Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2015-05-21][nuasmenintas sprendimas byloje][e2A-606-180-2015].docx
Bylos nr.: e2A-606-180/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 188710638 atsakovas
UAB „BELAM TELEKOMUNIKACIJOS“ 110723520 Ieškovas
UAB „LEMMINKAINEN LIETUVA“ 122657512 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
2.1.1.3. dėl viešojo pirkimo-pardavimo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. e2A-606-180/2015

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-02696-2014-5              Procesinio sprendimo kategorija 45.4

(S)

 

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. gegužės 21 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus,

sekretoriausiant Joanai Tamašauskienei,

dalyvaujant: ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Belam telekomunikacijos“ atstovei advokatei L. Š.,

atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovui advokatui D. S.,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Belam telekomunikacijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-883-345/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Belam telekomunikacijos“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo (trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Lemminkainen Lietuva“), ir

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

Ieškovas UAB „Belam telekomunikacijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. (11.7)2-5598 atmesti UAB „Belam telekomunikacijos“ pasiūlymą. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Atsakovas pirko Daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos bandomąjį projektą (toliau-Pirkimas). Ieškovas pateikė pasiūlymą, tačiau perkančioji organizacija jį 2014 m. lapkričio 7 d. atmetė dėl to, kad neatitiko kvalifikacijaPirkimo sąlygų 11.5 punkto reikalavimo dalies reikalavimo, kad tiekėjas, be kita ko, turi būti atestuotas atlikti ypatingų statinių kategorijos „kiti statiniai“ statinio dalies statybos darbus, nors šio reikalavimo, ieškovo įsitikinimu, tiekėjams perkančioji organizacija nepagrindė, nes nebuvo nurodžiusi, kur bus atliekami „kitų statinių“ statybos darbai. Atmetusi pretenziją perkančioji organizacija tik nurodė, kad už kelio juostos, kurioje ketinama įrengti daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos postus, yra melioracijos įrenginiai, prie kurių „esant poreikiui, bus poreikis prisijungti“.

Ieškovo įsitikinimu, Pirkimo sąlygų 11.5 punkte nustatytas reikalavimas būti atestuotam statinių kategorijoje „kiti statiniai“ yra perteklinis ir neproporcingas, nes nesusijęs su Pirkimo objektu. Melioracijos darbai nenumatyti nei Pirkimo sąlygose, nei techninėje specifikacijoje, nei perkančiosios organizacijos teiktuose raštuose tiekėjams. Poreikis atlikti melioracijos darbus net negali kilti fiziškai, nes dėl naujai įrengiamų daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės sistemos ir judančių transporto priemonių svėrimo sistemos postų nei viename kelio ruože, kuriame tokie postai bus įrengiami, neatsiras papildomo gruntinio ar lietaus vandens, dėl to neatsiras poreikio apskritai atlikti su melioracijos įrenginiais susijusius darbus. Pirkimo objektas savo funkcijomis ir pobūdžiu nėra susijęs nei su vienu iš statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 IX ir IX skyriuose nurodytų statinių, todėl nepagrįstai Pirkimo sąlygų 11.5 punkte iš tiekėjų reikalaujama būti atestuotam ypatingų statinių grupėje „kiti statiniai“. Net jeigu ir kiltų poreikis prisijungti prie melioracijos įrenginių, vykdant Pirkimo objekto darbus, melioracijos įrenginiai nėra priskiriami ypatingų statinių kategorijai, o prisijungimas prie melioracijos įrenginių nėra ir negali būti laikomas melioracijos įrenginių statybos darbais. Jeigu prisijungimas prie melioracijos statinių galėtų būti laikomas statybos darbais, visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams turėjo būti numatytas reikalavimas turėti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 patvirtintų Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių tvarka išduotą melioracijos statinių statybos kvalifikacijos atestatą, už kurio išdavimą yra atsakinga Žemės ūkio ministerija.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė.

Teismas ieškovo argumentus, kad Pirkimo sąlygų 11.5 punkte nustatytas reikalavimas būti atestuotam statinių kategorijoje „kiti statiniai“ yra perteklinis ir neproporcingas, nes Pirkimo objektas savo funkcijomis ir pobūdžiu nėra susijęs nei su vienu iš statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 IX ir IX1 skyriuose nurodytų statinių, atmetė kaip nepagrįstus ir nurodė, kad perkančiosios organizacijos turi teisę tiekėjams kelti teisės verstis atitinkamos statybos darbais reikalavimus, kuriems kvalifikacijos atitiktis įrodytina specifiniais dokumentais (atestatais). Statybos darbų viešajame pirkime atitiktis minimaliam tiekėjų (rangovo) kvalifikacijos reikalavimui – teisei verstis veikla, nustatoma pagal tris pagrindinius statybos darbų rangovo kvalifikacijos parametrus: 1) statinio, kuriame statybos darbai turi būti vykdomi, kategoriją (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingas statinys); 2) grupę (pastatai (gyvenamieji ar negyvenamieji), inžinieriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inžinieriniai tinklai, kiti statiniai); 3) perkamų darbų statybos sritį (bendrieji ar specialieji statybos darbai).

Pirkimo sąlygų 11.5 punkte po jo patikslinimo buvo nustatyta, kad tiekėjas turi būti atestuotas atlikti statinio dalies statybos darbus: Statinių kategorijos: ypatingi statiniai; Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės); inžinieriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinierinių sistemų įrengimas. Tai, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą, turi įrodyti pateikęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotą įmonės kvalifikacijos atestatą arba teisės pripažinimo pažymą.

Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija du kartus (2014-09-22 raštu Nr. (11.7)2-4470 ir 2014-10-07) prašė ieškovą patikslinti kvalifikaciją, įskaitant ieškovo kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygų 11.5 punkte nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui, o būtent: įrodyti, kad jungtinės veiklos partnerių grupė yra atestuota statinių grupėje: kiti statiniai, tačiau tokie įrodymai nebuvo pateikti. Ieškovas tik nurodė, kad šis kvalifikacinis reikalavimas yra nepagrįstas, todėl netaikytinas.

Teismas sprendė kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą, pažymėjo, kad sutinka su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis;(sąlygų) neginčijo, todėl sąlygų nuostatos jam privalomos. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, pagrįstai, nepatikslinus netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, pasiūlymą atmetė (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., VPĮ 32 str. 6 d.,  VPĮ 32 str. 1 d.).

Ieškovo argumentai, kad įgyvendinant Pirkimo objektą nebus statomas nei  vienas iš statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 IX skyriuje „Kiti statiniai“ išvardintų statinių, neįrodyta. Šalys neginčija, jog ruožuose, kuriuose planuojama įrengti daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos postus, už kelio juostų ribų yra melioracijos įrenginiai, prie kurių, esant poreikiui, bus reikalinga prisijungti (perkančiosios organizacijos 2014-10-17 raštas Nr. (11.7)2-5093. Atsakovas nurodė, kad už kelio juostų ribų esančiuose melioracijos įrenginiuose reikės atlikti darbus juose ir su jais, t. y., atliekant Pirkimo sąlygose numatytus darbus reikės melioracijos įrenginius rekonstruoti arba naujai įrengti, iškeliant juos iš pakelės griovių zonos, kelio juostos ribose, todėl šie darbai priskirtini statybos darbams (Statybos įstatymo 2 str. 15 d., Melioracijos įstatymo 1 str.), kuriuos atlikti reikalingas atsakovo reikalaujamas kvalifikacinis atestatas, suteikiantis teisę atlikti darbus kituose statiniuose. Iš atsakovo pateikto priedo Nr. 2 teismas sprendė, kad už kelio juostos ribos yra melioracijos sistemos įrenginiai ir kelias bus rekonstruojamas kelio juostos ribose, į kurias patenka melioracijos sistemų įrenginiai. Dėl šių priežasčių, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad, nesant ginčijamo Pirkimo sąlygų 11.5 punkto reikalavimo, susidarytų situacija, kai Pirkimą laimėjęs tiekėjas negalėtų tinkamai įvykdyti Pirkimo sutarties.

Ieškovo pateiktą projekto dalies R. G., atestuoto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotu kvalifikacijos atestatu, raštą, teismas vertino kritiškai, kadangi raštas grindžiamas R. G. subjektyvia nuomone, kurią pateikė kaip UAB „Lemminkainen Lietuva“ projekto dalies vadovas.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

 

Ieškovas UAB „Belam Telekomunikacijos“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. sprendimą ir priimti naują – ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo argumentai:

1. Teismas netinkamai aiškino materialinės teisės normas, susijusias su statybos darbų skirstymu pagal kategorijas. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-10-18 įsakymu Nr. D1-772 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1,01.06:2013 „Ypatingi statiniai“), melioracijos įrenginiai nėra priskiriami ypatingų statinių kategorijai.

Melioracijos statinių statybai yra reikalingas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 patvirtintų Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių tvarka išduodamas melioracijos statinių statybos kvalifikacijos atestatas, už kurio išdavimą yra atsakinga Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Tokio papildomo reikalavimo nebuvimas tik įrodo, kad reikalavimas tiekėjams buvo nustatytas Perkančiajai organizacijai netinkamai įvertinus savo poreikius. Ginčo reikalavimu siekiama dirbtinai riboti tiekėjų konkurenciją, o ne iš tiesų atrinkti kvalifikuotą tiekėją.

2. Pirkimo sąlygose, įskaitant ir Techninę specifikaciją, nebuvo numatyti melioracijos statybos darbai (juos perkančioji organizacija pirmą kartą paminėjo atmesdama ieškovo pasiūlymą). Be to, melioracijos statybos darbų poreikis pagal Pirkimo sąlygas negali egzistuoti fiziškai (dėl naujai įrengiamų daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės sistemos ir judančių transporto priemonių svėrimo sistemos postų nei viename kelio ruože, kuriame tokie postai bus įrengiami, neatsiras papildomo gruntinio ar lietaus vandens, dėl to neatsiras poreikio apskritai atlikti su melioracijos įrenginiais susijusius darbus), o vien prisijungimas prie melioracijos įrenginių nėra melioracijos įrenginių statybos darbai . Statyba veikla, kurios tikslas pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį (Statybos įstatymo 2 str. 13 p.). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys (2013 m. rugsėjo 6 d, redakcija) 7 punkte nustatyta, kad yra šios statinio statybos rūšys: naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio remontas (kapitalinis arba paprastasis) ir statinio griovimas. Be to, didžiausias atliekamų kelio rekonstrukcijos darbų gylis neviršys 1,35 m. (pagal Techninės specifikacijos 11 punktą – neviršys 1 m.), todėl nepasieks melioracijos įrenginių.

3. Neišviešinusi Pirkimo dokumentuose melioracijos statinių statybos darbų poreikio Pirkimo dalyviams, perkančioji organizacija negalėjo tokių darbų poreikiu remtis ir vėliau, grįsdama savo nepateisinamą kvalifikacijos reikalavimą teikėjams – turėti teisę atlikti melioracijos darbus. Pirkimo sąlygos turi būti aiškios (VPĮ 24 str. 8 d.) ir be dviprasmybių, o neaiškių Pirkimo sąlygų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai.

Pirkimo sąlygų 11.5 punkto dalis, reikalaujanti, kad tiekėjas turėtų atestatą ypatingos statinių kategorijos „kiti statiniai statinio dalies statybos darbams atlikti, nesusijusi su Pirkimo objektu ir nėra būtina Pirkimo objekto įgyvendinimui, todėl toks reikalavimas tiekėjams nepateisinamas.

Visi pirkimo dokumentuose keliami kvalifikaciniai reikalavimai privalo būti pagrįsti būtinybe tinkamai organizuoti perkančiosios organizacijos veiklą (Teisingumo Teismo 2002-09-17 sprendimas Concordia Bus Finland, byloje C-513/99, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Konkrečiai sutarčiai nustatyti minimalūs pajėgumo reikalavimai turi būti proporcingi sutarties dalykui (Teisingumo Teismo 2005-03-03 sprendimas Fabricom sujungtose bylose Nr. C-21/03 ir C-34/0.). Nors ieškovas yra kvalifikuotas ir pajėgus suteikti Pirkimo objektą, jis yra pašalintas iš Pirkimo dėl neproporcingos sąlygos.

4. Tam, kad būtų galima objektyviai atsakyti į klausimus, ar į Pirkimo objektą patenka melioracijos įrenginių statybos darbai ir ar jie gali būti priskiriami ypatingiems statiniams, ieškovas pirmosios instancijos teismui teikė prašymą skirti ekspertizę, siekiant nustatyti ar Pirkimo objektas apima ypatingosios statinių kategorijos melioracijos įrenginių statybos darbus, ar Perkančioji organizacija pagrįstai Pirkimo sąlygų 11.5 punkto nuostata reikalavo atestato ypatingai statinių kategorijai „kiti statiniai statinio dalies statybos darbams atlikti. Teismas šio ieškovo prašymo nesprendė, dėl jo nepasisakė, todėl egzistuoja absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas – teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus (CPK 329 str. 2 d. 7 p.).

