Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-11-15][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-69-275-2018].docx
Bylos nr.: e2A-69-275/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos lankininkų federacija 191960388 atsakovas
Kategorijos:
3.3.1. Apeliacinis procesas
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.2. Asmenys
2.2.2. Juridiniai asmenys
7.3. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
2.2.2.7. Juridinio asmens organai
3.3.1.14. Apeliacinis bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka

?Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. e2A-69-275/2018

                             Teisminio proceso Nr. 2-68-3-13861-2016-7

Procesinio sprendimo kategorija: 2.2.2.3.1.; 2.2.2.7.; 3.3.1.14.; 3.3.1.18.(S)

 

img1 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2018 m. kovo 13 d.

Vilnius

        

Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija susidedanti iš Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Neringos Švedienės ir Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovui Lietuvos lankininkų federacijai dėl valdymo organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje G. M., T. L., A. Č., V. Š., T. K., ir

 

n u s t a t ė:

        I.         Ginčo esmė

 

1.       Ieškovas V. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos lankininkų federacijos 2016 m. sausio 23 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimą, pažymėtą protokole Nr. 14 „patvirtinti naujus tarybos narius T. K., V. Š., T. L., A. Č.“; 2) pripažinti ieškovo teisę eiti atsakovo tarybos nario pareigas laikotarpyje nuo 2015 m. sausio 17 d. iki 2019 m. sausio 19 d.,  apie tai paskelbiant atsakovo interneto puslapyje www.archery.lt skiltyje, kur nurodomi atsakovo valdymo organai; 3) įpareigoti atsakovą sudaryti galimybes ieškovui naudotis visomis atsakovo tarybos nariui priklausančiomis teisėmis; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2.       Nurodė, kad 2015 m. vasario 5 d. Lietuvos lankininkų federacija tarybos nariui V. Š. pareiškė pastabą dėl neva neetiško ieškovo elgesio, kuris pasireiškė projekto išsiuntimu atsakovo tarybos nariams dėl dalyvavimo pasaulio čempionato atrankinėse varžybose,  prieš tai jo nesuderinus su atsakovo prezidentu. 2015 m. kovo 24 d. atsakovas priėmė sprendimą suspenduoti ieškovo narystę atsakovo taryboje iki visuotinio atsakovo narių susirinkimo, kur bus sprendžiamas tolimesnis ieškovo likimas federacijoje. Sprendimas paskelbtas www.archery.lt puslapyje. Dėl šio atsakovo sprendimo, tame tarpe tarp kitų klausimų, 2015 m. balandžio 2 d. ieškovas pateikė skundą atsakovo Etikos ir ginčų komisijai. 2015 m. gegužės 15 d. atsakovo Etikos ir ginčų komisija skundą išnagrinėjo pateikdama išvadą. Gindamas savo teises ieškovas taip pat kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 2015 m. kovo 24 d. atsakovo sprendimo panaikinimo. Civilinėje byloje Nr. e2-23318-820/2015 Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą ir ieškovo ieškinį patenkino. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 18 d. nutartimi paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistu. 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotiniame narių susirinkimas į atsakovo tarybos narius vietoj ieškovo išrinko kitus asmenis. Pažymėtina tai, kad renkant naujus tarybos narius, nebuvo atsižvelgta į tai, kad ieškovas tarybos nariu buvo išrinktas 2015 m. 2 metų kadencijai, kurios laikotarpis, nustatytas atsakovo įstatų 4.8. p. dar nebuvo pasibaigęs. Šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovo visuotinio narių susirinkimo protokolo 14 darbotvarkės klausimu priimtas sprendimas buvo priimtas pažeidžiant ieškovo teises ir teisėtus interesus.

3.       Atsakovas Lietuvos lankininkų federacija atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas yra neteisus teigdamas, jog visuotinis narių susirinkimas „vietoj ieškovo išrinko kitus asmenis“. Ieškovas sąmoningai nuslepia aplinkybę, jog didžioji dauguma buvusios tarybos narių išreiškė norą pasitraukti iš tarybos. Kadangi buvę LLF tarybos nariai T. K., L. B. ir U. T. pateikė prašymus pasitraukti iš LLF tarybos narių pareigų, 11-tu darbotvarkės punktu visuotinis narių susirinkimas nutarė patvirtinti buvusių tarybos narių pasitraukimą. Būtent dėl šios priežasties buvę tarybos nariai nebuvo perrinkti, o priešingai - buvo išrinkta visiškai nauja taryba.

