Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-07-07][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-833-302-2016].docx
Bylos nr.: e2A-833-302/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kauno klinikinė ligoninė 302583800 atsakovas
AV investicija 300114003 Ieškovas
Viešųjų pirkimų tarnyba 188656261 išvadą duodanti institucija
Termodinaminiai procesai 302724877 trečiasis asmuo
Ekotopas 302616442 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.35. Viešas konkursas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:

Civilinė byla Nr. e2A-833-302/2016

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00328-2016-8

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.3.1.; 2.5.35.

(S)

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. liepos 7 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės - Balynienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1662-657/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Kauno klinikinei ligoninei dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ekotopas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Termodinaminiai procesai“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba, ir

n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

 

              Ieškovė UAB „AV investicija“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės VšĮ Kauno klinikinė ligoninė sprendimus, kuriais atvirame konkurse „Medicininių atliekų šalinimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Konkursas, Pirkimas) tiekėjos UAB „Ekotopas“ ir UAB „Termodinaminiai procesai“ pripažintos atitinkančiomis nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, įtrauktos į preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje UAB „Termodinaminiai procesai“ įrašyta pirmoje vietoje pirkimo dalyje Nr. l, o UAB „Ekotopas“ įrašyta antroje vietoje pirkimo dalyje Nr. l ir pirmojoje vietoje pirkimo dalyje Nr. 2, bei šios tiekėjos pripažintos pirkimo Nr. 1 ir Nr. 2 dalių laimėtojomis, be to, prašė priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

              Nurodė, kad atsakovės vykdomame atvirame konkurse „Medicininių atliekų šalinimo paslaugų pirkimas“ dalyvavusios tiekėjos UAB „Ekotopas“ ir UAB „Termodinaminiai procesai“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl negalėjo būti įtrauktos į pasiūlymų eilę ir pripažintos laimėtojomis pirkimo 1 ir 2 dalyse, nes pagal Konkurso sąlygas ir įstatymo nuostatas, perkančiajai organizacijai nurodžius pirkimo objektu atliekų surinkimą ir šalinimą, pirkime dalyvaujantis tiekėjas privalo turėti teisę užsiimti atliekų tvarkymo veiklomis – atliekų surinkimu ir atliekų šalinimu bei būti šias veiklas užregistravęs Atliekų tvarkytojų valstybės registre, tačiau nei UAB „Termodinaminiai procesai“, nei UAB „Ekotopas“ nėra įregistravusios atliekų šalinimo veiklos Atliekų tvarkytojų valstybės registre, kas suponuoja išvadą, kad jos pačios neturi teisės užsiimti atliekų šalinimu, t.y. neturi teisės teikti perkamas paslaugas. Ieškovės teigimu, nesilaikydama savo pačios parengtų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimų, Konkurso sąlygų, tiekėjų pasiūlymus vertindama ne pagal iš anksto paskelbtas sąlygas, bet sudarydama galimybes pirkimo laimėtojais tapti Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantiems tiekėjams, atsakovė pažeidė nediskriminavimo, tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

Atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tiek UAB „Termodinaminiai procesai“, tiek UAB „Ekotopas“ atitiko atsakovės Konkurso sąlygų 10.1, 10.2 ir 10.3 punktuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, be to pateikė pavojingų atliekų tvarkymo licencijas. Taip pat tiek UAB „Termodinaminiai procesai“, tiek UAB „Ekotopas“ nurodė, jog viešajame medicininių atliekų šalinimo paslaugų pirkimo konkurse dalyvauja kartu su UAB „Toksika“, bei papildomai pateikė Pavojingų atliekų tvarkymo sutartis, pasirašytas su UAB „Toksika“, kurios patvirtina, kad tiekėjos Pirkimo sutarties vykdymo metu turės galimybę naudotis subrangovės UAB „Toksika“, turinčios teisę ir rinkti, ir saugoti, ir naudoti, ir šalinti medicinines atliekas, pajėgumais. Atsakovės teigimu, tiek UAB „Termodinaminiai procesai“, tiek UAB „Ekotopas“ tinkamai įrodė savo atitiktį Konkurso sąlygų reikalavimams, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo manyti, jog jos ketinamos įsigyti paslaugos nebus įvykdytos pilna apimtimi ar jų vykdymas bus apsunkintas. Atsakovės nuomone, jeigu tiekėjas įrodo, jog jis kartu su kitu ūkio subjektu bus pajėgus pilnai įvykdyti sutartį, teisinis statusas, saistantis tiekėją su kitu ūkio subjektu, nėra svarbus.

Trečiasis asmuo UAB „Termodinaminiai procesai“ su ieškiniu taip pat nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tiekėjai UAB „Termodinaminiai procesai“ išduota Pavojingų atliekų tvarkymo licencija (Nr. 000818), suteikianti teisę teikti atliekų surikimo ir atliekų saugojimo paslaugas. Taip pat pažymėjo, kad ieškovė nepagrįstai suabsoliutino Konkurso pavadinimą, teigdama, jog buvo perkamos tik pavojingų atliekų šalinimo paslaugos. Tiek Pirkimo dokumentai, tiek pats pavojingų atliekų tvarkymo procesas patvirtina, kad visų pirma atliekos turi būti surenkamos ir nuvežamos, o tik pristačius į tam skirtą vietą – šalinamos, o tai reiškia, kad trečiojo asmens pasirinktas subtiekėjas vykdys tik dalį paslaugų, t.y. atliekų šalinimą, kas tiekėjui yra leidžiama. Pavojingų atliekų tvarkymo sutartis su UAB „Toksika“ nebuvo nutraukta, todėl trečiasis asmuo vykdydamas sutartį galės remtis jos pajėgumais.

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

Sistemiškai vertindamas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių nuostatas, Konkurso sąlygas ir perkančiosios organizacijos Konkursų sąlygų paaiškinimą 2016 m. vasario 23 d. rašte Nr. 3V-574 (8.4.), pirmos instancijos teismas sprendė, jog ieškovė nepagrįstai susiaurina pirkimo objektą iki vieno atliekų tvarkymo etapo – atliekų šalinimo, nors pats atliekų tvarkymas yra tiek atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, tiek šių veiklų organizavimas ir stebėsena, tiek šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas, todėl darė išvadą, jog tiek UAB „Termodinaminiai procesai“, tiek UAB „Ekotopas“ įrodė, kad turi licencijas atliekų tvarkymui ir yra įregistruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre.

Taip pat pirmos instancijos teismas nustatė, kad visos trys tiekėjos – UAB „AV investicija“, UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „Ekotopas“, teikdamos paslaugas, remiasi UAB „Toksika“ paslaugomis. Teismo nuomone, šiuo atveju nėra reikšminga, kokie ryšiai sieja tiekėjas su UAB „Toksika“ – kaip jungtinės veiklos partnerių grupė (ieškovės atveju), kaip subtiekėjo (UAB „Termodinaminiai procesai“ atveju), ar kaip paslaugų sutarties šalys (UAB „Ekotopas“ atveju), svarbiausia, jog tiekėjos įrodytų perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ryšiai joms bus prieinami. Tiekėjoms pateikus sutartis su UAB „Toksika“, teismas sprendė, kad tiek UAB „Termodinaminiai procesai“, tiek UAB „Ekotopas“ perkančiajai organizacijai įrodė, jog UAB „Toksika“ paslaugos joms bus prieinamos visą sutarties galiojimo laikotarpį.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

              Ieškovė UAB „AV investicija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 28  d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.             

              Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

              1. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai išplėtė pirkimo objektą, dėl to netinkamai plečiamai aiškino ir taikė tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus nustatančias Pirkimo sąlygų nuostatas. Techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų medicininių atliekų surinkimui ir šalinimui 1 punkte nustatytas reikalavimas paslaugos teikėjui būti užsiregistravus Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir turėti leidimą (licenciją) tvarkyti pavojingas atliekas, kaip tai numato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. Minėto įstatymo 2 straipsnio 18 punktas atliekų tvarkymą apibrėžia kaip atskirų veiklų visumą, o tai leidžia daryti išvadą, kad Techninėje specifikacijoje kvalifikacinis reikalavimas įtvirtintas abstrakčiai. Kai pirkimo sąlyga dėl teisės verstis veikla pirkimo dokumentuose įtvirtinta abstrakčiai, jos turinys aiškintinas sistemiškai kartu su kitais perkančiosios organizacijos iškeltais reikalavimais, o tais atvejais, kai dėl sisteminio pirkimo sąlygų aiškinimo ribų negalima nustatyti, kokios konkrečiai veiklos atlikimo teisę turi įrodyti tiekėjai, pagal VPĮ ir kitų teisės aktų subsidiaraus taikymo taisyklę tiekėjai privalo perkančiajai organizacijai įrodyti, kad turi teisę verstis atitinkama su pirkimo objektu tiesiogiai susijusia veikla, jei ši reguliuojama imperatyviųjų teisės normų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių 7 punktas atliekų turėtoją įpareigoja Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (arba) šalinimo. Perkančiosios organizacijos pasirinktas šio pirkimo tikslas ir pirkimo objektas vis tik yra pirkimo sutarties dėl atliekų šalinimo paslaugų sudarymas, todėl ir tiekėjų kvalifikacija turi būti vertinama atsižvelgiant į pirkimo objektą, kuomet tiekėjai turi pateikti įrodymus, patvirtinančius teisę verstis atliekų šalinimo veikla.

2. Dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis Pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų medicininių atliekų surinkimui ir šalinimui 1 punkte įtvirtintas reikalavimas paslaugos teikėjui, jokių nuostatų subtiekėjams nėra numatyta. Tokio Pirkimo sąlygos nuginčytos nebuvo, todėl ir visų tiekėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal tokias sąlygas. Kadangi nagrinėjamu atveju Konkurso sąlygose nustatyti reikalavimai būtent tiekėjams, tai reiškia, kad pats tiekėjas privalo būti užsiregistravęs Atliekų tvarkytojų valstybės registre teisę tvarkyti atsakovės nurodytas atliekas ir turėti leidimą (licenciją) tvarkyti atsakovės nurodytas pavojingas atliekas ir pirkimo objektu susijusiu būdu.

3. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad šiuo atveju nėra svarbu, kokie santykiai sieja tiekėjas su UAB „Toksika“. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 29 punkte įtvirtinta, kad visi jungtinės veiklos partneriai, kaip ūkio subjektų grupės nariai, yra laikomi tiekėjais. Jungtinės veiklos partneriams taikomi visi tiekėjams keliami reikalavimai, laikoma, kad jie visi dalyvauja pirkime. Tuo tarpu subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai nėra savarankiški pirkimo dalyviai ir nėra laikytini tiekėjais. Taigi, jei perkančioji organizacija nustato reikalavimus būtent tiekėjams, o pastarieji tokių reikalavimų atitikimą grindžia subtiekėju ar kitų ūkio subjektų pajėgumais, jų kvalifikacija negali būti pripažįstama tinkama. Nagrinėjamu atveju UAB „Toksika“ statusas turi esminę reikšmę, kadangi būtent nuo jo ir priklauso dalyvių kvalifikacijos vertinimas ir atitiktis nustatytiems reikalavimams.

4. Pirmos instancijos teismas netinkamai vertino trečiųjų asmenų kvalifikaciją pagrindžiančius įrodymus taip pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso 185 straipsnio nuostatas. Į bylą buvo pateiktas 2016-03-04 UAB „Toksika“ raštas dėl sutarties su UAB „Termodinaminiai procesai“ nutraukimo, kuris įrodo, kad trečiasis asmuo UAB „Termodinaminiai procesai“ sutarties su UAB „Toksika“ neturi, tačiau pirmos instancijos teismas vis tiek, remdamasis vienintele 2016-04-05 PVM sąskaita – faktūra ir pavojingų atliekų lydraščiais, nepagrįstai sprendė, jog minėta sutartis yra vykdoma.

5. Pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį tiekėjo prašoma papildyti arba paaiškinti duomenis apie savo kvalifikaciją tik tuo atveju, jei jis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis. VPĮ 39 straipsnio 1 dalis numato, kad prašydama dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus, perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės, padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pirmos instancijos teismas nepasisakė dėl to, kad nagrinėjamu atveju UAB „Termodinaminiai procesai“ perkančiajai organizacijai pateikė negaliojančią sutartį su UAB „Toksika“, kas reiškia, jog tiekėja apskritai neįrodė savo atitiktiems kvalifikaciniam reikalavimui. Tokiu atveju 2016-04-06 tiekėjos pateikti paaiškinimai ir papildomi dokumentai, kurie nebuvo pateikti su pasiūlymu, pripažintini pakeičiantys pasiūlymo esmę.

Atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Pateikia šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

1. Apeliantė nepagrįstai susiaurina Pirkimo objekto sąlygas ir viso proceso metu akcentuoja tik surinktų atliekų šalinimą, nors viešasis pirkimas buvo organizuojamas dėl medicininių atliekų tvarkymo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintose Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse nurodyta, kad atliekų tvarkymas nėra tik atliekų šalinimas. Atliekų tvarkymas apima ir atliekų surinkimą ir/ar laikymą, ir/ar naudojimą. Taigi sąvoką „tvarkymas“ galima naudoti ne tik tada, kai subjektas gali užsiimti be išimties visomis keturiomis atliekų tvarkymo sritimis, o ir tada, kai subjektas turi licenciją užsiimti bent viena iš šių atliekų tvarkymo sričių. 2016 m. vasario 23 d. raštu Nr. 3V-574(8.4) aiškindama Pirkimo sąlygas dėl kvalifikacinių kriterijų tiekėjams, atsakovė nurodė, kad Techninės specifikacijos reikalavime „Paslaugos tiekėjas privalo būti užsiregistravęs Atliekas tvarkančių įmonių registre – „Atliekų tvarkytojų valstybės registras“ ir turėti leidimą (licenciją) tvarkyti pavojingas atliekas“ – naudojama sąvoka tvarkyti atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintose Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse vartojamą sąvoką „atliekų tvarkymas“. Nagrinėjamu atveju UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „Ekotopas“ įrodė, kad turi teisę verstis atitinkama, su pirkimo objektu susijusia veikla, taip pat įrodė savo teises verstis sertifikuojama (licencijuojama) veikla bei užtikrino dėl savo pajėgumų tinkamai vykdyti viešojo pirkimo – pardavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, todėl jų pasiūlymai pagrįstai nebuvo atmesti.

2. UAB „Toksika“ yra vienintelė Lietuvoje įmonė, kuri turi teisę šalinti pavojingas atliekas. Taigi rėmimasis ieškovės pozicija, kad pats tiekėjas turi turėti licenciją tiek atliekų surinkimui, tiek ir jų šalinimui, reikštų, kad visuose tokio pobūdžio pirkimuose galėtų dalyvauti tik vienas tiekėjas, t.y. UAB „Toksika“, arba ūkio subjektų grupė, sudariusi jungtinės veiklos sutartį su šiuo tiekėju. Tokiu būdu apeliantė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Toksika“, pasiūliusi nesąžiningas (nekonkurencingas) kainas, galėtų be konkurencijos laimėti visus konkursus. Atsižvelgiant į tai, apeliantė nepagrįstai ginčija pirmos instancijos teismo poziciją, kad ginčo Pirkime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus galima įrodinėti ir kitų ūkio subjektų pajėgumais. Tiekėjams įrodžius, kad UAB „Toksika“ paslaugos joms bus prieinamos visą sutarties galiojimo laikotarpį, pirmos instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšminga, kokie santykiai sieja tiekėjus su UAB „Toksika“. Nėra jokio principinio draudimo kandidatams kartu su savo pajėgumais nurodyti ir vieno ar kelių ūkio subjektų pajėgumus, kad būtų tenkinami perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai.

3. Tiekėjas kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti pasiūlymo pateikimo metu. 2016 m. vasario 29 d. pavojingų atliekų tvarkymo sutartis pasiūlymo pateikimo dieną buvo galiojanti. Sutarties 7.2 punkte numatyta, kad sutartis yra neterminuota, dėl to abejonių, kad sutartis bus nutraukta, ar tiekėjas nebus pajėgus tinkamai vykdyti viešojo pirkimo sutarties, atsakovei nekilo. Be to, 2016 m. balandžio 6 d. buvo gautas UAB „Termodinaminiai procesai“ patvirtinimas, kad 2016 m. vasario 29 d. sutartis yra ir toliau vykdoma, šis teiginys buvo grindžiamas PVM sąskaitomis – faktūromis ir pavojingų atliekų lydraščiais. Apeliantės samprotavimai, kad UAB „Termodinaminiai procesai“ 2016 m. balandžio 6 d. raštu neva pakeitė savo pasiūlymo turinį, vertintini kaip nepagrįsti.

Trečiasis asmuo UAB „Termodinaminiai procesai“ su ieškovės apeliaciniu skundu taip pat nesutinka, prašo jį atmesti, pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Pateikia šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

1. Pirmos instancijos teismas tinkamai ir pagrįstai aiškino Pirkimo objektą. Iš atsakovės paskelbtos perkamų paslaugų Techninės specifikacijos matyti, kad perkamos buvo ne tik medicininių atliekų šalinimo, tačiau ir medicininių atliekų surinkimo paslaugos. Atsakovė negalėjo pirkti išimtinai tik medicininių atliekų šalinimo paslaugų, nes pašalinti medicinines atliekas galima tik jas surinkus ir nuvežus į šalinimui skirtą vietą. Taigi pirmos instancijos teismas tinkamai aiškino viešojo pirkimo objektą, nustatydamas, kad perkamos buvo pavojingų atliekų tvarkymo paslaugos.

2. Tik atsakovė, vykdydama viešojo pirkimo procedūras, turi teisę įsitikinti tiekėjo pajėgumais tinkamai vykdyti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. Nagrinėjamu atveju atsakovė pati nustatė tiekėjams reikalavimus, iš kurių vienas buvo: „Tiekėjas privalo būti užsiregistravęs Atliekas tvarkančių įmonių registre ir turėti leidimą (licencija) tvarkyti pavojingas atliekas“, jokių kitų papildomų reikalavimų įtvirtinta nebuvo. Įvertinus tai, darytina išvada, kad apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai plečiamai aiškina Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų nuostatas ir be pagrindo pripažino, kad Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus galima įrodinėti ir kitų ūkio subjektų pajėgumais. Tiekėja UAB „Termodinaminiai procesai“ visiškai atitiko kvalifikacinius reikalavimus, kadangi ji turi licenciją tvarkyti pavojingas atliekas.

4. Nepagrįstas ir apeliantės teiginys, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, pagrindžiančius trečiųjų asmenų kvalifikaciją. Pasiūlymo pateikimo dieną trečiojo asmens UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „Toksika“ 2016 m. vasario 29 d. pavojingų atliekų tvarkymo sutartis buvo galiojanti. Gavęs UAB „Toksika“ pranešimą dėl Sutarties nutraukimo, trečiasis asmuo pateikė pretenziją dėl sutarties nutraukimo neteisėtumo UAB „Toksika“, į kurią UAB „Toksika“ atsakė telefonu nurodydama, kad Sutartis ir toliau bus vykdoma, ką patvirtina ir į bylą pateikti įrodymai, t.y. PVM sąskaitos – faktūros ir pavojingų atliekų lydraščiai. Be to, UAB „Termodinaminiai procesai“ ir atsakovė jau yra sudariusi sutartį dėl pavojingų atliekų tvarkymo, sutartis yra tinkamai vykdoma, jokių pretenzijų ir perkančiosios organizacijos sulaukta nebuvo.

