Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-02-15][nuasmenintas sprendimas byloje][I-679-331-2018].docx
Bylos nr.: I-679-331/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 302610311 atsakovas
"Langija" 134729186 pareiškėjas
Kategorijos:
34.1. Tabako kontrolė
55.1. Teismo sprendimas
55.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
31. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė
55. Teismo procesiniai dokumentai

Administracinė byla Nr. I-679-331/2018

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03552-2017-8

Procesinio sprendimo kategorija 34.1, 55.1.3

(S)

 
 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. sausio 10 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas,

dalyvaujant atsakovo atstovui R. D.,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovėsLangijaskundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

Teismas, išnagrinėjęs bylą,

 

n u s t a t ė:

 

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – ir Departamentas) 2017 m. rugsėjo 21 d. priėmė nutarimą Nr.ATK2-94/17 už Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – ir Įstatymas) pažeidimus skirti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Langija (toliau – ir UAB „Langija, Įmonė) 1158 Eur baudą (b. l. 176181).

2. Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 24) ir prašo panaikinti Departamento 2017 m. rugsėjo 21 d. nutarimą Nr.ATK2-94/17 ir bylą nutraukti.

3. Paaiškino, kad skundžiamame nutarime buvo nustatyta, kad pareiškėja, jai priklausančiame bare, esančiame (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Baras), parduoda tabako gaminius asmenims iki 18 metų, tokiu būdu pažeisdama Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto reikalavimus. Byloje nėra jokių duomenų, kad darbuotoja N. B. yra ta „Rožė“, kuri pardavė cigaretes. Policijos pareigūnai sulaikę nepilnametį su cigaretėmis, nesiėmė jokių veiksmų nustatyti, kas yra ta „Rožė“, neatliko vietoje būtinų veiksmų administracinio nusižengimo užfiksavimui, todėl teigti kad cigaretes pardavė Įmonės darbuotoja N. B. negalima. Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokole užfiksuoti faktai ir aplinkybės yra ginčijamos Kauno apygardos teisme. Atpažinimo procesinis veiksmas buvo atliktas tuomet, kai įrodymų rinkimo procesas buvo pasibaigęs, nuobauda paskirta ir byla jau nagrinėjama teisme. Byloje yra tik vienos pilietės S. B.-M. rašytinis paaiškinimas, kad ji mato į barą ateinančius ir išeinančius nepilnamečius, kurie išėję „dalinasi“ cigaretėmis ir alkoholiu, policija nesiėmė surinkti daugiau informacijos iš S. B.-M. gyvenamosios aplinkos (daugiabučio namo), todėl Įmonė mano kad skundas policijai galėjo būti parašytas iš asmeninio keršto ar pavydo paskatų. Įmonė pateikė nenuginčijamus įrodymus (2017 metų kovo mėnesio darbo laiko ir poilsio grafiką), kad Įmonės darbuotoja 2017 m. kovo 1 d. 8.30 val. darbe nebuvo ir administracinio nusižengimo nepadarė. Taip pat pareiškėja pateikė 2017 m. vasario 28 d. prekių ir medžiaginių vertybių inventorizacijos aprašą Nr.2, kuris įrodo kad ji cigarečių „Marlboro advence blue“ nusižengimo padarymo metu neturėjo įsigijusi. Pareiškėja Departamento 2017 m. birželio 29 d. nutarimą grąžinti bylą papildomam tyrimui, apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, posėdis numatytas 2017 m. lapkričio 9 d. Tačiau, nepaisant to, Įmonė 2017 m. rugsėjo 13 d. iš Departamento gavo pranešimą, jog jai 2017 m. rugpjūčio 22 d. buvo surašytas protokolas Nr.ATK2-l17 dėl Įstatymo 14 str. 5 d. 3 p. pažeidimo. Departamentas, atlikdamas papildomą tyrimą, jokių naujų ir neginčijamų įrodymų dėl galimai padaryto nusižengimo negavo. Departamentas papildomo tyrimo metu gauto 2017 m. vasario 28 d. prekių ir medžiaginių vertybių inventorizacijos aprašo nevertino, pareikšdamas kad „inventorozacįjos aprašas laikomas nepatikimu įrodymu“. Įrodinėjimo pareigos negalima perkelti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, todėl Departamentui manant, kad inventorizacijos aprašas nepatikimas, jis privalėjo ištirti cigarečių nebuvimo faktą Įmonėje kitais būdais ir metodais. Departamentas pateiktus darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius laiko nepatikimais, bet nesiima jokių veiksmų surinkti patikimiems įrodymams. Papildomo tyrimo metu gauta informacija iš Valstybinės darbo inspekcijos patvirtina, kad Įmonė, pildydama darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius, Darbo kodekso normų nepažeidė. Departamento pasisakymas apie pareiškėjos siekį išvengti atsakomybės yra subjektyvi Departamento ir jo darbuotojų nuomonė. Dėl Įmonės darbuotojos galimo spaudimo nepilnamečiui liudytojui joks tyrimas atliktas nebuvo, vadinasi jokio spaudimo nebuvo. Įmonė dėl darbuotojos N. B. galimai padaryto nusižengimo Kauno apygardos teismui pateikė skundą, kuris dar neišnagrinėtas. Kadangi Departamento pradėtas tyrimas dėl ekonominių sankcijų taikymo remiasi tik policijos pateikta medžiaga dėl Įmonės darbuotojos galimai padaryto nusižengimo, laikytina, kad Departamentas nesurinko jokių papildomų įrodymų pagrindžiančių Įmonės kaltę.

4. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje proceso nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 str.).

5. Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nesutinka su pareiškėjos skundu, prašo skundą atmesti. Atsiliepime (b. l. 11–15) paaiškino, kad pareiškėjos skundo argumentai vertintini kritiškai, kaip gynybinė pozicija, nes yra paneigti nuosekliai byloje surinktų įrodymų visuma. Tai, kad cigaretes pardavė būtent Įmonės darbuotoja N. B. patvirtina K. K. 2017 m. kovo 1 d. rašytinis paaiškinimas. Faktą, kad cigaretes pardavusi pareiškėjos darbuotoja buvo būtent N. B. patvirtina 2017 m. gegužės 17 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas. Atliekant papildomą tyrimą buvo kreiptasi į Valstybinę darbo inspekciją. Departamento vertinimu, Įmonės pateiktas dokumentas, Įmonės teigimu, patvirtinantis, kad darbuotoja N. B. pažeidimo padarymo laiku Įmonės prekybos vietoje nedirbo, nelaikytinas patikimu įrodymu šioje byloje, nes: 1) jo duomenys iš esmės prieštarauja nuosekliems K. K. paaiškinimams ir parodymams; 2) šio dokumento turinys kelia abejonių, nes dokumentas yra patvirtintas 2017 m. vasario 15 d., todėl, atsižvelgiant į Valstybinės darbo inspekcijos nuomonę, laikytinas tik darbo grafiku, o ne darbo laiko apskaitos žiniaraščiu, kuriame būtų fiksuojamas faktiškai dirbtas laikas; 3) iš byloje esančių duomenų akivaizdu, kad pareiškėja įvairiomis priemonėmis stengiasi išvengti atsakomybės, todėl jos pateikti dokumentai, kuriuose nurodytos informacijos teisingumo neįmanoma objektyviai patikrinti, ypač kai jų duomenis paneigia kitų surinktų nuoseklių įrodymų visuma, laikytini nepatikimais įrodymais. Departamento nuomone, nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad, neva, negalėjo būti atliekama atpažinimo procedūra Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) nustatyta tvarka, jei nėra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Parodymo atpažinti metu surinkti duomenys šioje byloje, Departamento vertinimu, laikytini tinkamais įrodymais. Papildomai atpažinimo procedūra buvo atliekama policijos pareigūnų pagal Departamento pavedimą tiriant Įmonės galimai padaryto Įstatymo pažeidimo bylą, taigi, įrodymų rinkimas šioje stadijoje buvo galimas, su šiais įrodymais turėjo galimybę susipažinti ir susipažino pareiškėjo atstovai. Atliekant papildomą tyrimą Įmonė pati 2017 m. liepos 12 d. raštu patikslino, kad inventorizacija buvo atliekama Įmonės veiklos vykdymo vietoje (duomenys neskelbtini), taip pat pripažino, kad analogiškos rūšies cigaretės („Marlboro advance blue“) Įmonei paskutinį kartą buvo atvežtos 2017 m. vasario 27 d., taigi, Įmonės teiginys, kad tokių