Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2S-1317-370-2011].doc
Bylos nr.: 2S-1317-370/2011
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
DNSB "Rumpiškės" 141785769 suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
9. KITOS BYLOS, NAGRINĖJAMOS YPATINGOSIOS TEISENOS TVARKA
9.7. Bylos dėl antstolių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.6. Teisėjo ar kitų proceso dalyvių nušalinimas (nusišalinimas):
3.1.6.1. Pagrindai teisėjui nušalinti (nusišalinti)
3.1.6.3. Pareiškimų dėl nušalinimų pateikimo ir išsprendimo tvarka, šių pareiškimų patenkinimo teisiniai padariniai
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4.4. Bylų nagrinėjimas ypatingosios teisenos tvarka:
3.4.4.11. Bylų dėl antstolių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti nagrinėjimas
3.5. Vykdymo procesas
3.5.1. Vykdymo procesas:
3.5.1.1. Antstolio ir kitų asmenų pareiškimų, paduotų teismui vykdymo proceso metu, nagrinėjimas
3.5.1.3. Kitų asmenų teisių gynimas vykdant sprendimą

Civilinė byla Nr

Pranešėja D. Martinavičienė                                          Civilinė byla Nr. 2S-1317-370/2011

Teisėja E. Kazlauskienė                                          (Proceso Nr. 2-06-3-02887-2011-8)                                          Procesinio sprendimo kategorija 128.11;

                                          129.1; 129.3 (S)

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2011 m. spalio 13 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Danguolės Martinavičienės, kolegijos teisėjų Broniaus Valiaus, Erikos Misiūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi antstolės Viktorijos Vėliuvienės ir suinteresuoto asmens DNSB „Rumpiškės“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-09 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4571-730/2011 pagal pareiškėjos S. S. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolį Albiną Zenkevičių pavaduojanti antstolė Viktorija Vėliuvienė, DNSB „Rumpiškės“,

             

nustatė:

 

pareiškėja skundu teismo prašė įpareigoti antstolį Albiną Zenkevičių sudaryti sąlygas pareiškėjos įgaliotam atstovui UAB „Liva“ direktoriui J. S. atstovauti pareiškėjos teisėms ir interesams, atlikti visus procesinius veiksmus vykdymo procese, susipažinti su vykdymo bylomis, gauti informaciją vykdymo procese antstolio Albino Zenkevičiaus kontoroje, pripažinti, kad antstolio Albino Zenkevičiaus kontoroje buvo pažeistos jos teisės vykdymo procese. Nurodė, kad 2008-10-06 pavedimo sutartimi Nr. BV8-8080 įgaliojo UAB „Liva“ direktorių J. S., be kitų veiksmų, atstovauti pareiškėjai visose antstolių kontorose su visomis teisėmis, suteiktomis skolininkui. Įgaliojimas yra patvirtintas Klaipėdos m. 8-ojo notarų biuro notarės Birutės Vinogradovienės, galioja iki 2018-10-06. 2011-03-04 pareiškėja antstoliui Albinui Zenkevičiui pateikė rašytinį prašymą, kuriame nurodė, jog pareiškėjai yra žinoma, kad yra vykdomas išieškojimas pagal išieškotojos DNSB „Rumpiškės“ prašymą, prašo 2011-03-07 8.00 val. sudaryti sąlygas jos įgaliotam asmeniui susipažinti su vykdomąja byla, pateikti informaciją apie vykdomąsias bylas, kurias veda antstolis Albinas Zenkevičius, pateikti jas susipažinti. Tačiau pareiškėjos atstovui antstolių kontoroje nebuvo leista susipažinti su pareiškėjos vykdomosiomis bylomis. 2011-03-23 pareiškėja informuota, kad įgaliojimas atstovauti pareiškėjai pas antstolį vykdymo proceso metu, vadovaujantis su Civilinio proceso kodekso normomis, netinkamas.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-05-09 nutartimi pareiškėjos skundą tenkino iš dalies – pripažino neteisėtais suinteresuoto asmens antstolės Viktorijos Vėliuvienės veiksmus, nesuteikiant teisės 2011-03-07 pareiškėjos atstovui J. S. susipažinti su vykdomąja byla Nr. 0017/03/04133; įpareigojo antstolę Viktoriją Vėliuvienę leisti pareiškėjos atstovui J. S. susipažinti su vykdomąja byla Nr. 0017/03/04133. Kitus skundo reikalavimus atmetė. Teismas nurodė, kad CPK 599 straipsnis, apibrėžiant asmenis, kurie gali būti atstovais vykdymo procese, nenukreipia į CPK 56 straipsnį, todėl teismo nuomone, nėra pagrindo šios civilinio proceso įstatymo normos taikymo aiškinti plečiamai, reikalaujant, kad atstovavimas vykdymo procese būtų vykdomas, laikantis ir CPK 56 straipsnio nuostatų. Teismo nuomone, CPK 56 straipsnis nustato sąrašą asmenų, kurie gali būti atstovais pagal pavedimą teisme, o ne civiliniame procese visumoje, ir atstovavimo santykiams vykdymo procese šis straipsnis netaikytinas.

