Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-11-20][nuasmenintas sprendimas byloje][eA-719-602-2019].docx
Bylos nr.: eA-719-602/2019
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Registrų centras 124110246 atsakovas
“Oskv" 302454150 pareiškėjas
„Vitropolis“ 123550926 pareiškėjas
“Friskas" 123793999 pareiškėjas
“Kasparlita" 126337075 pareiškėjas
“Kodinis raktas" 223659990 pareiškėjas
Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. butų ir kitų patalpų savininkų bendrija "Ateities " 304025274 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
19.4. Kiti su registrais susiję klausimai
16. Registrai
19. Registrai

?

Administracinė byla Nr. eA-719-602/2019

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01355-2017-7

Procesinio sprendimo kategorija 19.4

 (S)

 

img1 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. lapkričio 20 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti  teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vitropolis“, uždarosios akcinės bendrovės „Friskas“, uždarosios akcinės bendrovės „Kodinis raktas“, uždarosios akcinės bendrovės „Oskv“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kasparlita“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vitropolis“, uždarosios akcinės bendrovės „Friskas“, uždarosios akcinės bendrovės „Kodinis raktas“, uždarosios akcinės bendrovės „Oskv“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kasparlita“ skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus miesto kitos paskirties pastato (duomenys neskelbtini) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai „(duomenys neskelbtini)“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I.

 

1.       Pareiškėjai UAB „Vitropolis“, UAB „Friskas“, UAB „Kodinis raktas“, UAB „Oskv“ ir UAB „Kasparlita“ (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu, prašydami: 1) panaikinti VĮ Registrų centro (toliau – ir Registrų centras, Teritorinis registratorius) Vilniaus filialo 2017 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. VILIN(12.5.13)-1646 „Dėl pateikto prašymo“ ir Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2017 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. cspr1-64 „Dėl teritorinio registratoriaus sprendimo“; 2) įpareigoti Registrų centro Vilniaus filialą iš naujo išnagrinėti pareiškėjų 2017 m. sausio 5 d. prašymą, teiktą Registrų centro Vilniaus filialui.

2.       Pareiškėjai paaiškino, jog kreipėsi į atsakovą su prašymu ištaisyti klaidą Nekilnojamojo turto registre (toliau – ir Registras), tačiau ginčijamais sprendimais buvo atsisakyta tai padaryti motyvuojant tuo, kad juridinis faktas Registre įregistruotas teisingai, bei tuo, jog pareiškėjai nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių aktualaus juridinio fakto pasibaigimą.

3.       Pareiškėjai nurodė, kad Komisijos sprendimas neteisingai grindžiamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 16 straipsnio 2 dalimi, nes nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar apskritai pagrįstai buvo įregistruotas juridinis faktas. Nustačius, kad Registre įrašytas juridinis faktas neatitinka kitų duomenų, nėra pagrindo reikalauti ir įrodyti juridinio fakto pasibaigimą, nes tai reikštų reikalavimą įrodyti tai, kas neįmanoma. Registro tvarkytojas Vilniaus miesto kitos paskirties pastato (duomenys neskelbtini) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos „(duomenys neskelbtini)“ (toliau – ir Bendrija) pirmininko 2015 m. balandžio 10 d. prašymą nepagrįstai laikė pakankamu pagrindu įregistruoti Registre juridinį faktą, kai tuo tarpu šiuo prašymu Registro tvarkytojas buvo informuotas tik apie Bendrijos įsteigimo faktą. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 patvirtintų Nekilnojamojo turto registrų nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 95 punktą, faktas apie registruotą bendriją aktualus tik tada, jei ji turi teisę veikti visų aktualaus pastato butų ir kitos paskirties patalpų savininkų vardu dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo. Toks administravimas galimas visų savininkų susitarimu arba įsakmiai tai numatančio įstatymo pagrindu. Šiuo atveju gali būti registruojamas tik vienas bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinis faktas ir tik apie vieną bendrojo naudojimo objektų valdymo formą. Registro tvarkytojas vadovavosi vien tik Bendrijos prašymu ir netikrino jokių prašyme nurodytų duomenų. Faktiniai duomenys patvirtina, kad nebuvo pagrindo registruoti Nuostatų 95 punkte numatytų duomenų. Atsakovas galėjo registruoti tik juridinį faktą, kad dalis pastato butų ir kitos paskirties savininkų įsteigė Bendriją, kuri administruoja dalį nuosavybės pastate, t. y. neturi išimtinės viso pastato administravimo teisės.

4.       Pareiškėjai sutiko, kad galimas toks teisinis reglamentavimas, kai atsakovas turi teisę elgtis formaliai ir netikrinti visų su registruojamais duomenimis susijusių faktinių aplinkybių, tačiau tai nereiškia, kad Registro tvarkytojas neturi pareigos koreguoti įregistruotus duomenis, paaiškėjus aplinkybėms apie neteisingai Registre įregistruotus duomenimis. Nagrinėjamu atveju atsakovas atsisakė tikrinti padarytą klaidą. Atsakovas nenurodė, kokia tvarka ir sąlygomis duomenys turi būti koreguojami. Atsakovas nėra nustatęs, jog Bendrija būtų įsteigta visų pastato butų ar kitos paskirties patalpų savininkų bendru sprendimu/susitarimu, o pareiškėjų pareiškimas patvirtina, kad jie tokių sprendimų priėmime nedalyvavo, be jų toks sprendimas negalėjo būti priimtas. Atsakovo teiginys, kad Bendrijos steigėjai nutarė jos veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos gyvenamųjų namų bendrijos įstatymu, nekeičia teisinio vertinimo. Kitos paskirties pastatas gali būti administruojamas Gyvenamųjų namų bendrijų įstatymo pagrindu įsteigtos bendrijos, jei ji jau įsteigta daugiabučio namo administravimui, ir tas kitas (kitos paskirties) statinys nuosavybės teise priklauso to daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams, t. y. turi sąsajų su daugiabučiu gyvenamuoju namu ir dėl to turi būti administruojamas kartu. Gyvenamųjų namų bendrijų įstatymas nenumato galimybės administruoti kitos paskirties pastatą, jei toks administravimas būtų nustatytas išskirtinai jam. Nagrinėjamu atveju pastatas yra savarankiškas, nėra koks nors kito (įskaitant ir daugiabučio) pastato pagalbinis statinys, priklausinys, jame esančios patalpos (gyvenamosios ir negyvenamosios) nepriklauso kito daugiabučio gyvenamojo namo, kaip nors susijusio su pastatu, savininkams. Vien Bendrijos pavadinimas patvirtina, kad ji nėra susijusi su kokio nors daugiabučio gyvenamojo namo administravimu. Registre nurodyta, kad pastato paskirtis yra gamybinė. Atsakovas ginčijamuose sprendimuose nenurodė jokio teisinio pagrindo ar kitų teisiškai reikšmingų aplinkybių, kodėl nepatikrintiems Juridinių asmenų registro duomenims apie Bendrijos įregistravimą jis teikė pirmenybę prieš Registro duomenis. Atsakovas klaidingai įregistravo juridinį faktą, nes nesivadovavo Registro duomenimis, pareiškėjų pareiškime nurodytos klaidos netyrė, todėl padaryta Registro tvarkytojo klaida taisytina Nuostatų 111 punkte ir Įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

5.       Atsakovas atsiliepime prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą arba administracinę bylą nutraukti.

6.       Atsakovas nurodė, kad 2015 m. balandžio 10 d. buvo gauti J. V. prašymai įregistruoti Juridinių asmenų registre Bendriją ir Registre įregistruoti juridinį faktą apie bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą Bendriją. Išnagrinėjęs prašymus ir pateiktus dokumentus bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintais Juridinių asmenų registro nuostatais (toliau – ir JAR nuostatai), Juridinių asmenų registre 2015 m. balandžio 13 d. įregistravo Bendriją, o Registre – nekilnojamojo daikto – gamybinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), registro įraše (Nr. (duomenys neskelbtini)) žymą apie nustatytą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą Bendriją.

7.       Atsakovas pažymėjo, kad Teritorinio registratoriaus 2015 m. balandžio 14 d. sprendimas įregistruoti žymą Registre nebuvo apskųstas. UAB „Vitropolisįgaliotas atstovas pateikė Teritoriniam registratoriui 2015 m. spalio 28 d. prašymą suteikti reikalingą informaciją ir pateikti dokumentus. Prašyme buvo nurodyta, jog UAB „Vitropolis“ yra žinoma apie Registre 2015 m. balandžio 14 d. įregistruotą žymą. Atsakovas pareiškėjo įgaliotam atstovui 2016 m. lapkričio 21 d. suteikė informaciją bei pateikė 2015 m. balandžio 10 d. prašymo kopiją. UAB Vitropolisįgaliotas atstovas 2016 m. lapkričio 22 d. pats atvyko į Registrų centro Vilniaus filialą bei atsiėmė 2016 m. lapkričio 21 d. atsakymą su priedais. Vadinasi, vėliausiai šią dieną UAB Vitropolis“ tapo žinoma apie Teritorinio registratoriaus 2015 m. balandžio 14 d. priimtą sprendimą Registre įregistruoti žymą apie nustatytą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą Bendriją. Pareiškėjų įgaliotas atstovas 2017 m. sausio 5 d. pateikė prašymą dėl galimai klaidingos informacijos ištaisymo, tačiau Teritorinis registratorius ginčijamu sprendimu atsisakė keisti duomenis Registre. Šį sprendimą pareiškėjai apskundė, tačiau Komisija paliko galioti teritorinio registratoriaus sprendimą.

8.       Atsakovas paaiškino, kad Registrų centras laikomas viešojo administravimo subjektu, kuris privalo veikti tik įstatymų suteiktų įgaliojimų ribose, laikytis jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų, kurie nesuteikia teisės ir pareigos vertinti jam pateikiamų dokumentų teisėtumo ir pagrįstumo. Vadovaujantis Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad į Registrą įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, tačiau neatsako už pateikiamų dokumentų turinio teisingumą; už šių dokumentų pagrįstumą ir juose nurodomų faktų teisingumą atsako juos surašę ir išdavę asmenys arba institucijos. Pareiškėjai yra dalies patalpų, esančių gamybiniame pastate, savininkai. Gamybiniame pastate yra gyvenamosios (butų), gamybos, prekybos, pramonės, paslaugų, sporto bei kitos paskirties patalpų.

9.       Atsakovas nurodė, kad Įstatymo 33 straipsnyje reglamentuojama netikslių ir klaidingų Registro duomenų taisymo procedūra. Nagrinėjamu atveju Registre įrašyti duomenys apie bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą Bendriją, atitinka J. V. 2015 m. balandžio 10 d. Teritoriniam registratoriui pateiktus dokumentus. Be to, nėra jokių techninio pobūdžio klaidų, kurios galėtų būti taisomos vadovaujantis Įstatymo 33 straipsnyje įtvirtinta procedūra, todėl Teritorinis registratorius teisėtai ir pagrįstai 2017 m. sausio 19 d. sprendimu atsisakė Registre keisti pareiškėjų prašomus duomenis. Teritorinis registratorius jam pateiktus dokumentus vertina tiek, kiek tą daryti jį įpareigoja įstatymas, siekiant nustatyti, ar pateikto dokumento pagrindu gali būti daromi (keičiami) atitinkami įrašai Registre. Registro tvarkytojas netikrina Registre registruojamų juridinius faktus nustatančių dokumentų pagrįstumo ir turinio atitikimo teisės aktų reikalavimams, o tik paviešina jau įvykusio juridinio fakto egzistavimą.

10.       Tuo atveju, jeigu pareiškėjai siekia nuginčyti juridinio fakto įregistravimą Registre, jie turėjo skųsti Teritorinio registratoriaus 2015 m. balandžio 14 d. sprendimą Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

11.       J. V. 2015 m. balandžio 10 d. prašymo ir Juridinių asmenų registre 2015 m. balandžio 13 d. paviešintų duomenų apie įsteigtą Bendriją pagrindu Registro nekilnojamojo daikto registro įraše (Nr. (duomenys neskelbtini)) 2015 m. balandžio 14 d. buvo įregistruota žyma apie nustatytą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą Bendriją. Bendrija Juridinių asmenų registre įregistruota Teritoriniam registratoriui pateiktų dokumentų, kuriuos patvirtino notaras, pagrindu. Kitos paskirties pastato savininkų bendrijos 2014 m. gruodžio 10 d. įstatų 6 punkte nurodyta, jog Bendrijos valdomi, naudojami ir prižiūrimi bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai yra gamybiniame pastate. Taigi, šiuose įstatuose nurodyta, jog Bendrija administruoja visus bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus, esančius gamybiniame pastate, o ne tik kažkokią pastato dalį, kaip teigia pareiškėjai. Pareiškėjai iš esmės kvestionuoja patį Bendrijos įsteigimo faktą bei Bendrijos steigimo dokumentuose nurodytus duomenis, už ką Teritorinis registratorius nėra atsakingas. Atsakovas nesutiko su pareiškėjų Nuostatų 95 punkto interpretavimu, nes ši teisės norma aiškiai nurodo, jog žymos apie bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą savininkų bendriją – daromos gavus duomenis iš Juridinių asmenų registro. Pareiškėjai nepagrįstai plečiamai aiškina Registro tvarkytojo kompetencijos ribas, nes Teritorinis registratorius, nenustatęs jokių Įstatymo 29 straipsnyje numatytų aplinkybių, teisėtai ir pagrįstai Registre 2015 m. balandžio 14 d. nekilnojamojo daikto – gamybinio pastato registro įraše (Nr. (duomenys neskelbtini)) įregistravo žymą apie nustatytą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą Bendriją.

12.       Į Registrą įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, naujų dokumentų, įrodančių juridinio fakto pasibaigimą, pareiškėjai Teritoriniam registratoriui nepateikė, tiek Teritorinis, tiek Centrinis registratorius priimdami ginčijamus sprendimus jokių jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nepažeidė, veikė jiems teisės aktų suteiktos kompetencijos ribose.

 

II.

 

13.       Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 12 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė.

14.       Teismas nurodė, kad pareiškėjai įstatymų nustatyta tvarka neginčijo Teritorinio registratoriaus sprendimo, kurio pagrindu nekilnojamojo daikto – gamybinio pastato registro įraše (Nr. (duomenys neskelbtini)) buvo padaryta žyma apie nustatytą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą Bendriją, todėl šio juridinio fakto įrašymo Registre teisėtumas ir pagrįstumas nėra šio administracinio ginčo dalykas. Teismas pažymėjo, kad tiek pareiškėjų skunde, tiek atsakovo atsiliepime nurodytos aplinkybės apie juridinio fakto įrašymo teisėtumą ir pagrįstumą yra perteklinės ir neturi teisinės reikšmės.

15.       Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai nepateikė dokumentų, patvirtinančių, jog šioje byloje aptariamas juridinis faktas pasibaigė, todėl pagal jo Teritoriniam registratoriui pateiktą prašymą nebuvo pagrindo išregistruoti ginčijamą juridinį faktą (Įstatymo 16 str. 2 d.).

16.       Teismas, vertindamas pareiškėjų teiginius, jog Bendrijos nepagrįstas įregistravimas Registre pripažintinas klaida (Įstatymo 33 str.), todėl atsakovas turėjo pareigą šią klaidą ištaisyti, pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju tiek atsakovas, tiek teismas pareiškėjų reikalavimus galėtų pripažinti pagrįstais ir juos tenkinti, jei būtų pateikti įrodymai, kad Registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba kad įrašant duomenis į Registrą, buvo padarytos techninės klaidos, t. y. nekeičiant atsakovo priimtų sprendimų dėl daiktinės teisės registravimo, išregistravimo bei dokumentų, kurių pagrindu daiktinė teisė įregistruota.

17.       Teismas nurodė, kad atsakovas, išnagrinėjęs J. V. 2015 m. balandžio 10 d. prašymą bei jam pateiktus notaro patvirtintus dokumentus, Juridinių asmenų registre 2015 m. balandžio 13 d. įregistravo Bendriją. Kito J. V. 2015 m. balandžio 10 d. prašymo pagrindu ir, atsižvelgiant į Juridinių asmenų registre padarytą žymą, atsakovas Registre įregistravo žymą apie nustatytą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą Bendriją. Teismo vertinimu, gamybinio pastato registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyti duomenys apie juridinį faktą – „nustatytas bendras naudojimo objektų valdymas (įsteigta kitos paskirties pastato savininkų bendrija)“, atitinka dokumentus, kurių pagrindu tie duomenys buvo įrašyti. Ginčijamuose sprendimuose buvo padaryta iš esmės analogiška išvada.

18.       Teismas teigė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai nepateikė duomenų, jog šioje byloje aptariamas juridinis faktas yra pasibaigęs ar registruojant juridinį faktą buvo padaryta techninė klaida, taip pat įrodymų, kad Registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Vadinasi, Teritoriniam registratoriui nebuvo jokio teisinio pagrindo panaikinti nekilnojamojo daikto – gamybinio pastato registro įraše (Nr. (duomenys neskelbtini)) 2015 m. balandžio 14 d. padarytą įrašą apie juridinį faktą – nustatytą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą Bendriją – pagal Įstatymo 33 straipsnį.

19.       Teismas apibendrino, kad atsakovas savo kompetencijos ribose tinkamai išnagrinėjo pareiškėjų 2017 m. sausio 5 d. skundą dėl klaidos ištaisymo bei priėmė teisėtą ir pagrįstą 2017 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. VILIN(12.5.13)-1646 „Dėl pateikto prašymo“. Registrų centro Komisija 2017 m. kovo 16 d. sprendime Nr. cspr1-64 „Dėl teritorinio registratoriaus sprendimo“ nustačiusi, jog įregistruojant Bendriją buvo pateikti visi įstatymų nustatyti dokumentai, nesant duomenų, jog Registre įregistruotas juridinis faktas yra pasibaigęs, ir nustačiusi, kad ginčo žyma Registre atitinka dokumentus, kurių pagrindu ji buvo įrašyta, taip pat pagrįstai paliko galioti Teritorinio registratoriaus sprendimą. Teismas nenustatė teisinio pagrindo naikinti ginčijamus sprendimus pareiškėjų nurodytais pagrindais ar kitais motyvais, todėl šiuos pareiškėjų skundo reikalavimus atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjų skundo reikalavimas įpareigoti Registrų centro Vilniaus filialą iš naujo išnagrinėti pareiškėjų 2017 m. sausio 5 d. prašymą, teiktą Registrų centro Vilniaus filialui, yra išvestinis reikalavimas, kylantis iš pagrindinių reikalavimų, todėl atsisakius tenkinti pagrindinius skundo reikalavimus, kaip nepagrįstas atmestinas ir išvestinis skundo reikalavimas.

 

III.

 

20.       Pareiškėjai apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jų skundą tenkinti.

21.       Pareiškėjai nurodo, kad Bendrijos kaip juridinio asmens įregistravimas Juridinių asmenų registre buvo iš esmės vienintelis pagrindas Registro tvarkytojui įregistruoti žymą Registre apie bendrojo naudojimo objektų valdymo formą (sudarytą jungtinės veiklos sutartį). Atsakovas ir teismas netyrė Registrui pateiktų dokumentų turinio, nelygino  duomenų su Registre įregistruotais duomenimis, kas ir lėmė klaidą – Bendrija buvo pripažinta įsteigta visų pastato patalpų savininkų, kaip administruojanti visą pastatą (jo bendrojo naudojimo objektus), nors iš tikrųjų yra kitaip.

22.       Registro duomenų keitimas  juridinio fakto registracijos panaikinimas yra galimas ne tik pateikus dokumentus apie jo pasibaigimą, bet ir kai konstatuojama, kad jo registravimui nebuvo pagrindo. Tokį savarankišką pagrindą yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. lapkričio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-486-611/2016. Pirmosios instancijos teismas atsisakė nagrinėti juridinio fakto registracijos pagrįstumą, nustatinėti klaidos faktą, todėl nenustatė klaidos pobūdžio ir tuo pačiu priemonių (procedūrų), kurias naudojant ta klaida taisytina.

23.       Pagrindai įregistruoti juridinius faktus turi būti numatyti įstatymuose, todėl Registro tvarkytojas, prieš įregistruodamas Nuostatų 95 punkto pagrindu juridinį faktą, turėjo įsitikinti, ar Bendrijos įregistravimas sukelia tas pasekmes, su kuriomis įstatymai sieja galimybę registruoti juridinius faktus. Šiuo atveju pastato paskirtis yra gamybinė, t. y. pastatas nėra daugiabutis gyvenamasis namas, todėl negalėjo būti įsteigta „daugiabučių namų savininkų bendrija“, taip pat Registro tvarkytojas turėjo įsitikinti, ar Bendrija įsteigta visų savininkų sutarimu, ar kaip įstatymo išimtis  tik dalies jų, bet turinti teisę privalomai administruoti visas nuosavybės dalis.

24.       Notarė nebuvo įtraukta į administracinę bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, todėl teismo teiginiai apie jos patvirtintų dokumentų turinį nėra teisiškai pagrįsti.

25.       Registro tvarkytojas neturi teisės suteikti tam tikriems duomenims ir dokumentams turinio, kurio jie iš tikrųjų neturi ir negali turėti, o jeigu tokie veiksmai atliekami, pakeisti duomenys laikytini klaidingais ir Įstatymo 33 straipsnio prasme tokios klaidos gali būti taisomos paties Registro tvarkytojo, jei įrašyti duomenys nekeičia daiktinės teisės registravimo, išregistravimo bei dokumentų, kurių pagrindu daiktinė teisė įregistruota (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A2050520/2016). Juridinių faktų registravimas nėra susijęs su daiktinių teisių registravimu, todėl klaidas dėl juridinių faktų duomenų registravimo turi teisę ištaisyti pats Registro tvarkytojas.

26.       Atsakovas atsiliepime prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti.

27.       Pareiškėjai nepagrįstai išplėtė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnyje įtvirtintos klaidos taisymo procedūros ribas ir padarė netinkamas išvadas, jog Teritorinis registratorius, nagrinėdamas prašymą dėl klaidos taisymo, „turi pareigą tos klaidos atvejį išnagrinėti iš esmės (t. y. konstatuoti, ar iš tikrųjų registravimui pateikti duomenys patvirtina tų registruotų duomenų turinį)“.

28.       Žymos apie bendrojo naudojimo objektų valdymo formą  įsteigtą savininkų bendriją  daromos gavus duomenis iš Juridinių asmenų registro. Jokie teisės aktai Teritoriniam registratoriui nesuteikia teisės nagrinėjant prašymą dėl žymos Registre įregistravimo vertinti Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinio asmens duomenų (notaro patvirtintų steigimo dokumentų) teisėtumą ir pagrįstumą.

29.       Notarė patvirtino Bendrijos steigimo dokumentuose nurodytą juridinį faktą, jog Bendrija yra gamybinio pastato bendrojo naudojimo patalpų valdytoja, naudotoja ir prižiūrėtoja. Pareiškėjai neginčijo notaro patvirtintų Bendrijos steigimo dokumentų teisėtumo, šie klausimai nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme, todėl pareiškėjų teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas, kuris savo kompetencijos ribose patikrino viešojo administravimo subjekto priimtų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, turėjo įtraukti notarę į administracinės bylos nagrinėjimą bei administracinę bylą perduoti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui, yra visiškai nepagrįsti.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

 

IV.

 

30.       Nagrinėjamos administracinės bylos ginčo dalykas –  Registrų centro Vilniaus filialo 2017 m. sausio 19 d. sprendimo Nr. VILIN(12.5.13)-1646 „Dėl pateikto prašymo“ ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2017 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. cspr1-64 „Dėl teritorinio registratoriaus sprendimo“ teisėtumas. Pareiškėjai savo skunde taip pat prašė įpareigoti Registrų centro Vilniaus filialą iš naujo išnagrinėti  2017 m. sausio 5 d. prašymą, teiktą Registrų centro Vilniaus filialui.

31.       Pareiškėjai yra dalies patalpų, esančių gamybiniame pastate, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), savininkai. 

32.       Trečiojo suinteresuoto asmens Bendrijos atstovas J. V. kreipėsi į Registrų centro Vilniaus filialą su prašymu Juridinių asmenų registre įregistruoti Bendriją. Kartu su šiuo prašymu J. V. pateikė Vilniaus m. 26-ojo notarų biuro notarės R. D. 2015 m. balandžio 10 d. patvirtintus dokumentus: 2014 m. gruodžio 10 d. kitos paskirties pastato savininkų bendrijos įstatus; 2014 m. gruodžio 10 d. pastato, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolą Nr. 1; gamybinio pastato, esančio (duomenys neskelbtini), butų ir kitų patalpų savininkų, raštu pareiškusių pritarimą steigti bendriją, sąrašą; J. V. pasirašytą 2015 m. balandžio 10 d. prašymą – formą JAR1 su priedais. Vilniaus m. 26-ojo notarų biuro notarė R. D. 2015 m. balandžio 10 d. patvirtino tos pačios dienos prašyme (forma JAR-1) surašytų duomenų tikrumą, juridinio asmens steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad šį juridinį asmenį galima registruoti. J. V. 2015 m. balandžio 10 d. pateikė dar vieną prašymą įregistruoti Registre juridinį faktą apie bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą Bendriją.

33.       Teritorinis registratorius, išnagrinėjęs J. V. 2015 m. balandžio 10 d. prašymą bei notaro patvirtintus dokumentus, Juridinių asmenų registre 2015 m. balandžio 13 d. įregistravo Bendriją.

34.       Teritorinis registratorius priėmė sprendimą, t. y. padarė žymą Nekilnojamojo turto (gamybinio pastato unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) registre, būtent įrašė juridinį faktą – nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (įsteigta kitos paskirties pastato savininkų bendrija). Juridinis registravimo pagrindas nurodytas 2015 m. balandžio 10 d. asmens prašymas. Nekilnojamojo turto registre nurodyta, kad įrašas galioja nuo 2015 m. balandžio 14 d.  

35.       Pareiškėjų įgaliotas atstovas pateikė Teritoriniam registratoriui 2017 m. sausio 5 d. prašymą „Dėl klaidos ištaisymo“, kuriuo reikalavo išregistruoti Registre nekilnojamojo daikto – gamybinio pastato registro įraše (Nr. (duomenys neskelbtini)), jų nuomone, klaidingai 2015 m. balandžio 14 d. įregistruotą žymą apie nustatytą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą Bendriją. Teritorinis registratorius, išnagrinėjęs pareiškėjų įgalioto atstovo 2017 m. sausio 5 d. prašymą, 2017 m. sausio 19 d. priėmė sprendimą Nr. VILIN(12.5.13.)-1646, kuriuo atsisakė keisti duomenis Registre. Pareiškėjai, nesutikdami su šiuo Teritorinio registratoriaus priimtu sprendimu, apskundė jį Centriniam registratoriui, kuris 2017 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. csprl- 64 paliko galioti ginčijamą Teritorinio registratoriaus sprendimą.

36.       Centrinis registratorius 2017 m. kovo 16 d. sprendimu nusprendė: palikti galioti teritorinio registratoriaus sprendimą (registro įrašą) „Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (įsteigta kitos paskirties pastato savininkų bendrija)“.

 

V.

 

37.       Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (2001 m. liepos 1 d. redakcija) 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

38.       Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, jog į Registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba kai Registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Techninės klaidos taisomos neatlygintinai ir apie klaidos ištaisymą pranešama prašymą ištaisyti duomenis padavusiam asmeniui bei asmeniui, tiesiogiai susijusiam su taisomais duomenimis apie Registre įregistruotas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus.

39.       Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad  juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, registruojami padarant šio straipsnio 2 dalyje numatytą žymą atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nebaigtinis sąrašas juridinių faktų, apie kuriuos atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti daromos žymos bei įtvirtinta nuostata, kad atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti daromos žymos apie kitus juridinius faktus, jei jų registravimą nekilnojamojo turto registre numato įstatymai. 

40.       Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų trečiasis skirsnis reglamentuoja su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susijusių juridinių faktų registravimą. Nekilnojamojo turto registro nuostatų trečiojo skirsnio 95 punkte nustatyta, kad kad žymos apie bendrojo naudojimo objektų valdymo formą (sudarytą jungtinės veiklos sutartį, paskirtą administratorių) daromos asmenų prašymu ir dokumentų, patvirtinančių šių juridinių faktų atsiradimą, pagrindu. Žymos apie bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą savininkų bendriją – daromos gavus duomenis iš Juridinių asmenų registro. Vienam įregistruotam nekilnojamajam daiktui gali būti registruojamas tik vienas bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinis faktas ir tik apie vieną bendrojo naudojimo objektų valdymo formą (sudarytą jungtinės veiklos sutartį, paskirtą administratorių ar įsteigtą savininkų bendriją).

41.       Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2007 m. sausio 1 d. redakcija) 3 straipsnio 1 punkte (2009 m. birželio 11 d. punkto redakcija) įtvirtintas įstatymo viršenybės principas. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje (2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. 

42.       Duomenys Nekilnojamojo turto registre gali būti ištaisyti tik dviem atvejais: 1) kai Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti; 2) kai, įrašant duomenis į Nekilnojamojo turto registrą, yra padaromos techninės klaidos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1262/2012).

43.       Reikalavimas, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų, gali būti pripažintas tenkintinu tik tuo atveju, jei būtų pateikti įrodymai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie nuosavybės teisę neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba kad įrašant duomenis į Nekilnojamojo turto registrą, buvo padarytos techninės klaidos, t. y. nekeičiant atsakovo priimtų sprendimų dėl daiktinės teisės registravimo, išregistravimo bei dokumentų, kurių pagrindu daiktinė teisė įregistruota (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3287-602/2015).

44.       Teismų praktikoje taip pat nurodoma, kad suinteresuoti asmenys turi teisę kreiptis į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio pagrindu dėl klaidingai įrašytų duomenų ištaisymo, jei ginčo duomenų neatitikimas registro tvarkytojui pateiktiems dokumentams buvo akivaizdus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-157-492/2017).

45.       Teismine tvarka gali būti ginčijama teisinė registracija ir iškeliamas jos neteisėtumas keliais aspektais: ji gali būti ginčijama dėl to, kad atlikta nesant pagrindo arba pažeidžiant nustatytą tvarką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2014; 2016 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-486-611/2016).

 

VI.

 

46.       Minėta, kad teritorinis registratorius 2015 m. balandžio 14 d. padarė žymą Nekilnojamojo turto registre, būtent įrašė juridinį faktą – nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (įsteigta kitos paskirties pastato savininkų bendrija). Juridinis registravimo pagrindas nurodytas asmens prašymas. Centrinis registratorius 2017 m. kovo 16 d. nusprendė: palikti galioti teritorinio registratoriaus sprendimą (registro įrašą) „Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (įsteigta kitos paskirties pastato savininkų bendrija)“.

47.       Centrinis registratorius akcentavo, kad asmens prašymo ir Juridinių asmenų registre 2015 m. balandžio 13 d. paviešintų duomenų apie įsteigtą Bendriją pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota žyma apie nustatytą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą. Centrinio registratoriaus tvirtinimu, Nekilnojamojo turto registro nuostatų 95 punktas (būtent jo dalis „Žymos apie bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą savininkų bendriją – daromos gavus duomenis iš Juridinių asmenų registro.“) suteikė teisę įregistruoti žymą gavus duomenis iš Juridinių asmenų registro.

48.       Minėti Centrinio registratoriaus paaiškinimai, kurie nurodomi ir skundžiamuose aktuose, patvirtina, kad skundžiami veiksmai (ir/ar sprendimai) atlikti (ir/ar priimti) perkeliant duomenis iš vieno registro (Juridinių asmenų registro) į kitą registrą (Nekilnojamojo turto registrą) automatiniu būdu, netikrinant, ar konkretūs duomenys gali būti įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą. Duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto registrą automatiniu būdu, t. y. netikrinant, ar tokie duomenys gali būti įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą, nors tai ir yra perkėlimas iš kito registro (Juridinių asmenų registro), negali būti pripažįstamas teisėtu viešojo administravimo subjekto sprendimu ar veiksmu, nes tai yra nesuderinama su įstatymo viršenybės principu ir pareiga individualų administracinį aktą pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

49.       Duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto registrą yra savarankiškas veiksmas (ir/ar sprendimas), kuris negali būti atliekamas automatiniu būdu, t. y. netikrinant, ar toks veiksmas gali būti atliktas, ar yra įstatyme nustatytas pagrindas atlikti šį veiksmą.

50.       Atsakovo pozicijos dėl automatinio duomenų perkėlimo Juridinių asmenų registro į Nekilnojamojo turto registrą nepagrindžia atsakovo minėta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 95 punkto norma („Žymos apie bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą savininkų bendriją – daromos gavus duomenis iš Juridinių asmenų registro.“), nei kitos šio punkto normos.

51.       Nekilnojamojo turto registro nuostatų trečiasis skirsnis reglamentuoja su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susijusių juridinių faktų registravimą, t. y. nustato registravimo tvarką, nenustato registravimo pagrindų. Taigi ir konkreti šio skirsnio norma – 95 punktas, nereguliuoja su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų registravimo pagrindų, kurie yra įtvirtinti įstatyme.

52.       Minėta, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nebaigtinis sąrašas juridinių faktų, apie kuriuos atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti daromos žymos bei įtvirtinta nuostata, kad atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti daromos žymos apie kitus juridinius faktus, jei jų registravimą nekilnojamojo turto registre numato įstatymai. Nagrinėjamu atveju padaryta žyma apie juridinį faktą, kuris nėra išvardintas įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nurodytame sąraše, taigi nagrinėjamu atveju turi būti nustatyta, koks įstatymas numato ginčijamo juridinio fakto registravimą.

53.       Pareiškėjai tiek prašyme, adresuotame Teritoriniam registratoriui, tiek skunde, adresuotame Centriniam registratoriui, nurodė argumentus dėl to, ar ginčijamu atveju buvo įstatyme nustatytas pagrindas daryti žymą apie konkretų juridinį faktą. Pareiškėjai apeliaciniame skunde pagrįstai pažymi, kad šie argumentai liko neišnagrinėti. Tai yra akivaizdu iš Centrinio registratoriaus sprendimo turinio ir jo teismui skirtuose procesiniuose dokumentuose dėstomos nepagrįstos pozicijos, kad jis to ir neprivalėjo daryti. Taigi šiuo požiūriu skundžiamas sprendimas taip pat negali būti pripažintas teisėtu, nes Centrinis registratorius nepatikrino, ar Teritorinis registratorius turėjo įstatyme nustatytą pagrindą padaryti žymą apie juridinį faktą nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (įsteigta kitos paskirties pastato savininkų bendrija). Centrinio registratoriaus privalėjo patikrinti ir paaiškinti savo sprendime pareiškėjams, kokiu pagrindu Teritorinis registratorius padarė žymą apie juridinį faktą, nes Teritorinis registratorius, darydamas žymą registre, nepriima atskiro rašytinio sprendimo.   

54.       Akcentuotina, kad viešojo administravimo subjekto be teisėto pagrindo priimtas sprendimas taip pat būtų nesuderinamas su įstatymo viršenybės principu ir pareiga individualų administracinį aktą pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

55.       Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad Teritorinio registratoriaus 2015 m. balandžio 14 d. sprendimas įregistruoti žymą Registre nebuvo skųstas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Šis teismo tvirtinimas yra atkartotas iš atsakovo teismui nurodytų argumentų. Centrinio registratoriaus priimto sprendimo turinys patvirtina kitokią pareiškėjų prašymo nagrinėjimo eigą, sprendimo turinys patvirtina, kad Centrinis registratorius paliko galioti teritorinio registratoriaus sprendimą (registro įrašą) „Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (įsteigta kitos paskirties pastato savininkų bendrija)“. Taigi viešojo administravimo subjektas išnagrinėjo (nors ir netinkamai) pareiškėjų prašymą kaip skundą dėl 2015 m. balandžio 14 d. padarytos žymos registre, todėl nagrinėjant bylą teisme neturėjo būti keliamas iš naujo klausimas, ar pareiškėjai laikėsi išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos, nes viešojo administravimo subjektui faktiškai išnagrinėjus klausimą, nėra pagrindo vertinti argumentų dėl to, kaip buvo inicijuotas šis nagrinėjimas.

56.       Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai sprendė dėl viešojo administravimo subjekto aiškintų ir taikytų materialiosios teisės normų, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Apeliacinis skundas yra tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas, skundas tenkinamas, ginčijami sprendimai naikinami kaip neteisėti iš esmės remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

57.       Byloje yra pateikti duomenys, kad bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose pareiškėjų advokatas Rimgaudas Černius sumokėjo iš viso 33,75 Eur žyminio mokesčio, mokėjimo nurodyme pradiniu mokėtoju nurodęs UAB „Vitropolis, todėl minėta suma priteisiama pareiškėjui UAB „Vitropolis iš atsakovo (ABTĮ 40 str. 1 d.).

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

 

n u s p r e n d ž i a:

 

Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vitropolis“, uždarosios akcinės bendrovės „Friskas“, uždarosios akcinės bendrovės „Kodinis raktas“, uždarosios akcinės bendrovės „Oskv“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kasparlita apeliacinį skundą tenkinti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vitropolis“, uždarosios akcinės bendrovės „Friskas“, uždarosios akcinės bendrovės „Kodinis raktas“, uždarosios akcinės bendrovės „Oskv“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kasparlita skundą tenkinti.

Panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2017 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. VILIN(12.5.13)-1646 „Dėl pateikto prašymo“ ir Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2017 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. cspr1-64 „Dėl teritorinio registratoriaus sprendimo“; įpareigoti atsakovą valstybės įmonę Registrų centrą iš naujo išnagrinėti pareiškėjų 2017 m. sausio 5 d. prašymą, teiktą Registrų centro Vilniaus filialui.

Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Vitropolisiš atsakovo valstybės įmonės Registrų centro 33,75 Eur (trisdešimt tris eurus ir septyniasdešimt penkis ct) žyminio mokesčio.

Sprendimas neskundžiamas.

 

 

Teisėjai

Ričardas Piličiauskas

 

 

Veslava Ruskan

 

 

Arūnas Sutkevičius

 

 


Paminėta tekste:
  • e3K-3-486-611/2016
  • eA-157-492/2017