Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-09-26][nuasmenintas sprendimas byloje][eI-1019-561-2018].docx
Bylos nr.: eI-1019-561/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 302610311 atsakovas
P. Rugio įmonė „Broliai juodvarniai“ 133061442 pareiškėjas
Kategorijos:
55.1. Teismo sprendimas
55.1.1. Teismo sprendimo formos ir turinio reikalavimai
34.2. Alkoholio kontrolė
31. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė
55. Teismo procesiniai dokumentai

                        Administracinė byla Nr. eI-1019-561/2018

                        Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03974-2017-6

                        Procesinio sprendimo kategorijos: 34.2., 55.1.

(S)

  

 

 

 

 

              VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS             

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. rugsėjo 25 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas,

dalyvaujant pareiškėjo atstovui Valentui Mitrauskui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos P. R. įmonės „Broliai juodvarniai“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

Teismas, išnagrinėjęs bylą,

 

n u s t a t ė :

 

Pareiškėja P. R. įmonė „Broliai juodvarniai“ (toliau – ir Įmonė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama  panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir Departamentas) 2017 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. ATK2-103/17 „Taikyti ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“ (toliau – ir Nutarimas).

Skunde nurodė, kad atsakovas ginčijamu Nutarimu pripažino, kad pareiškėja pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir AKĮ) 18 straipsnio 3 dalies 13 punktą ir už tai paskyrė 361 Eur baudą.

Atkreipė dėmesį, kad Nutarimas priimtas remiantis nurodytu pažeidimu. Nurodė, kad pareiškėjai priklausančioje viešojo maitinimo vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), 2017 m. birželio 27 d. darbuotojas M. B. (toliau – ir Darbuotojas Nr. 1) apie 22 val. 45 min. pardavė pirkėjui A. P. (toliau – ir Pirkėjas Nr. 1) 5 uždarytus plastikinius butelius alaus „Gaspadorių“, kuriuos Pirkėjas Nr. 1 išsinešė (toliau – ir Pažeidimas Nr. 1); taip pat pareiškėjai priklausančioje viešojo maitinimo vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), 2017 m. liepos 7 d. darbuotojas A. K. (toliau – ir Darbuotojas Nr. 2) apie 01 val. 00 min. pardavė pirkėjui J. J. (toliau – ir Pirkėjas Nr. 2) gamykliniu būdu uždarytą butelį degtinės „Finlandia“, kurį Pirkėjas Nr. 2 išsinešė (toliau – ir Pažeidimas Nr. 2); taip pat  pareiškėjai priklausančioje viešojo maitinimo vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), 2017 m. liepos 7 d. darbuotojas A. K. apie 01 val. 20 min. pardavė pirkėjai R. B. (toliau – ir Pirkėjas Nr. 3) tris gamykliniu būdu uždarytas skardines alaus „Švyturio Porteris“, kurias Pirkėjas Nr. 3 išsinešė (toliau – ir Pažeidimas Nr. 3).

Pareiškėjos teigimu, ginčijamas Nutarimas nepagrįstas, išsamiai ir visapusiškai neįvertintos faktinės aplinkybės bei byloje esantys įrodymai. Atkreipė dėmesį į tai, kad Departamentas nevertino fakto, jog Nutarimo priėmimo metu buvo praleistas AKĮ 35 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas naikinamasis terminas baudai skirti.

Nurodė, kad remiantis AKĮ 35 straipsnio 2 dalimi teisiškai reikšmingas faktas, nuo kurio pradedamas skaičiuoti 2 mėnesių terminas, per kurį institucija turi išnagrinėti bylą ir, esant pagrindui, skirti baudą susietas su pažeidimo nustatymo diena. Tyrimą pradėjo ir visą reikšmingą informaciją surinko policija, kuri visą medžiagą perdavė Departamentui, todėl sprendė, jog terminas turėtų būti pradėtas skaičiuoti nuo 2017 m. birželio 27 d. (Pažeidimo Nr. 1 atveju), o Pažeidimo Nr. 2 ir Nr. 3 atvejais nuo 2017 m. liepos 7 d. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teigė, jog bauda paskirta praleidus terminą, o tai sudaro savarankišką pagrindą panaikinti Nutarimą ir bylą nutraukti.

Pareiškėjos įsitikinimu, policijos surinktos medžiagos perdavimas Departamentui nėra ir negali būti pagrindas AKĮ 35 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino skaičiavimui iš naujo.  Sprendė, kad termino skaičiavimas nuo to momento, kai informaciją gavo Departamentas, yra pripažįstamas neteisėtas AKĮ 35 straipsnio 2 dalyje nustatyto naikinamojo termino atnaujinimas.

Skunde taip pat nurodė, kad Pažeidimo Nr. 1 atveju alkoholiniai gėrimai buvo parduoti laikantis AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte įtvirtintos išimties sąlygų, t. y. parduoti atidarytose pakuotėse bei sudarytos sąlygos alkoholinius gėrimus vartoti vietoje. Pabrėžė, kad alkoholinių gėrimų pardavėjai negali būti atsakingi už pirkėjų veiksmus ir jų elgesį po alkoholinių gėrimų įsigijimo momento. Nuo alkoholinių gėrimų pardavimo momento gėrimai tampa pirkėjų nuosavybe ir pardavėjai praranda bet kokias teises į juos, be kito ko už AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte numatytos išimties realizavimas negali priklausyti nuo trečiųjų asmenų (pirkėjų) veiksmų.

Tvirtino, kad alkoholiniai gėrimai buvo parduoti atidarytose pakuotėse ir tik vartoti vietoje. Pažeidimo Nr. 1 atveju, viešojo maitinimo vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), pirkėjams matomose vietose yra iškabinti išsamūs ir aiškūs informaciniai pranešimai, kuriais pirkėjai yra (buvo) informuojami apie pareigą laikotarpiu nuo 22 iki 8 valandos įsigytą alkoholį vartoti tik vietoje. Taip pat nurodė, kad Darbuotojas Nr. 1 asmeniškai Pirkėją Nr. 1 informavo, jog įsigytus alkoholinius gėrimus galima vartoti tik viduje ir griežtai draudžiama išsinešti. Alkoholiniai gėrimai Pirkėjui Nr. 1 buvo parduoti atidarytose pakuotėse, o tai reiškė, kad alkoholiniai gėrimai buvo parduoti vartojimui vietoje. Pabrėžė, kad alkoholinių gėrimų vartojimą vietoje užtikrino įrengti stalai, kurie alkoholinių gėrimų pardavimo metu buvo laisvi.

Atkreipė dėmesį, kad Pažeidimų Nr. 2 ir Nr. 3 atvejais darytina pagrįsta ir vienareikšmiška išvada, jog Darbuotojas Nr. 2 veikė prieš pareiškėjos interesus ir viršijo jam suteiktus įgaliojimus, todėl Darbuotojo Nr. 2 padarytas AKĮ pažeidimas negalėjo būti inkriminuojamas pareiškėjos atžvilgiu. Pareiškėja laikosi AKĮ reikalavimų bei taip pat yra griežtai įpareigojusi jų nepažeisti ir savo darbuotojus, įskaitant Darbuotoją Nr. 2, pasirašytinai apie tai supažindinusi. Viešojo maitinimo vietose gerai pirkėjams matomose vietose yra iškabinusi išsamius ir aiškius informacinius pranešimus, kuriais pirkėjai yra papildomai informuojami apie pareigą laikotarpiu nuo 22 iki 8 valandos iš pareiškėjos įsigytą alkoholį vartoti tik vietoje, nuolatos organizuoja neoficialius susirinkimus ir pasitarimus su darbuotojais, kurių metu darbuotojams yra primenami bei aiškinami AKĮ reikalavimai, pabrėžiama pareiga laikytis šių reikalavimų ir jų nepažeisti.

Pareiškėjos teigimu, Departamentas priėmė Nutarimą ir paskyrė baudą neįrodęs pareiškėjos kaltės.

Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė teismo pareiškėjos skundą tenkinti visą.

Departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė teismo pareiškėjos skundo netenkinti.

Pabrėžė, kad Departamento Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas faktinėmis bylos aplinkybėmis bei atitinka materialinių teisės normų, reglamentuojančių prekybos alkoholiniais gėrimais tvarką.

Departamentas nurodė, kad Nutarimą priėmė nepažeisdamas AKĮ 35 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino skirti ekonominę sankciją, t. y. ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, tačiau ne vėliau kaip per 3 metus nuo pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamajam pažeidimuiper 3 metus nuo jo paaiškėjimo dienos.

Nesutiko su pareiškėjos argumentais, kad Nutarimas dėl Pažeidimo Nr. 1 turėjo būti priimtas per 2 mėnesius terminą pradedant skaičiuoti nuo 2017 m. birželio 27 d., o dėl Pažeidimų Nr. 2 ir Nr. 3 nuo 2017 m. liepos 7 d., nes objektyviai ir visapusiškai suvokti apie pažeidimus ir įvertinti visas jų aplinkybes, Departamentas galėjo Pažeidimo Nr. 1 atveju tik nuo 2017 m. rugsėjo 7 d. (protokolo surašymo diena), o apie Pažeidimų Nr. 2 ir Nr. 3 atveju nuo 2017 m. rugsėjo 12 d. (protokolo surašymo diena). Teigė, kad toks Departamento skaičiavimas atitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktiką.

Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėja galimai nutyli informaciją, jog Departamentas 2017 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. 20-S-90416(1.13 E) bei 2017 m. rugpjūčio 29 d. elektroniniu laišku gavo papildomą medžiagą dėl Pažeidimo Nr. 1. Tik gavęs šią papildomą informaciją, Departamentas galėjo visapusiškai įsitikinti padarytu pažeidimu bei teisingai suformuluoti kaltinimą, kurį įformino surašydamas 2017 m. rugsėjo 7 d. protokolą Nr. ATK2-113. Protokolo surašymo diena ir yra diena, nuo kada Departamentas suvokė apie pareiškėjos padarytą Pažeidimą Nr. 1, todėl nuo jo ir skaičiuojamas 2 mėnesių terminas.

              Departamentas nesutiko, kad Pažeidimo Nr. 1 atveju alkoholiniai  gėrimai buvo parduoti atidarytose pakuotėse. Tai, kad alkoholiniai gėrimai parduoti uždaryti patvirtina Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos prevencijos skyriaus specialistės A. D. 2017 m. birželio 28 d. tarnybinis pranešimas Nr. 20-PR2-25685, liudininkės R. S. 2017 m. birželio 27 d. rašytinis paaiškinimas, pirkėjo A. P. 2017 m. birželio 27 d. rašytinis paaiškinimas bei fotonuotraukos.

Atsakovas kritiškai vertino, kad Pažeidimo Nr. 1 atveju alkoholiniai gėrimai buvo parduoti vartoti vietoje. Pareiškėjos priemones vertino kaip neefektyvias (viešojo maitinimo vietoje Nr. 1 iškabinti įspėjamieji ženklai, sudarytos sąlygos vartojimui vietoje) siekiant užtikrinti AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto reikalavimų įgyvendinimą.

Atsakovas nurodė, kad Darbuotojo Nr. 1 pirminiame paaiškinime nurodytos aplinkybės, kad pardavus alkoholinius gėrimus, kamšteliai nuo butelių buvo padėti šalia alkoholinių gėrimų, patvirtintų, kad Darbuotojas Nr. 1 suvokė, jog pirkėjas alkoholinius gėrimus perka išsinešimui ir leido tam sąmoningai įvykti, nesiėmė protingų priemonių užtikrinant alkoholinių gėrimų vartojimą vietoje (pardavė alkoholinius gėrimus išsinešimui), alkoholinių gėrimų kamštelių atsukimu ir tariamai palikimu kartu su alkoholiniais gėrimais tik imitavo AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto reikalavimų vykdymą. Kritiškai vertino pareiškėjos argumentus dėl darbo tvarkos ir alkoholinių gėrimų prekybos įsakymų priėmimo, susirinkimų organizavimo, kurių tikslas buvo užtikrinti AKĮ nuostatų laikymąsi.

Atkreipė dėmesį, kad darbo santykių ir kitų tarp darbuotojo ir darbdavio susiklosčiusių
santykių Departamentas nenagrinėjo. Priimant skundžiamą Nutarimą buvo nustatyta, kad pareiškėjos darbuotojas veikė pareiškėjos vardu, jos naudai ir interesaisprekiavo alkoholiniais gėrimais pareiškėjos viešojo maitinimo vietoje, todėl pareiškėja yra tinkamas atsakomybės subjektas šioje byloje ir jai teisingai buvo taikyta ekonominė sankcija už AKĮ 18 straipsnio 3 dalies13 punkto pažeidimą.

Nepagrįstais laikė ir pareiškėjos argumentus, jog fizinio asmens atsakomybė negali būti absoliučiai sutapatinama su juridinio asmens atsakomybe, pabrėždamas, kad ūkio subjektas, kaip prekybos alkoholiniais gėrimais licencijos turėtojas, turi pareigą imtis visų būtinų teisinių, organizacinių (administracinių) priemonių tam, kad nebūtų pažeisti AKĮ reikalavimai.

Pareiškėjos kaltės nebuvimas nesudaro savarankiško pagrindo Nutarimo naikinimui ir šio teisės pažeidimo kvalifikavimui.

Atkreipė dėmesį, kad byloje nėra ginčo, kad pareiškėjos Darbuotojo Nr. 2 parduoti alkoholiniai gėrimai nebuvo vartojami vietoje, o buvo išsinešti gamykliniu būdu uždarytoje taroje.

 

Teismas

 

konstatuoja:

 

Šioje byloje ginčas kilo dėl Departamento Nutarimo, kuriuo nuspręsta taikyti Įmonei ekonominę sankciją už AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą, teisėtumo ir pagrįstumo.

 

Skundžiamu nutarimu Įmonei ekonominė sankcija – 361 Eur dydžio bauda skirta už AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą, t. y. už tai, kad pareiškėjai priklausančioje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), 2017 m. birželio 27 d. darbuotojas M. B. apie 22 val. 45 min. pardavė pirkėjui A. P. penkis uždarytus plastikinius butelius alaus „Gaspadorių“, kuriuos Pirkėjas Nr. 1 išsinešė; taip pat pareiškėjai priklausančioje viešojo maitinimo vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), 2017 m. liepos 7 d. darbuotojas A. K. apie 01 val. 00 min. pardavė pirkėjui J. J. vieną gamykliniu būdu uždarytą butelį degtinės „Finlandia“, kurį Pirkėjas Nr. 2 išsinešė; taip pat pareiškėjai priklausančioje viešojo maitinimo vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), 2017 m. liepos 7 d. darbuotojas A. K. apie 01 val. 20 min. pardavė pirkėjai R. B. tris gamykliniu būdu uždarytas skardines alaus „Švyturio Porteris“, kurias Pirkėjas Nr. 3 išsinešė.

 

Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (ginčo metu galiojusi redakcija). AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punktas nustatė, kad Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama nuo 22.00 iki 8.00 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.

AKĮ 34 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad už šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 12 punktuose, 2 dalies 1, 10 ir 11 punktuose, 18 straipsnio 1, 3 dalyse, 4 dalies 1, 2 punktuose, 9 dalyje ir 22 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų nesilaikymą įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, užsienio juridinių asmenų atstovybės Lietuvos Respublikoje baudžiami nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų bauda, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.

LVAT savo praktikoje yra nurodęs, kad alkoholiu prekiaujantis ūkio subjektas yra licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojas ir yra atsakingas už tai, kad ši prekyba vyktų nepažeidžiant AKĮ reikalavimų. Ūkio subjektas, kaip prekybos alkoholiniais gėrimais licencijos turėtojas, turi pareigą imtis visų būtinų teisinių, organizacinių (administracinių) priemonių tam, kad nebūtų pažeisti AKĮ reikalavimai, o priemonės turėtų būti tokios, kokių atitinkamomis aplinkybėmis akivaizdžiai imtųsi kiekvienas protingas ir sąžiningas asmuo (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-351/2013). Minėtoje nutartyje LVAT konstatavo, kad būtina įvertinti ne tik objektyvius, bet ir subjektyvius, faktorius, kuriuos išreiškia realių, fiziškai apčiuopiamų, priemonių bei sąlygų (ne)vartoti alkoholinių gėrimų vietoje visuma arba jų stoka, vertintina per intelektualinį ir valinį aspektus, apimančius tam tikrų atsargos (prevencijos) priemonių ėmimąsi, kad imperatyvus AKĮ įpareigojimas nebūtų pažeistas, bei ūkio subjekto darbuotojų elgesį, atsižvelgiant į jų gebėjimą suvokti, kad alkoholinius gėrimus įsigiję asmenys juos vartos ne vietoje. Proporcingumo principas atsargos priemonių tinkamumo kontekste suponuoja tai, jog konkrečiu atveju būtina įvertinti, ar priemonės, kurių buvo imtasi, buvo tinkamos bei pakankamos tikslui pasiekti, t. y. kad klientai alkoholinius gėrimus vartotų vietoje. Protingumo kriterijus savo ruožtu reiškia tai, ar pareiškėjas atsargos priemones pasirinko apdairiai, t. y. taip, kaip iš jo, kaip iš ūkinę veiklą vykdančio subjekto, buvo galima pagrįstai tikėtis, idant būtų užtikrintas įstatymo reikalavimų laikymasis.

 

Dėl AKĮ 35 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino

 

Skunde teismui pareiškėja nurodė, kad Nutarimas turi būti panaikintas jau vien dėl to, jog skiriant baudą atsakovas praleido 2 mėnesių AKĮ 35 straipsnio 2 dalyje nustatytą baudos skyrimo terminą.

Teismas su šiais pareiškėjos argumentais nesutinka.

Departamente 2017 m. liepos 28 d. buvo gauta Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Veiklos skyriaus (toliau – ir Kauno AVPK) surinktos medžiagos kopija dėl Įmonės darbuotojo M. B., kuris pažeidė AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto reikalavimus ir padarė pažeidimą, nustatytą Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK)168 straipsnio 1 dalyje. Departamentas, siekdamas įvertinti visas bylai reikšmingas aplinkybes, 2017 m. rugpjūčio 10 d. kreipėsi į Kauno AVPK su paklausimu „Dėl informacijos pateikimo“ ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. (2017 m. rugpjūčio 29 el. paštu) gavo papildomą medžiagą dėl pažeidimo Nr. 1. Departamentas už AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą 2017 m. rugsėjo 7 d. Įmonei surašė protokolą Nr. ATK2-113.

Kauno AVPK 2017 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. 20-S-87516(1.13K) pateikė Departamentui pranešimą apie Pažeidimus Nr. 2 ir Nr. 3, o 2017 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. 20-S-92162(1.13K) pateikė su šiais pažeidimais susijusią medžiagą. Departamentas už AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą 2017 m. rugsėjo 12 d. Įmonei surašė protokolą Nr. ATK2-133.

AKĮ 35 straipsnio 2 dalis nustato, kad šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos bylas nagrinėja ir baudas skiria ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos. Baudos gali būti skiriamos ne vėliau kaip per 3 metus nuo pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam pažeidimui – per 3 metus nuo jo paaiškėjimo dienos.

LVAT, aiškindamas AKĮ 35 straipsnyje nustatytų bylų nagrinėjimo terminus yra konstatavęs, kad naikinamąjį pobūdį turi šioje teisės normoje nurodytas 3 metų, o ne dviejų  mėnesių terminas. Tai reiškia, kad jeigu dėl tam tikrų teismo pripažintų svarbiomis priežasčių paminėtas dviejų mėnesių terminas buvo praleistas, tai nebūtų besąlyginė vada priimtą nutarimą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti. Aiškinant A 35 straipsnio 2 dalį, darytina išvada, kad nuostata dėl pažeidimo nustatymo dienos yra adresuota bylą nagrinėjančiai institucijai. Tai reiškia, kad tik šiai institucijai nustačius pažeidimo padarymo faktą (šiai institucijai gavus patikimą ir teisės aktų nustatytu būdu įformintą informaciją apie galbūt padarytą Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą), aptariamas dviejų mėnes terminas yra pradedamas skaičiuoti (LVAT 2017 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-506-822/2017).

DepartamentasKauno AVPK gavęs papildomus duomenis apie įvykio aplinkybes, įrodančius alkoholinio gėrimo pirkimo-pardavimo faktą, 2017 m. rugsėjo 7 d. Įmonei surašė protokolą Nr. ATK2-113; 2017 m. rugsėjo 12 d. Įmonei surašė protokolą Nr. ATK2-133, o nutarimą skirti sankciją priėmė 2017 m. spalio 19 d., todėl atsižvelgiant į AKĮ 35 straipsnio 2 dalyje numatytą sankcijos skyrimo terminą (per du mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos), teismas vertina, kad atsakovas nepraleido įstatyme numatyto baudos skyrimo termino.

 

Dėl Pažeidimo Nr. 1

 

Pagal Departamento Nutarimą, nurodytas AKĮ nuostatų pažeidimas pasireiškė tuo, kad pareiškėjos Darbuotojas Nr. 1 pareiškėjai priklausančioje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), 2017 m. birželio 27 d. apie 22 val. 45 min. pardavė pirkėjui A. P. 5 uždarytus plastikinius butelius alaus „Gaspadorių“, kuriuos Pirkėjas Nr. 1 išsinešė. Pareiškėja teigė, kad negali atsakyti už trečiųjų asmenų veiksmus ir, kad negali būti atsakingi už pirkėjų elgesį. Pažymėjo ir tai, kad alkoholiniai gėrimai buvo parduoti atidarytuose pakuotėse.

Pasisakant dėl Pažeidimo Nr. 1 pažymėtina, jog šio pažeidimo aplinkybės buvo vertinamos Kauno apylinkės teismo administracinio nusižengimo byloje Nr. II-16-825/2018 (teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartis, įsiteisėjusi 2018 m.  balandžio 12 d.). Teismas minėtoje byloje padarė išvadą, kad Darbuotojo Nr. 1 kaltė, padarius jam inkriminuotą administracinį nusižengimą, yra įrodyta, o protokolas Darbuotojo Nr. 1 atžvilgiu buvo surašytas Kauno AVPK surinkus pakankamai įrodymų, susijusių su padarytu pažeidimu. Tai, kad M. B., būdamas pagal licenciją mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais besiverčiančios P. R. įmonės „Broliai Juodvarniai“ darbuotoju, po 22.00 val. parduodamas alkoholinius gėrimus neatidarytose pakuotėse (tai yra plastikinėje taroje, gamykliniu būdu uždarytus, penkis butelius alaus „Gaspadorių“ po 1 litrą talpos) nesiėmė protingų nuo jo valios priklausančių priemonių, kad parduoti gėrimai būtų suvartoti vietoje, patvirtina šį alų pirkusių A. P. ir R. S. rašytiniai 2017 m. birželio 27 d. paaiškinimai, 2017 m. birželio 27 d. patikrinime dalyvavusios Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus specialistės A. D. 2017 m. birželio 28 d. surašytas tarnybinis pranešimas, fotonuotraukos, apylinkės teismo posėdyje apklaustų liudytojų J. S., A. D., R. S. ir T. V. parodymai. R. S. teismo posėdžio metu norėjo nurodyti, kad alkoholiniai gėrimai buvo atidarytose (atsuktais kamšteliais) pakuotėse, bet vėliau pripažino, kad alkoholiniai gėrimai buvo neatidarytose (užsuktais kamšteliais) pakuotėse. Tai patvirtina ir fotonuotraukos. A. D. 2017 m. birželio 28 d. surašytame tarnybiniame pranešime irgi pažymima, kad alkoholiniai gėrimai buvo neatidarytose (užsuktais kamšteliais) pakuotėse. A. P. rašytiniame 2017 m. birželio 27 d. paaiškinime nurodė, kad alkoholiniai gėrimai buvo neatidarytose (užsuktais kamšteliais) pakuotėse. Teismas taip pat sprendė, kad nelogiška vienam asmeniui (A. P.) parduoti vietoje vartoti penkis litrus alaus.

Teismas konstatuoja, jog nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo alkoholinių gėrimų pardavimo aplinkybes vertinti kitaip, nei jas nustatė Kauno apylinkės teismas ir Kauno apygardos teismas.

 

Dėl Pažeidimų Nr. 2 ir Nr. 3

 

Pažymėtina, kad pareiškėja neneigia fakto, kad jos Darbuotojas Nr. 2 pardavė alkoholinius gėrimus uždarytoje taroje ir ne vartojimui vietoje, o išsinešimui. Šiuos pareiškėjos teiginius patvirtino teismo posėdyje apklausti liudytojai J. J. ir R. B.. Tačiau, pareiškėjos įsitikinimu, Darbuotojas Nr. 2 veikė prieš pareiškėjos interesus ir viršijo jam suteiktus įgaliojimus, todėl Darbuotojo Nr. 2 padarytas AKĮ pažeidimas negalėjo būti inkriminuojamas pareiškėjos atžvilgiu.

Teismas ir su šiais pareiškėjos argumentais sutikti negali.

LVAT savo praktikoje taip pat yra išaiškinęs, kad juridinis asmuo, kaip dirbtinai sukurtas teisės subjektas, pats negali padaryti įstatyme uždraustos veiklos, todėl jis visuomet atsako už savo atstovo ar darbuotojo (fizinio asmens) padarytą pažeidimą (LVAT 2005 m. kovo 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A15-39/2005), o ūkio subjekto darbuotojų veiksmai AKĮ požiūriu laikytini paties ūkio subjekto veiksmais (LVAT 2011 m. liepos 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2732/2011). Toks AKĮ nuostatų aiškinimas teismų praktikoje grindžiamas poreikiu užtikrinti būtinumą alkoholinius gėrimus pardavinėjančiam subjektui laikytis aukštesnių atidumo ir rūpestingumo standartų, kad nebūtų padaryta žala žmogaus sveikatai ir gyvybei, todėl juridinio asmens atsakomybei atsirasti AKĮ taikymo prasme, atsižvelgiant į šiuo įstatymu siekiamų tikslų ypatingą svarbą visuomenei, gali būti taikomi griežtesni, negu fizinio asmens administracinei atsakomybei atsirasti, kriterijai (LVAT 2015 m. lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1708-142/2015).

Pareiškėja skunde teismui remiasi ir cituoja Kauno miesto apylinkės, Kauno apygardos, Šiaulių apygardos, Klaipėdos apygardos, Vilniaus apygardos teismų praktiką, kuri neva, pagrindžia pareiškėjos skunde išdėstytą poziciją. Teismas pažymi, jog pareiškėjos nurodomos teismų nutartys ir sprendimai negali būti reikšmingi nagrinėjamam atvejui, kadangi vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja tik LVAT (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalis). Cituoja LVAT 2013 m. rugpjūčio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-858-351/2013, kuri nagrinėjamu atveju nėra aktuali, nes bylų faktinės aplinkybės nėra analogiškos.

Pareiškėjos argumentas, kad Departamentas nepagrįstai taikė AKĮ nuostatas, visiškai nepagrįstas ir prieštaraujantis pačios skunde dėstomoms faktinėms aplinkybėms ir pateiktam materialinių teisės normų aiškinimui.

Teismo vertinimu, Departamentas pagrįstai nusprendė, jog pareiškėja pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius alkoholinių gėrimų prekybą nuo 22.00 iki 8.00 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Pareiškėja nevykdė minėtų imperatyvių Įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto įpareigojimų, t. y. neužtikrino, kad alkoholiniai gėrimai nuo 22.00 iki 8.00 valandos būtų vartojami vietoje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Departamentas, konstatavęs AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutarimą skirti pareiškėjai 361 Eur baudą. Tokia pareiškėjai skirta bauda, teismo vertinimu, dera su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintais teisingumo ir teisinės valstybės principais, yra adekvati teisės pažeidimui, atitinka siekiamus, visuotinai svarbius tikslus. Ypatingų aplinkybių, lemiančių paskirtos sankcijos akivaizdų neteisingumą, byloje nenustatyta.

Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, remiantis sprendime išdėstytais motyvais ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto, 34 straipsnio, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, pareiškėjos P. R. įmonės „Broliai juodvarniai“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 ir 133 straipsniais, teismas

 

n u s p r e n d ž i a:

 

Pareiškėjos P. R. įmonės „Broliai juodvarniai“ skundą atmesti.

Sprendimas  per vieną mėnesį  nuo  jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas  Lietuvos  vyriausiajam administraciniam teismui.  

 

Teisėjas                                                                                                                 Arūnas Kaminskas

 

 

 

 

 

 


Paminėta tekste:
  • A-506-822/2017