Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas sprendimas byloje [2-1307-154-2011].doc
Bylos nr.: 2-1307-154/2011
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Šiaulių apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

Civ

 

Civilinė byla Nr. 2-1307-154/2011

Proceso Nr. 2-58-3-00609-2011-7

Procesinio sprendimo kategorija

(S)

69.;113.2.;116.1.

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2011 m. gruodžio 14 d.

Šiauliai

 

Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-1307-154/2011 pagal UAB „Irdaiva ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims: UAB „Limega“, UAB „Namų statyba“, UAB „Rotonda“, UAB „Projektų rengimo centras“, byloje patraukus dalyvauti išvadą teikiančią instituciją - Viešųjų pirkimų tarnybą, dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo atmesti dalį UAB „Irdaiva“ pretenzijos panaikinimo,

n u s t a t ė :

 

Ieškovas UAB „Irdaiva savo ieškiniu prašė teismo:

- panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2011 m. spalio 3 d. sprendimą netenkinti UAB „Irdaiva“ 2011 m. rugsėjo 26 d. pretenzijos dalies dėl supaprastinto atviro konkurso „Pastato (Varpo g.9) rekonstravimo darbai“ dalyvių UAB „Limega“ ir UAB „Namų statyba“ pasiūlymų neatitikimo LR Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 9 daliai ir Konkurso sąlygų 33 punktui;

- įpareigoti atsakovą atmesti UAB „Limega“ ir UAB „Namų statyba“ pasiūlymus Konkursui „Pastato (Varpo g. 9) rekonstravimo darbai“;

- priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovas nurodė, kad atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija 2011 m. spalio 3 d. raštu „Dėl pretenzijos“ nepagrįstai netenkino UAB „Irdaiva“ 2011 m. rugsėjo 26 d. pretenzijos dalies dėl supaprastinto atviro konkurso „Pastato (Varpo g. 9) rekonstravimo darbai“ dalyvių UAB „Limega“ ir UAB „Namų statyba“ pasiūlymų neatitikimo LR Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. 9 daliai ir Konkurso sąlygų 33 punktui, nes mano, kad tiekėjai UAB „Limega“, UAB “Rotonda” ir UAB „Namų statyba“ yra neteisėtai ir nepagrįstai įtraukti į 2011 m. rugsėjo 12d. pranešime nurodytą Konkurso pasiūlymų eilę. Ieškovo įsitikinimu, tretieji asmenys UAB „Limega", UAB „Projekto rengimo centras" ir UAB „Namų statyba" pažeidė Konkurso sąlygų 33 punktą ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. 9 dalį, kad „Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą". Konkurso sąlygų 33 punkte yra nurodyta, kad „Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą - individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti".  Nurodė, kad tokia pati teisinė nuostata yra užfiksuota ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje. Konkurso dalyvis UAB „Limega" pasiūlyme Konkursui nurodė, jog projektavimo darbus atliks UAB „Projektų rengimo centras". Tuo tarpu šis juridinis asmuo, t.y. UAB „Projektų rengimo centras", yra kito Konkurso dalyvio - UAB „Namų statyba" Jungtinės veiklos partneris, nes Konkurso dalyvis UAB „Namų statyba" pateikė bendrą, pagal jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymą su UAB „Projektų rengimo centras". Tai, ieškovo manymu, reiškia, kad tas pats juridinis asmuo, t.y. UAB „Projektu rengimo centras", dalyvauja kaip jungtinės veiklos partneris ir subrangovas dviejuose pasiūlymuose, t.y. UAB „Limega" ir UAB „Namų statyba" pasiūlymuose, ir, remiantis Konkurso sąlygų 33 punktų, abu šie pasiūlymai privalėjo būti atmesti kaip prieštaraujantys ir neatitinkantis Konkurso sąlygų 33 punkto ir LR Viešųjų pirkimų 28 str. 9 dalies imperatyvių reikalavimų. Tuo tarpu atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija priėmė sprendimą netenkinti ieškovo UAB „Irdaiva" pretenzijos reikalavimo dėl UAB „Limega" ir UAB „Namų statyba" pasiūlymų atmetimo būtent pagal Konkurso sąlygų 33 punktą ir LR VPĮ 28 str. 9 d. ir toks atsakovo sprendimas (atmesti, netenkinti ieškovo UAB „Irdaiva" pretenzijos dalį) sudaro šio ieškinio faktinį ir teisinį pagrindą.

Atsiliepime į ieškinį Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškiniais nesutiko (t. 1, b. l. 99-102, t. 2, b. l. 16-19) ir nurodė, jog ieškovo reikalavimus laiko nepagrįstais, nes mano, kad tiek Konkurso sąlygų 33 punktas, tiek ir Višųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 28 str. 9 dalis nustato ribojimą teikti daugiau kaip vieną alternatyvų pasiūlymą tik tiekėjui, tuo tarpu tiekėjas UAB “Limega”, pateikdamas pasiūlymą Konkursui, įmonę UAB „Projektu rengimo centras", nurodė kaip subrangovą, o tiekėjas UAB „Namų statyba" įmonę UAB „Projektu rengimo centras" nurodė kaip jungtinės veiklos partnerį, t.y. kaip lygiavertį tiekėją. VPĮ 2 str. 29 punkte tiekėjas įvardijamas kaip asmuo, galintis ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus, o to paties VPĮ 2 str. 5 punkte dalyviu pripažįstamas tiekėjas, pateikęs pasiūlymą. Iš to seka, kad UAB „Projektu rengimo centras" kaip tiekėjas kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Namų statyba" Konkursui yra pateikęs tik vieną pasiūlymą.

Trečiasis asmuo UAB „Namų statyba“ pateikė atsiliepimą dėl ieškinio (t. 1, b. l. 89-92), kuriame  nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovas UAB „Irdaiva“ daro visiškai neteisėtą ir nepagrįstą išvadą, jog UAB „Projektų rengimo centras“ pateikė du pasiūlymus, nes UAB „Namų statyba“ kartu su įmone UAB „Projektų rengimo centras“ Konkursui pateikė bendrą pasiūlymą Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, o UAB „Limega“ savo pasiūlyme Konkursui įmonę UAB „Projektų rengimo centras“ nurodė tik kaip subrangovą. Mano, kad ieškovas neteisingai supranta teisės normas, kuriomis remiasi savo ieškinyje, t. y. Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 28 str. 9 dalį ir Konkurso sąlygų 33 punktą, nes VPĮ 28 str. 9 dalyje nustatyti ribojimai tiekėjui pateikti daugiau nei vieną pasiūlymą, ir jie turi būti taikomi tik tiekėjui, o ne subrangovui. Teigia, kad ši norma bei tiekėjo savoka negali būti aiškinama plečiamai. Konstatavo, kad nei UAB „Namų statyba“, nei UAB  „Projektų rengimo centras“ jokio kito pasiūlymo Konkursui neteikė, vadinasi VPĮ nuostatų nepažeidė.

Tretieji asmenys UAB “Limega”, UAB “Rotonda” ir UAB „Projektų rengimo centrasatsiliepimų dėl ieškinio nepateikė.

Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 4 d. nutartimi buvo patraukta kaip išvadą teikianti institucija, pateikė savo išvadas dėl UAB „Irdaiva“ ieškinio (t.2, b. l. 21-22) ir nurodė, kad įvertinusi pateiktą bylos medžiagą, Tarnyba neturi pagrindo teigti, jog UAB  „Projektų rengimo centras“ atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos skelbtame viešojo pirkimo konkurse „Pastato (Varpo g. 9) rekonstravimo darbai“ dalyvauja kaip kelis pasiūlymus teikiantis tiekėjas, todėl atsakovas neturėjo pareigos tuo pagrindu atmesti UAB „Limega“ ir UAB „Namų statyba“ pasiūlymus (t.2, b.l. 21-22).

             

Byloje nustatyta.

Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2011 m. rugpjūčio 24 d. leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 67 paskelbė supaprastintą atvirą viešųjų pirkimų konkursą „Pastato (Varpo g. 9) rekonstravimo darbai" (pirkimo Nr. 110156). Konkursas vykdomas pagal mažiausios (fiksuotos) kainos kriterijų (t.1, b. l. 14-35).

atsakovo pateiktų Pirkimo Nr. 110156 dokumentų, t.y. „Viešojo pastato (Varpo g. 9) rekonstravimo darbų pirkimo komisijos posėdžio 2011-09-05 protokolo Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad minėtam Konkursui savo pasiūlymus pateikė 6 tiekėjai, nurodydami tokias pasiūlymų kainas: UAB „Irdaiva“ - 2943398,23 Lt; UAB „Limega“ - 2498927,44 Lt; UAB „Namų statyba“ - 2789749,18 Lt; UAB „Meba“ - 3321082,26 Lt; UAB „Rotonda“ - 2575454, 58 Lt; AB „Virgula“ - 3397761,93 Lt (t.1, b. l. 107-108).

Tiekėjas UAB „Limega“ savo pasiūlyme nurodė subrangovus: UAB „Aurivita“, UAB „Šiaulių tauro ryšiai“, UAB „Kauno liftai“ ir UAB „Projektų rengimo centras“ (t.1, b.l. 116-118).

Tiekėjas UAB „Namų statyba“ savo pasiūlyme nurodė, kad Konkurse dalyvauja kartu su UAB „Projektų rengimo centras“ kaip ūkio subjektų grupė, taip pat nurodė savo subrangovus (t.1, b.l. 189-190). Perkančiajai organizacijai pateikė 2011-08-30 tarp UAB „Namų statyba“ ir UAB „Projektų rengimo centras“ sudarytą Jungtinės veiklos sutartį (t.1, b. l. 193-194, 195).

2011-09-09 Viešojo pirkimo komisijos posėdyje buvo vertinti visų tiekėjų pateikti pasiūlymai ir pagal mažiausios kainos kriterijų nustatyta tokia eilė: UAB „Limega“, UAB „Rotonda“, UAB „Namų statyba“, UAB „Irdaiva“, UAB „Meba“, AB „Virgula“. Nugalėtoju paskelbta UAB „Limega“ ( t. 1, b. l. 180-181). Apie šį sprendimą dalyviams pranešta 2011-09-12 raštu Nr. S-2577 (t. 1, b. l. 182).

2011-09-26 tiekėjas UAB “IrdaivaŠiaulių miesto savivaldybės administracijai pateikė pretenziją Nr. 55257 (t. 1, b. l. 68-74), dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarytos pasiūlymų eilės, kuria prašė panaikinti pagal 2011-09-12 gautą pranešimą sudarytą Konkurso pasiūlymų eilę ir sprendimą laimėtoju paskelbti UAB “Limega”; atmesti UAB „Limega“, UAB „Rotonda“, UAB „Namų statyba“ pasiūlymus; sudaryti naują Konkurso pasiūlymų eilę. Nurodė, kad tiekėjai UAB „Limega“, UAB „Rotonda“ ir UAB „Namų statyba“ nepagrįstai įtraukti į pasiūlymų eilę, nes:

- UAB “Limega” subrangovas UAB “Aurivita” neturi kvalifikacijos atestato, leidžiančio vykdyti ypatingo statinio statybos darbus, kad teikėjas UAB “Limega” nepateikė duomenų, kad jo subrangovui UAB “Aurivita” yra išduotas Aplinkos ministerijos atestatas, suteikiantis teisę atlikti šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų statybos darbus ypatingame statinyje. Taip pat nurodė, kad UAB “Limega” pažeidė Konkurso sąlygų 33 punktą ir VPĮ 28 str. 9 dalį, draudžiančius teikti daugiau kaip vieną pasiūlymą, nes UAB „Projektų rengimo centras“ šiame Konkurse  dalyvauja ir kaip UAB “Limega” subrangovas, ir kaip UAB „Namų statyba“ jungtinės veiklos partneris.

- UAB „Rotonda“ ir jos subrangovai UAB „Rombas“ ir UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ neatitinka Konkurso sąlygų 3 priedo 9 punkto reikalavimų, nes neturi teisės atlikti ypatingo statinio projektavimo darbų.

2011-09-30 Viešojo pirkimo komisijos posėdyje apsvarstyta 2011-09-26 UAB “Irdaiva” pretenzija ir nutarta ją tenkinti dalies: pripažinti pagrįsta pretenzijos dalį dėl to, kad tiekėjas UAB “Limega” nepateikė savo subrangovo UAB “Aurivita” Aplinkos ministerijos išduoto atestato ar Teisės pripažinimo pažymos; raštu kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išaiškinimo, ar laikoma, kad tiekėjas pateikė kelis pasiūlymus, jei vienas Konkurso dalyvis nurodė, kad pas jį subrangovu bus UAB „Projektų rengimo centras“ , o kitas dalyvis nurodė, kad su UAB „Projektų rengimo centras“ teikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu; pripažino negaliojančiu 2011-09-09 Viešojo pirkimo komisijos sprendimus dėl UAB “Limega” kvalifikacijos vertinimo, dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo (t.1, b.l. 183-184).

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija 2011-10-03 raštu Nr. 2761 “Dėl pretenzijos” (t.1, b. l. 80-81) tiekėjui UAB “Irdaiva nurodė, kad 2011-03-26 pretenziją tenkina iš dalies, t.y. pripažįsta pagrįsta pretenzijos dalį, kad Konkurso dalyvis UAB “Limega” nepateikė savo subrangovo UAB “Aurivita” Aplinkos ministerijos išduoto atestato ar Teisės pripažinimo pažymos, kaip tai yra nurodyta Pirkimo dokumentų 23 punkte ir Komisija pakartotinai aiškinsis ar šis dalyvis yra kompetetingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, tačiau nepripažįsta pretenzijos dalies, kad tiekėjas UAB „Projektų rengimo centras“ pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą, nes tiekėjas UAB “Limega” įmonę UAB „Projektų rengimo centras“ pasiūlyme nurodė tik kaip galimą subrangovą, o taip pat nepripažįsta pretenzijos dalies, kad tiekėjas UAB „Rotonda“ ir jos subrangovai neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, nes Pirkimo dokumentų 54 ir 56 punktuose aiškiai nurodyta, kad „Atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Jeigu dalyvis , kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko perkančiosios organizacijos keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija netikrinama“. Todėl šioje dalyje pretenzija netenkinama.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija 2011-10-05 raštu Nr. 2786 “Dėl pirkimo procedūrų” (t.1, b.l. 82) pirkimo dalyvius informavo, kad 2011-09-30 išnagrinėjusi gautą pretenziją, Komisija nusprendė laikyti negaliojančiais anksčiau priimtus sprendimus dėl dalyvių kvalifikacijos vertinimo; pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo. Nurodė, kad Komisija iš naujo atliks dalyvių kvalifikacijos vertinimą, sudarys pasiūlymų eilę ir paskelbs nugalėtoją.

              UAB „Irdaiva ieškinys teismui pateiktas 2011-10-13 (t.1, b.l. 2-10, t.2, b.l. 2-10).

 

              UAB „Irdaiva“ ieškinys atmestinas.             

              Kaip matyti iš UAB „Irdaiva“ ieškinio reikalavimų, šis reikalavimas yra mažesnės apimties, nei buvo pareikšta pretenzija, t.y. ieškovas apsiriboja tik tuo, kad prašo panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2011 m. spalio 3 d. sprendimą netenkinti UAB „Irdaiva“ 2011m. rugsėjo 26 d. pretenzijos dalies dėl supaprastinto atviro konkurso „Pastato (Varpo g.9) rekonstravimo darbai“ dalyvių UAB „Limega“ ir UAB „Namų statyba“ pasiūlymų neatitikimo LR Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 9 daliai ir Konkurso sąlygų 33 punktui ir įpareigoti atsakovą atmesti UAB „Limega“ ir UAB „Namų statyba“ pasiūlymus Konkursui „Pastato (Varpo g. 9) rekonstravimo darbai“.

Esminis ieškovo UAB „Irdaiva“ nurodytas “faktinis ir teisinis” argumentas yra tas, kad dalyvių (tiekėjų) UAB „Limega“ ir UAB „Namų statyba“ pasiūlymai neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatų ir Konkurso sąlygų reikalavimų, nes, ieškovo teigimu, pastarieji pažeidė Konkurso sąlygų 33 punktą, kuriame nurodyta, kad „Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą - individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti", ir Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. 9 dalį, kad „Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą", tuo tarpu UAB „Projektų rengimo centras" yra ir Konkurso dalyvio (tiekėjo) UAB „Namų statyba" jungtinės veiklos partneris pagal Jungtinės veiklos sutartį, ir yra nurodytas kaip subrangovas tiekėjo UAB „Limega" pasiūlyme.

Teismas nesutinka su šiais ieškovo argumentais ir pritaria atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, trečiojo asmens UAB „Namų statyba" atsiliepimuose išdėstytiems argumentams bei Viešųjų pirkimų tarnybos išvadai.

Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 85 str. 2 dalyje nurodyta, kad „Perkančioji organizacija <...> supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles". Perkančiosios organizacijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos “Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų atsakovo direktoriaus 2008-09-19 įsakymu Nr. A-1238 (2011-05-12 įsakymo Nr. A-568 nauja redakcija), (paskelbtos viešai), 33 punkte nurodyta, kad „Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutarti tiekėjas gali pateikti Perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims, kaip nurodo perkančioji organizacija, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus."

Viešojo pirkimo konkurso sąlygose pastato (Varpo g. 9) rekonstarvimo darbai”, patvirtintose Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-07-21 įsakymu Nr. A-853, nenumatyta galimybė teikti alternatyvius pasiūlymus, t. y. Viešojo pirkimo konkurso sąlygų 33 punkte nurodyta, kad „tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą -individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma - vokuose), ir naudodamasis CVPIS priemonėmis" (t.1, b.l. 14-35).

Pagal minėtų dokumentų nuostatas, sprestina, kad jeigu ūkio subjektas, kuris pateikė pasiūlymą individualiai, bet yra kelių tame pačiame pirkime dalyvaujančių ūkio subjektų grupių narys arba jei ūkio subjektas nepateikia pasiūlymo individualiai, bet yra kelių tame pačiame pirkime dalyvaujančių ūkio subjektų grupių narys, būtų laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą ir tokie pasiūlymai turėtų būti atmetami vadovaujantis Supaprastintų pirkimų taisyklių 55 punktu, kuriame nurodyta, kad „Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu <...> pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų" ir Viešojo pirkimo konkurso sąlygų 33 punkto bei 61 punkto.

   Tačiau šioje byloje yra nustatyta, kad tiekėjas UAB „Projektų rengimo centras" kartu su tiekėju UAB „Namų statyba" Jungtinės veiklos sutarties pagrindu pirkėjui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai pateikė tik vieną pasiūlymą, nes kitas tiekėjas, t.y. UAB „Limega", įmonę UAB „Projektų rengimo centras" savo pasiūlyme nurodė tik kaip galimą subrangovą. Kaip pagrįstai savo atsiliepimuose nurodė atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo UAB „Namų statyba", Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 29 punkte tiekėjas įvardijamas kaip asmuo, galintis ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus, o to paties Įstatymo 2 straipsnio 5 punkte dalyviu pripažįstamas tiekėjas, pateikęs pasiūlymą. Akivaizdu, kad subrangovas, su kuriuo pagal ketinimų protokolą viešojo pirkimo dalyvis gali ateityje sudaryti subrangos sutartį, nėra pateikęs jokio konkretaus pasiūlymo pirkėjui ir negali būti laikomas nei tiekėju, nei pirkimo dalyviu Viešųjų pirkimų įstatymo prasme. Todėl, teismas sprendžia, kad Viešojo pirkimo konkurso sąlygų 33 punktas ir Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 9 dalis nedraudžia tam pačiam ūkio subjektui būti tiekėju (subtiekėju) pagal jungtinės veiklos sutartį ir subrangovu pagal kito tiekėjo pasiūlymą.

Dėl paminėtų motyvų teismas sprendžia, kad nėra pagrindo panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2011 m. spalio 3 d. atsisakymo tenkinti ieškovo UAB „Irdaiva“ 2011m. rugsėjo 26 d. pretenzijos dalį dėl supaprastinto atviro konkurso „Pastato (Varpo g. 9) rekonstravimo darbai“ dalyvių UAB „Limega“ ir UAB „Namų statyba“ pasiūlymų neatitikimo LR Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 9 daliai ir Konkurso sąlygų 33 punktui ir įpareigoti atsakovą atmesti UAB „Limega“ ir UAB „Namų statyba“ pasiūlymus Konkursui „Pastato (Varpo g. 9) rekonstravimo darbai“, priimto  Viešojo pirkimo komisijos 2011m. rugsėjo 30 d. nutarimo pagrindu.

 

              Dėl bylinėjimosi išlaidų.

              Ieškinį atmetus, iš ieškovo UAB “Irdaivaproceso šalims turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos, tačiau atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir tretieji asmenys atsakovo pusėje nepateikė teismui dokumentų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nepriteistinos.

              Kadangi procesinius dokumentus teismas siuntė elektroniniu būdu, tai procesinių dokumentų siuntimo išlaidų byloje taip pat nėra.

            Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

n u s p r e n d ž i a :

 

UAB “Irdaiva (į. k. 300122690) ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (į. k. 188771865) atmesti.

             Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

 

 

Teisėja                                                                                                                   Danutė Matiukienė