5. Kai pirkimo dokumentai yra neaiškus, netikslūs ar dviprasmiški, nes prieštarauja imperatyviems įstatymų reikalavimams, toks Pirkimo dokumentų netikslumas, neaiškumas ir dviprasmiškumas yra pagrindas Pirkimo sąlygas ir pačias pirkimo procedūras pripažinti neteisėtomis, net jeigu Pirkimo dalyviai neprašė paaiškinti pirkimo dokumentų ar neskundė perkančiosios organizacijos sprendimų dėl tokių dokumentų patvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-16 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-820/2011 ir kt.). Nagrinėjamu atveju reikalavimas turėti Pirkimo sąlygų 11.5 punkte nurodytą kvalifikacijos atestatą yra neteisėtas, kadangi objektyviai tokių darbų poreikis negali kilti. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai turi tiesiogiai sietis su viešojo pirkimo sutartimi ir negali būti pertekliniai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-787/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

6. Ieškovas savo teises gina laiku (neteisėta Pirkimo sąlygų sąlyga negalioja ab initio), todėl nesivadovautina teismų praktika, kad dėl sąlygos buvo reikalinga teikti pretenziją.

 

Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jo (apeliacinio skundo) netenkinti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:

1. Ginčijamas Pirkimo sąlygų 11.5 sąlygos reikalavimas yra susijęs su Pirkimo objektu ir yra teisėtas ir proporcingas. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį” (STR 1.01.09:2003) prie „Kitų statinių” kategorijos priskiriami ir melioracijos statiniai. Šalys neginčija, jog ruožuose, kuriuose planuojama įrengti daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos postus, už kelio juostų ribų yra melioracijos įrenginiai. Pirkimo sąlygų 11.5 punkto reikalavimas įtrauktas įvertinus tai, kad bent dvejuose ruožuose, kuriuose planuojama įrengti daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos postus, už kelio juostos ribų yra melioracijos įrenginiai ir reikės (gali prireikti) atlikti darbus juose ir su jais. Kadangi diegiant perkamas sistemas bus rekonstruojamas kelias kelio juostos ribose, į kurias patenka melioracijos sistemų įrenginiai (sausintuvai, rinktuvai, paviršinio vandens nuleistuvai), į Pirkimo sąlygas buvo būtina įtraukti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus, susijusius su melioracijos statybų darbais, t. y. reikalavimą tiekėjams turėti teisę atlikti tokius darbus.

2. Perkančioji organizacija iš teikėjų nebuvo gavusi skundų, pretenzijų, prašymo paaiškinti šioje byloje ginčijamo Pirkimo sąlygų 11.5 punkte numatyto reikalavimo dėl „kitų statinių“. Ieškovas, teikdamas pasiūlymą, sutiko su Pirkimo sąlygomis, o reikalavimą būti atestuotam statinių kategorijoje „kiti statiniai“ ieškovas pradėjo ginčyti tik tuomet, kai perkančioji organizacija pradėjo kelti pagrįstas abejones dėl ieškovo pateiktų dokumentų atitikimo nustatytiems reikalavimams.

3. Jeigu perkančioji organizacija viešojo pirkimo konkurso metu pakeistu jos sąlygas, įskaitant ir tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų aiškinimą, pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009), taip pat skaidrumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07- 31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

4. Pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl visų reikalavimų ir neprivalo pasisakyti dėl tų teisės klausimų, kurių išsprendimas neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui.

 

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Apeliacinis skundas tenkintinas.

Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 4238 str.).

 

Dėl Pirkimo sąlygos pagrįstumo

 

Byloje kilo ginčas ar atsakovas pagrįstai reikalavo, kad apeliantas, remiantis Pirkimo sąlygų 11.5 punkto pagrindu pateiktų atestatą, suteikiantį teisę atlikti statinio statybos darbus ypatingų statinių kategorijoje „kiti statiniai“, t. y. atlikti darbus, susijusius su kelio ruožo teritorijoje esančiais melioracijos įrenginiais.

Ginčo Pirkimo sąlygų 11.5 punktas priskirtas prie tiekėjų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Jame nustatyta, kad „tiekėjas turi būti atestuotas atlikti statinio dalies statybos darbus: Statinių kategorijos: ypatingi statiniai; Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: elektros (žemosios įtampos); kiti statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas“. Atitiktį šiems reikalavimams tiekėjai turi įrodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotu įmonės kvalifikacijos atestatu arba teisės pripažinimo pažyma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. D1-549 „Dėl statybos techninio reglamento 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos tiekėjo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės tiekėjo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių  teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ patvirtinimo“ ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro  2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ ir jų pakeitimais. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apelianto pasiūlymas atmestas dėl to, kad pagal paminėtą punktą nei vienas jungtinės grupės dalyvis nebuvo atestuotas statinių grupėje „kiti statiniai“. Apelianto įsitikinimu, įvertinus pirkimo objektą, jis dėl savo funkcijų ir pobūdžio nesusijęs nei su vienu iš statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 IX ir IX1 skyriuose nurodytų statinių. Atsakovas  teigia, kad atliekant perkamus darbus, gali kilti poreikis prisijungti prie šalia kelio esančių melioracijos įrenginių, kurie pakliūna į „kitų statinių“ kategoriją. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso metu, atsakovo atstovas patvirtino, kad Pirkimo sąlygų 11.5 punkte kategorija „kiti statiniai“ apima ypatingus statinius. 

V24 straipsnis įpareigoja perkančiąją organizaciją parengti pirkimo dokumentus taip, kad jie būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Neigiami padariniai, kylantys dėk netinkamo (neaiškiai, su dviprasmybėmis) Pirkimo dokumentų sąlygų reikalavimų formulavimo, tenka perkančiajai organizacijai, o neaiškumai turi būti aiškinami teikėjo naudai.

Nėra ginčo ir teismų praktikoje pripažįstama, kad perkančioji organizacija turi teisę tiekėjams kelti specialius teisės verstis atitinkamos statybos darbais reikalavimus, kuriems kvalifikacijos atitiktis įrodytina specialiais dokumentais (atestatais), jei perkamais statybos darbais bus pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauji, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esami ypatingi statiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Kai pirkimo sąlyga dėl teisės verstis veikla Pirkimo dokumentuose įtvirtinta in absracto, ji (jos turinys) sistemiškai aiškintina kartu su kitais perkančiosios organizacijos iškeltais reikalavimais, kuriuose apibrėžtas pirkimo objektas (pvz., techninė specifikacija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014). Pirkimo dokumentuose įtvirtinti reikalavimai, įskaitant pirkimo objektui ir tiekėjų kvalifikacijai, turi tiesiogiai sietis su viešojo pirkimo sutartimi ir negali būti pertekliniai. Taigi reikalavimai turėti atestatus darbams su tam tikrais statiniais yra pateisinami ir teisėti tik tada, kai dėl pirkimo objekto specifikos bus reikalinga atlikti tokius darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-590/2013). Priešingu atveju būtų sukuriamos prielaidos tokiai situacijai, kai be pateisinamos priežasties tiekėjai, turintys teisę atlikti darbus, jų negalėtų atlikti, jei neturėtų atitinkamo teisę verstis veikla suteikiančio dokumento (atestato), nors perkančiosios organizacijos įsigyjamiems darbams toks dokumentas apskritai neprivalomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

Kadangi ieškovo pasiūlymas buvo atmestas būtent tuo pagrindu, kad nebuvo pateikti įrodymai, jog tiekėjas atestuotas atlikti darbus ypatingų statinių grupėje „kiti statiniai“, turint omeny melioracijos įrenginius, svarbu nustatyti, ar pirkimo objektas yra susijęs su darbais, atliktinais tokioje statinių grupėje („kiti statiniai“), ar tokiems darbams atlikti būtina atestacija, nes tik tokiu atveju kvalifikacinis Pirkimo sąlygų 11.5 punkte numatytas reikalavimas, dėl kurio buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, būtų pripažintas teisėtu.

Atsakovas reikalavimą tiekėjui būti atestuotu statinių grupėje „kiti statiniai“ grindžia prielaida, kad vykdant perkamus darbus gali reikti keliose vietose (priklausomai nuo to, kur bus numatytos konkrečios įrengiamų stebėjimo postų vietos) jungtis prie šalia kelio esančių melioracijos įrenginių. Nors pirmosios instancijos teismas Pirkimo sąlygų 11.5 punkte numatytą kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams pripažino pagrįstu, tačiau sutikti su tokia išvada nėra pagrindo, nes ji padaryta netinkamai aiškinant ir taikant ypatingų statinių ir kitų statinių kategorijas apibrėžiančius ginčui aktualius teisės aktus. Pirmosios instancijos teismas, kaip ir atsakovas, išvadą, kad melioracijos statiniai, kaip „kiti statiniai“ priskirtini ypatingiems statiniams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (ginčui taikytina STR redakcija, galiojusi iki 2014 m. spalio 8 d.) pagrindu. Šio teisės akto IX skyriui „Kiti statiniai“ priskirti Hidrotechnikos statiniai, kuriems taip pat priklauso ir melioracijos statiniai (11.14 p.). Naujos redakcijos STR Hidrotechnikos statiniai priskirti Inžinierinių statinių grupei. Aiškinant paminėto STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ turinį, apeliacinės instancijos teismui nekyla abejonių, kad šiuo teisės aktu siekta tik apibrėžti (klasifikuoti) atskirų statinių, jų grupių (pogrupių) naudojimą pagal paskirtį, t. y. pagal jų panaudojimo sritį, pagrindines funkcijas. Čia statiniai neskirstomi nei į ypatingus, nei į nesudėtingus ar kitokius pagal savo ypatybes statinius, todėl sprendžiant dėl statinių pobūdžio, paminėtas STR 1.01.09:2003 netaikytinas. Šis teisės aktas taip pat nereglamentuoja rangovų atestavimo darbams, vykdomiems tam tikrose statinių grupėse, tvarkos.

Paminėta, kad atsakovas reikalavo, kad tiekėjas būtų atestuotas ypatingų statinių „kiti statiniai“, turint omeny melioracijos statinius, grupėje. Apeliantas patvirtino, kad jis taip pat suprato, kad „kiti statiniai“ atsakovo buvo priskirti prie ypatingų statinių. Kadangi ginčas kilęs dėl darbų, galimų melioracijos statiniuose, esančiuose prie kelių ruožų, ar su jais, tai ginčui aktualus Melioracijos įstatymas, kurio 2 straipsnio 5 dalis apibrėžia melioracijos statinius, jais įvardijant melioracijai naudojamus įvairius statinius (griovius, slenksčius, greitvietes, vandens pralaidas, drenažo rinktuvus ir sausintuvus, siurblines, tvenkinių žemės užtvankas, pylimus, drėkinimo vamzdynus, šulinius, vandens nuleistuvus ir kitus. Analogiškos nuostatos įtvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 patvirtintame Melioracijos techniniame reglamente MTR 2.02.01:2006 (10 p.) Ar šie paminėti statiniai priskirtini ypatingų statinių kategorijai ir dėl to būtina gauti atsakovo reikalautą atestatą, išduodamą aplinkos ministro nustatyta tvarka, atsako Statybos techninis reglamentas STR 1.01. 06:2010 „Ypatingi statiniai“, kuriame nustatytas ypatingų statinių, kaip jie suprantami Statybos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje, kategorijai priskiriamų statinių sąrašas. Melioracijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje išvardintų melioracijos statinių šiame sąraše nėra. Tokie statiniai į ypatingų statinių kategoriją nepatenka ir pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 3 dalies prasmę. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad melioracijos statiniai nėra ypatingi statiniai ir darbams juose ar su jais atlikti atsakovo reikalaujamo atestato, išduodamo specialia, aplinkos ministro nustatyta tvarka, nereikia. Paminėtas Melioracijos techninis reglamentas MTR 2.02.01:2006 (7 p.) nustato, kad melioracijos statinių statybai taip pat išduodami leidimai, tačiau kita tvarka – Melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2006 nustatyta tvarka, tačiau reikalavimas turėti tokį leidimą atsakovo Pirkimo dokumentuose nebuvo nustatytas.

Atsakovas ginčo leidimo veikti ypatinguose „kituose statiniuose (melioracijos statiniuose) būtinybę taip pat sieja su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 patvirtintu Statybos techniniu reglamentu STR. 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“. Šis aprašas nustato inžinieriams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti šio statybos techninio reglamento 1.1 punkto 1.1.1.-1.1.12. papunkčiuose nurodytų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarką. Pastarojo reglamento 1.1 punkto 1.1.1-1.1.12 papunkčiuose melioracijos įrenginių nėra, o (paminėta) į ypatingų statinių, darbui su kuriais reikalingas atestavimas, kategoriją melioracijos statiniai (įrenginiai) nepatenka. Statybos techninis reglamentas  1.02.06:2012 yra suderintas su Statybos įstatymu (8.1 p.), taip pat Statybos techniniu reglamentu STR 1.01. 06:2010 „Ypatingi statiniai“(8.10 p.), statybos techniniu reglamentu STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį: (8.18 p.). Kvalifikacijos atestatai išduodami 1 punkto 1.1.1-1.1.12 papunkčiuose nurodytoms pareigoms eiti, pareiškėjui nurodant statinius pagal jų naudojimo paskirtį (nurodant naudojimo paskirtį nukreipiama į 8.18 punkte paminėtą statybos techninį reglamentą 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį), priskiriamus ypatingų statinių kategorijai (dėl priskyrimo ypatingų statinių kategorijai nukreipiama į 8.10 punkte nurodytą statybos techninį reglamentą STR 1.01. 06:2010 „Ypatingi statiniai“). Teisėjų kolegija sprendžia, kad atestavimas reikalingas darbui su ypatingais statiniais, kurie apibrėžiami Statybos techniniame reglamente 1.01. 06:2010 „Ypatingi statiniai“, o ne kokiai nors statinių grupei, išskirtai pagal statinių naudojimo paskirtį. Kvalifikacijos atestatas reikalingas tik tiems pagal naudojimo paskirtį statybos techniniame reglamente Nr. 1.01.09:2003 nurodytiems statiniams, kurie yra pripažįstami ypatingais statiniais pagal statybos techninį reglamentą Nr. 1.01.06:2010.

Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Pirkimo sąlygose nebuvo konkrečiai nurodyta, koks atestatas ir kokiems darbams atlikti reikalingas. Išnagrinėjus ir įvertinus pirkimo dokumentus (I tomas, II tomas- Techninė specifikacija), juose nerasta net užuominų apie darbus melioracijos statiniuose. Atsakovas apie tai teikė prieštaringus paaiškinimus (rašytiniai ir žodiniai paaiškinimai), vienu metu darydamas prielaidą, kad tokie darbai (susiję su melioracijos statiniais) gali būti atliekami, kitą kartą jau aiškino, kad tokie darbai bus atliekami, tačiau konkrečių duomenų apie tai nepateikė. Tam, kad Pirkimo sąlygos atitiktų joms keliamus aiškumo reikalavimus, jose potencialiems tiekėjams turėjo būti aiškiai suformuluoti kvalifikacijos reikalavimai, įskaitant ir reikalavimus turėti reikalingus leidimus, apibrėžiant (bent preliminariai) numatomus darbus, kuriems reikalingi konkretūs atestatai, leidimai. Dėl atsakovo neaiškios Pirkimo dokumentų 11.5 punkto sąlygos, neįvardijus darbų melioracijos statiniuose ar su jais, melioracijos statiniams nesant ypatingiems statiniams, apeliantas neturėjo pagrindo teikti, o atsakovas reikalauti aplinkos ministro nustatyta tvarka išduodamo atestato darbams ypatinguose statiniuose “kiti statiniai“, t. y. darbams melioracijos statiniuose ar darbams su jais.

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nebuvo aiškūs ne tik Pirkimo dokumentai, bet ir perkančioji organizacija buvo nepakankamai aktyvi aiškindama konkurso sąlygas. Tiek prašydama patikslinti duomenis, tiek 2014 m. lapkričio 7 d. atmesdama ieškovo pasiūlymą dėl jo neatitikimo Pirkimo sąlygoms, atsakovas tik nurodė, kad tiekėjas neatestuotas statinių kategorijoje „kiti statiniai“, ir tik 2014 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. (11.7)2-6017 atmetęs apelianto pretenziją atsakovas paaiškino, kad reikalauja iš tiekėjo atestato statinių grupėje „kiti statiniai“ dėl to, kad pagal Statybos techninį reglamentą, klasifikuojantį statinius pagal jų naudojimo paskirtį, prie ypatingų „kitų statinių“ priskiriami ir melioracijos statiniai, o Pirkimo sąlygų 11.5 punkte toks reikalavimas yra įtrauktas įvertinus tai, kad bent dviejose ruožuose, kuriuose planuojama įrengti daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės ir eismo sistemos stebėjimo sistemos postus, už kelio juostos yra melioracijos įrenginiai, prie kurių, esant poreikiui, bus poreikis prisijungti. Tai, kad kiti tiekėjai turėjo atestatus darbams ypatinguose statiniuose „kiti statiniai“, nereiškia, kad tai patvirtina tokio atestato darbams melioracijos statiniuose, kaip ypatinguose statiniuose, kurie nėra tokie, būtinybę.

Ginčo Pirkimo sąlygos turinio neaiškumas, o taip pat neįvardijimas galimų bandomojo projekto įgyvendinimo darbų, betarpiškai susietų su ginčo sąlyga (reikalavimu turėti konkretų atestatą konkretiems darbams), dėl ko tiekėjui (apeliantui) buvo sudaryta kliūtis dalyvauti Pirkime, pažeidžia VPĮ 3 straipsnio esminius principus – lygiateisiškumo ir nediskriminavimo. Dėl šios priežasties atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimas atmesti UAB „Belam telekomunikacijos“ pasiūlymą naikinamas, grąžinat pasiūlymą į jo nagrinėjimo ir vertinimo stadiją. Atsakovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad Pirkimas nėra pasibaigęs, pirkimo sutartis nesudaryta, todėl nėra kliūčių vertinti tiekėjų kvalifikaciją bei pasiūlymus iš naujo.

Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta. Apelianto prašymo skirti byloje ekspertizę nėra pagrindo tenkinti, nes sprendimui priimti pakanka bylos duomenų.

Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas ir pažeidė procesines teisės normas – neištyrė ir tinkamai neįvertino reikšmingų bylai faktinių aplinkybių, pažeidė pareigą bylą išnagrinėti visapusiškai ir objektyviai (CPK 185 str., 329 str. 1 d., 330 str.). Dėl to priėmėm nepagrįstą sprendimą, kuris naikinamas, priimant naują sprendimą. 

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

Kadangi ieškinys tenkinamas, apeliantui iš atsakovo priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Nustatyta, kad apeliantas turėjo šias išlaidas: 217 Eur (atitinka 750 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, 217 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, 7 846,91 Eur procesinių dokumentų parengimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme ir 3 115,76 Eur apeliacinio skundo parengimo išlaidų. Nustatant priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį atsižvelgiama į rekomenduojamus maksimalius priteistinus advokato paslaugų išlaidų atlyginimo dydžius (teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymas, keičiantis 2004-04-02 įsakymą Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“), į bylos apimtį, jos sudėtingumą dėl faktinių aplinkybių bei materialinės teisės aktų taikymo ir aiškinimo, sprendžiama, kad nėra pagrindo nukrypti nuo paminėtų Rekomenduojamų dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžių, todėl apelianto atstovo – advokato, paslaugų apmokėjimo išlaidų atlyginimas apeliantui priteistinas iš dalies, neviršijant numatytų rekomenduojamų maksimalių dydžių – 3 626 Eurų procesinių dokumentų rengimo pirmosios instancijos teismui išlaidų (1 743 Eur ieškinio parengimo išlaidų, 1 046 Eur dubliko parengimo išlaidų ir 837 Eur kitų išlaidų) ir 1 743 Eurų apeliacinio skundo parengimo išlaidų (CPK 88,92, 93, 98 str.).

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

n u s p r e n d ž i a :

Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

Panaikinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. (11.7)2-5598.

Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Belam telekomunikacijos“ (j. a. k. 110723520) iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (j. a. k. 188710638) 5 803 Eur (penkis tūkstančius aštuonis šimtus tris eurus) bylinėjimosi išlaidų.

 

 

 

Teisėjai                                                                                            Kazys Kailiūnas

 

                                                                                Nijolė Piškinaitė

 

                                                                                Alvydas Poškus


Paminėta tekste:
  • 3K-3-222/2008
  • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
  • 2A-820/2011
  • 3K-3-158/2011
  • 3K-3-506/2009
  • CPK
  • 3K-3-425/2010
  • 3K-3-475/2014
  • CPK 185 str. Įrodymų įvertinimas