Atskiraisiais skundais antstolė Viktorija Vėliuvienė ir suinteresuotas asmuo DNSB „Rumpiškės“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-09 nutartį panaikinti ir pareiškėjos skundą atmesti. Abu apeliantai savo skundus iš esmės grindžia tais pačiais motyvais. Apeliantai nurodo, kad CPK 599 straipsnyje nustatyta, jog išieškotojo ar skolininko atstovais vykdymo procese gali būti advokatai, jų padėjėjai arba kiti asmenys, kurių įgaliojimai įforminti šio kodekso 55 ir 57 straipsniuose nustatyta tvarka. Vykdymo procesas yra sudėtinė civilinio proceso dalis, vykdymo proceso šalių teisių ir pareigų įgyvendinimas yra susijęs ne tiek su materialiosios, kiek procesinėmis teisėmis ir pareigomis. Todėl būtų logiška CPK 599 str. straipsnio nuostatas aiškinti sistemiškai su CPK 56 ir 57 straipsnio nuostatomis. UAB „Liva“ direktorius nepriklauso CPK 56 straipsnyje nurodytų subjektų ratui. Nors jo įgaliojimas yra įformintas pagal CPK 57 str. 2 dalies reikalavimus, tačiau vadovaujantis CPK 56 str. nuostatomis galėtų pagal pavedimą atstovauti skolininkei tik kartu su advokatu ar jo padėjėju.

Atsiliepimų į atskiruosiuos skundus negauta.

Atskirieji skundai netenkintini.

Byloje kilo ginčas dėl iki 2011-10-01 galiojusios CPK 599 str. redakcijos nuostatų aiškinimo.

Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada šiuo klausimu. Jau CPK 56 ir 599 straipsnių pavadinimų ir jų vietos Civilinio proceso kodekse akivaizdu, kad CPK 599 straipsnio nuostatos yra specialiosios reglamentuojant atstovavimą vykdymo procese. Pastarajame straipsnyje aiškiai išskirtos atstovų pagal pavedimą grupės: 1) advokatai, 2) jų padėjėjai, 3) kiti asmenys, bei nustatyti reikalavimai įgaliojimų įforminimui – CPK 55 ir 57 straipsniuose nustatyta tvarka. Apeliantė savo skunde pripažįsta, kad pareiškėjos atstovo J. S. įgaliojimas buvo įformintas tinkamai. Civiliniame procese dominuoja dispozityvaus teisinio reguliavimo metodas, kurio esmė – viskas, kas neuždrausta pozityviosios teisės normų, leidžiama, todėl Civilinio proceso normų aiškinimas susiaurinant asmens teises yra netinkamas.

Atskirai pažymėtina, kad šiuo metu galiojančioje CPK 599 str. redakcijoje atstovai pagal CPK 56 straipsnį išskirti atskirai, ir dėl to bendras galimų atstovų vykdymo procese ratas prasiplėtė.

Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirųjų skundų motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334339 str.,

 

nutaria:

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

 

Kolegijos pirmininkė                                                                                                  Danguolė Martinavičienė

 

Kolegijos teisėjai                                                                                                  Bronius Valius

 

Erika Misiūnienė