Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-05-25][nuasmenintas sprendimas byloje][I-392-208-2018].docx
Bylos nr.: I-392-208/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 302610311 atsakovas
"Naktida" 125755335 pareiškėjas
Kategorijos:
55.1. Teismo sprendimas
55.1.1. Teismo sprendimo formos ir turinio reikalavimai
34.2. Alkoholio kontrolė
31. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė
55. Teismo procesiniai dokumentai

                       Administracinė byla Nr. I-392-208/2018

                       Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00018-2018-3

                       Procesinio sprendimo kategorijos: 34.2; 55.1.1

(S)

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. balandžio 19 d.

Vilnius

 

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius,

dalyvaujant pareiškėjos atstovui Ž. E. ir atsakovo atstovui Rokui Dakniui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Naktida“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

 

Teismas

 

n u s t a t ė:

 

pareiškėja UAB „Naktidakreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–2), prašydama panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. ATK2-121/17 „Taikyti ekonomines sankcijas už alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“ (toliau – Nutarimas).

Nurodo, kad atsakovas skundžiamu Nutarimu paskyrė pareiškėjai 360,00 Eur baudą už tai, kad UAB „Naktida“ laikotarpiu nuo 22.00 val. iki 8.00 val. neužtikrina, kad parduodami alkoholiniai gėrimai būtų vartojami viešojo maitinimo vietoje, t. y. prekiauja alkoholiniais gėrimais išsinešimui. Tokiu būdu pareiškėja padarė pažeidimą, numatytą Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte. Pareiškėjos teigimu, ji šio pažeidimo nepadarė, nes visada laikosi minėto įstatymo reikalavimų – alkoholinius gėrimus parduoda atidarytus ir tik vartojimui vietoje, o pirkėjai visada informuojami, kad alkoholį galima vartoti tik vietoje. Atsakovas nenurodo, kokių dar be pareiškėjos atliktų veiksmų galima būtų imtis, kad būtų užtikrintas alkoholinių gėrimų vartojimas tik vietoje, nes alkoholinių gėrimų vartojimo vieta realiai priklauso tik nuo pačių pareiškėjų valios, nors ir pardavėjai juos įspėja, o priversti prievarta vartoti alkoholinius gėrimus jie negali. Tuo labiau, kad po pardavimo alkoholinis gėrimas tampa pirkėjų nuosavybe.

Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas skundą palaikė, prašė jį tenkinti skunde nurodytais argumentais. Paaiškino, kad atsakovas yra šališkas pareiškėjos atžvilgiu, piktybiškai keršija pareiškėjai, nes praeityje turėjo konfliktinių situacijų. 

 

Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) atsiliepime į skundą su juo nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 25–27).

Nurodo, kad pareiškėja nesilaikė Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte numatyto draudimo ir pareiškėjos pateikti argumentai nepaneigia šio pažeidimo sudėties. Įstatymo leidėjas numatė dvi sąlygas, kurioms esant yra taikoma minėtame punkte pirmajame sakinyje numatyta draudimo išimtis – pirmoji sąlyga parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimam ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir antroji sąlyga – tik vartoti vietoje (t. y. užtikrinant, kad parduoti pilstomi alkoholiniai gėrimai ar alkoholiniai gėrimai parduoti atidarytoje pakuotėje bus vartojami tik vietoje, t. y. nebus išsinešami iš viešojo maitinimo vietos). Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte pažeidimui nustatyti pakanka nustatyti bent vienos iš šių sąlygų nesilaikymą. Pirkėjai savo paaiškinimuose nurodo, kad nėra įspėjami apie alkoholinių gėrimų vartojimą vietoje, taigi pareiškėja neužtikrino Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte numatyto reikalavimo laikymąsi. Be to, pareiškėja nepilnai atidaro alkoholinių gėrimų skardines, tuo siekdama sudaryti palankesnes sąlygas klientams jas išsinešti. Pareiškėjos pakabinti informaciniai pranešimai kaip priemonė yra visai neefektyvi, nes per vienos valandos laikotarpį nustatyti trys atvejai, kai alkoholis iš pareiškėjos viešojo maitinimo vietos buvo išsinešamas.

Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su skundu nesutiko, prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais argumentais. Paaiškino, kad šališkumo negalima įžvelgti, nes tyrimai vykdomi kartu su policija.

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a:

 

byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2017 m. spalio 19 d. apie 23.25 val. viešojo maitinimo vietoje UAB „Naktida“ darbuotoja B. B., veikdama pareiškėjos vardu, pirkėjui K. S. (gim. 1993 m. kovo 3 d.) už 15,00 Eur pardavė butelį degtinės „Sobieski“ (talpa 0,5 l, alkoholio koncentracija 40 proc. tūrio), alkoholinį gėrimą atidarė, tačiau K. S. alkoholinį gėrimą išsinešė iš viešojo maitinimo vietos. 2017 m. spalio 19 d. apie 23.35 val. viešojo maitinimo vietoje UAB „Naktida“ darbuotoja B. B., veikdama pareiškėjos vardu, pirkėjui M. L. (gim. 1989 m. lapkričio 18 d.) už 15,00 Eur pardavė butelį trauktinės „Čepkelių“ (talpa 0,5 l, alk. 36 proc. tūrio), alkoholinį gėrimą atidarė, tačiau M. L. alkoholinį gėrimą išsinešė iš viešojo maitinimo vietos. 2017 m. spalio 20 d. apie 00.05 val. pareiškėjo viešojo maitinimo vietoje UAB „Naktida“ darbuotoja B. B., veikdama pareiškėjos vardu, pirkėjui D. D. (gim. 1981 m. balandžio 23 d.) už 4,60 Eur pardavė dvi skardines alaus „Utenos“ (talpa 0,568 l, alk. 5,0 proc. tūrio), kurių atidarymo liežuvėlis buvo nežymiai pažeistas (t. y. skardinės liežuvėlis pilnai nenuplėštas), minėtas alaus skardines pirkėjas išsinešė iš viešojo maitinimo vietos (2017 m. spalio 25 d. protokolas Nr. ATK2-153, b. l. 31–32). 2017 m. spalio 26 d. pranešimu Nr. S-2951(3) pareiškėja buvo informuota apie atlikto neplaninio patikrinimo rezultatus, įspėta apie atsakomybę už padarytus pažeidimus ir jai siūloma pateikti rašytinį paaiškinimą (b. l. 29–30).

Skundžiamu nutarimu Departamentas konstatavo, kad pareiškėja pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punktą ir jai skyrė 360,00 Eur baudą (b. l. 65–69).

Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Departamento Nutarimo, kuriuo pareiškėjai skirta 360,00 Eur bauda už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą, teisėtumo ir pagrįstumo.

Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas šio įstatymo tikslas – mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui, nustatyti teisės gaminti, parduoti, įvežti, importuoti ir eksportuoti šiame įstatyme reglamentuojamus alkoholio produktus suteikimo ūkio subjektams teisinius pagrindus. To paties įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad alkoholio produktai yra priskiriami specialiems gaminiams, kurių apskaitai, gamybai, įvežimui, importui, eksportui, prekybai ir vartojimui pagal šį ir kitus įstatymus bei teisės aktus taikomas ypatingas valstybinio reglamentavimo režimas.

Įgyvendindamas šiuos tikslus, įstatymų leidėjas Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnyje reglamentavo prekybos alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse tvarką. Kaip viena iš alkoholio prieinamumo ribojimo priemonių, Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte nustatytas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22 iki 8 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje. Taigi, šia išimtimi galima pasinaudoti tik, kai yra tenkinamos dvi kumuliatyvos, t. y. kartu egzistuojančios, sąlygos: gėrimai parduodami atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-351/2013, 2015 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1129-858/2015).

Pažymėtina, kad konkretus ūkio subjektui nustatytos pareigos – užtikrinti, jog nebūtų pažeidžiamas Alkoholio kontrolės įstatymas – turinys, pobūdis ir apimtis minėtame įstatyme nėra atskleistas. Aptariamoje teisės normoje įstatymų leidėjas nepateikė konkretaus elgesio modelio, todėl darytina išvada, jog ūkio subjektas turi tam tikrą diskreciją pasirinkti, kokiais būdais vykdyti šią pareigą. Kita vertus, ši diskrecija negali būti neribota. Atsižvelgdamas į Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte įtvirtintą draudimą ir jo tikslus, ūkio subjektas turėtų imtis tokių priemonių užtikrinti minėto draudimo įgyvendinimą, kokių atitinkamomis aplinkybėmis akivaizdžiai imtųsi kiekvienas protingas ir sąžiningas asmuo. Todėl, vadovaujantis tuo, jog teisingumą konkrečioje byloje pagal tos bylos individualias aplinkybes vykdo teismas, būtent teismas turi patikrinti, ar pareiškėjo veiksmai nulėmė Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte įtvirtinto draudimo pažeidimą, ar, priešingai, – suponavo galimybę taikyti toje pačioje Alkoholio kontrolės įstatyme nuostatoje įtvirtintą išimtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-715/2014, 2015 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1129-858/2015).