4.       Taryba yra kolegialus organas, kuris sprendimus priima kolegialiai, tarybos narių dauguma. Natūralu, jog pasikeitus daugiau kaip pusei tarybos narių (neįskaitant LLF prezidento, kuris būdamas prezidentu kartu eina ir tarybos pirmininko pareigas) visuotiniam narių susirinkimui iškilo poreikis balsuoti ne dėl atskirų tarybos narių perrinkimo, o dėl naujos tarybos išrinkimo. 2016-01-23 LLF visuotiniame narių susirinkime dalyvavo visi LLF nariai, kas sudarė 100 % bendro balsų skaičiaus. LLF visuotinis narių susirinkimas 14-tu darbotvarkės punktu išrinko naują tarybą. Tokį sprendimą palaikė beveik visi LLF nariai (9 nariai balsavo už, 1 narys susilaikė). 2016-01-23 LLF visuotinio narių susirinkimo protokolo, kuris Ieškovo pateiktas byloje, 14-tame darbotvarkės punkte aiškiai nurodyta „Naujos LLF tarybos rinkimai“.

5.       Atsakovo nuomone, ieškovo nurodytas teisinis pagrindas būtų buvęs aktualus tik tuo atveju, jeigu visuotiniame narių susirinkime būtų buvę perrinkti atskiri tarybos nariai. Šiuo atveju, kuomet visuotinis narių susirinkimas, kaip aukščiausias federacijos organas, pagal savo kompetenciją išrinko visiškai naują tarybą, ieškovo teisinis argumentas nepagrindžia ir neįrodo, jog 2016-01-23 LLF visuotinio narių susirinkimo sprendimas prieštarauja LLF steigimo dokumentams.

6.       Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų G. M., T. L., A. Č., V. Š., T. K., atsiliepimų į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

7.       Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priimdamas sprendimą, teismas iš atsakovo visuotinio susirinkimo, įvykusio 2016 m. sausio 23 d. protokolo Nr. 1 nustatė, jog pastarajame susirinkime kaip asociacijos narys dalyvavo ir Kauno šaudymo iš lankymo asociacija (atstovaujama ieškovo V. Š.), o darbotvarkės 14 klausime buvo nurodyta, kad bus sprendžiamas klausimas dėl naujos tarybos rinkimo. Iš to teismas padarė išvadą, jog bet kuris vidutiniškai protingas, apdairus ir sąžiningas asociacijos narys (vadovaujantis bonus pater familias elgesio standartu), balsuodamas visuotiniame susirinkime pastaruoju klausimu, suvokė, jog renka iš naujo visus tarybos narius į buvusių tarybos narių vietą bei tokiu būdu kartu priima ir sprendimą atšaukti buvusius tarybos narius ar į jų vietą renka kitus. Pažymėjo, jog aplinkybę, kad visuotinio susirinkimo narių valia buvo išrinkti visiškai naujos sudėties tarybą,  patvirtino ir tai, kad tame pačiame susirinkime ankstesniu sprendimu Nr. 11 buvo patvirtinti trijų (iš keturių renkamų tarybos narių) T. K., L. B., U. T. prašymai pasitraukti iš tarybos narių. Be to, teismas taip pat pažymėjo, jog visuotinio susirinkimo sprendimu Nr. 13 Kauno šaudymo iš lanko asociacija (kuriai atstovauja V. Š.) buvo pašalinta iš federacijos narių. Vadinasi, sprendimo Nr. 14 priėmimo metu, kuomet buvo renkama naujos sudėties taryba, ieškovas V. Š. nebeturėjo teisinio pagrindo eiti tarybos nario pareigas, būdamas juridinio asmens, kuris nebėra asociacijos nariu, atstovu.  Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas padarė išvadą, kad vien ta aplinkybė, jog ginčijame visuotinio susirinkimo sprendime buvo įvardinti renkami nauji keturi tarybos nariai, tačiau tiesiogiai nenurodyta, kad išrenkant naujus narius kartu yra ir pakeičiamas likęs vienas neatsistatydinęs tarybos narys, kuris net nebeturi teisinio pagrindo juo būti, negali būti laikoma esminiu procedūriniu tarybos narių atšaukimo/rinkimo tvarkos pažeidimu, ypač kai visuotiniame susirinkime dalyvavę asociacijos nariai suprato tikrąjį ginčijamo sprendimo turinį ir tikslą- išrinkti naujos sudėties tarybą.

