Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas nuosprendis byloje [1-862-754-2014].docx
Bylos nr.: 1-862-754/2014
Bylos rūšis: baudžiamoji byla
Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
DNSB "Neries Vingis" valdybos pirmininkas kitas asmuo (ne proceso dalyvis)
Kategorijos:
20. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui (BK XXXIV skyrius)
20.5. Melagingi parodymai, išvados ir vertimas (BK 235 str.)
1. BAUDŽIAMOJI TEISĖ
1.1. Bendroji dalis
1.1.3. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas (BK III skyrius)
1.1.3.2. Tyčia (BK 15 str.)
1.1.7. Bausmė (BK VII skyrius)
1.1.7.2. Bausmių rūšys fiziniams asmenims (BK 42 str., 44-51 str.)
1.1.7.2.5. Laisvės apribojimas ( BK 48 str.)
1.1.8. Bausmės skyrimas (BK VIII skyrius)
1.1.8.1. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai (BK 54 str.)
1.1.8.2. Bausmės skyrimas asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą (BK 55 str.)
1.2. Specialioji dalis
1.2.20. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui (BK XXXIV skyrius)
1.2.20.5. Melagingi parodymai, išvados ir vertimas (BK 235 str.)
2 BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ
2.3. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme
2.3.2.2. Bendrosios nagrinėjimo teisme nuostatos (BPK XIX skyrius)
2.3.4. Įrodymų tyrimas (BPK XXI skyrius)
2.3.6. Nuosprendžio priėmimas (BPK XXIII skyrius)
2.3.6.4. Nuosprendžių rūšys, surašymas ir paskelbimas (BPK 302 str., 308 str.)
2.3.6.4.5. Apkaltinamajam nuosprendžiui keliami reikalavimai (BPK 297-307 str.)

                                                        Baudžiamoji byla Nr. 1-862-754/2014

                                                                                                                              Procesinis Nr.1-10-2-00001-2012-0

                            Procesinė kategorija:1.1.3.2.; 1.1.7.2.5.;

(S)

                            1.1.8.1.; 1.1.8.2.; 1.2.20.5.; 2.3.2.2.;

                            2.3.4.; 2.3.6.4.5.;

    

             VILNIAUS MIESTO  APYLINKĖS TEISMAS

       NUOSPRENDIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2014 m. spalio 13 d.

Vilnius

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė,

sekretoriaujant Teresai Nakienei,

dalyvaujant prokurorei Danutei Kisinienei,

gynėjui advokatui Dariui Stalioniui, kaltinamajam E. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. J., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. 1978-11-03 Vilniuje, LR pilietis, išsilavinimas nebaigtas aukštasis, nevedęs, dirbantis, gyv. (duomenys neskelbtini), Vilniuje, neteistas, kaltinamas  pagal LR BK 235 str. 1 d.,

 

n u s t a t ė:

 

Kaltinamasis E. J. davė melagingus parodymus, o būtent: jis 2012-01-23, nuo 09.11 val., iki 10.02 val., ikiteisminio tyrimo metu būdamas nukentėjusiuoju ir apklausiamas liudytoju Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyriaus patalpose, Vilniuje, (duomenys neskelbtini), būdamas įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, davė melagingus parodymus apie tai, kad DNSB „(duomenys neskelbtini)“ 2009-04-20 sprendime „Dėl lėšų, susijusių su bendrijos steigimu kompensacijos“, 2009-07-01 projekte Nr. 01 “Medžio nukirtimas ir klumbų apželdinimas“, 2009-07-01 projekte Nr. 02 „Rūsio patalpos rekonstrukcija šiluminiam mazgui“, 2009-07-01 projekte Nr. 03 „Kiemo apšvietimo nakties metu sistemos įdiegimas“, 2009-07-01 projekte Nr. 04 „Bendrijos nario atmintinės paruošimas ir leidyba“, 2009-07-01 projekte Nr. 05 „Stovo skirto lietaus nutekėjimui remontas“, 2009-07-27 projekte Nr. 06 „Laiptinių užraktų modernizavimas“, 2009-07-27 projekte Nr. 07 „Laiptinių durų modernizavimas“, 2009-07-27 projekte Nr. 08 „Elektros instaliacijos, skydinių perkėlimas“, 2009-07-27 projekte Nr. 09 „Fasado remontas“ jis nepasirašė, o tai galėjo padaryti DNSB „N. V.“ pirmininkas T. B., kai 2012-09-18 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-1335(12) nurodyta, kad ant visų šių dokumentų apatinėse lapų eilutėse „valdybos narys“, vardinius rankraštinius įrašus „E. J.“ įrašė ir pasirašė pats E. J..

 

Kaltinamasis E. J. kaltu neprisipažino ir parodė, kad yra pasirašęs tik ant vieno dokumento. DNSB valdybos nariu visuomeniniais pagrindais jis buvo išrinktas 2009 metais, bet neruošė nei vieno dokumento, nei vieno projekto, nevyko nei vienas valdybos susirinkimas. Iki kada jis buvo valdybos nariu, nežino, bet 2009 metų pabaigoje nuėjęs į banką sužinojo, kad jau nebeturi prisijungimo prie bankystės įgaliojimų. Susirinkimai vykdavo laiptinėje, bet tų susirinkimų metu nebuvo priimami jokie sprendimai. 2009-04-20 priimtą sprendimą „Dėl lėšų, susijusių su bendrijos steigimu kompensacijos“ jis pasirašė, tačiau daugiau jokių nepasirašinėjo. 2009-07-01 projekto Nr.1 „Medžių kirtimas ir klumbų apželdinimas“ nepasirašinėjo, 2009-07-01 projekto Nr.2 „Rūsio patalpos rekonstrukcija šiluminiam mazgui“ nepasirašinėjo, 2009-07-01 projekto Nr.3 „Kiemo apšvietimo nakties metu sistemos įdegimas“ nepasirašinėjo, 2009-07-01 projekto Nr.4 „Bendrijos nario atmintinės paruošimas ir leidyba“ nepasirašinėjo, 2009-07-01 projekto Nr.5 „Stovo skirto lietaus nutekėjimui remontas“ nepasirašinėjo, 2009-07-27 projekto Nr.6 „Laiptinių užraktų modernizavimas“ nepasirašinėjo, 2009-07-27 projekto Nr.7 „Laiptinių durų modernizavimas“ nepasirašinėjo, 2009-07-27 projekto Nr.8 „Elektros instaliacijos, skydinių perkėlimas“ nepasirašinėjo, 2009-07-27 projektą Nr.9 „Fasado remontas“ nepasirašinėjo. Su specialistės išvada susipažino, bet nesutinka su išvada. 2012-01-23 jis buvo apklaustas ir prieš apklausą buvo įspėtas dėl atsakomybės už žinomai melagingus parodymus. Jis nepasirašinėjo ir nenurodė, kad pasirašinėjo T. B.. Prisimena,  kokius parodymus jis davė 2012-01-23. Pagarsinti jo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu 2013-03-29, esantys t. 1 b.l. 161, teisingi, jis sakė, kad pasirašė dėl lėšų, o kitų projektų nepasirašinėjo. Valdybos susirinkimuose nedalyvavo, nes nebuvo pakviestas. Kai buvo įkurta bendrija, viskuo rūpinosi T. B.. Jis T. B. nekaltino, jis tik sakė, kad parašai yra ne jo. Po bendrijos susirinkimo jis buvo pakviestas į svečius pas T. B.. „Dėl lėšų“ sprendimas buvo priimtas laiptinėje ir ten pasirašymas įvyko. Jis yra pasirašęs vieną lapą susirinkimo metu. Gerai neatsimena, bet jam atrodo, kad jau buvo kitų parašai, kai jis pasirašinėjo. Banke jis galėjo tik matyti duomenis, tačiau metų pabaigoje nuėjęs į banką nebegalėjo pamatyti sąskaitos, banko darbuotojas jį informavo, kad jis yra  atjungtas. Jo niekas nekviesdavo į valdybos susirinkimus. Apklausiamas liudytoju ikiteisminiame tyrime Nr. 10-2-0001-12 ir būdamas įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą jis suklydo dėl sprendimo ir projekto Nr.01 parašo tikrumo, nes šį projektą galėjo pasirašyti jis. Kitų projektų jis nepasirašinėjo. Apklausiamas liudytoju  apie kompiuterine technika perkeltus parašus jis kalbėjo, bet ne apie DNSB „N. V.“ projektus, kurių jis nepasirašė, o apie rūsio patalpų pasidalinimo sutartį.

 

Liudytojas T. B. parodė, kad E. J. pažįsta nuo 2009 m. balandžio mėn. Susipažino bendrijos susirinkime, nes 2009-04-01 susikūrė namo, esančio Vilniuje, (duomenys neskelbtini), DNSB „(duomenys neskelbtini)“ bendrija ir jis buvo išrinktas pirmininku.  Valdybos nariais buvo išrinkti R. L., E. J. ir jis. Bendrija darė įvairius projektus, buvo šaukiami gyventojų susirinkimai, kuriuose dalyvaujantys gyventojai, norėdami balsuoti už vieną ar kitą projektą, privalėdavo pasirašyti dalyvaujančių susirinkime narių sąraše. Parašų rinkimo lapo apačioje arba viršuje visada būdavo rašoma „DNSB „(duomenys neskelbtini)“ visuotinio bendrasavininkų susirinkimo data, protokolas. Aukščiausias organas buvo susirinkimas, jame visus sprendimus priiminėjo tuo metu, jis buvo atsakingas už sprendimų priėmimą. „Dėl lėšų“ sprendimas priimtas gyventojų balsų dauguma, o dėl kitų klausimų sprendimą priimdavo valdyba. Neprisimena konkrečiai, bet tuo metu, kai E. J. buvo valdybos nariu, jis visus projektus pasirašinėjo. 2010 metais E. J. į valdybos narius perrinktas nebuvo. Jeigu susirinkime dalyvaudavo ne visi bendrovės nariai, projektą pasirašydavo valdybos nariai., t.y. jis, E. J. ir R. L.. Projektų buvo daug, paprastai pasirašydavo lauke arba pas kurį nors namuose. Jis pats pasirašė visus projektus, už E. J. jis nepasirašinėjo. Su E. J. būdavo sunku susitikti, vieną kartą jam dokumentai buvo padėti ant stalo jo bute, jis peržiūrėjo ir pasirašė, tuomet buvo ir R. L.. R. L. ir jis sudarė daugumą valdybos narių, E. J. neprieštaravo ir pasirašė visiems trims būnant pas jį, t.y. T. B., namuose. Pirmininku jis buvo nuo 2009 m. iki 2012 m. balandžio mėnesio. Kai pirmininkavo, jis  neįsigijo palėpių, įsigijo vėliau, kai jau nebepirmininkavo. Dabar sunku atsakyti, ar viskas buvo per vieną kartą pasirašyta, nes kartais projektus atnešdavo į visuotinį susirinkimą. Valdybos susirinkimo nebuvo nei vieno, susirinkimas tada, kai rašomas protokolas. Jeigu valdybos susirinkimas būtų šauktas, E. J. būtų gavęs pakvietimą. Kai būdavo planuojamas susirinkimas ir E. J. negalėdavo atvykti, valdybos susirinkimas buvo atšaukiamas. Dalis dokumentų buvo pasirašyta pas jį namuose, o kita dalis - bendrasavininkų susirinkimuose. Kaltinamasis turi 10 dokumentų, bet jie turėjo žymiai daugiau. Negali pasakyti, kas pirmas dėjo parašus, bet jis davė kiekvienam perskaityti ir pasirašyti, tačiau neprisimena, kiek dokumentų tada buvo pasirašyta. Sprendimus priima bendrijos nariai ir patvirtina susirinkę valdybos nariai. Praktiškai būdavo, kad prie parašo rašydavo datą. Galėjo būti, kad tušinukas neveikė, galėjo būti pasirašyta ne vienu metu, todėl skirtingi parašai. Papildomai apklaustas parodė, kad sprendimo ir 9 projektų buvo keli originalai. Susirinkimų metu buvo svarstomi įvairūs klausimai, gaudavo įmonių pasiūlymų, atrinkdavo juos susirinkimo metu ir buvo atspausdinami projektai. Buvo daromi galimai 3 originalai, nes yra 3 laiptinės ir reikėjo visų skelbimų lentose pakabinti. Kiekvienam gyventojui duodavo po sąvadą. Sąvadą ruošiant jis paėmė tuos originalus, kuriuos turėjo ant stalo ir nunešė kopijuoti. Buvo išlikę 2 ar 3 variantai originalų. Dabar nežino, nuo kokio varianto padarytos sąvado kopijos, nes tuo metu originalai nebuvo susiūti į bylą, nes metų gale yra susiuvama byla  saugojimui. Originalai dokumentų yra ir jie yra pateikti teismui. Tvarką nustato susirinkimas. Susirinkimas nenorėjo, kad kopijos būtų kabinamos laiptinėse, todėl kabino originalus. E. J. pasirašinėjo daug dokumentų, tačiau ant tuščių lapų jis niekada nepasirašinėjo. Valdyboje tuomet buvo 3 nariai ir jie viską pasirašė. Jo manymu, 10 dokumentų buvo pasirašyti ne vieną dieną. Tai yra projektiniai pasiūlymai, tai ne finansiniai dokumentai. Kada jis padarė sąvado kopijas, nebeatsimena, tačiau jo iniciatyva buvo daromas sąvadas. Neatsimena, ar tie originalai laiptinėse dar kabėjo, kai jis darė sąvadus. Ką jis rado, tą  kopijavo, todėl negali paaiškinti, kodėl nesutampa parašai, bet tekstas yra tas pats. Galėjo taip  atsitikti todėl, kad ne vienas buvo originalas. Visus bendrijoje priimtus dokumentus E. J. pasirašė jo akivaizdoje.

 

Liudytoja R. L. parodė, kad gyvena Goštauto g., yra DNSB „(duomenys neskelbtini)“ valdybos narė ir laiptinės atstovė. Valdybos nare ji tapo, kai 2009 m. balandžio mėnesį buvo įsteigta bendrija. Bendrijos valdybos nariais buvo išrinkti T. B., E. J. ir ji, be to, ji buvo atsakinga už kiemą. Jie daug dokumentų pasirašydavo, pirmininkas T. B.E. J. ir ji pasirašydavo juos, kai susitikdavo pas T. B. namuose. Dabar nebeprisimena, kiek buvo susitikimų 2009 metais, bet būdavo, kad pasirašydavo visi kartu, būdavo, kad ir atskirai. Ji pasirašė visus teisme išvardintus projektus, E. J. taip pat turėjo pasirašyti. Apie E. J. apklausą 3 PK jai žinoma, ji irgi buvo apklausta policijoje, bet ji niekada negirdėjo, kad T. B. pasirašytų dokumentus už E. J.. Pas T. B. namuose jie buvo susirinkę daugiau negu vieną kartą, juos paskambinęs pakviesdavo pirmininkas, o kartais iš anksto susitardavo susitikti. Pirmas susitikimas pas T. B. buvo po bendrijos narių susirinkimo, kiti susitikimai pas T. B. buvo taip pat tuomet, kai reikėjo kažką pasirašyti. Visus dokumentus, jų kopijas paruošdavo T. B.. Kai ji pasirašydavo, jau būdavo T. B. parašas. Kai jie susirinkdavo ir pasirašydavo, tai būdavo ir E. J.. Parašas skiriasi gal būt todėl, kad gal tušinukas blogai veikė. Parašai tik jos, T. B. už ją niekada nepasirašė. 10 byloje esančių dokumentų buvo pasirašyta skirtingomis dienomis, ne vieną dieną visi dokumentai buvo pasirašyti. Nurodyta data yra dokumento paruošimo, ar pasirašymo data, dabar negali pasakyti. Dabar nepamena, iki kada E. J. buvo valdybos nariu, negali dabar pasakyti, ar buvo dar kokie dokumentai parengti ir pasirašyti po to, kai E. J. nebebuvo valdybos nariu. Iš pradžių viskas vyko draugiškai, bet kai E. J. nebeišrinko valdybos nariu, jis ėmė įžeidinėti T. B..

 

              Liudytoja N. P. parodė, kad ji atliko ikiteisminį tyrimą šioje byloje. Ikiteisminiam tyrimui buvo pateikta bendrijos knyga ir originalai, pateikė T. B., atlikus tyrimą originalai buvo grąžinti T. B.. Iš pradžių dėl T. B. veiksmų buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas, o E. J. kaltinimai pareikšti tada, kai buvo gauta ekspertizės išvada. Tai ta pati byla, iš pradžių T. B., o paskui E. J.. Su prokurore  buvo nuspręsta ir originalai buvo grąžinti T. B.. Kai E. J. pirmą kartą buvo apklausiamas, byloje buvo pateiktos kopijos. Daug kartų ji su E. J. bendravo, nes dėl ekspertizės buvo atlikti ir kitokie veiksmai. E. J. byloje matė ir originalus dokumentų, ir kopijas. Jis teigė, kad visi tie parašai yra ne jo. Jis nepasakė, kad originalai ir kopijos netapatūs. Ji tik teisme pamatė, kad parašai nėra tapatūs. Tai E. J. ikiteisminiam tyrimui atnešė ir pateikė tokį variantą, tai buvo sąvadas, įrišta knyga. Po ekspertizės ji asmeniškai T. B. grąžino dokumentų originalus, kurie buvo pateikti ekspertams b.l. 114, 115. Pagal protokolą ji mato, kad buvo pateikti 9 lapai, tai reiškia, kad buvo pateikti palaidi lapai. Sąvadas buvo pateiktas E. J.. Ji vizualiai apžiūrėjo ir klausė, ar čia yra tie patys dokumentai ir E. J. patvirtino, kad jis nepasirašė visai jokių dokumentų. Pagarsintas b.l. 65 2013-01-23 apklausos protokolas surašytas apklausiant E. J., kai jis apklausoje pasakė, kad jis nepasirašinėjo, tačiau ekspertizė nustatė, kad tai yra jo parašai.

 

2012-05-16 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-1175 (12), kurioje nurodyta, kad parašai, E. J. vardu, esantys tirti pateiktuose DNSB „(duomenys neskelbtini)(duomenys neskelbtini), Vilnius dokumentuose: 2009 m. balandžio 20 d. sprendime „Dėl lėšų, susijusių su bendrijos steigimu kompensacijos“, 2009 m. liepos 1 d. projekte Nr. 01 “Medžio nukirtimas ir klumbų apželdinimas“, 2009 m. liepos 1 d. projekte Nr. 02 „Rūsio patalpos rekonstrukcija šiluminiam mazgui“, 2009 m. liepos  1 d. projekte Nr. 03 „Kiemo apšvietimo nakties metu sistemos įdiegimas“, 2009 m. liepos 1 d. projekte Nr. 04 „Bendrijos nario atmintinės paruošimas ir leidyba“, 2009 m. liepos  1 d. projekte Nr. 05 „Stovo skirto lietaus nutekėjimui remontas“, 2009 m. liepos  27 d. projekte Nr. 06 „Laiptinių užraktų modernizavimas“, 2009 m. liepos. 27 d. projekte Nr. 07 „Laiptinių durų modernizavimas“, 2009 m. liepos 27 d. projekte Nr. 08 „Elektros instaliacijos, skydinių perkėlimas“, 2009 m. liepos 27 d. projekte Nr. 09 „Fasado remontas“, skiltyje „Valdybos narys: parašas“ nėra išspausdinti kompiuterine technika (kopijavimo aparatu), o pasirašyti rašymo priemone (šratinuku) (b.l. 131-133)

2012-09-18 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-1335 (12), kurioje nurodyta, kad 2009 m. balandžio 20 d. sprendime „Dėl lėšų, susijusių su bendrijos steigimu kompensacijos“, 2009 m. liepos 1 d. projekte Nr. 01 “Medžio nukirtimas ir klombų apželdinimas“, 2009 m. liepos  1 d. projekte Nr. 02 „Rūsio patalpos rekonstrukcija šiluminiam mazgui“, 2009 m. liepos 1 d. projekte Nr. 03 „Kiemo apšvietimo nakties metu sistemos įdiegimas“, 2009 m. liepos 1 d. projekte Nr. 04 „Bendrijos nario atmintinės paruošimas ir leidyba“, 2009 m. liepos 1 d. projekte Nr. 05 „Stovo skirto lietaus nutekėjimui remontas“, 2009 m. liepos  27 d. projekte Nr. 06 „Laiptinių užraktų modernizavimas“, 2009 m. liepos 27 d. projekte Nr. 07 „Laiptinių durų modernizavimas“, 2009 m. liepos 27 d. projekte Nr. 08 „Elektros instaliacijos, skydinių perkėlimas“, 2009 m. liepos  27 d. projekte Nr. 09 „Fasado remontas“, apatinėse lapų eilutėse „valdybos narys“, vardinius rankraštinius įrašus „E. J.“ įrašė ir pasirašė pats E. J. (b.l. 144-147).

Kaltinamojo E. J. kaltę taip pat patvirtina: E. J. apklausos liudytoju protokolas (b.l. 65-66); daiktų, dokumentų pateikimo protokolai (b.l. 76, 114-115, 140); pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolai (b.l. 117-127, 135-139).               

Teismas kritiškai vertina kaltinamojo parodymus kaip pasirinktą gynybos poziciją siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės ir jais netiki, nes kaltinamojo parodymai nenuoseklūs ir prieštaringi, keitėsi ikiteisminio tyrimo ir teisiamojo posėdžio metu, prieštarauja baudžiamosios bylos rašytiniams įrodymams bei liudytojų parodymams. Ikiteisminio tyrimo metu 2012-01-23 apklaustas liudytoju ir būdamas įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą jis parodė, kad DNSB „(duomenys neskelbtini)“ 2009-04-20 sprendime „Dėl lėšų, susijusių su bendrijos steigimu kompensacijos“, 2009-07-01 projekte Nr. 01 “Medžio nukirtimas ir klumbų apželdinimas“, 2009-07-01 projekte Nr. 02 „Rūsio patalpos rekonstrukcija šiluminiam mazgui“, 2009-07-01 projekte Nr. 03 „Kiemo apšvietimo nakties metu sistemos įdiegimas“, 2009-07-01 projekte Nr. 04 „Bendrijos nario atmintinės paruošimas ir leidyba“, 2009-07-01 projekte Nr. 05 „Stovo skirto lietaus nutekėjimui remontas“, 2009-07-27 projekte Nr. 06 „Laiptinių užraktų modernizavimas“, 2009-07-27 projekte Nr. 07 „Laiptinių durų modernizavimas“, 2009-07-27 projekte Nr. 08 „Elektros instaliacijos, skydinių perkėlimas“, 2009-07-27 projekte Nr. 09 „Fasado remontas“ jis nepasirašė, o tai galėjo padaryti DNSB „N. V.“ pirmininkas T. B., naudodamasis kompiuteriu ir skeneriu ir perkėlęs jo parašus ant projektų ir sprendimų, kad bendrijos valdybos narių susirinkimų nebūdavo, visuotiniuose susirinkimuose jis pasirašydavo ant tuščių lapų. Ikiteisminio tyrimo metu 2013-03-29 būdamas apklaustas įtariamuoju E. J. parodė, kad savo kaltę pripažįsta iš dalies, todėl, kad būdamas apklaustas liudytoju jis suklydo dėl sprendimo ir projekto Nr.1 parašo tikrumo, sprendimą ir šį projektą jis galėjo pasirašyti, tačiau to neatsimena, kitų projektų jis tikrai nepasirašinėjo, tačiau apklausiamas liudytoju turėjo omenyje kompiuterine technika perkeltus parašus ant rūsio patalpų pasidalinimo sutarties. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis parodė, kad kaltu neprisipažįsta visiškai, kad būdamas išrinktas DNSB „(duomenys neskelbtini)“ valdybos nariu jis pasirašė tik vieną dokumentą - 2009-04-20 priimtą sprendimą „Dėl lėšų, susijusių su bendrijos steigimu kompensacijos“, daugiau jokių sprendimų, projektų nepasirašinėjo, taip pat ir 2009-07-01 projekto Nr.1 nepasirašinėjo. Kaltinamojo parodymus paneigė liudytojai T. B. ir R. L., parodę, kad jie ir kaltinamasis E. J. pasirašė visus dokumentus, kuriuos paruošdavo T. B., susitikę T. B. kvietimu jo namuose, kad projektų originalų iš karto paruošdavo kelis egzempliorius, nes reikėdavo  juos iškabinti laiptinių skelbimų lentose. 

Teismo manymu, skirti rašysenos ekspertizę dėl kaltinamojo E. J. ikiteisminiam tyrimui pateiktame sąvade esančių jo parašų tikrumo galimybės nėra, nes šiame sąvade yra ne dokumentų originalai, o jų atšviestos kopijos, be to, ir reikalingumo nėra, nes ekspertizei (bei teismui) pateikti 2009 m. balandžio 20 d. sprendimo „Dėl lėšų, susijusių su bendrijos steigimu kompensacijos“, 2009 m. liepos 1 d. projekto Nr. 01 “Medžio nukirtimas ir klombų apželdinimas“, 2009 m. liepos 1 d. projekto Nr. 02 „Rūsio patalpos rekonstrukcija šiluminiam mazgui“, 2009 m. liepos 1 d. projekto Nr. 03 „Kiemo apšvietimo nakties metu sistemos įdiegimas“, 2009 m. liepos 1 d. projekto Nr. 04 „Bendrijos nario atmintinės paruošimas ir leidyba“, 2009 m. liepos 1 d. projekto Nr. 05 „Stovo skirto lietaus nutekėjimui remontas“, 2009 m. liepos 27 d. projekto Nr. 06 „Laiptinių užraktų modernizavimas“, 2009 m. liepos 27 d. projekto Nr. 07 „Laiptinių durų modernizavimas“, 2009 m. liepos 27 d. projekto Nr. 08 „Elektros instaliacijos, skydinių perkėlimas“, 2009 m. liepos 27 d. projekto Nr. 09 „Fasado remontas“ originalai yra ištirti, specialistų išvadose nurodyta, kad E. J. parašai nėra išspausdinti kompiuterine technika (kopijavimo aparatu), bet pasirašyti rašymo priemone šratinuku (b.l. 131-133), vardinius rankraštinius įrašus „E. J.“ įrašė ir pasirašė pats E. J. (b.l. 144-147). Nors ištirtuose originaluose esantys E. J. parašai ir sąvado kopijose matomi E. J. parašai nėra absoliučiai tapatūs, tačiau ekspertizėje tirtų originalų ir sąvade sančių kopijų tekstai, t.y. jų turinys yra absoliučiai tapatūs, teismas neturi pagrindo netikėti liudytojų R. L. ir T. B. parodymais, kad DNSB „(duomenys neskelbtini)“ priimamų sprendimų ir projektų originaliu būdu buvo surašomi keli egzemplioriai.

Teismas, išanalizavęs kaltinamojo, nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymus, byloje surinktus įrodymus, juos patikrinęs teismo posėdžio metu,  konstatuoja, kad kaltinamojo E. J. kaltė dėl to, kad jis davė melagingus parodymus, o būtent: 2012-01-23, nuo 09.11 val., iki 10.02 val., ikiteisminio tyrimo metu būdamas nukentėjusiuoju ir apklausiamas liudytoju Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyriaus patalpose, Vilniuje, (duomenys neskelbtini), būdamas įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, jis davė melagingus parodymus apie tai, kad DNSB „(duomenys neskelbtini)“ 2009-04-20 sprendime „Dėl lėšų, susijusių su bendrijos steigimu kompensacijos“, 2009-07-01 projekte Nr. 01 “Medžio nukirtimas ir klumbų apželdinimas“, 2009-07-01 projekte Nr. 02 „Rūsio patalpos rekonstrukcija šiluminiam mazgui“, 2009-07-01 projekte Nr. 03 „Kiemo apšvietimo nakties metu sistemos įdiegimas“, 2009-07-01 projekte Nr. 04 „Bendrijos nario atmintinės paruošimas ir leidyba“, 2009-07-01 projekte Nr. 05 „Stovo skirto lietaus nutekėjimui remontas“, 2009-07-27 projekte Nr. 06 „Laiptinių užraktų modernizavimas“, 2009-07-27 projekte Nr. 07 „Laiptinių durų modernizavimas“, 2009-07-27 projekte Nr. 08 „Elektros instaliacijos, skydinių perkėlimas“, 2009-07-27 projekte Nr. 09 „Fasado remontas“ jis nepasirašė, o tai galėjo padaryti DNSB „N. V.“ pirmininkas T. B., kai 2012-09-18 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-1335(12) nurodyta, kad ant visų šių dokumentų apatinėse lapų eilutėse „valdybos narys“, vardinius rankraštinius įrašus „E. J.“ įrašė ir pasirašė pats E. J., pilnai įrodyta, jo veika pagrįstai kvalifikuota pagal LR BK 235 str. 1 d..

Teismas, už padarytą nusikaltimą skirdamas kaltinamajam bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

Kaltinamojo E. J. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis E. J. dirba, anksčiau neteistas, administracine tvarka baustas, į psichiatro ir narkologo įskaitą neįrašytas (b. l. 166-178). Kardomoji priemonė jam nepaskirta. Jo padaryta veika priskiriama prie nesunkių tyčinių nusikaltimų, todėl, teismo manymu, yra pagrindo daryti išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti neskiriant laisvės atėmimo bausmės, o skiriant laisvės apribojimą minimaliam terminui bei paskiriant įpareigojimus (LR BK 48 str.).

Teismas, vadovaudamasis  LR BPK 297 str., 303 str., 304 str., 305 str., 307 str.,

 

n u s p r e n d ė :

 

              E. J., a. k. (duomenys neskelbtini) pripažinti kaltu padarius LR BK 235 str. 1 d. numatytą nusikaltimą ir paskirti 3 (tris) mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant šiuos tris mėnesius būti namuose nuo 23.00 iki 6.00 val. (LR BK 48 str. 6 d. 1 p.).

Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos vykdymo, nuosprendžiui įsiteisėjus.

Kardomosios priemonės, kol įsiteisės nuosprendis, neskirti.

              Nuosprendis per dvidešimt dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

 

Teisėja (parašas)

Nuorašas tikras:             

Teisėja              Alberta Baltušytė