Nagrinėjamu atveju pareiškėjai skirta bauda už tai, kad ji po 22.00 val. asmenims pardavė alkoholinių gėrimų vartoti ne vietoje, tuo pažeisdama įstatyme įtvirtintą imperatyvų draudimą prekiauti alkoholiniais gėrimais tam tikru paros metu. Neplaninio patikrinimo metu pirkėjams (konkrečiai – K. S. butelį degtinės „Sobieski“, M. L. butelį trauktinės „Čepkelių“ ir D. D. – dvi skardines alaus „Utenos“) draudžiamu laiku pardavė pareiškėjos darbuotoja B. B., t. y. asmuo, veikęs pareiškėjos vardu. Prekių pardavimas buvo tiesioginės darbuotojos funkcijos, todėl jos padarytas Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimas laikytinas pareiškėjos padarytu pažeidimu. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pirkėjams parduodant alkoholinius gėrimus darbuotoja butelius ir skardines (alaus skardinių atidarymo liežuvėliai buvo nenuplėšti, tačiau nežymiai pažeisti) atidarė, tačiau visi pirkėjai alkoholinius gėrimus išsinešė iš viešojo maitinimo vietos (b. l. 31–32, 33–34). Pirkėjo K. S., M. L. ir D. D. pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta, kad jie nebuvo informuoti apie tai, kad alkoholinius gėrimus privalo vartoti vietoje (b. l. 35–37). Aplinkybė, kad minėti pirkėjai nebuvo įspėti vartoti alkoholinius gėrimus vietoje, patvirtina, kad pareiškėja sudarė galimybę pirkėjams alkoholinius gėrimus išsinešti, t. y. vartoti ne vietoje. Teismas atkreipia dėmesį į vien tai, kad alkoholiniai gėrimai pardavimo metu buvo atidaryti, savaime nereiškia, kad jis bus vartojamas vietoje. Pareiškėja privalėjo imtis papildomų priemonių ir įspėti pirkėjus. Paminėtina ir tai, kad alaus skardinių, parduotų D. D., atidarymo liežuvėliai buvo nenuplėšti, tačiau tik nežymiai pažeisti, ir tai, teismo vertinimu, sudarė galimybę pirkėjui be sunkumų išsinešti alkoholinį gėrimą iš viešojo maitinimo įstaigos, o pareiškėja charakterizuoja kaip nesistengiančią užtikrinti anksčiau paminėtų įstatymo nuostatų laikymąsi.

Pareiškėja skunde taip pat teigia, kad pirkėjai apie alkoholinių gėrimų vartojimą nuo 22.00 iki 8.00 valandos tik vietoje informuojami iškabintais pranešimais ir barmenės žodiniais įspėjimais. Tiek Departamento tarnautojų tarnybiniuose pranešimuose, tiek, kaip minėta, pačių pirkėjų paaiškinimuose bei kituose patikrinimo metu surašytuose dokumentuose, tiek skundžiamame atsakovo sprendime pažymėta, kad apie alkoholinių gėrimų vartojimą tik vietoje darbuotoja neįspėjo, todėl šis pareiškėjos argumentas atmestinas kaip neįrodytas. Pareiškėja skunde pabrėžė, kad bendrovės patalpose matomoje vietoje yra užrašas, įspėjantis apie tai, jog gėrimai nuo 22.00 iki 8.00 valandos parduodami tik vartojimui vietoje, tačiau šį pareiškėjo argumentą teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstą jokiais duomenimis. Be to, vien tik pakabintas įspėjimas apie alkoholio vartojimo tvarką, teismo nuomone, nebuvo pakankama priemonė veiksminga siekiant užtikrinti Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų laikymąsi. Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius 2017 m. gegužės 26 d. raštu Nr. A51-49492/17(2.3.13-SM3) informavo Departamentą apie nuolatinius UAB „Naktida viešojo maitinimo įstaigoje daromus pažeidimus, nurodydamas, jog dėl šios priežasties bus aktyviau atliekami patikrinimai, kaip pareiškėja laikosi teisės aktuose numatytų reikalavimų (b. l. 61–62). Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas išreiškė nuogąstavimus, kad atsakovas yra nešališkas pareiškėjos atžvilgiu dėl anksčiau turėtų konfliktinių situacijų. Teismas, vertindamas šį pareiškėjo argumentą, pažymi, kad byloje nėra pateikta tokias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, todėl tai vertintina kritiškai, kaip subjektyvūs pareiškėjos samprotavimai, kurie nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis.

Nagrinėjamoje situacijoje konstatuotina, kad pareiškėjos taikytos priemonės, siekiant užtikrinti alkoholio vartojimo ribojimą, negalėjo būti pripažintos pakankamomis, efektyviomis ir tokiomis, kokių analogiškoje situacijoje imtųsi kiekvienas protingas ir sąžiningas asmuo. Vadinasi, Departamentas skundžiamu Nutarimu pagrįstai ir teisėtai nubaudė pareiškėją už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto reikalavimų pažeidimą. Kadangi pareiškėja jai skirtos baudos dydžio neginčija ir šis dydis atitinka Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nustatytas ribas, teismas nevertina paskirtos baudos dydžio pagrįstumo ir plačiau nepasisako.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

 

n u s p r e n d ž i a :

 

pareiškėjos UAB „Naktidaskundą atmesti.

Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                 Donatas Vansevičius