Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-02-09][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-417-180-2016].docx
Bylos nr.: e2A-417-180/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051 atsakovas
"Versina" 180346182 Ieškovas
Limega 145407247 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas

Civilinė byla Nr. e2A-417-180/2016

Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00270-2015-5

Procesinio sprendimo kategorija: 2.5.11.4

(S)

 

 

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. vasario 9 d.

Vilnius

 

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-928-883/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ ieškinį atsakovei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Limega“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

 

n u s t a t ė :

 

 1. Ginčo esmė

 

Ieškovė UAB Versina kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: panaikinti perkančiosios organizacijos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir UAB „Limega“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu pirkimą dėl Bazilionų mokyklos pastato rekonstravimo (I-ojo etapo darbų) (toliau – pirkimas); įpareigoti perkančiąją organizaciją atmesti UAB „Limega“ pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę, pripažįstant UAB „Versina“ pirkimo laimėtoja; panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Limega“.

Ieškinio reikalavimus ieškovė grindė argumentais, kad UAB „Limega“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, kad perkančiosios organizacijos nustatytu terminu UAB „Limega“ nepatikslino pasiūlymo trūkumų. Pirkimų sąlygų 18.6 punkte tiekėjams ir jų pasitelktiniems tretiesiems asmenims (subrangovams) nustatytas imperatyvus reikalavimas būti įvykdžiusiems įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Pagal viešą informaciją nustatyta, kad vienas iš UAB „Limega“ subrangovų – UAB „Šiaulių tauro ryšiai“, periodiškai nevykdė savo prievolės teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais mokėti įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – ir VSDF, Sodra) biudžetą. Ieškovės teigimu, tinkamas įsipareigojimų VSDF biudžetui vykdymas turi būti vertinamas atsižvelgiant ne į vieną konkrečią datą, o visą pirkimo procedūrų laikotarpiu aktualų terminą, t. y. ne trumpiau nei iki pirkimo sutarties sudarymo. Bendrovė „Šiaulių tauro ryšiai“ tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu – 2015 m. rugpjūčio 18 d. paminėtam biudžetui buvo skolinga 7 092 Eur, todėl UAB „Limega“ pasiūlymas turėjo būti atmestas. UAB „Limega“ pasiūlymo atmetimą sąlygojo ir tai, kad per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą ji nepatikslino ir neištaisė pasiūlymo trūkumų – nepateikė Informatikos ir ryšio departamento pažymos bei tiekėjo deklaracijų, tačiau perkančioji organizacija nustatė papildomą terminą pateikti minėtus dokumentus. Tokiu būdu nebuvo užtikrintas skaidrus, lygiateisiškas ir konkurencijos neribojantis pasiūlymų vertinimas. Ieškovės nuomone, papildomas terminas pasiūlymo trūkumų ištaisymui UAB „Limega“ buvo nustatytas dėl to, kad šio tiekėjo pasiūlymo kaina buvo mažiausia, todėl, tikėtina, kad perkančioji organizacija protegavo šią bendrovę.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Šiaulių apygardos teismas 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės trečiajam asmeniui 700 Eur bylinėjimosi išlaidų, grąžino atsakovei 7 Eur žyminio mokesčio.

Teismo argumentai: perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 18.6 punkte nustatė reikalavimą, kad tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus socialiniam draudimui. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu tokius įsipareigojimus, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė negu 50 Eur. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Pagal pirkimo sąlygų 21 punktą tiekėjų pasitelktų subrangovų kvalifikacijai taikomi reikalavimai, nurodyti reikalavimų kvalifikacijai 18.1–18.6 punktuose. Teismas sprendė, kad pirkimo sąlygos aiškiai nustatė momentą, kuriuo tiekėjas/subrangovas turi atitikti pirkimo sąlygų 18.6 punkte nustatytą reikalavimą. UAB „Limega“ subrangovas UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną – 2015 m. liepos 30 d., įsiskolinimų Sodrai neturėjo, todėl, teismo įsitikinimu, perkančioji organizacija turėjo pakankamą pagrindą UAB „Limega“ kvalifikaciją pripažinti atitinkančia pirkimo sąlygų 18.6 punkto reikalavimą. Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad tokio reikalavimo atitiktis – tęstinė, tačiau kartu padarė išvadą, kad UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ įsiskolinimų nuo 2015 m. rugpjūčio 21 d. iki 2015 m. lapkričio 11 d. neturėjo, todėl nėra pagrindo abejoti, kad subrangovas tinkamai vykdė įsipareigojimus VSDF biudžetui.

Vertindamas ieškovo argumento, kad tiekėjams buvo sudarytos nevienodos sąlygos tikslinti atitikimo pirkimo sąlygoms duomenis, UAB „Limega“ sudarant galimybę pakartotinai pašalinti pasiūlymo trūkumus, pagrįstumą, teismas nustatė, kad 2015 m. rugpjūčio 10 d. perkančioji organizacija kreipėsi į kai kuriuos tiekėjus, taip pat ir į UAB „Limega“, prašydama iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. patikslinti jų kvalifikacijos duomenis. UAB „Limega“ buvo pareikalauta pateikti vieno iš jos subrangovų – UAB „TS Projects“, Informatikos ir ryšių departamento pažymą apie teistumą (pirkimo sąlygų 18.2 p.) bei aktualias tiekėjo deklaracijos formas dėl nemokumo (bankroto), profesinių pažeidimų (pirkimo sąlygų 18.3, 18.4 p.). 2015 m. rugpjūčio 14 d. atsakovė, atsižvelgusi į tai, kad kai kuriems tiekėjams nepavyko per nustatytą terminą gauti jų atitikimą pirkimo sąlygoms patvirtinančių dokumentų, suteikė galimybę visiems dalyviams patikslinti duomenis, nustatant naują kvalifikacijos duomenų patikslinimo terminą. 2015 m. rugpjūčio 24 d. perkančioji organizacija UAB „Limega“ ir kitiems dalyviams, taip pat ir ieškovei nurodė, kad jų kvalifikacijos patikslintos neišsamiai, dėl to buvo nustatytas papildomas terminas iki 2015 m. rugpjūčio 26 d. kvalifikacijai patikslinti. 2015 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Limega“ pateikė 2015 m. rugpjūčio 12 d. Informatikos ir ryšių departamento išduotą pažymą bei tiekėjo deklaracijas. Nustatytų faktinių  aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad visiems pirkimo dalyviams buvo sudarytos vienodos sąlygos kvalifikacijos duomenims patikslinti, o kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo institutas yra skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija iš tiesų yra tinkama. Teismas sprendė, kad ieškovė nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė nesilaikė pirkimo procedūrų vykdymo tvarkos, įtvirtintos VPĮ nuostatose ir pirkimo dokumentuose.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

Ieškovė UAB „Versina“, pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, išreikalauti iš atsakovės su UAB „Limega“ sudarytą pirkimo sutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirkimo sąlygų 18.6 punktu perkančioji organizacija nustatė, kad tiekėjo atitiktį dėl įsipareigojimų Sodrai (VSDF biudžetui) vykdymo tikrins pagal paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos duomenis, tačiau tai nereiškia, kad, abejodama tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo sutartį ir atitikimu nustatytiems reikalavimams, perkančioji organizacija neturės teisės tiekėjo pajėgumu įsitikinti ir pagal kitus duomenis, pavyzdžiui pagal pasiūlymo vertinimo metu nustatytus duomenis.
 2. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) 9 straipsnio 2 dalį priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Nurodyto termino pažeidimas reiškia prievolės laiku mokėti socialinio draudimo įmokas nevykdymą. UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ pažeidė prievolę mokėti socialinio draudimo įmokas pirkimo procedūrų vykdymo metu. Tiekėjas, kuris socialinio draudimo įmokas moka pažeisdamas įstatyme nustatytą prievolės įvykdymo terminą, turi būti pripažintas neatitinkančiu minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nes pirkimo sąlygų 18.6 punkte nustatytas reikalavimas įpareigojo tiekėją būti įvykdžiusiam prievoles VSDF biudžetui nustatyta tvarka.
 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsiskaitymo su VSDF biudžetu faktas yra aktualus tik pasiūlymo pateikimo metu. Teismas nepagrindė, kodėl vienu momentu ūkio subjekto prievolių mokėti VSD įmokas nevykdymas turėtų būti toleruojamas, kitu – netoleruojamas. Tokia teismo išvada sulygina tiekėjo, kuris įstatyme nustatyta tvarka moka vykdo mokestines prievoles, ir tiekėjo, kuris to nevykdo, padėtį viešajame pirkime, o tai reiškia lygiateisiškumo principo pažeidimą.
 4. Pirkimo sąlygų 18.6 punkto reikalavimas turi būti vertinamas atsižvelgiant ne į vieną konkrečią datą, o į visą pirkimo procedūrų laikotarpiu aktualų terminą, t. y. ne trumpiau nei iki pirkimo sutarties sudarymo. Ūkio subjektas, kuris dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose, neabejotinai žino įstatyme nustatytą pareigą laiku mokėti socialinio draudimo įmokas, todėl tinkamas šios pareigos nevykdydamas leidžia spręsti apie tokio ūkio subjekto finansinį nepajėgumą arba visišką nesąžiningumą ir nepatikimumą.
 5. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad perkančioji organizacija visų pirma turi patikrinti, ar pirkime dalyvaujantis tiekėjas neatitinka dalyvavimą jame ribojančių kriterijų (neigiamo pobūdžio sąlygų) ir tik nustatęs, kad jis turi teisę dalyvauti pirkime, tikrinti jo kvalifikaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-24 nutartis c. b. Nr. 3K-3-340/2013). Ginčo atveju perkančioji organizacija kvalifikacijos reikalavimus ir kriterijus, ribojančius tiekėjo dalyvavimą pirkime, sutapatino, supainiojo ir vertino kvalifikaciją tų tiekėjų, kurie net neįrodė turintys teisę dalyvauti pirkime ir visiškai neišskyrė šių dviejų skirtingų vertinimo etapų. Be to, atsakovė pirkimo procedūras vykdė neskaidriai, nesąžiningai, nes siekdama, kad pirkimą laimėtų UAB „Limega“, pastarajai elgiantis pasyviai ir netikslinant savo atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams duomenų, pati ėmėsi iniciatyvos, kad tiekėjas tą padarytų, tokiu būdu peržengdama protingos ir sąžiningos iniciatyvos ribas.
 6. UAB „Limega“ neįrodė, kad atsakovės 2015 m. rugpjūčio 10 d. pranešimu jai nustatytas terminas nebuvo pakankamas reikalaujamiems dokumentams pateikti. Priešingai, iš vėliau šios tiekėjos pateiktų duomenų matyti, kad reikalaujamą Informatikos ir ryšių departamento pažymą ji turėjo jau 2015 m. rugpjūčio 12 d., tačiau atsakovės nustatytu terminu šio dokumento nepateikė.
 7. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pirkimo sąlygose nustatytos deklaracijos nepateikimas vertinamas ne kvalifikacijos nepagrindimu, o pasiūlymo trūkumu, kuris pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą yra pagrindas atmesti pasiūlymą net neprašant tiekėjo tokius trūkumus pašalinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-09-22 nutartis c. b. Nr. e2A-1016-302/2015). UAB „Limega“ pasiūlymo trūkumų neištaisymas net ir per papildomai nustatytą terminą turėjo būti pripažintas savarankišku pagrindu atmesti šio tiekėjo pasiūlymą.

8. Lietuvos apeliaciniam teismui 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2010-943/2015 panaikinus byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė su UAB Limega” sudarė pirkimo sutartį. Kadangi pirkimo sutarties duomenys nėra žinomi, ši sutartis turi būti išreikalauta iš atsakovės.

 

Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija prašo apeliantės (ieškovės) skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. UAB „Limega“ pasiūlymas buvo pateiktas 2015 m. liepos 30 d. ir tą dieną nei tiekėjas, nei jo pasitelktini tretieji asmenys nebuvo skolingi Sodrai 50 Eur. Ši aplinkybė atitinka pirkimo sąlygų 8.16 punktą. UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ įsiskolinimas, kurį nurodo apeliantė, atsirado žymiai vėliau, ši skola buvo trumpalaikė ir netęstinė, todėl nebuvo grėsmės, kad UAB „Limega“ tinkamai neįvykdys pirkimo sutarties.
 2. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad kvalifikacinis reikalavimas būti įvykdžius įsipareigojimus VSDF biudžetui nebuvo siejamas su pasiūlymų pateikimo momentu. Pirkimo sąlygų 8.16 punkte aiškiai nustatytas kvalifikacijos duomenų apie mokesčius Sodrai pateikimo ir tikrinimo laikas.
 3. Perkančioji organizacija vertina, kokios yra tiekėjų skolos – trumpalaikės ar tęstinės, ar jos tęsiasi iki kito periodinio mokėjimo. Be to, pirkimo sąlygose nustatyta ir kitų aplinkybių, tokių kaip sutarties įsigaliojimo, įvykdymo užtikrinimo būdai, kurie apsaugo nuo sutarties sudarymo su nepatikimu rangovu.
 4. Pati ieškovė su pasiūlymu pateikė ne visus duomenis. Ginčo atveju pasiūlymų vertinimo procedūros nebuvo baigtos, todėl perkančioji organizacija turėjo teisę prašyti tiekėjų patikslinti pasiūlymų duomenis per protingą terminą.
 5. Ieškovės teiginiai apie sudarytą pirkimo sutartį – nepagrįsti. Pirkimo sutartis nėra sudaryta, todėl ieškovės reikalavimas pateikti pirkimo sutartį negali būti vykdomas.
 6. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija sudarė išskirtines sąlygas UAB „Limega“. Ji (perkančioji organizacija), įgyvendindama VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus principus, yra suinteresuota darbus nusipirkti už mažiausią kainą.
 7. Teismas nepasisakė dėl ieškinio atitikimo CPK 423³ straipsnyje keliamiems reikalavimams. Ieškovė teismui pateikė neaktualią pirkimo sąlygų redakciją. Be to, nepateikė viso savo pasiūlymo, įskaitant ir konfidencialią informaciją, nors tai yra privaloma ieškinio dalis. Šios aplinkybės sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovės apeliacinį skundą.

 

Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Limega“ prašo skundą bei prašymą dėl pirkimo sutarties išreikalavimo atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

1. Ieškovė nepagrįstai plečiamai aiškina pirkimo sąlygų 18.6 punkto reikalavimą. Terminas būti įvykdžiusiam įsipareigojimussumokėjus socialinio draudimo įmokas, buvo tikslus, aiškus ir viešas, taikomas visiems tiekėjams, todėl nebuvo pažeisti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai. Aplinkybė, kad UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ pasiūlymų vertinimo metu epizodiškai nebuvo įvykdžiusi savo įsipareigojimų VSDF biudžetui nesudaro pagrindo abejoti tuo, kad UAB „Limega“ atitiko kvalifikacijos reikalavimus.

2. Ieškovės pateiktas tiekėjų kokybinės atrankos kriterijų grupių aiškinimas prieštarauja VPĮ reglamentavimui. Pagal VPĮ 32 straipsnio 2 dalį kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33-38 straipsnių nuostatomis. Aiškinant VPĮ teisės noras sistemoje, toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad tiek VPĮ 33 straipsnyje nustatyti dalyvavimą pirkime ribojantys kriterijai, tiek VPĮ 34-38 straipsniuose nustatyti kvalifikaciniai kriterijai VPĮ traktuojami vienodai VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymo tikslais.

3. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad perkančioji organizacija skyrė daug dėmesio visų tiekėjų pasiūlymams vertinti ir reikalavo pašalinti visus pastebėtus netikslumus ir/ar neaiškumus. Toks perkančiosios organizacijos elgesys vertintinas kaip sąžiningas pareigų vykdymas, nes perkančioji organizacija siekė realiai, o ne formaliai išsiaiškinti, kurie tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

4. Iš ieškovės apeliacinio skundo matyti, kad ji tik atkartoja ieškinio deklaratyvaus pobūdžio teiginius apie tariamus VPĮ ir viešųjų pirkimų principų pažeidimus, nepateidama jokių įrodymų, kad perkančiosios organizacijos veiksmai turėjo įtakos jos galimybėms lygiais pagrindais su kitais tiekėjais dalyvauti pirkime.

5. Nors Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2010-943/2015 panaikino byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, perkančioji organizacija iki šiol nėra sudariusi pirkimo sutarties. Ši aplinkybė įrodo, kad perkančioji organizacija neteikia pirmenybės nei vienam iš tiekėjų.

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Apeliacinis skundas netenkintinas.

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.). Nei absoliučių, nei kitokių civilinio proceso bei materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių skundžiamą teismo sprendimą reikėtų panaikinti ar pakeisti, nėra.

Byloje nagrinėjamas ginčas dėl trečiojo asmens UAB ,,Limega“ atitikimo pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams tiekėjams, dėl atsakovo veiksmų teisėtumo, vertinant paminėto tiekėjo pasiūlymą.

Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie įtvirtinti VPĮ 33-37 straipsniuose: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, teisė verstis ūkine veikla, ekonominis ir finansinis bei techninis pajėgumai, sąlygos, draudžiančios ar ribojančio dalyvavimą konkurse. VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2015-07-02 iki 2016-01-01) nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad tiekėjo paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymas, priešingai nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo, yra reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymų.

