Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-10-15][nuasmenintas sprendimas byloje][eI-193-428-2018].docx
Bylos nr.: eI-193-428/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Regionų apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kauno miesto savivaldybės administracija 188764867 atsakovas
MB "Miglutė" 302913956 pareiškėjas
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 302610311 trečiasis asmuo
Kategorijos:
55.1. Teismo sprendimas
55.1.1. Teismo sprendimo formos ir turinio reikalavimai
34.2. Alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė
36. Viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų sankcionavimas
55. Teismo procesiniai dokumentai

Administracinė byla Nr

 

Administracinė byla Nr. eI-193-428/2018

Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00233-2017-2

Procesinio sprendimo kategorijos: 34.2;  55.1

(S)

 

img1 

 

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. spalio 1 d.

Kaunas

        

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio, Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Urbonienės, 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos mažosios bendrijos Miglutė skundą atsakovei  Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl administracinio akto panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

 n u s t a t ė :

 

         Pareiškėja mažoji bendrija „Miglutė“ (toliau – ir MB „Miglutė“) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-03 įsakymą Nr. A-383 „Dėl MB „Miglutė“ išduotos licencijos Nr. 2228 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo“ (toliau – ir skundžiamas įsakymas), ir 2018-09-11 pateikė teismui patikslintą skundą, prašydama taikyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir Alkoholio kontrolės įstatymas) 41 straipsnio 4 dalį bei atleisti pareiškėją nuo skundžiamu įsakymu skirtos sankcijos – licencijos panaikinimo.

Pareiškėja skunde nurodė, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – ir Departamentas) 2015-12-17 nutarimu Nr. ATK2-175/15 paskyrė pareiškėjai 289 Eur baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimą, už tai, kad 2015-11-18  pareiškėjai priklausančioje kavinėje, (duomenys neskelbtini), buvo laikomas ir parduodamas 1 butelis degtinės „Sobieski Superior(0,5 l), kurio juridinę galią turintys įsigijimą ar gabenimą patvirtinantys dokumentai nebuvo pateikti. Skundžiamu įsakymu panaikintas MB „Miglutė“ 2013-01-29 išduotos licencijos Nr. 2228, reg. Nr. 29-5-3 galiojimas. Tačiau MB „Miglutė“ yra išduotos trys licencijos. MB „Miglutė“ vykdo veiklą prekiaudama alkoholiniais gėrimais parduotuvėje ir kavinėje (duomenys neskelbtini). Tikrinimo dieną buvo tikrinami dokumentai, susiję su pareiškėjos parduotuvės veikla verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kuriai išduota licencija Nr. 2228/1. Atsakovė nepagrįstai panaikino licenciją Nr. 2228 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje, užuot panaikinusi licenciją Nr. 2228/1 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parduotuvėje. Taip pat skundžiamas įsakymas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio 3 dalies reikalavimų, nes nėra pasirašytas administracijos direktoriaus. Šiame įstatyme numatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Pareiškėja nurodė, kad nebuvo pagrindo panaikinti licenciją, nes pareiškėja buvo apskundusi Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-11-28 sprendimą ir Departamento nutarimą, kuriuo buvo nustatytas Alkoholio kontrolės įstatymo peidimas ir paskirta bauda. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atnaujino terminą apeliaciniam skundui paduoti, tačiau pareiškėja patikslintame skunde šio skundo argumentų atsisakė motyvuodama tuo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-11-28 sprendimą ir Departamento nutarimą. Pareiškėja taip pat prašė atsižvelgti į tai, kad licencijos atėmimas yra neproporcinga sankcija padarytam pažeidimui, jo mastui, pareiškėjos ūkinei veiklai ir prašė atleisti nuo skundžiamu įsakymu skirtos sankcijos – licencijos panaikinimo.

Atsakovė atsiliepimu į skundą prašė nenaikinti skundžiamo įsakymo. Atsiliepime nurodė, jog atsakovė skundžiamu įsakymu pagrįstai panaikino pareiškėjai išduotos  licencijos Nr. 2228 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą. Atsakovė, priimdama ginčijamą įsakymą, vadovavosi Departamento 2017-01-18 rašte Nr. S-209(3) nurodyta informacija, kad Departamento nutarimas priimtas dėl ekonominių sankcijų taikymo pareiškėjai, turinčiai 2013-01-29 išduotą licenciją Nr. 2228 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Atsakovė, priimdama  skundžiamą įsakymą, vadovavosi išimtinai tik Departamento nurodytais duomenimis. Iš tikrinimo dokumentų matyti, kad buvo tikrinama MB „Miglutė“ priklausanti kavinė (duomenys neskelbtini). 2015-11-18 patikrinimo protokole Nr. AT22-211 aiškiai nurodyta, kad buvo tikrinama MB „Miglutė“ kavinė (duomenys neskelbtini), turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Nr. 2228. Departamento 2015-12-17 nutarime Nr. ATK2-175/15 taip pat nurodyta, kad būtent MB „Miglutė“ priklausančioje kavinėje (duomenys neskelbtini), buvo padarytas Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimas. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-11-28 sprendime administracinėje byloje Nr. I-5712-968/2016 konstatuota, kad pažeidimas padarytas MB „Miglutė“ priklausančioje kavinėje, kur buvo rastas alkoholinio gėrimo butelis, tačiau nebuvo pateikti jo įsigijimą ar gabenimą patvirtinantys dokumentai. Tai įrodo faktą, kad buvo tikrinama pareiškėjos kavinės veikla, todėl savivaldybės administracijai atsirado pareiga panaikinti būtent licencijos Nr. 2228, suteikiančios teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje, galiojimą. Ginčijamas įsakymas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, nes yra pasirašytas administracijos direktoriaus. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje aiškiai nurodyta, kad kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą, kartu pridedant individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Šiuo atveju Alkoholio kontrolės įstatyme nėra įtvirtinto reikalavimo įmonėms, kurioms panaikinama licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, išsiųsti savivaldybės vykdomosios institucijos priimto įsakymo originalą. Taigi, pareiškėja buvo tinkamai informuota apie dėl jos priimtą sprendimą išsiunčiant jai Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017-02-06 raštą Nr. 27-2-65 bei pridedant skundžiamo įsakymo kopiją. Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos, už kurių pažeidimą numatyta sankcija  licencijos galiojimo panaikinimas, yra imperatyvios, todėl vykdomoji savivaldos institucija neturi diskrecijos teisės nesivadovauti Departamento pateikta informacija apie atitinkamų ūkio subjektų padarytus pažeidimus ir netaikyti teisės aktuose nustatytos sankcijos. Teisę vertinti pažeidimo pobūdį, mastą ir kitas aplinkybes turi tik teismas, o ne sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo priimanti institucija.

Skundas tenkintinas iš dalies.

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl viešojo administravimo subjekto administracinio akto, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjai 2013-01-29, reg. Nr. 29-5-3, išduotos licencijos Nr. 2228 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje (duomenys neskelbtini), galiojimas, teisėtumo ir pagrįstumo.

Byloje nustatyta, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2015-12-17 nutarimu Nr. ATK2-175/15 pareiškėjai buvo paskirta 289 Eur bauda už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimą, už tai, kad 2015-11-18 pareiškėjai priklausančioje kavinėje (duomenys neskelbtini), buvo laikomas ir parduodamas 1 butelis degtinės „Sobieski Superior(0,5 l), kurio įsigijimą ar gabenimą patvirtinantys juridinę galią turintys dokumentai nebuvo pateikti. Skundžiamu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-03 įsakymu Nr. A-383 „Dėl MB „Miglutė“ išduotos licencijos Nr. 2228 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo“ panaikintas pareiškėjai MB „Miglutė“ 2013-01-29 išduotos licencijos Nr. 2228, reg. Nr. 29-5-3, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas. Skundžiamo įsakymo priėmimą inicijavo Departamento 2017-01-18 rašte Nr. S-209(3) atsakovei nurodyta informacija bei duomenys apie Departamento 2015-12-17 nutarimu Nr. ATK2-175/15 pareiškėjai taikytą ekonominę sankciją už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimus.

            Atsakovė, priimdama ginčijamą įsakymą, vadovavosi Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16 dalies nuostata, kuri nustato, jog įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus ar licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ir pažeidusioms šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8 ir (ar) 9 punktų, 2 dalies 2, 4 ir (ar) 7 punktų reikalavimus, licencijų galiojimas panaikinamas ir naujos licencijos neišduodamos penkerius metus nuo licencijų galiojimo panaikinimo dienos. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, pažeidusiems šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8 ir (ar) 9 punktų, 2 dalies 2, 4 ir (ar) 7 punktų reikalavimus, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, galiojimas panaikinamas ir nauja licencija neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

Nurodytos Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16 dalies nuostatos yra imperatyvios, jos reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, kuris yra įgaliotas spręsti dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo, šiuo atveju vykdomoji savivaldos institucija, neturi diskrecijos teisės, t. y. neturi pasirinkimo teisės spręsti panaikinti licenciją ar jos nepanaikinti, jeigu buvo padarytas Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16 dalyje nurodytas teisės pažeidimas, tačiau privalo licenciją panaikinti, ir todėl ginčijamas atsakovės įsakymas atitinka Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16 dalyje nurodytus reikalavimus ir tuo pagrindu yra teisėtas bei pagrįstas.

Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Departamento 2015-12-17 nutarimas Nr. ATK2-175/15 buvo priimtas dėl pareiškėjai priklausančioje kavinėje (duomenys neskelbtini), vykdytos mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais veiklos pažeidimo, t. y. dėl 1 butelio degtinės „Sobieski Superior(0,5 l) laikymo ir pardavimo be juridinę galią turinčių įsigijimą ar gabenimą patvirtinančių dokumentų. Pareiškėjai 2013-01-29 buvo išduota licencija Nr. 2228 vestis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais būtent kavinėje (duomenys neskelbtini). Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16 dalį, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas panaikinamas toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas. Atsakovė, priimdama skundžiamą įsakymą, tinkamai vertino Departamento nurodytus duomenis ir, vadovaudamasi Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16 dalies nuostatomis, pagrįstai sustabdė 2013-01-29 išduotos, reg. Nr. 29-5-3, licencijos Nr. 2228 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje, kurioje buvo nustatytas padarytas pažeidimas galiojimą. Teismui nekilo abejonių, kad buvo tikrinama pareiškėjai MB „Miglutė“ priklausanti kavinė (duomenys neskelbtini), turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Nr. 2228, ir tai patvirtina Departamento duomenys apie padarytą pažeidimą. Todėl nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad atsakovė nepagrįstai panaikino licenciją Nr. 2228 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje, užuot panaikinusi licenciją Nr. 2228/1 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parduotuvėje, t. y. ne tą pareiškėjos licenciją, su kuria susijęs nustatytas Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimas.

Teismo nuomone, atsakovė nepažeidė ir pareiškėjos teisės gauti informaciją apie pareiškėjai sukeliančias teisines pasekmes individualų administracinį aktą. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą, kartu pridedant individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Pareiškėjai pateikta skundžiamo įsakymo kopija atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinus reikalavimus individualiam administraciniam aktui, jokio kito teisės akto, įpareigojančio atsakovę kitokiu būdu ir forma informuoti pareiškėją, nėra. Taigi, pareiškėja buvo pagrįstai ir teisėtai informuota apie dėl jos priimtą įsakymą apie licencijos panaikinimą išsiunčiant jai skundžiamo įsakymo kopiją.

Skundžiamas įsakymas pagrįstas ir teisėtas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo jį naikinti.

Pareiškėja, be to, teismo prašė taikyti pareiškėjos atžvilgiu Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 41 straipsnio 4 dalį bei atleisti pareiškėją nuo skundžiamu įsakymu skirtos sankcijos – licencijos galiojimo panaikinimo.

Alkoholio kontrolės įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, turi teisę nuspręsti, kad už šio įstatymo 34 straipsnio 16 –20 dalyse nurodytus teisės pažeidimus licencijos ar leidimo galiojimas nepanaikinamas, jeigu dėl tam tikrų reikšmingų aplinkybių ekonominė sankcija – licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas – būtų akivaizdžiai per didelė ir neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga.

Taigi, teismo teisė spręsti dėl licencijos galiojimo panaikinimo įtvirtinta įstatyme.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarimu įvertino tam tikrų Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų atitik Konstitucijai. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, kad teismas, nagrinėjantis bylą, susijusią su ekonominių sankcijų taikymu ūkio subjektui, pažeidusiam Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimus, turi iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos kylančius įgaliojimus, atsižvelgdamas į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad ūkio subjektui išduotos licencijos galiojimas neturi būti panaikinamas, nes dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ši sankcija yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga.

Pareiškėja, prašydama atleisti nuo skundžiamu įsakymu skirtos sankcijos – licencijos panaikinimo, prašė atsižvelgti į tai, kad už padarytą Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą paskirta 289 Eur bauda sumokėta, padarytas pažeidimas mažareikšmis, nes be įsigijimo dokumentų buvo rastas vienas 0,5 l talpos degtinės „Sobieski Superior“ butelis, pažeidimas buvo padarytas netyčia, suklydus ir vien dėl to naikinti įmonės licenciją yra neproporcingai sunki sankcija padaryto pažeidimo mastui ir pobūdžiui.

Pažymėtina, jog nustatytu griežtu alkoholinių gėrimų apyvartos reglamentavimu siekiama mažinti neigiamus padarinius, kuriuos žmonių sveikatai ir gerovei, viešajai tvarkai ir visuomenės narių saugumui, kitoms teisės saugomoms ir ginamoms vertybėms gali sukelti alkoholio vartojimas. Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti ir laikyti alkoholinius gėrimus, kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais (Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 17 str. 2 d. 2 p.), ir tai užtikrina sąžiningą konkurenciją prekybos alkoholio produktais rinkoje.

Tačiau nagrinėjantį bylą, teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo principais, įvertinusi padaryto Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo aplinkybes, tai, kad pareiškėjos padarytas pažeidimas buvo nustatytas dėl vieno 0,5 l talpos alkoholinio gėrimo butelio, rasto be juridinę galią turinčių įsigijimą patvirtinančių dokumentų, tai, kad pareiškėjos licencijuojamoje veikloje tai buvo vienkartinis, atsitiktinis, netyčinis atvejis, kurio nedidelis mastas ir pobūdis nesukėlė neigiamų padarinių aplinkai, valstybės ekonominiams interesams, nes nedidelis pažeidimo mastas (rastas vienas alkoholinio gėrimo butelis be gabenimo ir įsigijimo dokumentų) negalėtų turėti įtakos alkoholinių gėrimų apyvartai, sąžiningai ir saugiai konkurencijai prekybos alkoholio produktais rinkoje, atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad dėl nustatyto pažeidimo mažareikšmiškumo netaikytinas pareiškėjai licencijos galiojimo panaikinimas, nes pareiškėjai išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas būtų akivaizdžiai per didelė ir neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui sankcija ir dėl to neteisinga.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 8587 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

 

n u s p r e n d ž i a:

 

Pareiškėjos mažosios bendrijos „Miglutė“ skundą patenkinti iš dalies.

Kauno mesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-03 įsakymą Nr. A-383 „Dėl MB „Miglutė“ išduotos licencijos Nr. 2228 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo“ pakeisti, pareiškėją mažąją bendriją „Miglutę atleisti nuo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16 dalyje nustatytos sankcijos taikymo – 2013-01-29 išduotos licencijos Nr. 2228, reg. Nr. 29-5-3, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini), galiojimo panaikinimo.

Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

 

Teisėjai                               Audrius Grauželis

 

 

                                                                                                                            Jolanta Medvedevienė

 

 

                                                                                                                            Asta Urbonienė