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

Dėl faktinių bylos aplinkybių

Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė vykdė atvirą konkursą „Medicininių atliekų šalinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 171255). Konkursas buvo vykdomas pagal VšĮ Kauno klinikinė ligoninė patvirtintas konkurso sąlygas. Pirkimas skirstomas į keturias dalis: 1) medicininių atliekų šalinimas; 2) pakuočių atliekų šalinimas; 3) pakavimo priemonių atliekų šalinimas; 4) priemonių darbui su atliekų nukenksminimo prietaisu įsigijimas (Konkurso sąlygų 7 p.). Konkurso objektas – medicininių atliekų šalinimo paslaugos, kurių savybės apibūdintos Konkurso sąlygų 1 priedo dalies Techninė specifikacija (Konkurso sąlygų 8 p.). Tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti Konkurso sąlygų 10 punkte. Be to, Pirkimo sąlygų 1 priedo dalies „Specialieji reikalavimai medicininių atliekų surinkimui ir šalinimui“ 1 punkte nustatyta, kad paslaugos teikėjas privalo būti užsiregistravęs Atliekas tvarkančių įmonių registre „Atliekų tvarkytojų valstybės registras“ ir turėti leidimą (licenciją) tvarkyti pavojingas atliekas“. Pasiūlymus minėtam Pirkimui pateikė ieškovė UAB „AV investicija“, veikianti kaip partnerių grupė su UAB „Toksika“, UAB „Termonidaminiai procesai“ bei UAB „Ekotopas“. Perkančioji organizacija 2016 m. kovo 9 d. raštu Nr. 3V-722(8.4.) informavo, kad tiekėjai jungtinės veiklos partnerių grupė UAB „AV investicija“ ir UAB „Toksika“, UAB „Ekotopas“, UAB „Termodinaminiai procesai“ atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir yra sudaryta pasiūlymų eilė. Ieškovė perkančiosios organizacijos sprendimu laimėtoja buvo pripažinta trečioje pirkimo dalyje „Pakavimo priemonių atliekų šalinimas“, UAB „Termodinaminiai procesai“ – pirmojoje pirkimo dalyje „Medicininių atliekų šalinimas“, UAB „Ekotopas“ – antrojoje pirkimo dalyje Pakuočių atliekų šalinimas. Nesutikdama su tokiais perkančiosios organizacijos sprendimais dėl pirmosios ir antrosios pirkimo dalių laimėtojų, ieškovė 2016 m. kovo 9 d. atsakovei pateikė pretenziją, kuri 2016 m. kovo 14 d. raštu Nr. 3V-757(8.4.) buvo atmesta kaip nepagrįsta. Atmestus pretenziją, ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės sprendimus, kuriais atvirame konkurse „Medicininių atliekų šalinimo paslaugų pirkimas“ tiekėjos UAB „Ekotopas“ ir UAB „Termodinaminiai procesai“ pripažintos atitinkančiomis nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, įtrauktos į preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje UAB „Termodinaminiai procesai“ įrašyta pirmoje vietoje pirkimo dalyje Nr. l, o UAB „Ekotopas“ įrašyta antroje vietoje pirkimo dalyje Nr. l ir pirmojoje vietoje pirkimo dalyje Nr. 2, bei šios tiekėjos pripažintos pirkimo Nr. 1 ir Nr. 2 dalių laimėtojomis. Išnagrinėjęs bylą iš esmės, pirmos instancijos teismas sprendė, kad tiek UAB „Termodinaminiai procesai“, tiek UAB „Ekotopas“ įrodė, kad turi atitinkamas licencijas atliekų tvarkymui ir yra įregistruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre, todėl pagrįstai buvo vertintos kaip atitinkančios Pirkimo sąlygų reikalavimus. Ieškovės su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliacinį skundą grindžia šiais esminiai argumentais: 1) pirmos instancijos teismas nepagrįstai išplėtė pirkimo objektą, dėl to netinkamai plečiamai aiškino ir taikė tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus nustatančias Pirkimo sąlygų nuostatas; 2) Techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų medicininių atliekų surinkimui ir šalinimui 1 punkte įtvirtintas reikalavimas paslaugos teikėjui, jokių nuostatų subtiekėjams nėra numatyta; 3) pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad šiuo atveju nėra svarbu, kokie santykiai sieja tiekėjus su UAB „Toksika“; 4) pirmos instancijos teismas netinkamai vertino trečiųjų asmenų kvalifikaciją pagrindžiančius įrodymus; 5) 2016-04-06 UAB „Termodinaminiai procesai“ pateikti paaiškinimai ir papildomi dokumentai, kurie nebuvo pateikti su pasiūlymu, pripažintini pakeičiantys pasiūlymo esmę.

Taigi tarp šalių kilo ginčas dėl tiekėjų UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „Ekotopas“ pasiūlymų atitikties kvalifikaciniams reikalavimams.

 

Dėl ginčo esmės

 

Apeliantės įsitikinimu, UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „Ekotopas“ neturi teisės verstis veikla, kurią siekė įsigyti perkančioji organizacija, todėl VšĮ Kauno klinikinė ligoninė sudariusi pirkimo sutartis su paminėtais tiekėjais, pažeidė VPĮ reikalavimus. Tokį argumentą apeliantė iš esmės grindžia tuo, kad VšĮ Kauno klinikinės ligoninės vykdyto pirkimo objektas – medicininių atliekų šalinimas, o pirkimo 1 ir 2 dalis laimėję tiekėjai UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „Ekotopas“ neturi teisės šalinti pavojingas atliekas, o tai, kad tam tikras subjektas turi pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, nereiškia jo galimybių vykdyti bet kokią atliekų tvarkymo veiklą su bet kokiomis atliekomis.

Iš Konkurso sąlygų matyti, kad ginčo Pirkimas skirstomas į keturias dalis: 1) medicininių atliekų šalinimas; 2) pakuočių atliekų šalinimas; 3) pakavimo priemonių atliekų šalinimas; 4) priemonių darbui su atliekų nukenksminimo prietaisu įsigijimas (Konkurso sąlygų 7 p.). Ieškovė perkančiosios organizacijos sprendimu laimėtoja buvo pripažinta trečioje pirkimo dalyje „Pakavimo priemonių atliekų šalinimas“, UAB „Termodinamoniai procesai“ – pirmojoje pirkimo dalyje „Medicininių atliekų šalinimas“, UAB „Ekotopas“ – antrojoje pirkimo dalyje Pakuočių atliekų šalinimas“. 4 Pirkimo daliai per nustatytą laiką pasiūlymų pateikta nebuvo. Pirkimų sąlygų 10 punkte nustatyti bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, kuriuos perkančiosios organizacijos sprendimu atitiko tiek ieškovė, tiek UAB „Termodinaminiai procesai“, tiek UAB „Ekotopas“ ir kurių ieškovė neginčija. Pirkimo sąlygų 1 priedo dalies „Specialieji reikalavimai medicininių atliekų surinkimui ir šalinimui“ 1 punkte nustatyta, kad paslaugos teikėjas privalo būti užsiregistravęs Atliekas tvarkančių įmonių registre „Atliekų tvarkytojų valstybės registras“ ir turėti leidimą (licenciją) tvarkyti pavojingas atliekas“. Teisėjų kolegijos nuomone, nors minėtas reikalavimas ir nebuvo nurodytas Pirkimo sąlygose prie kvalifikacijai keliamų reikalavimų, tačiau jis pagal savo turinį ir esmę atitinka būtent kvalifikacinį reikalavimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar tiekėjas turi teisę verstis licencijuojama veikla.

VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai - tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimo sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Kaip jau ir buvo minėta, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 1 priedo dalies „Specialieji reikalavimai medicininių atliekų surinkimui ir šalinimui“ 1 punkte nustatė, kad paslaugos teikėjas privalo būti užsiregistravęs Atliekas tvarkančių įmonių registre „Atliekų tvarkytojų valstybės registras“ ir turėti leidimą (licenciją) tvarkyti pavojingas atliekas“. Kilus neaiškumams dėl minėto punkto turinio, 2016-02-23 raštu Nr. 3V-574(8.4) perkančioji organizacija paaiškino, kad sąvoka „tvarkyti“ atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintose Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse vartojamą sąvoką „atliekų tvarkymas“. Taigi nagrinėjamam ginčui, be viešuosius pirkimus reglamentuojančio specialaus VPĮ, taikytini ir atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai – Atliekų tvarkymo įstatymas (toliau – ATĮ) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 68 patvirtintos Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklių 7.2 punkte nustatyta, kad atliekų tvarkymas – tai atliekų surinkimas, laikymas, šalinimas, naudojimas (2012-06-26 įsakymo Nr. D1-542 (nuo 2012-06-30) redakcija). Taisyklių 8 punktas nustato, kad licencijos išduodamos šioms veiklos rūšims: pavojingų atliekų surinkimui, pavojingų atliekų saugojimui, pavojingų atliekų šalinimui, pavojingų atliekų naudojimui. Įmonė turi teisę gauti vienos ar kelių veiklos rūšių licenciją (Taisyklių 9 p.). ATĮ 2 straipsnio 18 punktas atliekų tvarkymą taip pat apibrėžia kaip atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą ir šalinimą, šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. Be to, ATĮ 12 straipsnio 1 dalis nustato, kad įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją. Pagal to paties straipsnio 2 dalį pavojingų atliekų licencijoje turi būti nurodytos pavojingų atliekų, kurias licencijos turėtojas gali tvarkyti, rūšys ir šių atliekų tvarkymo būdai.

Nesutiktina su apeliante, kad nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas nepagrįstai išplėtė pirkimo objektą, dėl to neva netinkamai plečiamai aiškino ir taikė tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus nustatančias Pirkimo sąlygų nuostatas. Pažymėtina, kad Pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas. Pritartina pirmos instancijos teismui, kad sistemiškai vertinant aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, Konkurso sąlygas ir perkančiosios organizacijos Konkursų sąlygų paaiškinimą, pateiktą 2016 m. vasario 23 d. rašte Nr. 3V-574 (8.4.), darytina išvada, jog būtent ieškovė nepagrįstai susiaurina pirkimo objektą iki vieno atliekų tvarkymo etapo – atliekų šalinimo, kadangi atliekų tvarkymas nėra tik atliekų šalinimas. Teisėjų kolegijos nuomone, pagal minėtą teisinį reglamentavimą atliekų tvarkymas yra tiek atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, tiek šių veiklų organizavimas ir stebėsena, tiek šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas (ATĮ 2 str. 18 p.). Kadangi tiek pavojingų atliekų surinkimas, tiek vežimas, tiek ir jų šalinimas pagal teisinį reglamentavimą yra laikomi pavojingų atliekų tvarkymu, tai sutiktina su atsakove, kad tiekėjas, turėdamas pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, suteikiančią teisę užsiimti viena ir/ar daugiau atliekų tvarkymo sričių, t.y. rinkti, laikyti, naudoti arba šalinti pavojingas atliekas, galėjo būti vertinamas kaip atitinkantis Pirkimo sąlygų 1 priedo dalies „Specialieji reikalavimai medicininių atliekų surinkimui ir šalinimui“ 1 punkte nustatytą reikalavimą.

Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Termodinaminiai procesai“ pateikė Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000818, suteikiančią teisę rinkti ir laikyti pavojingas atliekas, bei dokumentus, patvirtinančius įmonių registracijos Atliekų tvarkytojų valstybės registre faktą. Tiekėja UAB „Termodinaminiai procesai“ pasiūlyme subtiekėjais nurodė UAB „Toksika“ ir UAB „Ekopartneriai“. Kartu su pasiūlymu buvo pateikta UAB „Toksika“ licencija Nr. 000085, suteikianti teisę rinkti, saugoti, šalinti, naudoti pavojingas atliekas, bei galiojančią 2016 m. vasario 29 d. Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį su UAB „Toksika“ (Sutarties 7.2 punkte buvo numatyta, kad Sutartis yra neterminuota). Be to, su UAB „Termodinaminiai procesai“ pasiūlymu perkančiajai organizacijai buvo pateikta kitai subtiekėjai – UAB „Ekopartneriai“ išduota licencija Nr. 000979, kuri suteikia teisę teikti pavojingų atliekų rinkimo paslaugas, ir 2015 m. rugpjūčio 3 d. Pavojingų atliekų šalinimo sutartis su šia įmone. Atsakovė UABEkotopas perkančiajai organizacijai pateikė licenciją Nr. 000538, kuri suteikia teisę rinkti pavojingas atliekas, bei 2014 m. spalio 16 d. Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį su UAB „Toksika“, UAB „Toksika“ vardu išduotą licenciją Nr. 000085, suteikiančią teisę rinkti, saugoti, šalinti, naudoti pavojingas atliekas. Taigi UAB „Termodinaminiai procesai“ teisę rinkti ir laikyti pavojingas atliekas, o UAB „Ekotopas“ – rinkti pavojingas atliekas. Abi minėtos tiekėjos remiasi UAB „Toksika“, kuri turi teisę rinkti, saugoti, šalinti, naudoti pavojingas atliekas, paslaugomis.

Pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį, prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ryšiai jam bus prieinami. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju ieškovė su UAB „Toksika“ pasiūlymą teikė kaip jungtinės veiklos partnerių grupė, trečiąjį asmenį UAB „Termodinaminiai procesai“ su UAB „Toksika“ sieja subtiekimo teisiniai santykiai, o UAB „Ekotopas“ ir UAB „Toksika“ yra sudariusios paslaugų tiekimo sutartį. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju svarbiausia tai, kad visos trys tiekėjos perkančiajai organizacijai įrodytų, jog UAB „Toksika“ paslaugos joms bus prieinamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Teisėjų kolegija neįžvelgia jokio pagrindo su tokia pirmos instancijos teismo pozicija nesutikti.

