Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2015-11-12][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-1139-302-2015].docx
Bylos nr.: e2A-1139-302/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kauno miesto savivaldybės administracija 188764867 atsakovas
UAB ATEA 122588443 Ieškovas
Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 188656261 išvadą duodanti institucija
IĮ ADL Security Systems 301892562 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.35. Viešas konkursas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.7. Bylinėjimosi išlaidos:
3.1.7.5. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.14. Apeliacinis bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka
3.3.1.18. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio bylą apeliacine tvarka, teisės

 

(S)

Civilinė byla Nr. e2A-1139-302/2015

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00434-2015-5

                                                                Procesinio sprendimo kategorija:  3.3.1.; 3.3.1.14.; 3.3.1.18.; 2.5.35.; 3.1.7.5

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. lapkričio 12 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2032-273/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ATEA” ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo individuali įmonė „ADL Security Systems“, ir

n u s t a t ė :

 

 1. Ginčo esmė

 

Ieškovė UAB „ATEA“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės supaprastintame atvirame konkurse „Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) priimtus šiuos sprendimus: 1) 2015 m. balandžio 30 d. raštą Nr. 32-14-188, kuriuo Pirkimo objekto dalies Nr. 1 laimėtoja paskelbta IĮ „ADL Security Systems“; 2) 2015 m. gegužės 4 d. raštą Nr. 32-2-83, kuriuo buvo atsisakyta leisti susipažinti su nekonfidencialia IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymo informacija.

Nurodė, kad dalyvavo atsakovės vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas). Atsakovė 2015 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 32-14-188 informavo ieškovę apie pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtojo I-oje pirkimo objekto dalyje nustatymą. Pirmoje vietoje buvo IĮ „ADL Security Systems“ su162 102,04 Eur, antroje – ieškovė su 168 183,95 Eur pasiūlymu. Ieškovė 2015 m. gegužės 11 d. pateikė atsakovei pretenziją Nr. S15/05.021 dėl 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo panaikinimo ir dėl 2015 m. gegužės 4 d. sprendimo panaikinimo, kuriuo ieškovei nebuvo suteikta galimybė susipažinti su likusia nekonfidencialia IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymo informacija. Atsakovė 2015 m. gegužės 13 d. raštu Nr. 32-14-211 pretenziją atmetė. 2015 m. gegužės 19 d. ieškovė pateikė pakartotinę pretenziją, kurios atsakovė nenagrinėjo. Ieškovės teigimu, trečiojo asmens pasiūlymas IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymas Pirkimo objekto dalyje Nr. 1 nepagrįstai paskelbtas Pirkimą laimėjusiu, kadangi trečiasis asmuo neatitinka šių Pirkimo sąlygų reikalavimų:

1) IĮ „ADL Security Systems“ neatitinka Pirkimo sąlygų 2 priedo Tiekėjo kvalifikacijos kriterijų vertinimo lentelės 3.1 punkto, kuriame numatyta, kad Tiekėjas turi paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka šiame punkte nurodytus reikalavimus: reikalavimo, todėl privalėjo būti atmestas, remiantis Pirkimo sąlygų 1.10 ir 5.11.2 punktais. Pasak ieškovės, neįmanoma tinkamai ir laiku įvykdyti Pirkimo sutartį pilna apimtimi, turint tik du/tris darbuotojus.

2) trečiasis asmuo neatitinka Pirkimo sąlygų 2 priedo Tiekėjo kvalifikacijos kriterijų vertinimo lentelės 2.1 punkto reikalavimo, pagal kurį tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo atitinkamai pirkimo daliai bendra kaina su PVM) vertės;

3) IĮ „ADL Security Systems“ pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas neatitinka pirkimo sąlygų 8.2 punkto reikalavimų. Pirkimo sąlygų 9.1 punktas nustato, kad pasiūlymai turi galioti iki 2015 m. birželio 25 d., tačiau iš IĮ „ADL Security Systems“ pateikto 2015 m. kovo 24 d. BTA Insurance Company SE filialo Lietuvoje laidavimo draudimo rašto Nr. SĮDL 095269 matyti, kad trečiojo asmens pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galiojo tik iki kovo 31 d. Pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimas buvo pasibaigęs 2015 m. kovo 31 d., todėl jo pratęsimas 2015 m. balandžio 14 d. yra niekinis;

4) nėra duomenų, kad  IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymo pateikimo dieną atitiko pirkimo sąlygų 2 priedo Tiekėjo kvalifikacijos kriterijų vertinimo lentelės 1.1 punkto reikalavimą dėl neteistumo. Pasiūlymų pateikimo terminas buvo 2015 m. kovo 27 d., o pažyma dėl neteistumo išduota tik 2015 m. kovo 31 d.;

5) „ADL Security Systems“ labai dažnai yra skolinga SODRAI, kas rodo jo, kaip tiekėjo, vykdysiančio sutartį, nepatikimumą, kelia grėsmę viešajam interesui, kad sudaryta Pirkimo sutartis nebus įvykdyta laiku ir tinkamai.

Be to, ieškovė tvirtino, kad atsakovė, neleidusi ieškovei susipažinti su jos prašoma informacija, t.y. su trečiojo asmens IĮ „ADL Security Systems“ pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, turimais specialistais, vidutinėmis metinėmis apyvartomis, įvykdytomis sutartimis, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį.

 

Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė šiuos nesutikimo argumentus:

1) IĮ „ADL Security Systems pasiūlyme nurodė daugiau nei reikalaujama, t.y. tris specialistus, dirbančius IĮ „ADL Security Systems, kurie atitiko Pirkimo dokumentų 2 priedo 3.1 punkte nurodytus reikalaujamos patirties bei kvalifikacijos reikalavimus;

2) patikrinus IĮ „ADL Security Systems pasiūlyme pateiktų kvalifikacinių duomenų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyta, kad jie atitiko Pirkimo dokumentų 2 priedo 2.1 punkto reikalavimus. Trečiojo asmens vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos yra ne mažesnė kaip pusė pasiūlymo, t.y. 162 102,04 Eur su PVM;

3) 2015 m. balandžio 10 d. raštu Nr. 32-14-160 trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems“ buvo paprašytas patikslinti savo pateikto 2015 m. kovo 24 d. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimo terminą. Tiekėjas pateikė „BTA Insurance Company“ 2015 m. balandžio 14 d. raštą Nr. LT/92/10-09-2015-26 „Dėl pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto SĮLD 095269“, kuriuo patvirtino, kad 2015 m. kovo 24 d. išduotas pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas SĮLD 095269 galioja iki 2015 m. birželio 25 d. kaip nurodyta pirkimo dokumentų 8.2 ir 9.1 punktuose;

4) nustačius, kad tiekėjo IĮ „ADL Security Systems pasiūlyme nepateiktas Pirkimo dokumentų 2 priedo 1.1 punkte reikalaujamas dokumentas dėl neteistumo, trečiasis asmuo 2015 m. balandžio 2 d. raštu Nr. 32-14-151 buvo paprašytas minėtą dokumentą pateikti. Tiekėjas IĮ „ADL Security Systems per nurodytą terminą pateikė VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, kuris įrodo tiekėjo, jo vadovo bei buhalterio per pastaruosius 5 metus neteistumą;

5) vien interneto tinklalapyje www.rekvizitai.lt skelbiami duomenys dėl tiekėjo IĮ „ADL Security Systems socialinio draudimo nedidelių įsiskolinimų (iki pasiūlymo pateikimo dienos) nesuteikia teisės ir pagrindo perkančiajai organizacijai abejoti tiekėjo pajėgumais ir dėl to atmesti tiekėjo pasiūlymą.