Nagrinėjamu atveju atsakovės organizuoto pirkimo sąlygų 18.6 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis įregistruotas, reikalavimus. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos (2015-07-30), nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Pirkimo sąlygų 21 punkto pagrindu paminėtą reikalavimą turėjo atitikti ir tiekėjo pirkimo sutarčiai įvykdyti pasitelkti tretieji asmenys (subrangovai).

Byloje nėra ginčo, kad tiekėjo UAB „Limega“ subrangovas – UAB „Šiaulių tauro ryšiai“, paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną įsiskolinimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, neturėjo. Poziciją, kad šis UAB „Limega“ subrangovas neatitiko pirkimo sąlygų 18.6 punkto reikalavimo, apeliantė grindžia argumentais, kad tiekėjams (subrangovams) taikytinas reikalavimas būti įvykdžiusiems įsipareigojimus VSDF biudžetui nebuvo siejamas su pasiūlymų pateikimo momentu, kad toks reikalavimas savo pobūdžiu yra tęstinis, todėl tiekėjo (subrangovo) pajėgumas turi būti įvertintas ir pagal pasiūlymų vertinimo metu nustatytus duomenis. Pasiūlymų vertinimo metu UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ turėjo įsiskolinimų VSDF biudžetui, todėl, apeliantės teigimu, perkančioji organizacija ir teismas nepagrįstai pripažino, kad UAB „Limega“ atitiko pirkimo sąlygų 18.6 punktą.

Teisėjų kolegija nekvestionuoja apeliantės argumento dėl VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte ir ginčo pirkimo sąlygų 18.6 punkte nustatyto reikalavimo tęstinumo. Šio argumento pagrįstumą patvirtina kasacinio teismo išaiškinimai, pateikti 2013 m. birželio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013. Paminėtoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas ginčą dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, atmetant tiekėjo pasiūlymą dėl neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, teisėtumo, išaiškino, kad „<...> perkančioji organizacija, net ir tuo atveju, kai tiekėjas jai pateikia kompetentingų institucijų išduotą dokumentą apie mokestinių įsipareigojimų įvykdymą, kurio data yra ankstesnė už pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, turi teisę, kuomet jai kyla ar yra sukeliamos abejonės dėl tiekėjo finansinio pajėgumo, vertinti tiekėjo įsiskolinimo padėtį už tokį periodą, nuo kurio tikėtina priklausys pasiūlytos kainos dydis (tai yra nuo kompetentingos institucijos dokumento išdavimo iki pasiūlymo pateikimo momento) ir dėl to priimti atitinkamus sprendimus, įskaitant ir pasiūlymo atmetimą. Kasacinio teismo išaiškinimai priimti galiojant VPĮ redakcijai, kai įstatymo leidėjas buvo įpareigojęs tiekėją, siekiantį įrodyti, kad jis neturi įsiskolinimų VSDF biudžetui, pateikti atitinkamą pažymą apie mokestinių prievolių įvykdymą (VPĮ redakcijos, galiojusios nuo 2013-01-30 iki 2014-01-01, 33 str. 3 d.). Ginčo atveju galiojusi VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkto redakcija nustatė, kad perkančioji organizacija negali reikalauti dokumentų ir informacijos, kurie perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose. Pirkimo sąlygų 18.6 punktu nebuvo reikalaujama pateikti valstybės institucijos pažymos apie socialinio draudimo įmokų sumokėjimą, o nustatyta, kad tiekėjo įsipareigojimų Sodrai vykdymas bus tikrinamas pagal duomenis, buvusius paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną (2015-07-20). Taigi nei nurodyti kasacinio teismo išaiškinimai, nei apeliantės samprotavimai, kad ribojimas tikrinti tiekėjo įsipareigojimų VSDF biudžetui vykdymą pasiūlymų vertinimo metu nebūtų logiškas, neįrodo jos (apeliantės) teiginių, kad perkančioji organizacija tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, turėtų kontroliuoti iki pat pirkimo sutarties sudarymo. Pagal nurodytą kasacinio teismo praktiką perkančioji organizacija, kilus abejonių dėl tiekėjo finansinio pajėgumo, turėtų vertinti tiekėjo įsiskolinimo padėtį už tokį periodą, nuo kurio gali priklausyti pasiūlytos kainos dydis. Kadangi pasiūlymų vertinimo procedūros metu tiekėjų kaina negali būti koreguojama (VPĮ 18 str. 3 d., 24 str. 2 d. 12 p., 39 str. 1 d.), apeliantė nepagrįstai teigia, kad atsakovė turėjo vykdyti tiekėjo finansinio pajėgumo duomenų kontrolę pasiūlymų vertinimo metu ir sprendimą dėl UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ įsipareigojimų VSDF biudžetui vykdymo priimti ne pagal pirkimo sąlygų 18.6 punkte nustatytą ir visiems tiekėjams taikytiną momentą – paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, o pagal vėlesnius pirkimo procedūrų vykdymo metu nustatytus duomenis. Tokio apeliantės teiginio nepatvirtina ir skundo argumentas, kad pasiūlymų vertinimo metu gali išaiškėti naujos aplinkybės apie tiekėjus (finansinį pajėgumą, nemokumą). Atsakovė pagrįstai atsiliepime į apeliacinį skundą akcentuoja tai, kad pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai dėl pirkimo sutarties įsigaliojimo (pirkimo sąlygų 3 priedo 3.4 p.), tiekėjo įsipareigojimų užtikrinimo (pirkimo sąlygų 44 p.) apsaugo perkančiąją organizaciją nuo sutarties sudarymo su nepatikimu rangovu.

Apeliantė nepateikė įrodymų, kurie leistų suabejoti tuo, kad UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ netinkamai vykdo įsipareigojimus VSDF biudžetui (CPK 178 str.). Nors apeliantė teigia, kad paminėta bendrovė 2015 m. birželio 16 d. Sodrai buvo skolinga 7 100 Eur, 2015 m. rugpjūčio 14 d. – 12,10 Eur, o 2015 m. rugpjūčio 18 d. turėjo 7 092 Eur dydžio įsiskolinimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad nei nurodyti birželio mėnesio duomenys, kai ginčo pirkimo procedūros dar nebuvo prasidėjusios, nei rugpjūčio mėnesio duomenys dėl paminėtų motyvų nėra aktualūs vertinant UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ atitikimą pirkimo sąlygų 18.6 punkto reikalavimui. Be to, kaip matyti iš kitų viešai skelbiamų duomenų (CPK 179 str. 3 d.), UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ tolygiai atsiskaito su VSDF biudžetu (nuo 2015 m. rugpjūčio 21 d. iki 2015 m. lapkričio mėnesio įsiskolinimų neturėjo), o apeliantės nurodyti įmokų vėlavimo terminai nėra reikšmingi ir negalėjo lemti tiekėjo UAB „Limega“ pateikto pasiūlymo kainos.

Apeliantė pagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija, pasiūliusi UAB „Limega“ pateikti papildomus duomenis – Informatikos ir ryšių departamento pažymą, patvirtinančią jos subrangovoUAB „TS Projects“, teistumo nebuvimą (pirkimo sąlygų 18.2 p.), ir paminėto subrangovo aktualios formos deklaracijas dėl nemokumo (bankroto), profesinių pažeidimų etc. nebuvimo (pirkimo 18.3 p., 18.4 p.), prašė tiekėjo patikslinti (papildomai pateikti) ne kvalifikacinius subrangovo duomenis, o informaciją apie jo atitikimą negatyvaus pobūdžio sąlygoms, kurios riboja ir draudžia tiekėjų dalyvavimą pirkime (VPĮ 33 str.), tačiau aplinkybė, kad perkančioji organizacija neatsižvelgė į tai, kokiai tiekėjų kokybinės atrankos grupei (reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, neigiamo pobūdžio reikalavimai, kurie riboja ir draudžia tiekėjų dalyvavimą pirkime, kiti reikalavimai) priskirtini UAB „Limega“ papildomai pateikti duomenys, nepaneigia perkančiosios organizacijos teisės prašyti tiekėjo patikslinti paminėtus duomenis.

Reikalavimai, kuriuos perkančiosios organizacijos nurodo pirkimo dokumentuose, iš esmės skirstomi į dvi dideles grupes: a) reikalavimus tiekėjams (į juos patenka tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, neigiamo pobūdžio sąlygos, kiti reikalavimai tiekėjams, tarp kurių ir reikalavimai užtikrinti pasiūlymo galiojimą) ir b) reikalavimus pasiūlymui siaurąja prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014). Tiekėjų atitikimo neigiamo pobūdžio sąlygoms vertinimo tvarka dalyvių teisių apimties prasme iš esmės prilyginama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarkai (VPĮ 28 str. 10 d., 32 str. 5 d.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė, nustačiusi, kad UAB „Limega“ pasiūlyme pateikti duomenys apie jos subrangovo atitikimą neigiamo pobūdžio sąlygoms, draudžiančioms tiekėjui dalyvauti pirkime, neišsamūs, pareikalavusi juos papildyti (tai imperatyviai nustatyta įstatyme), nepažeidė VPĮ normų, skaidrumo ir lygiateisiškumo principų.

