Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2A-1715-2013].doc
Bylos nr.: 2A-1715/2013
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos kariuomenė 188732677 atsakovas
"Airoventa" 301730884 Ieškovas
Santechniniai darbai 134516067 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
2.1.1.3. dėl viešojo pirkimo-pardavimo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.1.18.2. Atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui

Civilinė byla Nr

                      Civilinė byla Nr. 2A-1715/2013

                                                                                                 Procesinio sprendimo kategorijos 45.4.

                                                                                                                                                           (S)

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2013 m. balandžio 30 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Rasos Gudžiūnienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Airoventa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2279-345/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Airoventa“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenė dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Santechnikos darbai“.

 

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

 

n u s t a t ė :

I.   Ginčo esmė

 

Ieškovas UAB „Airoventa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos kariuomenei, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Lietuvos kariuomenės viešojo pirkimo komisijos priimtus sprendimus – atmesti ieškovo pasiūlymą ir pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovas nurodė, kad atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokymo korpuso K-4 (Šilo g. 5A, Vilnius) oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbų pirkimas“, kurio laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį, o ieškovo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.  

Ieškovas, pasisakydamas dėl pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 15.21 punkto reikalavimui, nurodė, kad rengdamas pasiūlymą vadovavosi atsakovo pateikto techninio projekto techninės specifikacijos bendrąja dalimi, kurioje nurodoma, kad visos sistemos turi būti montuojamos pagal darbo projekto brėžinius, kuriais ieškovas ir vadovavosi. Teikdamas pasiūlymą, ieškovas kartu pateikė lokalines sąmatas, kuriose nepakeitė sistemos išorinių blokų kiekių, tačiau nurodė konkrečius siūlomų modulių (sudarančių sistemos išorinį bloką) modelius. Siūlomų modelių nurodymas lokalinėse sąmatose negali būti vertinamas kaip darbų aprašymo ar įrangos kiekio keitimas ir negali būti pagrindas atmesti ieškovo pasiūlymą. Atsakovui turėtų būti žinoma, kad šiuo metu visų gamintojų siūlomi kondicionavimo sistemos išoriniai blokai, kurių galingumas viršija 40 kW, gaminami tik moduliniai. Ieškovas, pasisakydamas dėl pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimui, nurodė, kad nei kartu su konkurso sąlygomis pateiktame techniniame projekte, nei darbų kiekių žiniaraštyje nėra nurodymų atlikti kokius nors tyrimus, kadastrinius matavimus, parengti topografinius planus ir išpildomąsias nuotraukas, todėl konkurso sąlygų 28 punkte nustatytas reikalavimas suvestiniame statybos kainos apskaičiavime atskirai nurodyti tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų ir išpildomųjų nuotraukų kainas vertintinas kaip bendro pobūdžio reikalavimas, išpildomas tik esant poreikiui. Nors atsakovas nustatė privalomus reikalavimus pasiūlymo kainai, atsakovas taip pat nustatė ir pasekmes tuo atveju, jeigu tiekėjo pasiūlyta kaina nebus pakankamai detalizuota – šiuo atveju pasiūlymas nebus atmestas, bet bus laikoma, kad atskirai neįkainoti darbai yra įtraukti į pasiūlymo kainą. Taigi net jeigu ieškovas į kartu su pasiūlymu pateiktas sąmatas būtų neįtraukęs kurių nors privalomai atsakovo nurodytų darbų, jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas. Ieškovas darbų, privalomų pagal teisės aktų reikalavimus, atskirai neįkainavo, tačiau tokie darbai yra įtraukti į pasiūlymą ir atliekami už pasiūlymo kainą. Ieškovas nurodė, kad ieškovas turi pagrindo manyti, kad trečiojo asmens UAB „Santechnikos darbai“ pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų.  

Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Atsakovas, pasisakydamas dėl konkurso sąlygų 15.21 punkto, nurodė, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą, pakeitė darbų kiekio žiniaraščio „Darbų kiekio žiniaraščio oro kondicionavimo sistemos įrengimas mokomajame korpuse, I etapas, Žiniaraštis: Įrenginiai“ 3 stulpelį „Darbų ir išlaidų aprašymai“, įrašė konkrečios siūlomos įrangos identifikacinius duomenis, o trečioje eilutėje įrašė du kondicionavimo sistemos išorinius blokus (modulius). Ieškovas iš viso keturiuose darbų kiekių žiniaraščiuose įrašė ir taip pakeitė darbų kiekių žiniaraščių aprašymą ir kiekį arba tik aprašymą. Tokiu būdu buvo pažeistas konkurso sąlygose numatytas reikalavimas, jog nebūtų pakeisti darbų kiekių žiniaraščio darbų aprašymas ir kt. Taip pat buvo atsižvelgta į darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninio projekto dalyje „Medžiagų įrengimų žiniaraščiai“ M3-6-4p-12.03-TP-OK-MZ1 nurodytus įrangos kiekius, aprašymus ir nuorodas į technines specifikacijas. Taip pat atsakovas, pasisakydamas dėl konkurso sąlygų 28 punkto, nurodė, kad konkurso sąlygų 28 punkte aiškiai numatyta visų tiekėjų pareiga suvestiniame statybos kainos apskaičiavime atskirai nurodyti statybos – montavimo darbų kainą, įrenginių kainą ir kt. kainos elementus. Atsakovas pažymėjo, kad negalima nevykdyti imperatyviai suformuluoto reikalavimo suvestiniame statybos kainos apskaičiavime atskirai nenurodyti darbų, tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų ir išpildomųjų nuotraukų ir kitų kainos elementų. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas turėjo teisę, pastebėjęs konkurso sąlygas, kurios jam kėlė abejonių, kreiptis į atsakovą dėl jų paaiškinimo, tačiau to nepadarė.

Trečiasis asmuo UAB „Santechnikos darbai“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovas ruošdamas pasiūlymą privalėjo vadovautis žiniaraščiu ir jame nurodytų darbų aprašymu bei jų kiekių nekeisti, o nustatęs neatitikimus tarp žiniaraščio ir projekto nedelsiant kreiptis į atsakovą su prašymu patikslinti konkurso sąlygų reikalavimus. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad žiniaraštyje nėra nurodyta galimybė montuoti, o kartu ir siūlyti bloką, susidedantį iš dviejų atskirų išorinių blokų (modulių). Todėl, skaitant brėžinius pagal juose pateiktą sutartinį žymėjimą, matyti, kad juose per klaidą vietoje vieno bloko yra atvaizduoti du atskiri blokai. Specifikacijose aiškiai nurodyta, kad blokas susideda iš vienos šaldymo mašinos su vienu invertiniu kompresoriumi ir vienu oru aušinamu kondensatoriumi. Specifikacijų 2.1. punkte bei žiniaraštyje aiškiai nurodyta, kad perkamas yra blokas ir jokių išlygų apie galimybę siūlyti du atskirus mažesnio galingumo išorinius blokus nėra. Visi projekte esantys ir tik ieškovui žinomi jo netikslumai vertintini jo nenaudai. Ieškovas,  siekdamas įvykdyti konkurso sąlygų 28 punkto, tad ir 15.21 punkto minimalius pasiūlymo rengimui keliamus, reikalavimus privalėjo pateikiamoje sąmatoje pagal STR 1.05.06:2010 6 priedo 2 lentelėje esančias rekomendacijas atskira eilute išskirti ir atskirai įvertinti būtinų atlikti tyrimų ir bandymų bei visų kitų darbų rezultato tinkamam perdavimui atsakovui būtinų atlikti veiksmų (darbų) ir tokių tyrimų, bandymų bei veiksmų rezultatus fiksuojančių dokumentų parengimo kainą. Tačiau ieškovas, sudarydamas sąmatą ne tik atskirai neišskyrė visų kitų statinio išlaidų, bet ir dalies privalomų atlikti darbų apskritai neįvertino.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 28 d. sprendimu ieškovo UAB „Airoventa“ ieškinį atmetė, panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones.  

Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 15.21 punktui, nurodė, kad atsakovas teigė, jog ieškovo pasiūlymas neatitiko šio konkurso sąlygų punkto, kadangi ieškovas keturiuose darbų kiekių žiniaraščiuose (I etapo, II etapo, IV etapo ir V etapo) pakeitė darbų aprašymus ir kiekį arba tik aprašymus, t.y. vietoje vieno, techninėse specifikacijose ir darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyto galingumo kintamo freono kondicionavimo sistemos išorinio bloko, ieškovas nurodė du mažesnio galingumo kondicionavimo sistemos išorinius blokus, kurių bendra suminė šaldymo galia atitiko konkurso sąlygų reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad konkurso techninių specifikacijų 2.1 punkte nurodyta: „kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinis blokas (šaldymo mašina su inverteriniu kompresoriumi ir oru aušinamu kondensatoriumi)“. Darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninio projekto dalyje „Medžiagų įrengimų žiniaraščiai“ M3-6-4p-12.03-TP-OK-MZ1 nurodyta, jog turi būti siūlomas vienas kondicionavimo sistemos išorinis blokas. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas neginčijo fakto, jog vietoje vieno kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinio bloko iš esmės pasiūlė atsakovui du savarankiškus blokus, kurių bendra suminė šaldymo galia atitiko konkurso sąlygų reikalavimus. Tačiau tiek konkurso techninėje specifikacijoje, tiek sąnaudų kiekių žiniaraščiuose aiškiai nurodyta, jog turi būti siūlomas vienas kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinis blokas. Tuo tarpu konkurso sąlygų 33 punkte nurodyta: „tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti“. Nagrinėjamu atveju ieškovo pasiūlymą, kai vietoje vieno objekto yra siūlomi du objektai savo bendromis techninėmis savybėmis tapatūs siekiamam įgyti atsakovo, teismas traktavo kaip alternatyvų, kurį atsakovas turėjo pagrindą atmesti. Teismas pažymėjo, kad byloje nebuvo pateikta pagrįstų įrodymų, kad atsakovo siekiami įgyti kondicionavimo sistemos išoriniai blokai būtų gaminami tik moduliniai, t. y. susidedantys iš kelių atskirų įrenginių ir kitokių fiziškai nėra galimybės pasiūlyti.

Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 28 punktui, nurodė, kad šio punkto formuluotė patvirtina, kad tiekėjai suvestiniame statybos kainos apskaičiavime privalomai turėjo atskirai nurodyti statybos – montavimo darbų kainą ir įrenginių kainą <...>, tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų ir išpildomųjų nuotraukų ir kitus kainos elementus. Išimčių iš šios pareigos konkurso sąlygose numatyta nebuvo, o kitoks šios nuostatos aiškinimas prieštarautų tekstiniai jos formuluotei bei atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, valiai. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pripažino, jog tyrimų, kadastrinių matavimų, išpildomųjų nuotraukų ir kitų kainos elementų atskirai suvestiniame statybos kainos apskaičiavime nenurodė, tačiau teigė, kad minėtas kainas įtraukė į statybos – montavimo darbų ir įrenginių kainą. Teismas taip pat nurodė, kad konkurso sąlygų 28 punkte, priešingai nei teigė ieškovas, nebuvo numatyta, kad tuo atveju, jeigu tiekėjas atskirai neįkainoja su pasiūlymu pateiktose sąmatose darbų, kurių atlikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, tokie darbai yra įtraukti į pasiūlymą ir atliekami už pasiūlymo kainą arba nemokamai. Pagal konkurso sąlygų 28 punktą, darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose neįkainojus medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai ir komplektuojantys priedai įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai. Taigi konkurso sąlygose nebuvo išskirta, kad nenurodžius suvestiniame kainos apskaičiavime kadastrinių matavimų, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kitų kainos elementų, bus laikoma, kad šie darbai atliekami nemokamai.

Teismas taip pat nurodė, kad pagal konkurso sąlygų 28 punktą tiekėjas privalėjo parengti darbų sąmatą pagal  statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“  patvirtintus statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus ir rekomendacijas. Pagal STR 1.05.06:2010 47 punktą, 6 priedo 2 lentelę rengdamas darbų sąmatą ieškovas privalėjo išskirti visų darbų, būtinų pirkimo rezultatui perduoti atsakovui, atlikimo kainą. Taigi atskirai pasiūlyme neišskirdamas, jog nepatirs išlaidų, susijusių su tyrimais, kadastriniais matavimais, topografiniais planais ir išpildomosiomis nuotraukomis ir kitais kainos elementais, ieškovas sudarė situaciją, kai pasiūlymų vertinimo metu nebuvo aišku, ar ieškovas apskritai įsipareigojo minėtus darbus atlikti, ar kokia yra tikroji pasiūlymo kaina, t.y. ar į ją įtraukta, ar neįtraukta minėtų darbų kaina.

Teismas pažymėjo, kad atsakovui konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo metu darant išlygas ieškovui dėl konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimų nesilaikymo, kas lemia paties pasiūlymo dviprasmiškumą, būtų buvusios pažeistos kitų konkurso dalyvių teisės bei lūkesčiai, kad visų tiekėjų pasiūlymai bus vertinami vienodai. Teismo nuomone, konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimų dėl suvestinio statybos kainos apskaičiavimo pildymo nesilaikymas suponuoja pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentų nustatytiems reikalavimas, o tai ir buvo pagrindas atsakovui atmesti ieškovo pasiūlymą.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

 

Ieškovas UAB „Airoventa“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas, taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

1. Ieškiniu UAB „Airoventa" prašė teismo panaikinti du atsakovo Lietuvos kariuomenės viešojo pirkimo komisijos sprendimus: 1) atmesti UAB „Airoventa" pasiūlymą; 2) pripažinti UAB „Santechnikos darbai" pasiūlymą laimėjusiu pasiūlymu. Tuo tarpu motyvuojamojoje sprendimo dalyje teismas pasisakė tik dėl vieno ieškovo reikalavimo panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovo UAB „Airoventa“ pasiūlymą. Teismas nemotyvavo savo sprendimo atmesti ieškinį dalyje dėl atsakovo sprendimo pripažinti UAB „Santechnikos darbai“ pasiūlymą laimėjusiu pasiūlymu panaikinimo, o tai vadovaujantis CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktu sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą.

2. Atsakovas ir trečiasis asmuo triplikuose pateikė skirtingas UAB „Santechnikos darbai" pasiūlymo versijas: atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo argumentus, nurodė, kad trečiasis asmuo galėjo pasiūlyti jo specialiu užsakymu pagamintą neserijinį didesnės nei 68 kW šaldymo galios įrenginį, tuo tarpu UAB „Santechnikos darbai" nurodė, kad gamintojo Mitsubishi Heavy Industries gaminamas maksimalaus 68 kW šaldymo galios išorinis įrenginys neva atitinka žiniaraščio nustatytus šaldymo galios parametrus, tačiau teismas šių aplinkybių netyrė ir nevertino.

3. UAB „Santechniniai darbai“ vietoje reikalaujamos 71,4 kW šaldymo galios įrenginio (kondicionavimo sistemos išorinio bloko) pasiūlė 68 kW nominalios galios įrenginį, t. y. pateikė pasiūlymą neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, tačiau atsakovas tokio UAB „Santechniniai darbai" pasiūlymo neatmetė ir pripažino jį laimėjusiu.

4. Teismas nesprendė dėl ieškovo prašymo išreikalauti trečiojo asmens UAB „Santechniniai darbai“ viešajame pirkime pateiktą pasiūlymą. Neišreikalavęs UAB „Santechniniai darbai" pasiūlymo, teismas tuo pačiu netyrė ir nevertino, ar trečiojo asmens pasiūlymas pagrįstai pripažintas laimėjusiu ir atitinkančiu tas konkurso sąlygas, kurių neatitikimą įrodinėjo ieškovas.

5. Teismas nemotyvavo, kokiais įrodymai vadovaudamasis padarė išvadą, kad ieškovas vietoje vieno kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinio bloko pasiūlė du savarankiškus kondicionavimo sistemos išorinius blokus. Teismo deklaratyvų nurodymą apie tai, kad ieškovas neginčijo šio fakto, paneigia ieškovo procesiniuose dokumentuose pateikti duomenys – tiek ieškinyje, tiek ir dublike, ieškovas nedviprasmiškai nurodė, kad pasiūlė vieną kondicionavimo sistemos išorinį bloką, kuris pagamintas ir skirtas funkcionuoti kaip vientisas įrenginys.

6. Teismas netyrė ir nevertino ieškovo nurodytos aplinkybės, kad atsakovo siekiamas įgyti 71,4 kW šaldymo galios kondicionavimo sistemos išorinis blokas yra gaminamas tik modulinis, t. y. sukonstruotas iš dviejų modulių. Atsakovas ar trečiasis asmuo galėjo nesunkiai paneigti ieškovo argumentus dėl galimybės pasiūlyti didelės galios nemodulinius kondicionavimo sistemos išorinius blokus paprasčiausiu būdu atskleisdami bent jau UAB „Santechniniai darbai" pasiūlyto kondicionavimo sistemos išorinio bloko modelį, tačiau to nepadarė. Nei atsakovas, nei trečiasis asmuo procesiniuose dokumentuose nenurodė UAB „Santechniniai darbai” pasiūlyto ar bet kokio kito nemodulinio kondicionavimo sistemos išorinio bloko modelio, kurio nominali šaldymo galia tenkintų konkurso sąlygų reikalavimus (>71,4 kW).

7. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nuosekliai laikėsi pozicijos, kad konkurso sąlygų 28 punkte nustatytas reikalavimas suvestiniame statybos kainos apskaičiavime atskirai nuo statybos — montavimo darbų ir įrenginių kainos nurodyti tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kitas kainas gali būti įgyvendinamas tik tuo atveju, jeigu tyrimai, kadastriniai matavimai, topografiniai planai, išpildomosios nuotraukos ar kiti darbai ar paslaugos yra privalomi ir pagal konkurso sąlygas numatomi atlikti. Ieškovas detaliai atskleidė visus pagal konkurso sąlygose bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus galimus kainos elementus, kurie galėtų būti atskirai nurodyti suvestiniame statybos kainos apskaičiavime, ir argumentuotai įrodė, kad vykdomo pirkimo apimtyje nėra nei vieno pasiūlymo kainos elemento, kuris turėtų ir galėtų būti nurodytas atskirai nuo statybos - montavimo darbų ir įrenginių kainos.

8. Pagal teismo teiginius ieškovo pasiūlymas būtų pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimus tik tuo atveju, jeigu ieškovas kartu su pasiūlymu pateiktame suvestiniame statybos kainos apskaičiavime būtų išskyręs atskirą eilutę „Kiti kainos elementai" ir paliktų ją neužpildytą arba joje įrašytų, kad kitų išlaidų nepatirs. Teismas nusprendė, kad ieškovo pasiūlymas pagrįstai atmestas ne dėl to, kad neatitinka pasiūlymo turiniui keliamų reikalavimų (byloje nėra ginčo dėl to, ar ieškovas įvertino visus siūlomus darbus, pateikė visus kainos elementus), bet dėl to, kad kartu su pasiūlymu ieškovo pateiktas suvestinis statybos kainos apskaičiavimas neatitinka formos reikalavimų. Tokiu būdu teismas nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos, pagal kurią tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus.

9. Teismas netyrė ir nevertino ieškovo nurodytų aplinkybių, kurios patvirtina, kad trečiojo asmens pasiūlymas, neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, nepagrįstai pripažintas laimėjusiu. Teismas, neatskleidęs nagrinėjamo ginčo esmės, nemotyvuotai atmetęs ieškovo argumentus ir dėl to neteisingai išsprendęs bylą, ne tik neužtikrino visuomenės intereso pirkimo objektu bei jo teikiama nauda, neužtikrino visuomenės intereso, kad biudžeto lėšomis finansuojama perkančioji organizacija įsigytų pirkimo objektą racionaliai naudodama tam skirtas lėšas bet ir neapgynė visuomenės intereso užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi.

 

Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko bei prašė jį kaip nepagrįstą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodė, kad teismas tinkamai apibrėžė ginčo ribas, nurodydamas, jog ginčo apimtį sudaro patikrinimas, ar atsakovo viešojo pirkimo komisija pagrįstai pripažino ieškovo pateiktą pasiūlymą neatitinkančiu konkurso sąlygų 15.21 ir 28 punktų reikalavimų. Atsakovas pažymėjo, kad tik vienas pirkimo komisijos sprendimas tiesiogiai įtakojo ieškovo teises ir pareigas, t. y. sprendimas atmesti UAB „Airoventa" pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų 15.21 ir 28 punktų reikalavimų. Tuo tarpu sprendimas pripažinti UAB „Santechnikos darbai“ pasiūlymą laimėjusiu buvo priimtas vadovaujantis konkurso sąlygų 60 ir 61 punktais, t. y. UAB „Santechnikos darbų“ pasiūlymas buvo neatmestas perkančiosios organizacijos, kadangi atitiko mažiausios kainos kriterijų, todėl negali būti ginčijamas kaip neva pažeidžiantis ieškovo teises ar įstatymų saugomą interesą. Atsakovas taip pat nurodė, kad išėjimas iš ginčo ribų nagrinėjamu atveju neprisidėtų prie visuomenės interesų apsaugos, o tiesiog bereikalingai užvilkintų procesą, kadangi byloje nėra duomenų apie tai, kad pirkimo komisijos sprendimas pripažinti UAB „Santechniniai darbai“ pasiūlymą laimėjusiu pažeidė ieškovo teises ar įstatymų saugomą interesą ar viešąjį interesą. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį pateikė oficialaus oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų gamintojo Mitsubishi Heavy Industries atstovo Lietuvoje UAB „BVT partneriai“ patvirtinimą, kad Mitsubishi Heavy Industries gamina išorinius blokus, susidedančius iš vieno išorinio bloko, kurių šaldymo galia gali būti iki 73,5 kW. Be to, atsakovas nurodė, kad viešai skelbiami prekių katalogai negali būti laikomi tinkamu įrodymu, kad tam tikros prekės šiuo metu nėra gaminamos, t. y. katalogai nėra baigtiniai prekių sąrašai, kurie galėtų įrodyti, kad tam tikros prekės rinkoje nėra. Atsakovo teigimu, trečiasis asmuo nurodė, kad net ir ieškovo pateiktų prekių katalogų ištraukose nurodyti vieno modulio kondicionavimo sistemų išoriniai blokai tam tikromis sąlygomis gali pasiekti galingumą, patenkantį į konkurso sąlygose reikalaujamą diapazoną (71,4-81,5 kW), t.y. prekių katalogas kaip tik patvirtina, kad gamintojas Mitsubishi Heavy Industries turi technines galimybes pagaminti tokį vieno modulio kondicionavimo sistemos išorinį bloką, kurio nominali galia atitiktų konkurso sąlygas. Atsakovas, be to, papildomai pažymėjo, kad ieškovo įvardijami bloko modeliai yra savarankiški įrenginiai, sudarantys išorinį kondicionavimo sistemos bloką, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovas vietoje vieno kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinio bloko iš esmės pasiūlė atsakovui du savarankiškus blokus ir tokiu būdu pateikė alternatyvų pasiūlymą, kurį teikti draudė konkurso sąlygų 33 punktas. Atsakovas taip pat nurodė, kad tuo atveju, jeigu net jei laikyti ieškovo siūlomo kondicionavimo sistemos išorinio bloko konstrukciją vientisa, tai nepaneigtų aplinkybės, kad ieškovas pakeitė darbo kiekių žiniaraščio darbų aprašymą ir kiekius, o to pasekmėje įtakojo suinteresuotų asmenų teisių ir pareigų apimtį. Ieškovui leidus teikti tokios konstrukcijos kondicionavimo sistemos išorinius blokus, jam būtų sudarytos išskirtinės sąlygos, pažeidžiant imperatyvias įstatymų normas bei viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas neįsigilino į teismo motyvus ir jų nepaneigė, o priešingai – tik patvirtino konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimų įvykdymo svarbą.

 

Trečiasis asmuo UAB „Santechnikos darbai“ atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko bei prašė jį kaip nepagrįstą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Trečiasis asmuo nurodė, kad teismui pateiktame ieškinyje ieškovas be 2012 m. spalio 23 d. pretenzijoje nurodytų argumentų ir reikalavimų iš esmės papildomai iškėlė reikalavimą pripažinti UAB „Santechniniai darbai" pasiūlymą neatitinkančiu konkurso sąlygoms ir tuo pagrindu panaikinti atsakovo sprendimą pripažinti UAB „Santechniniai darbai" konkursą pasiūlymą laimėjusiu.  Taigi, apelianto procesiniuose dokumentuose keliamas reikalavimas panaikinti atsakovo sprendimą pripažinti UAB „Santechniniai darbai" konkurso pasiūlymą laimėjusiu tuo pagrindu, kad UAB „Santechniniai darbai" konkurso pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų de facto nebuvo privalomai nagrinėtas išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad teismas, nagrinėdamas bylą, aiškiai apibrėžė ginčo ribas bei sprendimo motyvuojamoje dalyje išdėstė motyvus, kuriais remiantis atsakovo sprendimas pripažinti apelianto konkurso pasiūlymą neatitinkančiu konkurso sąlygų 15.21 punkto ir 28 punkto reikalavimus yra laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Trečiasis asmuo taip pat pažymėjo, kad ieškovas savo procesiniuose dokumentuose pripažino, kad konkurso pasiūlyme nurodė iš dviejų modulių susidedantį kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinį bloką. Tuo tarpu teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje aiškiai nurodė ir net pacitavo konkurso techninės specifikacijos 2.1 punktą, kuriame nurodyta, kad kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinis blokas turi susidėti iš šaldymo mašinos su inverteriniu kompresoriumi ir oru aušinamu kondensatoriumi. Tuo tarpu apelianto konkurso pasiūlyme siūlomas iš dviejų modulių, turinčių galimybę veikti ir atskirai vienas nuo kito, susidedantis kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinis blokas atitinkamai turi dvi šaldymo mašinas, kiekviena iš kurių turi po vieną inverterinį kompresorių ir oru aušinamą kondensatorių. Be to, teismas tyrė ir vertino apelianto nurodytas aplinkybes, kad atsakovo siekiamas įgyti 71,4 kW šaldymo galios kondicionavimo sistemos išorinis blokas yra gaminamas tik modulinis. Teismas skundžiamame sprendime įvertino tiek ir UAB „Santechniniai darbai" kartu su atsiliepimu į ieškinį pateiktą Mitsubishi Heavy Industries atstovo Lietuvoje UAB „BVT partneriai" raštą, tiek ir apelianto pateiktus išrašus iš interneto svetainių bei kartu byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus išdėstytus procesiniuose dokumentuose. Taip pat trečiasis asmuo, nesant atitinkamų įstatyme numatytų pagrindų, ieškovo prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, prašė kaip nepagrįstą atmesti.

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Apeliacinis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

 

Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

 

CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad tokių aplinkybių ar kitų svarių argumentų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nenurodė ir prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pareiškęs ieškovas UAB „Airoventa“, todėl ieškovo prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkintinas.

 

 

Dėl faktinių bylos aplinkybių

 

Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Lietuvos kariuomenė vykdė atvirą konkursą „Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokymo korpuso K-4 (Šilo g. 5A, Vilnius) oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbų pirkimas“. Pirkimo objektas – oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbų pirkimas, o perkamų darbų savybės buvo nustatytos konkurso sąlygų techninėse specifikacijose. Atsakovo statybos darbų nuolatinė viešojo pirkimo komisija 2012 m. spalio 22 d. raštu Nr. 14K11-1-IS-36(12) informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 15.21 ir 28 punktų reikalavimų, todėl ieškovo pasiūlymas atmestas. Atsakovo statybos darbų nuolatinė viešojo pirkimo komisija 2012 m. spalio 22 d. raštu Nr. 14K11-1-IS-37(13) informavo konkurso dalyvį, kad konkurso laimėtoju buvo pripažintas trečiojo asmens UAB „Santechnikos darbai“ pasiūlymas. 2012 m. spalio 23 d. ieškovas atsakovui pateikė pretenziją, kurią atsakovo statybos darbų nuolatinė viešojo pirkimo komisija atmetė 2012 m. spalio 30 d. Ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos priimtais sprendimais kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Lietuvos kariuomenės viešojo pirkimo komisijos priimtus sprendimus – atmesti ieškovo pasiūlymą ir pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 28 d. sprendimu ieškovo ieškinys atmestas. Dėl tokio teismo sprendimo ieškovas UAB „Airoventa“ pateikė apeliacinį skundą.

Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.

 

Dėl viešųjų pirkimų

 

Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

 

Dė viešojo konkurso sąlygų 15.21 punkto reikalavimo

 

Apeliantas apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kokiais įrodymais vadovaudamasis padarė išvadą, kad ieškovas vietoje vieno kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinio bloko pasiūlė du savarankiškus kondicionavimo sistemos išorinius blokus. Teismo deklaratyvų nurodymą apie tai, kad ieškovas neginčijo šio fakto, paneigia ieškovo procesiniuose dokumentuose pateikti duomenys – tiek ieškinyje, tiek ir dublike, ieškovas nedviprasmiškai nurodė, kad pasiūlė vieną kondicionavimo sistemos išorinį bloką, kuris pagamintas ir skirtas funkcionuoti kaip vientisas įrenginys. Su tokiais apeliacinio skundo argumentais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka.

Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovo Lietuvos kariuomenės vykdyto atviro konkurso „Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokymo korpuso K-4 (Šilo g. 5A, Vilnius) oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbų pirkimas“ sąlygų 15.21 punktas nustatė, kad tiekėjo konkurse teikiamas pasiūlymas privalo atitikti tokius reikalavimus – „pateiktos reikalaujamas sąmatos. Nepakeistas darbų kiekių žiniaraščio darbų aprašymas, eilės tvarka, kiekiai, nepraleistas nei vienas darbų, įrenginių aprašymas, kiekis ir įkainavimas. Įvykdyti 28 punkto reikalavimai“ (b. l. 27, t. 1). Be to, konkurso sąlygų techninės specifikacijos 2 dalyje yra nustatyti atitinkami reikalavimai atsakovo siekiamai įsigyti kondicionavimo sistemai, o būtent techninės specifikacijos 2.1 punkte numatyta, kad yra siekiamas įsigyti „kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinis blokas (šaldymo mašina su inverteriniu kompresoriumi ir oru aušinamu kondensatoriumi)“ (b. l. 89, t. 1). Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas teikdamas pasiūlymą atsakovo vykdytame viešajame pirkime atsakovui pasiūlė du savarankiškus blokus, kurių bendra suminė šaldymo galia atitiko konkurso sąlygų reikalavimus. Šią aplinkybę patvirtino ir pats ieškovas savo procesiniuose dokumentuose, nurodydamas, kad pasiūlė kondicionavimo sistemos išorinius blokus: OK-3, OK-6, OK-7, OK-8, OK-9, OK-10, OK-11, kurie susideda iš dviejų modulių, t. y. dviejų modulių kompleksas sudaro vieną sistemos išorinį bloką (b. l. 3, t. 1). Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie tai, jog jis atsakovo vykdytame viešajame pirkime pasiūlė konkurso sąlygų ir techninės specifikacijos nustatytiems reikalavimams atitinkantį vieną kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos išorinį bloką (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą, kartu pateikė lokalines sąmatas, kuriose nepakeitė sistemos išorinių blokų kiekių, tačiau nurodė konkrečius siūlomų modulių (sudarančių sistemos išorinį bloką) modelius (b. l. 3, t. 1). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytus argumentus bei aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai vertino ieškovo pasiūlymą kaip siūlymą vietoje vieno perkamo objekto įsigyti du objektus, todėl perkančioji organizacija nagrinėjamu atveju turėjo pagrindą ieškovo pateiktą pasiūlymą kaip alternatyvų atmesti vadovaudamasi konkurso sąlygų 33 punktu.    

 

Dėl viešojo konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimų

 

Apeliantas apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, kad jis procesiniuose dokumentuose nuosekliai laikėsi pozicijos, jog konkurso sąlygų 28 punkte nustatytas reikalavimas suvestiniame statybos kainos apskaičiavime atskirai nuo statybos — montavimo darbų ir įrenginių kainos nurodyti tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kitas kainas gali būti įgyvendinamas tik tuo atveju, jeigu tyrimai, kadastriniai matavimai, topografiniai planai, išpildomosios nuotraukos ar kiti darbai ar paslaugos yra privalomi ir pagal konkurso sąlygas numatomi atlikti. Ieškovas detaliai atskleidė visus pagal konkurso sąlygose bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus galimus kainos elementus, kurie galėtų būti atskirai nurodyti suvestiniame statybos kainos apskaičiavime, ir argumentuotai įrodė, kad vykdomo pirkimo apimtyje nėra nei vieno pasiūlymo kainos elemento, kuris turėtų ir galėtų būti nurodytas atskirai nuo statybos - montavimo darbų ir įrenginių kainos. Su tokiais apeliacinio skundo argumentais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka.

Bylos duomenys patvirtina, kad konkurso sąlygų 28 punktas nustatė: „tiekėjas suvestiniame statybos kainos apskaičiavime atskirai nurodo statybos – montavimo darbų kainą ir įrenginių kainą <...>, tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų ir išpildomųjų nuotraukų ir kitus kainos elementus <....> Darbų aprašymas tiekėjo parengtoje sąmatoje turi atitikti perkančiosios organizacijos pateiktų darbų kiekių žiniaraščių darbų aprašymą ir eilės tvarką. <...>.<....>. Neįkainojus kurių nors medžiagų, gaminių konstrukcijų, prietaisų, įrenginių ar komplektuojančių priedų pateiktų darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai ir komplektuojantys priedai įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai“. Teisėjų kolegija pažymi, kad kaip teisingai sprendime konstatavo pirmosios instancijos teismas ieškovas pats pripažino, kad tyrimų, kadastrinių matavimų, išpildomųjų nuotraukų ir kitų kainos elementų atskirai suvestiniame statybos kainos apskaičiavime nenurodė, tačiau teigė, kad minėtas kainas įtraukė į statybos – montavimo darbų ir įrenginių kainą. Iš esmės tas pačias aplinkybes dėl kainų nenurodymo ieškovas pripažino ir pateiktame apeliaciniame skunde, nurodydamas, kad ieškovo pasiūlymas būtų pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimus tuo atveju, jeigu ieškovas kartu su pasiūlymu pateiktame suvestiniame statybos kainos apskaičiavime būtų išskyręs atskirą eilutę „Kiti kainos elementai" ir paliktų ją neužpildytą arba joje įrašytų, kad kitų išlaidų nepatirs (b. l. 84, t. 2). Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal konkurso sąlygų 28 punktą tiekėjas privalėjo parengti darbų sąmatą pagal  statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtintus statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus ir rekomendacijas. Pagal STR 1.05.06:2010 47 punktą, 6 priedo 2 lentelę rengdamas darbų sąmatą ieškovas privalėjo išskirti visų darbų, būtinų pirkimo rezultatui perduoti atsakovui, atlikimo kainą. Teisėjų kolegija pažymi, kad atskirai pasiūlyme neišskirdamas, jog nepatirs išlaidų, susijusių su tyrimais, kadastriniais matavimais, topografiniais planais ir išpildomosiomis ir kitais sudedamaisiais kainos elementais, ieškovas nepateikė pasiūlymo atitinkančio konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai kilo pagrįstų abejonių dėl to, ar ieškovas tokius nurodytus darbus apskritai ketino atlikti bei tai, kokia yra galutinė ieškovo pateikto pasiūlymo kaina. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas nepateikė pasiūlymo, atitinkančio konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimų ir tuo pagrindu perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų.  

Dėl UAB „Santechnikos darbai“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams

VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo perkančiajai organizacijai viešuosius pirkimus reglamentuojančiu teisiniu reguliavimu turi būti sudaroma galimybė įsigyti prekes ar paslaugas kuo naudingesnėmis jai sąlygomis. Tai inter alia reiškia, kad perkančioji organizacija turi turėti tokias pačias sąlygas įsigyti prekes ar paslaugas rinkoje kaip ir bet kuris kitas pirkėjas. Suprantama, perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis bei aukščiau išdėstytas aplinkybes sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytomis išvadomis bei sprendžia, kad trečiasis asmuo UAB „Santechnikos darbai“ pateikė tinkamą pasiūlymą atsakovo organizuotame viešajame pirkime. Taip pat teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus tuos apelianto apeliacinio skundo argumentus, kurias jis teigia, jog UAB „Santechniniai darbai“ vietoje reikalaujamos 71,4 kW šaldymo galios įrenginio (kondicionavimo sistemos išorinio bloko) pasiūlė 68 kW nominalios galios įrenginį, t. y. pateikė pasiūlymą neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, tačiau atsakovas tokio UAB „Santechniniai darbai" pasiūlymo neatmetė ir pripažino jį laimėjusiu. Teisėjų kolegija pažymi, jog trečiasis asmuo UAB „Santechnikos darbai“ į bylą pateikė oficialaus oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų gamintojo Mitsubishi Heavy Industries atstovo Lietuvoje UAB „BVT partneriai“ patvirtinimą, kad Mitsubishi Heavy Industries gamina išorinius blokus, susidedančius iš vieno išorinio bloko, kurių šaldymo galia gali būti iki 73,5 kW imtinai (b. l. 14, t. 2), todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo padaryti išvadai, kad trečiasis asmuo pateikė netinkamą pasiūlymą atsakovo vykdytame viešajame pirkime ar negalėtų sėkmingai įvykdyti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Tai patvirtina ir kiti bylos duomenys. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl trečiojo asmens UAB „Santechnikos darbai“ pasiūlymo, įrodymų apie trečiojo asmens UAB „Santechnikos darbai“ pasiūlyme nurodyto įrenginio technines charakteristikas išreikalavimo bei tyrimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas atsakovui pateiktoje pretenzijoje neginčijo trečiojo asmens UAB „Santechnikos darbai“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms.  

 

Dėl ieškinio reikalavimų ir procesinės  teisės normų taikymo

 

Teisėjų kolegija pagal pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas atmetė visus ieškinio reikalavimus, įskaitant ir reikalavimą panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas išaiškino ir teisingai nustatė visas turinčias bylai reikšmės aplinkybes. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pakankamai motyvuotas ir atitinka CPK 270 straipsnio reikalavimus.

 

Dėl viešųjų pirkimų principų

 

VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo perkančiajai organizacijai viešuosius pirkimus reglamentuojančiu teisiniu reguliavimu turi būti sudaroma galimybė įsigyti prekes ar paslaugas kuo naudingesnėmis jai sąlygomis. Tai inter alia reiškia, kad perkančioji organizacija turi turėti tokias pačias sąlygas įsigyti prekes ar paslaugas rinkoje kaip ir bet kuris kitas pirkėjas. Suprantama, perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus bei byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad nagrinėjamu atveju tiekėjams buvo sudarytos vienodos sąlygos konkuruoti dėl atvirojo konkurso laimėjimo, todėl apelianto nurodyti argumentai dėl viešųjų pirkimų principų vykdant konkursą pažeidimo atmetami kaip nepagrįsti. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų apie tai, jog viešųjų pirkimų principai atsakovo vykdomame konkurse buvo pažeisti. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus sprendžia, kad perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, nepadarė pažeidimų, turėjusių reikšmę pagal įstatymus teisingam pirkimo atlikimui, taip pat pažeidusių viešųjų pirkimų principus.

Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju klausimo dėl UAB „Santechniniai darbai" pasiūlymo viešajame pirkime išreikalavimo išsprendimas nesudarė įtakos tinkamam, teisingam bei visapusiškam bylos išnagrinėjimui.

 

 Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

 

Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei nurodo, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

 

Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

Trečiasis asmuo UAB „Santechnikos darbai“ prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl trečiojo asmens prašymas netenkintinas (CPK 98 str. 1 d.).     

 

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ieškovui UAB „Airoventa“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :

 

Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

 

 

Teisėjai                                                                                                          Algirdas Gailiūnas

 

                                                                                                                       Rasa Gudžiūnienė                                                                                                             

                                                                                                                          Kazys Kailiūnas

 

                                                                                                                                                                                                  


Paminėta tekste:
  • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
  • CPK 322 str. Apelianto teisė prašyti rašytinio proceso
  • CK
  • CPK
  • 3K-3-416/2005
  • 3K-3-583/2008
  • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
  • CPK 270 str. Sprendimo turinys
  • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas