000 mini technikos palyginimai yra subjektyvūs, neparemti jokiomis ekspertų ar specialistų išvadomis, todėl atmestini (CPK 178 str.).

Nepagrįstais pripažįstami apelianto teiginiai dėl procesinių teisės normų pažeidimo, teismui vertinant ne visus ieškovo pateiktus įrodymus, susijusius su minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais ar suteikiant tam tikriems įrodymams (viešųjų pirkimų tarnybos išvadai atsakovo atsiliepime išdėstytai pozicijai) didesnę įrodomąją galią. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjamu, vadovaudamasis įstatymais. Teisėjų kolegiją, išnagrinėjusi bylą prieina prie išvados, kad skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas pasisakė iš esmės dėl visų ieškinyje nurodytų aplinkybių, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus (CPK 177, 185 str.). Apeliantas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė atsakovo argumentus paneigiančių įrodymų (CPK 178 str.).

Atmetamas, kaip nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas dėl ekspertų išvados, kuria nustatyta, jog UAB „Vakarų švara“ pateiktas pasiūlymas atitinka nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Nustatyta, kad išvadą surašę ekspertai yra Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojai, Miesto tvarkymo skyriaus specialistai (1 t. 121-122 b. l.), kurių išvadomis abejoti teisėjų kolegija neturi pagrindo, o ieškovo nurodyti argumentai dėl šių asmenų nepatikimumo ir nekompetencijos grindžiami vien prielaidomis, todėl tokia išvada pripažįstama tinkamu įrodymu (CPK 177, 178 str.).

Apeliantas apeliaciniame skunde teigė, kad atsakovas pažeisdamas VPĮ 95 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą peržiūros procedūros veiksmingumo principą, netikrindamas kitų dalyvių pasiūlymų atitikimas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, atėmė  iš ieškovo galimybę ginčyti UAB „Žalyna“ (I pirkime užėmusio 2 vietą) pasiūlymą, nes jo atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai nėra pateikti. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad toks reikalavimas nebuvo pareikštas pirmosios instancijos teisme, o apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme, draudžiama (CPK 312 str.), todėl apeliacinio skundo dėl šių aplinkybių teisėjų kolegija nenagrinėja.

Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, o tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais nėra pagrindo.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Atsižvelgiant į teisinį bylos išnagrinėjimo rezultatą, nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Trečiasis asmuo UAB „Vakarų švara“, pateikęs atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašė priteisti iš apelianto jo (trečiojo asmens) 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų (advokato teisinė pagalba), patirtų apeliacinės instancijos teisme, pateikė šias išlaidas įrodantį dokumentą (3 t., 111 b. l.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad nurodytos išlaidos neviršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (8.11. p.), todėl trečiojo asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinamas (CPK 98 str.).

 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :              

 

Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mano būstas LT“ (j. a. k. 300883806) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų švara“ (j. a. k.301670711) 1 200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

 

 

Teisėjai                                                                                                Virginija Čekanauskaitė

 

                                                                                                            Nijolė Piškinaitė

                                                                                                                                                                            Alvydas Poškus


Paminėta tekste:
 • CPK
 • 3K-3-150/2010
 • 3K-3-425/2010
 • 3K-3-119/2011
 • 3K-3-293/2011
 • 3K-3-408/2012
 • 3K-3-280/2012
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • CPK 312 str. Draudimas apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas