Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-04-10][nuasmeninta nutartis byloje][eA-317-602-2019].docx
Bylos nr.: eA-317-602/2019
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Registrų centras 124110246 atsakovas
UAB "Gelvora" 125164834 trečiasis suinteresuotas asmuo
AS ,,Reverta", atstovaujama UAB "NIF Lietuva" 302462108 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
57.1. Kitos bylos nagrinėjimo išlaidos
57.1. Kitos bylos nagrinėjimo išlaidos
57.1.1. Proceso šalių išlaidos
57.1.1. Proceso šalių išlaidos
19.3.2. Nekilnojamojo daikto kadastrinių duomenų tvarkymas
19.3. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras
16. Registrai
19. Registrai
57. Bylos nagrinėjimo išlaidos
57. Bylos nagrinėjimo išlaidos

?Veslava Ruskan

Administracinė byla Nr. eA-317-602/2019

      Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00970-2016-9

Procesinio sprendimo kategorija 19.3.2

 (S)

 

 

img1 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. balandžio 10 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo T. N. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo (dabar – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai) 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo T. N. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centrui (tretieji suinteresuoti asmenys AS „Reverta“ ir UAB „Gelvora“) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

I.

 

1.       Pareiškėjas T. N. (toliau – ir pareiškėja) 2016 m. birželio 2 d. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – ir Registrų centras) Marijampolės filialo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą Nr. (2070/08)-K6-72 (toliau – ir 2016 m. vasario 29 d. sprendimas); 2) panaikinti Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą Nr. cspr1-122 (toliau – ir 2016 m. gegužės 3 d. sprendimas); 3) įpareigoti atsakovą pakeisti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio daikto – automobilių stovėjimo aikštelės (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančios (duomenys neskelbtini)) (toliau – ir Aikštelė) registracijos duomenis, t. y. perregistruoti Aikštelės statusą iš priklausinio į savarankišką (pagrindinį) daiktą, atskirą nekilnojamojo turto objektą, ir jos unikalų numerį įtraukti į naują (atskirą) registrą (I t., b. l. 1–9).

2.       Pareiškėjas paaiškino, kad Aikštelė yra ant žemės sklypo, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (toliau – ir Sklypas) ir 2014 m. lapkričio 21 d. yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre (toliau – ir Registras), kaip Sklypo priklausinys. Tuo metu Sklypas jau buvo įkeistas, jam buvo taikytas areštas. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – ir Kadastro įstatymas) 5 straipsnio 2 dalies 4 punktą, atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu negalėjo būti statinys, kurio statybai nereikalingas leidimas statyti naują statinį, tačiau ši nuostata nuo 2015 m. lapkričio 1 d. neteko galios. Pagal Kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nekilnojamojo turto kadastro objektu yra laikomas statinys, kuris pastatytas taip pat turint kitą statybos teisėtumą patvirtinantį dokumentą. Vis dėlto, Registrų centro Marijampolės filialas ginčijamu 2016 m. vasario 29 d. sprendimu atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą ir perregistruoti Aikštelės statusą iš priklausinio į savarankišką daiktą, nepagrįstai hipotekos objektu laikydama ne tik Sklypą, bet ir Aikštelę. Sklypo įkeitimo metu (2007 m. kovo 1 d.) Aikštelės nebuvo, hipotekos lakšte nėra nustatyta, kad Sklypo įkeitimas apima ir Sklypo būsimus priklausinius.

3.       Pareiškėjas nurodė, kad tiek Registrų centro Marijampolės filialas, tiek ir Komisija turėjo vadovautis Sklypo įkeitimo metu galiojusia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.171 straipsnio 12 dalimi, numatančia, kad įkeičiant žemę, kaip priklausiniai įkeičiami tik ant jos esantys statiniai, jei hipotekos sutartyje nenustatyta kitaip. Be to, pasak pareiškėjo, Registro tvarkytojui nesuteikta kompetencija aiškinti (ypač plečiamai) klausimus dėl hipotekos objekto apimties nustatymo, todėl Registrų centras turėjo remtis ne CK normomis, o išviešintais duomenimis, pagal kuriuos jokia hipoteka Aikštelei nėra registruota.

4.       Pasak pareiškėjo, aplinkybė, kad Sklypui uždėtas areštas, neturi įtakos Aikštelės statuso keitimui, nes priešingu atveju Aikštelė nebūtų buvusi įregistruota Registre be areštą uždėjusių subjektų sutikimo. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 (toliau – ir Registro nuostatai) 52.5 punktą, į vieną Registro objektų įrašą įrašomi duomenys apie inžinerinius statinius, kurių funkcijos tiesiogiai nesusijusios su žemės sklypu. Pareiškėjas paaiškino, kad Aikštelė yra inžinerinis statinys, o vien tai, kad Aikštelė užima visą Sklypo plotą (fizinis ryšys) funkcinio ryšio nei patvirtina, nei paneigia.

5.       Registrų centro Marijampolės filialas atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašė administracinę bylą sustabdyti, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-1071-570/2016, kurioje nagrinėjamas ieškinys pripažinti Aikštelę ne Sklypo priklausiniu, bet pagrindiniu daiktu (I t., b. l. 68–71).

6.       Atsakovas nurodė, kad Aikštelė buvo statoma nuo 2005–2006 metų, tačiau hipotekos lakšte, sudarytame 2007 m. kovo 1 d., buvo nurodyta, kad įkeičiamuose žemės sklypuose statinių nėra. Kreditorius AS „Reverta“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl išieškojimo iš įkeisto daikto priklausinio. Pareiškėjo skundas, pasak atsakovo, vertintinas tik kaip išieškojimo proceso vilkinimas, to paties ginčo, kuris jau yra sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme, pakartotinis kėlimas administraciniame teisme.

7.       Trečiasis suinteresuotas asmuo AS „Reverta“ atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka (II t., b. l. 65–66). AS „Reverta“ nurodė, kad palaiko atsakovo atsiliepimo argumentus. Prašymą sustabdyti bylą AS „Reverta“ prašė spręsti teismo nuožiūra.

 

II.

 

8.       Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 18 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies, panaikino Registrų centro Marijampolės filialo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą ir Komisijos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą, o kitą pareiškėjo skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą (III t., b. l. 78–83).

9.       Teismas pažymėjo, kad tarp šalių nėra ginčo, jog Aikštelė remiantis šiuo metu galiojančia Kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata galėtų būti registruojama atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė įrašyti Aikštelės kadastro duomenis į Registrą, nes pareiškėjo valia buvo išreikšta aiškiai, nuosavybės teisės į ginčo statinį apribojimai ar suvaržymai nebuvo įregistruoti ir nebuvo imperatyvių normų, sudarančių pagrindą netenkinti pareiškėjo prašymo. Atsižvelgdamas į tai, teismas panaikino pareiškėjo ginčijamus sprendimus.

10.       Nustatęs, kad Aikštelei nuo 2016 m. rugpjūčio 11 d. yra nustatytas areštas, teismas netenkino pareiškėjo prašymo įpareigoti atsakovą pakeisti Aikštelės registracijos duomenis. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-93-390/2019 pripažino, jog Aikštelė yra skirta Sklypui tarnauti ir susijusi su juo bendra ūkine paskirtimi, skirta Sklypo poreikiams tenkinti ir Sklypo bei Aikštelės funkcinis ryšys yra nuolatinio pobūdžio.

 

III.

 

11.       Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 18 d. sprendimą pakeisti ir pareiškėjo skundą patenkinti visiškai (III t., b. l. 100–106).

12.        Pareiškėjas nurodo, kad jo reiškiamas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus yra išvestinis iš reikalavimų panaikinti ginčijamus sprendimus. Pirmosios instancijos teismui tenkinus pareiškėjo reikalavimus dėl sprendimų panaikinimo, pasak pareiškėjo, turėjo būti tenkintas ir pareiškėjo išvestinis reikalavimas. Be to, pareiškėjo nuomone, trečiasis skundo reikalavimas turėjo būti nagrinėjamas ir sprendimas dėl jo turėjo būti priimtas tų aplinkybių, kurios egzistavo prašymo registratoriui padavimo metu, o ne tų, kurios atsirado naujai bylos nagrinėjimo metu.

13.       Pareiškėjas paaiškina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas jokių teisinių pasekmių pareiškėjui faktiškai nesukelia, pareiškėjo teisės liko neapgintos. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo prašymas turės būti nagrinėjamas iš naujo, pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas, pareiškėjo nuomone, yra naujo teisinio ginčo tarp šalių šaltinis. Pareiškėjas pažymi, kad dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-93-390/2017, kuria rėmėsi ginčijamame sprendime pirmosios instancijos teismas, yra paduotas kasacinis skundas. Dėl aikštelei nustatyto arešto taip pat ginčas yra nagrinėjamas kasacinėje instancijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. CIK-278/2017).

14.       Registrų centro Marijampolės filialas atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (III t., b. l. 112–116).

15.       Atsakovas nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-93-390/2017 Aikštelė buvo pripažinta Sklypo priklausiniu. Minėta teismo nutartis yra įsiteisėjusi. Pareiškėjo kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajame Teisme buvo atsisakyta priimti (2017 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3P-762/2017).

16.       Registrų centras atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (III t., b. l. 135–137).

17.       Registrų centras pažymi, kad pareiškėjas civilinėje byloje kėlė analogišką reikalavimą, todėl teisiškai negalimas priešingas pareiškėjo analogiško reikalavimo administracinėje byloje išsprendimas patenkinant tokį reikalavimą. Įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais civilinėje byloje pareiškėjo reikalavimai atmesti, todėl duomenys Registre negali būti keičiami.

18.       Trečiasis suinteresuotas asmuo AS „Reverta“ atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (III t., b. l. 122–124).

19.       AS „Reverta“ nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, jog ginčo Aikštelei nuo 2016 m. rugpjūčio 11 d. buvo pritaikytas areštas. AS „Reverta“ nuomone, Registrų centro įpareigojimas perregistruoti Aikštelės teisinį statusą iš priklausinio į pagrindinį daiktą, reikštų nuosavybės teisės į turtą apribojimo nepaisymą, prieštarautų turto arešto esmei. Be to, įpareigojimas perregistruoti Aikštelės teisinį statusą iš priklausinio į savarankišką daiktą, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas civilinėje byloje, kuriuo nustatyta, kad Aikštelė nėra savarankiškas daiktas, o yra priklausinys, pasak AS „Reverta“, reikštų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

 

Teisėjų kolegija 

 

k o n s t a t u o j a:

IV.

 

20.       Nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini)) įregistruotas žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini), pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo plotas – 0,9722 ha, užstatyta teritorija  0,9722 ha. Sklype yra priklausinys – automobilių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), daikto pagrindinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, statybos pradžios metai – 2005, statybos pabaigos metai – 2014, statinio kategorija – II grupės nesudėtingas, plotas – 9 722,00 kv. m, medžiaga – asfaltas. Sklypas asmeninės nuosavybės teise priklauso pareiškėjui, įregistravimo pagrindas 2006 m. rugsėjo 25 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 10446, 2006 m. rugsėjo 25 d. Priėmimo-perdavimo aktas Nr. 10448. Žemės sklype esantys statiniai (Aikštelė) nuosavybės teise priklauso taip pat pareiškėjui, įregistravimo pagrindas – 2014 m. lapkričio 11 d. deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. l. Nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini)) yra įregistruoti juridiniai faktai apie Sklypo areštus, kurie buvo padaryti 2009–2014 metais, o nuo 2016 m. rugpjūčio 11 d. areštuota ir Aikštelė. Įregistruotas ir juridinis faktas apie hipoteką (daiktas – Sklypas, įregistravimo pagrindas 2007 m. kovo 2 d. Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. (duomenys neskelbtini)).

21.       Trečiasis suinteresuotas asmuo AS „Reverta“ 2015 m. lapkričio 6 d. kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą su prašymu dėl išieškojimo iš įkeisto daikto priklausinio, kuriame prašė teismo nustatyti, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotas AS „Reverta“ įkeisto Sklypo priklausinys – Aikštelė, yra įkeistas AS „Reverta“ (civilinė byla Nr. 2-5538-374/2015). Šios bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla Nr. e2-5992-570/2015 pagal ieškinį dėl daikto pripažinimo ne Sklypo priklausiniu ir jo teisinės registracijos duomenų pakeitimo, nagrinėjama Marijampolės rajono apylinkės teisme.

22.        2016 m. vasario 26 d. pareiškėjas Registrų centro Marijampolės filialui pateikė prašymą pakeisti Aikštelės registracijos duomenis, t. y. perregistruoti Aikštelės statusą iš priklausinio į savarankišką daiktą, atskirą nekilnojamojo turto objektą, ir jos unikalų numerį įtraukti į naują (atskirą) registrą, tačiau Registrų centro Marijampolės filialas, remdamasis tuo, kad pagal CK 4.171 straipsnį, ne tik Sklypas, bet ir Aikštelė yra įkeista, sprendė, kad reikalingi hipotekos kreditoriaus ir Sklypą areštavusios institucijos sutikimai, be to, Aikštelės funkcijos yra tiesiogiai susiję su Sklypu, todėl ją iškelti į atskirą (naują) registrą nėra galimybės. 2016 m. vasario 29 d. sprendimu Registrų centro Marijampolės filialas atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą. Šį sprendimą Registrų centro Komisija 2016 m. gegužės 3 d. sprendimu paliko galioti.

23.       Nekilnojamojo turto registro (registro įrašo Nr. 44/1628456) duomenys patvirtina, kad pareiškėjo nagrinėjamoje byloje ginčytų sprendimų priėmimo metu (2015 m. gruodžio 18 d. – 2017 m. balandžio 14 d.) tiek dėl Sklypo, tiek dėl Aikštelės buvo įregistruotas juridinis faktas – iškelta byla susijusi su nekilnojamuoju daiktu. Šis juridinis faktas dėl daikto pripažinimo ne žemės sklypo priklausiniu ir jo teisinės registracijos duomenų pakeitimo, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre teismo pranešimu byloje Nr. e2-5992-570/2015, išregistruotas Apygardos teismo nutarties byloje Nr. e2A-93-390/2017.

24.       Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenys patvirtina, kad Nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini)) esantys minėti įrašai apie įregistruotą juridinį faktą yra dėl civilinės bylos, kurioje atsakovu dalyvavo ir T. N., nagrinėtos bylos Marijampolės rajono apylinkės teisme (Nr. e2-5992-570/2015, vėliau e2-1071-570/2016). Šioje byloje ieškinys dėl daikto pripažinimo ne žemės sklypo priklausiniu ir jo teisinės registracijos duomenų pakeitimo yra atmestas 2016 m. birželio 3 d. teismo sprendimu, kuris įsiteisėjo Kauno apygardos teismui 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi išnagrinėjus bylą Nr. e2A-93-390/2017 apeliacine tvarka.

 

V.

 

25.       Pagal Kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą (2015 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. XII-1832 redakcija), nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomas statinys (taip pat nebaigtas statyti), kurio statybai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis yra privalomas), arba statinys, kuris pastatytas turint kitą statybos teisėtumą patvirtinantį dokumentą.

26.       Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2007 m. sausio 1 d. redakcija) 23 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad <...> Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui.

27.       Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsniu, administraciniam teismui vykdant viešojo administravimo subjektų kontrolę bylose dėl administracinių aktų panaikinimo, yra sprendžiama, ar administracinis aktas buvo teisėtas jo priėmimo metu. Administracinio akto teisėtumo, buvusio jo priėmimo metu patikrinimas suponuoja išvadą, kad faktinės padėties pasikeitimas ar teisinio reglamentavimo pasikeitimas nedaro įtakos administracinio sprendimo teisėtumui, tačiau sudaro pagrindą priimti naują administracinį sprendimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 2 d. nutartį byloje Nr. A602-1865/2013; 2014 m. vasario 18 d. nutartį byloje Nr. A602-133/2014; 2014 m. lapkričio 19 d. nutartį byloje Nr. AS602-1207/2014; 2015 m. lapkričio 30 d. nutartį byloje Nr. A-1172-602/2015; 2016 m. gegužės d. nutartį byloje Nr. A-465-602/2016).

28.       Minėta, kad Nekilnojamojo turto registro (registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini)) duomenys patvirtina, jog pareiškėjo nagrinėjamoje byloje ginčytų sprendimų priėmimo metu (2015 m. gruodžio 18 d. – 2017 m. balandžio 14 d.) tiek dėl Sklypo, tiek dėl Aikštelės buvo įregistruotas juridinis faktas – iškelta byla susijusi su nekilnojamuoju daiktu. Remiantis Viešojo administravimo įstatymo (2007 m. sausio 1 d. redakcija) 23 straipsnio 4 dalies nuostata, atsakovas negalėjo nagrinėti pareiškėjo prašymo, nes pagal teisės aktus privalėjo stabdyti administracinę procedūrą. Nekilnojamojo turto registre įrašytas juridinis faktas dėl iškeltos civilinės bylos lėmė tai, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas negalėjo atlikti pareiškėjo prašomų veiksmų, dėl kurių pareiškėjas kreipėsi – pakeisti Aikštelės registracijos duomenis, t. y. perregistruoti Aikštelės statusą iš priklausinio į savarankišką daiktą, atskirą nekilnojamojo turto objektą. Todėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojas negali būti įpareigotas atlikti šiuos veiksmus ir teismo sprendimu, taigi negali būti tenkinamas pareiškėjo apeliacinis skundas.

29.        Padarius minėtą išvadą, jog nekilnojamojo turto registro tvarkytojas negali būti įpareigotas atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus, dėl kurių atlikimo pareiškėjas kreipėsi į nekilnojamojo turto registro tvarkytoją, neturi reikšmės šios bylos išsprendimui vertinimas dėl Kadastro įstatymo 5 straipsnio, apibrėžiančio nekilnojamojo turto kadastro objektus. Išvada dėl negalimumo viešojo administravimo subjektui priimti sprendimą ar atlikti veiksmus dėl to, kad tai neleidžia normos reguliuojančios administracinę procedūrą, eliminuoja teismo pareigą pasisakyti toliau dėl teisės normų, kuriomis remiantis asmuo kreipiasi į viešojo administravimo subjektą su prašymu priimti administracinį sprendimą ar atlikti veiksmus. Konstatavus, kad buvo negalima administracinė procedūra, nėra pagrindo svarstyti, ar asmens atžvilgiu galėjo būti priimtas palankus sprendimas ir jo prašymas iš esmės patenkintas.

30.       Išdėstyto vertinimo nekeičia ir pareiškėjo minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartis byloje Nr. eAS-268-520/2017, kuria buvo nagrinėtas pareiškėjo atskirasis skundas dėl nagrinėjamos administracinės bylos sustabdymo iki bus išnagrinėta civilinė byla. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartyje pateiktas vertinimas, kad tarp minėtų bylų nėra prejudicinio ryšio, neapibrėžia bylos išnagrinėjimo rezultato, nes minėta nutartimi buvo pasisakoma tik dėl tam tikro procesinio klausimo bylos nagrinėjimo eigoje, byla nebuvo nagrinėjama iš esmės. Teismo procesas toliau vyko atsižvelgiant į minėtą nutartį.

31.       Apibendrinant spręstina, kad pirmosios instancijos teismas nors ir ne visai teisingais motyvais, tačiau priėmė iš esmės teisingą sprendimą, kurio naikinti ar keisti nėra pagrindo. Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, kad patenkinus pareiškėjo reikalavimus dėl sprendimų panaikinimo, turėjo būti tenkinamas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, taip pat yra nepagrįstas. Nagrinėjamu atveju ginčijami sprendimai buvo priimti pareiškėjo prašymu, kurį išnagrinėjęs nekilnojamojo turto registro tvarkytojas nekeitė registro duomenų, nedarė įrašų registre, atitinkamai tokie sprendimai (įrašai registre) nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalyku. Taigi šioje byloje nėra nuspręsta, kad naikinami sprendimai, kurie kartu turėtų lemti konkrečiu atveju ir iki šių sprendimų buvusios padėties atkūrimą.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

Pareiškėjo T. N. apeliacinį skundą atmesti.

            Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai                                 Ričardas Piličiauskas

 

 

Veslava Ruskan

 

 

Arūnas Sutkevičius


Paminėta tekste:
  • CK
  • e2A-93-390/2017
  • A-465-602/2016
  • eAS-268-520/2017