Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-04-27][nuasmenintas sprendimas byloje][eI-1088-968-2018].docx
Bylos nr.: eI-1088-968/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 302610311 atsakovas
,,Kristroma" 302883413 pareiškėjas
Kategorijos:
51.1. Pasiruošimas nagrinėti administracines bylas teisme
55.1. Teismo sprendimas
34.2. Alkoholio kontrolė
55.2. Pirmosios instancijos teismo nutartis
55.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
31. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė
51. Pasiruošimas nagrinėti administracines bylas ir jų nagrinėjimas teisme
55. Teismo procesiniai dokumentai
55. Teismo procesiniai dokumentai

Administracinė byla Nr. eI-1088-968/2018

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04070-2017-4

Procesinio sprendimo kategorijos: 34.2; 55.1.3

(S)

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. kovo 21 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Rytis Krasauskas,

dalyvaujant atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovui R. D.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kristroma skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

1. Pareiškėja UAB „Kristroma (toliau – ir Bendrovė) su skundu (elektroninės bylos Nr. eI-1088-968/2018 (toliau – e. byla) 1 t., b. l. 1–7) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) 2017-09-07 nutarimą Nr. ATK2-88/17 Taikyti ekonomines sankcijas už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – AKĮ) pažeidimus (toliau – Nutarimas).

2. Pareiškėja nurodė, kad ginčijamu nutarimu pareiškėjai buvo paskirta 1 000 Eur bauda už AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą, konstatavus, kad jai priklausančiame bare barmenė V. K. (toliau – barmenė) po 22 val. pardavė alkoholinius gėrimus atidarytose pakuotėse, kuriuos pirkėjai išsinešė namo. Pareiškėja su Nutarimu nesutinka, nes:

2.1. AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punktas negali būti aiškinamas ir taikomas taip, jog iš alkoholiniais gėrimais prekiaujančių asmenų būtų reikalaujama neįgyvendinamų dalykų, jo taikymas negali priklausyti nuo pirkėjų veiksmų. Pardavėjai negali būti atsakingi už pirkėjų elgesį po alkoholinių gėrimų įsigijimo momento, nes pastarieji tampa pirkėjų nuosavybe, todėl pirkėjams savavališkai išsinešus alkoholinius gėrimus iš baro, pardavėjams negali būti taikoma atsakomybė.

2.2. Nutarime nurodytu atveju alkoholiniai gėrimai buvo parduoti atidarytose pakuotėse, todėl pirkėjai turėjo suprasti, kad jie skirti vartoti vietoje, pirkėjams buvo žinoma, jog bare įsigytą alkoholinį gėrimą galima vartoti tik viduje ir griežtai draudžiama išsinešti. Parduoto alkoholinio gėrimo kiekis bei pardavimo forma taip pat užtikrintai suponavo, jog alkoholinis gėrimas bus vartojamas vietoje. Bendrovė veikė (veikia) aktyviai ir siekia visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis užtikrinti teisės aktų nuostatų laikymąsi, nes barmenė įspėjo, kad įsigytus alkoholinius gėrimus galima vartoti tik vietoje, bare buvo matomos vienkartinės taurės, įrengti stalai, be to, AKĮ įtvirtintas draudimas po 22 val. parduoti alkoholinius gėrimus, kai juos ketinama išsinešti, turėjo būti žinomas ir pirkėjams, pirkėjų paaiškinimuose nurodytos aplinkybės apie neinformavimą neatitinka tikrovės.

2.3. Vertindamas alkoholinių gėrimų pardavimo aplinkybes, Departamentas skundžiamu nutarimu nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) suformuotos praktikos analogiškoje administracinėje byloje Nr. A525-134/2013. Šios ir LVAT išnagrinėtos bylos aplinkybės visiškai sutampa, nes abiem atvejais alkoholiniai gėrimai buvo parduoti atidarytose pakuotės, pirkėjai gėrimus išsinešė ir nevartojo vietoje, įspėjimo fakto pirkėjai nepatvirtino, pardavimo vietoje buvo padėtos ar paduotos vienkartinės stiklinės alkoholiniams gėrimams vartoti. Pagal kitų teismų formuojamą praktiką, kai parduodami gėrimai atidarytose pakuotėse, bet pirkėjai, nors ir įspėti apie vartojimą vietoje, juos išsineša, negali būti vertinama kaip AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 ir 12 punktų pažeidimas.

2.4. Departamentas priimdamas Nutarimą, privalėjo įrodyti pareiškėjos kaltę, tačiau jame kaltės klausimas iš viso nenagrinėjamas. Todėl ginčijamas Nutarimas turi būti panaikintas kaip nepagrįstas, neįrodžius visų pažeidimo sudėties elementų.

Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką pareiškėjai pranešta tinkamai (e. bylos 1 t., b. l. 70–71).

3. Atsakovas Departamentas atsiliepime (e. bylos 1 t., b. l. 21–24) su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime išdėsto atlikto tyrimo aplinkybes ir nurodo, kad Bendrovė 2017-07-06 jai priklausančiame bare, kurio adresas (duomenys neskelbtini) (toliau – baras), nuo 22 val. iki 8 val. prekiavo alkoholiniais gėrimais ir neužtikrino, kad parduodami alkoholiniai gėrimai būtų vartojami viešojo maitinimo vietoje. Šiais veiksmais pareiškėja pažeidė AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto nuostatas, draudžiančias prekybą alkoholiniais gėrimais nuo 22 valandos iki 8 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, išskyrus atvejus, kai minėti subjektai parduoda pilstomus alkoholinius gėrimus, ar juos parduoda atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje. Departamento teisinė argumentacija, t. y. pareiškėjos padaryto pažeidimo teisinė kvalifikacija, nuosekliai išdėstyta ginčijamame Nutarime. Nesutikimą su pareiškėjos skundu grindžia šiais argumentais:

3.1. Pareiškėjos teiginiai, kad jos darbuotoja įspėjo pirkėjus apie alkoholinių gėrimų vartojimą tik vietoje, nepagrįsti ir neįrodyti. Nuoseklūs ir neprieštaringi pirkėjų rašytiniai paaiškinimai paneigia skundo teiginius, kad barmenė informavo pirkėjus apie alkoholinių gėrimų vartojimą vietoje bei pasiūlė taures alkoholiniams gėrimams. Departamentas neturi pagrindo abejoti pareigūno ir pirkėjų pateiktais paaiškinimais, todėl vertina juos kaip patikimus.

3.2. Bendrovės sistemingų veiksmų visuma patvirtina, kad ji prekiauja alkoholiniais gėrimais išsinešimui draudžiamu laiku ir neužtikrina alkoholinių gėrimų vartojimo vietoje (neinformuoja pirkėjų apie vartojimą vietoje, nepateikia taurių vartojimui vietoje), o tik imituoja šių reikalavimų laikymąsi, atidarant alkoholinių gėrimų pakuotes, tačiau nesiimant protingų ir efektyvių priemonių AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto reikalavimams užtikrinti. Pirkėjai vieningai nurodė, kad apie alkoholinių gėrimų vartojimą vietoje neįspėjo nei barmenė, nei kartu dirbęs apsaugos darbuotojas. LVAT praktikoje pasyvios priemonės paprastai vertinamos kaip neefektyvios.

3.3. Departamentas nesutinka, kad pareiškėjos cituojamos LVAT 2013-01-30 nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-134/2013 nurodytos faktinės aplinkybės yra analogiškos esančioms nagrinėjamoje byloje, nes jos skiriasi iš esmės, todėl nepagrįsti skundo argumentai, kad atsakovas, priimdamas Nutarimą, nukrypo nuo LVAT suformuotos AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto taikymo ir aiškinimo praktikos. Be to, bendros kompetencijos teismų suformuota praktika šiame ginče neaktuali.

3.4. Pareiškėjos skundo teiginiai dėl neįrodytos jos kaltės nepagrįsti, nes kaltė, kaip subjektyvus santykis su atliekama veika, juridiniam asmeniui nebūdingas. Be to, AKĮ 18 staipnios3 dalies 13 punkte įtvirtintas draudimas nukreiptas į subjektų, prekiaujančių alkoholiniais gėrimais, veiklą, todėl Bendrovė nepagrįstai teigia, kad pirkėjai, žinoję draudimą pirkti išsinešimui alkoholinius gėrimus, veikė savavališkai ir nepriklausomai nuo pareiškėjos, todėl ji už pirkėjų elgesį negali būti atsakinga.

Teismo posėdyje Departamento atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundą atmesti.

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a :

 

4. Byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl Nutarimo, kuriuo pareiškėjai paskirta 1 000 Eur bauda už AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą, teisėtumo ir pagrįstumo.

5. Remiantis rašytiniais bylos įrodymais nustatytos šios su Nutarimo priėmimu tiesiogiai susijusios faktinės aplinkybės:

5.1. Departamente 2017-07-31 gautas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto centro policijos komisariato Veiklos skyriaus (toliau – Kauno AVPK) 2017-07-21 raštas Nr. 20-S-79285 (e. bylos 1 t., b. l. 31), kuriuo Departamentas informuotas, kad Bendrovės darbuotoja V. K. adresu (duomenys neskelbtini), pažeidė AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punktą. Kartu su minėtu raštu Kauno AVPK departamentui persiuntė atlikto Bendrovės patikrinimo medžiagą (e. bylos 1 t., b. l. 32–55).

5.2. Departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas R. D. 2017-08-02 pareiškėjai surašė protokolą Nr. ATK2-111 (e. bylos 1 t., b. l. 29–30) (toliau – 2017-08-02 protokolas), kuriame pagal Kauno AVPK perduotą medžiagą nustatė, kad pareiškėja, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, jai priklausančiame bare nuo 22 val. iki 8 val. prekiauja alkoholiniais gėrimais gamykliniu būdu uždarytoje pakuotėje ar neužtikrina, kad parduodami alkoholiniai gėrimai būtų vartojami viešojo maitinimo vietoje. Kauno AVPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo pareigūnai, dirbdami pagal 2017-07-04 priemonių planą Nr. 20-IL-34070, nustatė, kad: 1) 2017-07-06 apie 23.00 val. Bendrovei priklausančiame bare barmenė, veikdama Bendrovės vardu, K. M. pardavė tris skardines alaus „Volfas Engelman Rinktinis“ (talpa 0,568 1, alk. 5,2 proc. tūrio), alaus skardines atidarė, tačiau pirkėjas alkoholinius gėrimus iškarto netrukdomai išsinešė iš baro (1 epizodas); 2) apie 23.30 val. Bendrovės darbuotoja tame pačiame bare T. V. pardavė tris butelius putojančio vyno „Bosca“ (talpa 0,75 1, alk. 7,5 proc. tūrio), putojančio vyno butelius atidarė, tačiau pirkėjas alkoholinius gėrimus iškarto netrukdomai išsinešė iš baro (2 epizodas); 3) apie 23.50 val. Bendrovės darbuotoja tame pačiame bare D. S. pardavė tris butelius alaus „Heineken“ (talpa 0,5 į alk. 5,0 proc. tūrio), alaus butelius atidarė, tačiau D. S. alkoholinius gėrimus iškarto netrukdomai išsinešė iš baro (3 epizodas). Protokole konstatuota, kad Bendrovė pažeidė AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto nuostatas, nurodytas atsakomybės už šį pažeidimą teisinis pagrindas ir pridedamas Kauno AVPK 2017-07-21 raštas Nr. 20-S-79285 perduota medžiaga; Departamentas 2017-08-04 raštu Nr. S-2291(3) pareiškėjai persiuntė 2017-08-02 protokolą, informavo apie padarytų pažeidimų nagrinėjimo datą ir laiką Departamente, pasiūlė pareiškėjai iki 2017-09-04 pateikti rašytinį paaiškinimą dėl padaryto pažeidimo.

5.3. Departamentas 2017-09-07 priėmė skundžiamą Nutarimą (e. bylos 1 t., b. l. 59–63), kuriuo pareiškėją pripažino pažeidusią AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punktą, nes, vadovaujantis Kauno AVPK pateikta medžiaga, buvo nustatyta, kad Bendrovei priklausančiame bare 2017-07-06 barmenė po 22 val. iš viso tris kartus pirkėjams (K. M., T. V. ir D. S.) pardavė alkoholinių gėrimų, gamyklines pakuotes atidarė, tačiau neįspėjo apie šių gėrimų vartojimą tik vietoje, pirkėjai netrukdomai įsigytus alkoholinius gėrimus išsinešė iš baro. Nutarime pacituotas AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 tekstas, nurodyta, kad pareiškėjos padarytą pažeidimą patvirtina Kauno AVPK pareigūnų surinkti įrodymai, pirkėjų paaiškinimai, kita bylos medžiaga, išdėstytos Kauno AVPK pareigūnų Bendrovės patikrinimo metu nustatytos aplinkybės, atliktas jų ir barmenės Kauno AVPK teiktų paaiškinimų dėl padaryto pažeidimo vertinimas. Vadovaujantis AKĮ 34 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė analogišką pažeidimą padarė pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo (Departamento 2015-07-16 nutarimas Nr. ATK2-73/15), pareiškėjai skirta 1 000 Eur bauda.

6. Kilusiam ginčui aktualus AKĮ (akto redakcija, galiojusi nuo 2017-01-01 iki 2018-01-01) nustatytas teisinis reguliavimas. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarką nustato šio įstatymo 18 straipsnis, kurio 3 dalyje įtvirtina, kad Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama nuo 22 val. iki 8 val. viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje (13 punktas).

7. Aiškindamas šios teisės normos (ankstesnės redakcijos AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 12 punktą, kurio formuluotė analogiška) turinį, LVAT yra nurodęs, kad išimtimi iš bendros taisyklės pasinaudoti galima, kai yra tenkinamos dvi kartu egzistuojančios sąlygos: gėrimai parduodami atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje (žr., pvz., LVAT 2013-08-05 sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-351/2013, 2015-05-08 nutartį administracinėje byloje Nr. A1129-858/2015). LVAT praktikoje yra ne kartą konstatuota, kad alkoholiu prekiaujantis ūkio subjektas yra licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojas ir yra atsakingas už tai, kad ši prekyba vyktų nepažeidžiant AKĮ reikalavimų. Taigi ūkio subjektas, kaip prekybos alkoholiniais gėrimais licencijos turėtojas, turi pareigą imtis visų būtinų teisinių, organizacinių (administracinių) priemonių tam, kad nebūtų pažeisti AKĮ reikalavimai (žr., pvz., 2012-09-12 nutartį administracinėje byloje Nr. A858-2241/2012). Būtina pažymėti, jog tokios priemonės turi būti efektyvios, kad užtikrintų AKĮ nustatytų imperatyvų laikymąsi (žr., pvz., 2017-06-02 nutartį administracinėje byloje Nr. A-506-822/2017).

8. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja turėjo teisės aktų nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba, nėra ginčo ir dėl alkoholinių gėrimų draudžiamu metu (po 22 val.) pardavimo fakto Bendrovei priklausančiame bare ar jų kiekio, aplinkybių, kad jie buvo parduoti gamyklinėje taroje, o ne išpilstant.

9. Pareiškėja teigia, kad Nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes Departamentas nepagrįstai taikė AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punktą, nors barmenė pardavė alkoholinius gėrimus atidarytose pakuotėse ir pirkėjus įspėjo apie įsigytų alkoholinių gėrimų vartojimą tik baro viduje, ji negali pirkėjų kontroliuoti, kaip pirkėjai elgiasi nuo nuosavybėn įsigytu alkoholiu. Įvertinęs Kauno AVPK Centro policijos komisariato Departamentui persiųstą medžiagą (e. bylos 1 t., b. l. 34, 35–37, 38, 40–48) aktualaus teisinio reglamentavimo ir suformuluotos teismų praktikos kontekste (žr. šio sprendimo 6–7 punktus), teismas šiuos pareiškėjos teiginius vertintina kritiškai. Atkreiptinas dėmesys, kad AKĮ 18 straipsnio 3 dalyje nustatyti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais draudimai ir apribojimai taikomi šia prekyba užsiimantiems subjektams, t. y. alkoholinių gėrimų pardavėjams. Todėl pirkėjų veiksmai, nepriklausantys nuo pardavėjo valios, pareiškėjos veiksmų kvalifikavimui teisinės reikšmės neturi. Kauno AVPK 2017-07-06 patikrinimo akte (e. bylos 1 t., b. l. 35–37) užfiksuoti duomenys patvirtina, kad Bendrovės darbuotoja pardavė K. M., T. V. ir D. S. alkoholinius gėrimus atidarytose gamyklinėse pakuotėse, bet šie asmenys įsigyto alkoholio nevartojo bare, netrukdomi jį išsinešė iš baro patalpų. Šias aplinkybes patvirtina ir Kauno AVPK bylos medžiagoje esančios nuotraukos bei pirkėjų paaiškinimai (žr. e. bylos 1 t. b. l. 40–48). Pareiškėjos teiginius, kad barmenė parduodama alkoholinius gėrimus apklaustiems pirkėjams nurodė jų neišsinešti, vartoti tik vietoje (baro patalpose) ar ėmėsi kitų aktyvių veiksmų (pvz., prieš parduodant didelę gamyklinę talpą alkoholinio gėrimo paklausti pirkėjų apie jų ketinimą šiuos gėrimus suvartoti bare), paneigia visų pirkėjų paaiškinimai, kurie, teismo vertinimu, yra pakankamai aiškūs ir nuoseklūs. Pareiškėjos darbuotojos pasikartojantys veiksmai, pirkėjų apsilankymo trukmė bare, parduotų gėrimų kiekis ir jų pardavimas atidarytoje pakuotėje, nesiimant kitų veiksmų, kurie būdingi aptarnaujant baro klientus, teismui nekelia abejonių, kad pareiškėja vykdė mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais draudžiamu paros laiku. Vien tik barmenės veiksmai, kai pardavimo momentu atidaromos visos parduodamų alkoholinių gėrimų gamyklinės pakuotės (pvz., pirkėjui T. V. barmenė atkimšo visus 3 (po 0,75 l) šampanizuoto vyno butelius), nesudaro pagrindo teigti, kad parduoti gėrimai buvo skirti vartoti baro viduje, ir vertinti ginčo situaciją kitaip, nei tai atliko Departamentas skundžiamame Nutarime. Atsižvelgiant į išdėstytą, esminiai pareiškėjos skundo argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

10. Teismui susipažinus su pareiškėjos skunde cituojama LVAT 2013-01-30 nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-134/2013, pareiškėjos argumentus, susijusius su šia nutartimi suformuota praktika analogiškose administracinėse bylose, atmeta, nes nesutampa nagrinėjamos ir nurodytos administracinės bylos ratio decidendi (lot. k. argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas).

11. AKĮ 34 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad už šio įstatymo 18 straipsnio 3 nustatytų reikalavimų nesilaikymą įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, užsienio juridinių asmenų atstovybės Lietuvos Respublikoje baudžiami nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų bauda, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.

12. Skundžiamame nutarime, be kita ko nurodyta, kad pareiškėja AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą padaro antrą kartą per dvejus metus nuo baudos paskyrimo Departamento 2015-07-16 nutarimu Nr. ATK2-73/15. Pareiškėja šių aplinkybių neginčija. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad minėtas Departamento nutarimas nėra ginčijamas teismine tvarka ar panaikintas. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai už padarytą pažeidimą skirta 1 000 Eur sankcija artima AKĮ 34 straipsnio 4 dalyje nurodytos ekonominės sankcijos (nuo 579 Eur iki 1448 Eur) vidurkiui, atitinka padaryto pažeidimo pobūdį, todėl yra teisinga ir proporcinga.

13. Teismas, įvertinęs skundžiamo Nutarimo atitikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, keliamus individualiam administraciniam aktui,  konstatuoja, kad Departamento priimtas Nutarimas pareiškėjos atžvilgiu šiuos reikalavimus atitinka – jame nuosekliai išdėstytos faktinės aplinkybės, nurodytos konkrečios AKĮ nuostatos, kuriose nustatytas draudimas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nuo 22.00 val. iki 8.00 val., bei šio draudimo netaikymo atvejai, nurodyti pareiškėjos veiksmai, kuriais pasireiškė nustatyti pažeidimai, pateikiama šių veiksmų teisinė kvalifikacija,  nurodytas pareiškėjos atsakomybės teisinis pagrindas bei išdėstyti motyvai, susiję su paskirtos baudos dydžiu. Nutarimas yra priimtas kompetentingo subjekto, teisiškai pagrįstas, motyvų išdėstymas pakankamas, todėl teismas neturi pagrindo jį naikinti. Nutarimas visiškai atitinka jo turiniui ir formai keliamus reikalavimus, nustatytus AKĮ 39 straipsnyje.

14. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, teismas daro išvadą, kad Departamentas teisingai įvertino bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė AKĮ nuostatas. Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo jį naikinti pareiškėjos skunde išdėstytais argumentais. Todėl pareiškėjos skundas atmetamas.

15. Proceso dalyviai procesiniuose dokumentuose išdėsto daugiau argumentų, tačiau, teismo nuomone, jie nėra esminiai sprendžiant šią administracinę bylą ir niekaip nekeičia šiame sprendime padarytos išvados, todėl jų teismas nenagrinės. Be to, paminėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) ir LVAT praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., EŽTT 1994-04-19 sprendimą Van de Hurk prieš Olandiją; 1997-12-19 sprendimas Helle prieš Suomiją; LVAT administracinė byla Nr. A261-3555/2011).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, 132, 133 straipsniais, teismas

 

n u s p r e n d ž i a :

Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kristromaskundą atmesti.

Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                    Rytis Krasauskas