Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-09-27][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-348-684-2018].docx
Bylos nr.: e3K-3-348-684/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
UAB „Gretvėja“ 145844229 atsakovas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 288600210 Ieškovas
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688 trečiasis asmuo
Kategorijos:
3.1. Bendrosios nuostatos.
3.1.1. Civilinio proceso įstatymai, jų aiškinimas ir taikymas
3.1.1.1. Civilinio proceso įstatymų aiškinimas ir taikymas
2. SU PRIEVOLIŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių
3. CIVILINIS PROCESAS
2.2.4. Bylos, susijusios su civiline atsakomybe
2.2.4.4. Bylos, susijusios su deliktine atsakomybe
3.5. Vykdymo procesas
2.2.4.4.7. dėl statinių savininko (valdytojo) atsakomybės
3.5.13. Vykdytini dokumentai

?PASTABA: D

Civilinė byla Nr. e3K-3-348-684/2018

Teisminio proceso Nr. 2-70-3-09570-2017-3

Procesinio sprendimo kategorijos:

3.1.1.1; 3.5.13

(S)

 

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. rugsėjo 27 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gražinos Davidonienės, Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Birutės Janavičiūtės,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gretvėja“ dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą, trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Kasacinėje byloje sprendžiama dėl privalomojo nurodymo nugriauti savavališkai pastatytą statinį pateikimo vykdyti tvarkos ir civilinės teisės principo (lex retro non agit) bei civilinio proceso įstatymo taikymo.

2.       Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) prašė įpareigoti atsakovę UAB „Gretvėja“ per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Inspekcijos 2016 m. gruodžio 28 d. privalomąjį nurodymą nugriauti savavališkai pastatytą statinį, t. y. demontuoti lauko kavinės stogo dangą ir ją laikančias konstrukcijas, šonines atitvaras, išardyti grindis ir jas laikančias konstrukcijas bei sutvarkyti statybvietę.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

3.       Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 11 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį.

4.       Teismas nurodė, kad ieškovės išduoto privalomojo nurodymo teisėtumo klausimas buvo peržiūrėtas teisme; Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu netenkino UAB Gretvėja“ ieškinio dėl šio privalomojo nurodymo panaikinimo; Šiaulių apygardos teismas 2017 m. spalio 26 d. nutartimi tokį pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą paliko nepakeistą. Kadangi 2016 m. gruodžio 28 d. išrašytas privalomasis nurodymas įsigaliojo 2017 m. spalio 26 d., tai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – ir TPSVPĮ) 11 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 584 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teismas sprendė, kad toks ieškinys nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, todėl atsisakė jį priimti.

5.       Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovės atskirąjį skundą, 2018 m. sausio 29 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nutartį paliko nepakeistą.

6.       Teismas nurodė, kad ieškovė patikrinusi nustatė, jog prie gyvenamojo namo dalies (atsakovei priklausančios kavinės) yra pastatytas neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys; 2016 m. gruodžio 16 d. atsakovei buvo surašytas savavališkos statybos aktas; 2016 m. gruodžio 28 d. buvo surašytas privalomasis nurodymas atsakovei pašalinti savavališkos statybos padarinius statytoja įpareigota iki 2017 m. birželio 28 d. nugriauti savavališkai pastatytą statinį.

7.       Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, kad 2017 m. sausio 23 d. atsakovė kreipėsi į teismą dėl 2016 m. gruodžio 16 d. savavališkos statybos akto ir 2016 m. gruodžio 28 d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu UAB Gretvėja“ ieškinį dėl savavališkos statybos akto ir privalomojo nurodymo panaikinimo atmetė. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 29 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

8.       TPSVPĮ (galiojusio nuo 2016 m. liepos 14 d. iki 2017 m. sausio 1 d.) 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad inspekcijos pareigūnas, nustatęs, kad statyba yra savavališka, surašo savavališkos statybos aktą. Inspekcijos pareigūnas per 10 darbo dienų nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui privalomąjį nurodymą šio asmens lėšomis vienu iš šių būdų pašalinti savavališkos statybos padarinius: 1) nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę; 2) išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti savavališkai nugriautą statinį ar savavališkai išardytas statinio dalis, jeigu dėl statinio nugriovimo ar jo dalių išardymo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę (Įstatymo 14 straipsnio 2 dalis). Jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo arba negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį nurodymą (Įstatymo 14 straipsnio 6 dalis).

9.       Teismas pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pagal CPK 584 straipsnio 2 dalies 2 punktą privalomasis nurodymas laikytinas vykdytinu dokumentu, kuris tiesiogiai jį priėmusios institucijos perduodamas vykdyti antstoliui (TPSVPĮ 11 straipsnio 9 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2017 m. sausio 1 d.). Procesiniai veiksmai, atliekami įsigaliojus įstatymui, turi atitikti naujo įstatymo reikalavimus, tokie pat principai taikytini ir vykdymo procesui. Teismui išnagrinėjus bylą dėl 2016 m. gruodžio 28 d. privalomojo nurodymo, privalomasis nurodymas perduotinas vykdyti antstoliui įsiteisėjus teismo sprendimui nepanaikinti privalomojo nurodymo.

10.       Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

11.       Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. nutartį ir Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

11.1.                      Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 32 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Savavališkos statybos padarinių šalinimas reglamentuojamas TPSVPĮ 14 straipsnyje. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi TPSVPĮ 11 straipsnio 9 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis privalomųjų nurodymų pašalinti pažeidimus, o ne privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius surašymo ir vykdymo tvarką. Taigi teismas taikė netinkamą teisės normą, o apeliacinės instancijos teismas, nors ir pacitavo TPSVPĮ 14 straipsnio normą, tačiau taip pat rėmėsi šio įstatymo 11 straipsnio 9 dalimi.

11.2.                      TPSVPĮ 14 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad su savavališkos statybos padarinių šalinimu susijusių procedūrų atlikimo tvarką nustato aplinkos ministras, o surašomų dokumentų formas tvirtina Inspekcijos viršininkas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 156 punkte nustatyta, kad savavališkos statinio (jo dalies) statybos, dėl kurios iki šio reglamento įsigaliojimo surašytas savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius, padariniai šalinami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 ,,Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka. Pagal STR 1.09.06:2010 39.2.2 punktą, kai patikrinus statybą nustatoma, jog nurodymas neįvykdytas, Inspekcija dėl įpareigojimo vykdyti nurodymą kreipiasi į teismą. Taigi teismai netinkamai aiškino ir taikė nurodytas teisės normas, todėl be pagrindo 2016 m. gruodžio 28 d. surašytą privalomąjį nurodymą vertino kaip vykdomąjį dokumentą.

11.3.                      Apeliacinės instancijos teismas netaikė lex retro non agit (įstatymas neturi atgalinio veikimo galios) principo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tam, jog būtų pateisinamas civilinės normos galiojimas iki jos priėmimo susiklosčiusiems santykiams reguliuoti, būtinas šiuo klausimu įstatymo leidėjo aiškus ir nedviprasmiškas pozicijos pareiškimas; tai galima padaryti tik įstatymo forma. Teisėtai įgyta teisė pripažįstama ir nuo pažeidimų ginama jos atsiradimo metu galiojančių teisės normų pagrindu, o atliktų veiksmų atitiktis teisės aktuose įtvirtintam teisiniam reglamentavimui tikrinama pagal jų atlikimo metu galiojusias teisės normas. Minėtos aptartos taisyklės taikomos materialiajai teisei ir jos galiojimui laiko atžvilgiu. Tačiau apeliacinės instancijos teismas šio visuotinai pripažinto teisės principo netaikė. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2578 redakcija), įsigaliojusiu nuo 2017 m. sausio 1 d., buvo pakeistos nuostatos dėl statybos patikrinimo, savavališkos statybos padarinių šalinimo (įstatymo 11, 14 straipsniai), įtvirtinta nauja nuostata, kad įstatyme nustatyta tvarka surašyti atitinkami privalomieji nurodymai yra vykdomieji dokumentai, vykdomi CPK nustatyta tvarka. Atkreiptas dėmesys į tai, kad šio įstatymo 12 straipsnyje, nustatančiame įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarką, nenurodyta, jog įstatymo nuostatos dėl savavališkos statybos taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo. Taigi tik po šio įstatymo įsigaliojimo Inspekcijos surašyti privalomieji nurodymai pašalinti savavališkos statybos padarinius yra vykdomieji dokumentai, vykdomi CPK nustatyta tvarka.

11.4.                      Inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1V-136 „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo“, įsigaliojusiu nuo 2017 m. sausio 2 d., patvirtinti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius, kaip vykdomojo dokumento, rekvizitai. Iki tol galiojo Inspekcijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1V-142 patvirtinti privalomojo nurodymo rekvizitai, pagal kuriuos privalomasis nurodymas buvo tik vienas iš baigiamųjų administracinės procedūros dokumentų, neturėjo vykdomojo dokumento galios, neatitiko vykdomojo dokumento formai keliamų reikalavimų. Vykdomojo dokumento turinys turi atitikti CPK 648 straipsnyje nustatytus tokio dokumento turiniui keliamus reikalavimus. 2016 m. gruodžio 28 d. privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius atsakovei yra surašytas pagal Inspekcijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu patvirtintus rekvizitus ir pagal savo turinį negali būti laikomas vykdomuoju dokumentu, kurį būtų galima tiesiogiai perduoti vykdyti antstoliui CPK nustatyta tvarka. Dėl to neteisėtos teismų išvados pripažinti CPK 584 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu 2016 m. gruodžio 28 d. privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdytinu dokumentu, kuris tiesiogiai jį priėmusios institucijos perduodamas vykdyti antstoliui.

11.5.                      UAB „Gretvėja“ buvo pateikusi ieškinyje civilinėje byloje Nr. 2-1847-1042/2017 ir prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę sustabdyti Inspekcijos 2016 m. gruodžio 16 d. savavališkos statybos akto ir 2016 m. gruodžio 28 d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdymą, iki bus priimtas galutinis sprendimas byloje. Teismas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Kadangi privalomojo nurodymo vykdymas ar galiojimas nebuvo sustabdytas, be to, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas neįtvirtina jokių administracinio akto (sprendimo) įsigaliojimo terminų, nes jis įsigalioja tik kai yra surašytas ir pasirašytas, nėra pagrindo manyti, kad privalomojo nurodymo veikimas, vykdymas ar galiojimas buvo sustabdytas, todėl privalomasis nurodymas įsigaliojo tik 2017 m. spalio 26 d.

12.       Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2018 m. gegužės 14 d. nutartimi priėmė atsakovės pareiškimą dėl prisidėjimo prie kasacinio skundo, nes jos pateiktame procesiniame dokumente, įvardytame kaip atsiliepimas į kasacinį skundą, iš esmės sutinkama su kasacinio skundo argumentais ir išdėstytais reikalavimais.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl privalomojo nurodymo vykdymo tvarkos ir lex retro non agit principo taikymo

 

13.       Bendrosiose vykdymo procesą reglamentuojančiose CPK normose įtvirtinta, kad pagal CPK VI dalyje nustatytas taisykles vykdytini ir kitų institucijų bei pareigūnų sprendimai, kai tarptautinėmis sutartimis ir įstatymais nustatytas jų vykdymas civilinio proceso tvarka (CPK 584 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

14.       Pagrindas vykdymo veiksmams atlikti yra XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 straipsnio 1 dalis). Be kitų, vykdomaisiais dokumentais laikytini kitų institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai (CPK 587 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

15.       Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio TPSVPĮ 14 straipsnio 2 dalyje (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2578 redakcija) nustatyta, kad Inspekcijos pareigūnas per 10 darbo dienų nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui privalomąjį nurodymą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo arba negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija privalomąjį nurodymą perduoda priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl privalomojo nurodymo teisėtumo arba privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo. Tokiais atvejais privalomasis nurodymas, jeigu buvo skundžiamas jo teisėtumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti privalomojo nurodymo įsiteisėjimo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi privalomojo nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl privalomojo nurodymo termino nepratęsimo (TPSVPĮ 14 straipsnio 7 dalis). Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas privalomasis nurodymas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (TPSVPĮ 14 straipsnio 8 dalis).

16.       Pažymėtina, kad pagal iki 2017 m. sausio 1 d. galiojusio TPSVPĮ (2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-459 redakcija) nuostatas toks statybos valstybinės priežiūros pareigūno surašytas privalomasis nurodymas nebuvo pripažįstamas vykdomuoju dokumentu, todėl jei asmuo neįvykdė per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio nurodymo arba negavo statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija turėjo kreiptis į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį nurodymą (TPSVPĮ 14 straipsnio 6 dalis).

17.       Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Inspekcija 2016 m. gruodžio 16 d. surašė savavališkos statybos aktą ir 2016 m. gruodžio 28 d. privalomuoju nurodymu UAB Gretvėja nurodė pašalinti šios statybos padarinius per nustatytą terminą (iki 2017 m. birželio 28 d.). Savavališko statybos akto ir privalomojo nurodymo teisėtumas buvo apskųstas teismui: atsakovė UAB Gretvėja“ kreipėsi į teismą dėl nurodytų savavališkos statybos akto ir privalomojo nurodymo panaikinimo. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu UAB Gretvėja“ ieškinys atmestas. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 29 d. sprendimas paliktas nepakeistas. Įsiteisėjus teismo sprendimui nenaikinti privalomojo nurodymo, ieškovė 2017 m. gruodžio 7 d., vadovaudamasi iki 2017 m. sausio 1 d. galiojusiu TPSVPĮ (kreipimosi į teismą metu negaliojusiu teisės aktu), prašė teismo įpareigoti atsakovę įvykdyti privalomąjį nurodymą. Teismai atsisakė priimti ieškovės ieškinį.

18.       Ieškovė, ginčydama tokį teismų procesinį sprendimą, kelia klausimą dėl netinkamai taikyto lex retro non agit principo: TPSVPĮ, įsigaliojusiame nuo 2017 m. sausio 1 d., įtvirtinta nauja nuostata, kad įstatyme nustatyta tvarka surašyti atitinkami privalomieji nurodymai yra vykdomieji dokumentai, vykdomi Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, tačiau įstatyme nenustatyta, jog šio įstatymo nuostatos dėl savavališkos statybos taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo. Dėl to tik po šio įstatymo įsigaliojimo Inspekcijos surašyti privalomieji nurodymai pašalinti savavališkos statybos padarinius, ieškovės nuomone,  yra vykdomieji dokumentai, vykdomi Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

19.       Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 straipsnio 8 dalis), t. y. taikomos tos proceso teisės normos, kurios galioja proceso metu. Taigi civiliniame procese galioja priešinga taisyklė nei taikytina materialiosioms teisės normoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277-313/2016, 23 punktas; 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-525-219/2016, 25 punktas). Teisiniams santykiams taikomos tos normos, kurios galiojo jų atsiradimo metu, o procesiniams veiksmams taikomos jų atlikimo metu galiojančios proceso teisės normas, t. y. civilinio proceso dalyvių elgesys turi atitikti tuo metu galiojančias proceso normas. Vykdomojo dokumento pateikimas priverstiniam vykdymui yra vykdymo stadija (CPK VI dalis), todėl vykdomojo dokumento pateikimui priverstinai vykdyti, vadovaujantis CPK 3 straipsnio 8 dalimi, taikomos CPK normos, kurios galioja vykdomojo dokumento pateikimo antstoliui priverstinai vykdyti metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396-611/2015).

20.       Nagrinėjamu atveju privalomojo nurodymo, kaip vykdomojo dokumento, teisinė galia atsirado Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi patvirtinus šio akto teisėtumą, t. y. vykdomojo dokumento galią šis nurodymas įgijo jau galiojant naujos redakcijos įstatymui. Vykdomojo dokumento pateikimas antstoliui vykdyti yra procesinis veiksmas, atliekamas vykdymo procese (CPK 650 straipsnis 1 dalis). Minėta, procesiniai veiksmai dėl tokio vykdomojo dokumento turi būti atliekami pagal tuo metu galiojančias proceso teisės normas. Pažymėtina, kad ieškovės surašyto privalomojo nurodymo turinys yra aiškus, jame nurodyti visi vykdomojo dokumento turinį sudarantys nurodymai: privalomąjį nurodymą išdavusio asmens pavadinimas, duomenys apie asmenį, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas, duomenys apie savavališkos statybos aktą, privalomojo nurodymo pašalinti padarinius esmė, turinys ir teisinis pagrindas, įvykdymo terminas ir kt. Toks privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius turinys atitinka Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1V-136 patvirtintus privalomojo nurodymo rekvizitus (išskyrus tik nuorodą, kad neįvykdžius privalomojo nurodymo, jis perduotinas priverstinai vykdyti antstoliui) ir CPK 648 straipsnio 1 dalies reikalavimus.  

21.       Nutarties 20 punkte nurodytos aplinkybės sudarė pagrindą teismams pripažinti, kad šiuo atveju Inspekcijos pareigūno surašytas privalomasis nurodymas laikytinas vykdytinu dokumentu (CPK 584 straipsnio 2 dalies 2 punktas), kuris tiesiogiai jį priėmusios institucijos perduodamas vykdyti antstoliui. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismai pagrįstai rėmėsi ne lex retro non agit principu, bet procesinio įstatymo galiojimo nuostata (CPK 3 straipsnio 8 dalis).

22.       Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismo išvada padaryta tinkamai aiškinant ir taikant proceso teisės normas. Dėl to ieškovės kasacinio skundo argumentai atmestini kaip nesudarantys pagrindo pakeisti ar panaikinti apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą.

23.       Dėl kitų kasacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nesudaro CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatyto pagrindo.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

24.       Kasaciniame teisme patirta 5,79 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 27 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Atmetus kasacinį skundą, šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš ieškovės (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Priteisti iš ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (j. a. k. 288600210) 5,79 Eur (penkis Eur 79 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo. Ši valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai        Gražina Davidonienė 

 

 

        Virgilijus Grabinskas

 

 

        Birutė Janavičiūtė


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CPK 584 str. Vykdytini dokumentai
  • CPK 586 str. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindai
  • CPK 587 str. Vykdomieji dokumentai
  • CPK 3 str. Bylų nagrinėjimas pagal galiojančią teisę
  • 3K-3-277-313/2016
  • CPK 650 str. Vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti
  • CPK 648 str. Vykdomojo dokumento turinys
  • CPK 79 str. Bylinėjimosi išlaidos