Pritartina pirmos instancijos teismui, kad šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga, kokie santykiai sieja tiekėją ir trečiuosius asmenimis, tačiau tiekėjas turi įrodyti, kad jis galės veiksmingai pasinaudoti trečiųjų asmenų turimais ištekliais ir kvalifikacija, jei reikalavimų atitiktis yra įrodinėjama per šiuos trečiuosius asmenis (VPĮ 32 str. 3 d.). Naudojimasis kitam subjektui priklausančiais ištekliais reikštis įvairiomis formomis: jungtine veikla (partneryste), subranga, pavaldumu tarp patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonių ar tarp holdingo ir jo valdomų įmonių, konsorciumu ir pan. Nagrinėjamu atveju tiekėja UAB „Termodinaminiai procesai“ pasiūlyme buvo aiškiai išviešinusi subtiekėjus UAB „Toksika“ ir UAB „Ekopartneriai“ ir pateikusi atitinkamus subtiekėju kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Nors iš į bylą pateikto UAB „Toksika“ 2016 m. kovo 4 d. pranešimo aplinkos apsaugos agentūrai matyti, kad 2016 m. vasario 29 d. Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį Nr. VAS2016-08 nuo 2016 m. kovo 4 d. buvo ketinama nutraukti, tačiau 2016 m. balandžio 6 d. paaiškinime perkančiajai organizacijai tiekėja UAB „Termodinaminiai procesai“ nurodė, kad 2016 m. vasario 29 d. sutartis yra vykdoma toliau, bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus – 2016 m. balandžio 5 d. PVM sąskaitą – faktūrą, pavojingų atliekų lydraščius. Pažymėtina, kad civiliniame procese vyrauja dispozityvumo principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant viešųjų pirkimų bylas. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės į bylą pateikti minėti rašytiniai įrodymai (2016 m. balandžio 6 d. UAB „Termodinaminiai procesai“ paaiškinimas, PVM sąskaita - faktūra ir pavojingų atliekų lydraščiai), nesant jokių juos paneigiančių įrodymų, suteikia pakankamą pagrindą išvadai apie tolesnį Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį Nr. VAS2016-08 sutarties vykdymą. Teisėjų kolegija negali sutikti su apeliante, kad 2016-04-06 tiekėjos UAB „Termodinaminiai procesai“ pateikti paaiškinimai ir papildomi dokumentai, kurie nebuvo pateikti su pasiūlymu, pakeitė pasiūlymo esmę. Pastebėtina, kad pasiūlymo pateikimo metu UAB „Termodinaminiai procesai“ kvalifikacija atitiko Pirkimo dokumentų reikalavimus, kadangi tiekėja perkančiajai organizacijai buvo pateikusi neterminuotai galiojančią 2016 m. vasario 29 d. Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį Nr. VAS2016-08, o papildomų paaiškinimų pateikimą suponavo pačios ieškovės iškelta versija, kad neva UAB „Toksika“ nutraukė su UAB „Termodinaminiai procesai“ 2016 m. vasario 29 d. sutartį, todėl UAB „Termodinaminiai procesai“ nėra pajėgi vykdyti medicininių atliekų šalinimo paslaugas, numatytas Pirkimo sąlygose. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys, kad 2016 m. balandžio 1 d. tarp atsakovės VšĮ Kaunos klinikinė ligoninė ir UAB „Termodinaminiai procesai“ buvo sudaryta Medicininių atliekų šalinimo paslaugų sutartis Nr. 1VS-2i9, kas suponuoja išvadą, jog UAB „Termodinaminiai procesai“ jau teikia medicininių atliekų, nurodytų Sutarties 1 priede, šalinimo paslaugas atsakovei. Jokių įrodymų, patvirtinančių, kad tiekėja UAB „Termodinaminiai procesai“ nėra pajėgi vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus į bylą pateikta nėra, todėl nėra jokio objektyvaus pagrindo abejoti UAB „Termodinaminiai procesai“ pajėgumais.

Tiekėja UAB „Ekotopas“ taip pat su pasiūlymu buvo pateikusi 2014-10-16 Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį Nr. VAS 2014-072, sudarytą tarp jos ir UAB „Toksika“, bei UAB „Toksika“ licenciją, pagal kurią UAB „Toksika“ turi teisę rinkti, saugoti, šalinti, naudoti pavojingas atliekas, kas patvirtina, jog UAB „Ekotopas“ turi galimybę remtis UAB „Toksika“ pajėgumais vykdant ginčo Pirkimo sutartį. Pastebėtina, kad apeliantė UAB „Ekotopas“ pajėgumo net nekvestionuoja, todėl dėl šios tiekėjos plačiau nepasisakytina.

Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantės formuojamos pozicijos, kad tik pats tiekėjas privalo turėti licenciją tiek atliekų surinkimui, tiek jų šalinimui, klaidingumą patvirtina ir tai, kad, atsižvelgiant į VPĮ 28 straipsnio 9 dalies nuostatas, aiškiai nustatančias, jog tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, bei į tą aplinkybę, kad tik vienintelė UAB „Toksika“ Lietuvoje turi teisę šalinti pavojingas atliekas, tokiu atveju visuose panašaus pobūdžio pirkimuose galėtų dalyvauti tik UAB „Toksika“ arba ūkio subjektų grupė, sudariusi jungtinės veiklos sutartį su UAB „Toksika“, o tokia situacija akivaizdžiai prieštarautų tiekėjų konkurencijai.

Įvertinus byloje esančius įrodymus bei aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą darytina išvada, kad, vykdant ginčo Pirkimą, nebuvo padaryta esminių pažeidimų vertinant dalyvių kvalifikaciją.

 

Dėl bylos procesinės baigties

 

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmos instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, sprendime išsamiai nurodė argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti ir keisti apeliacinio skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo. Esant nurodytoms aplinkybės, ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 

Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d., 302 str.).

Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atsakovei atlyginimo. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 755,04 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė savo išlaidas advokato pagalbai apmokėti tinkamai pagrindė, jos, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir suteiktos teisinės pagalbos apimtį, yra protingos, todėl priteistinos iš ieškovės.

 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

n u t a r i a:

Kauno  apygardos teismo 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Priteisti atsakovei VšĮ Kauno klinikinei ligoninei (j.a.k. 302583800) iš ieškovės UAB „AV investicija“ (j.a.k. 300114003) 755,04 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt penkis eurus keturis euro centus) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

 

 

Teisėjai                                                                                                   Goda Ambrasaitė - Balynienė

 

                                                                                                                              Romualda Janovičienė

 

                                                                                                                              Nijolė Piškinaitė

 

 


Paminėta tekste:
  • e2-1662-657/2016
  • CPK