cigarečių 2017 m. kovo 1 d. prekyboje ji neturėjo yra vertintinas kritiškai. Įmonė įvairiomis priemonėmis stengiasi išvengti atsakomybės, todėl pačios Įmonės pateikti dokumentai, kuriuose nurodytos informacijos teisingumo neįmanoma objektyviai patikrinti, bei atsižvelgus į tai, kad Įmonės pateikto dokumento duomenis paneigia kiti byloje surinkti, bylos baigtimi nesuinteresuotų asmenų (K. K.) paaiškinimai ir kiti įrodymai (pvz., 2017 m. kovo 1 d. daiktų ir dokumentų pateikimo protokolas ir UAB „Sanitex“ PVM sąskaita faktūra), todėl šioje byloje, Įmonės pateiktas Inventorizacijos aprašas laikomas nepatikimu įrodymu. Departamentas, Įmonės pateiktus įrodymus ir paaiškinimus laikydamas nepatikimais ir juos atmesdamas, šią savo išvadą grindžią bylos duomenimis, patvirtinančiais, kad Įmonė įvairiomis priemonėmis siekia išvengti atsakomybės ir tyrimo eigoje valstybės institucijoms teikė įvairius (vėliau nepasitvirtinusius) duomenis bei galimai siekė daryti įtaką liudytojui K. K.. Departamento vertinimu, visų šių duomenų visuma yra papildomas pagrindas Įmonės ir tiesiogiai su Įmone susijusių jos darbuotojų pateiktus rašytinius paaiškinimus ir Įmonės pateiktus dokumentus vertinti kaip nepatikimus įrodomąja prasme. N. B. 2017 m. balandžio 10 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 23ANN-94567003-17 pripažinta pažeidusi ANK 170 str. 3 d.. Nesutikdama su šiuo nutarimu, N. B. pateikė skundą Kauno apylinkės teismui, kuris 2017 m. birželio 16 d. nutarimu skundą tenkino - Kauno AVPK Kauno m. Panemunės PK 2017 m. balandžio 10 d. nutarimą panaikino ir administracinio nusižengimo bylą N. B. atžvilgiu nutraukė. Kauno AVPK Kauno m. Panemunės PK Veiklos skyriaus viršininkas pateikė apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarimo panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo. Kauno apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 23 d. tenkino apeliacinį skundą ir gražino bylą Kauno apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Kauno apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. išnagrinėjo N. B. skundą iš naujo ir nutarė N. B. skundo netenkinti ir Kauno AVPK Kauno m. Panemunės PK 2017 m. balandžio 10 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 23ANN-94567003-17 palikti nepakeistą.

6. Teismo posėdyje atsakovo atstovas prašė pareiškėjos skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

 

S k u n d a s  a t m e s t i n a s.

 

7. Šioje byloje ginčas kilo dėl Departamento 2017 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. ATK2-94/17, kuriuo pareiškėjai skirta 1 158 Eur bauda už Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus, teisėtumo ir pagrįstumo.

8. Nustatyta, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panemunės policijos komisariate 2016 m. lapkričio 19 d. buvo gautas anoniminis pranešimas, o 2017 m. vasario 21 d. buvo gautas S. B. M. pranešimas, kad bare adresu (duomenys neskelbtini), yra pardavinėjamos cigaretės ir alkoholis nepilnamečiams asmenims (b. l. 18, 19). Pagal gautus pranešimus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panemunės policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas V. S. kartu su vyresniąja tyrėja K. K. 2017 m. kovo 1 d. vykdė baro adresu (duomenys neskelbtini), prieigų stebėjimą ir apie 8.30 val. pastebėjo, kad į barą užėjo akivaizdžiai nepilnametis vaikinas K. K. su mokykline kuprine ant nugaros ir po kelių minučių išėjo. Paklausus, ką jis pirko bare, jis pateikė pakelį cigarečių „Marlboro“ ir paaiškino, kad bare cigaretes jam padavė ir pinigus už jas paėmė bei grąžą atidavė tuo metu bare dirbusi moteris su skrybėle, kurią jis žino kaip „Rožę“. Jo teigimu, šiame bare jis perka cigaretes ne pirmą kartą (b. l. 22). Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panemunės policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas nustatęs, kad UAB „Langija“ darbuotoja N. B. 2017 m. kovo 1 d. apie 8.30 val. bare adresu (duomenys neskelbtini), pardavė cigarečių pakelį „Marlboro“ nepilnamečiui, 2017 m. kovo 14 d. N. B. surašė administracinio nusižengimo protokolą Nr. 23ANP-90266979-17 (b. l. 2728). Išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panemunės policijos komisariatas 2017 m. balandžio 10 d. priėmė nutarimą Nr. 23ANN-94567003-17 N. B. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 170 straipsnio 3 dalyje, padarymą skyrė 30 Eur baudą (b. l. 7576). Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panemunės policijos komisariatas N. B. administracinio nusižengimo byloje surinktą medžiagą 2017 m. balandžio 11 d. perdavė Departamentui taikyti ekonomines sankcijas (b. l. 17). Departamentas 2017 m. balandžio 11 d. paprašė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panemunės policijos komisariato Veiklos skyriaus atlikti asmens, pardavusio K. K. pakelį cigarečių, atpažinimo procedūrą (b. l. 96). Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panemunės policijos komisariato Veiklos skyrius atlikęs atpažinimo procedūrą, pateikė surinktus dokumentus, tarp kurių buvo 2017 m. gegužės 17 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas, kuriame užfiksuota, kad K. K. pateikus 6 asmenų nuotraukas ir pasiūlius atpažinti asmenį, apie kurį jis yra davęs parodymus (t. y. moterį, kuri 2017 m. kovo 1 d. 8.45 val. bare, esančiame (duomenys neskelbtini) jam pardavė pakelį cigarečių) jis atpažino N. B. (nuotraukoje Nr. 3) (b. l. 64, 6668, 69, 70). Departamentas 2017 m. gegužės 29 d. UAB „Langijasurašė protokolą Nr. ATK2-076 dėl Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimo (b. l. 176181) ir 2017 m. birželio 22 d. pranešė pareiškėjai, kad 2017 m. birželio 29 d. 9.00 val. vyks bylos nagrinėjimas (b. l. 146). 2017 m. birželio 26 d. buvo gautas pareiškėjos paaiškinimas, kuriame ji kaltės dėl Įstatymo 14 str. 5 d. 3 p. pažeidimo nepripažino, teigė, kad nėra pagrindo jai taikyti ekonomines sankcijas, nes nėra pažeidimo sudėties (b. l. 8184). Kartu su šiuo paaiškinimu pareiškėja pateikė: Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. II-143-246/2017, kuriuo panaikintas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, priimtas N. B. atžvilgiu ir byla nutraukta (b. l. 8588); UAB Langija 2017 metų kovo mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraštį, pavadintą grafiku, pagal kurį N. B. 2017 m. kovo 1 d. dirbo nuo 12.00 val. iki 22.00 val. (b. l. 89); Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2017 m. birželio 2 d. raštą Nr. S-(1.29)-518, kuriame nurodyta, kad N. B. turėjo planinei konsultacijai paskirtą laiką 2017 m. kovo 1 d. 10.20 val. ir medicininiuose dokumentuose yra gydytojos įrašas, kad ji 2017 m. kovo 1 d. buvo konsultuota (b. l. 90); 2017 m. vasario 28 d. prekių ir medžiaginių vertybių inventorizacijos aprašą Nr. 2, kuriame nenurodytas cigarečių „Marlboro advance blue“ įsigijimas (b. l. 9295). Departamentas, gavęs pareiškėjos paaiškinimus ir papildomus dokumentus, 2017 m. birželio 29 d. priėmė nutarimą Nr. ATK2-61/17 bylą grąžinti papildomam tyrimui atlikti (b. l. 176181). Atlikęs papildomą tyrimą ir nustatęs, kad pareiškėja jai priklausančiame bare, esančiame (duomenys neskelbtini), parduoda tabako gaminius asmenims iki 18 metų, Departamentas 2017 m. rugpjūčio 22 d. surašė protokolą Nr. ATK2-117 pareiškėjai dėl Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimo (b. l. 155156). Departamentas 2017 m. rugsėjo 21 d. priėmė nutarimą Nr. ATK2-94/17 už pažeidimo, numatyto Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte, padarymą skirti pareiškėjai 1158 Eur baudą, atitinkančią Įstatymo 26 straipsnio 7 dalies sankcijoje nustatytos baudos vidurkį (b. l. 176181).

9. Pareiškėja su Departamento priimtu nutarimu nesutinka, teigdama, kad Departamentas nepagrįstai pareiškėjai skyrė ekonominę sankciją, nes byloje surinkti įrodymai nepatvirtina, jog pareiškėjos darbuotoja pardavė cigaretes nepilnamečiui.

10. Departamentas su pareiškėjos teiginiais nesutinka, argumentuodamas, kad surinktų įrodymų visuma patvirtina pareiškėjos padarytą pažeidimą, o jos skundo argumentai vertintini kaip gynybinė pozicija.

11. Teismas su pareiškėjos teiginiais sutikti negali, nes bylos įrodymų visuma (K. K. 2017 m. kovo 1 d. rašytinis paaiškinimas; 2017 m. gegužės 17 d. asmens parodymo atpažinti protokolas; Kauno apylinkės teismo administracinio teisės pažeidimo byla dėl N. B. nubaudimo) aiškiai patvirtina, kad cigaretes pardavė būtent pareiškėjos darbuotoja N. B.. Pažymėtina, kad Departamentas, kaip viešojo administravimo subjektas, siekia mažinti narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimą, vykdo prevencijos priemones, siekdamas tų tikslų, dėl kurių jam buvo suteikti įgaliojimai atitinkamais įstatymais. Viešojo administravimo subjektai, priimdami administracinius aktus, turi vadovautis teisėtumo principu, negali siekti netinkamų tikslų. Pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (ginčui aktuali įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d.) 1 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į tai, kad žmogaus ir visuomenės sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių, šio Įstatymo nuostatomis siekiama mažinti Lietuvos Respublikoje tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimą, jų prieinamumą (ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui. Pagal Įstatymo 3 straipsnio 2 punktą, valstybės tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių kontrolės politikos principai yra mokesčiais ir kitomis valstybinio reglamentavimo priemonėmis mažinti tabako gaminių ir susijusių gaminių prieinamumą, ypač nepilnamečiams asmenims. Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, tabako gaminių pardavėjai privalo iš perkančio tabako gaminius asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, tabako gaminių pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam tabako gaminius. Pagal Įstatymo 26 straipsnio 7 dalį, už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyto tabako gaminių pardavimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda, už šio draudimo pažeidimą, padarytą toje pačioje mažmeninės prekybos vietoje pakartotinai per trejus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas toje pačioje mažmeninės prekybos vietoje, kurioje nustatytas pakartotinis pažeidimas per trejus metus nuo baudos paskyrimo.

12. Vadovaujantis LVAT praktika (žr. pvz., LVAT 2014 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-261-419-14), juridinis asmuo visiškai atsako už savo darbuotojų, kurie pažeidimo padarymo metu, remiantis atitinkamomis tarp juridinio asmens ir jo darbuotojų sudarytomis sutartimis, dirbo juridinio asmens kavinėje – bare, veiksmus ir šie veiksmai negali būti vertinami, kaip veikimas ne juridinio asmens, naudai (veikimas ultra vires). Dėl šios priežasties juridinio asmens kaltė ekonominės sankcijos taikymo aspektu sutampa su jo darbuotojo kalte.

13. Teismo vertinimu, Departamento surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad 2017 m. kovo 1 d. apie 8.30 val. UAB „Langija“ darbuotoja N. B. asmeniui iki 18 metų pardavė 1 pakelį cigarečių Marlboro advance blue“. Pažeidimą patvirtina šie byloje surinkti duomenys: K. K. 2017 m. kovo 1 d. rašytinis paaiškinimas (b. l. 20); 2017 m. kovo 1 d. daiktų ir dokumentų pateikimo protokolas (b. l. 21); Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Panemunės policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo V. S. 2017 m. kovo 1 d. tarnybinis pranešimas (b. l. 22); 2017 m. kovo 21 d. S. B.-M. rašytinis paaiškinimas (b. l. 4142); Policijos registruojamų įvykių registro išrašas dėl 2016 m. lapkričio 19 d. gauto anoniminio pranešimo (b. l. 18); Policijos registruojamų įvykių registro išrašas dėl 2017 m. vasario 21 d. gauto pranešimo S. B.-M. (b. l. 19); 2017 m. gegužės 17 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas (b. l. 6668).

14. Pareiškėjos teigimu Departamentas neįrodė, kad pareiškėjos darbuotoja N. B. pardavė cigaretes nepilnamečiui, šios aplinkybės ginčijamos N. B. administracinio nusižengimo byloje. Teismas pažymi, kad Departamentas, priimdamas skundžiamą nutarimą, pagrįstai laikėsi pozicijos, kad fizinio asmens (šiuo atveju N. B.) ir juridinio asmens (šiuo atveju pareiškėjos) administracinė atsakomybė yra dvi skirtingos administracinės teisenos. Tai, kad tam tikros aplinkybės yra ginčijamos N. B. administracinio nusižengimo byloje, nesudaro kliūčių Departamentui įvertinti juridinio asmens veiksmus Įstatymo pažeidimo požiūriu. Departamento ir policijos įstaigos surinktų nuoseklių, išsamių įrodymų visuma patvirtina, kad 2017 m. kovo 1 d. apie 8.30 val. UAB „Langija“ darbuotoja N. B. asmeniui iki 18 metų pardavė 1 pakelį cigarečių. K. K. paaiškinimai ir parodymai ir policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai buvo nuoseklūs, išsamūs, neprieštaraujantys policijos įstaigos ir Departamento surinktiems rašytiniams įrodymams, nenustatytas minėtų asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi. Be to, atsižvelgtina į tai, kad šios bylos nagrinėjimo teisme metu buvo galutinai išspręstas N. B. administracinės atsakomybės klausimas: remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Kauno apylinkės teismas iš naujo nagrinėdamas N. B. administracinio nusižengimo bylą, 2017 m. rugsėjo 26 d. priėmė nutartį Nr. II-248-813/2017 palikti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panemunės policijos komisariato 2017 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 23ANN-94567003-17, kuriuo N. B. buvo nubausta bauda už prekybos tabako gaminiais tvarkos pažeidimą, nepakeistą; ši nutartis 2017 m. lapkričio 24 d. įsiteisėjo, netenkinus N. B. apeliacinio skundo.

15. Kauno apylinkės teismas įsiteisėjusioje nutartyje, be kita ko, konstatavo, kad administracinio teisės pažeidimo byla N. B. buvo iškelta surinkus pakankamai įrodymų, pagrindžiančių nusižengimo faktą; protokolu užfiksuotą N. B. atpažinimą pripažino įrodymu, procese gautu nepažeidžiant teisėtumo ir leistinumo reikalavimų (prieš atpažinimą nepilnametis buvo apklaustas, atpažinime dalyvavimo nepilnamečio motina, atpažįstančiajam buvo parodyta atpažinti šešios tos pačios lyties asmenų fotonuotraukos, o atpažinimas gyvai neatliktas siekiant apsaugoti nepilnamečio liudytojo socialinį interesą). Remdamasis Kauno apylinkės teismo įsiteisėjusioje nutartyje padarytomis išvadomis, teismas šioje byloje atmeta pareiškėjos skundo argumentus asmens parodymo atpažinti proceso metu padarytų pažeidimų.

16. Teismas negali sutikti su pareiškėjos teiginiais, kad N. B. 2017 m. kovo 1 d. 8.30 val. darbe nebuvo, kadangi remiantis įsiteisėjusia Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi, N. B. versija, kad ji tuo metu lankėsi pas gydytoją Kauno klinikose nebuvo patvirtinta jokiais objektyviais duomenimis, liudytojos I. E. parodymai buvo įvertinti kaip suinteresuoto asmens, siekiančio padėti pažįstamam asmeniui išvengti administracinės atsakomybės, o pagal N. B. pateiktus dokumentus fiksuotas jos lankymosi pas gydytojus laikas 10.20 val., tuo tarpu nustatyto pažeidimo padarymo laikas 8.30 val. Teismas taip pat pritaria Departamento išvadoms, susijusioms su UAB “Langija” 2017 metų kovo mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščio, pavadinto grafiku, vertinimu kaip nepatikimo įrodymo, nepaneigiančio pareiškėjos administracinės atsakomybės, prieštaraujančio byloje surinktiems kitiems įrodymams, keliančio abejonių dėl šio dokumento pobūdžio ir paskirties. Todėl atmestini pareiškėjos skundo argumentai dėl minėto dokumento netinkamo įvertinimo.

17. Teismas taip pat negali sutikti su pareiškėjos teiginiais, susijusiais su 2017 m. vasario 28 d. prekių ir medžiaginių vertybių inventorizacijos aprašo Nr. 2 vertinimu, kadangi remiantis įsiteisėjusia Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi, minėtas aprašas, įvertinus nustatytų aplinkybių visetą, nesuteikė pagrindo jo vertinti kaip N. B. kaltę paneigiantį dokumentą. Šioje byloje Departamentas pagrįstai atsižvelgęs į tai, kad pati pareiškėja 2017 m. liepos 12 d. rašte pripažino, kad analogiškos rūšies cigaretės („Marlboro advance blue“) Įmonei paskutinį kartą buvo atvežtos 2017 m. vasario 27 d. (b. l. 109), ką patvirtina ir UAB „Sanitex“ 2017 m. vasario 27 d. PVM sąskaita faktūra serija SBL4 Nr. 712022 (b. l. 110), pareiškėjos teiginį, kad ji 2017 m. kovo 1 d. prekyboje minėtų cigarečių neturėjo, įvertintino kritiškai, kaip prieštaraujantį byloje surinktiems įrodymams ir pačios pareiškėjos teiginiams.

18. Priešingai nei teigia pareiškėja, Departamento išvada dėl darbuotojos N. B. spaudimo nepilnamečiui K. K., yra pagrįsta, kadangi ją patvirtina R. K. 2017 m. gegužės 17 d. prašymas, kuriame nurodyta dėl Įmonės darbuotojų galimai daromo spaudimo jos sūnui (b. l. 65). Ši aplinkybė Departamento pagrįstai buvo įvertinta kaip vieną iš aplinkybių, patvirtinančių Įmonės siekį išvengti administracinės atsakomybės.

