Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [3K-3-520-2011].doc
Bylos nr.: 3K-3-520/2011
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

Kasacinės instancijos teismo pranešėjas

Civilinė byla Nr. 3K-3-520/2011

Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00706-2010-3

Procesinio sprendimo kategorijos 45.4; 69 (S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2011 m. gruodžio 16 d.

Vilnius             

 

 

 

              Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Egidijaus Baranausko (pranešėjas), Birutės Janavičiūtės ir Egidijaus Laužiko (pirmininkas),

 

rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Adakris“ kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 30 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Klaistaieškinį atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir nuostolių atlyginimo; trečiasis asmuo restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Adakris“, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

             

              Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

 

Byloje kilo ginčas dėl restruktūrizuojamos įmonės kaip tiekėjo, siekiančio susitarimo su kreditoriais, statuso vertinimo.

Ieškovas nurodė, kad atsakovas, vykdydamas 2010 m. balandžio 7 d. paskelbtą supaprastintą atvirąjį Rūdaičių vaikų darželio rekonstrukcijos darbų konkursą (toliau – Konkursas), pažeidė viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus. Konkurso metu galiojusios Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) redakcijos 33 straipsnio, reglamentuojančio sąlygas, ribojančias tiekėjų dalyvavimą pirkime, 2 dalies 2 punkte buvo nurodyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, jog paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Atsakovo paskelbto Konkurso sąlygų 10.2 punkte buvo nurodyta, kad tiekėjas neturi būti bankrutavęs, likviduojamas, sudaręs su kreditoriais taikos sutarties, sustabdęs ir apribojęs savo veiklos, jam neiškelta bankroto byla, nevykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartimi UAB ,,Adakris“ iškelta restruktūrizavimo byla, 2010 m. vasario 24 d. patvirtintas restruktūrizavimo planas. Ieškovo teigimu, restruktūrizavimo bylos iškėlimo priežastys ir padariniai yra tokie patys ar panašūs į atvejį, kai siekiama susitarimo su kreditoriais ar sudaroma taikos sutartis, taigi RUAB ,,Adakris“ padėtis yra tokia pati ar panaši į tiekėjo, sudariusio su kreditoriais taikos sutartį, todėl atsakovas, remdamasis Konkurso sąlygų 56.1 punktu, privalėjo atmesti šio dalyvio pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų; pripažinęs RUAB ,,Adakris“ laimėjusia Konkursą, atsakovas pažeidė ieškovo, kuris turėjo būti pripažintas laimėtoju, teises, dėl to jis neteko pajamų, kurių būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų: Konkursui pateiktame pasiūlyme ieškovas nurodė ketinantis uždirbti 18 516,57 Lt pelno, ši suma yra jo nuostoliai (negautos pajamos), kuriuos turi atlyginti atsakovas.

Ieškovas prašė teismo: 1) panaikinti atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimą, kuriuo atmesta UAB ,,Klaista“ pretenzija; 2) pripažinti neteisėtais Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010 m. gegužės 20 d. sprendimus, kuriais sudaryta pasiūlymų eilė, UAB „Adakris pripažinta laimėjusia Konkursą ir nuspręsta sudaryti su ja sutartį; 3) priteisti iš atsakovo 18 516 Lt nuostoliams atlyginti.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

 

Šiaulių apygardos teismas2011 m. vasario 7 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: 1) pripažino neteisėtais Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimą pripažinti RUAB „Adakris“ viešojo pirkimo Nr. 87277 laimėtoja, 2010 m. gegužės 20 d. sprendimą atmesti ieškovo UAB „Klaista“ pretenziją; 2) priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „Klaista“ 9258 Lt nuostoliams atlyginti.

Teismas nurodė, kad Konkurso sąlygų 10.2 punkte buvo nustatyta, jog konkurso dalyvis privalo nesudaryti susitarimo su kreditoriais. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Konkurso metu trečiajam asmeniui RUAB „Adakris“ jau buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 straipsnį restruktūrizavimo byla keliama tik sutinkant įmonės kreditoriams. Teismas priėjo prie išvados, kad trečiasis asmuo RUAB „Adakris“ Konkurso metu siekė susitarimo su kreditoriais, todėl jo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 10.2 punkto reikalavimo ir atsakovas nepagrįstai pripažino šį asmenį laimėjusiu Konkursą. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovas įgijo teisę į nuostolių atlyginimą, nes dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, sudarius rangos sutartį su trečiuoju asmeniu, ieškovas negavo 18 516 Lt pajamų (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Kartu teismas sprendė, kad, atsižvelgiant į tai, jog Konkurso vykdymo metu Viešųjų pirkimų įstatymas draudė dalyvauti viešajame konkurse tik bankrutuojančiai įmonei, toks draudimas restruktūrizuojamai įmonei buvo išdėstytas nekonkrečiai, taip pat į tai, kad atsakovas nesiekė pažeisti ieškovo teisių, šalių ginčą lėmė nekonkrečių įstatymo nuostatų aiškinimas bei taikymas, yra pagrindas sumažinti iš atsakovo priteistiną nuostolių dydį 1/2 dalimi, t. y. iki 9258 Lt (CK 6.251 straipsnio 2 dalis).

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens apeliacinį skundą ir Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą paliko nepakeistą.

Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal VPĮ 32 straipsnio, reglamentuojančio tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo tvarką, 1 dalį perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Pagal VPĮ 33 straipsnio, reglamentuojančio sąlygas, ribojančias tiekėjų dalyvavimą pirkime, 2 dalies 2 punktą perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Atsakovo paskelbto Konkurso dokumentuose dėl tiekėjų kvalifikacijos buvo įtvirtintos iš esmės analogiškos įstatyme nurodytoms sąlygos, tarp jų ir reikalavimas, jog tiekėjas nebūtų sudaręs su kreditoriais taikos sutarties ir nesiektų susitarimo su kreditoriais. Trečiajam asmeniui UAB „Adakris“ iki Konkurso paskelbimo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla. ĮRĮ 2 straipsnyje nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas yra ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas. Pagal ĮRĮ 4 straipsnį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo į teismą kreipiasi įmonės vadovas, gavęs kreditorių susirinkimo nutarimą restruktūrizuoti įmonę; restruktūrizavimo procesas neįmanomas be įmonės restruktūrizavimo plano, kurį turi svarstyti ir kuriam turi pritarti kreditorių susirinkimas (Į15 straipsnis). Teisėjų kolegija sprendė, kad sisteminis aptartų teisės normų aiškinimas leidžia daryti išvadą, jog restruktūrizavimo proceso metu neišvengiamai sudaromas susitarimas su kreditoriais, kuriuo restruktūrizuojama įmonė prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti, taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad restruktūrizuojama įmonė siekia susitarimo su kreditoriais, todėl trečiasis asmuo RUAB ,,Adakris“ neatitiko Konkurso sąlygų 10.2 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nuostatos, jog tiekėjas negali būti sudaręs su kreditoriais taikos sutarties ir neturi siekti susitarimo su kreditoriais, pagrindas yra ne įmonės teisinis statusas, o faktinė įmonės situacija, tokia nuostata siekiama užtikrinti, kad tiekėjas bus finansiškai pajėgus laiku, tinkamai ir iki galo įvykdyti sutartimi, kuri bus pasirašyta jam laimėjus konkursą, prisiimtus įsipareigojimus. Teisėjų kolegija nurodė, kad Konkurso sąlygose nebuvo nustatyta tokio kvalifikacinio reikalavimo, kaip sėkmingas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, todėl apelianto argumentai, jog jis anksčiau dalyvavo konkursuose viešiems darbams pirkti, kurių dalį laimėjo ir yra sėkmingai baigęs vykdyti tris sutartis, nagrinėjamu atveju teisiškai nereikšmingi ir negali turėti įtakos, vertinant apelianto atitikviešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems bendriesiems kvalifikacijos reikalavimams. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto redakcijoje, galiojančioje nuo 2011 m. sausio 6 d., jau yra įtvirtinta, jog perkančioji organizacija gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjui iškelta restruktūrizavimo byla, ir ši aplinkybė patvirtina įstatymo leidėjo nuostatą, kad restruktūrizuojamą įmonę, kaip turinčią finansinių sunkumų, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali pripažinti neatitinkančia tiekėjams keliamų kvalifikacijos reikalavimų. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išnagrinėjo bylą, todėl nėra pagrindo naikinti šio teismo sprendimą.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai, pareiškimas dėl prisidėjimo prie kasacinio skundo

 

Kasaciniu skundu trečiasis asmuo RUAB „Adakris“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 30 d. nutartį ir priimti naują sprendimąatmesti UAB „Klaista“ ieškinį. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

1. Dėl VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto aiškinimo ir taikymo. Pirkimo metu galiojusioje VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje nurodytas išsamus sąrašas sąlygų, dėl kurių perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami. Sąlygos, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, nenustatyta. Bylą nagrinėję teismai, pažeisdami VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, per plačiai aiškino šio Įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nors teismų praktikoje pabrėžiama, kad draudžiama plačiai aiškinti imperatyviąsias ir asmens teises ribojančias nuostatas.       

Tik 2011 m. sausio 6 d. įsigaliojusios naujos redakcijos VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte šalia bankrutuojančių ir likviduojamų įmonių įrašytos ir restruktūrizuojamos įmonės. Tačiau tiek ankstesnėje, tiek galiojančioje nurodytos teisės normos redakcijoje išliko siekiamo susitarimo su kreditoriais sąlyga. Vadovaujantis bylą nagrinėjusių teismų išvada, kad restruktūrizuojama įmonė pripažintina įmone, siekiančia susitarimo su kreditoriais, neaišku, kodėl naujos redakcijos VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte, palikus susitarimo su kreditoriais sąlygą, papildomai įrašyta sąlyga dėl restruktūrizuojamos įmonės – juk jeigu įstatymų leidėjas manytų, kad restruktūrizuojama įmonė neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pakaktų panaikinti formuluotę dėl susitarimo su kreditoriais ir palikti įrašą dėl restruktūrizuojamos įmonės; tai, kad paliktas ir įrašas dėl susitarimo su kreditoriais, patvirtina, jog įstatymų leidėjo vartojama formuluotė „siekiama susitarimo su kreditoriais“ iš esmės skiriasi nuo restruktūrizavimo procedūros. Tai patvirtina išvadą, kad nei pirkimo metu galiojusios redakcijos Viešųjų pirkimų įstatyme, nei Konkurso sąlygose nebuvo nustatyto draudimo ar ribojimo restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti viešojo pirkimo konkurse.

2. Dėl ĮRĮ ir VPĮ teisės normų kolizijos. Pagal ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalį šio įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Pagal šį įstatymą restruktūrizuojamos įmonės interesų teisminė apsauga vykdoma tam, kad būtų visiškai atkurtas įmonės mokumas, užtikrintas veiklos tęstinumas. Restruktūrizavimo bylos iškėlimas ne tik nevaržo įmonės gamybinės veiklos, bet ir užtikrina teisminę jos interesų gynybą, tai reiškia, kad tokia įmonė visiškai pajėgi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. VPĮ 33 straipsnyje nustatytos sąlygos, ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime, neapėmė restruktūrizuojamų įmonių. Restruktūrizuojamos įmonės teisinis statusas esmingai skiriasi nuo bankrutuojančių, likviduojamų ar susitarimą su kreditoriais sudariusių įmonių. ĮRĮ nustatyti tikslai neprieštarauja VPĮ teisės normoms, todėl restruktūrizuojama įmonė negali būti diskriminuojama dėl savo teisinio statuso.

3. Dėl protingumo, sąžiningumo, teisingumo principų pažeidimo. CPK 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Visuotinai žinoma aplinkybė, kad pasaulinė ekonominė krizė paveikė ir Lietuvą, vienas iš labiausiai nukentėjusių – statybos sektorius (CPK 182 straipsnio 1 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad dėl didžiosios dalies visų statybos darbų yra skelbiami viešieji pirkimai, dalyvavimas juose restruktūrizuojamai įmonei yra vienas iš būdų įgyvendinti ĮRĮ1 straipsnio 2 dalyje nurodytą tikslą. Teismų išvada, padaryta per plačiai aiškinant nurodyto Įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą, suvaržo restruktūrizuojamos įmonės galimybes siekti restruktūrizavimo tikslo, pažeidžia tokios įmonės teisėtus lūkesčius, viešąjį interesą, taip pat CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus.

4. Dėl CPK 177, 185 straipsnių pažeidimo. Teismai, aiškindami VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą „siekiama susitarimo su kreditoriais“, nevisapusiškai ir neobjektyviai vertino byloje esančius įrodymus. Formuluotė „siekiama susitarimo su kreditoriais“ aiškintina taip, kad tai yra laiko tarpas iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo, t. y. restruktūrizuojamos įmonės galimybė dalyvauti viešojo pirkimo konkurse ribojama tol, kol nepatvirtintas restruktūrizavimo planas. Teismai neįvertino aplinkybės, kad RUAB „Adakris“ restruktūrizavimo planas patvirtintas 2010 m. vasario 24 d., ginčo konkursas paskelbtas 2010 m. balandžio 7 d. Tai reiškia, kad konkurso metu RUAB „Adakris“ nesiekė susitarimo su kreditoriais, nes restruktūrizavimo planas jau buvo patvirtintas, todėl jai negali būti taikoma VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata „siekiama susitarimo su kreditoriais“.

Teismai, pažeisdami proceso normų reikalavimą visapusiškai ir objektyviai ištirti bylos aplinkybes, nepagrįstai nurodė, kad apelianto argumentai ir į bylą pateikti įrodymai, jog jis anksčiau dalyvavo viešųjų pirkimų konkursuose, sėkmingai įvykdė tris sutartis, yra teisiškai nereikšmingi. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus bei pareikalauti pateikti pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, atsižvelgdama į pirkimo sutarties vertę, įvykdymo terminus, jos finansavimą ir pan. Byloje nustatyta, kad, vykstant pirkimo procedūroms, perkančioji organizacija buvo informuota apie tai, kad po restruktūrizavimo bylos iškėlimo RUAB „Adakris“ dalyvavo 60 viešųjų pirkimų konkursų, iš jų 12 laimėjo, 3 sutartis jau sėkmingai įvykdė. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nevertino nurodytų duomenų, patvirtinančių tai, kad RUAB „Adakris“ yra kompetentinga, patikima ir visiškai pajėgi įvykdyti pirkimo sąlygas ir kad restruktūrizuojamos įmonės statusas nekliudo jai veikti bei lygiaverčiai konkuruoti su kitais statybos rinkos dalyviais.

5. Dėl CK 6.245 straipsnio, 246 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs visų civilinei atsakomybei taikyti būtinų sąlygų, nepagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo nuostolius. Atsakovo viešųjų pirkimų komisijos veiksmai, pripažįstant RUAB „Adakris“ laimėjusia konkursą, negali būti vertinami kaip neteisėti, nes būtent šios įmonės pateiktas pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingiausias, o teisės normose nebuvo nustatyto draudimo restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taigi nėra vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų.

 

Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie kasacinio skundo, kuriame nurodyta, kad atsakovas sutinka su trečiojo asmens kasacinio skundo argumentais ir prašo jį tenkinti.

 

Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovas UAB „Klaista“ prašo trečiojo asmens RUAB „Adakris“ kasacinį skundą atmesti ir apskųstus sprendimą bei nutartį palikti nepakeistus. Atsiliepime nurodyta, kad:

1. Dėl VPĮ 33 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo. Kasatorius netinkamai aiškina VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų, taip pat atsakovo Konkurso sąlygų nuostatas dėl minimalių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų. Konkurso sąlygų 10.2 punkte buvo įtvirtintos dvi sąlygos dėl tiekėjo susitarimų su kreditoriais: pirma, kad tiekėjas nebūtų sudaręs su kreditoriais taikos sutarties; antra, kad nebūtų siekiama susitarimo su kreditoriais. Restruktūrizuojamos įmonės padėtis atitinka VPĮ 33 straipsnyje pateiktą tiekėjo ir kreditorių susitarimo sampratą.

2. Dėl VPĮ ir ĮRĮ kolizijos. Kasatorius visiškai nepagrįstai įžvelgia nurodytų dviejų įstatymų tikslų koliziją. VPĮ tikslas nėra restruktūrizuojamų įmonių rėmimas, juolab kad praktika rodo, jog restruktūrizuojama įmonė yra padidintos rizikos, nes dažnai restruktūrizavimo procesas pereina į bankroto procesą. Dėl to įstatymų leidėjas naujoje VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto redakcijoje patikslino sąlygas, draudžiančias ar ribojančias tiekėjų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, įrašydamas restruktūrizuojamas įmones.

3. Dėl įrodymų vertinimo taisyklių. Teismai nepažeidė reikalavimo visapusiškai ir objektyviai ištirti bylos aplinkybes. Kasatoriaus nurodytos aplinkybės dėl jo galėjimo dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, juos laimėti ir įvykdyti pirkimo sutartis nesusijusios su nagrinėjama byla. Kiekvienas viešasis pirkimas vykdomas pagal konkrečios perkančiosios organizacijos patvirtintas ir viešai paskelbtas pirkimo sąlygas, kuriose gali būti nustatyti skirtingi minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai. Dėl to nebuvo jokio pagrindo nagrinėjamu atveju vertinti RUAB „Adakris“ kvalifikaciją pagal dalyvavimo kituose konkursuose rezultatus.

4. Dėl civilinės atsakomybės sąlygų. Teismai nagrinėjamu atveju tinkamai taikė civilinės atsakomybės institutą. Atsakovas, vykdydamas ginčo Konkursą, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6, 7 dalis, Konkurso sąlygų 56.1 punktą, dėl priimto neteisėto sprendimo ieškovas neteko teisės sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir patyrė žalą, t. y. negavo pajamų. Pajamų negauta dėl atsakovo priimtų neteisėtų sprendimų, taigi yra neteisėtų atsakovo veiksmų ir ieškovo patirtos žalos tiesioginis priežastinis ryšys. Taigi nustatytos visos būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos.

 

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

              Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimą ir nutartį teisės taikymo aspektu, pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nustatytų faktinių aplinkybių kontekste (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

             

              Dėl restruktūrizuojamos įmonės vertinimo kaip tiekėjo, siekiančio susitarimo su kreditoriais (V 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas)

             

              Pagal V (nagrinėjamoje byloje taikoma VPĮ redakcija, galiojusi ginčo viešojo pirkimo paskelbimo dieną – 2010 m. balandžio 7 d.) 32 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal VPĮ 33–37 straipsniuose įtvirtintus kriterijus (reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir sąlygos, draudžiančios ar ribojančio tiekėjų dalyvavimą konkurse). Tai – kokybinės atrankos kriterijai (žr. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45–50 straipsnius). Tik pagal šiuos kriterijus atrinkti tiekėjai (dalyviai) dalyvauja tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose ir konkuruoja tarpusavyje dėl geriausio pasiūlymo įvertinimo. Tiekėjų, kurie neatitinka bent vieno minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis) ar kitaip į juos atsižvelgiama.

              VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje išvardyti atvejai, kai draudžiamas tiekėjų dalyvavimas pirkime. Kiekviena perkančioji organizacija konkretaus pirkimo dokumentuose privalo nustatyti, kad tokiais atvejais tiekėjų pasiūlymai atmetami. VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje nurodyti atvejai, kai perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali, bet neprivalo nustatyti, kad šiais atvejais tiekėjų pasiūlymai atmetami. Taigi dėl VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje išvardytų sąlygų, ribojančių tiekėjų dalyvavimą, perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nuspręsti, taikyti šias sąlygas konkretaus viešojo pirkimo procedūrose ar jų netaikyti.

              Teisėjų kolegija pažymi, kad tam, jog perkančioji organizacija galėtų atmesti tiekėjo pasiūlymą VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, tokie atvejai turi būti nustatyti konkretaus pirkimo sąlygose.

              Ginčo viešojo pirkimo paskelbimo metu galiojusios VPĮ redakcijos 33 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami inter alia ir tais atvejais, jeigu tiekėjui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus (VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

AtsakovoKretingos rajono savivaldybės administracijos – 2010 m. balandžio 7 d. paskelbto supaprastinto atviro konkurso ,,Rūdaičių vaikų darželio rekonstrukcijos Rūdaičių k., Kretingos sen., Kretingos r., darbai pagal užsakovo pateiktą techninį projektą“ sąlygų III skyriuje, 1 lentelėje ,,Bendrieji kvalifikacijos reikalavimai“ buvo nustatyta: ,,Tiekėjas neturi būti bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, neturi būti panaši. Jam neturi būti iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.“ Tokios Konkurso sąlygos dėl tiekėjams keliamų kvalifikacijos reikalavimų atitiko ginčo santykiui taikytinos redakcijos VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas sąlygas. Taigi nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pasinaudojo įstatymo jai suteikta teise nustatyti pirkimo dokumentuose tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie padėtų išsiaiškinti, ar konkretus tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.

Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartimi UAB „Adakris“ iškelta restruktūrizavimo byla ir ši nutartis yra įsiteisėjusi. Taigi ginčo viešojo pirkimo paskelbimo metu (2010 m. balandžio 7 d.) kasatorius turėjo restruktūrizuojamos įmonės statusą.

Nei ginčui taikytinos redakcijos VPĮ, nei kiti įstatymai nedetalizavo, kokią tiekėjo padėtį reikėtų vertinti kaip susitarimo su kreditoriais siekimą, todėl dėl šios įstatyme įtvirtintos sąvokos spręstina nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste.

Vertinant, ar tiekėjo, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla, padėtis reiškia susitarimo su kreditoriais siekimą, būtina atsižvelgti į VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto tikslus, aiškinant šią normą sistemiškai su VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi. Šioje teisės normoje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga išsiaiškinti, ar tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, įgyvendinama inter alia ir pagal VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas. Jose išvardytos tokios tiekėjo būsenos, kurios sukelia pagrįstų abejonių, kad dėl atsiradusių mokumo problemų tiekėjas negalės tinkamai vykdyti sutartinių įsipareigojimų perkančiajai organizacijai.

Restruktūrizuojama įmonė yra tokia, kuriai pagal ĮRĮ (ginčo viešojo pirkimo paskelbimo dieną (2010 m. balandžio 7 d.) galiojusi 2009 m. gruodžio 10 d. įstatymo redakcija) iškelta restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 2 straipsnio 4 punktas). Šis įstatymas reglamentuoja būtent įmonių ir viešųjų įstaigų, turinčių laikinų finansinių sunkumų ir siekiančių išvengti bankroto, restruktūrizavimo procesą (ĮRĮ 1 straipsnio 1 dalis). Įmonė, turinti laikinų finansinių sunkumų, įstatyme apibrėžiama kaip įmonė, kuri negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas (ĮRĮ 2 straipsnio 1 straipsnis). Pažymėtina, kad viena iš sąlygų restruktūrizuojamos įmonės statusui įgyti yra kreditorių sprendimas (ĮRĮ 4, 5 straipsniai), o restruktūrizuojamos įmonės įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas, ribojamos kreditorių teisės naudotis savo teisių gynimo priemonėmis bei taikomi kiti įstatyme nustatyti draudimai (ĮRĮ 9 straipsnis).

Aptarti restruktūrizuojamos įmonės padėties ypatumai leidžia daryti išvadą, kad tokia įmonė atitinka ginčui taikytino VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyto tiekėjo, siekiančio susitarimo su kreditoriais, statusą. Pažymėtina, kad tokiai išvadai neturi reikšmės tai, yra jau teismo patvirtintas restruktūrizavimo planas ar dar ne.

              Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2010 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 71, 73, 81, 82, 83, 85, 86, 91, 92, 94, 951, 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo, 1, 2, 4 priedėlių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-1255 (įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 6 d.) VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas papildytas, tarp kitų tiekėjų būsenų nurodant ir restruktūrizavimo bylos iškėlimą. Šio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo priežastys ir pasekmės yra tokios pačios ar panašios į atvejį, kai siekiama susitarimo su kreditoriais, todėl tokiu įstatymo papildymu siekiama aiškiai įvardyti, jog perkančioji organizacija turėtų atmesti paraišką ar pasiūlymą, jeigu tiekėjui iškelta restruktūrizavimo byla, o pirkimo dokumentuose buvo nustatyta sąlyga pagal VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

Ši VPĮ pakeitimų ir papildymų rengimo medžiaga, be kita ko, iš dalies atskleidžia ir įstatymų leidėjo poziciją dėl iki inicijuotų pataisų galiojusios ir nagrinėjamam ginčui taikytinos VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto redakcijos – joje atskleista, kad sąlyga dėl tiekėjo, siekiančio susitarimo su kreditoriais, inter alia reiškė ir ribojimą dalyvauti pirkime tiekėjui, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla. Papildydamas VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą sąlyga dėl tiekėjo, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla, įstatymų leidėjas nenustatė naujos sąlygos, ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime, bet dėl visiško teisinio aiškumo iš tiekėjų, siekiančių susitarimo su kreditoriais, išskyrė ir atskirai nurodė tiekėjus, kuriems iškelta restruktūrizavimo byla.

              Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija, sprendžia, kad perkančioji organizacija, nustačiusi konkretaus viešojo pirkimo sąlygose reikalavimus, atitinkančius VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto redakcijos, galiojusios ginčo viešojo pirkimo metu, nuostatas, turėjo pagrindą riboti dalyvavimą viešajame pirkime tiekėjo, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla.

              Teisėjų kolegija sutinka, kad įmonės restruktūrizavimo tikslas yra atkurti mokumą, tam reikia vykdyti veiklą, tačiau viešųjų pirkimų srityje perkančiosios organizacijos sprendimą, nustatyti tiekėjui, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla, ribojimą dalyvauti viešajame pirkime ar nenustatyti, vis dėlto lemia viešųjų pirkimų tikslai konkretaus viešojo pirkimo kontekste, o ne restruktūrizuojamos įmonės interesas atkurti mokumą.

Jeigu perkančioji organizacija konkretaus pirkimo sąlygose nustatė tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus pagal VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą, tai ji, nustačiusi, kad tam tikro tiekėjo padėtis atitinka vieną iš nurodytų kriterijų, turi atmesti tokio tiekėjo paraišką ar pasiūlymą.

Nagrinėjamu atveju, kai atsakovo paskelbto Konkurso sąlygose buvo įtvirtintas reikalavimas tiekėjui nesiekti susitarimo su kreditoriais, o restruktūrizuojama įmonė pagal savo teisinę padėtį vertintina kaip siekianti tokio susitarimo, bylą nagrinėję teismai priėjo prie teisiškai pagrįstos išvados, kad atsakovasperkančioji organizacijaprivalėjo atmesti kasatoriaus pasiūlymą dėl neatitikties pirkimo dokumentuose nustatytam kokybinės atrankos kriterijui (VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

Kiti kasacinio skundo argumentai, susiję su tiekėjo, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla, statuso vertinimu, teisiškai nereikšmingi byloje kilusiam teisės klausimui išspręsti, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

 

Kasacinio skundo argumentai dėl civilinę atsakomybę reglamentuojančių teisės normų pažeidimo nepagrįsti išsamiais teisiniais argumentais, kurie atskleistų pažeidimo esminį pobūdį, reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, taigi neatitinka kasacijos pagrindams keliamų reikalavimų (CPK 346 straipsnio 2 dalis, 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas), todėl dėl jų nepasisakytina.

Kasaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo naikinti ar pakeisti skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį (CPK 359 straipsnio 3 dalis).

 

Dėl bylinėjimosi kasaciniame teisme išlaidų

 

              Pagal pateiktus dokumentus dėl trečiojo asmens inicijuoto kasacinio proceso ieškovas UAB „Klaista“ turėjo 1600 Lt išlaidų už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą. Atmetus trečiojo asmens kasacinį skundą, jis turėtų atlyginti ieškovo patirtas advokato pagalbos kasaciniame teisme išlaidas (CPK 98 straipsnio 1, 3 dalys). Atsižvelgiant į CPK 98 straipsnio 2 dalyje ir teisingumo ministro kartu su Advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nurodytus išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlygintino dydžio nustatymo kriterijus, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo turėtos išlaidos yra protingos ir pagrįstos, todėl jam priteistina visa šių išlaidų suma (CPK 98 straipsnis).

                           

              Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

              Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

              Priteisti iš trečiojo asmens restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Adakris“ (juridinio asmens kodas 169903725) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Klaista“ (juridinio asmens kodas 140984775) 1600 (vieną tūkstantį šešis šimtus) Lt išlaidų už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą.

              Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                                                                                                          Egidijus Baranauskas

 

                                                                                                                                        Birutė Janavičiūtė

 

 

                                                                                                                                        Egidijus Laužikas