8.       Iš bylos medžiagos teismas nustatė, jog tarp ieškovo V. Š. ir atsakovo prezidento G. M. buvo susiklostę itin konfliktiški santykiai. Pažymėjo, jog bylos nagrinėjimo metu teismo posėdyje tarp ieškovo ir kitų tarybos narių bei prezidento jautėsi emocinė įtampa, pastariesiems asmenims buvo sunku susilaikyti nuo replikų vienas kito atžvilgiu, tarybos nariai pabrėžė, jog ieškovas sukuria įtampą ir neigiamą atmosferą tarp federacijos narių, trukdo jos veiklai. Pastarosios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad tarp ieškovo iš vienos pusės ir atsakovo prezidento bei naujai išrinktų tarybos narių iš kitos pusės yra akivaizdi konfrontacija; nei vienas iš tarybos narių bei prezidentas nepageidauja dirbti kartu su ieškovu; tretieji asmenys žodžiu paaiškino, kad pagrindinė naujos tarybos išrinkimo priežastis ir buvo išrinkti tarybą be ieškovo. Vadinasi, didžioji dalis asociacijos narių palaiko būtent prezidento ir kitų naujai išrinktų tarybos narių poziciją bei nebepageidauja, kad ieškovas kaip tarybos narys juos atstovautų. Dėl to, teismas padarė išvadą, kad ieškovo destruktyvi veikla, kuri sukėlė neigiamą atmosferą asociacijoje, dėl ieškovo elgesio atsistatydino didžioji dalis valdybos narių, buvo pakankama priežastis atsakovo visuotiniam susirinkimui išrinkti naujus tarybos narius. Pastarąją išvadą, teismo manymu, patvirtina ir tai, kad aplinkybė, jog ieškovas nebeteks galimybės eiti tarybos nario pareigas pati savaime nesukels jam asmeniškai jokių esminių neigiamų padarinių, išskyrus vienintelį padarinį, kad jis nebebus valdymo organo - tarybos narys. Tuo tarpu ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie asociacijos tarybos narių (įskaitant prezidento) neteisėtus veiksmus ar piktnaudžiavimą savo kompetencija, nuo kurių ieškovas būtų ginęs kitus asociacijos narius savo veiksmais ir pan.  Dėl šios priežasties teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo ginčijamą sprendimą naikinti materialiais teisės pažeidimo pagrindais.

9.       Teismui atmetus pagrindinį ieškinio reikalavimą dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu, atmestas kaip nepagrįstas ir tiesiogiai su juo susijęs reikalavimas įpareigoti atsakovą sudaryti galimybes ieškovui naudotis visomis atsakovo tarybos nariui priklausančiomis teisėmis.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

        

10.       Apeliantas V. Š. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimo ir prašo panaikinti skundžiamą sprendimą bei priimti naują sprendimą,  ieškinį tenkinti ir  priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad byloje yra neginčijamai nustatyta, ką iš tiesų galvojo ar manė asociacijos nariai,  priimdami visuotinio akcininkų susirinkimo  sprendimą be ieškovo, dėl ko teismo pateiktam hipotetiniam aplinkybių vertinimui, jog asociacijos nariai būdami sąžiningi turėjo suvokti ir suvokė, jog priimdami visuotinio narių susirinkimo sprendimą tuo pačiu priima ir sprendimą atšaukti ieškovą, nėra jokio pagrindo. Tretieji asmenys, įskaitant atsakovo vadovą konkrečiai patvirtino, kad klausimo dėl ieškovo atstatydinimo 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotiniame narių susirinkime nekėlė, kas reiškia, jog atsakovo nariai nesprendė ir tikrai nemanė, kad visuotinio narių susirinkimo sprendimu taip pat sprendžiama ir dėl ieškovo įgaliojimų iš atsakovo tarybos narių atšaukimo. Pažymi, kad visų (išskyrus ieškovą) renkamų atsakovo tarybos narių įgaliojimai buvo atšaukti savarankišku atsakovo visuotinio narių susirinkimo sprendimu (2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkimo 11 darbotvarkės klausimas), o ne visuotinio narių susirinkimo sprendimo priėmimu (2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkimo 14 darbotvarkės klausimas), kaip tai teigia teismas ieškovo atžvilgiu. Akivaizdu, kad atsakovui pageidaujant atšaukti ieškovo įgaliojimus atsakovo taryboje atsakovas šį klausimą būtų įtraukęs į 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkimo 11 darbotvarkės klausimą, tačiau to atsakovas nedarė, nes tikslo, kaip tokio, atšaukti ieškovo įgaliojimus atsakovo taryboje, atsakovas neturėjo, nes manė, jog ieškovo įgaliojimai eiti tarybos nario pareigas vis dar yra suspenduoti. Be to, teismas nepagrįstai mano, jog naujos tarybos išrinkimas savaime reiškia senosios tarybos įgaliojimų atšaukimą. Su tokia teismo išvada būtų galima sutikti tik tuo atveju, jeigu naujos tarybos rinkimai vyktų pasibaigus senosios tarybos kadencijai.

11.       Teismo išvada, kuria teismas rėmėsi spręsdamas apie ieškovo įgaliojimų atšaukimą, yra prieštaraujanti byloje pateiktoms faktinėms aplinkybėms. Teismas, užuot ištyręs byloje pateiktus įrodymus, kurie yra pirminiai faktines aplinkybes patvirtinantys duomenys, rėmėsi kitų civilinių bylų procesiniuose sprendimuose netiksliai nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Ieškovas atkreipia dėmesį į ieškinio priede Nr. 2 pateikto 2015 m. kovo 24 d. sprendimo formuluotę, kur nurodoma, kad nusprendžiama „suspenduoti V. Š. narystę federacijos taryboje nuo š.m. kovo 24 d. iki visuotinio narių susirinkimo kur bus sprendžiamas tolimesnis V. Š. likimas federacijoje“. 2015 m. kovo 24 d. sprendime nėra nurodyta, kad ieškovo narystės suspendavimas atliekamas iki kito visuotinio narių susirinkimo. Nurodyta, kad ieškovo narystė atsakovo taryboje suspenduojama iki to visuotinio narių susirinkimo, kuriame bus sprendžiamas tolimesnis ieškovo likimas federacijoje. 2016 m. sausio 23 d. visuotiniame narių susirinkime klausimas dėl ieškovo likimo federacijoje keliamas nebuvo, dėl ko nėra jokio pagrindo prieiti prie išvados, jog ieškovo narystės suspendavimas atsakovo taryboje pasibaigė prasidėjus 2016 m. sausio 23 d. visuotiniam susirinkimui. 

12.       Teismas nepagrįstai naujos atsakovo tarybos išrinkimą, kuomet nebuvo atšaukta senoji taryba, laiko procedūriniu klausimu. Ieškovas net nesuprato, kad jis iš tarybos narių buvo atšauktas. Nagrinėdamas bylą teismas turėjo pareigą išsiaiškinti, dėl ko reiškiamas ieškinys, t.y. kokias pažeistas teises ieškovas gina reikšdamas ieškinį. Užuot nustatęs, kad ieškinys reiškiamas ne dėl neteisėto atsakovo tarybos nario įgaliojimų atšaukimo, o dėl naujos tarybos išrinkimo, teismas savo ruožtu nusprendė, jog ieškovas ieškinį reiškia tiek dėl neteisėto atsakovo tarybos nario įgaliojimų atšaukimo, tiek dėl naujos tarybos išrinkimo, dėl ko nagrinėdamas šią civilinę bylą pažeidė civilinio proceso nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog priimdamas sprendimą teismas peržengė bylos nagrinėjimo ribas ir/arba netinkamai atliko esminių faktinių bylos aplinkybių teisinį įvertinimą.

13.       Teismas neįvertino to, kad 2015 m. gruodžio 21 d. paskelbus 2016 m. sausio 23 d. visuotinio susirinkimo darbotvarkę ties 14 klausimu nebuvo nurodyta, kad nauja atsakovo taryba bus renkama neatsižvelgiant į tai, jog ieškovas tebėra pilnateisiu jos nariu, t.y. nebuvo nurodyta, kad naujoje atsakovo taryboje bus siūloma išrinkti visus keturis renkamus tarybos narius, ignoruojant tą faktą, jog ieškovo įgaliojimai eiti tarybos nario pareigas dar nėra pasibaigę. Teismas neįvertino to, kad ieškovas,  dalyvaudamas susirinkime,  pasisakė ne 14-u  darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo priimtas visuotinio narių susirinkimo sprendimas, o kalbėjo tik jo vadovaujamo klubo pašalinimo klausimu, t.y. 11-u  darbotvarkės klausimu.  Be to, teismas neįvertino, kad ieškovo klubo pašalinimo momentu, ieškovas, atstovaudamas savo klubui, neteko balso teisės atsakovo visuotiniame narių susirinkime, dėl ko iš susirinkimo iš karto išvyko ir priimant visuotinio narių susirinkimo sprendimą,  susirinkime nedalyvavo. Negana to, teismas taip pat neįvertino to fakto, jog tik priėjus prie 14-o  darbotvarkės klausimo visuotiniame narių susirinkime svarstymo,  buvo pasiūlyta į atsakovo tarybą rinkti visus 4 renkamus tarybos narius, o ne 3. Priešingai, nei teigia teismas, tokio siūlymo vidutiniškai protingas, apdairus ir sąžiningas asociacijos narys negalėjo tikėtis.

14.       Teismas netinkamai aiškina ir taiko Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 5 dalį. Šioje nuostatoje priešingai, nei teigia teismas, nėra draudžiama į asociacijos valdymo organus skirti ne asociacijos narius. Šioje nuostatoje įstatymų leidėjas kaip tik numato galimybę į asociacijos valdymo organus skirti ne asociacijos narius ir išsprendžia tokių asmenų teises asociacijos visuotinio narių susirinkimo metu. Be to, teismas nepagrįstai neatsižvelgė į trečiųjų asmenų, įskaitant paties atsakovo vadovo paaiškinimus, jog atsakovo įstatai nenumato draudimo į atsakovo valdymo organus rinkti asmenis ne iš atsakovo narių tarpo. Byloje nustatyta, kad pats atsakovo vadovas nėra ne tik atsakovo narys, bet taip pat nėra ir jokio atsakovo nario narys ar atstovas. 

15.       Ieškovas ieškinį iš esmės grindė tuo, jog visuotinio narių susirinkimo sprendimas prieštarauja atsakovo steigimo dokumentams (atsakovo įstatų 4.8. p.), dėl ko vadovaujantis CK 2.82 str. 4 d. egzistuoja pagrindas sprendimo pripažinimui negaliojančiu. Visuotinio narių susirinkimo 2016-01-23 sprendimas pažeidžia atsakovo įstatų 4.8. punkto imperatyvias nuostatas dėl tarybos sudėties ir kadencijos termino, nes nauja atsakovo taryba buvo formuojama nepasibaigus senosios atsakovo tarybos kadencijos terminui, kas reiškia, jog sprendimu atsakovas pakeitė atsakovo įstatų 4.8. punkte nustatytą atsakovo tarybos kadencijos terminą, t.y. priėmė sprendimą, kuriuo senosios atsakovo tarybos kadencijos terminas buvo sutrumpintas. Ieškovo nuomone, atsakovo argumentai, kad būtinybė formuoti naują tarybą naujai kadencijai kilo po to, kai atsistatydino 3 atsakovo tarybos nariai ir dėl to taryba tapo neveiksni, yra nepagrįsti, nes atsakovui niekas netrukdė laikantis atsakovo įstatų 4.8. p. reikalavimų vietoje atsistatydinusių 3 atsakovo tarybos narių išrinkti naujus tarybos narius likusiam atsakovo tarybos kadencijos laikotarpiui.

16.       Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų apie tai, kad 4 nauji atsakovo tarybos nariai 2016 m. sausio 23 d. buvo išrinkti vietoj ieškovo, byloje taip pat nėra jokių įrodymų apie tai, kad ieškovo įgaliojimai eiti atsakovo tarybos nario teises buvo atšaukti ar dėl to būtų buvę sprendžiama 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotiniame narių susirinkime, konstatuotinas akivaizdus visuotinio narių susirinkimo sprendimo prieštaravimas atsakovo įstatų 4.8. p. reikalavimams tarybą rinkti iš 4 narių 2 metų kadencijai. Susiklostė situacija, kad šiuo metu atsakovo tarybą sudaro atsakovo prezidentas ir 5 renkami atsakovo tarybos nariai, kurių kadencija skiriasi. Tai akivaizdžiai pažeidžia atsakovo steigimo dokumentus, dėl ko sprendimas pripažintinas negaliojančiu, o sprendimas naikintinas.

17.       Ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad jokie teisės aktai (įskaitant atsakovo įstatus) nenumato, jog vienas iš sprendimo pripažinimo negaliojančiu pagrindų yra sprendimo tikslingumo egzistavimas, todėl nepriklausomai nuo to, ar atsakovo noras atstatydinti ieškovą yra pateisinamas, ar tas noras apskritai turi egzistuoti, teisingo sprendimo šioje civilinėje byloje priėmimui tai neturi jokios teisinės reikšmės. Teismas nepagrįstai teigia, jog nenustatyti asociacijos tarybos narių (įskaitant prezidento) neteisėti veiksmai ar piktnaudžiavimas savo kompetencija, nuo kurių ieškovas būtų ginęs kitus asociacijos narius savo veiksmais. Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė skundo atsakovo Etikos ir ginčų komisijos pirmininkui kopiją, iš kurios matyti, kad egzistavo ne tik neteisėti atsakovo valdymo organų/valdymo organo narių veiksmai, bet ir ieškovo motyvai ginti visų atsakovo narių interesus reikalaujant viešumo, skaidrumo ir taisyklių laikymosi organizuojant atsakovo veiklą. Ne gana to, teismas savo nuožiūra rinkęs įrodymus apie kituose civiliniuose procesuose tarp ieškovo ir atsakovo nustatytas reikšmingas aplinkybes neatsižvelgė į tokias, kurių pagrindu pripažintas atsakovo veiksmų neteisėtumas bei piktnaudžiavimas savo kompetencija.

18.       Ieškovas taip pat pažymi, kad teismo cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-470/2009) tokių teismo nurodytų motyvų apskritai nėra, be to, minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra dėl asociacijos nario pašalinimo iš asociacijos narių, o ne dėl pašalinimo iš asociacijos valdymo organo. Taip pat ieškovas nesupranta, apie kokį ieškovo pažeidimą teismas kalba – jokie ieškovo veiksmai bylos nagrinėjimo metu vertinami nebuvo, taip pat nebuvo renkami jokie su tuo susiję įrodymai, dėl ko ieškovas mano, jog teismas priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Be to, teismas nepaisė įrodinėjimo dalyko, ignoravo nurodytus faktus ir rėmėsi nenurodytais faktais. Teismas taip pat neleido ieškovui teikti įrodymų dėl tokių faktinių aplinkybių, kuriomis pats teismas rėmėsi priimdamas skundžiamą sprendimą, dėl ko sprendimas priimtas pažeidžiant šalių procesinio lygiateisiškumo bei kitus įstatyme įtvirtintus principus.

19.       Atsakovas Lietuvos lankininkų federacija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad civilinėje byloje neginčijamai nustatyta, kad 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkimo metu dalyvavo 100 proc. visų atsakovo narių, turinčių balso teisę atsakovo visuotiniame narių susirinkime. Prasidėjus susirinkimui atsakovo prezidento G. M. ir apelianto pasisakymams buvo skirta daugiau nei 1.5 valandos, kurios metu tiek atsakovo vadovas, tiek apeliantas išdėstė požiūrį į atsakovo veiklą. Taigi 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkimo metu atsakovo nariams buvo pilnai ir aiškiai paaiškintos konfliktų Lietuvos lankininkų federacijoje priežastys, tikslai bei kur tokie konfliktai tarp atsakovo ir apelianto gali nuvesti visą sporto federaciją. Atmestini kaip neįrodyti ir nepagrįsti apelianto argumentai, jog atsakovo nariai nesuvokė, kokiu darbotvarkės klausimu (Nr. 14) balsuoja ir nesuvokė tokio balsavimo teisinių bei faktinių pasekmių. Paminėtina, kad 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkimo metu atsakovo tarybos narių įgaliojimai ne buvo atšaukti, o pasibaigė dėl pačių atsakovo tarybos narių – T. K., L. B. ir U. T. – atsistatydinimo. Atsakovo visuotinis narių susirinkimas, vykęs 2016 m. sausio 23 d. neturėjo įtakos T. K., L. B. ir U. T. sprendimui pasitraukti iš atsakovo tarybos, nes pastarųjų asmenų pasitraukimas, t.y. pastarųjų asmenų valia nebedirbti atsakovo valdymo organe buvo išreikšta dar iki 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkimo. Apeliantas klaidina teismą, jog atsakovo visuotinis narių susirinkimas atšaukė atsakovo tarybos narius. Paminėtina, kad T. K., L. B. ir U. T. atsistatydino iš atsakovo tarybos laisva valia, dėl ko atsakovo taryboje liko mažiau nei ½ narių, t.y. tarybos veikla tapo paralyžuota.

20.       Pirmosios instancijos teismas yra teisus teigdamas, kad nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatyta procedūrinių 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio susirinkimo sušaukimo pažeidimų. Vien tas faktas, kad sprendimas dėl naujos tarybos išrinkimo nebuvo motyvuotas atskirai, nesudaro pagrindo naikinti ginčijamą 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkimo sprendimą, nes kiekvieno sprendimo privalomos motyvacijos nei įstatymų leidėjas, nei atsakovo įstatai nenumato. Be kita ko, kaip teisingai pasisako teismas, bei kaip teisingai pasisakė atsakovo atstovas, prezidentas gerb. G. M., apelianto klubui 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkimo 13 darbotvarkės klausimu pašalintam iš atsakovo narių, apeliantas prarado teisę būti ir atsakovo tarybos nariu. Kaip žinia, apelianto klubas – Kauno šaudymo iš lanko asociacija - 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkime buvo pašalinta iš Lietuvos lankininkų federacijos narių balsų dauguma, todėl balsuojant dėl naujos atsakovo tarybos išrinkimo apeliantas kitų atsakovo narių nebuvo keliamas kaip kandidatas į naują atsakovo tarybą. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, jog atsakovo 2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotiniame narių susirinkime pašalinus apelianto valdomą klubą – Kauno šaudymo iš lanko asociaciją – iš atsakovo narių, pats apeliantas paliko visuotinį narių susirinkimą ir išėjo, nors teoriškai galėjo kelti savo kandidatūrą į naują atsakovo tarybą, nes naujos tarybos in corpore rinkimo klausimas jam buvo žinomas iš anksto. Taigi apeliantas savo aktyviais veiksmais atsisakė būti atsakovo tarybos nariu, žinojo ir suvokė, kad nori būti atsakovo tarybos nariu, tačiau savo valia ir aktyviais veiksmais darė viską, kad nebūtų ne tik išrinktas, bet ir nekandidatuotų į naujai renkamą atsakovo tarybą, o jau vėliau ginčytų teismine tvarka naujos atsakovo tarybos išrinkimą. Manytina, kad apelianto aktyvūs ir sąmoningi veiksmai negali būti priežastimi atsakovui ir jo veiklai tapti apelianto siektinos destrukcijos įkaitu. Todėl visiškai palaikyti visi sprendimo motyvai dėl procedūrinių ginčijamo sprendimo priėmimo aspektų, o kartu atmestini apelianto argumentai dėl to, jog apelianto teisės buvo pažeistos dėl menamų procedūrinių ginčijamo sprendimo pažeidimų.

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Apeliacinis skundas atmestinas.

 

21.         Nustatyta, kad teismo sprendimo įžanginėje, aprašomojoje ir rezoliucinėje dalyje netinkamai nurodytas atsakovo pavadinimas, pagal šalių pateiktus dokumentus atsakovu byloje yra Lietuvos lankininkų federacija, o ne asociacija Lietuvos lankininkų federacija, todėl šioje nutartyje atsakovo pavadinimas  nurodomas ne pagal teismo sprendimą, o pagal šalių byloje pateiktus dokumentus.

 

            22.  Nustatyta, kad atsakovo - Lietuvos lankininkų federacijos įstatų IV-o skyriaus  „ Federacijos organai“ 4.9 punktas numato, jog Taryba yra kolegialus Federacijos valdymo organas. Tarybą 4 (ketver) metų laikotarpiui renka (skiria) ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas šių įstatų 4.5. punkte nustatyta tvarka. Tarybą sudaro 5 (penki) nariai, įskaitant Tarybos pirmininką, kuris yra ir Federacijos Prezidentas. Įstatų 4.5 punktas numato,  jog visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Federacijos narių. Sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Federacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Federacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Federaciją, taip pat kai priimamas sprendimas dėl Prezidento ir kitų Tarybos narių rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo, taip pat kitų Federacijos kolegialių organų narių rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo. Susilaikę nuo balsavimo nariai laikomi nedalyvavę balsavime. 

           23. Lietuvos lankininkų federacijos  2016 m. sausio 23 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu buvo nutarta  patvirtinti naujus tarybos narius : T. K., V. Š., T. L., A. Č.. Susirinkimo 11-u  klausimu  buvo patvirtintas  trijų tarybos narių atsistatydinimas, ieškovo, kaip išrinkto  tarybos nariu 2015 m. 2 metų kadencijai, kurios laikotarpis, nustatytas atsakovo įstatų 4.8. p.,  dar nebuvo pasibaigęs, atšaukimo klausimas nebuvo nagrinėjamas, tačiau teismas padarė išvadą, kad  darbotvarkės 14-am  klausime  nurodžius, jog  bus sprendžiamas klausimas dėl naujos tarybos rinkimo,  bet kuris vidutiniškai protingas, apdairus ir sąžiningas asociacijos narys, balsuodamas visuotiniame susirinkime pastaruoju klausimu, suvokė, jog renka  naujo visus tarybos narius į buvusių tarybos narių vietą bei tokiu būdu kartu priima ir sprendimą atšaukti buvusius tarybos narius ar į  vietą renka kitus.  Teismo  sprendime  nurodžius, kad visuotinio susirinkimo narių valia buvo išrinkti visiškai naujos sudėties tarybą, kad tai patvirtina ir ta aplinkybė, kad  tame pačiame susirinkime ankstesniu sprendimu, svarstant  11darbotvarkės klausimą,   buvo patvirtinti trijų ( keturių renkamų tarybos narių) T. K., L. B., U. T. prašymai pasitraukti  tarybos narių,  ieškovo pareiga, prašant panaikinti teismo   sprendimą, buvo pateikti  argumentus, kodėl vienas  tarybos narių, kuris savo valia neatsistatydino ( t.y. ieškovas ), negalėjo būti perrinktas visuotinio  narių susirinkimo  sprendimu. Ieškovas  nurodė, kad  visų (išskyrus ieškovą) renkamų atsakovo tarybos narių įgaliojimai buvo atšaukti savarankišku atsakovo visuotinio narių susirinkimo sprendimu (2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkimo 11 darbotvarkės klausimas), o ne visuotinio narių susirinkimo sprendimo priėmimu (2016 m. sausio 23 d. atsakovo visuotinio narių susirinkimo 14 darbotvarkės klausimas), kaip tai teigia teismas ieškovo atžvilgiu, tačiau teismo  išvadų esmę sudaro tai, kad   naujos  tarybos išrinkimas  atitiko atsakovo  aukščiausiojo valdymo organo valią, nors atskiru klausimu  ieškovo atšaukimas  tarybos narių ir nebuvo svarstomas. Tai, kad buvo renkami nauji keturi nariai, o federacijos įstatai numato ( be prezidento) keturių narių sudėties tarybą, vien šis faktas tarybos nariui, kuriam buvo žinomas numatytas tarybos narių skaičius, turėjo suteikti informaciją apie tai, ar renkama nauja taryba, ar renkami tik 3 nauji nariai, paliekant  nariu vieną  neatsistatydinusį tarybos narį ieškovą. Tuo atveju, jei visuotinio narių  susirinkimo bent vienas  9 narių, balsavusių  naujos tarybos narių išrinkimą, būtų suklaidintas tos situacijos, kad susirinkime nebuvo balsuota atskirai tuo klausimu, jog atšaukiamas  tarybos narių ieškovas, kaip atstovaujantis   Kauno šaudymo  lanko asociaciją,  būtų pagrindas daryti išvadai, kad susirinkimo sprendimas  neatitiko jos narių valios, tačiau ieškovui   nepateikus tokių įrodymų, pripažintina, kad teismo išvada, jog  keturi nauji nariai į tarybą buvo išrinkti  susirinkime balsavusiems federacijos  nariams  išreiškus savo valią, nesant  suklaidinimo  dėl to, ar išlieka tarybos nariu  ieškovas, ar jo veikla, kaip tarybos nario, nutraukiama. Tai, kad ieškovo, kaip išrinkto  2015 m.  2 metų kadencijai  tarybos nario teisės ir pareigos buvo nutrauktos, jo teisių ir teisėtų interesų pažeidimu tai būtų tuo atveju, jei pagal Federacijos įstatus išankstinis tarybos nario atšaukimas būtų negalimas. Nesant pagrindo daryti išvadai, kad toks atšaukimas prieštaravo įstatams,  klausimo dėl ieškovo atšaukimo iš narių neįtraukimas į darbotvarkę ir nesvarstymas atskiru klausimu, yra formaliu pažeidimu, kuris nesuklaidino visuotinio susirinkimo narių apsisprendimo išrinkti kitą asmenį į tarybą vietoje ieškovo.

          24. Ieškovas nurodė, jog atšaukti ieškovo įgaliojimus atsakovo taryboje, atsakovas neturėjo, nes manė, jog ieškovo įgaliojimai eiti tarybos nario pareigas vis dar yra suspenduoti.  Tokio atsakovo įsitikinimo dėl ieškovas teisių taryboje, ieškovas neįrodė. Atsakovui paaiškinus, kad  pasikeitus daugiau kaip pusei tarybos narių (neįskaitant LLF prezidento, kuris būdamas prezidentu kartu eina ir tarybos pirmininko pareigas) visuotiniam narių susirinkimui iškilo poreikis balsuoti ne dėl atskirų tarybos narių perrinkimo, o dėl naujos tarybos išrinkimo. Tuo buvo paaiškintas atsakovo tikslas iš naujo rinkti visą tarybą, o ne rinkti naujus narius vietoje atsistatydinusių. Darytina išvada, kad visuotinio susirinkimo valia yra, kokiu būdu išrinkti naujus narius - perrenkant visus, ar į atsistatydinusių vietą išrenkant naujus, ar tuos pačius narius.

 

 

 

 

           25.   Ieškovas ieškinį  grindė ir tuo, jog visuotinio narių susirinkimo sprendimas prieštarauja atsakovo steigimo dokumentams (atsakovo įstatų 4.8. p.), dėl ko,  vadovaujantis CK 2.82 str. 4 d. egzistuoja pagrindas sprendimo pripažinimui negaliojančiu. Visuotinio narių susirinkimo 2016-01-23 sprendimas pažeidžia atsakovo įstatų 4.8. punkto imperatyvias nuostatas dėl tarybos sudėties ir kadencijos termino, nes nauja atsakovo taryba buvo formuojama nepasibaigus senosios atsakovo tarybos kadencijos terminui,  nurodė, jog  sprendimu atsakovas pakeitė atsakovo įstatų 4.8. punkte nustatytą atsakovo tarybos kadencijos terminą, t.y. priėmė sprendimą, kuriuo senosios atsakovo tarybos kadencijos terminas buvo sutrumpintas. Tai, kad Federacijos įstatų 4.8 punktas numato, jog Tarybą 2 (dveju) metų laikotarpiui renka (skiria) ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas, nėra pagrindo daryti išvadai, kad taryba negali būti atšaukta anksčiau, nei po dvejų metų nuo jos išrinkimo. Nuostata, jog taryba išrenkama dvejų metų laikotarpiui, taikoma terminui, kuris nustato tarybos įgaliojimų laiką jos išrinkimo dienai, tačiau nesant nuostatos, kad ji gali būti atšaukta tik po dvejų metų, darytina išvada, kad atšaukti tarybą visuotinis narių susirinkimas turi teisę bet kada, iškilus tokiam klausimui. Kolegija daro išvadą, kad priimtas 2016 m. sausio 23 d. sprendimas, kuriuo iš esmės buvo atšaukta 2015 m. išrinkta taryba, nepažeidė atsakovo įstatų 4.8 punkto, neprieštaravo imperatyvioms įstatymo nuostatoms, neprieštaravo protingumo ir sąžiningumo principams, todėl nėra pagrindo pripažinti atsakovo 2016 m. sausio 23 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimą negaliojančiu CK 2.82 straipsnio 4 dalies pagrindu.

             Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

             Teisėjos                                                                                       Danutė Kutrienė        

        Tatjana Žukauskienė

        Neringa Švedienė


Paminėta tekste:
  • e2-23318-820/2015
  • CK2 2.82 str. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos
  • 3K-7-470/2009