19. Teismas negali sutikti su pareiškėjos teiginiais, susijusiais su papildomo tyrimo atlikimu. Šioje byloje nustatyta, kad Departamentas, gavęs pareiškėjos paaiškinimus ir papildomus dokumentus, 2017 m. birželio 29 d. priėmė nutarimą Nr. ATK2-61/17 bylą grąžinti papildomam tyrimui atlikti (b. l. 176181). Departamento 2017 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. ATK2-61/17 pareiškėja apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui (administracinės bylos Nr. I-4703-208/2017, b. l. 164). Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos “Liteko” duomenimis, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 9 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-4703-208/2017 pareiškėjos skundą atmesti, kuris nebuvo apskųstas apeliacine tvarka ir 2017 m. gruodžio 12 d. įsiteisėjo. Įvertinus šias aplinkybes teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundo argumentai šioje byloje, susiję su bylos grąžinimu papildomam tyrimui, atmestini kaip nepagrįsti. Kaip matyti, iš bylos medžiagos papildomo tyrimo metu Departamentas rinko įrodymus pareiškėjos pateiktiems paaiškinimams ir papildomiems dokumentams patikrinti: Departamentas 2017 m. liepos mėn. kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Panemunės policijos komisariato Veiklos skyrių, prašydamas pateikti informaciją, ar pareiškėjos pateiktas 2017 m. vasario 28 d. prekių ir medžiaginių vertybių inventorizacijos aprašas Nr. 2 yra tapatus esančiam baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-10028-17 (b. l. 124); 2017 m. liepos 7 d. kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją nuomonės dėl pareiškėjos pateikto UAB “Langija” 2017 metų kovo mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščio, pavadinto grafiku, vertinimo (b. l. 139140, 151); 2017 m. liepos mėn. elektroniniu paštu kreipėsi į pareiškėją, prašydamas pateikti informaciją, kokiame Įmonės sandėlyje vyko tabako gaminių inventorizavimas bei kokiu tikslu jis buvo atliekamas, taip pat pateikti visuose Įmonės sandėliuose laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. atliktų inventorizacijų aprašų patvirtintas kopijas; nurodyti, koks tiekėjas tiekia Įmonei cigaretes „Marlboro advance blue“, kada paskutinį kartą šios rūšies cigaretės buvo gautos Įmonės prekybos vietose iki 2017 m. kovo 1 d. (įskaitytinai), bei pateikti tai patvirtinančių dokumentų (pvz., PVM sąskaitų faktūrų) kopijas (b. l. 150); Kauno apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 23 d. priėmė nutarimą byloje Nr. AN2-501-478/2017 panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarimą, kuriuo byla N. B. atžvilgiu buvo nutraukta, ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo Kauno apylinkės teisme (b. l. 108170). Įvertinus Departamento tyrimo ir papildomo tyrimo metu surinktus aukščiau išvardytus įrodymus, akivaizdu, kad pareiškėjos skundo teiginiai, kad Departamentas skundžiamą nutarimą priėmė remdamasis iš esmės policijos įstaigų surinkta medžiagą, yra nepagrįsti ir prieštaraujantys nustatytoms faktinėms aplinkybėms.

21. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, remiantis sprendime išdėstytais motyvais ir vadovaujantis Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktu, 26 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, UAB Langija skundas atmestinas, kaip nepagrįstas. Pareiškėjai buvo skirta ekonominė sankcija, atitinkanti įstatyme nustatytus baudos dydžius, aplinkybių, dėl kurių paskirta bauda turėtų būti mažinama, nenustatyta, todėl nėra pagrindo naikinti Nutarimo ir bylą nutraukti skunde išdėstytais argumentais.

12. Teismas taip pat pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas V. d. H. v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas H. v. Finland; LVAT administracinėse bylose: Nr. A-261-3555/2011, Nr. A-556-1995/2013).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

 

n u s p r e n d ž i a :

 

Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Langija skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

 

Teisėjas                                                                       Henrikas Sadauskas

 

 

 

 


Paminėta tekste:
  • A-261-419-14
  • I-4703-208/2017
  • AN2-501-478/2017