Be to, atsakovė pažymėjo, kad Pirkimo dalyviui, o ne perkančiajai organizacijai yra palikta teisė nustatyti skelbtinų ar neskelbtinų dokumentų konfidencialumą. Tvirtino, kad nagrinėjamu atveju trečiojo asmens konfidencialia nurodyta informacija (įvykdytos sutartys, santykiai su klientais, teikiamų paslaugų įkainiai, konkrečių asmenų/specialistų duomenys) pagrįstai buvo laikyta komercine paslaptimi.

 

Trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems“ prašė ieškinio reikalavimams taikyti ieškinio senatį, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė tokius nesutikimo su ieškiniu motyvus:

1) pasiūlymo teikimo metu trečiasis asmuo turėjo 2 darbuotojus taip pat savininką, t.y. iš viso 3 specialistus, atitinkančius visus Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo konstatuoti Pirkimo sąlygų 1.10. p. ir/ar 5.11.2. p. numatytų aplinkybių;

2) trečiasis asmuo atsakovės Viešojo pirkimo komisijai teikė sutartis, sudarytas su ieškove, t.y. 2014 m. sausio 30 d. sutartį Nr. SID-KONT-2014/01/30-01, 2014 m. birželio 13 d. sutartį Nr. SID-KONT-2014/06/13-01, tačiau, Viešojo pirkimo komisijai ieškovės paprašius pateikti atsiliepimus, patvirtinančius, jog darbai pagal minėtas sutartis atlikti laiku ir tinkamai, ieškovė atsisakė tą padaryti, motyvuodama tuo, jog Pirkime ieškovės ir trečiojo asmens interesai prieštarauja;

3) perkančiajai organizacijai buvo pateiktas „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2015 m. balandžio 14 d. raštas Nr. LT/92/10-09-2015-26, kuriuo „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje patvirtino, kad Pirkimo dokumentų 8.2. p. pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galioja ne trumpiau nei galioja pasiūlymas. Draudimo apsauga trečiojo asmens pasiūlymui nebuvo pratęsiama, „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2015 m. balandžio 14 d. raštu Nr. LT/92/10-09-2015-26 buvo tik patikslinta užtikrinimo galiojimo data iki 2015 m. birželio 25 d. patvirtinant, kad apsauga galioja viso pasiūlymo galiojimo metu nuo pat jo pateikimo;

4) ieškovė savo argumentus dėl neteistumo grindžia tik formos, bet ne turinio aspektu, teigdama, jog trečiasis asmuo negalėjo dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose ne dėl to, kad neatitinka jam keliamų dalyvavimo sąlygų (turi teistumą), o dėl to, jog netinkamomis priemonėmis pagrindė atitiktį šiam kokybinės atrankos kriterijui;

5) trečiasis asmuo socialinio draudimo įsiskolinimų Pasiūlymo pateikimo dieną, t.y. 2015 m. kovo 25 d., neturėjo, o jo įsiskolinimai ankstesniais laikotarpiais yra reti ir nedideli.

Taip pat trečiasis asmuo tvirtino, jog atsakovė, neleidusi ieškovei susipažinti su prašoma informacija, kurią trečiasis asmuo nurodė kaip konfidencialią, nepažeidė VPĮ 3 str. 1 d. bei 6 str. 1 d. nuostatų, kadangi pagal VPĮ 41 str., 74 str., 79 str. ir 86 str. 4 d. perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas.

Be to, trečiasis asmuo tvirtino, jog ieškovė, ieškinį pateikusi tik 2015 m. gegužės 29 d. praleido VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. nustatytą terminą, todėl vien dėl šios priežasties ieškinys turėtų būti atmestas.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems“  pasiūlyme nurodė daugiau nei reikalaujama, t.y. tris specialistus, dirbančius IĮ „ADL Security Systems“, kurie atitiko pirkimo dokumentų 2 priedo 3.1 punkte nurodytus reikalaujamos patirties bei kvalifikacijos reikalavimus, todėl atmetė ieškovo teiginį, jog atsakovas, vadovaudamasis Pirkimo sąlygų 1.10 ir 5.11.2 punktais, turėjo trečiojo asmens pasiūlymą atmesti. Taip pat teismas, įvertinęs į bylą pateiktą atliktų statybos darbų sąrašą per pastaruosius penkis metus nuo 2011-05-31 iki 2015-03-25, sutartis bei pažymas apie atliktus darbus, nustatė, kad trečiasis asmuo atitinka pirkimo dokumentų 2 priedo 2.1 punkto reikalavimus, t.y. tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos buvo ne mažesnė 81 051,02 Eur su PVM. Vertindamas ieškinio argumentą dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, pirmos instancijos teismas nustatė, kad trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu pateikė 2015 m. kovo 24 d. „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje išduotą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą Nr. SĮDL Nr. 095269 bei tos pačios datos pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, o po perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. balandžio 10 d. rašto, kuriuo ji prašė trečiojo asmens pateikti patikslintą tinkamo galiojimo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, trečiasis asmuo pateikė „BTA Insurance Company“ 2015-04-14 raštą Nr. LT/92/10-09-2015-26 „Dėl pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto SĮDL 095269“, kuriuo patvirtino, kad 2015-03-24 išduotas pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas SĮDL 095269 galioja iki 2015-06-25, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 8.2 ir 9.1 punktuose“. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas sprendė, kad draudimo apsauga trečiojo asmens pasiūlymui nebuvo pratęsiama, o „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2015 m. balandžio 14 d. raštu Nr. LT/92/10-09-2015-26 buvo tik patikslinama užtikrinimo galiojimo data, nurodant, jog užtikrinimas galioja iki 2015 m. birželio 25 d., bei patvirtinant, kad apsauga galioja viso pasiūlymo galiojimo metu nuo pat jo pateikimo. Teismas kaip nepagrįstą atmetė ir ieškovės argumentą dėl to, jog trečiasis asmuo neatitiko ir Pirkimo sąlygų 2 priedo „Tiekėjo kvalifikacijos kriterijų vertinimo lentelė“ 1.1 punkto reikalavimo. Teismo nuomone, atsakovo viešųjų pirkimų komisija, nustačiusi, kad trečiasis asmuo nepateikė pirkimo dokumentų 2 priedo 1.1 punkte reikalaujamo kvalifikacinio dokumento dėl neteistumo, teisėtai, vadovaudamasi VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, 2015-04-02 raštu Nr. 32-14-151 paprašė trečiojo asmens minėtą dokumentą pateikti. O trečiajam asmeniui IĮ „ADL Security Systems“ per nurodytą terminą pateikus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, pagrįstai sprendė, jog trečiasis asmuo įrodė savo atitiktį pirkimo dokumentų 2 priedo 1.1 punkto reikalavimui. Be to, įvertinęs bylos medžiagą ir šalių motyvus, susijusius su konfidencialia informacija, teismas darė išvadą, kad trečiojo asmens nurodyta konfidencialia nurodyta informacija (įvykdytos sutartys, santykiai su klientais, teikiamų paslaugų įkainiai, konkrečių asmenų/ specialistų duomenys) pagrįstai buvo laikoma komercine paslaptimi, kuri yra vertinga įmonei, o jos atskleidimas gali turėti neigiamos įtakos įmonės komercinei veiklai.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

Ieškovė UAB „ATEA“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas, taip pat prašo panaikinti ir Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. papildomą sprendimą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Be to, iš draudimo bendrovės „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filialo prašo išreikalauti visus trečiojo asmens dokumentus dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo išdavimo ir jo galiojimo termino tikslinimo, kurių pagrindu buvo išduotas 2015-03-24 laidavimo draudimo raštas Nr. SĮDL 095269 ir 2015-04-14 raštas Nr. LT/92/10-09-2015-26, taip pat ir kitus su minėtų raštų išdavimu susijusius dokumentus ir susirašinėjimus tarp šalių.

Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

1. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog trečiojo asmens pasiūlymo galiojimo užtikrinimas atitiko Pirkimo dokumentų reikalavimus. Iš Viešojo pirkimo komisijos 2015-04-08 ir 2015-04-22 posėdžių protokolų matyti, kad trečiojo asmens pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas buvo ne tik netinkamo galiojimo termino, kadangi vidury pirkimo procedūrų terminas buvo pasibaigęs, bet buvo pateiktas ir nepasirašytas elektroniniu parašu. Dokumentas, kuriuo buvo tikslinamas pasiūlymo užtikrinimo terminas, turėjo būti išduotas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t.y. iki 2015-03-25, tačiau trečiasis asmuo, tikslindamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai pateikė elektroniniu parašu pasirašytą pirminį pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kuris galiojo tik iki 2015-03-31, bei papildomą 2015-04-14 draudimo bendrovės išduotą paprastą laisvos formos raštą, kuriuo nurodoma, kad laidavimo draudimo raštas Nr. SĮDL 095269 galioja iki 2015-06-25, nors laidavimo draudimo rašto Nr. SĮDL 095269 galiojimas, kaip minėta, jau buvo pasibaigęs 2015 m. kovo 31 d. Pirmos instancijos teismas visiškai nevertino tiek Draudimo rašto Nr. SĮDL 095269 turinio, tiek BTA Insurance Company SE filialo Lietuvoje patvirtintų Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo Taisyklių Nr. 024, esančių Draudimo rašto sudėtine dalimi, nuostatų, kurios numato, kada ir kokiu būdu yra galimi ir išduodami pasiūlymo galiojimo užtikrinimai bei jų termino pratęsimai.

2. Pirmos instancijos teismas, neįvertino to, jog trečiasis asmuo tikslindamas lokalines sąmatas, iš esmės pakeitė savo pasiūlymą, nes pridėjo naujas eilutes, į kurias įtraukė darbus, nenumatytus pirminiame pasiūlyme, taip pat ištaisė kai kurių darbų kiekius ir parametrus. Į pasiūlymą neįtraukti darbai arba netinkami jų kiekiai ir parametrai nėra aritmetinio ar techninio pobūdžio klaidos, kurias būtų galima ištaisyti, remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalimi. Nors pirmos instancijos teismas šiuos pakeitimus konstatavo, tačiau padarė nepagrįstas ir faktinei situacijai prieštaraujančias išvadas, kad neva trečiojo asmens pasiūlymas nebuvo pakeistas, taip sudarydamas sąlygas perkančiajai organizacijai leisti trečiajam asmeniui ištaisyti pasiūlymo trūkumus taip, jog jis iš neatitinkančio Pirkimo dokumentų reikalavimų taptų juos atitinkančiu.

3. Trečiojo asmens atliktų darbų vidutinė metinė vertė per 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos yra mažesnė nei 81 051,02 Eur su PVM, o tai neatitinka Pirkimo sąlygų 2 priedo 2.1 punkto reikalavimo. Be to, trečiasis asmuo neišviešino ketinamų įdarbinti asmenų, kurie dirbs įgyvendinant sutartį. Trečiasis asmuo savo pasiūlyme nurodė, kad jis pasitelks tik 2-3 specialistus ir nenurodė jokių ketinamų pasitelkti subrangovų ar ketinamų įdarbinti asmenų, kurie atliks darbus, t.y. kvazisubtiekėjų, kurie privalomai turėjo būti išviešinti pasiūlyme, tačiau pats atsiliepime į ieškinį pripažino, jog tokie asmenys bus įdarbinti ir dirbs, vykdant Pirkimo sutartį. Pripažinus, kad trečiasis asmuo ketina pasitelkti daugiau specialistų, kurie pasiūlyme yra neišviešinti, trečiojo asmens pasiūlymas privalėjo būti atmestas tiek dėl kvalifikacijos trūkumo, tiek dėl pasiūlymo neatitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimams. Pirmos instancijos teismas šių ieškovo argumentų nevertino ir dėl jų sprendime nepasisakė, nors tai turėjo esminę reikšmę, nagrinėjant bylą iš esmės.

4. Pirmos instancijos teismas trečiojo asmens pasiūlymą sudarančią informaciją pripažino konfidencialia remdamasis ne objektyviu trečiojo asmens pagrindimu ir konkrečiais įrodymais, o vien tik subjektyviu trečiojo asmens nenoru atskleisti informaciją. Tokiu būdu buvo apribotos ieškovės teises susipažinti su informacija, būtina jos teisių gynybai. IĮ „ADL Security Systems“ lokalinės sąmatos, turimi specialistai, vidutinė metinė apyvarta, įvykdyti projektai, nesant jokio objektyvaus IĮ „ADL Security Systems“ pagrindimo dėl šios informacijos konfidencialumo, neatitinka nė vieno CK 1.116 straipsnyje nurodyto komercinės paslapties ir teismų praktikoje nurodytų konfidencialios informacijos bruožų.

5. Atsakovas, sudarydamas Pirkimo sutartį, pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo normas – viešųjų pirkimų principus ir tikslus, įtvirtintus Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat 32 straipsnio 6 dalį, 39 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies 1 ir 2 punktus, o sandoris, prieštaraujantis imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, yra niekinis ir negaliojantis. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas, naikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, ex officio Pirkimo objekto dalies Nr. 1 sutartį, sudarytą su trečiuoju asmeniu, turėtų pripažinti negaliojančia.

 

Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

1. Pripažindamas sprendimą dėl trečiojo asmens pasiūlymo galiojimo užtikrinimo tinkamu, teismas vadovavosi imperatyviomis VPĮ 28 straipsnio 10 dalies nuostatomis. Perkančiajai organizacijai buvo pateiktas trečiojo asmens pasiūlymas kartu su 2015-03-24 „BTA Insurance Copmany“ SE filialo Lietuvoje išduotu sutartinių įsipareigojimų  vykdymo laidavimo draudimo tos pačios datos pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu, o 2015-04-14 raštu Nr. LT/92/10-09-2015-26 minėta draudimo bendrovė tik patvirtino, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galioja ne trumpiau nei galioja pasiūlymas, t.y. iki 2015-06-25, ir kad galiojo viso pasiūlymo galiojimo metu nuo pat jo pateikimo. Apelianto teiginys, jog 2015-04-14 draudimo bendrovės raštu draudimo apsauga buvo patęsta, akivaizdžiai prieštarauja į bylą pateiktiems įrodymams.

2. Pirmos instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai sprendė, jog perkančioji organizacija, prašydama trečiojo asmens paaiškinti pasiūlymą, nekeičiant jo esmės, t.y. paaiškinti lokalinių sąmatų neatitikimus ir nurodyti, ar trūkumai bei sumažinti darbų ir medžiagų kiekiai, taip pat visos kitos kokybiškam darbų atlikimui būtinos sąnaudos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą, ar darbai bus atlikti pagal techninio projekto reikalavimus, vadovavosi VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Teismas, spręsdamas, jog trečiojo asmens pateikti paaiškinimai nekeitė jo pateikto pasiūlymo esmes, todėl atitiko VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reikalavimus, rėmėsi rašytiniais įrodymais, t.y. Viešojo pirkimo komisijos 2015-04-29 protokolu, kuriame nurodoma, jog trečiasis asmuo pateikė pagrįstus paaiškinimus, jog trūkstami bei sumažinti darbai ir medžiagų kiekiai taip pat visos kokybiškam darbų atlikimui būtinos sąnaudos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą ir bus atlikti pagal techninio projekto reikalavimus. Tiekėjas nekeitė bendros pasiūlymo kainos bei dėl padarytų techninių klaidų prisiėmė visą atsakomybę atlikti darbus taip, kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose.

3. Atmestinas apeliantės teiginys, jog trečiasis asmuo neturi pakankamai žmogiškųjų resursų Sutarties vykdymui. Trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė daugiau nei reikalaujama, t.y. 3 specialistus, dirbančius IĮ „ADL Security Systems“, kurie atitiko pirkimo dokumentų 2 priedo 3.1 punkte nurodytus reikalaujamos patirties bei kvalifikacijos reikalavimus.

4. Trečiojo asmens konfidencialia nurodyta informacija, t.y. įvykdytos sutartys, santykiai su klientais, teikiamų paslaugų įkainiai, konkrečių asmenų/specialistų duomenys, pagrįstai buvo laikomi komercine paslaptimi, kuri yra iš esmės vertinga įmonei, o jos atskleidimas gali turėti neigiamos įtakos įmonės komercinei veiklai ir klientų pasitikėjimui, ką pagrįstai ir pripažino pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime.

5. Atsakovas, sudarydamas Sutartį su trečiuoju asmeniu, nepažeidė jokių imperatyvių normų, todėl ieškovės prašymas pripažinti Pirkimo sutartį negaliojančia yra nepagrįstas.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

1. Pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo argumentus, susijusius su pasiūlymo galiojimo neatitikimu Pirkimo dokumentams. Apelianto nurodomos Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo Taisyklių Nr. 024 punktai, susiję su draudimo sutarties sudarymu, galiojimu ir galiojimo pasibaigimu, taip pat Taisyklių 6.3 punktas, pagal kurį draudimo sutarties sąlygos gali būti papildytos ar pakeistos tik rašytiniu draudiko ir draudėjo susitarimu, būtų aktualios tik tuo atveju, jei draudimo sutartis būtų keičiama ar pildoma, o nagrinėjamu atveju tikslinant duomenis perkančiajai organizacijai buvo pateiktas tik 2015-04-14 draudimo bendrovės išduotas raštas, kuriuo tik patikslinama, jog laidavimo draudimo raštas Nr. SĮDL 095269 galioja iki 2015-06-25, tačiau tai nėra tapatu sutarties keitimui ar papildymui.

2. Perkančioji organizacija, pastebėjusi trečiojo asmens pateiktuose dokumentuose neatitikimus tarp darbų kiekių ir pasiūlymo sąmatų, pagrįstai paprašė patikslinti pasiūlymą nekeičiant jo esmės. Atsakovei buvo pateikta būtent ta informacija, kurios ji prašė, o ne naujas pasiūlymas, todėl tiek atsakovė, tiek pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog tiekėjo sąmatos netikslumai yra nedidelės apimties ir neturintys įtakos galutiniam rezultatui, nes tiekėjas nepakeitė bendros pasiūlymo kainos bei dėl padarytų techninių klaidų prisiėmė visą atsakomybę atlikti darbus taip, kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose.

3. Apeliantas klaidina apeliacinės instancijos teismą, teikdamas, kad trečiojo asmens atliktų darbų vidutinė metinė vertė per 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos yra mažesnė nei 81 051,02                                          Eur su PVM. Perkančiajai organizacijai buvo pateiktas patikslintas atliktų darbų sąrašas, kuriame                                                                                                                                                                                     nurodyti atlikti statybos darbai, kurių apimtis per pastaruosius 5 metus yra ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo) vertės, be to, perkančiajai organizacijai buvo pateiktos ir užsakovų pažymos, kurios patvirtina darbų atlikimą, kaip reikalaujama Pirkimo dokumentų 2 priedo 2.1. punkte. Taip pat nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog trečiasis asmuo neturi pakankamai Pirkimo dokumentų 2 priedo 3.1. punkte numatytą kvalifikaciją atitinkančių specialistų. Net ir tuo atveju, jei trečiasis asmuo manytų, jog jam reikia papildomų darbuotojų techninių darbų, kuriems nereikalinga  Pirkimo dokumentų 2 priedo 3.1. punkte numatyta kvalifikacija, būtų galima su jais sudaryti darbo sutartis ir pavesti jiems atlikti techninius darbus. Tai, jog nebuvo išviešintas galimas tokių darbuotojų įdarbinimo ateityje faktas, negali pažeisti VPĮ 32 straipsnio 3 dalies, nes natūralu, jog kiekvienas darbdavys, esant poreikiui, turi teisę sudaryti darbo sutartis su naujais darbuotojais.

4. Trečiojo asmens konfidencialia nurodyta informacija nėra viešai žinoma ir trečiosioms šalims laisvai prieinama. Ieškovas ir trečiasis asmuo yra tarpusavyje konkuruojantys subjektai, todėl trečiojo asmens nurodyta informacija apie pasiūlymo kainos sudedamąsias dalis, trečiojo asmens pajamas, klientus (užsakovus), su jais sudarytas sutartis ir jų vykdymo eigą, informacija apie trečiojo asmens darbuotojus (specialistus) turi komercinę vertę, todėl manytina, kad reikalaujamos informacijos atskleidimas galėtų pažeisti trečiojo asmens komercinius interesus. Esant nurodytoms aplinkybėms, perkančioji organizacija, neleidusi ieškovui susipažinti su minėta informacija, kurią trečiasis asmuo buvo nurodęs kaip konfidencialią, nepažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies bei 6 straipsnio 1 dalies nuostatų.

5. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas, sudarydamas Sutartį su trečiuoju asmeniu, nepažeidė jokių imperatyvių normų, Pirkimo sutartis neturėtų būti pripažinta negaliojančia.

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

 

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

 

 

Dėl faktinių bylos aplinkybių

Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė dalyvavo atsakovės vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas“ Nr. 160797 (toliau – Pirkimas).

Atsakovė 2015 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 32-14-188 informavo ieškovę apie pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtojo I-oje pirkimo objekto dalyje nustatymą, kuriame pirmoje vietoje nurodyta IĮ „ADL Security Systems“ su 162 102,04 Eur, antra – ieškovė su 168 183,95 Eur pasiūlymu. Ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl leidimo susipažinti su IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymo medžiaga. Perkančioji organizacija 2015-05-04 raštu Nr. 32-2-83 pateikė dalį ieškovės prašomos informacijos. 2015 m. gegužės 11 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją Nr. S15/05.021 dėl 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo panaikinimo ir dėl 2015 m. gegužės 4 d. sprendimo panaikinimo, kuriuo ieškovei nebuvo suteikta galimybė susipažinti su likusia nekonfidencialia IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymo informacija. Atsakovė 2015 m. gegužės 13 d. raštu Nr. 32-14-211 tiekėjo pretenziją atmetė. 2015 m. gegužės 19 d. raštu Nr. S15-05.044 ieškovė pateikė pakartotinę pretenziją, kurios atsakovė nenagrinėjo. Ieškovės teigimu, trečiojo asmens pasiūlymas IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymas Pirkimo objekto dalyje Nr. 1 nepagrįstai paskelbtas Pirkimą laimėjusiu, kadangi trečiasis asmuo ir jo pasiūlymas neatitinka keleto Pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų. Pirmos instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą, sprendė, kad atsakovas, atlikdamas pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, laikėsi viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų ir principų, todėl ieškovės ieškinį atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovės su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas.

Ieškovės apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas šiais keturiais argumentais: 1) trečiojo asmens pasiūlymas pasiūlymo pateikimo momentu nebuvo užtikrintas pašomu pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, todėl trečiojo asmens pasiūlymas privalėjo būti atmestas; 2) trečiasis asmuo lokalinėse sąmatose įvertino ne visus Pirkimo dokumentuose ir techninėje specifikacijoje numatytus darbus, o patikslinęs pasiūlymą, jis atliko ne kainos skaičiavimo klaidų taisymą, tačiau iš esmės pakeitė savo pasiūlymą; 3) trečiojo asmens atliktų darbų vidutinė metinė vertė per 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos yra mažesnė nei 81 051,02 Eur su PVM, o tai neatitinka Pirkimo sąlygų 2 priedo 2.1 punkto reikalavimo, be to, trečiasis asmuo neišviešino ketinamų įdarbinti asmenų, kurie dirbs įgyvendinant sutartį; 4) pirmos instancijos teismas trečiojo asmens pasiūlymą sudarančią informaciją nepagrįstai pripažino konfidencialia.

 

Dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo

Apeliantė iš draudimo bendrovės „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filialo prašo išreikalauti visus trečiojo asmens dokumentus dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo išdavimo ir jo galiojimo termino tikslinimo, kurių pagrindu buvo išduotas 2015-03-24 laidavimo draudimo raštas Nr. SĮDL 095269 ir 2015-04-14 raštas Nr. LT/92/10-09-2015-26, taip pat ir kitus su minėtų raštų išdavimu susijusius dokumentus ir susirašinėjimus tarp šalių.

Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl naujų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos ar jų išreikalavimo, visada turi aiškintis, ar šie konkretūs įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymų pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; 2015 m. kovo 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-130-611/2015; kt.). Atkreiptinas ieškovės dėmesys, kad būtinumas išreikalauti naujus rašytinius įrodymus turėtų būti siejamas su visapusišku bylos dalyką sudarančių aplinkybių ištyrimu, tačiau ne su ginčo šalių santykių visų aspektų detaliu tyrinėjimu. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, nagrinėjamu atveju apeliantės prašomi išreikalauti rašytiniai įrodymai neturi esminės reikšmės sprendžiant šioje byloje tarp šalių kilusį ginčą. Be to, akivaizdu, jog minėtų rašytinių įrodymų išreikalavimas užvilkintų ir bylos nagrinėjimą.

Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliantės prašymas dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo atmestinas.

 

Dėl viešųjų pirkimų

Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Be to, VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė VPĮ normų – būtent 3 straipsnio nuostatų – laikymosi pareiga, tai yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

Taigi, atsižvelgiant į apeliacinio skundo turinį, nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar atsakovė laikėsi visų šių VPĮ įstatymo nuostatų, ar tinkamai įvertino trečiojo asmens kvalifikaciją, ekonominę ir finansinę būklę, techninį ir profesinį pajėgumą ir pan.

 

 

Dėl pasiūlymo užtikrinimo

Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog Pirkimo sąlygų 8.1 punkte nustatyta, kad prie pasiūlymo turi būti pridėtas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (banko/kredito unijos garantija/laidavimas ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas), o 8.2 punkte nurodyta, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi atitikti esmines pirkimo dokumentuose pateiktoje formoje nurodytas sąlygas, t.y. pirkimo pavadinimas, galiojimo data, suma ir kt., priešingu atveju, pasiūlymas bus atmestas.

Iš bylos medžiagos matyti, kad trečiasis asmuo su pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateikė „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje išduotą 2015 m. kovo 24 d. sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą/polisą Nr. SĮDL 095269 kartu su 2015 m. kovo 24 d. pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu, kuriuose, kaip reikalaujama Pirkimo sąlygose, nurodytas Pirkimo pavadinimas („Laidavimo objektas“), galiojimo data („Draudimo laikotarpis“), suma („Draudimo suma“) ir kita informacija. Minėti dokumentai patvirtina, jog pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galioja nuo 2015-03-25 iki 2015-03-31, tačiau į bylą buvo pateiktas ir „BTA Insurance Company“ 2015-04-14 raštas Nr. LT/92/10-09-2015-26 „Dėl pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto SĮDL 095269“, kuriuo draudikas patvirtino, kad 2015-03-24 išduotas pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas SĮDL 095269 galioja iki 2015-06-25 ir kad jis galiojo viso pasiūlymo pateikimo laikotarpiu. Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinusi šiuos duomenis, perkančioji organizacija pagrįstai darė išvadą, jog trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems“ atitinka Pirkimo sąlygų 8.1 ir 8.2 punktus.

Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nėra jokio objektyvaus pagrindo sutikti su apeliantės samprotavimais, jog 2015-04-14 raštu Nr. LT/92/10-09-2015-26 buvo pratęstas jau pasibaigęs pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas, o laikotarpiu nuo 2015-04-01 iki 2015-04-14 pasiūlymas apskritai nebuvo užtikrintas. Pastebėtina, jog minėto „BTA Insurance Company“ rašto turinys tik rodo, jog šiuo raštu draudikas patvirtina, kad trečiojo asmens pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas SĮDL 095269 galioja iki 2015-06-25, tačiau nesuteikia pagrindo išvadai, jog draudikas būtent šiuo raštu pratęsė jau pasibaigusį pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą ir kad tai turėtų būti laikoma pasiūlymo keitimu VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme.

Sutiktina su apeliante, jog taikant dokumentų tikslinimo institutą svarbu apibrėžti ribą, iki kurios tiekėjai turi būti įgijęs tam tikras teises ir pareigas. Kvalifikacijos vertinimo metu ta riba laikytina pasiūlymo pateikimo terminas, iki kada tiekėjas objektyviai turi būti įgijęs tam tikrą kvalifikaciją. Dokumentai gali būti pateikiami ar išduoti vėliau, tačiau kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Tikslinant kitus reikalavimus (VPĮ 28 str. 10 d.) įrodančius dokumentus, atskaitos riba - iki kada dokumentai turi būti suformuoti, taip pat laikytina pasiūlymo pateikimo data, t. y. šiuo atveju pasiūlymas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus turi būti užtikrintas iki pasiūlymo pateikimo datos. Priešingu atveju, butų užkirstas kelias lygiateisiškumo principo įgyvendinimui, kadangi visi konkurso dalyviai privalo būti vertinami vienodai (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-507-236/2015). Kaip matyti iš aukščiau išdėstytų faktinių aplinkybių, trečiasis asmuo buvo pateikęs pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, išduotą iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, kad vėliau jis turėjo teisę patikslinti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus, o su pasiūlymu pateiktus dokumentus tikslinantys ar papildantys dokumentai gali būti išduoti ir suformuoti ir po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Apeliantė remiasi jau minėta Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 31 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje 2A-507-236/2015, siekdama įrodyti savo pozicijos pagrįstumą, tačiau pastebėtina, kad minėtos bylos faktinės aplinkybės skiriasi nuo šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių. Minėtoje byloje apeliantas patikslino ne pradinio draudiko sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo raštą, o pateikė visiškai naują kito subjekto – AB SEB banko, sukurtą dokumentą, kuris nėra susijęs su pirmiau pateiktu laidavimo draudimo raštu. Būtent dėl šios priežasties Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje byloje ir nevertino AB SEB banko garantijos atitikimo pirkimo sąlygoms, kadangi ji buvo išduota vėlesne nei pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir buvo laikoma su pradiniu draudimo bendrovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo raštu nesusijusiu dokumentu.

Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina ir tai, kad pagal nusistovėjusią kasacinio teismo praktiką, VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, atsirandančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011 ir kt). Šiuo konkrečiu atveju, teisėjų kolegijos nuomone, būtina atkreipti dėmesį ir į patį pasiūlymo galiojimo užtikrinimo tikslą – užtikrinti, kad galiotų pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymai, o svarbiausia, užtikrinti, jog pirkimą laimėjęs tiekėjas sudarytų pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija. Taip pat užtikrinti, kad tuo atveju, jei pirkimą laimėjęs tiekėjas atsisakytų tokią sutartį sudaryti, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusi institucija tiesiogiai atsakytų perkančiajai organizacijai. Bylos duomenys patvirtina, kad 2015 m. gegužės 29 d. tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens buvo pasirašyta Pirkimo sutartis, t.y. trečiasis asmuo įvykdė savo įsipareigojimą Pirkimo laimėjimo atveju pasirašyti sutartį. Taigi akivaizdu, jog pasiūlymo galiojimo užtikrinimo tikslas nagrinėjamu atveju buvo pasiektas.

Perkančioji organizacija, organizuodama viešąjį konkursą ir siekdama racionalaus turimų piniginių lėšų panaudojimo, turi įsitikinti, jog tiekėjas bus pajėgus suteikti pageidaujamą paslaugą, prekę ar kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus, o pasiūlymo atmetimas vien dėl jo užtikrinimo galiojimo termino netikslumo (juo labiau, kai draudimo bendrovė patvirtino, jog draudimo apsauga galioja visam pasiūlymo galiojimo terminui), teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, prieštarautų viešųjų pirkimų esminiams principams (VPĮ 3 str. 1 d.), todėl apeliantės argumentai, susiję su trečiojo asmens pasiūlymo užtikrinimu, atmestini kaip nepagrįsti.

 

Dėl trečiojo asmens atitikties Pirkimo sąlygų 2 priedo „Tiekėjo kvalifikacijos kriterijų vertinimo lentelė“ 2.1 punkto reikalavimams

Apeliantė teigia, kad trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems “ neatitinka Pirkimo sąlygų 2 priedo Tiekėjų kvalifikacijos kriterijų vertinimo lentelės 2.1 punkto reikalavimo, pagal kurį tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius penkerius metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per visą laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė nei kaip pusė perkamų darbų vertės.

Siekdamas pagrįsti atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui, tiekėjas turėjo pateikti atliktų statybos darbų sąrašą, parengtą pagal Pirkimo dokumentų 7 priedą, kuriame nurodomi atliktų darbų pavadinimai, darbų atlikimo vertė, tikslios darbų atlikimo datos (Pirkimo sąlygų 2 priedo 2.1. punktas), taip pat užsakovų pažymas apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai, kuriose nurodomas darbų pavadinimas, darbų atlikimo vertė, tikslios darbų atlikimo datos, vieta, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti (Pirkimo sąlygų 2 priedo 2.1.2 punktas). Bylos medžiaga, t.y. atliktų statybos darbų sąrašas per pastaruosius penkis metus nuo 2011-05-31 iki 2015-03-25 bei užsakovų pažymos apie atliktus darbus, patvirtina, kad atsakovė tikrino trečiojo asmens IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlyme pateiktų kvalifikacinių duomenų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams bei nustatė, jog jie atitinka pirkimo dokumentų 2 priedo 2.1 punkto reikalavimus, t.y. tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos yra ne mažesnė kaip pusė pasiūlymo vertės, t.y. 81 051,02 Eur su PVM. Įvertinus bylos medžiagą, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su perkančiosios organizacijos išvadomis dėl trečiojo asmens atitikties minėtam Pirkimo dokumentų reikalavimui.

Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad civiliniame procese vyrauja dispozityvumo principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant viešųjų pirkimų bylas. Pastebėtina, jog nagrinėjamu atveju apeliantės teiginys, kad trečiasis asmuo neatitinka Pirkimo sąlygų 2 priedo „Tiekėjo kvalifikacijos kriterijų vertinimo lentelė“ 2.1 punkto reikalavimų, grindžiamas tik deklaratyviais ir nepagrįstais jokiais faktiniais duomenimis teiginiais, jog turint 2-3 darbuotojus neįmanoma įmonei 5 metus iš eilės gauti minėto dydžio pajamas, todėl šie ieškovės argumentais vertintini kaip visiškai nepagrįsti.

 

      Dėl trečiojo asmens atitikties Pirkimo sąlygų 2 priedo „Tiekėjo kvalifikacijos kriteri vertinimo lentelė“ 3.1 punkto reikalavimams

      Pirkimo sąlygų 2 priedo „Tiekėjo kvalifikacijos kriterijų vertinimo lentelė 3.1 punkte nurodyta, kad „Tiekėjas turi paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka žemiau nurodytus reikalavimus. I pirkimo daliai ne mažiau kaip 2 (du) specialistai : I ir II pirkimo daliai: 3.1.1. ne mažiau kaip 1 atestuotas ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas (statinių grupės: negyvenamieji pastatai (mokslo paskirties pastatai). Darbų sritys: statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. 3.1.2. nemažiau kaip 1 (vienas) atestuotas ypatingo statinio projekto dalies vadovas (darbo projekto rengimui) (statinių grupės: negyvenamieji pastatai (mokslo paskirties pastatai). Projekto dalys: apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos. 3.1.3. ne mažiau kaip 2 (du) elektrikai, turintys galiojantį atestacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę organizuoti elektros įrenginiuose darbus ir/ar dirbti su elektros įrenginiais (1000 V) bei ne mažesnę kaip 2 metų patirtį dirbant elektros darbus“.

Apeliantės teigimu, visų Pirkimo sąlygose nurodytų darbų atlikimui reikalingi bent 6 montuotojai, 2 inžinieriai, 1 specialiųjų statybos darbų vadovas, 1 projektuotojas ir 1 projekto dalies vadovo asistentas. Tuo tarpu trečiasis asmuo savo pasiūlyme nurodė, kad pasitelks tik 2-3 specialistus ir nenurodė jokių ketinamų pasitelkti subrangovų ar ketinamų įdarbinti asmenų (kvazisubtiekėjų), nors ir pripažino, kad bus įdarbinti papildomi asmenys, todėl darytina išvada, jog trečiasis asmuo neatitiko 3.1 punkto reikalavimų.

Atkreiptinas dėmesys į apeliantės pozicijos nenuoseklumą šiuo klausimu. Pagal ieškovės skaičiavimus, pateiktus ieškinyje, Pirkimo sąlygose nurodytų darbų atlikimui buvo būtina turėti bent keturis specialistus, tuo tarpu pagal dublike ir apeliacine skunde nurodytus skaičiavimus minimalus personalas, būtinas darbams pagal Sutartį įvykdyti, ieškovės įsitikinimu, turėtų būti sudarytas net iš vienuolikos asmenų. Manytina, jog tokiais skaičiavimais ieškovė pernelyg plečiamai aiškina Pirkimo dokumentų 2 priede įtvirtintą reikalavimą. Be to, pastebėtina, kad visi šie apeliantės skaičiavimai yra paremti tik jos pačios samprotavimais, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės argumentas, jog Pirkimo sąlygų 2 priedo 3.1.1., 3.1.2 ir 3.1.3 punktai iš viso reikalauja turėti daugiau darbuotojų nei kad gali pasiūlyti trečiasis asmuo, pagrįstai pirmos instancijos teismo buvo atmestas kaip nepagrįstas.

Kaip matyti iš bylos medžiagos, trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė tris specialistus, dirbančius IĮ „ADL Security Systems“, kurie atitiko Pirkimo dokumentų 2 priedo 3.1 punkte nurodytus reikalaujamos patirties bei kvalifikacijos reikalavimus. Dėl šios aplinkybės ginčo tarp šalių nėra. Nors apeliantės pastebėjimas, kad trečiasis asmuo ne į kiekvieną poziciją, kuri yra nurodyta Konkurso sąlygų 2 priedo 3.1 punkte,  pateikė po specialistą, ir yra teisingas, tačiau tai neprieštarauja Pirkimo sąlygų reikalavimams. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl būtent ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 2 priedo dalies „Pastabos“ 4 punkte aiškiai yra nurodžiusi, kad „Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms (lentelės 3.1 punkte), jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus ar aukštesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, specialistus, jei jie turi atitinkamose pozicijose nurodytą darbo patirtį ir jų kvalifikacija apima atitinkamose pozicijose nurodytas sritis“. Nurodytų argumentų kontekste darytina išvada, kad atsakovas, vertindamas trečiojo asmens atitiktį sąlygų reikalavimams, neturėjo jokio pagrindo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą vadovaujantis Pirkimo sąlygų 1.10 ir 5.11.2 punktais, nes tiekėjas pateikė jo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kurių atsakovas ir reikalavo.

Be to, apeliacinės instancijos teismo nuomone, ir tai, jog trečiasis asmuo galbūt sutarties vykdymo metu ir pasitelks papildomus darbuotojus techninių darbų, kuriems nereikalinga Pirkimo dokumentų 2 priedo 3.1 punkte numatyta kvalifikacija, nagrinėjamu atveju negali būti vertinama kaip VPĮ 32 straipsnio 3 dalies pažeidimas.

 

Dėl trečiojo asmens pasiūlymą sudarančios informacijos konfidencialumo

Tarp ieškovės ir atsakovės nesutarimai kilo ir dėl perkančiosios organizacijos atsisakymo ieškovei leisti susipažinti su kai kuriais trečiojo asmens pasiūlymą sudarančiais dokumentais. Apeliantės teigimu, pirmos instancijos teismas be jokio pagrindo trečiojo asmens IĮ „ADL Security Systems“ lokalines sąmatas, turimus specialistus, vidutinę metinę apyvartą bei informaciją apie įvykdytus projektai nesant jokio objektyvaus pagrindo pripažino konfidencialia.

Skaidrumo principo taikymas, pasireiškiantis viešumo garantijų įgyvendinimu, dažnai sukelia koliziją tarp konfidencialumo pareigos ir viešumo. Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui (Lietuvoje – pretenziją, nes peržiūros procedūra inicijuojama ne teismo procesu), gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. Vis dėlto reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. Dėl to už viešojo pirkimo procedūrų peržiūrą atsakinga institucija (Lietuvoje – teismai) nepatenka tarp subjektų, kuriems negalima suteikti konfidencialios ir komercinę paslaptį turinčios informacijos, tačiau ji privalo užtikrinti duomenų slaptumą (Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. I-581). Taigi konfidencialumo pareigos laikymasis yra viena iš pagrindinių priemonių užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją rinkoje, todėl tiekėjų pateiktos konfidencialios informacijos apsaugą turi užtikrinti tiek perkančioji organizacija, tiek viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjantis teismas.

VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Minėto įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. VPĮ nuostatos nereglamentuoja, kokia informacija gali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, todėl šis klausimas spręstinas atsižvelgiant į CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą komercinės (gamybinės) paslapties sąvoką. CK 1.116 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog tam, kad informacija būtų laikoma komercine paslaptimi, ji turi atitikti šiuos požymius: 1) turi būti slapta (nevieša); 2) turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama, t. y., suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą (tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.); 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012 ir kt.).

Taigi ekonominę (komercinę) naudą turinti informacija iš esmės yra bet kokia informacija, kurios savininkas siekia išsaugoti jos slaptumą ir kuri jos turėtojui sukuria konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos subjektus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju trečiojo asmens įvykdytos sutartys, santykiai su klientais, teikiamų paslaugų įkainiai, konkrečių asmenų/specialistų duomenys gali būti laikomos komercine (gamybine) paslaptimi CK 1.116 straipsnio prasme, kuri yra vertinga įmonei, todėl ji pagrįstai pirmos instancijos teismo 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi buvo pripažinta ne vieša bylos medžiaga. Nagrinėjamo klausimo konteskte pastebėtina ir tai, jog ir kasacinis teismas yra nurodęs, jog tiek kainos sudedamosios dalys, tiek informacija apie ūkio subjekto klientus, yra priskirtina konfidencialiai informacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-690/2015; 2015 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-916/2015; 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2014 ir kt.).

 

Dėl ieškovės argumentų, kurie nebuvo kelti ikiteisminėje ginčo stadijoje

Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus peržiūros institucijai – teismui, – ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje. Kasacinio teismo praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji, be kita ko, įtvirtinta ir CPK 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012, 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014 ir kt.).

Pastebėtina, kad apeliantė apeliaciniame skunde tvirtina, kad trečiojo asmens pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nebuvo pasirašytas elektroniniu parašu, be to, kelia klausimą dėl to, jog trečiasis asmuo lokalinėse sąmatose įvertino ne visus Pirkimo dokumentuose ir techninėje specifikacijoje numatytus darbus, o šioje dalyje patikslinęs pasiūlymą atliko ne kainos skaičiavimo klaidų taisymą, o iš esmės pakeitė savo pasiūlymą, kas prieštarauja VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Atsižvelgiant į tai, jog šie argumentai nebuvo kelti ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje, teisėjų kolegija neturi jokio teisinio pagrindo nagrinėjamos bylos kontekste vertinti minėtų ieškovės argumentų pagrįstumo.

 

Dėl bylos procesinės baigties

Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais, todėl sprendžia, jog Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o ieškovės apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Atkreiptinas dėmesys, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad ieškovui jo bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, nepriteistinos, o atsakovas apie kokias nors bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme  duomenų nepateikė, todėl spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam asmeniui.

Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų turinio matyti, kad trečiasis asmuo už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sumokėjo 500 Eur. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, vertina šias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (redakcija galiojanti nuo 2015-03-20) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.).

Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos pobūdį ir suteiktos teisinės pagalbos apimtį, bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju trečiojo asmens prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra tinkamai pagrįsta ir neviršijanti Rekomendacijų 13 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, todėl yra objektyvus pagrindas priteisti visas trečiojo asmens apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti.

 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

 

n u t a r i a:

 

Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

Priteisti iš UAB „ATEA“ į.k. 122588443, trečiajam asmeniui IĮ „ADL Security Systems“ į.k. 301892562, 500 Eur (penkis šimtus eurų)  bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

 

 

          Teisėjai                                                        Danutė Gasiūnienė

 

  Romualda Janovičienė

 

  Dalia Kačinskienė


Paminėta tekste:
 • CK
 • CPK
 • 3K-3-58/2008
 • 3K-3-130-611/2015
 • 3K-3-416/2005
 • 3K-3-583/2008
 • 3K-3-323/2009
 • 2A-507-236/2015
 • 3K-3-150/2010
 • 3K-3-425/2010
 • 3K-3-119/2011
 • CK1 1.116 str. Komercinė (gamybinė) ir profesinė paslaptis
 • 3K-3-326/2012
 • 3K-3-122-690/2015
 • 3K-3-317-916/2015
 • 3K-3-408/2012
 • 3K-3-544/2014
 • 3K-3-219/2009
 • 3K-3-287/2010