Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2S-1938-459-2014].docx
Bylos nr.: 2S-1938-459/2014
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Sodininkų bendrija "Tauras" 141845789 Ieškovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.3. Kitos su prievolių teise susijusios bylos
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.11. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniai dokumentai:
3.1.11.4. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų priėmimas ir trūkumų ištaisymas
3.1.14. Ieškinys:
3.1.14.3. Ieškinio trūkumų ištaisymas

Pranešėja R. Andrulienė                                                                 Civilinė byla Nr. 2S-1938-459/2014

Teisėja R. Augustė                                                          (Proceso Nr. 2-06-3-10988-2014-4)`              Procesinio sprendimo kategorijos

(S)

                103.4; 106.3

 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

 

2014 m. gruodžio 18 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės sodininkų bendrijos „Tauras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškovės sodininkų bendrijos „Tauras“ ieškinio atsakovui S. Z. trūkumams šalinti,

 

n u s t a t ė:

 

ieškovė sodininkų bendrija „Tauras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui S. Z..

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-09-26 nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams šalinti. Teismas nurodė, jog ieškovė turi patikslinti ieškinį, aiškiai nurodant, kokius sprendimus prašo panaikinti, be to, sprendimas byloje gali turėti įtakos bendrijos „Tauras“ narių teisėms ir pareigoms, todėl ieškovė įpareigota įtraukti narius į bylą trečiaisiais asmenimis, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus (jei žinomi), gyvenamosios vietos, ieškovei žinomus kitus procesinių dokumentų įteikimo adresus bei pateikti atitinkamą skaičių ieškinio kopijų su priedais. 

Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria įpareigota patikslinti ieškinį, nurodant, kokius sprendimus prašoma panaikinti. Teigia, jog ieškinyje aiškiai nurodyta visa įvykių chronologija, su ieškiniu pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, jame užfiksuotas susirinkimas, kurio sprendimus prašoma pripažinti negaliojančiais. Mano, kad teismas tyčia vilkina ieškinio priėmimą, nes ieškovė ta pačia nutartimi įpareigota įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis visus sodininkų bendrijos narius, kurių yra 357. Toks teismo įpareigojimas prieštarauja proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams.

Atskirasis skundas atmestinas.

CPK 135 straipsnis nustato ieškiniui, kaip procesiniam dokumentui, keliamus tam tikrus reikalavimus. Be to, surašant ieškinio pareiškimą būtina laikytis ir CPK 111, 113, 114 straipsnių reikalavimų. Ieškinio, atitinkančio įstatymo nustatytus turinio ir formos reikalavimus, surašymas yra tinkamo teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos principo įgyvendinimo sąlyga. Asmuo, reiškiantis ieškinį, turi užtikrinti nurodytų reikalavimų laikymąsi. Jeigu jam nepakanka teisinių žinių tinkamai įforminti procesinį dokumentą, asmuo gali pasinaudoti kvalifikuota teisine pagalba.

Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su ieškovo pateiktu ieškiniu, nustatė, jog jis neatitinka turinio ir formos reikalavimų, t. y. ieškinio reikalavimas suformuluotas neaiškiai: nėra aišku, kokius sprendimus prašoma panaikinti, be to, ieškovė įpareigota įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis visus sodininkų bendrijos narius, nes sprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Ieškovė ginčija šią pirmosios instancijos teismo nutartį. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškinio turiniu, nustatė, jog ieškovė reiškia reikalavimą pripažinti negaliojančiu 2014-07-12 įvykusį sodininkų bendrijos „Tauras“ susirinkimą ir panaikinti susirinkime priimtus sprendimus. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad reikalavimas suformuluotas neaiškiai, nes nėra konkretizuota, kokius sprendimus prašoma panaikinti. Pati ieškovė ieškinyje nurodo, jog jai nėra pateiktas 2014-07-12 vykusio susirinkimo protokolas, iš kurio būtų galima spręsti, kokie sprendimai buvo priimti. Jei ieškovei nėra pateikta informacija apie susirinkimo metu priimtus sprendimus, teismui tuo labiau ji nėra žinoma. Ieškovė prašymo išreikalauti susirinkimo protokolą, kurio pagrindu būtų galima patikslinti ieškinio reikalavimą, nereiškia. Teigia, jog apie priimtus sprendimus galima spręsti iš teismui pateikto 2014-07-14 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, tačiau faktinės aplinkybės šiuo protokolu konstatuotos dviem dienomis vėliau nei įvyko ginčijamas susirinkimas. Ieškovė, kaip proceso iniciatorė, turi būti aktyvi ir tiksliai suformuluoti ieškinio reikalavimą, kad atsakovas žinotų, nuo kokio reikalavimo jam gintis, o teismui būtų aišku, kokio pobūdžio reikalavimą prašoma tenkinti. Dėl aptarto darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo ieškovę patikslinti ieškinio reikalavimą.

Ieškovė prašo panaikinti tik nutarties dalį, kuria įpareigota patikslinti ieškinio reikalavimą, tačiau kadangi atskirajame skunde kvestionuoja ir teismo įpareigojimą įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis visus sodininkų bendrijos „Tauras“ narius, teismas pasisakys ir dėl šio argumento.

Civilinio proceso kodekso 47 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva. Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, jog tai, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, sudaro absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą. Taigi siekiant užtikrinti proceso teisėtumą, svarbu nustatyti visus asmenis, kurių materialiąsias teises ir pareigas įtakos priimtas teismo sprendimas. Būtent dėl šios priežasties teismui suteikta teisė inicijuoti tam tikrų asmenų įtraukimą į bylą trečiaisiais asmenimis. Teismo įpareigojimas įtraukti tam tikrus asmenis į bylą trečiaisiais asmenimis, nepaisant asmenų skaičiaus, vertintinas kaip siekis užtikrinti proceso teisėtumą, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad taip teismas vilkina ieškinio priėmimo procesą. Siekdama proceso koncentracijos ir ekonomiškumo, ieškovė, naudodamasi Civilinio proceso kodekse numatytomis priemonėmis, gali minimizuoti tiek laiko, tiek finansines sąnaudas, susijusias su trečiųjų asmenų įtraukimu į procesą. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė teismui prašymą leisti dokumentus tretiesiems asmenims įteikti viešo paskelbimo būdu, jis bus sprendžiamas po šio atskirojo skundo išnagrinėjimo. Dėl aptarto teigtina, jog pirmosios instancijos teismo įpareigojimai ieškovei dėl ieškinio trūkumų šalinimo, susiję su teisėto ir tinkamo proceso užtikrinimu, yra pagrįsti ir neatima iš ieškovės galimybės pasinaudoti teise į teisminę gynybą.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl naikinti jos pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

 

n  u  t  a  r  i  a :

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

 

 

 

 

Teisėja                                                                                              Raimonda Andrulienė

 

 

 

 

 


Paminėta tekste:
  • CPK 135 str. Ieškinio turinys
  • CPK