Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-01-03][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-459-790-2019].docx
Bylos nr.: e2A-459-790/2019
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
KAUNO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA 191816085 atsakovas
VERSLO 302627983 Ieškovas
Kategorijos:
2.6.11.4.1. Perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimas ar pakeitimas
11.1. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
2.6.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.6. Prievolių teisė
3.2.3.9. Teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas
3.2.3.9. Teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas
2.6.11. Pirkimas-pardavimas
11. BYLOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ

?

Civilinė byla Nr. e2A-459-790/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00668-2018-7

Procesinio sprendimo kategorija 2.6.11.4.1

(S)

 

 

img1 

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. sausio 3 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Gudžiūnienės ir Kazio Kailiūno,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ies?kove?s uz?darosios akcine?s bendrove?s „Verslo“ ies?kinius atsakovei biudz?etinei i?staigai Kauno Senamiesc?io progimnazijai de?l perkanc?iosios organizacijos sprendimu? panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I.       Ginčo esmė

 

1.       Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Verslo(toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su 2018 m. rugpjūčio 6 d. ieškiniu, kuriame prašė pripažinti neteisėtu atsakovės biudžetinės įstaigos (toliau – BĮ) Kauno Senamiesčio progimnazijos (toliau – ir atsakovė, perkančioji organizacija) 2018 m. liepos 30 d. Centrinės viešųjų pirkimu? informacine?s sistemos (toliau – CVP IS) priemone?mis pateikta? sprendima? netaikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino, taip pat su 2018 m. rugpjūčio 16 d. ieškiniu, kuriame prašė pripaz?inti neteisėtu atsakovės 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendima? neleisti ies?kovei susipaz?inti su pirkimo laime?tojo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis ir i?pareigoti atsakovę pateikti mine?tus dokumentus. Šie abu ieškovės teismui pateikti ieškiniai buvo nagrinėjami vienoje byloje, nes civilinės bylos, iškeltos pagal šiuos ieškovės ieškinius, Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi buvo sujungtos.

2.       Ieškovė nurodė, kad atsakove? supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo vies?a?ji? pirkimą? „Kauno Senamiesčio progimnazijos pastato remonto rangos darbu? pirkimas“, pirkimo Nr. 388354 (toliau – ir pirkimas). Perkančioji organizacija 2018 m. liepos 9 d. CVP IS priemone?mis pateikė informacija? dėl pasiūlymų eilės, o 2018 m. liepos 17 d. ras?tu, atsiz?velgusi i? ies?kove?s 2018 m. liepos 9 d. pretenzija?, informavo, kad dėl įvykusios skaičiavimo klaidos patikslina tieke?ju? bendra? ekonominio naudingumo balu? suma?. Ieškovė 2018 m. liepos 11 d. pras?e? leisti susipaz?inti su laimėtojo UAB „Dru?tnamis pasiūlymu. 2018 m. liepos 30 d. perkanc?ioji organizacija pateikė dali? laimėtojo pasiūlymo. Ieškovė pateikė pretenzijas, kuriomis pras?e? panaikinti 2018 m. liepos 17 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laime?tojo nustatymo, nustatyti sutarties sudarymo atide?jimo terminą tik tada, kai bus suteikta galimybe? susipažinti su laime?tojo pasiu?lymu, taip pat leisti susipaz?inti su visu laimėtojo pasiūlymu. Atsakove? ies?kove?s pretenzijos de?l vies?ojo pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymo netenkino, o pretenzija? dėl leidimo susipaz?inti su laimėtojo pasiūlymu tenkino iš dalies ir pateikė susipaz?inti beveik visa? ies?kove?s reikalauta? informacija?, išskyrus lokalines sa?matas.

3.       Ieškovės teigimu, perkančiosios organizacijos sprendimas nenustatyti sutarties sudarymo atidėjimo termino prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimu? įstatymo (toliau – ir VPI?) nuostatoms ir viešųjų pirkimu? principams bei teismu? praktikai. Pagal VPI? 86 straipsnio 8 dali? atidėjimo terminas sudarant preliminariąją sutarti? yra privalomas. VPI? 86 straipsnio 8 dalies 2 punkte nustatyta išimtis yra taikoma tuomet, kai jau yra sudaryta preliminarioji sutartis ir jos pagrindu tiekėjas yra kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį. Ieškovės nuomone, abejones dėl pirkimo procedūrų skaidrumo sustiprina ir tai, kad iki s?io momento atsakove? neleidžia susipažinti su visu laimėjusio tiekėjo pasiūlymu ir netaikydama privalomo atidėjimo termino siekia kuo greičiau sudaryti preliminariąją sutarti?.

4.       Ieškovės teigimu, atsakove? 2018 m. rugpjūčio 8 d. atsakyme i? pretenzija? nemotyvavo atsisakymo leisti susipažinti su laimėtojo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis. Jei tokį atsakovės sprendimą lėmė tik aplinkybe?, kad šiuos dokumentus tiekėjas buvo nurodęs kaip konfidencialius, tai tokiu atveju atsakovė nesilaikė teismu? praktikoje i?tvirtintos pareigos įvertinti tiekėjo prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir nuspre?sti, ar pras?ymas yra pagri?stas. Ies?kove?s nuomone, būtent formalus pateiktu? dokumentu? konfidencialumo vertinimas lėmė perkančiosios organizacijos neteisėtą sprendimą neleisti susipažinti su pirkimo laimėtojo lokalinėmis sąmatomis.

5.       Atsakove? su pareikštais ieškiniais nesutiko ir nurodė, kad atsakovė ieškovės pranešimą apie teismui paduotą pirmą ieškinį gavo pavėluotai, t. y. ne įstatyme nustatytu terminu. Atsakovė, 2018 m. rugpjūčio 8 d. atsakydama į ieškovės 2018 m. rugpjūčio 5 d. pretenziją, pateikė visą laimėjusį pasiūlymą (įskaitant lokalines sąmatas). Atsakovė nei vienam tiekėjui neapribojo galimybės teikti pretenzijas. Nei preliminarioji, nei pagrindine? sutartis su laimėtoju nėra pasirašyta, todėl net jei ir būtų laikoma, kad atsakovė pažeidė įstatymą ir nenustatė atidėjimo termino, toks pažeidimas turėtų būti vertinamas kaip formalus.

 

II.       Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

6.       Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 17 d. sprendimu ieškovės UAB „Verslo2018 m. rugpju?c?io 6 d. ies?kini? atmetė, o 2018 m. rugpju?c?io 16 d. ies?kini? patenkino, t. y. pripaz?ino neteise?tu atsakove?s atsisakymą nesupaz?indinti ies?kove?s su UAB Dru?tnamispateiktomis lokaline?mis sa?matomis ir i?pareigojo atsakove? ies?kovei pateikti UAB „Dru?tnamissu pasiu?lymu pateikta? lokaline? sa?mata? uz?dengiant kainų sudedama?sias dalis, priteisė is? atsakove?s ies?kovei 2 350 Eur byline?jimosi is?laidu?.

7.       Ies?kove? pirma?ji? ies?kini? teismui pateike? 2018 m. rugpju?c?io 6 d. 23.51 val. (pirmadieni?), kuris teisme uz?registruotas 2018 m. rugpju?c?io 8 d. Ies?kove? apie jo pateikimą perkanc?ia?ja? organizacija? informavo 2018 m. rugpju?c?io 9 d. 15.12 val. (ketvirtadieni?). Teismas, remdamasis šiomis aplinkybėmis, sprendė, kad formaliai ies?kove? laike?si VPI? reikalavimu? ir laiku pranes?e? atsakovei apie teismui pateikta? ies?kini? de?l perkanc?iosios organizacijos ginc?o pirkime priimtu? sprendimu? neteise?tumo.

8.       Teismas, atsižvelgęs i? VPI? 2 straipsnio 42 dalį, 58 straipsnio 1, 2 dalis, 86 straipsnio 8 dalį, 103 straipsnio 2 dalį ir pirkimo sąlygų 7.26, 12.3 ir 12.4 punktų nuostatas, darė išvadą, kad atsakovė, nustac?iusi pasiu?lymu? eile? ir paskelbusi laime?toja?, privale?jo ras?tu pranes?ti tieke?jams ne tik informacija? apie konkurso rezultatą, bet ir nurodyti tikslu? įstatyme numatyta? atide?jimo terminą, kuris s?iuo atveju yra 5 darbo dienos, per kuri? negali bu?ti sudaryta preliminarioji sutartis. Is? bylos medz?iagos matyti, kad atsakove? laikėsi šios tvarkos, t. y. 2018 m. liepos 9 d. pranes?imuose Nr. 6341121 ir Nr. 6341096 ne tik informavo tiekėjus apie  pasiu?lymams suteiktus balus, sudaryta? pasiu?lymu? eile? ir vies?ojo pirkimo laimėtoją UAB Dru?tnamis“, bet taip pat nurode? atide?jimo termina? iki 2018 m. liepos 16 d. ir pasiu?le? pirkimo laime?tojai UAB Dru?tnamis“ sutarti? pasiras?yti 2018 m. liepos 17 d. Taigi, perkanc?ioji organizacija laike?si VPI? ir pirkimo sa?lygu? nuostatu? bei uz?tikrino, kad tieke?jai ture?tu? galimybe? per i?statymo nustatyta? termina? teikti pretenzijas dėl konkurso rezultato, kuo ies?kove? ir pasinaudojo.

9.       Teismas pažymėjo, kad atsakove?, is?nagrine?jusi ies?kove?s 2018 m. liepos 16 d. pretenzija?, 2018 m. liepos 17 d. raštu ne tik informavo, jog tenkina ies?kove?s pretenzija? ir patikslina bendra? ekonominio naudingumo balu? suma? pirkime dalyvavusiems tieke?jams bei palieka galioti 2018 m. liepos 9 sprendima? de?l pasiu?lymu? eilės ir laime?tojo nustatymo, bet taip pat informavo tieke?jus, kad, vadovaudamasi VPI? 103 straipsnio 2 dalimi, nesudaro sutarties su laime?toju, kol bus is?nagrine?ta pretenzija. Nagrine?jamu atveju perkanc?ioji organizacija laike?si VPI? 103 straipsnio 2 dalyje nustatyto 5 darbo dienu? atide?jimo termino, per kuri? negalima sudaryti preliminariosios sutarties, ir taip uz?tikrino tieke?jams galimybe? ginc?yti naujai nustatytus ekonominio naudingumo balus, kuo ies?kove? taip pat pasinaudojo. Ies?kove? 2018 m. liepos 23 d. pretenzija reikalavo panaikinti 2018 m. liepos 17 d. sprendima? de?l pasiu?lymu? eilės ir laime?tojo nustatymo (taip pat nustatant atidėjimo terminą iki 2018 m. liepos 24 d.) bei nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą tik tada, kai bus suteikta galimybe? susipaz?inti su laimėtojo pasiūlymu. Atsakove?, is?nagrine?jusi ies?kove?s pretenzija?, 2018 m. liepos 30 d. sprendimu iš dalies ją tenkino ir ieškovei pateikė laimėjusio pirkimą? tieke?jo UAB „Dru?tnamispasiūlymą, šio tieke?jo ir jo pasitelkiamo subtieke?jo UAB „Baltican LT“ EBVPD formas, taip pat informavo, kad netenkina ieškovės prašymo dėl atidėjimo termino nustatymo ir su pirkimo laimėtoju pasirašys preliminaria? sutarti?. Teismo vertinimu, ginc?ijamu sprendimu atsakove? nepaz?eide? VPI? 103 straipsnio 2 dalies nuostatu?, nes per nustatyta? 5 darbo dienu? terminą sutartis nebuvo sudaryta. Ginčijamu sprendimu atsakove? netenkino bu?tent ies?kove?s pras?ymo nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą tik tada, kai bus suteikta galimybe? susipaz?inti su laimėtojo pasiūlymu.

10.       Teismas pažymėjo, kad VPI? ne?ra įtvirtinta tokio atide?jimo termino, kokio pras?e? ies?kove?. Be to, VPI? 20 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad suinteresuoti dalyviai gali prašyti perkanc?iosios organizacijos supaz?indinti juos su laime?jusio tieke?jo pasiu?lymu ar parais?ka ne ve?liau kaip prae?jus 6 mėnesiams nuo pirkimo sutarties sudarymo. Atsižvelgiant į tai, teismas darė išvadą, kad kai yra pateiktas pras?ymas susipaz?inti su laime?jusio tieke?jo pasiu?lymu, ne?ra taikomas atide?jimo terminas ir perkanc?ioji organizacija gali sudaryti pagrindinę ar preliminariąją sutartį su pirkimą laimėjusiu tieke?ju. De?l to teismas sprendė, kad atsakove? pagristai netenkino ies?kove?s pras?ymo sutarties sudarymo atide?jimo termina? nustatyti tik tada, kai ies?kovei bus suteikta galimybe? susipaz?inti su laime?tojo pasiu?lymu.

11.       Teismas nustatė, kad lokalinės sąmatos is? esme?s ture?jo bu?ti parengtos pagal perkanc?iosios organizacijos tiekėjams pateikta? technine? specifikacija?, techninius projektus, perkamu? medžiagų ir darbu? kiekiu? z?iniaras?c?ius, tieke?jams i?sivertinant papildomas is?laidas, kurios ne?ra nurodytos minėtuose dokumentuose (pvz., atlyginimas darbuotojams, mokami mokesc?iai ir kt.). Nagrinėjamu atveju perkanc?ioji organizacija, ieškovei pateikdama susipažinti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, pateikė ne pilnas, o suvestines lokalines sąmatas. Iš suvestinio statybos darbu? kainų skaičiavimo teismas nustatė, kad atsakovė suvestinėse lokalinėse sąmatose ieškovei susipažinti pateikė iš esmės tą pačią informaciją, kokia buvo nurodyta UAB Dru?tnamispasiu?lyme. Teismas sutiko su atsakove, kad ies?kovei susipaz?inti pateikiamose lokaline?se sa?matose ture?jo bu?ti uždengtos kainos sudedamosios dalys, kurios pagal VPI? ir Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimus laikomos konfidencialia informacija, paliekant tik galutines darbu?, mechanizmu? ir medz?iagu? kainas. Ies?kovei pateiktoje suvestine?je lokaline?je sa?matoje nebuvo nurodytos ne tik kainų sude?tine?s dalys, bet taip pat nenurodyti kainos sude?tines dalis sudarantys darbai, mechanizmai ir medžiagos. Teismas, i?vertine?s pirkimo dokumentu? visuma?, nenustatė, kad juose būtu? nurodyti darbai (siu?lytini procesai), medz?iagos ir i?rengimai, is? kuriu? bu?tu? galima suz?inoti kokia? nors tieke?ju? konfidencialia? informacija?. Teismas laikė, kad perkanc?ioji organizacija neuz?tikrino ies?kove?s teisės susipaz?inti su laime?jusio tieke?jo pasiu?lymu.

 

III.       Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

12.       Apeliaciniame skunde ieškovė pras?o panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 17 d. sprendimo dalį, kuria ieškovės 2018 m. rugpjūčio 6 d. ieškinys buvo atmestas, ir priimti nauja? sprendimą – 2018 m. rugpjūčio 6 d. ies?kini? tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

12.1.                      Viešojo pirkimo pagrindinės arba preliminariosios sutarties sudarymo atidėjimo terminas ir VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje nustatytas įpareigojimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – anksčiau negu po 5 darbo dienų) nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, yra netapatūs viešųjų pirkimų procedūrų institutai. Atsakovė 2018 m. liepos 9 d. pranešimuose tiekėjams nurodė atidėjimo terminą iki 2018 m. liepos 16 d., tačiau vykdydama vėlesnes pirkimo procedūras nenustatė tikslaus sutarties sudarymo atidėjimo termino. Atsakovė 2018 m. liepos 30 d. informavo ieškovę apie išnagrinėtą pretenziją, taip pat apie tai, kad atidėjimo termino nenustato vadovaudamasi VPĮ 86 straipsnio 8 dalies 2 punkto pagrindu, nes su pirkimo laimėtoju bus sudaryta preliminarioji sutartis. Tačiau pagal VPĮ 86 straipsnio 8 dalį atidėjimo terminas privalomas ir tais atvejais, kai sudaroma preliminarioji sutartis. VPĮ 86 straipsnio 8 dalies 2 punktas gali būti taikomas tais atvejais, kai jau yra sudaryta preliminarioji sutartis ir jos pagrindu tiekėjas kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį.

12.2.                      Aplinkybė, kad šiuo metu vis dar yra nesudaryta preliminarioji sutartis, neturi jokios įtakos vertinant atsakovės padarytus VPĮ pažeidimus. 

13.       Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais: 

13.1.                      Atsakovė raštu tiekėjams pranešė ne tik apie konkurso rezultatus, bet ir nurodė tikslų atidėjimo terminą.

13.2.                      Perkančioji organizacija laikėsi VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje nustatyto 5 darbo dienų atidėjimo termino, per kurį negali būti sudaryta preliminarioji sutartis. Tokiu būdu atsakovė užtikrino tiekėjams galimybę ginčyti naujai nustatytus ekonominio naudingumo balus, kuo ieškovė taip pat pasinaudojo. Atsakovė per nustatytą 5 darbo dienų terminą sutarties nesudarė. VPĮ nėra įtvirtinta tokio atidėjimo termino, kokio prašė ieškovė. Be to, VPĮ 20 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad suinteresuoti dalyviai gali prašyti perkančiosios organizacijos supažindinti juos su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu ar paraiška ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo pirkimo sutarties sudarymo. Tai reiškia, kad tiekėjui pateikus prašymą susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, nėra taikomas atidėjimo terminas ir perkančioji organizacija gali sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

14.        Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

15.       Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

16.       Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovė, vykdydama pirkimą, 2018 m. liepos 9 d. sprendimu sudarė pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoja pripažino UAB „Drūtnamis“. Ieškovė pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad atsakovė jos pasiūlymui pagal pirkimo sąlygų 7.24.4 punktą skyrė mažiau balų nei iš tikrųjų turėjo skirti. 2018 m. liepos 17 d. sprendimu atsakovė, atsižvelgusi į skaičiavimo klaidą dėl balų skyrimo pagal pirkimo sąlygų 7.24.4 punktą, abiems pirkime dalyvavusiems tiekėjams už Sąžiningos prekybos sąlygas skyrė 10 balų ir patikslino bendrą ekonominio naudingumo balų sumą, perskaičiavo tiekėjų pasiūlymams suteiktus balus bei sudarė tiekėjų pasiūlymų eilę. Atsakovė pažymėjo, kad balų skyrimo korektūros klaida neturi įtakos perkančiosios organizacijos 2018 m. liepos 9 d. priimtam sprendimui dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, todėl šį sprendimą paliko galioti. 2018 m. liepos 23 d. ieškovė pateikė pretenziją, prašė panaikinti 2018 m. liepos 17 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo. Ieškovė šią pretenziją grindė tuo, kad atsakovė neleidžia susipažinti su laimėtojo pasiūlymu, o tai kelia abejones dėl atsakovės 2018 m. liepos 17 d. sprendimo teisėtumo, t. y. dėl ekonominio naudingumo balo koregavimo ne tik ieškovei, bet ir UAB „Drūtnamis“ pasiūlymui. Šioje pretenzijoje ieškovė suformulavo prašymą nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą tik tada, kai bus ieškovei suteikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. 2018 m. liepos 30 d. atsakovė, atsakydama į ieškovės 2018 m. liepos 23 d. pretenziją, nurodė, kad priėmė sprendimą ieškovės pretenziją tenkinti iš dalies ir pateikė pirkimą laimėjusios UAB „Drūtnamis“ pasiūlymą ir šio asmens bei jo pasitelkto subtiekėjo EBVPD formas. Tačiau atsakovė šiuo sprendimu netaikė atidėjimo termino, nurodė, kad su pirkimo laimėtoju bus pasirašyta preliminarioji sutartis dėl darbų atlikimo. 2018 m. rugpjūčio 6 d. ieškinyje ieškovė ginčijo atsakovės 2018 m. liepos 30 d. sprendimą netaikyti sutarties atidėjimo termino. Pirmosios instancijos teismas šio ieškovės reikalavimo netenkino, apeliaciniame skunde su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ieškovė nesutinka.

17.       Pažymėtina, kad ieškovės prašymo nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą tik tada, kai bus teikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu, atsakovė netenkino remdamasi VPĮ 86 straipsnio 8 dalies 2 punktu. Šio punkto taikymą atsakovė grindė aplinkybe, kad su pirkimo laimėtoju bus sudaryta preliminarioji sutartis, kurios pagrindu atsakovė galės (tačiau neprivalės) sudaryti pagrindinę sutartį. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į atsakovės 2018 m. liepos 30 d. atsakyme pateiktą pagrindimą dėl VPĮ 86 straipsnio 8 dalies 2 punkto taikymo, sprendžia, jog toks sutarties sudarymo atidėjimo termino netaikymas susiklosčiusioje situacijoje nebuvo tinkamai pagrįstas.

18.       VPĮ 86 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos), o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų; 2) pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu; 3) pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. 

19.       Iš VPĮ 86 straipsnio 8 dalies 2 punkto matyti, kad atidėjimo termino netaikymas priklauso ne nuo to, kokia sutartis sudaroma, t. y. pirkimo ar preliminarioji, o ar pirkimo sutartis sudaroma jau prieš tai šalių sudarytos preliminariosios sutarties pagrindu ar ne. Dėl šios priežasties nagrinėjamu atveju atsakovė sutarties sudarymo atidėjimo termino netaikymo negalėjo grįsti faktu, kad ji su pirkimo laimėtoju sudarys ne pagrindinę, o tik preliminariąją viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.

20.       Visgi, nepaisant netinkamo VPĮ 86 straipsnio 8 dalies 2 punkto taikymo, teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsakovės sprendimas dėl ieškovės prašyto taikyti pirkimo sutarties atidėjimo termino yra pagrįstas. Atsakovė tinkamai laikėsi tiek VPĮ 86 straipsnio 8 dalies reikalavimų ir nustatė viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą, tiek VPĮ 103 straipsnyje, reglamentuojančiame pretenzijos nagrinėjimą perkančiojo organizacijoje, nustatytų reikalavimų ir nesudarinėjo sutarties su pirkimo laimėtoju. 

21.       Kaip jau minėta, įstatyme nustatyta, kad pirkimo ar preliminarioji sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris supaprastintų pirkimų atveju turi būti ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos. Pirkimo sąlygų 12.3 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis. Pagal pirkimų sąlygų 12.4 punktą atidėjimo terminas – 5 darbo dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėtoją išsiuntimo (CVP IS priemonėmis) iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis. Apie tikslų atidėjimo terminą Viešojo pirkimo komisija informuoja (CVP IS priemonėmis) suinteresuotus dalyvius pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

22.       Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė, sudariusi pasiūlymų eilę ir nustačiusi laimėjusį pasiūlymą, taikė sutarties sudarymo atidėjimo terminą – nurodė, jog sutarties atidėjimo terminas taikomas iki 2018 m. liepos 16 d., pasiūlė pirkimo laimėtojai UAB „Drūtnamis“ sutartį pasirašyti 2018 m. liepos 17 d. Tai reiškia, kad atsakovė laikėsi VPĮ 86 straipsnio 8 dalyje ir pirkimo sąlygose nustatyto reikalavimo taikyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą. Ši aplinkybė eliminuoja imperatyvių normų dėl privalomo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymo pažeidimą. Ieškovei 2018 m. liepos 16 d. pateikus pretenziją dėl 2018 m. liepos 9 d. sprendimo, prasidėjo pretenzijos perkančiojo organizacijoje nagrinėjimas. Tokioje situacijoje atsakovė neturėjo pareigos pagal VPĮ 86 straipsnio 8 dalį nustatyti naujo sutarties sudarymo atidėjimo termino. Gavusi pretenziją, atsakovė privalėjo ją nagrinėti laikydamasi VPĮ 103 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

23.       VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija supaprastintų pirkimų atveju negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 5 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. Pagal šio straipsnio 3 dalį perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. 

24.       Iš atsakovės 2018 m. liepos 17 d. atsakymo matyti, kad atsakovė, gavusi ieškovės pretenziją, sustabdė pirkimo procedūrą iki pretenzijos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo, taip pat nurodė, kad, vadovaudamasi VPĮ 103 straipsnio 2 dalimi, kol bus išnagrinėta pretenzija nesudaro sutarties su pirkimo laimėtoju. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors atsakovė įvardijo, kad sutarties nesudaro iki bus išnagrinėta pretenzija, kai pagal VPĮ 103 straipsnio 2 dalį to negali daryti dar 5 darbo dienos po sprendimo išsiuntimo dienos, visgi atsakovė šio reikalavimo laikėsi. Tą pagrindžia tiek atsakovės priimto sprendimo nuoroda į VPĮ 103 straipsnio 2 dalį, tiek atsakovės veiksmai (pirkimo sutarties nesudarymas).

25.       Ieškovei pateikus 2018 m. liepos 23 d. pretenziją, kurioje, be kita ko, buvo prašoma nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą tik tada, kai bus suteikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu, atsakovė sustabdė pirkimo procedūras iki pretenzijos išnagrinėjimo, priėmė sprendimą ir netaikė atidėjimo termino, nurodė, kad su pirkimo laimėtoju bus pasirašyta preliminarioji sutartis. Tačiau atsakovės nurodytas terminas yra susijęs su VPĮ 86 straipsnyje 8 dalyje nurodytu sutarties sudarymo atidėjimo terminu, tą patvirtina tokio prašymo atmetimo motyvai. Nors atsakovė 2018 m. liepos 30 d. sprendime nenurodė, kad sutarties nepasirašys dar 5 darbo dienas po sprendimo išsiuntimo ieškovei dienos dėl VPĮ 103 straipsnio 2 dalies reikalavimų, faktiškai šio reikalavimo laikėsi.

26.       Kadangi VPĮ 86 straipsnio 6 dalyje nustatytą pareigą atsakovė įvykdė dar 2018 m. liepos 9 d., t. y. nustatė viešojo pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą, kurio vėliau nekeitė, kaip jau minėta, atsakovė 2018 m. liepos 30 d. sprendime apskirtai jau neturėjo pareigos nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo termino. Vėliau sutarties sudarymo su pirkimo laimėtoju terminą atsakovė faktiškai nukeldavo pagal VPĮ 103 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y. kaskart 5 darbo dienoms, skaičiuojamoms nuo sprendimo dėl pretenzijoje pareikštų reikalavimų išsiuntimo ieškovei dienos. Tokiu būdu ieškovei buvo suteikta teisė ginti savo galimai pažeistas teises teikiant pretenzijas, vėliau – ir ieškinius teismui, o per šį laiką pirkimo sutartis nebuvo sudaroma.

27.       Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad VPĮ nėra įtvirtinta tokio atidėjimo termino, kokio prašė ieškovė, t. y. nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą tik tada, kai bus suteikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. Be to, suinteresuoti asmenys turi teisę prašyti leisti susipažinti su laimėjusiu pasiūlymu ir po pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 20 straipsnio 4 dalis). Tai reiškia, kad įstatymas nenumato perkančiajai organizacijai pareigos nesudaryti sutarties tais atvejais, kai pirkimo nelaimėjęs tiekėjas prašo leisti susipažinti su pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymu. Prašymas susipažinti su laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu nelėmė privalomo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymo (šiuo atveju pratęsimo, nes toks terminas buvo nustatytas 2018 m. liepos 9 d. sprendime). Ieškovė apeliaciniame skunde nenurodo argumentų, paneigiančių nurodytas aplinkybes. Dėl to nėra teisinio pagrindo spręsti dėl atsakovės 2018 m. liepos 30 d. sprendimo netaikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino iki ieškovei bus pateiktas susipažinti pirkimo laimėtojo pasiūlymas nepagrįstumo.

28.       Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ieškovės apeliaciniame skunde pateiktus argumentus dėl VPĮ 86 straipsnio 8 dalies ir VPĮ 103 straipsnio 2 dalies santykio, pažymi, kad VPĮ 86 straipsnis, esantis įstatymo skyriuje „Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymas ir vykdymas“, reglamentuoja pirkimo ar preliminarios sutarties sudarymą. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas yra viena iš viešojo pirkimo procedūros stadijų. Po sutarties sudarymo viešojo pirkimo procedūros laikomos baigtomis. Šios stadijos metu perkančiajai organizacijai nustatyta pareiga taikyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą, skaičiuojamą nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį viešojo pirkimo pasiūlymą išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir dalyviams dienos. VPĮ 103 straipsnis priklauso visai kitam VPĮ skyriui, t. y. skyriui, reglamentuojančiam ginčų nagrinėjimą, žalos atlyginimą, pirkimo sutarties pripažinimą negaliojančia, alternatyvias sankcijas, reguliuoja pretenzijų nagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Pirkimo procedūroms esant sutarties sudarymo stadijoje, VPĮ 103 straipsnio 2 dalis, nepriklausomai nuo to, ar nustatytas sutarties sudarymo atidėjimo terminas yra pasibaigęs ar ne, nukelia sutarties sudarymo datą. Taigi, tiek VPĮ 86 straipsnio 8 dalimi, tiek VPĮ 103 straipsnio 2 dalimi siekiama to paties tikslo  suteikti tiekėjams galimybę efektyviai ginti galimai pažeistas jų teises, neprarandant galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ 103 straipsnio 2 dalies taikymas aktualus tais atvejais, kai sutarties sudarymo atidėjimas yra pasibaigęs ar bepasibaigiantis. Galiojant sutarties sudarymo atidėjimui, viešojo pirkimo sutartis negali būti sudaroma dėl nustatyto sutarties sudarymo atidėjimo termino. Taigi tiek VPĮ 86 straipsnio 8 dalis, tiek VPĮ 103 straipsnio 2 dalis užtikrina tiekėjų pažeistų teisių gynybos efektyvumą.

29.       Apibendrindama nurodytą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nenustatyta teisinio ir (ar) faktinio pagrindo pakeisti ir (ar) panaikinti apskųstą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

30.       Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės jos turėtas bylinėjimosi išlaidas (sumokėtą žyminį mokestį ir advokato pagalbai apmokėti turėtas bylinėjimosi išlaidas), turėtas apeliacinės instancijos teisme. Kadangi ieškovės apeliacinis skundas netenkinamas, ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 300 Eur išlaidų už advokato pagalbą surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą. Šioms išlaidoms pagrįsti yra pateikti reikiami faktiniai duomenys (CPK 98 straipsnio 1 dalis), prašomos atlyginti išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nustatytų dydžių. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovei iš ieškovės priteisiama 300 Eur suma advokato išlaidoms, turėtoms apeliacinės instancijos teisme, apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis). 

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :

Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Priteisti atsakovei Kauno Senamiesčio progimnazijai (juridinio asmens kodas 191816085) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ (juridinio asmens kodas 302627983) 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

 

 

Teisėjai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Marius Bajoras

Rasa Gudžiūnienė

Kazys Kailiūnas


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
  • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas