Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2020-04-17][nuasmenintas sprendimas byloje][eI3-1930-484-2020].docx
Bylos nr.: eI3-1930-484/2020
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
VĮ Registrų centras 124110246 atsakovas
Kategorijos:
55.1. Teismo sprendimas
55.1.1. Teismo sprendimo formos ir turinio reikalavimai
19.3. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras
19.3.6. Kiti nekilnojamojo turto kadastro ir registro veiklos klausimai
16. Registrai
19. Registrai
55. Teismo procesiniai dokumentai

?

                                                                               Administracinė byla Nr. eI3-1930-484/2020

                                                                               Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00102-2020-0                    

                                                                                Procesinio sprendimo kategorijos: 19.3.6; 55.1.1

 (S)

img1 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2020 m. balandžio 16 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jovitos Einikienės, Jūratės Gaidytės-Lavrinovič ir Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

             viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų S. I. ir N. V. skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui (tretieji suinteresuoti asmenys – V. Č. (V. Č.) ir L. Č.) dėl sprendimo panaikinimo.

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

        Pareiškėjos S. I. ir N. V. (toliau – pareiškėjos) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo panaikinti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras ar atsakovas) 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimą „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“  Nr. CSPR-330, kuriuo atsisakyta priimti skundą ir prašymą dėl termino atnaujinimo, kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

      Pareiškėjos skunde nurodo, jog N. V. sutuoktinis J. V. pagal 1992 m. gruodžio 23 d. privatizavimo sutartį įsigijo nuosavybėn butą, esan (duomenys neskelbtini), Vilniuje, kurio plotas 58,86 kv. m. Pagal 1994 m. ir 1995 m. kovo 17 d. buto kadastrinius duomenis (buto, namo planus ir namo butų inventorizacinį aprašymą) pareiškėjų butą Nr. 3 sudarė trys kambariai, virtuvė ir du 2,63 kv. m ir 5,25 kv. m ploto koridoriai, turintys indeksus 3-5 ir 3-6. Visas buto plotas buvo nurodytas 58,86 m. kv. m, t. y. būtent tiek, kiek nurodyta buto privatizavimo sutartyje ir kiek iki šiol nurodoma Nekilnojamojo turto registre. 

             Skunde pareiškėjos taip pat nurodo, kad 2018 m. gruodžio mėn. gavo VĮ Registrų centro Vilniaus skyriaus direktoriaus pavaduotojo raštą, kuriuo buvo informuotos, jog pagal kaimyninio buto savininko V. Č. prašymą jo butui Nr. 2 priskirtos bendrajam naudojimui, t. y. nustatant jo dalinę nuosavybę, patalpos, plane pažymėtos indeksais 3-5 ir 3-6, apie tai įrašant pastabą pareiškėjos N. V. buto registre. Tokiu sprendimu registratorius nustatė trečiajam asmeniui turtines teises į dalį pareiškėjai N. V. asmeninės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto. Kadangi nebuvo suteikta išsami informacija, pagrindžianti tokį sprendimą, N. V. pati, o vėliau ir pasitelkusi advokatą, paprašė VĮ Registrų centro Vilniaus skyriaus išsamesnės informacijos apie tokį sprendimą. 2019 m. liepos mėnesį buvo gautas Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento Vilniaus skyriaus vadovo raštas, kuriame iš esmės atkartota ankstesnė informacija, nepagrindžiant jos jokiais dokumentais, todėl pareiškėjų advokatas dar kartą kreipėsi į Registrų centrą, prašydamas pateikti sprendimą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Atsakymas į šį prašymą buvo gautas 2019 m. spalio 7 d., papildomai už užmokestį buvo gauti buto Nr. 2 kadastro dokumentai, remiantis kuriais nustatyta, kad pagal 1994 m. gegužės 12 d. privatizavimo sutartį D. Č. įsigijo butą Nr. 2 su bendru koridoriumi, turin27,31 kv. m ploto. Šio buto techniniame pase ir buto plane buvo nurodyti 1994 m. kovo 30 d. duomenys, remiantis kuriais butui priskirta po 1/2 dalį koridorių, plane pažymėtų indeksais 3-5 ir 3-6. Kadastro dokumentuose taip pat yra registratoriaus žyma su atsakingų darbuotojų parašais, jog šie duomenys 1995 m. kovo 17 d. panaikinti. Atsižvelgdamos į šias aplinkybes, pareiškėjos daro išvadą, kad buto Nr. 2 privatizavimo metu buvo padaryta klaida, nes buvo parduotos kito, jau privatizuoto buto Nr. 3 dviejų patalpų dalys. Pareiškėjų įsitikinimu, ši klaida įvyko dėl viešojo registro tvarkytojo valstybės institucijai pateiktų klaidingų buto Nr. 2 kadastro duomenų. Kadastro duomenys, kuriuose butui buvo priskirta po 1/2 dalį koridorių, plane pažymėtų indeksais 3-5 ir 3-6, 1995 metais buvo panaikinti, tačiau 2018 metų gruodžio mėnesį po atlikto paprastojo remonto VĮ Registrų centras nutarė patikslinti buto Nr. 2 kadastro duomenis ir šiam butui vėl priskyrė buto Nr. 3 patalpų dalis   po 1/2 dalį koridorių, plane pažymėtų indeksais 3-5 ir 3-6. Dėl šių veiksmų VĮ Registrų centro ginčų nagrinėjimo komisijai  2019 m. lapkričio 4 d. buvo pateiktas skundas, prašant panaikinti įrašus Nekilnojamojo turto registre apie butui Nr. 2 priklausančias buto Nr. 3 patalpas, plane pažymėtas indeksais 3-5 ir 3-6, kaip bendrojo naudojimo patalpas. Pareiškėjų atstovas 2019 m. gruodžio 12 d. elektroniniu paštu gavo VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) sprendimą, kuriuo atsisakyta priimti skundą.

           Nurodo, kad atsakovas atsisakė priimti skundą dėl to, jog teritorinis registratorius 2018 m. gruodžio 4 d. jokio sprendimo nepriėmė ir klausimo dėl patalpų 3-5 ir 3-6 priskyrimo butui Nr. 2 nesprendė, o tik tikslindamas buto, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, kadastro duomenis, nustatė, jog šiam butui (pagal įsigijimo dokumentus) priklausanti 1/2 dalis patalpų, plane pažymėtų indeksais 3-5 ir 3-6, ir butui, esančiam (duomenys neskelbtini), Vilniuje, (pagal įsigijimo dokumentus) priklausančios patalpos, plane pažymėtos indeksais 3-5 ir 3-6, yra vienos ir tos pačios patalpos ir apie tai įrašė atitinkamą registro pastabą bei informavo pareiškėją. 

           Pareiškėjos atkreipia dėmesį, kad įrašas pastabų skiltyje padarytas tik dėl joms priklausančio buto Nr. 3, nurodant, kad buto patalpos 3-5, 3-6 Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip buto (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, bendro naudojimo patalpos. Buto aprašyme, 2.1 punkte jokių nuorodų apie bendrojo naudojimo patalpas nėra. Tačiau buto Nr. 2 registre ne tik pastabose nurodoma, kad šiam butui, o tuo pačiu ir jo savininkams nuosavybės teise dalinai priskirtos patalpos yra kito buto (Nr. 3) sudėtinė dalis pilnu jų plotu, bet ir pačio buto Nr. 2 registro daikto aprašyme nurodomos konkrečios patalpos (3-5 ir 3-6), kurių 1/2 dalis yra šio buto (Nr. 2) sudedamoji dalis, t. y. nurodomas juridinę reikšmę abiejų būtų savininkų teisėms ir pareigoms turintis faktas, nurodant, kad tokio registro įrašo pagrindas yra 2018 m. lapkričio 8 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ir 2018 m. lapkričio 20 d. Deklaracija apie statybos užbaigimą (toliau – ir ginčo įrašai). Pareiškėjų vertinimu, šie įrašai yra visiškai nelogiški, nes butui Nr. 2 priskiriamos nuosavybėn patalpos, kurios čia pat identifikuojamos, kaip buto Nr. 3 sudėtinė nuosavybės dalis.

          Pareiškėjos skunde pažymi, kad administracinių teismų praktikoje pripažįstama, jog nekilnojamojo turto registro įrašai laikomi registratoriaus sprendimais, net nesant atskirų rašytinių dokumentų, nusprendžiant dėl tokių įrašų padarymo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 8 d. sprendimą adm. byloje Nr. A-442-583/2010). Atsižvelgdamos į tai, pareiškėjos nesutinka su Komisijos sprendimo argumentu, kad VĮ Registrų centro Vilniaus skyrius nėra priėmęs jokio sprendimo.        

           Nurodo, kad 2018 metų pabaigoje, buto Nr. 2 savininkui baigus buto paprastąjį remontą,  buvo atlikti nauji kadastriniai matavimai, priskiriant šiam butui po 1/2 dalį aptariamų koridorių. Šiuos buto pakeitimus teritorinis registratorius įregistravo 2018 m. gruodžio 4 d., nurodant, kad butas turi bendro naudojimo patalpas – po 1/2 dalį patalpų, plane pažymėtų indeksais 3-5 ir 3-6, t. y. aptariamų koridorių, iki šiol esančių buto Nr. 3 sudėtine dalimi. Pareiškėjų įsitikinimu, šis registratoriaus sprendimas yra neteisėtas dėl to, kad padidindamas buto Nr. 2 plotą 1/2 dalimi patalpų, buvusių buto Nr. 3 savininkų asmenine nuosavybe, registratorius peržengė savo kompetencijos ribas ir atliko tai be teisėto pagrindo.

          Atsakovas VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašo pareiškėjų skundą   atmesti. Atsiliepime nurodo, kad Centrinis registratorius atlieka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos funkciją, todėl esminis skundo nagrinėjimo procedūros pradėjimo ir vykdymo elementas yra teritorinio registratoriaus atitinkamo sprendimo buvimas. Nurodo ir tai, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, Centriniam registratoriui paduoto skundo dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo forma ir turinys turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo 24 straipsnio reikalavimus. Centriniam registratoriui adresuotame skunde turi būti formuluojami reikalavimai, atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje nurodytus galimus Centrinio registratoriaus priimti sprendimus. Atsakovas remdamasis teismų praktika akcentuoja, kad ginčus dėl teisės sprendžianti institucija turi būti nešališka, todėl negali už pareiškėją suformuluoti skundo dalyko ir pagrindo tokia pareiga tenka skundą teikiančiam pareiškėjui.

Nurodo, kad N. V. atstovas advokatas Viktoras Onačko skunde ,,Dėl VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2018-12-04 d. sprendimo“ prašė „panaikinti VĮ Registrų centras Vilniaus skyriaus sprendimą butui Nr. 3, esančiam Vilniuje, (duomenys neskelbtini), priklausančias patalpas, plane pažymėtas indeksais 3-5 ir 3-6, priskirti bendram naudojimui su butu Nr. 2“, tačiau Komisija nustatė, jog teritorinis registratorius 2018 m. gruodžio 6 d. tokio sprendimo nepriėmė ir klausimo dėl patalpų 3-5 ir 3-6 priskyrimo butui Nr. 2 nesprendė, o tik tikslindamas buto, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, kadastro duomenis nustatė, kad šiam butui (pagal įsigijimo dokumentus) priklausanti 1/2 dalis patalpų, plane pažymėtų indeksais 3-5 ir 3-6, ir butui, esančiam (duomenys neskelbtini), Vilniuje, (pagal įsigijimo dokumentus) priklausančios patalpos, plane pažymėtos indeksais 3-5 ir                3-6, yra vienos ir tos pačios patalpos ir apie tai įrašė atitinkamą registro pastabą bei informavo pareiškėją. Teigia, kad 2019 m. spalio 7 d. raštu teritorinis registratorius advokatui V. Onačko. išsamiai paaiškino, jog 27,31 kv. m bendro ploto buto su bendru koridoriumi, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, teisinė registracija D. Č. vardu atlikta 1994 m. gegužės 18 d. tuometinėje nekilnojamojo turto registravimo įstaigoje 1994 m. gegužės 12 d. pirkimo pardavimo sutarties, reg. Nr. (duomenys neskelbtini), sudarytos pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą, pagrindu. Į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti buto kadastro duomenys, buto kadastro duomenų byloje 1994 m. kovo 30 d. užfiksuotų duomenų pagrindu, nurodant, jog buvusios savininkės D. Č. 1994 m. gegužės 12 d. pirkimo pardavimo sutartyje, reg. Nr. (duomenys neskelbtini), bei vėlesniuose perleidimo sandoriuose nurodytą buto plotą 27,31 kv. m sudaro 23,38 kv. m buto bendras plotas ir 3,93 kv. m bendro naudojimo patalpų, kadastro duomenų byloje pažymėtų 3-5 (1/2 dalis iš 2,63 kv. m, t. y. 1,31 kv. m), 3-6 (1/2 dalis iš 5,25 kv. m, t. y. 2,62 kv. m), plotas, patikslinti 2005 m. birželio 20 d. išnagrinėjus V. Č. 2005 m. birželio 13 d. prašymą (Užsakymų tvarkymo sistemoje prašymas įregistruotas Nr. 1269299) parengti pažymą nekilnojamojo turto sandoriui sudaryti. Komisija papildomai pažymėjo, kad 2005 m. liepos 12 d. buvo sudaryta notaro patvirtinta sutartis tarp V. Č. ir I. Č., notarinio registro Nr. (duomenys neskelbtini), kurioje nurodyta, kad į buto su bendro naudojimo patalpomis Nr. 2 sudėtį įeina ir patalpos 3-5 ir 3-6 (1/2 dalis iš 7,88 kv. m) t. y. 3,93 kv. m. Šiuo metu į 1374/2342 dalis buto Nr. 2, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), įregistruotos L. Č. nuosavybės teisės. Juridinis pagrindas  2013 m. gegužės 17 d. dovanojimo sutartis, notarinio registro Nr. (duomenys neskelbtini), kurioje taip pat užfiksuota, kad į buto su bendro naudojimo patalpomis Nr. 2 sudėtį įeina ir patalpos 3-5 ir 3-6 (1/2 dalis iš 7,88 kv. m), t. y. 3,93 kv. m. Kadangi N. V. atstovas advokatas V. O. prašė panaikinti teritorinio registratoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimą, kuriuo teritorinis registratorius patalpas, plane pažymėtas indeksais 3-5 ir 3-­6, priskyrė butui Nr. 2, tačiau šios patalpos butui Nr. 2 priskirtos ne teritorinio registratoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimu, o buto privatizavimo sutartimi ir vėlesniais notariškai patvirtintais sandoriais, kurie yra nenuginčyti ir galiojantys, Komisija atsisakė priimti skundą, nes jo forma ir turinys neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų skundo reikalavimų. Mano, kad atsisakius priimti skundą, Komisija teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti ir prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo.

Tretieji suinteresuoti asmenys V. Č. ir L. Č. pateiktame atsiliepime į skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad  pareiškėja N. V. neturi jokių dokumentų, patvirtinančių, jog ji 1992 m. gruodžio 23 d. įsigijo (privatizavo) bendrąjį koridorių, plane Nr. 1A/1 m pažymėtą indeksais 3-5 (2,63 kv. m) ir 3-6 (5,25 kv.m). Pažymi, kad sutartyje nurodytas trijų kambarių 58,86 kv. m bendro ploto butas, tačiau kas įeina į bendrąjį jo plotą, nenurodyta. Tvirtina, kad šiomis bendro koridoriaus dalimis iki privatizacijos naudojosi butų Nr. 2 ir Nr. 3 gyventojai. Apie tai N. V. pranešta 2019 m. liepos 22 d. laišku Nr. S-44843(14.15). Pažymi, kad, jeigu  1992 m. gruodžio 23 d. buto Nr. 3 savininkui E. V. būtų parduota visas bendrojo naudojimo koridorius, tai 1/2 bendrojo koridoriaus dalis nebūtų parduota 1994 m. gegužės 12 d. D. Č.. Faktas, kad 1992 m. gruodžio 23 d. buvo parduotos indeksais 3-5 ir 3-6 pažymėtos koridoriaus dalys, teisiškai nenustatytas.

Papildomai nurodo, kad 2020 m. sausio 7 d., remdamasis VĮ Registrų centro rekomendacijomis, pasiūlė pareiškėjų atstovui atlikti buto Nr. 3 ploto pakeitimus, įtraukiant 2018 m. lapkričio 8 d. koridoriaus dalių inventorizacijos duomenis, pagal kuriuos butui Nr. 3 priklauso 4,2 kv. m, tačiau atsakymo nesulaukė.

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a :

 

Byloje kilo ginčas dėl Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimo „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ Nr. CSPR-330 teisėtumo ir pagrįstumo.

Nustatyta, kad pareiškėjoms S. I. ir N. V. nuosavybės teise priklauso 58,86 kv. m ploto butas, esantis (duomenys neskelbtini), Vilniuje (toliau – butas Nr. 3).

Registrų centro Vilniaus filialas 2018 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. VILIN(12.5.13.)-4089 informavo N. V. ir J. V. apie tai, kad išnagrinėjęs V. Č. 2018 m. lapkričio 20 d. prašymą patikslinti buto su bendro naudojimo patalpomis, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje (toliau – butas Nr. 2), kadastro duomenis, nustatė, jog minėtam butui priskirtos bendro naudojimo patalpos, plane pažymėtos 3-5 ir 3-6, ir N. V. bei J. V. nuosavybės teise priklausančio 58,86 kv. m buto, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, patalpos yra vienos ir tos pačios patalpos, ir apie tai įrašė registro pastabą N. V. bei J. V. nuosavybės teise priklausančio buto Nekilnojamojo turto registro įraše                         Nr. (duomenys neskelbtini).

Pareiškėja N. V. Registrų centro Vilniaus skyriui 2019 m. liepos 17 d. pateikė paklausimą, kuriame prašė dokumentais pagrįsti V. Č. pretenzijas į jam nepriklausančią koridoriaus dalį. Nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis jam priklauso 23,38 kv. m patalpų, dėl koridoriaus nėra duomenų.

Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento Vilniaus skyrius 2019 m. liepos 22 d. raštu Nr. S-44843 (14.15) pareiškėjai pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad V. Č. nuosavybės teise priklausantis butas su 1/2 dalimi bendro naudojimo patalpų, plane pažymėtų 3-5 ir 3-6, esantis (duomenys neskelbtini), Vilniuje, suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nuo 1994 m. gegužės 18 d. minėto buto kadastro duomenų bylos, parengtos pagal 1949 m. vasario 28 d. kadastrinių matavimų duomenis, ir 1994 m. gegužės 12 d. pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. (duomenys neskelbtini), pagrindu. Institucija taip pat pažymėjo, kad visi Nekilnojamojo turto registre įrašyti šio buto duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu jie yra įrašyti.

Pareiškėjos atstovas advokatas V. Onačko 2019 m. rugsėjo 10 d. kreipėsi į Registrų centrą su prašymu pateikti informaciją: 1) kada (nurodyti tikslią datą) į Nekilnojamojo turto registrą buvo įtraukti duomenys, jog V. Č. butui Nr. 2 (unik. Nr. (duomenys neskelbtini)) priklauso buto Nr. 3 (unik. Nr. (duomenys neskelbtini) patalpos 3-5 ir 3-6, kaip bendro naudojimo patalpos? 2) kada ir kokiu faktiniu bei teisiniu pagrindu (nurodant konkretų dokumentą ir jo rekvizitus) buvo nustatyta, jog V. Č. butui Nr. 2 (unik. Nr. (duomenys neskelbtini)) priklauso buto Nr. 3 (unik. Nr. (duomenys neskelbtini) patalpos 3-5 ir 3-6, kaip bendro naudojimo patalpos?“.

Registrų centras 2019 m. spalio 7 d. rašte Nr. S-6647 (14.1 E) advokatui V. Onačko nurodė, kad patikrinus archyvinėje nekilnojamųjų daiktų, esančių (duomenys neskelbtini), Vilniuje, kadastro ir registro dokumentų byloje ir elektroniniame dokumentų archyve saugomus dokumentus, bei duomenis įrašytus Nekilnojamojo turto registre, nustatyta, jog 27,31 kv. m bendro ploto buto su bendru koridoriumi, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, teisinė registracija D. Č. vardu atlikta 1994 m. gegužės 18 d. tuometinėje nekilnojamojo turto registravimo įstaigoje 1994 m. gegužės 12 d. pirkimo pardavimo sutarties, reg. Nr. (duomenys neskelbtini), sudarytos pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą, pagrindu. Duomenys, sukaupti tuometinėje nekilnojamojo turto registravimo įstaigoje  Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo nuostatomis, Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka perrašyti į Nekilnojamojo turto registrą 1998 m. rugsėjo 23 d. Vadovaujantis įmonės direktoriaus 1998 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 165 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro formavimo laikinųjų taisyklių nuostatomis, į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti buto kadastro duomenys, buto kadastro duomenų byloje 1994 m. kovo 30 d. užfiksuotų duomenų pagrindu, nurodant, jog buvusios savininkės D. Č. 1994 m. gegužės 12 d. pirkimo pardavimo sutartyje, reg. Nr. (duomenys neskelbtini), bei vėlesniuose perleidimo sandoriuose nurodytą buto plotą 27,31 kv. m sudaro 23,38 kv. m buto bendras plotas ir 3,93 kv. m bendro naudojimo patalpų, kadastro duomenų byloje pažymėtų 3-5 (1/2 dalis iš 2,63 kv. m, t. y. kv. m), 3-6 (1/2 dalis iš 5,25 kv. m, t. y. 2,62 kv. m), plotas, patikslinti 2005 m. birželio 20 d. išnagrinėjus V. Č. 2005 m. birželio 13 d. prašymą (Užsakymų tvarkymo sistemoje prašymas įregistruotas Nr. 1269299) parengti pažymą nekilnojamojo turto sandoriui sudaryti.

Pareiškėjos atstovas advokatas V. Onačko 2019 m. lapkričio 4 d. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai pateikė skundą, kuriame prašė panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus skyriaus sprendimą butui Nr. 3, esančiam Vilniuje, (duomenys neskelbtini), priklausančias patalpas, plane pažymėtas indeksais 3-5 ir 3-6, priskirti bendram naudojimui su butu Nr. 2. Kartu su skundu pareiškėjos atstovas pateikė prašymą atnaujinti skundo dėl teritorinio registratoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. sprendimo padavimo Komisijai terminą.

Apie pareiškėjos atstovo skundą informuoti tretieji suinteresuoti asmenys V. Č. ir L. Č., kurie 2019 m. lapkričio 25 d. pateikė Komisijai atsiliepimą, kuriame išreiškė nesutikimą su pareiškėjos atstovo skundu.

Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija gruodžio 11 d. sprendimu „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ Nr. CSPR-330 atsisakė priimti skundą (toliau – ginčijamas sprendimas). Atsisakiusi priimti skundą, Komisija šiuo sprendimu atsisakė priimti ir prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – Įstatymas) 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad centriniam registratoriui paduoto skundo dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo forma ir turinys turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus reikalavimus. Įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundus nagrinėja bei sprendimus priima Centrinio registratoriaus sudaryta komisija.

Iš nurodytų teisės normų matyti, kad jas taikydamas Centrinis registratorius (atsakovas) atlieka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos funkciją, todėl esminis tokio nagrinėjimo procedūros pradėjimo bei vykdymo elementas yra teritorinio registratoriaus atitinkamo sprendimo buvimas. Tai reiškia, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 ir 32 straipsnių nuostatos gali būti taikomos, o Centrinis registratorius (atsakovas) gali pradėti atitinkamo skundo nagrinėjimo procedūrą tik tuo atveju, kai: 1) yra priimti atitinkami teritorinio registratoriaus sprendimai; 2) yra paduotas suinteresuoto asmens skundas dėl šių teritorinio registratoriaus sprendimų.

Nagrinėjamu atveju Komisija sprendimą atsisakyti priimti skundą priėmė vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyta, kad Centrinis registratorius atsisako priimti skundą, jei skundo turinys, forma neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų reikalavimų. Komisija pareiškėjos atstovo neatitikimą Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytiems reikalavimams grindė aplinkybe, kad teritorinis registratorius 2018 m. gruodžio 4 d. jokio sprendimo dėl patalpų, plane pažymėtų indeksais 3-5 ir 3-6, priskyrimo butui Nr. 2 nebuvo priėmęs. 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 24 straipsnyje nurodoma, kad skundas pateikiamas raštu ir jame be kitų duomenų turi būti nurodyta: konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data (2 dalies 6 punktas); pareiškėjo reikalavimas (2 dalies 8 punktas); pridedamų dokumentų sąrašas (2 dalies 10 punktas).

Pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 (toliau – Nuostatai), 12.1 papunktį teritorinis registratorius tvarko Registro duomenis – Nuostatų nustatyta tvarka juos įrašo, pakeičia, panaikina, pataiso (raštu informuodami suinteresuotus asmenis), perkelia į Registro duomenų bazės archyvą. Registre, be kita ko, įrašomi ir saugomi šie duomenys: duomenys apie nekilnojamųjų daiktų priklausinius, nurodant priklausinio priskyrimą konkrečiam nekilnojamajam daiktui ir priklausinio pavadinimą (Nuostatų 14.2.5. punktas); nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų archyviniai duomenys (Nuostatų 14.2.6. punktas); daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų pavadinimas (Nuostatų 14.2.7. punktas); duomenys, apibūdinantys daiktines teises, šių teisių suvaržymus ir su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinių teisių į juos suvaržymais bei daiktinėmis teisėmis susijusius juridinius faktus (Nuostatų 14.2.8. punktas). 

Nustatyta, kad pareiškėjos N. V. atstovas advokatas V. Onačko 2019 m. lapkričio 4 d. skunde „Dėl VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2018-12-04 d. sprendimo“ Komisijai prašė panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus skyriaus sprendimą butui Nr. 3, esančiam Vilniuje, (duomenys neskelbtini), priklausančias patalpas, plane pažymėtas indeksais 3-5 ir 3-6 priskirti bendram naudojimui su butu Nr. 2. Prie skundo buvo pridėtas Registrų centro Vilniaus filialo 2018 m.  gruodžio 6 d. raštas Nr. VILIN(12.5.13.)-4089, Nekilnojamojo turto registro įrašų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini)  išrašai, pareiškėjos N. V. 2019 m. liepos 17 d. paklausimas ir atsakymas į jį, advokato V. Onačko 2019 m. rugsėjo 10 d. paklausimas ir atsakymas į jį, sutarčių kopijos ir kiti dokumentai.

Taip pat nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) 2018 m. gruodžio 4 d. buvo įrašyta pastaba, kad „Buto patalpos 3-5 ir 3-6 Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip buto (unikalus numeris (duomenys neskelbtini)), esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, bendro naudojimo patalpos“. Apie šios pastabos įrašymą pareiškėja N. V. informuota Registrų centro Vilniaus filialo 2018 m gruodžio 6 d. raštu Nr. VILIN(12.5.13.)-4089. Kaip matyti iš šio rašto turinio, teritorinis registratorius išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens V. Č. 2018­ m. lapkričio 20 d. prašymą patikslinti buto su bendro naudojimo patalpomis, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, kadastro duomenis ir nustatė, jog minėtam butui priskirtos bendro naudojimo patalpos, plane pažymėtos 3-5 ir 3-6, ir N. V. bei J. V. nuosavybės teise priklausančio 58,86 kv. m buto, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, patalpos yra vienos ir tos pačios patalpos, ir apie tai įrašė minėtą registro pastabą N. V. bei J. V. nuosavybės teise priklausančio buto Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini).

Iš skundo Komisijai argumentų akivaizdu, kad Centriniam registratoriui yra ginčijamas buto Nr. 2 kadastro duomenų keitimo teisėtumas. Kaip matyti iš prie skundo Komisijai pridėto Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini) 2.1 papunkčio, kuriame aprašytas nekilnojamasis daiktas, tretiesiems suinteresuotiems asmenis V. Č. ir L. Č. nuosavybės teise priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini), Vilniuje, su bendro naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis: 3-5 (1/2 iš2,59 kv.m), t. y. 1,29 kv. m; 3-6 (1/2 iš 5,81 kv. m), t. y. 2,91 kv. m. Iš viso 4,20 kv. m. Taip pat nurodyta, kad paprastojo remonto pradžia 2013 m., pabaiga –2018 m. Šio Nekilnojamojo turto registro įrašo 10 punkte nurodytas daikto kadastro duomenų tikslinimo pagrindas: 2018 m. lapkričio 8 d. Nekilnojamojo daikto kadastro byla ir 2018 m. lapkričio 20 d. Deklaracija dėl statybos užbaigimo-paskirties pakeitimo Nr. 1. Įrašas galioja nuo 2018 m. gruodžio 4 d.

Taigi, įvertinus pareiškėjos atstovo V. Onačko skundo Komisijai bei skundo teismui argumentus, darytina išvada, kad pareiškėjos iš esmės nesutinka su teritorinio registratoriaus įrašais, remiantis kuriais tretiesiems suinteresuotiems asmenims įregistruotos daiktinės teisės į patalpas, plane pažymėtas 3-5 ir 3-6, teisėtumo. Taigi, pareiškėjos Komisijai ginčijo atitinkamus teritorinio registratoriaus sprendimus, kurie įforminti 2018 m. gruodžio 4 d. atliekant minėtus įrašus Nekilnojamojo turto registre. Vien tai, kad pareiškėjos atstovo 2019 m. lapkričio 4 d. rezoliucinėje dalyje suformuluotas reikalavimas buvo suformuluotas netinkamai ir neatitiko Įstatymo 32 straipsnio 4 dalies, kurioje įtvirtintos Komisijos galimų priimti sprendimų rūšys, nuostatų, teismo įsitikinimu, Komisijai neturėjo būti kliūtis nustatyti ginčo objektą.

Sutiktina su atsakovo pozicija, kad pareiga suformuluoti reikalavimą Komisijai pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 24 straipsnio nuostatas tenka pareiškėjui, tačiau Komisija, manydama, kad jai adresuotame skunde suformuluotas reikalavimas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų ir, siekdama pareiškėjui padėti apginti jo galbūt pažeistas teises, vadovaudamasi gerojo administravimo principais, taikydama skundo trūkumų šalinimo institutą arba Komisijos posėdyje, turėjo teisę pasiūlyti pareiškėjui reikalavimą patikslinti.

Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos atstovo 2019 m. lapkričio 4 d. skundo priėmimo klausimas buvo išspręstas neteisingai, netinkamai nustačius ginčo objektą. Todėl, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 ir 32 straipsnių aiškinimo argumentus, konstatuotina, kad šiuo atveju atsakovas kaip ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija bei viešojo administravimo subjektas pažeidė skundų nagrinėjimo procedūrą ir toks pažeidimas laikytinas pakankamu pagrindu panaikinti skundžiamą sprendimą visa apimtimi ir įpareigoti atsakovą iš naujo spręsti 2019 m. lapkričio 4 d. pareiškėjos atstovo advokato V. Onačko skundo priėmimo klausimą.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

Byloje pateiktas prašymas pareiškėjos S. I. įstatyminio atstovo E. I. naudai priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad jas sudaro 23 Eur žyminio mokesčio ir 500 Eur už advokato teisines paslaugas. Patirtoms išlaidoms pagrįsti pateiktas 2020 m. sausio 7 d. pinigų priėmimo kvitas serija LAT Nr. 807549.

Vadovaujantis bendruoju Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principu – proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Šiuo atveju teismas pareiškėjų skundą tenkino, todėl jos įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Nustatyta, kad paduodant skundą teismui 2020 m. sausio 10 d. buvo sumokėtas 23 Eur žyminis mokestis, kuris tenkinus pareiškėjų skundą visas priteistinas pareiškėjos S. I. įstatyminio atstovo E. I. naudai.

 Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Kitų atstovų pagal pavedimą pagalbai apmokėti patirtos išlaidos atlyginamos, jeigu teismas pripažįsta, kad jos buvo būtinos ir pagrįstos ir jos nėra susijusios su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

 Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) (toliau – ir Rekomendacijos) 2 punkte įtvirtinta, kad, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą; specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. 

Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Rekomendacijų 8 punktas nustato koeficientus, taikomus apskaičiuojant rekomenduojamus priteisti maksimalius užmokesčio dydžius už advokato teikiamas teisines paslaugas.

Nustatyta, kad pareiškėją S. I. teisme pagal 2020 m. sausio 3 d. atstovavimo sutartį atstovavo advokatas Viktoras Onačko, kuris parengė skundą teismui.

Remiantis Rekomendacijų 8.2 papunkčiu, maksimalus užmokesčio už skundo parengimą dydis paslaugų suteikimo momentu (2020 m. I ketv.) sudarė 3 294 Eur (2,5 x 1317,6 Eur). Įvertinus suteiktų paslaugų apimtį ir sudėtingumą, 500 Eur prašoma priteisti už skundo parengimą suma laikytina adekvačia ir teisinga, todėl visa apimtimi priteistina pareiškėjos S. I. įstatyminio atstovo E. I. naudai. 

Apibendrinus tai, kas išdėstyta, iš viso pareiškėjos S. I. įstatyminio atstovo E. I. naudai priteistina 523 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

             Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

 

n u s p r e n d ž i a :

 

             Pareiškėjų S. I. ir N. V. skundą tenkinti.

             Panaikinti valstybės įmonės Registrų centro 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimą „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ Nr. CSPR-330 ir įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą iš naujo spręsti pareiškėjų S. I. ir N. V. atstovo advokato Viktoro Onačko 2019 m. lapkričio 4 d. skundo priėmimo klausimą.

            Pareiškėjos S. I. įstatyminio atstovo E. I. naudai iš valstybės įmonės Registrų centro priteisti 523 (penkis šimtus dvidešimt tris) eurus bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

             Sprendimas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

 

Teisėjos                                                                 Jovita Einikienė    

  

                                                                        Jūratė Gaidytė-Lavrinovič

 

                                                                        Ina Kirkutienė                                                                                          

 

                                                                                                               

 

 


Paminėta tekste:
  • CPK