Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-03-30][nuasmeninta nutartis byloje][A-2311-1062-2018].docx
Bylos nr.: A-2311-1062/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kauno apskrities VPK 191008196 atsakovas
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 188785847 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
38. Kiti ginčai viešojo administravimo srityje
41. Kiti ginčai viešojo administravimo srityje
41. Kiti ginčai viešojo administravimo srityje

Administracinės byla Nr

Administracinė byla Nr. A-2311-1062/2018

Teisminio proceso Nr. 3-62-3-02639-2016-3

Procesinio sprendimo kategorija 41

(S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. kovo 28 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Ramutės Ruškytės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pareiškėjos V. J. skundą atsakovui Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

I.

 

 1. Pareiškėjas V. J. patikslintu skundu (I t., b. l. 3–15) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Kauno AVPK, atsakovas) Kauno rajono policijos komisariato 2016 m. lapkričio 23 d. raštą Nr. 20-S-171134 (2.5K) (toliau – ir Skundžiamas raštas) ir įpareigoti išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. lapkričio 7 d. skundą (reg. Nr. 20-AP-30026 (2.2k)).
 2. Pareiškėjas patikslintame skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, jog Kauno rajono komisariato Garliavos policijos nuovados pareigūnas V. B. 2015 m. balandžio 7 d. teismo posėdžio metu Panevėžio apylinkės teisme, nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. I-23-749/2015 (teisminio proceso Nr. 1-20-9-00783-2013-6), apklaustas nukentėjusiuoju po priesaikos teismui sakyti tiesą apie pareiškėją paskleidė žeminančius jo garbę ir orumą bei neatitinkančius tikrovės duomenis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.24 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjas nurodė, jog 2016 m. lapkričio 7 d. jis kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką, prašydamas pripažinti, kad V. B. apie jį paskleidė tikrovės neatitinkančią, jo garbę ir orumą žeminančią informaciją ir prašė atlyginti jam neturtinę žalą – 4 570,00 Eur, šią sumą pervedant į jo nurodytą  sąskaitą. Tvirtino, jog atsakovas Skundžiamu raštu nepagrįstai atsisakė nagrinėti jo prašyme reiškiamus reikalavimus, priimti administracinį aktą, nurodydamas tik vienintelę priežastį, jog Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 10 d. administracinėje byloje Nr. I-4656-428/2016 nutartimi atsisakė priimti jo skundą dėl šių reikalavimų.
 3. Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimuose (I t., b. l. 57–58, 80–81) su pareiškėjo skundu nesutiko.
 4. Nurodė, jog teismas turi priimti nagrinėti tik tokius reikalavimus dėl teisės aktų, kuriuose imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės ir pareigos. Atsakovo nuomone, Skundžiamas raštas nelaikytinas skundžiamu administraciniu aktu Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) prasme, todėl skundas  atmestinas kaip nepagrįstas.

 

II.

 

 1. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 12 d. sprendimu pareiškėjo V. J. skundą atme kaip nepagrįstą.
 2. Teismas pažymėjo, kad šioje byloje nagrinėjamo ginčo dalykas – Kauno AVPK 2016 m. lapkričio 23 d. rašto  Nr. 20-S-171134 (2.5K) teisėtumas ir pagrįstumas bei su juo susijusio  išvestinio reikalavimo dėl įpareigojimo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. lapkričio 7 d. skundą iš naujo vertinimas.
 3. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog pareiškėjo skundas dėl atsakovo veiksmų neteisėtumo pripažinimo ir neturtinės žalos atlyginimo Kauno apygardos administracinio teismo įsiteisėjusia 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi atsisakytas priimti. 
 4. Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas 2016 m. lapkričio 7 d. pateikė skundą Kauno AVPK, kuriame nurodė, jog skundžia Garliavos policijos nuovados policijos pareigūno V. B. veiksmus, nurodytus 2016 m. lapkričio 6 d. skunde Kauno apygardos administraciniam teismui, prašė atlikti šiame skunde nurodytus veiksmus pripažinti, jog Kauno AVPK ir joje dirbantis pareigūnas V. B. apie jį paskleidė tikrovės neatitinkančius, pareiškėjo garbę ir orumą žeminančius duomenis ir prašė jam atlyginti neturtinę žalą, pervedant į pareiškėjo nurodytą sąskaitą 4 570,00 Eur. Prie šio skundo kaip priedas buvo pateiktas 2016 m. lapkričio 6 d. pareiškėjo skundas Kauno apygardos administraciniam teismui.
 5. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Kauno apygardos administraciniame teisme 2016 m. lapkričio 7 d. buvo gautas pareiškėjo V. J. skundas, kuriuo prašoma: 1) pripažinti, kad atsakovas Kauno AVPK 2015 m. balandžio 7 d. teismo posėdžio metu Panevėžio miesto apylinkės teisme baudžiamojoje byloje Nr. 1-23-749/2015 (teisminio proceso Nr. 1-20-9-00783-2013-6) apie pareiškėją V. J. paskleidė jo garbę ir orumą žeminančius bei tikrovės neatitinkančius duomenis, jog „1) V. J. jaučia malonumą rašydamas skundus į įvairias instancijas; 2) V. J. pradėjo rašyti, kad yra nusikalstama gauja, V. B. priklauso nusikalstamai gaujai. <...> 15) V. J. V. B. sugadino nervus ir sveikatą“; 2) įpareigoti Lietuvos valstybę atlyginti pareiškėjui V. J. 4 570,00 Eur neturtinę žalą. 2016 m. lapkričio 10 d.  įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. I-4656-428/2016 pareiškėjo skundą atsisakyta priimti kaip nepatenkantį į administracinių teismų kompetencijos ribas. 
 6. Pareiškėjo nuomone, atsakovas, kaip viešojo administravimo subjektas, nepagrįstai atsisakė nagrinėti jo prašyme reiškiamus reikalavimus.
 7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnis, reglamentuojantis asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo tvarką (teismas rėmėsi pareiškėjo prašymo pateikimo metu galiojusia minėto įstatymo redakcija) numato, jog asmenų prašymus (skundus) viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles (1 d.).
 8. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykl (toliau – ir Taisyklės; aktuali  redakcija, galiojanti nuo 2015 m. vasario 1 d.) 4.1, 4.2 punktais, Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Asmenų prašymų bei skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate taisykl (toliau – ir VPK Taisyklės), patvirtintų  Kauno AVPK viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 20-V-142 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) 4.2, 4.3 punktais ir pažymėjo, kad, kaip matyti iš pareiškėjo skundo turinio, pareiškėjas  prašė atsakovą pripažinti, kad Kauno AVPK pareigūnas V. B. 2015 m. balandžio 7 d. teismo posėdžio metu Panevėžio apylinkės teisme, nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. I-23-749/2015, paskleidė žeminančius jo garbę ir orumą bei neatitinkančius tikrovės duomenis ir dėl to prašė  atlyginti 4 570 Eur neturtinę žalą.
 9. Iš bylos duomenų matyti, jog skundas Kauno AVPK buvo priimtas, įregistruotas, paskirtas nagrinėti valstybės tarnautojui. Skundo nagrinėjimo metu, nustačius jo esmę, atsakovas Skundžiamu raštu pareiškėjui nurodė, jog ginčai dėl neturtinės žalos atlyginimo pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 22, 25 straipsnio nuostatas yra priskirtini nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams, t. y. atsisakė iš esmės skundą nagrinėti.
 10. Teismo vertinimu, atsakovas pareiškėjui Skundžiamu raštu pateikė tinkamą ir pakankamą atsisakymo nagrinėti ir tenkinti pareiškėjo prašymą faktinį ir teisinį pagrindą, nes ginčai dėl garbės ir orumo gynimo ir dėl to atsiradusios neturtinės žalos atlyginimo pagal bendrą taisyklę yra civilinio pobūdžio ir priskiriami nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (CK 2.24 str., CPK 22, 25 str.). Kai žala padaroma viešojo administravimo subjektų veikimu (neveikimu) viešojo administravimo srityje (CK 6.271 str.), tuomet ginčai priskiriami administraciniam teismui.
 11. Taigi, pagal aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, šio pobūdžio ginčus iš esmės pavesta nagrinėti ne atsakovui, o teismams, todėl atsakovas, kaip įstatymo neįgaliotas subjektas, pagrįstai atsisakė nagrinėti skundą iš esmės, nurodydamas atsisakymo priežastis, išaiškindamas pareiškėjui teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Teismo vertinimu, iš skundo  turinio buvo akivaizdu, jog keliamas ginčas dėl garbės ir orumo gynimo, neturtinės žalos, kildinamos iš nukentėjusio V. B. duotų parodymų Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėtoje baudžiamojoje byloje, kurioje pareiškėjas buvo kaltinamasis. Atsakovas Skundžiamame rašte taip pat nurodė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-4656-428/2016 atsisakė priimti pareiškėjo skundą dėl tų pačių reikalavimų. Teismo nuomone,  atsisakymas nagrinėti skundą šiuo pagrindu yra perteklinio pobūdžio, tačiau, kita vertus, atsakovas siekė pareiškėjui išaiškinti, į kokį teismą jis turėtų kreiptis. Be to, net ir nustačius procedūrinius pažeidimus, konkrečiu atveju nebūtų pagrindo atsakovą įpareigoti pareiškėjo skundą nagrinėti iš naujo. 
 12. Teismas vadovavosi Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsnio 9 dalimi, ABTĮ 3 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir pažymėjo, kad šių teisės normų sisteminė analizė bei susiformavusi teismų praktika leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Teismo vertinimu, Skundžiamo rašto panaikinimas konkrečiu atveju situacijos nepakeistų, nes atsakovas negali būti įpareigotas nagrinėti pagal teisės aktus jam nepriskirto ginčo, todėl bylinėjimasis būtų beprasmis.

 

III.

 

 1. Pareiškėjas V. J. pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 1–4), kuriame prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Apeliaciniame skunde remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas pagrįstai nustatė, jog atsakovas atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą, tačiau be pagrindo nenustatė, jog atsakovas Skundžiamu raštu pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 18 ir 25 straipsnio nuostatas, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 2 straipsnio nuostatas, VPK Taisykl29, 37, 46.3, 42, 43, 46.4, 47 punktų nuostatas. Mano, jog atsakovas motyvuotai neįrodė, jog pareiškėjo 2017 m. lapkričio 7 d. skundo reikalavimai yra kartotiniai ir skundas jau yra išnagrinėtas anksčiau.
  2. Ginčas kilo dėl neteisėtų atsakovo policijos pareigūnu įdarbinto V. B. įvykdyto tikrovės neatitinkančių duomenų apie pareiškėją paskleidimo jam vykdant viešojo administravimo aktus bei policijos pareigūno pareigas ir dėl atsakovo, kaip viešojo administravimo subjekto, atsisakymo nagrinėti skundą. Mano, jog atsakovas nepagrįstai nenagrinėjo V. B. tarnybinių pažeidimų.
 2. Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 13–14), kuriame prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
 3. Atsiliepime pažymi, kad skundo nagrinėjimo metu Kauno AVPK pareiškėjui nurodė, kad ginčai dėl neturtinės žalos atlyginimo pagal CPK 22, 25 straipsnių nuostatas yra priskirtini bendrosios kompetencijos teismams, t. y. atsisakė iš esmės skundą nagrinėti.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

 

IV.

 

 1. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Kauno AVPK 2016 m. lapkričio 23 d. rašto Nr. 20-S-171134 (2.5K), kuriame atsakovas atsisakė nagrinėti pareiškėjo 2016 m. lapkričio 7 d. skundą, teisėtumo ir pagrįstumo ir įpareigojimo išnagrinėti pareiškėjo skundą.
 2. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, jog pareiškėjas V. J. 2016 m. lapkričio 7 d. skundu kreipėsi į Kauno AVPK viršininką, prašydamas pripažinti, kad V. B. apie jį paskleidė tikrovės neatitinkančią, jo garbę ir orumą žeminančią informaciją ir prašė atlyginti jam neturtinę žalą – 4 570,00 Eur, šią sumą pervedant į pareiškėjo nurodytą sąskaitą.
 3. Skundžiamu raštu atsakovas atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą dėl to, kad ginčai dėl garbės ir orumo gynimo ir iš to kildinamos neturtinės žalos atlyginimo priskirtini nagrinėti ne viešojo administravimo subjektams, o bendrosios kompetencijos teismams.
 4. Pažymėtina, kad CK 2.24 straipsnyje yra įtvirtintos normos dėl garbės ir orumo gynimo, kai apie asmenį yra paskleidžiami duomenys, žeminantys jo garbę ir orumą ir neatitinkantys tikrovės. Pagal CPK 22 straipsnio 1 dalį teismams nagrinėti šio Kodekso nustatyta tvarka priskiriami ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų ir kitų privatinių teisinių santykių. Atsižvelgiant į tai, kad garbės ir orumo gynimas reglamentuojamas CK, ginčai dėl garbės ir orumo bei dėl to atsiradusios neturtinės žalos atlyginimo yra civilinio pobūdžio, todėl jie nagrinėtini vadovaujantis Civilinio proceso kodekso normomis bendrosios kompetencijos teisme.
 5. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą dėl garbės ir orumo gynimo, prašydamas priteisti neturtinę žalą, kurią kildino iš to, kad pareigūnas V. B. apie pareiškėją paskleidė žeminančius jo garbę ir orumą bei neatitinkančius tikrovės duomenis.

              25. Darytina išvada, kad atsakovas Skundžiamame rašte pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą iš esmės ir priimti dėl jo administracinį sprendimą, nes ginčai dėl garbės ir orumo gynimo priskirtini bendrosios kompetencijos teismams. Tokie ginčai nėra priskirti nagrinėti viešojo administravimo subjektams, nes tai nėra veikla viešojo administravimo srityje. Pareiškėjui buvo nurodytas atsisakymo nagrinėti skundą teisinis ir faktinis pagrindas. Viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas pagrįstas teisės aktų normomis, jis nepažeidžia apelianto nurodytų Konstitucijos, Policijos veiklos įstatymo, VPK Taisyklių nuostatų ir yra pakankamai motyvuotas.

              26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas nagrinėjamu atveju neviršijo savo kompetencijos, todėl nėra pagrindo Skundžiamą raštą panaikinti remiantis pareiškėjo nurodytais argumentais. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, Skundžiamame rašte nurodyta aplinkybė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-4656-428/2016 atsisakė priimti pareiškėjo skundą dėl tų pačių reikalavimų, suprastinas ne kaip atsisakymo nagrinėti pareiškėjo skundą pagrindas, tačiau kaip paaiškinimas pareiškėjui, į kokį teismą jis turėtų kreiptis.

 1. Atmetus reikalavimą panaikinti Skundžiamą raštą, pagrįstai atmestas ir išvestinis reikalavimas įpareigoti atsakovą išnagrinėti pareiškėjo skundą.
 2. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pareiškėjo apeliaciniame skunde nėra argumentų, kurie galėtų sudaryti pagrindą keisti ar naikinti ginčijamą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio  1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

Pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą atmesti.

Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai                                                        Irmantas Jarukaitis

 

 

                                                                                                  Ramutė Ruškytė

 

 

                                                                                                  Skirgailė Žalimienė


Paminėta tekste:
 • CK
 • I-4656-428/2016
 • CPK
 • CK2 2.24 str. Asmens garbės ir orumo gynimas
 • CK6 6.271 str. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų