Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas sprendimas byloje [2-1177-600-2012].doc
Bylos nr.: 2-1177-600/2012
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Valstybinė ligonių kasa prie LR SAM 191351679 atsakovas
Baltic orthoservice 10866664 Ieškovas
Advokatė Rūta Čilinskaitė ieškovo atstovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.27. Bylos dėl draudimo
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.14. Ieškinys:
3.1.14.3. Ieškinio trūkumų ištaisymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.2. Bylos skyrimas nagrinėti teismo posėdyje
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi                                                                                                                                                 

 

(S)

 

VILNIAUS MIESTO 1 APYLINKĖS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

Lietuvos Respublikos vardu

 

2012 m. lapkričio 12 d.

Vilnius

 

 

              Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė,

sekretoriaujant Barbarai Sienkievič,

dalyvaujant ieškovo UAB „Baltic Orthoservice“ atstovei advokatei Rūtai Čilinskaitei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB Baltic Orthoservice“ ieškinį atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl skolos priteisimo,

 

n u s t a t ė:

 

Ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimą, prašo teismo priteisti 19402,50 Lt dydžio skolą ir bylinėjimosi išlaidas (t. 4 - b.l. 20-24). Nurodė, kad pradiniu ieškiniu ieškovas prašė pripažinti jam teisę gauti 19402,50 Lt kompensaciją iš atsakovės, nes iš atsakovės veiksmų nusprendė, kad ji nevykdys tarp šalių (duomenys neskelbtini) sudarytos sutarties „Dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis“ ir neketina mokėti 19402,50 Lt sumos, nes šis reikalavimas kyla iš reikalavimo teisės perleidimo sutarčių, kurias ieškovas pasirašė su pacientais. Sveikatos apsaugos ministras 2006-03-31 įsakymu Nr. V-234 yra nustatęs tvarką, pagal kurią iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų yra kompensuojamos ortopedijos techninių priemonių įsigijimas. Pagal šią tvarką priemonės kompensuojamos, jeigu jas nustatyta tvarka skiria gydytojas. Ieškovas aptarnavo gydytojų siuntimus turinčius pacientus bei jiems pagamino ortopedijos technikos priemones. Užsakymas gali būti vykdomas, kai per Ortopedijos IS gaunamas Valstybinės ligonių kasos (toliau – VLK) patvirtinimas, jog atitinkama priemonė bus kompensuojama iš PSDF lėšų. Sveikatos apsaugos ministrui išleidus 2010-04-28 įsakymus Nr. V-345 ir Nr. V-466, VLK 2010 m. birželio-spalio mėnesiais neteisėtai vykdė užsakymų registravimo Ortopedijos IS blokavimą. Einamąjį mėnesį užregistruotų naujų užsakymų pagaminti ortopedijos technines priemones vertei pasiekus mėnesinę finansavimo kvotą, Ortopedijos IS buvo blokuojamas naujų užsakymų registravimas. Ieškovas reaguodamas į pacientų reiškiamą nepasitenkinimą nustatyta tvarka, nusprendė sudaryti pacientams sąlygas nelaukti eilėje, o užsakyti gydytojo paskirtas priemones ir perleisti ieškovui atitinkamo dydžio reikalavimą į VLK. Ieškovas 2010 m. birželio-rugsėjo mėnesiais sudarė 60 reikalavimo teisės perleidimo sutarčių. Bendra suma 19402,50 Lt. Ieškovas 2010-11-08 gavo atsakovo parengtą pažymą 7K-80, kurioje išdėstė nesutikimo su reikalavimų perleidimo sutartimis motyvus. 2010-12-30 ieškovas gavo atsakovo raštą, kuriame nurodė, kad grąžina 60 sąskaitų už pagamintas priemones. Visų šių pacientų užsakymai Ortopedijos IS buvo užregistruoti su žyma „Moka pacientas“. Ieškovo sudarytos sutartys dėl reikalavimo teisės perleidimo atitinka visas CK 6.101 str. – 6.109 str. nustatytas taisykles. Atsakovas pažymoje nurodė, kad reikalavimo teisės perleidimo sutartys prieštarauja Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo 42 ir 43 punktams, sutarties 6.7 punktui ir CK 6.101 str. 1 d. ir 5 d. Aprašo 42 p. tik nustatyta pacientų informavimo tvarka. Atsakovas nenustatė, kad ieškovas būtų pažeidęs pacientų informavimo tvarką apie priemonių įsigijimą. Aprašo 43 p. nėra nustatyta išimtinai vienintelis elgesio modelis ir nėra draudimo pacientui perleisti reikalavimo į VLK teisę. Sutarties 6.7 punktu, šalys susitarė neperduoti savo įsipareigojimų, numatytų sutartyje, vykdymo kitiems asmenims. Ieškovas nepažeidė šio draudimo, nes pats vykdo visas pareigas tiek atsakovo, tiek pacientų atžvilgiu. Sutartis nedraudžia perimti iš kitų asmenų reikalavimo teisės į atsakovą. Reikalavimų ieškovui perleidimas niekaip nekeičia atsakovo prievolės – nesikeičia nei kompensacijos dydis, nei jos išmokėjimo terminas, nei kitos su kompensacijos išmokėjimu susijusios sąlygos. Keičiasi tik asmuo, kuriam turės būti išmokėta kompensacija. Užsakymai pagaminti priemones pacientams buvo priimti ir įvykdyti nepažeidžiant nustatytos tvarkos, pats atsakovas patvirtino ateityje įvykdysiantis prievolę mokėti kompensacijas, taigi visi veiksmai, kuriuos atliekant kreditoriaus asmuo atsakovui gali turėti esminės reikšmės, jau yra atlikti. CK 6.101 str. 5 d. reikalavimas nepažeistas. Taigi sutarties vykdymo eigoje, ieškovas sudarė reikalavimų, kylančių iš sutarties, perleidimo sutartis ir apie jas informavo atsakovą. Atsakovas kaip prievolės pagal sutartį skolininkas, nesutikdamas su ieškovo sudarytais reikalavimų perleidimais, turėjo ginčyti sutartis, bet to nedarė. Vadinasi, reikalavimo teisės perleidimo sutartys yra galiojančios ir ieškovas neturi pagrindo jų nevykdyti (t. 1 – b.l. 1-13).

Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2006-03-31 įsakymu Nr. V-234, nustato priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis tvarką (t. 3 – b.l. 188-189, t. 4 – b.l. 29-32). Tarp ginčo šalių pasirašyta (duomenys neskelbtini) sutartis „Dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP“ Nr. 5. Vadovaujantis aprašo nuostatomis nustatyti du kompensavimo būdai – tiesiogiai ortopedijos įmonėms arba tiesiogiai pacientams, kai pastarieji OTP įsigyja savo lėšomis, trečias būdas, kuriuo neteisėtai naudojosi ieškovas perimdamas iš paciento  kompensacijos reikalavimo teisę į VLK teisės aktais ir nutartimi nėra nustatytas, todėl nėra galimas. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad sutartys su sveikatos priežiūros įstaigomis yra tik priemonė PSDF biudžeto lėšoms paskirstyti, todėl atsakovas negali naudotis sutarties laisvės principu, o turi įstatymo numatytas pareigas ir apribojimus sutarčių sudarymo bei vykdymo procese. VLK yra viešojo administravimo subjektas, todėl privalo tiksliai laikytis teisės aktų reikalavimų ir juose nustatytų procedūrų, o ne kurti savo praktika formuoti procedūras. Sutarties 6.7 punkte nustatyta, kad draudimas perduoti savo įgaliojimus tretiesiems asmenims be raštiško šalies sutikimo. Ortopedijos įmonių, šiuo atveju ieškovo, neteisėti veiksmai didina PSDF biudžeto išlaidas bei sudaro sąlygas pacientams piktnaudžiauti savo teisėmis, o tai atsiliepia visai OTP kompensavimo sistemai. CK yra išvardintas ir komentare patikslintas sąrašas atvejų, kada reikalavimo teisė neatsiejamai susijusi su kreditoriaus asmeniu, vienas iš atvejų yra asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kadangi asmens sveikatos priežiūros paslaugų sistema veikia panašiai kaip ir OTP sistema, todėl galima taikyti analogiją. Vadinasi, tokiu atveju reikalavimo teisės perleidimas negalimas.  Įstatyme įtvirtintos sąlygos „Kreditoriaus asmuo turi esminę reikšmę“ turinį konkrečioje byloje turi nustatyti teismas, įvertinęs kreditoriaus ir skolininko teisinį statusą, jų tarpusavio santykių pobūdį ir kitas aplinkybes. Ieškovo teiginys, kad atsakovas pasikeitus teisės aktams, vykdė neteisėtą Ortopedijos informacinės sistemos blokavimą, yra nepagrįstas. Natūralu, kad pacientui už OTP sumokėjus savo lėšomis kompensacijos reikia laukti 2-3 metus, nes lėšos yra ribotos. Neplaninio ieškovo tikrinimo metu nustatyta, kad apdraustieji savo lėšomis nebūtų įsigiję OTP, jeigu ieškovas nebūtų sudaręs perleidimo sutarčių. Esminės reikšmės paciento apsisprendimui įsigyti OTP turėjo ne jo sveikatos būklė ar diagnozė, o faktas, kad už OTP nereikės nieko mokėti. Šiuo atveju PSDF biudžeto lėšos buvo panaudotos neracionaliai ir nepakankami efektyviai. Apdraustieji įsigijo savo lėšomis priemones, tai patvirtina užpildytos Aprašo 3 priede nustatytos formos, tačiau realiai ieškovas išdavė priemones neatlygintinai. Aprašo 4 priede yra nustatyta, kad apdraustiesiems savo lėšomis įsigytų OTP kompensacijos pervedamos į pacientų asmeninę sąskaitą. Tuo tarpu ieškovo pateikti dokumentai apmokėjimui neatitiko Aprašo 4 priedo nuostatų. Vadinasi, sudarytos reikalavimo perleidimo sutartys buvo pasirašytos pažeidžiant tarp šalių sudarytos sutarties 6.7 punktą, CK 6.101 str. ir apraše nustatytą ortopedijos techninių priemonių kompensavimo tvarką. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. 

Byla nagrinėtina nedalyvaujant atsakovo atstovui CPK 246 str. 2 dalyje nustatyta tvarka, nes apie teismo posėdį atsakovas informuotas tinkamai, jo dalyvavimas nėra pripažintas būtinu, prašymų dėl bylos nagrinėjimo iki teismo posėdžio pradžios negauta (t. 4 – b.l. 35).

Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad šiuo metu ieškovas prašo priteisti skolą, atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas didelę ieškinio dalį pripažįsta, dėl jo sginčo nėra. Ieškovas yra sudaręs 60 reikalavimo perleidimo sutarčių. Nėra ginčo, kad ieškovas pagamino ortopedijos technines priemones ir visa procedūra įvykdyta tinkamai. Atsakovas sutiko su reikalavimo teisių perleidimu, ką rodo šalių susirašinėjimai iki teismo. Mano, kad atsakovo teiginys dėl kreditoriaus asmens reikšmės yra tik deklaratyvus, nes prievolės terminas nesikeičia, o kitų argumentų atsakovas nenurodo. Atkreipė dėmesį į tai, kad viešojo elemento buvimas neeliminuoja civilinės teisės principų, todėl mano, kad viešasis interesas nebuvo pažeistas. Sutartys yra galiojančios, tvarka nėra pažeista, todėl ieškovo reikalavimas kyla iš sutarties.

 

Ieškinys pagal patikslintus reikalavimus tenkintinas pilnai.

 

Ieškovas, patikslinęs reikalavimus apeliacinės instancijos teismo 2012-05-23 nutarties pagrindu, prašo priteisti iš atsakovo 19402,50 Lt sumą, grindžiamą ieškovo pateiktomis reikalavimo perleidimo sutartimis (t. 4 – b.l. 20-24).

Bylos medžiaga nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) tarp šalių buvo sudaryta  Sutartis Nr. 5 „Dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis“, kurios 1.1 punktu šalys susitarė dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo pagal užsakymą gaminamomis ortopedijos techninėmis priemonėmis (galūnių protezinės sistemos, kietosios įtvarinės sistemos, siūtinės įtvarinės sistemos, ortopedinė avalynė ir avalynės įdėklai), kurių pagaminimas bei įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų (t. 1 – b.l. 17-24, 25, 33, 39). Sutarties 1.2 punkte nurodyta, kad pagal šią sutartį pagal užsakymą gaminamos ortopedijos techninės priemonės yra kompensuojamos tik Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiesiems asmenims, kompensuojant 1.3 punkte nurodytas priemones (t.y., išvardintas Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009-06-10 įsakymu Nr. V-466 ir nurodytos šios sutarties Ortopedijos techninių priemonių sąraše (1 priedas)) ir tik ta apimtimi ir tvarka, kuri nurodyta 2006-03-31 sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ aktualioje redakcijoje (t. 1 – b.l. 17). Ortopedijos techninių priemonių sąrašas nurodytas sutarties 1 priede (t. 1 – b.l. 25-32).

Kaip matyti iš šalių pateiktų procesinių dokumentų ir jų pridėtų įrodymų, ginčas tarp šalių kilo dėl to, kad atsakovas nesutinka apmokėti už ieškovo suteiktas paslaugas pagal ieškovo pateiktas reikalavimų perleidimo sutartis, nes, atsakovo teigimu, toks būdas nenumatytas Apraše. Ieškovas reikalavimą išmokėti 19402,50 Lt sumą grindžia pridėtomis reikalavimų perleidimo sutartimis su ortopedijos techninių priemonių skyrimą, pagaminimą ir kompensavimą patvirtinančiais rašytiniais įrodymais, viso dėl 60 asmenų, turinčių teisę gauti valstybės paramą įsigyti ortopedijos technines priemones (t. 1 – b.l. 40-228, t. 2 – b.l. 1-239, t. 3 – b.l. 1-53).

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ) 9 str. 3 dalyje nurodytos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos paslaugos, kurioms priskirta ir valstybės parama ortopedijos technikos priemonėms įsigyti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. SDĮ 26 str. nurodyta, kad apdraustųjų asmens sveikatos priežiūros išlaidos apmokamos vadovaujantis teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros įstaigos sutartimis. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006-03-31 įsakymu Nr. V-234 patvirtintame Valstybės paramos ortopedijos techninėmis priemonėmis įsigyti organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 8 punkte nurodyta, kad ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidos, vadovaujantis aprašu, kompensuojamos dviem būdais – per ortopedijos įmones, sudariusias sutartis su VLK (Valstybine ligonių kasa), arba tiesiogiai apdraustiesiems, įsigijusiems ortopedijos technines priemones savo lėšomis aprašo nustatyta tvarka. Aprašo 43 punkte nurodyta, kad jei apdraustasis, turintis teisę į ortopedijos techninių priemonių kompensavimą, nutaria nelaukti, kol jam eilės tvarka bus pagaminta reikiama ortopedijos techninė priemonė, ir nusprendžia ją įsigyti savomis lėšomis, įmonė jį supažindina su ortopedijos techninių priemonių įsigijimo savomis lėšomis procedūra ir pateikia jam užpildyti šio Aprašo 3 priede nustatytos formos prašymą pagaminti ortopedijos techninę priemonę apdraustojo lėšomis. Pateiktos reikalavimų perleidimo sutartys patvirtina, kad ieškovas, pasirašęs su VLK sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, priėmė užsakymus, įtraukė juos į Ortopedijos informacinėje sistemoje registruojamų užsakymų sąrašą, nurodydamas numatomą ortopedijos techninių priemonių kompensavimo datą, ir užsakymų pagrindu pagamino atitinkamas ortopedijos technines priemones, už kurias išrašė PVM sąskaitas – faktūras. Analizuojant ieškovo pridėtus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad ieškovas reikalavimą grindžia šiais dokumentais – asmens prašymu pagaminti kompensuojamąją ortopedijos techninę priemonę, pareiškimu dėl pagaminto pagal užsakymą medicinos prietaiso, PVM sąskaita – faktūra, prašymu kompensuoti savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę, sutartimi dėl reikalavimo gauti kompensaciją už pagamintą ortopedijos techninę priemonę perleidimo ir pranešimu apie reikalavimo teisės perleidimą (t. 1 – b.l. 40-47). Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, ieškovas įvykdė Aprašo 43 punkte nurodytus reikalavimus.

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.101 str. 1 dalies nuostatą, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu; reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Galima perleisti ir būsimą reikalavimą, o taip pat ir neapibrėžto pobūdžio reikalavimo teisę (CK 6.101 str. 3 d.). Atvejai, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą, yra nurodyti CK 6.102 straipsnyje – draudžiama perleisti reikalavimą, kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas; draudžiama perleisti reikalavimą teisėjui, prokurorui ar advokatui, kurie dėl šio reikalavimo iškeltoje byloje atlieka savo tarnybines pareigas; draudžiama perleisti reikalavimą, kuris neatsiejamai susijęs su kreditoriaus asmeniu (reikalavimą išlaikyti, reikalavimą atlyginti žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo ir t.t.). CK 6.101 str. 5 dalyje nurodyta, kad be skolininko sutikimo kreditoriui draudžiama perleisti reikalavimą, jeigu kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminės reikšmės. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo reikalavimu, suėjus kompensacijų išmokėjimo terminams atlyginti už pagamintas ortopedijos technikos priemones, atsikerta CK 6.101 str. 5 dalyje numatytu draudimu ir 6.102 str. 3 dalyje numatytu draudimu. Kasacinės instancijos teismas 2011-04-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2011 atkreipė dėmesį į tai, kad CK 6.101 str. 5 dalyje ir 6.102 str. 3 dalyje reglamentuotos dvi skirtingos teisinės situacijos, todėl abiejų šių pagrindų taikymas kartu negalimas, ir pažymėjo, kad CK 6.101 str. 5 dalis taikoma tada, kai reikalavimo perleidimas negali būti pateisinamas, nes kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminę reikšmę, todėl reikalavimo perleidimas kitam kreditoriui pažeistų skolininko teises. CK 6.102 str. 3 dalyje nustatytus draudimus lemia prievolės prigimtis, tai daro ją neatskiriamą nuo kreditoriaus asmens ir todėl negalima perleisti. Kaip matyti iš SDĮ ir Aprašo analizės, ortopedijos techninės priemonės yra sietinos su apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu, turinčio teisę gauti valstybės paramą ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti, asmeniu. Tačiau, kaip matyti sistemiškai analizuojant Aprašo 8, 42, 43 punktus, reglamentuojančius ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo būdus, numatyta pasirinkimo galimybė leidžia daryti išvadą, kad asmuo turi teisę rinktis, t.y. jis sutinka būti įrašytu į eilę gauti kompensuojamą jam skirtą ortopedijos techninę priemonę, arba už ją mokėti savo lėšomis, gauti ortopedijos techninę priemonę iš karto, o kompensaciją - suėjus kompensavimo terminui. Ginčo atveju visi asmenys (nurodyti Aprašo 2.4 p.) pasirinko 43 p. nurodytą būdą, nurodydami, kad mokės savo lėšomis ir buvo supažindinti apie kompensacijos išmokėjimo tvarką ir terminus. Kaip matyti iš bylos medžiagos, užsakymai buvo priimti 2010 m. (t.y. sutarties galiojimo laikotarpiu, sutarties 7.1 p., t. 1 – b.l. 23), asmenys buvo įtraukti į informacinę sistemą, pagal kurią užsakytos kompensuojamos ortopedijos techninės priemonės turėjo būti pagamintos 2012 m. Ieškovas pagamino ir atidavė visas užsakytas priemones, o, suėjus terminui, kuris skaičiuojamas pagal Ortopedijos informacinės sistemos duomenis, reikalauja išmokėti jam priklausančias sumas už pagamintas ortopedijos technines priemones reikalavimų perleidimo sutarčių pagrindu. Šalių pasirašytos sutarties 6.7 punkte, kuriuo atsikerta atsakovas į ieškinį, nurodyta, kad šalys susitaria neperduoti savo įgaliojimų tretiems asmenims be raštiško šalies sutikimo (t. 1 – b.l. 13). Pagal LR CK 6.189 str. 1 dalies nuostatas teisėtai  sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl darytina išvada, kad šios sutarties nuostatos taikytinos tik sutarties šalims, t.y. ginčo byloje ieškovui ir atsakovui. Be to, analizuojant minėtą sutartinę nuostatą, darytina išvada, kad ieškovas įsipareigojo neperduoti tretiems asmenims sutartimi gautų įgaliojimų dėl sutarties 1 punkte nurodyto sutarties objekto. Šiuo atveju ieškovas kaip ortopedijos techinines priemones turintis teisę gaminti subjektas įgijo teisę į pagamintų priemonių atlyginimą CK 6.101 str. sudarytos sutarties pagrindu. Tokio draudimo nei SDĮ, nei Aprašo nuostatose nėra įtvirtinta, ką atsiliepimu pripažino ir pats atsakovas. Teismo nuomone, kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių gaminimą reglamentuojantys norminiai aktai, suteikiantys asmeniui teisę rinktis, nedraudžia Aprašo 2.4 punkte numatytiems apdraustiesiems perleisti savo teisę gauti kompensaciją priemones pagaminusiam subjektui, ir tai nelaikytina SDĮ 2 str. 5 d., 5 str. ir 9 str. pagrindu suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas laikyti paslaugomis „natūra“, nes asmenys turi teisę pasirinkti – laukti kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, ar mokėti už ją patys, o kompensaciją gauti suėjus sistemoje nustatytam terminui. Pažymėtina tai, kad asmenys teisę į kompensaciją perleido ne šiame teisiniame santykyje nedalyvaujantiems asmenis, o priemones pagaminusiai įmonei, kuri tam tikra prasme sutiko finansuoti asmenis, dėl ko jie pasinaudojo Aprašo 43 p. nustatyta tvarka ir buvo patenkintas jų poreikis gauti jiems skirtą kompensuojamąją priemonę kaip galima anksčiau, įmonei prisiėmus pareigą laukti kompensacijų išmokėjimo suėjimo termino. Todėl teismui nenustačius CK 1.80 str. įtvirtintų imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimo pagrindų, ieškovo reikalavimas, suėjus kompensacijų išmokėjimo terminams, tenkintinas pilnai, kadangi ginčo dėl kompensacijų dydžio nekilo, jų sumas patvirtinantys įrodymai buvo pateikti, atmetant atsakovo argumentus dėl neracionalaus ir nepakankamai efektyvaus PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, nes ieškovas nereikalauja išmokėti kompensacijas anksčiau nei suėjo sistemoje nustatyti terminai. 

Ieškinį tenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ieškovo patirto bylinėjimosi išlaidos – 582,00 Lt žyminio mokesčio (t. 1 - b.l. 14, CPK 93 str.).

Teismo patirtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, - 19,97 Lt, priteistinos į valstybės biudžetą iš atsakovo, apvalinant jas iki artimiausio sveiko skaičiaus (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4d.).

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 176-220, 259, 260, 265  str.,

 

n u s p r e n d ž i a:

 

Ieškinį pagal patikslintus reikalavimus tenkinti pilnai.

Priteisti iš atsakovo Valstybinės ligonių kasos ieškovo UAB „Baltic Orthoservice“ naudai 19402,50 Lt skolą ir 582,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Priteisti iš atsakovo Valstybinės ligonių kasos į valstybės biudžetą 20 Lt teismo pašto išlaidų, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

 

 

Teisėja                                                                      Renata Kasimovienė  

 


Paminėta tekste:
  • CK6 6.101 str. Kreditoriaus teisė perleisti reikalavimą
  • CK
  • CPK 246 str. Šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės
  • 3K-3-150/2011
  • CK6 6.102 str. Atvejai, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą
  • CK6 6.189 str. Sutarties galia
  • CK1 1.80 str. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas
  • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
  • CPK 88 str. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu