Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2020-10-21][nuasmenintas sprendimas byloje][eA-1742-602-2020].docx
Bylos nr.: eA-1742-602/2020
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Registrų centras 124110246 atsakovas
K. Geco prekybos įmonė 152621575 trečiasis suinteresuotas asmuo
Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 188704927 trečiasis suinteresuotas asmuo
"Realtona" 302470368 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
19.3. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras
19.3.4. Daiktinių teisių įregistravimas
16. Registrai
19. Registrai

?Administracinės byla Nr

Administracinė byla Nr. eA-1742-602/2020

Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01755-2018-3

Procesinio sprendimo kategorija 19.3.4 

 (S)

 

 

img1 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2020 m. spalio 21 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Mildos Vainienės,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. kovo 26 d. sprendimo administracinėje byloje

pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Realtona“, K. G. prekybos įmonė, Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos) dėl sprendimų panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

I.

 

1.       Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centras Klaipėdos filialo 2018 m. liepos 2 d. sprendimą, kuriuo K. G. prekybos įmonei įregistruota nuosavybės teisė į inžinerinį statinį  aikštelę (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresu Palanga, (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Aikštelė), bei atliktas kiemo aikštelės (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) pertvarkymas ją padalinant; 2) panaikinti  Registrų centro 2018 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. csprl-207, kuriuo paliktas galioti teritorinio registratoriaus sprendimas ir K. G. prekybos įmonės prašymą atmesti.

2.       Pareiškėjas paaiškino, kad jis, uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Realtona“, K. G. prekybos įmonė bei Lietuvos Respublika yra 0,2534 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), paskirtis  kita, esančio (duomenys neskelbtini), Palangos m., Palangos m. sav. (toliau – ir Sklypas), savininkai. Šis Sklypas buvo suformuotas pareiškėjui, K. G. prekybos įmonei bei Lietuvos Respublikai priklausiusį 0,2116 ha žemės sklypą (registro Nr. (duomenys neskelbtini)) sujungiant su 0,0418 ha valstybinės žemės plotu, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 333 patvirtinus detalųjį planą bei Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. (4.1)-Al-973 patvirtintus Sklypo duomenis. Taigi pareiškėjui šiuo metu nuosavybės teise priklauso 1000/2534 dalys suformuoto Sklypo, K. G. prekybos įmonei nuosavybės teise priklauso 894/2534 Sklypo dalys, UAB „Realtona“ nuosavybės teise priklauso 106/2534 dalys Sklypo, ir Lietuvos Respublikai priklauso 534/2534 Sklypo dalys.

3.       Pareiškėjas akcentavo, kad tarp bendraturčių nėra nustatyta Sklypo naudojimosi tvarka, o prijungta valstybinio žemės sklypo dalis visada buvo ir šiuo metu yra naudojama privažiavimui prie pareiškėjui bei K. G. prekybos įmonei nuosavybės teise priklausančio ir Sklype esančio 534,46 kv. m poilsio pastato. Tarp šalių vykstant teisminiam civilinio ginčo nagrinėjimui, buvo pateiktas 2018 m. liepos 5 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, iš kurio pareiškėjas sužinojo, jog VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas Sklype, kuris priklauso 4 savininkams, nuo 2018 m. liepos 2 d. įregistravo K. G. prekybos įmonei nuosavybės teisę į inžinerinį statinį  aikštelę (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Dėl šio teritorinio registratoriaus sprendimo pareiškėjas pateikė skundą  Registrų centrui, prašydamas panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018 m. liepos 2 d. sprendimą. Iš pateiktų VĮ Registrų centras duomenų nustatyta, jog K. G. prekybos įmonei nuosavybės teisė į Aikštelę buvo įregistruota vadovaujantis 4 dokumentais, o būtent: 2003 m. liepos 24 d. ir 2004 m. liepos 4 d. statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktais, 2004 m. vasario 23 d. sutartimi bei 2018 m. birželio 27 d. susitarimu.

4.        Registrų centras 2018 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. csprl- 207 nusprendė palikti galioti Klaipėdos filialo 2018 m. liepos 2 d. sprendimą (įrašą) registre Nr. (duomenys neskelbtini) apie kiemo aikštelės (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) registravimą K. G. prekybos įmonės vardu. Šiame sprendime buvo nurodyta, kad teritorinio registratoriaus sprendimu buvo pertvarkyta kiemo aukštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ją padalijant ir įregistruojant ginčo Aikštelę, 285 kv. m ploto.

5.       Pareiškėjo teigimu, VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo bei centrinio registratoriaus spendimai buvo priimti akivaizdžiai nevertinant ir nesigilinant į jiems su K. G. prekybos įmonės prašymu įregistruoti nuosavybės teisę į Aikštelę pateiktus dokumentus, nukrypstant nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, pažeidžiant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo, Nuostatų bei kitų teisės aktų normas. Priimti sprendimai prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams bei buvo pažeistos pagrindinės procedūros, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimų pagrįstumą.

6.       Pareiškėjas pažymėjo, kad asmuo, siekiantis įregistruoti daiktinę teisę į nekilnojamąjį daiktą, privalo pateikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui dokumentus, patvirtinančius daiktinės teisės įgijimą bei jos turėjimą, o tvarkytojas, gavęs tokius duomenis, gali priimti sprendimą dėl daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą registravimo / neįregistravimo tik įvertinęs pateiktus duomenis ir atlikęs jų analizę. Registro tvarkytojas privalo atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti, arba dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka įstatymo reikalavimų. Tačiau nagrinėjamu atveju K. G. prekybos įmonės pateiktų dokumentų turinio analizė leidžia daryti išvadą, kad K. G. prekybos įmonė nepateikė ne tik Sklypo savininkų sutikimų, bet ir jokių kitų duomenų, patvirtinančių jo nuosavybės teises į Aikštelę, todėl nuosavybė įregistruota neteisėtai ir nepagristai.

7.       Pareiškėjas teigė, kad vienu iš tokių dokumentų buvo 2003 m. liepos 24 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Tačiau šis aktas patvirtina tik tai, kad (duomenys neskelbtini), Palanga, yra priimtas baseinas, dėl kurio ginčo nėra. Šias aplinkybes įrodo ir VĮ Registrų centro išrašai, iš kurių matyti, jog poilsio pastatas su restoranu, kiemo inžineriniais statiniais yra įregistruotas (duomenys neskelbtini), Palanga, o kioskas registruotas (duomenys neskelbtini), Palanga. Kadangi baseinas, pažymėtas indeksu (duomenys neskelbtini), registruotas K. G. prekybos įmonės vardu, ir aplink baseiną buvo įrengta kietmedžio danga, įmonei buvo įregistruota ir 125 kv. m ploto kietmedžio aikštelė (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kuri pažymėta kadastrinėje byloje. Taigi šio akto analizė neginčytinai leidžia daryti išvadą, jog 2003 m. liepos 24 d. tinkamu naudoti pripažinimo aktas, kurio pagrindu buvo įregistruotos nuosavybės teisės į Aikštelę, yra visiškai nesusijęs su Aikštele ir negali patvirtinti Aikštelės priklausomybės ir juo labiau nuosavybės teisės į Aikštelę.

8.       2004 m. vasario 4 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto turinio analizė įgalina daryti išvadą, jog minėtu aktu tinkamu naudoti buvo pripažintas poilsio pastatas (duomenys neskelbtini) (vėliau adresas pakeistas į (duomenys neskelbtini)), bei 1 404 kv. m aikštelė (duomenys neskelbtini), nurodyta akto priede Nr. 2, į kurią įeina ir ginčo aikštelė, tačiau kurios statytojai yra V. J., K. G. ir K. G. prekybos įmonė. Todėl jeigu šio dokumento pagrindu įregistruota nuosavybės teisė, tai pareiškėjui V. J. taip pat turėjo būti įregistruota nuosavybės teisė.

9.       2003 metais ginčo aikštelė (duomenys neskelbtini), kuri buvo pažymėta indeksais (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), pareiškėjo V. J. ir K. G. įrengta bendrai lygiomis dalimis adresais (duomenys neskelbtini) ir(duomenys neskelbtini), ką patvirtina atlikti tuometiniai kadastriniai matavimai. Tačiau didelė aikštelės dalis buvo įrengta valstybinėje žemėje, kuri tuo metu nei pareiškėjui, nei K. G., nei K. G. prekybos įmonei nepriklausė. Kadangi statydami šią aikštelę ją įrengė iš bendrų lėšų ir šalia esančiame žemės sklype, kuris buvo prijungtas 2005 metais, jos negalėjo įregistruoti nuosavybės teise, dėl ko ir buvo pradėta valstybinės žemės sklypo ploto prijungimo procedūra. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui, K. G. prekybos įmonei ir Lietuvos Respublikai 2004 metais priklausė tik 0,2116 ha Sklypo plotas, minėto akto pagrindu buvo suformuota ir įregistruota aikštelė (duomenys neskelbtini), unikalus (duomenys neskelbtini), priklausančio Sklypo ribose, 364 kv. m ploto, kuri V. J., K. G. prekybos įmonei priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Pareiškėjui V. J. priklauso 216/364 dalis aikštelės, o K. G. prekybos įmonei priklauso 148/364 dalis aikštelės (duomenys neskelbtini). Kadastrinėje byloje ši aikštelė pažymėta indeksais (duomenys neskelbtini), kurios plotas 148 kv. m, ir (duomenys neskelbtini), kurios plotas 216 kv. m. 2004 m. balandžio 23 d. sutartimi V. J. ir K. G. susitarė pasidalinti poilsio pastatą ir aikšteles (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), V. J. priskiriant (duomenys neskelbtini) aikštelę, o K. G. prekybos įmonei paskiriant aikštelę (duomenys neskelbtini). Tokiu būdu buvo paskirstytos dalys, tačiau likusi aikštelės (duomenys neskelbtini) dalis nebuvo įregistruota, nes nei pareiškėjui, nei K. G. nepriklausė žemė, kurioje buvo įrengta aikštelė.

10.       2005 metais padidinus Sklypą iki 0,2534 ha, t. y. prijungiant laisvą valstybinę žemę, joje buvo pareiškėjo ir K. G. bendromis lėšomis įrengta automobilių stovėjimo aikštelė (duomenys neskelbtini), kuri daug metų buvo naudojama, ir ji liko neregistruota iki ginčijamų sprendimų. Taigi, priešingai nei nurodoma centrinio registratoriaus sprendime, jokie duomenys iš kitų registrų negalėjo būti perkelti, įregistruojant nuosavybės teisę K. G. prekybos įmonei į automobilių stovėjimo aikštelę (duomenys neskelbtini), kadangi ši Aikštelės dalis nepateko į jokio sklypo ribas. Todėl minėti dokumentai, kurių pagrindu įregistruota nuosavybės teisė K. G. prekybos įmonei į Aikštelę yra visiškai nesusiję su Aikštele.

11.       Ginčijamuose sprendimuose kaip papildomas pagrindas yra nurodoma, kad nuosavybės teisė K. G. prekybos įmonei buvo įregistruota po nekilnojamojo daikto (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), registro Nr. (duomenys neskelbtini), pertvarkymo, t. y. kiemo aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (plotas 775 kv. m) 2018 m. liepos 2 d. buvo išskaidyta į du nekilnojamuosius daiktus: unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (285 kv. m) ir Nr. (duomenys neskelbtini) (490 kv. m) ir išregistruota iš registro. Pareiškėjo teigimu, kiemo aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (plotas 775 kv. m), kuri buvo padalinta, buvo registruota adresu (duomenys neskelbtini), Palanga, t. y. visiškai kitame žemės sklype, o ne (duomenys neskelbtini), Palanga. Žemės sklype adresu (duomenys neskelbtini), Palanga niekuomet nebuvo registruota aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), todėl niekaip negalėjo būti padalinta ir kitame sklype esanti aikštelė, jos dalis perkeliant į kitą sklypą. Kita vertus, jeigu registratorius laikė, kad ginčo Aikštelė priimta eksploatacijon 2004 m. vasario 4 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu, registratorius privalėjo vertinti aplinkybę, kad šiuo aktu statytoju buvo ir V. J., ir K. G. prekybos įmonė, ir K. G., ir privalėjo registruoti nuosavybės teisę proporcingai turimam poilsio pastato plotui kiekvienam bendraturčiui.

12.       Atsakovas  Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti.

13.       Atsakovas pažymėjo, kad K. G. prekybos įmonė, K. G. ir L. G. pateikė  Registrų centro Klaipėdos filialui 2018 m. birželio 27 d. prašymą, pertvarkius kitą inžinerinį statinį kiemo aikštelę (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), reg. Nr. (duomenys neskelbtini)), ją išregistruoti ir įregistruoti kitą inžinerinį statinį  kiemo aikštelę unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią Palangos m., (duomenys neskelbtini), ir kitą inžinerinį statinį  kiemo aikštelę unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią Palangos m., (duomenys neskelbtini), bei įregistruoti nuosavybės teises į jas. Prie prašymo pridėtas 2018 m. birželio 27 d. susitarimas ir 2018 m. birželio 4 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos.

14.        Registrų centro Klaipėdos filialas, išnagrinėjęs pateiktą prašymą ir dokumentus, Nekilnojamojo turto kadastre ir registre esančius duomenis ir dokumentus, nenustatęs Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje nurodytų aplinkybių, trukdančių įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos, 2018 m. liepos 2 d. priėmė sprendimą prašymą tenkinti. Šis sprendimas įformintas registro įrašu Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo išregistruota padalinta kiemo aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresu Palanga, (duomenys neskelbtini), kurios pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), plotas 775 kv. m, ir K. G. prekybos įmonės, K. G. ir L. G. nuosavybės teisės į ją. Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini), adresu Palanga, (duomenys neskelbtini), įregistruoti kiti inžineriniai statiniai  aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), plotas 490 kv. m.), ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės į juos (79/100 dalys L. G. ir K. G., 21/100 dalys K. G. prekybos įmonei), registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini), adresu Palanga, (duomenys neskelbtini), įregistruoti kiti inžineriniai statiniai  aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), plotas 285 kv. m), bei nuosavybės teisė į juos K. G. prekybos įmonei, gautos padalijus daiktą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Įregistravimo pagrindai: 2003 m. liepos 24 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, 2004 m. vasario 4 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, 2004 m. vasario 23 d. sutartis ir 2018 m. birželio 27 susitarimas.

15.       Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, konstatavo, jog Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad Aikštelė 2018 m. liepos 2 d. buvo registruota po nekilnojamojo daikto (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), reg. Nr. (duomenys neskelbtini)) pertvarkymo. Kiemo aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (plotas 775 kv. m), 2018 m. liepos 2 d. buvo išskaidyta į du nekilnojamuosius daiktus: unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (285.00 kv. m) ir Nr. (duomenys neskelbtini) (490.00 kv. m), ir išregistruota iš Nekilnojamojo turto registro (Nr. (duomenys neskelbtini)). Iš registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini) apie ginčo Aikštelę 2.6 papunkčio duomenys „daikto istorinė kilmė“ aiškiai ir nedviprasmiškai matyti, kad šis daiktas suformuotas iš daikto, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Centrinio registratoriaus teigimu, šiuo atveju nebuvo atlikti statybos darbai, vyko tik daiktų pertvarkymas, kuriam padarė įtaką Sklypo ribų koregavimas. Komisija ginčijamu sprendimu konstatavo, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo pareiškėjo skundo tenkinimui ir 2018 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. csprl-207 paliko galioti Klaipėdos filialo 2018 m. liepos 2 d. sprendimą (įrašą) registre Nr. (duomenys neskelbtini) apie kiemo Aikštelės registravimą K. G. prekybos įmonės vardu.

16.       Trečiasis suinteresuotas asmuo K. G. prekybos įmonė atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjo skundas nepagrįstas.

17.       K. G. prekybos įmonė teigė, kad pareiškėjas nepagrįstai kvestionuoja Aikštelės, plane pažymėtos (duomenys neskelbtini), teisinę registraciją esą nuo 2018 m. liepos 2 d. Aikštelė Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota dar 2004 m. vasario 18 d. Pareiškėjo skundžiamu veiksmu registratorius atliko tik vieno Nekilnojamojo turto registro įrašo perkėlimą prie kito įrašo, nes fiziškai Aikštelė yra tik dalis iš visos 1 404 m2 ploto aiktelės, išsidėsčiusios ant kelių sklypų (anksčiau ant trijų, dabar – ant dviejų), todėl istoriškai keitėsi jos dalių registracijos adresai ir registro įrašai. Pirmiausia aikštelė, kurios bendras plotas 1 404 m2, buvo registruota Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini), suteikiant unikalų Nr. (duomenys neskelbtini), nurodant, kad tai statinys, esantis (duomenys neskelbtini), Palangoje. Įrašai, laikantis jų įregistravimo metu galiojančios teisės, niekuomet nebuvo ginčyti kaip galimai neteisingi. Kadangi pareiškėjas buvo 1 404 m2 ploto aikštelės bendraturtis, todėl apie jos registraciją jis tiesiog negalėjo nežinoti. Todėl, jeigu pareiškėjas turėjo kažkokių pretenzijų dėl aikštelės registracijos ar nuosavybės teisės, šias pretenzijas privalėjo reikšti dar 2004 metais. Vėliau, atsižvelgiant į tai, kad 1 404 m2 ploto aikštelė buvo ant skirtingų sklypų ir priklausė skirtingiems savininkams, keitėsi jos registracijos įrašai, ji buvo perregistruota iš viso trijuose įrašuose: 775 kv. m dalis, žymima (duomenys neskelbtini), išliko registruota senajame Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) adresu (duomenys neskelbtini), tačiau nauju įrašu, pakeičiant unikalų Nr. (duomenys neskelbtini), šis turtas priklausė lygiomis dalimis K. G. įmonei ir K. G. (taip pat pagal sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės principą – ir sutuoktinei L. G.). 364 m2 dalis, žymima irgi (duomenys neskelbtini), buvo perregistruota Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) adresu (duomenys neskelbtini), suteikiant naują unikalų Nr. (duomenys neskelbtini); ši aikštelės dalis priklauso pareiškėjui ir K. G. prekybos įmonei, atitinkamai 216/364 ir 148/364 dalimis. 265 m2 dalis, žymima vėlgi (duomenys neskelbtini), buvo perregistruota Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) kartu su viešbučiu adresu (duomenys neskelbtini), patikslinant, kad tai turtas adresu (duomenys neskelbtini) ir suteikiant unikalų Nr. (duomenys neskelbtini), kaip K. G. prekybos įmonės nuosavybė.

18.       Palangos miesto tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 333 patvirtintas detalusis planas, kuriuo buvo pakeistos tos vietovės sklypų ribos. Detaliuoju planu Sklypas buvo padidintas 4,18 arų plotu, t. y. nuo 21,16 a ploto iki 25,34 a ploto. Sklypo ploto padidinimas lėmė, kad jame atsirado ir dalis 775 m2 aikštelės dalies, registruotos Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) adresu (duomenys neskelbtini), konkrečiai, 285 m2 dalis, t. y. Aikštelė, dėl kurios registracijos įrašo keliamas ginčas pareiškėjo skunde.

19.       Trečiasis suinteresuotas asmuo pripažino, kad po detaliojo plano patvirtinimo aikštelės perregistravimo kitame Nekilnojamojo turto registro įraše, konkrečiai, prie sklypo adresu (duomenys neskelbtini), klausimas nebuvo tuo metu išspręstas. Tai buvo padaryta tik tada, kai vienas iš sklypo bendraturčių – pareiškėjas pradėjo rodyti siekius neteisėtai užvaldyti Aikštelę, t. y. tik 2018 m. liepos 2 d. Tačiau Aikštelės perregistravimas kitame Nekilnojamojo turto registro įraše jokiu būdu nereiškė ir nereiškia, kad iki tol Aikštelė nebuvo registruota ar registracija buvo panaikinta – kaip minėta, ji visuomet buvo registruota kaip dalis 775 m2 aikštelės dalies, registruotos Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) adresu (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas negali kvestionuoti Aikštelės registracijos fakto, kadangi ji buvo įregistruota dar 2004 m. vasario 18 d. Dėl registracijos 2004 metais fakto niekada nebuvo jokio ginčo. Tuo tarpu ginčijamais atsakovo veiksmais 2018 metais buvo tik atliktas vienų registro įrašų perkėlimas prie kitų įrašų, atsižvelgiant į tai, kad keitėsi statinio priskyrimas konkrečiam sklypui ir adresas. Net ir 2018 m. liepos 2 d. sprendimo panaikinimas tik atkurtų iki tol buvusius Nekilnojamojo turto registro įrašus, kas savaime reikštų, kad Aikštelės registracijos faktas neišnyktų, juo labiau neatsirastų pareiškėjo nuosavybės teisė į Aikštelę. Todėl skundo tenkinimas jokių realių teisinių padarinių pareiškėjui nesukeltų.

20.       Pareiškėjas nepagrįstai kvestionavo ir K. G. prekybos įmonės nuosavybės teisę į Aikštelę. Prašydamas panaikinti K. G. prekybos įmonės nuosavybės teisės į Aikštelę registraciją ir įregistruoti savo nuosavybės teisę, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų nuosavybės teisę ar pagrįstų pareiškėjo nuosavybės teisę į Aikštelę. Pareiškėjui priklausė ir iki šiol priklauso tik 216 m2 ploto aikštelė, kuri buvo registruota kaip 216/1404 visos aikštelės dalis, vėliau, 364 m2 ploto dalį perregistravus sklype adresu (duomenys neskelbtini) – kaip 216/364 dalis pastarosios. Kadastrinių matavimų byloje pareiškėjui priklausanti aikštelė pažymėta žyminiu (duomenys neskelbtini), nurodant, kad tai klinkerio plytelių dangos aikštelė. Į likusią 1 188 m2 ploto aikštelės dalį pareiškėjas niekada neturėjo jokio teisinio intereso, juo labiau, nuosavybės teisės, ir tai patvirtina jo paties sudaryti dokumentai. Prie 2004 m. vasario 9 d. poilsio pastato ((duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini), Palanga, pripažinimo tinkamu naudoti akto pridėtame kiemo statinių sąraše, kurį, sudarė pats pareiškėjas, buvo aiškiai išskirtos dvi aikštelės: nurodyta, kad kiemo įrenginys aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane žymima indeksu (duomenys neskelbtini), bendras aikštelės plotas 1 404 kv. m, iš kurių betono trinkelių aikštelės dalis yra 1 188 kv.  m ploto, plane žymima indeksu (duomenys neskelbtini), ir klinkerio plytelių aikštelės dalis yra 216 kv. m ploto, plane žymima indeksu (duomenys neskelbtini). Šis dokumentas įrodo, kad pareiškėjas žinojo ir suprato, jog fiziškai yra dvi savarankiškos aikštelės, kadangi jas įrengė skirtingi asmenys. Prie pripažinimo tinkamu naudoti akto pareiškėjo ranka buvo sudarytas ir atskiras aktas dėl 216 m2 ploto aikštelės dalies, manytina, pareiškėjui siekiant papildomai pagrįsti savo teisinį interesą į būtent 216 m2 ploto aikštelės dalį.

21.       Visa tai atsispindėjo ir 2004 m. vasario 23 d. sudarytoje sutartyje, kuri tiesiogiai sprendė nuosavybės teisės klausimą ir jos pasidalijimą ir kurioje numatyta, kad pareiškėjui priklauso atskiras turtinis vienetas – kiemo statinys, plane žymimas (duomenys neskelbtini), kurio bendras plotas 216 m2. Atitinkamai, likusi 1 188 m2 dalis, į kurią niekuomet jokių teisėtų pretenzijų pareiškėjas neturėjo, buvo pasidalinta lygiomis dalimis po 594 m2 K. G. ir jo individualios įmonės. Todėl pareiškėjas neturėjo teisės kvestionuoti nuosavybės teisės į Aikštelę.

22.       Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Realtona“ atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad nesutinka su skundu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

23.       UAB „Realtona pažymėjo, jog pareiškėjas, K. G. prekybos įmonė ir K. G. 2004 m. vasario 23 d. sudarė sutartį dėl pastatų ir kiemo statinių (kiemo aikštelės) pasidalijimo, pagal kur pareiškėjui atiteko 216 kv. m kiemo statinių (kiemo aikštelės), o K. G. prekybos įmonei  594 kv. m kiemo statinių (kiemo aikštelės). Aikštelė buvo įregistruota kaip atskiras turtinis vienetas atskiru Nekilnojamojo turto registro įrašu Nr. (duomenys neskelbtini) adresu (duomenys neskelbtini), suteikus jai atskirą unikalų Nr. (duomenys neskelbtini). Ši aikštelė išsidėsčiusi per du sklypus  (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), Palangoje. Dalis aikštelės, t. y. 285 kv. m ploto, šiuo metu yra ant sklypo (duomenys neskelbtini), Palangoje, todėl suinteresuotas asmuo K. G. prekybos įmonė pagrįstai kreipėsi į atsakovą, kad būtų pakeisti registro duomenys, tai yra aikštelė būtų „įkelta“ į tinkamą registrą ir jai būtų suteiktas naujas unikalus numeris.

24.       UAB „Realtonanesutiko ir su pareiškėjo skundo argumentu, kad ginčo Aikštelei buvo reikalingas statybos projektas, statybos leidimas bei kiti dokumentai, kurių pagrindu išduodamas statybą leidžiantis dokumentas ar statinio užbaigimą patvirtinantis dokumentas. Aikštelė pastatyta dar 2004 metais, ji buvo įregistruota viešame registre, tačiau galimai dėl techninės klaidos ar vykstant detaliojo planavimo procedūrai, kiemo aikštelė, esanti ant dviejų sklypų, buvo įregistruota kaip vienas statinys, esantis vienu adresu. Todėl jos įregistravimas ant dviejų žemės sklypų atitinka faktinius duomenis, kurie pareiškėjui buvo žinomi dar 2004 metais.

 

II.

 

25.       Regionų apygardos administracinis teismas 2019 m. kovo 26 d. sprendimu pareiškėjo V. J. skundą atme kaip nepagrįstą. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi taikytas reikalavimo užtikrinimo priemones  draudimą trečiajam suinteresuotam asmeniui K. G. prekybos įmonei parduoti, dovanoti, įkeisti ar kitaip perleisti inžinierinį statinį  aikštelę (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), Palanga, paliko galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Įsiteisėjus teismo sprendimui, įvardijamas reikalavimo užtikrinimo priemones nurodė panaikinti.

26.       Teismas pažymėjo, kad iš teismui atsakovo Registrų centro Klaipėdos filialo pateiktų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų duomenų (registro Nr. (duomenys neskelbtini)) nustatyta, kad žemės sklypas, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresu Palanga, (duomenys neskelbtini) (kadastro duomenų nustatymo data – 2005 m. balandžio 22 d.), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso: 894/2534 dalys K. G. prekybos įmonei, 106/2534 dalys UAB Realtona“, 1000/2534 dalys V. J. ir 534/2534 dalys Lietuvos Respublikai, kurią valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

27.       V. J., K. G. ir K. G. prekybos įmonė 2004 m. vasario 23 d. sutartimi pasidalino kiemo statinius, kurių unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), plotas 1 404 kv. m (įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini)): V. J. atiteko kiemo statinys, plane žymimas (duomenys neskelbtini), kurio plotas 216 kv. m, K. G. kiemo statinys, plane žymimas (duomenys neskelbtini), kurio plotas 594 kv. m, K. G. prekybos įmonei  kiemo statinys, plane žymimas (duomenys neskelbtini), kurio plotas 594 kv. m.

28.       Kiemo aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pertvarkyta į: 1) kiemo aikštelę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), 364 kv. m ploto, kuri priklauso 216/364 dalys V. J. ir 148/364 dalys K. G. prekybos įmonei, registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini) (adresas Palanga, (duomenys neskelbtini)); 2) kiemo aikštelę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), plotas 265 kv. m, kuri priklauso K. G. prekybos įmonei, registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini) (adresas Palanga, (duomenys neskelbtini)); 3) kiemo aikštelę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), plotas 775 kv. m (registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini)), kuri padalinta į nekilnojamuosius daiktus unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (plotas 285 kv. m) ir Nr. (duomenys neskelbtini) (490 kv. m).

29.       Vertinant registro išrašų su istorija duomenis nustatyta, kad aikštelė, kurios bendras plotas 1 404 m2, buvo registruota Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini), kurios unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), nurodant, kad tai statinys, esantis (duomenys neskelbtini), Palangoje. Išrašo 4.104.12 punktuose savininkais nurodomi V. J., K. G. ir G. G. prekybos įmonė. Pagal registro išrašo 4.9 punktą V. J. 216/1 404 kitų statinių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), aprašytų 2.6 punkte, savininku buvo registruotas iki 2004 m. vasario 26 d. Išregistravimo pagrindu nurodomas 2004 m. vasario 26 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Vėliau registracijos įrašai pakeisti ir aikštelė registruota iš viso trijuose įrašuose: 775 kv. m dalis, žymima (duomenys neskelbtini), išliko registruota senajame Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) adresu (duomenys neskelbtini), nauju įrašu, pakeičiant unikalų Nr. (duomenys neskelbtini). Šio turto nuosavybė priklauso lygiomis dalimis K. G. įmonei ir K. G. bei L. G. 364 m2 dalis, žymima irgi (duomenys neskelbtini), buvo perregistruota Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), suteikiant naują unikalų Nr. (duomenys neskelbtini). Pagal išrašo 4.3 punktą pareiškėjo nuosavybės dalis 216/364 dalių, įrašas galioja nuo 2014 m. kovo 2 d., K. G. prekybos įmonės nuosavybės dalis 148/364 dalių, įrašas galioja nuo 2014 m. sausio 27 d.

30.       Palangos miesto tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 333 patvirtintas detalusis planas, kuriuo sklypas adresu (duomenys neskelbtini) buvo padidintas 4,18 a plotu, t. y. nuo 21,16 a ploto (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) iki 25,34 a ploto. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, registro Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame fiksuoti duomenys po žemės sklypo padidinimo iki 0,2534 ha, 2.4 punkte nurodoma, kad Sklype registruoti kiti inžinieriniai statiniai – kiemo įrenginiai (kiemo aikštelė), pažymėta plane (duomenys neskelbtini), kurių 216/364 dalių priklauso V. J. (išrašo 4.1 punktas) ir 148/364 dalių priklauso K. G. prekybos įmonei (išrašo 4.2 punktas). Aikštelės nuosavybės įregistravimo pagrindas tiek pareiškėjui, tiek K. G. prekybos įmonei nurodomas 2004 m. vasario 4 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas ir 2004 m. vasario 23 d. susitarimas.

31.       Viename iš nuosavybės teisiniu pagrindu įvardijamų dokumentų – Poilsio pastato ((duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini), Palanga pripažinimo tinkamu naudoti akte, kurį pasirašė ir statytojo atstovas V. J. (pareiškėjas šioje byloje), nurodoma, kad kiemo įrenginys aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane žymima indeksu (duomenys neskelbtini), susideda iš bendro aikštelės ploto 1 404, iš kurių betono trinkelių aikštelės dalis yra 1 188 kv. m ploto, plane žymima indeksu (duomenys neskelbtini), ir klinkerio plytelių aikštelės dalis yra 216 kv. m ploto, plane žymima indeksu (duomenys neskelbtini). Kiemo įrenginio aikštelės statybos metai yra 2003 m. 2004 m. vasario 23 d. V. J., K. G. ir K., G. prekybos įmonė pasirašė susitarimą dėl kiemo aikštelės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) atidalinimo, naudojimosi tvarkos ir šios sutarties pagrindu įregistruotos nuosavybės dalys (V. J. nuosavybės teisė į 216/364 statinių Nr. (duomenys neskelbtini) įregistruota nuo 2004 m. kovo 2 d. (registro išrašo Nr. (duomenys neskelbtini) punktas 4.6).

32.       Pareiškėjas akcentavo, kad Palangos miesto tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 333 patvirtinus detalųjį planą, buvo pakeistos tos vietovės sklypų ribos ir detaliuoju planu sklypas, adresu (duomenys neskelbtini), buvo padidintas 4,18 a plotu, t. y. nuo 21,16 a ploto (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) iki 25,34 a ploto, todėl pareiškėjas turi teisę pretenduoti į jo dalies padidėjimą ir kiemo įrenginių sąskaita.

33.       Pasisakydamas dėl šio argumento, teismas pažymėjo, kad pats pareiškėjas teismo posėdžio metu akcentavo, kad ginčo aikštelės dalis buvo įrengta už Sklypo ribų, valstybinės žemės sklypo dalyje, dar iki detaliojo plano patvirtinimo ir žemės sklypo padidinimo ir tik vėliau detaliojo plano sprendiniais prijungta prie Sklypo. Tai patvirtina ir poilsio pastato (duomenys neskelbtini), Palanga pripažinimo tinkamu naudoti aktas su priedais, kurį kaip statytojo atstovas pasirašė pats pareišjas V. J. Aktas pasirašytas 2004 m. vasario 4 d., taigi dar iki detaliojo plano patvirtinimo ir 25,34 arų Sklypo suformavimo. Įvertinus tai, nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad po detaliojo plano sprendinių patvirtinimo pasikeitė inžinierinių statinių (kiemo aikštelių) plotas, dėl kurių pasidalinimo ir naudojimosi buvo susitarta 2004 m. vasario 23 d. sutartimi.

34.       Apibendrinęs įstatymų nuostatas bei aktualią teismų praktiką, teismas sprendė, kad registro tvarkytojas turi išsamiai patikrinti pateiktus dokumentus, kurių pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto daiktines teises į Nekilnojamojo turto registrą, ir įrašyti tik patikimus duomenis apie nekilnojamojo turto objektą.

35.       Teismas vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsniu, 29 straipsniu ir pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, vertindamas trečiojo suinteresuoto asmens K. G. prekybos įmonės pateiktą prašymą, pertvarkius kitą inžinerinį statinį  kiemo aikštelę (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), reg. Nr. (duomenys neskelbtini)), ją išregistruoti ir įregistruoti kitą inžinerinį statinį – kiemo aikštelę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią Palangos m., (duomenys neskelbtini), ir kitą inžinerinį statinį – kiemo aikštelę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią Palangos m., (duomenys neskelbtini), bei įregistruoti nuosavybės teisę į jas, turėjo įsitikinti, ar nėra teisės aktų nuostatose nurodytų pagrindų, dėl kurių negalėjo būti įregistruotos daiktinės teisės į juos. Be abejo, atsakovas neturėjo teisės vertinti tiek statybos, tiek trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybės teisės įgijimo teisėtumo. Šio aspekto neturi teisės vertinti ir administracinis teismas, tačiau atsakovas, veikdamas kaip viešojo administravimo subjektas, atlikdamas registravimo funkcijas, turėjo įvertinti pateiktus dokumentus, įvertindamas juos tuo aspektu, ar juose nurodyti duomenys neprieštarauja registruose jau įregistruotiems duomenims.

36.       Kaip jau minėta, 2004 m. vasario 4 d. poilsio pastato ((duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini), Palanga pripažinimo tinkamu naudoti akto priede kiemo statinių sąraše, kurį sudarė ir pasirašė statytojo atstovas V. J. (pareiškėjas šioje byloje), nurodomos dvi aikštelės: kiemo įrenginys aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane žymima indeksu (duomenys neskelbtini), bendras aikštelės plotas 1 404 kv. m, iš kurių betono trinkelių aikštelės dalis yra 1 188 kv. m ploto, plane žymima indeksu (duomenys neskelbtini), ir klinkerio plytelių aikštelės dalis yra 216 kv. m ploto, plane žymima indeksu (duomenys neskelbtini). Prie pripažinimo tinkamai naudoti akto papildomai pareiškėjo sudarytas ir jo pasirašytas atskiras aktas Nr. 2 dėl 216 m2 ploto aikštelės požymių apibūdinimo. 2003 m. liepos 10 d. (patvirtintas 2003 m. liepos 24 d.) pripažinimo tinkamu naudoti aktu komisijos pripažintas tinkamu naudoti poilsio pastatas su restoranu ir baseinu (duomenys neskelbtini), Palanga su kiemo statiniais ir inžinieriniais tinklais, kiosku (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) ir baseinu (duomenys neskelbtini). Akto priede Nr. 2 – kiemo statinių, įrenginių ir inžinierinių tinklų, kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašo 10 punkte, nurodoma betoninių trinkelių automobilių parkavimo aikštelė, plane žymima indeksu (duomenys neskelbtini) (1 040,00 kv. m).

37.       2004 m. vasario 23 d. V. J., K. G. ir K. G. prekybos įmonė, sudarė sutartį, kuria nutarė poilsio apartamentais, kurie yra (duomenys neskelbtini), Palangoje, pastato unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendras plotas 1 166,95 kv. m, pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), ir kiemo statiniais, kurių unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), disponuoti atskirai ir susitarė kiekvienam bendraturčiui priklausančias pastato ir kiemo statinių dalis atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ir suformuoti atskirus turtinius vienetus. Pagal šios sutarties 1 punktą pareiškėjui atiteko 1 punkte įvardintos patalpos, kurių bendras plotas 717, 90 kv. m, ir atskiras turtinis vienetas – kiemo statinys, plane žymimas (duomenys neskelbtini), kurio bendras plotas 216 kv. m. Atitinkamai K. G. atiteko patalpos, kurių plotas 214,69 kv. m. ir atskiras turtinis vienetas – kiemo statinys, plane žymimas (duomenys neskelbtini), kurio bendras plotas 594 kv. m, K. G. prekybos įmonei atiteko patalpos, kurių plotas 234,36 kv. m, ir atskiras turtinis vienetas – kiemo statinys, plane žymimas (duomenys neskelbtini), kurio bendras plotas 594 kv. m.

38.       2018 m. birželio 27 d. L. G., K. G. prekybos įmonė ir K. G. sudarė susitarimą dėl inžinerinio statinio  kiemo aikštelės, 775,00 kv. m ploto, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), padalijimo ir jo naudojimo tarp bendraturčių.

39.       Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų nustatyta, kad nekilnojamasis daiktas – kiti inžinieriniai statiniai – aikštelė, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžinieriniai statiniai, plane žymima (duomenys neskelbtini), plotas 285,00 kv. m, suformuota padalijus daiktą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (išrašo 2.6 punktas). Išrašo 4.1 punkte nurodoma, kad nuosavybės teisė į daiktą, nurodytą 2.6 punkte, K. G. prekybos įmonei įregistruota remiantis 2003 m. liepos 24 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu, 2014 m. vasario 4 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu, 2003 m. vasario 23 d. sutartimi ir 2018 m. birželio 27 d. susitarimu.

40.       Kaip jau paminėta, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis nustato, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Tokia nuostata yra nurodyta ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.262 straipsnyje. Atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos esmę, teismas vertino, kad tai reiškia, jog duomenys (įstatymų nustatyti dokumentai), kurių pagrindu buvo įregistruota asmens daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, gali būti vertinami kitaip, negu registratoriaus buvo įvertinti padarant atitinkamą įrašą registre, tik juos nuginčijus įstatymuose nustatyta tvarka.

41.       Įvertinus tai, kad viešajame registre jau buvo įregistruoti duomenys apie nekilnojamojo daikto suformavimą, tarp šalių buvo pasirašyta sutartis dėl nekilnojamųjų daiktų pasidalijimo ir naudojimosi tvarkos, po detaliojo planavimo proceso nekilnojamųjų daiktų duomenys nepasikeitė, nuosavybės dalys, turinčios įtakos pasirašytam susitarimui, nesikeitė, įrašai apie nuosavybės įregistravimą nebuvo nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka, atsakovas neturėjo jokio teisinio pagrindo iš naujo vertinti nekilnojamojo daikto suformavimo ir daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo pagrįstumo ir teisėtumo tuo aspektu, ar galimai keičiasi įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkai (naudotojai). Todėl pareiškėjo skundo argumentai dėl atsakovo priimto sprendimo neteisėtumo tuo aspektu, kad jis (V. J.) taip pat turėjo teisę pretenduoti į dalį nekilnojamojo daikto: kitų inžinierinių statinių – aikštelės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) (iki daikto atidalinimo unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), paneigti išdėstytais argumentais ir atmesti kaip nepagrįsti.

42.       Kadangi šios bylos nagrinėjimo dalykas yra viešojo administravimo subjekto veiksmų, dėl kurių susidarė konstatuota teisinė situacija, teisėtumo vertinimas, teismas įvertino ir tai, ar atsakovas, ginčijamu sprendimu suformuodamas daiktą jį atidalijus iš kito daikto, laikėsi teisinio reglamentavimo.

43.       Teismas vadovavosi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 8 straipsnio 4 dalimi,  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – ir Kadastro nuostatai) 6 punktu, IV skyriumi ir sprendė, kad kadastro tvarkytojui inter alia (be kita ko) privalu pateikti informaciją, aktualią kadastro duomenų įrašymui atlikti, kuri atskleidžia ir iki prašomo atlikti duomenų įrašymo veiksmo esančią faktinę daikto teisinę padėtį. Taigi pateiktų dokumentų tikrinimo metu kadastro tvarkytojas, atlikdamas veiksmus, numatytus Kadastro nuostatų 88 punkte, tikrina, ar dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, duomenys sutampa su nekilnojamojo daikto kadastro bylos duomenimis.

44.       2018 m. birželio 27 d. K. G. prekybos įmonė pateikė prašymą, kuriuo prašoma, pertvarkius kitą inžinerinį statinį  kiemo aikštelę (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), reg. Nr. (duomenys neskelbtini)), jį išregistruoti ir įregistruoti kitą inžinerinį statinį – kiemo aikštelę unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią Palangos m., (duomenys neskelbtini), ir kitą inžinerinį statinį – kiemo aikštelę unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią Palangos m., (duomenys neskelbtini), bei įregistruoti nuosavybės teisę į jas. Kartu su prašymu pateiktas 2018 m. birželio 27 d. susitarimas ir 2018 m. birželio 4 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

45.       Teismas akcentavo, kad daiktinės teisės įregistravimas į daiktą: kitus inžinierinius statinius – Aikštelę (iki jos suformavimo padalijus daiktą unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) nebuvo ginčijamas ir nėra ginčijamas iki šiol, todėl teismas neturėjo teisinio pagrindo kvestionuoti nuosavybės įgijimo pagrindo ir trečiojo suinteresuotojo asmens K. G. prekybos įmonės teisės teikti prašymą rengti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir pateikti prašymą dėl daikto atidalijimo. Todėl teismas konstatavo, kad nebuvo teisinio pagrindas registro tvarkytojui atsisakyti įregistruoti daikto atidalijimą ir daiktinių teisių į atidalintą daiktą.

46.       Teismas pažymėjo, kad šioje byloje nustačius, jog registro duomenys apie trečiųjų asmenų nuosavybę įrašyti šioje byloje aptartų dokumentų pagrindu, o būtent: 2003 m. vasario 23 d. pasirašyto susitarimo ir 2004 m. vasario 4 d. poilsio pastato (duomenys neskelbtini), Palanga pripažinimo tinkamu naudoti akto (šie dokumentai nurodomi nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių įregistravimo pagrindu ir nėra nuginčyti), ir pareiškėjas nuosavybę patvirtinančių pagrindų nenuginčijo įstatymo nustatyta tvarka, konstatuotina, jog pareišjas nepagrindė savo subjektinės teisės į įvardijamus nekilnojamuosius daiktus ar jų dalį, todėl atsakovui nebuvo teisinio pagrindo atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti.

47.       Vadovaudamasis aukščiau išdėstytu, teismas konstatavo, jog pareiškėjo skundas nepagrįstas, todėl atmestinas.

48.       Teismas paliko galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi taikytas reikalavimo užtikrinimo priemones. Nurodė, kad įsiteisėjus teismo sprendimui įvardijamos reikalavimo užtikrinimo priemonės panaikintinos.

 

III.

 

49.       Pareiškėjas V. J. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Apeliaciniame skunde pareiškėjas remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:

49.1.                      Pirmosios instancijos teismas, laikydamas, kad VĮ Registrų centro veiksmai, patenkinant K. G. prašymą, buvo teisėti ir atitiko teisės aktų reikalavimus, netinkamai ir neteisingai nustatė bylos faktines aplinkybes, pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias normas, dėl ko buvo neteisingai išspręsta byla. Teismas visiškai netyrė ir nenustatė, kokiu būdu, koks ir kur esantis inžinerinis statinys buvo pertvarkytas, kokiu būdu jis suformuotas ir kokiu būdu įregistruotas. Teismas tik perrašė registrų išrašų duomenis, kurie nėra reikšmingi. Šiuo atveju teismas pirmiausia privalėjo ištirti ir nustatyti nekilnojamojo daikto, inžinerinio statinio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kuris neva buvo padalintas į du objektus, kadastro bylą, jos formas, planą, šio daikto buvimo vietą, tačiau teismas šių aplinkybių nenustatė ir nesiaiškino. Šiuo atveju pasinaudota kitame žemės sklype, (duomenys neskelbtini), Palanga, prie K. G. prekybos įmonės viešbučio, įregistruota aikštele, nurodant, kad ji yra padalinta, ir dalis aikštelės neva atsiranda adresu (duomenys neskelbtini), Palanga. Svarbu tai, kad aikštelė, kurią įrengė V. J. ir K. G. dar 2003 m. sklype (duomenys neskelbtini), Palanga, teisiškai nebuvo registruota. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, nepaisydamas naujai atliktos statybos, nereikalaudamas jokių statybos leidimų, deklaracijos, parengė 2018 m. birželio 7 d. naujus kadastrinius inžinerinių statinių matavimus, aikštelę (duomenys neskelbtini), esančią (duomenys neskelbtini), Palanga, su naujai pristatyta dalimi, padidino ir išskaidė bei įvardijo indeksu (duomenys neskelbtini). Kadangi pristačius aikšteles, aikštelės plotas tapo daug didesnis ir nesutapo su įregistruotu aikštelės plotu, dalį įregistruotos aikštelės pašalino – suformuodamas kitu indeksu naują aikštelę (duomenys neskelbtini) (kitą aikštelės (duomenys neskelbtini) dalį įvardija (duomenys neskelbtini)) bei pertvarkė aikštelės (duomenys neskelbtini) dalį.

49.2.                      Teismas netinkamai taikė ir aiškino Nekilnojamojo turto kadastro ir registrų įstatymų nuostatas bei poįstatyminius aktus šios bylos faktinių aplinkybių kontekste. Šiuo atveju atsakovas pažeidė Kadastro nuostatų 9.3 bei 9.6 punktus ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnį, nes egzistavo 1, 3, 4 punktuose nurodytos aplinkybės, kurios neleido registruoti ginčo statinio ir nuosavybės teisių.

49.2.1.                      Trečiasis suinteresuotas asmuo K. G. prekybos įmonė nebuvo tinkamas subjektas paduoti prašymą kadastro ir registro tvarkytojui registruoti jam vienam nuosavybės teisę į daiktą 0,2534 ha žemės sklype, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Palanga. Registro tvarkytojui turėjo būti pateikti visų Sklypo savininkų sutikimai. Pareiškėjas nurodo, kas 2018 m. liepos 2 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, tačiau jo prašymas buvo atmestas, be kita ko, tuo pagrindu, kad nėra pateiktas Sklypo ir statinių bendraturčių sutikimas.

49.2.2.                      Nagrinėjamu atveju K. G. prekybos įmonės nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiktų dokumentų turinio analizė įgalina daryti išvadą, kad K. G. prekybos įmonė nepateikė ne tik Sklypo savininkų sutikimų, bet ir jokių kitų duomenų, patvirtinančių jo nuosavybės teisę į Aikštelę (duomenys neskelbtini). Nuosavybė įregistruota neteisėtai ir nepagrįstai, nes registratoriui buvo pateikti kitų inžinerinių statinių duomenys, K. G. prekybos įmonė nepateikė nei vieno dokumento, patvirtinančio įmonės nuosavybės teisės į Aikštelę, bei nei vieno dokumento, patvirtinančio išimtinę K. G. teisę pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių registravimo į visą Sklype esančią Aikštelę. 2004 m. vasario 23 d. sutartimi V. J. ir K. G. susitarė pasidalinti poilsio pastatą ir aikšteles (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), pareiškėjui priskiriant (duomenys neskelbtini) aikštelę, o K. G. prekybos įmonei paskiriant aikštelę (duomenys neskelbtini). Tačiau likusi aikštelės (duomenys neskelbtini) dalis (ginčo Aikštelė) nebuvo įregistruota, nes nei pareiškėjui, nei K. G. nepriklausė žemė, kurioje įrengta Aikštelė.

49.2.3.                      Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka Įstatymo reikalavimų. Teismas laikė, kad ginčo Aikštelė buvo suformuota įregistruotą statinį visiškai kitu adresu, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Palanga, padalinant į dvi aikšteles. Šio statinio kadastrų duomenų bylos nei atsakovas, nei tretieji asmenys nepateikė, tačiau ji buvo būtina, dėl to teismas negalėjo identifikuoti daikto ir nepagrįstai konstatavo, kad šį daiktą padalijus dalis daikto atsirado kitu adresu (duomenys neskelbtini), Palanga. Pradėjus ieškoti objekto kadastro formų, paaiškėjo, kad 775 kv. m ploto aikštelės kadastro duomenų formos Nr. 1C ir įkainojimo formos Nr. 2 yra akivaizdžiai suklastotos, ranka užbraukiant, prirašant šio objekto numerį ir aikštelės plotą ant kito nekilnojamojo daikto, t. y. Nr. (duomenys neskelbtini).

49.3.                      Šiuo atveju taip pat buvo pažeistas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnis, numatantis atvejus, kada tvarkytojas privalo atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, nes egzistavo 1, 2, 6, 8 punktuose numatytos aplinkybės, kurios neleido to padaryti. Kadastro tvarkytojas nepatikrino nekilnojamam daiktui įrašyti į kadastrą pateiktų dokumentų, neužtikrino, kad į kadastrą nebūtų įrašomi klaidingi, nereikalingi ar neišsamūs duomenys, kad įrašyti duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentus.

49.4.                      Teismas netyrė ir nenagrinėjo skundo reikalavimų dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatų pažeidimo bei dėl to, kad šiuo atveju buvo sukurtas ir pastatytas naujas daiktas – Aikštelė, kuri įregistruota tik vienam savininkui. Byloje esantys kadastrinių matavimų planai patvirtina, kad tarp aikštelių, esančių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), Palanga, iki 2018 m. vasaros buvo veja, neužstatyta teritorija ir tai buvo atskiros aikštelės. Tačiau, turėdamas tikslą įsiregistruoti pareiškėjo ir K. G. bendromis lėšomis įrengtą aikštelę, K. G. prekybos įmonė 2018 m. atliko savavališką statybą  įrengė aikštelės dalį sklype (duomenys neskelbtini), Palanga, ir sujungė dvi skirtingas atskiruose žemės sklypuose esančias aikšteles, kurių viena buvo teisiškai registruota K. G. prekybos įmonės vardu, tam, kad būtų galima padalinti vientisą aikštelę.

49.5.                      Šiuo atveju buvo atlikti naujai sukurtos aikštelės, sukuriant padalinimo modelį, kadastriniai matavimai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, ko teismas nevertino. Naujų kadastrinių matavimų atlikimui ir registravimui reikėjo visų Sklypo savininkų sutikimų.

49.6.                      Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra suformavęs nuoseklią praktiką, kurią pirmosios instancijos teismas ignoravo: 2018 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-5061-415/2018, 2017 m. balandžio 27 d. nutartis byloje Nr. A-1287-520/2017, Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 13 d. sprendimas byloje Nr. eI283-505/2017.

50.       Atsakovas VĮ Registrų centras pateiktame atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

51.       Atsakovas pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl skundžiamų sprendimų teisėtumo, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias ginčo teisinius santykius, nustatė ir įvertino ginčui išspręsti reikšmingas faktines aplinkybes, atskleidė bylos esmę, taip pat vadovavosi tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aktualia praktika. Teritorinis registratorius, išnagrinėjęs pateiktą prašymą ir dokumentus, Nekilnojamojo turto kadastre ir registre esančius duomenis ir dokumentus, nenustatęs Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje nurodytų aplinkybių, trukdančių įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos, priėmė sprendimą prašymą tenkinti. Registrų centrui, pagal jam suteiktos kompetencijos ribas, nėra priskirta vertinti tiek statybos, tiek trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybės teisės įgijimo teisėtumo. Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus. Teismas, įvertinęs tai, kad viešajame registre jau buvo įregistruoti duomenys apie nekilnojamojo daikto suformavimą, tarp šalių buvo pasirašyta sutartis dėl nekilnojamųjų daiktų pasidalijimo ir naudojimosi tvarkos, po detaliojo planavimo proceso nekilnojamųjų daiktų duomenys nepasikeitė, nuosavybės dalys, turinčios įtakos pasirašytam susitarimui, nesikeitė, įrašai apie nuosavybės įregistravimą nebuvo nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, pagrįstai konstatavo, jog Klaipėdos filialas neturėjo jokio teisinio pagrindo iš naujo vertinti nekilnojamojo daikto suformavimo ir daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo pagrįstumo ir teisėtumo aspektu.

52.       Atsakovas akcentuoja, kad kiemo aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei iš jos atidalinus  kiemo aikštelė unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kurios pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), plotas 775 kv. m, buvo įregistruotos registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini), adresu Palanga, (duomenys neskelbtini). Taigi ginčo aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), plotas 285 kv. m.), gauta padalijus daiktą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), atsižvelgiant į valdoje Palanga, (duomenys neskelbtini), suformuotų ir įregistruotų sklypų ribas, įkelta į žemės sklypą, adresu Palanga, (duomenys neskelbtini), registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini).

53.       Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateiktame atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

54.       Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas įvertino ir išsamiai išanalizavo visas bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus, teisingai aiškino ir taikė teisę, atskleidė bylos esmę ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, o apeliacinio skundo argumentai neturėtų sudaryti pagrindo jį panaikinti.

55.       Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Realtona pateiktame atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

56.       UAB „Realtona pažymi, kad atsakovui nebuvo jokio pagrindo netenkinti trečiojo suinteresuoto asmens K. G. prekybos įmonės pateikto prašymo, nes nebuvo teisinio pagrindo, dėl kurio negalėjo būti įregistruotos daiktinės teisės. Atsakovas neturi kompetencijos vertinti statybos ar nuosavybės teisės įgijimo teisėtumo. Tokią teisę turėtų tik teismas, jei dėl to kreiptųsi pareiškėjas ir ginčytų nuosavybės įgijimo pagrindus įstatymų nustatyta tvarka. Net ir padarius prielaidą, kad atsakovų sprendimai yra neteisėti (su kuo trečiasis suinteresuotas asmuo nesutinka) ir dėl to būtų panaikinti, tai nesukurtų jokių teisinių pasekmių pareiškėjui, nes būtų atkurti iki tol buvę Nekilnojamojo turto registro įrašai. Todėl Aikštelės registracijos faktas neišnyktų, taip pat pareiškėjas neįgytų nuosavybės teisės į ginčo Aikštelę. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo teisės pažeistos nebuvo, atsakovas veikė savo kompetencijos ribose, nuosavybės įgijimo pagrindai nebuvo nuginčyti, todėl teismas priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, atmesdamas pareiškėjo skundą.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

 

IV.

 

57.       Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (registro Nr. (duomenys neskelbtini)) patvirtina, kad žemės sklypas, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresu Palanga, (duomenys neskelbtini), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso: 894/2534 dalys – K. G. prekybos įmonei, 106/2534 dalys UAB „Realtona“, 1000/2534 dalys – V. J. ir 534/2534 dalys – Lietuvos Respublikai, kurias valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

58.       K. G. prekybos įmonė, K. G. ir L. G. pateikė VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui 2018 m. birželio 27 d. prašymą, pertvarkius kitą inžinerinį statinį – kiemo aikštelę (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), reg. Nr. (duomenys neskelbtini)), ją išregistruoti ir įregistruoti kitą inžinerinį statinį – kiemo aikštelę unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią Palangos m., (duomenys neskelbtini), ir kitą inžinerinį statinį – kiemo aikštelę unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią Palangos m., (duomenys neskelbtini), bei įregistruoti nuosavybės teises į jas. Prie prašymo pridėtas 2018 m. birželio 27 d. susitarimas ir 2018 m. birželio 4 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos.

59.       VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, išnagrinėjęs pateiktą prašymą, 2018 m. liepos 2 d. priėmė sprendimą prašymą tenkinti. Šis sprendimas įformintas registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini), adresu Palanga, (duomenys neskelbtini), įregistruoti kiti inžineriniai statiniai – aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), plotas 285 kv. m), bei nuosavybės teisė į juos K. G. prekybos įmonei, daikto istorinė kilmė – gautas padalijus daiktą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Įregistravimo pagrindai: 2003 m. liepos 24 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, 2004 m. vasario 4 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, 2004 m. vasario 23 d. sutartis ir 2018 m. birželio 27 d. susitarimas.

60.       VĮ Registrų centras 2018 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. csprl-207 paliko galioti Klaipėdos filialo sprendimą (įrašą) registre apie kiemo aikštelės (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) registravimą K. G. prekybos įmonės vardu.

61.       Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo V. J. skundą dėl ginčijamo teritorinio registratoriaus registro įrašo ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimų panaikinimo atmetė.

62.       Pareiškėjas ginčija sprendimus dėl to, kad Sklype, kurio dalis priklauso pareiškėjui, įregistruotas kiemo statinys be pareiškėjo, kaip Sklypo dalies savininko sutikimo ir žinios.

63.       Trečiasis suinteresuotas asmuo K. G. prekybos įmonė, kurio prašymu padarytas ginčijamas įrašas registre, nesutinka su skundu dėl to, kad visi klausimai, susiję su kiemo aikštelės (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) nuosavybės teisėmis, yra išspręsti šalių susitarimu, be kita ko, 2004 m. vasario 23 d. sutartimi. K. G. prekybos įmonės, kaip ir VĮ Registrų centro, procesiniuose dokumentuose pabrėžiama, kad ginčijamas įrašas padarytas perkeliant duomenis iš kitų registrų.

 

V.

 

64.       Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad VĮ Registrų centras įregistravo statinius bei nuosavybės teisę į juos vienam iš Sklypo savininkų pagal vieno iš Sklypo bendraturčių prašymą, su kuriuo nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad kiti sklypo bendraturčiai sutinka dėl šio teisinę reikšmę turinčio veiksmo atlikimo.

65.       Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, kad asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti.

66.       Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsniu, bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu.

67.       VĮ Registrų centro sprendimas įregistruoti statinius bei nuosavybės teisę į juos vienam iš sklypo savininkų pagal vieno iš sklypo bendraturčių prašymą, su kuriuo nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad kiti sklypo bendraturčiai sutinka dėl šio teisinę reikšmę turinčio veiksmo atlikimo, yra nesuderinamas su konstituciniu nuosavybės teisės neliečiamumo principu ir Civilinio kodekso 4.75 straipsniu, kuriame yra įgyvendintas vienas iš nuosavybės teisės neliečiamumo principo aspektų, remiantis kuriuo bendroji nuosavybės teisė įgyvendinama bendraturčių sutarimu. Nurodytas  Registrų centras sprendimas, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 91 straipsnio 1 punktu, turi būti panaikintas kaip neteisėtas iš esmės, tai yra savo turiniu prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams.   

68.       Dalyvaujančių byloje asmenų argumentai dėl registro įrašų „perkėlimo“ ar kitokio veiksmo nepaneigia minėtų teisės normų reikalavimų ir būtinumo laikytis nuosavybės teisės neliečiamumo principo.

69.       Dalyvaujančių byloje asmenų argumentai, kad visi klausimai, susiję su kiemo aikštelės (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) nuosavybės teisėmis, yra išspręsti šalių susitarimu, be kita ko, 2004 m. vasario 23 d. sutartimi, taip pat yra nepagrįsti.

70.       Minėta, kad ginčijamo daikto įregistravimo pagrindu, be kita ko, nurodoma 2004 m. vasario 23 d. sutartis ir 2018 m. birželio 27 susitarimas. 

71.       2004 m. vasario 23 d. V. J., K. G. ir K. G. prekybos įmonė, sudarė sutartį, kuria susitarė kiekvienam bendraturčiui priklausančias pastato ir kiemo statinių dalis atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ir suformuoti atskirus turtinius vienetus. Šiame susitarime nurodomos ir kiemo aikštelės.

72.       Dėl 2004 m. vasario 23 d. sutarties reikšmės nagrinėjamam ginčui akcentuotina, kad ši sutartis sudaryta iki Sklypo padidinimo, kuris įregistruotas Nekilnojamojo turto registre remiantis Apskrities viršininko 2006 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 13.6.-946. Nei Sklypo bendraturčiai, nei Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas negalėjo laikyti, kad klausimas dėl nuosavybės teisių į kiemo aikštelę (ar skirtinguose sklypuose buvusias kelias kiemo aikšteles) yra išspręstas 2004 m. vasario 23 d. sutartyje ir gali būti daromas registro įrašas dėl statinių registravimo Sklype, nes ginčijamas įrašas padarytas ir nuosavybės teisės įregistruotos į statinius, kurie yra naujame Sklype, kuris buvo padidintas ir baigtas formuoti 2006 metais, bet kokiu atveju vėliau, negu buvo sudaryta 2004 m. vasario 23 d. sutartis.      

73.       2018 m. birželio 27 d. L. G., K. G. prekybos įmonė ir K. G. sudarė susitarimą dėl inžinerinio statinio  kiemo aikštelės, 775,00 kv. m ploto, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), padalijimo ir jo naudojimo tarp bendraturčių. Taigi sudarant 2018 m. birželio 27 d. susitarimą pareiškėjas V. J. nedalyvavo.

74.       Apibendrinant spręstina, kad nei 2004 m. vasario 23 d. sutartis, nei 2018 m. birželio 27 d. susitarimas negali būti laikomi dokumentais, kurių pagrindu Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas galėjo daryti išvadą, kad šiuose dokumentuose yra išreikšta visų Sklypo bendraturčių valia, patvirtinanti, kad jie prašo (ar neprieštarauja) dėl statinio įregistravimo jiems nuosavybės teise priklausančiame Sklype.

75.       Teisėjų kolegijos vertinimu, negali būti patenkintas pareiškėjo reikalavimas panaikinti sprendimą, kuriuo atliktas kiemo aikštelės (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) pertvarkymas ją padalinant. Pažymėtina, kad šis reikalavimas yra pareikštas tik teismui, nereiškiant jo Centriniam registratoriui. Be to, šis reikalavimas nėra susijęs su pareiškėjo teisėmis. Sprendimas įformintas registro įrašu Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo išregistruota kiemo aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresu Palanga, (duomenys neskelbtini), ir K. G. prekybos įmonės, K. G. ir L. G. nuosavybės teisės į ją. Šis sprendimas priimtas dėl kitų asmenų nuosavybės teisių išregistravimo, bet ne dėl pareiškėjo.  

76.       Priėmus sprendimą pareiškėjo naudai, pareiškėjui turi būti atlygintos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 23 Eur žyminio mokesčio už skundą ir 11,25 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (ABTĮ 40 str. 1 d.).

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

 

n u s p r e n d ž i a:

 

Pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. kovo 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

Panaikinti valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialo 2018 m. liepos 2 d. sprendimą, kuris įformintas registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo adresu Palanga, (duomenys neskelbtini) įregistruoti kiti inžineriniai statiniai – aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), plotas 285 kv. m), bei nuosavybės teisė į juos K. G. prekybos įmonei. Panaikinti valstybės įmonės Registrų centro 2018 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. csprl-207, kuriuo paliktas galioti 2018 m. liepos 2 d. teritorinio registratoriaus sprendimas.

Kitą pareiškėjo V. J. skundo dalį atmesti.

Priteisti pareiškėjui V. J.  atsakovo valstybės įmonės Registrų centro 34,25 Eur (trisdešimt keturis eurus dvidešimt penkis euro centus) patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Sprendimas neskundžiamas.

 

 

Teisėjai                                Arūnas Dirvonas

 

 

                                                        Veslava Ruskan

 

 

                                                        Milda Vainienė


Paminėta tekste:
  • CK