Apeliacinio skundo argumentą, kad pirkimo sąlygų 18.3, 18.4 punktuose nustatytos formos deklaracijų nepateikimas teismų praktikoje vertinamas ne kaip kvalifikacijos nepagrindimas, o pasiūlymo trūkumas, kuris yra pagrindas atmesti pasiūlymą net neprašant tiekėjo tokius trūkumus pašalinti, apeliantė grindžia Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartyje. priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1016-302/2015, išaiškinimais. Kasacinio teismo praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, nagrinėdamas bylas, teisės normas aiškina ir taiko ne a priori, o kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas tik konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste. Apeliantės nurodytas VPĮ 28 straipsnio 10 dalies, 32 straipsnio 5 dalies aiškinimas ir taikymas buvo pateiktas civilinėje byloje, kurios faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių. Nurodytu atveju teismas konstatavo, kad pasiūlymo patikslinimo nuostatos netaikytinos, tiekėjui nepateikus pasiūlymo garantijos ir tiekėjo deklaracijų, pasirašytų elektroniniais parašais. Tokią išvadą teismas grindė tuo, kad akivaizdus sąlygų neatitikimas negali būti paaiškinamas, pažymėdamas, kad tiekėjas nurodytų neatitikimų pirkimo sąlygoms ikiteisminėje ginčo stadijoje nebuvo pašalinęs. Paminėta situacija ir situacija nagrinėjamoje byloje skiriasi. Be to, informacija dėl tiekėjo atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams buvo patikslinta (papildyta) dar pasiūlymų vertinimo metu. Taigi apeliantės nurodyti Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimai nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1016-302/2015, nagrinėjamu atveju nėra aktualūs ir nėra pagrindo jais vadovautis.

Perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, neskaidrumą pasiūlymų vertinimo procedūrų metu apeliantė grindžia aplinkybėmis, kad UAB „Limega“ elgiantis pasyviai ir pačiai netikslinant duomenų apie atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams, perkančioji organizacija pati ėmėsi iniciatyvos, kad tiekėjas tai padarytų, taip siekdama, kad būtent UAB „Limega“ laimėtų pirkimą.

Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija prašė dešimties tiekėjų, taip pat ir apeliantės bei UAB „Limega“, patikslinti kvalifikacijos duomenis pagal patikrinimo metu nustatytus trūkumus iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. Iš viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. rugpjūčio 14 d. protokolo matyti, kad dėl nustatyto trumpo termino tiekėjų kvalifikaciniams duomenims patikslinti, komisija sudarė sąlygas visiems dalyviams patikslinti atitinkamus kvalifikacijos duomenis, nustatant naują duomenų patikslinimo terminą. Apie tai pranešta visiems tiekėjams, taip pat ir apeliantei bei UAB „Limega“. 2015 m. rugpjūčio 25 d. pastaroji pateikė atsakovei 2015 m. rugpjūčio 12 d. Informatikos ir ryšių departamento pažymą, būtiną pagal pirkimo sąlygų 18.2 punktą, bei tiekėjo deklaracijas, būtinas pagal pirkimo sąlygų 18.3, 18.4 punktus. 2015 m. rugpjūčio 26 d. atsakovo pranešimu UAB „Limega“ ir apeliantė buvo įpareigotos pateikti papildomus paaiškinimus dėl siūlomų statinio projekto vadovų patirties pagal konkurso sąlygų 18.9 punktą. Reikalauti paaiškinimai pateikti tą pačią dieną, po ko atsakovas pripažino, kad apeliantė, UAB „Limega“ ir kiti pirkimo dalyviai tinkamai patikslino kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis. Pirkimą laimėjusiu pripažintas UAB „Limega“ pasiūlymas.

Teisėjų kolegijos vertinimu, dėl nustatytų faktinių aplinkybių pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą nuspręsti, kad 2015 m. rugpjūčio 24 d. pranešimu UAB „Limega“ sudarius galimybę pakartotinai patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis apie jos atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams, nepaisant to, kad nuo 2014 m. rugpjūčio 10 d. iki 2015 m. rugpjūčio 24 d. pastaroji nepateikė jokių jos prašytų duomenų, taip pat atskiro prašymo pratęsti terminą tokiems duomenims pateikti, perkančioji organizacija nepažeidė viešųjų pirkimų principų.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išplėtotas tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, kuriuo pagristai vadovavosi pirmosios instancijos teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis c. b. Nr. 3K-3-293/2011, 2013-10-04 nutartis c. b. Nr. Nr. 3K-3-474/2013). Pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas, o siekiant viešųjų pirkimo tikslų, išplaukiančių iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo. Viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Viešųjų pirkimų procedūrų reguliavimas neturi viršenybės prieš perkančiosios organizacijos ir tiekėjų veiksmus, jei šie atitinka teisės normų ir pirkimo sąlygų esmę ir jomis siekiamus tikslus.

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintu teisiniu pagrindu perkančiosios organizacijos nustatyto termino, skirto patikslinti (paaiškinti) duomenis apie savo kvalifikaciją, pratęsimas, nors galimybė jį pratęsti įstatyme nenustatyta, nėra draudžiamas, jei tuo nepažeidžiami viešųjų pirkimų principai: skaidrumas, lygiateisiškumas, nediskriminavimas, kt., pirkimų tikslas, vienam iš tiekėjų nesuteikimas nepagrįstas prioritetas. Atsakovas, pratęsdamas paminėtą terminą, tokiu būdu užtikrino visiems konkurso dalyviams vienodas sąlygas, garantavo vienodą jų interesų užtikrinimo apimtį ir esminių viešųjų pirkimų principų nepažeidė.

Atsakovo suinteresuotumas nusipirkti darbus už mažiausią kainą, racionaliai panaudojant pirkimui skirtas lėšas, savaime nėra neteisėtas (VPĮ 3 str. 2 d.). Toks pasiūlymų vertinimo kriterijus buvo nustatytas konkurso sąlygose ir nenuginčytas. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Limega“, pasiūliusi mažiausią rangos darbų kainą, buvo atsakovo proteguota (CPK 177, 178 str., VPĮ 3 str.).

Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą teigia, kad apeliantė su ieškiniu nepateikė aktualios pirkimo sąlygų redakcijos, viso savo pasiūlymo, įskaitant ir konfidencialios informacijos, todėl šios aplinkybės, atsakovo įsitikinimu, turėtų būti vertinamos kaip savarankiškas pagrindas atmesti ieškinį ir apeliacinį skundą. Su tuo sutikti nėra pagrindo: aktuali ginčo pirkimo sąlygų redakcija teismui buvo žinoma (CPK 179 str. 3 d.); ieškovo pasiūlymo duomenų pakako, kad nustatyti ieškinio ir pretenzijos atsakovei turinio sutap (CPK 423³ str. 3 d.). Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atsakovė neteikė argumentų dėl nepateiktos apeliantės pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, be to ši aplinkybė nėra kliūtis išspręsti nagrinėjamą ginčą.

Dėl esminių apeliacinio skundo ir atsiliepimų į argumentų pasisakyta. Kiti nėra reikšmingi. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

Netenkinus apeliacinio skundo, netenka prasmės klausimas dėl viešosios pirkimo sutarties išreikalavimo  ir jos vertinimo.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

Netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, atsakovė ir trečiasis asmuo įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.). Teismui pateikti dokumentai (mokėjimo nurodymas, sąskaita už teisinę pagalbą Nr. 2015/12/04 bei atliktų darbų išklotinė) įrodo, kad trečiasis asmuo UAB „Limegaapeliacinės instancijos teisme patyrė 400 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių. Išlaidos priteisiamos iš apeliantės.

Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija, įrodymų, pagrindžiančių bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas (CPK 177, 178 str.), nepateikė, todėl jai priteistinų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :

 

Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Limega“ (j. a. k. 145407247),ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ (j. a. k. 180346182), 400 Eur (keturis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

 

 

 

Teisėjai                                                                                                                              Rasa Gudžiūnienė

 

                                                                                                                                            Kazys Kailiūnas

 

                                                                                                                                            Nijolė Piškinaitė


Paminėta tekste:
 • e2-928-883/2015
 • 3K-3-340/2013
 • e2A-1016-302/2015
 • e2-2010-943/2015
 • CPK
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • 3K-3-333/2014
 • 3K-3-293/2011
 • 3K-3-474/2013
 • CPK 179 str. Teismo veiksmai įrodinėjimo procese
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas