Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-10-17][nuasmenintas nutarimas byloje][A18.-427-588-2019].docx
Bylos nr.: A18.-427-588/2019
Bylos rūšis: administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla
Teismas: Plungės apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
„Palangos miesto savivaldybės administracija“ 125196077 institucija/pareigūnas, atlikęs AN tyrimą
Kategorijos:
21.3. Administracinių nusižengimų teisenos pradžia ir administracinių nusižengimų tyrimas
21.3.3. Aplinkybės, dėl kurių administracinių nusižengimų teisena negalima (ANK 591 str.)
19.9. Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas (ANK 505 str.)
21.9. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
21.9.9. Pirmosios instancijos teismo sprendimai (ANK 635 str.)
18. Administraciniai nusižengimai, susiję su valdymo tvarka (ANK 497-555 straipsniai)
19. Administraciniai nusižengimai, susiję su valdymo tvarka (ANK 497-555 straipsniai)
21. Administracinių nusižengimų teisenaAdministracinių nusižengimų byla Nr. A18.-427-588/2019

Teisminio proceso Nr. 4-10-3-00106-2019-7

Procesinio sprendimo kategorijos:19.9.;21.3.3.;21.9.9 

 (S)

ROIK:19106006000

 

 

HERBAS 

 

PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMAS

 

N U T A R I M A S

 

2019 m. spalio 17 d.

Palanga

 

Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Diana Vercinskė,

sekretoriaujant Ingridai Šakickienei,

dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens M. R. atstovei advokatei Jūratei Juodienei, 

institucijos, surašiusios protokolą, Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovei Ingai Šileikienei,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo M. R., gim., (duomenys neskelbtini), gyvenančios (duomenys neskelbtini), Palangoje, administracinio nusižengimo bylą, iškeltą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau  ANK) 505 straipsnio 1 dalį.

        

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

M. R. 2019-08-28, 10 val. 30 min., (duomenys neskelbtini), Palangoje, uždraudė Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnams, atliekantiems statinių naudojimo priežiūrą, patekti į naudojamą statinį adresu (duomenys neskelbtini), Palanga, unikalus numeris (duomenys neskelbtini)(pastatas - gydykla). Tokia savo veika pažeidė galiojančio Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 3 dalies 5 punktą, t. y. numatytą viešojo administravimo subjekto, atliekančio statinio naudojimo priežiūrą, teisę netrukdomai patekti į naudojamą statinį, ir to paties įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 5 punktą, t. y. numatytą statinių naudotojų pareigą leisti patekti į naudojamą statinį, ir padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 505 straipsnio 1 dalyje.

Teismo posėdžio metu M. R. atstovė advokatė Jūratė Juodienė paaiškino, kad jos atstovaujamosios veiksmuose nėra nusižengimo sudėties, nors pripažįsta, kad M. R. neleido pareigūnams patekti į vidų.  Pastatas, kuris buvo tikrinamas, unik. Nr. (duomenys neskelbtini)nėra kultūros paveldo sąraše. Į Kultūros vertybių sąrašą yra įrašyta „Baltąją vilą“. Pareigūnai atėjo tikrinti ne kultūros paveldo objekto, o statinio unik. Nr. (duomenys neskelbtini). Nebuvo pranešta, kad bus tikrinamas kultūros paveldo objektas, buvo nurodyta, kad bus tikrinamas pats pastatas. 2018 metais patikrinimas buvo atliktas lapkritį, kai buvo pasibaigęs sezonas ir akte buvo nurodoma, kad tikrintas kultūros paveldo objektas „Baltoji vila“. Šį kartą savininkė neleido tikrinti pastato, nes patikrinimo metu gyveno nuomininkai. Tiesiog  tokiu būdu žmogus sureagavo į reikalavimą. Pranešimą apie patikrinimą gavo, jokio prieštaravimo dėl patikrinimo nepateikė, tačiau pranešime nebuvo nurodyta, kad bus tikrinamas vidus. Pareigūnai turi informuoti, kad norės patekti į vidų, tuo labiau, kad tuo metu ten gyveno nuomininkas. Pastate yra gyvenamosios patalpos, todėl būtinas savininko sutikimas. Šiuo atveju pareigūnų tikslas buvo neaiškus, nebuvo informuota, kad bus apžiūrimas vidus, manė, kad apžiūrės tik išorę. Tą pačią dieną surašytas statinio apžiūros aktas, bet jame nebuvo nurodyta, kad buvo trukdyta apžiūrėti statinio vidų. Neaiški riba tarp teisėto reikalavimo. Informavo KVADą, kad užduotis atlikta tinkamai, darytina išvada, kad vidaus net nebuvo būtina apžiūrėti. Jeigu būtų būtina patekti į vidų, Institucija greičiausiai būtų ir vėliau siekusi apžiūrėti pastatą iš vidaus. O dabar nurodyta, kad užduotis įvykdyta, jokių trūkumų nebuvo.

Institucijos atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad duomenys dėl nusižengimo yra pateikti byloje. Pastatas yra gydykla, paskirtis negyvenamas. Statinys yra įrašytas į registrą, ant jo yra lentelė, kad jame ilsėjosi A. S., jis yra kultūros paveldo objektas. Pastatas yra tikrinamas nuolat pagal Kultūros paveldo departamento pavedimus. Registre yra padaryta klaida, kad ne tas statinys yra priskirtas saugotinam, tačiau kiti duomenys – nuotraukos, statinio numeris, kasmetiniai patikrinimai – patvirtina, kad saugotinas būtent šis statinys. Į gyvenamą pastatą niekas nenorėjo patekti. M. R. kliudė atlikti pareigas, nepateikė reikalaujamų dokumentų, trukdė patekti į tikrinamas patalpas.

ANK 505 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė už kliudymą įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymą ar netinkamą vykdymą (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.), išskyrus šio kodekso 224 straipsnio 1 dalyje, 317, 318, 322, 506 straipsniuose nurodytus atvejus.

Administracinio nusižengimo protokolą surašiusi ir nusižengimą tyrusi institucija Palangos miesto savivaldybės administracija M. R. kaltę įrodinėja šia surinkta pirmine medžiaga: Palangos miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus 2019-08-30 tarnybiniu pranešimu, iš kurio nustatyta, kad Institucijos pareigūnams L. K. ir V. G., iš anksto raštu pranešus 2019-08-21 raštu Nr. (18.27.)SSl-308, 2019-08-28, 10.30 val. atvyko vykdyti pastato - gydyklos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio adresu (duomenys neskelbtini), Palangoje, techninės priežiūros patikrinimo. Tačiau kieme pareigūnus pasitiko priešiškai nusiteikusios pilietės, prisistatę pastato savininkėmis M. R. ir O. V. B.. L. K. paprašius pateikti asmens ir statinio techninės priežiūros dokumentus, atsisakė juos pateikti, neatsakinėjo į užduotus klausimus dėl statinio techninės priežiūros ir jo naudojimo, šaukė ir kaltino savivaldybės darbuotojus norint jas sužlugdyti ir pan. Tuo metu V. G. fotoaparatu fiksavo tikrinamo pastato išorės fasadą iš įvairių pusių, taip užfiksuodamas nuotraukose esamą pastato išorės konstrukcijų būklę. Baigus išorės apžiūros darbus ir paprašius apžiūrėti pastato- gydyklos vidaus patalpas, M. R. ir O. V. B. kategoriškai atsisakė leisti patikrinime dalyvaujantiems specialistams atlikti savo pareigas ir apžiūrėti pastato vidines patalpas. Tai M. R. pakartojo ir įjungus vaizdo kamerą, jai pritarė O. V. B. (b. l. 4-5); Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2019-07-05 raštu Nr. (1.27-Kl)2Kl-653, kuriuo pateikiamas 2019 m. kultūros paveldo objektų, kurių naudojimo priežiūrą atliekantys subjektai turi atlikti šių statinių priežiūrą vietoje ne rečiau kaip kartą per metus, sąrašas, patvirtintas Departamento direktorės 2017 m. kovo 28 d., įsakymu Nr. Į-67, į kurį įtrauktas pastatas „Baltoji vila“, esantis (duomenys neskelbtini), Palanga, bei prašoma pateikti tokių objektų priežiūros atlikimo grafiką (b. l 6); Palangos miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus 2019-08-21 pranešimu Nr. (18.27)SS1-308, iš kurio matyti, kad Institucija informuoja M. R. ir O. V. B., kad Palangos miesto savivaldybės administracijos specialistai š. m. rugpjūčio 28 d. 10:30 val. atliks pastato - gydyklos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio adresu (duomenys neskelbtini), Palangoje, techninės priežiūros patikrinimą. Statinio techninį prižiūrėtoją/savininkus ar įgaliotą asmenį prašoma turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kadastrinę bylą, pastato nuosavybės dokumentus ir kitus su pastatu, bei jo naudojimo priežiūra susijusius privalomuosius dokumentus (b. l. 8); patikrinimo metu, 2019-08-28 darytomis fotonuotraukomis, iš kurių matyti, kad užfiksuota pastato (duomenys neskelbtini), Palangoje, išorė (b. l. 9); Nekilnojamojo turto registro duomenimis, iš kurių matyti, kad pastato-gydyklos, esančios (duomenys neskelbtini), Palangoje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Pastas po ½ dalį priklauso M. R. ir O. V. B.. Registre klaidingai nurodoma, kad į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas pastatas Nr. (duomenys neskelbtini)(b. l. 10-11); M. R. ir O. V. B. 2019-08-27 atsakymo matyti, kad jos patikslina, jog į Kultūros paveldo objektų sąrašą yra įtrauktas pastatas unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), o ne pastatas unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)(b. l. 12); Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktu Nr. SS19-23, 2019-08-28, iš kurio nustatyta, kad patikrinus statinio (duomenys neskelbtini), Palangoje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojo atliekamą techninę priežiūrą, techninis prižiūrėtojas nepateikė statinio projekto, techninio paso, techninės priežiūros žurnalo, statinio apžiūros aktų, tyrimų ir auditų išvadų, techninės priežiūros taisykl ir norminių dokumentų. Bendra pastato būklė patenkinama, blogėjanti, bokštelio - keturšlaitės piramidės būklė bloga. Pastatas-gydykla naudojamas ne pagal paskirtį. Taip pat patikslinama, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 7 skyriaus „Juridiniai faktai“ 7.1. punkte nurodyta, kad kultūros paveldo objektas „Baltoji vila“, unikalus objekto kodas 17359 yra aprašytas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo punkte 2.2., unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas - gydykla, paskirtis - gydymo (b. l. 14-15); iš prie patikrinimo akto pridėtų fotonuotraukų matyti, kad jose užfiksuota tik pastato (duomenys neskelbtini), Palangoje, išorė (b. l. 16-18); M. R. 2019-09-20 paaiškinimu, kuriame ji nesutiko su pažeidimu, nurodydama, jog 2019-08-21 rašte nebuvo nurodyta, kad specialistai norės apžiūrėti ir pastato vidų ir neprašė sudaryti tokios apžiūros sąlygas. Ji suprato, kad specialistai tikrins tik kaip yra atlikti 2018-11-14 akte nurodyti pastato išorės statybos darbai. Pažymi, kad 2019-08-21 rašte yra nurodytas prieštaravimas, kad pagal kompetenciją savivaldybės specialistai turi teisę tikrinti kultūros paveldo statinių techninę priežiūrą, tačiau pagal aktualius, galiojančius ir nenuginčytus Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, pastatas - gydykla, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini), Palangoje, nėra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, todėl specialistai neturėjo teisės reikalauti patekti į pastato - gydyklos vidų ir neteisėti reikalavimai negalėjo būti vykdomi, o už jų nevykdymą ji negali būti traukiama administracinėn atsakomybėn. Taip pat, kad jos nebuvo reikalaujama specialistų įleisti į pastato - gydyklos vidų, ji nebuvo supažindinta su tokia pareiga bei už jos nevykdymą kylančiomis pasekmėmis. Be to, pagal Statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 5, 6 ir 7 punktus, be patalpų savininko sutikimo, nedalyvaujant statinio techniniam prižiūrėtojui ir apie poreikį apžiūrėti pastato vidaus patalpas nepranešus raštu prieš 3 darbo dienas, specialistai neturi teisės reikalauti patekti į pastato vidų, tuo labiau, kad patalpose gyveno nuomininkai, su kuriais iš anksto nesuderinus pastato vidaus apžiūros, būtų pažeistas jų privatumas ir jų turto apsauga, nes tuo metu nesant patalpoje gyvenančių nuomininkų, ji negali be jų žinios patekti į nuomojamas patalpas. Patalpos yra nuomojamos teisėtai, pagal verslo liudijimą ir Institucijai tai yra žinoma (b. l. 20-22); Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktu Nr. SS18-2, surašytu 2018-11-14, kuriame fiksuota, kad apžiūrėtas kultūros paveldo objektas „Baltoji vila“, esantis (duomenys neskelbtini), Palangoje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir apžiūros metu fiksuota, kad apžiūrėta tiek pastato išorė, tiek patalpos. Pastato išorės ir patalpų būklė tai užfiksuota fotonuotraukose.

Nors M. R. atstovė teismo posėdyje tvirtino, kad jos atstovaujamosios veiksmuose nėra ANK 505 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo sudėties, nes Institucija jos iš anksto neinformavo, kad tikrins ir pastato vidaus patalpas, tačiau pripažino, kad pareigūnų į pastato vidų neįleido.

Ginčo, kad Institucijos pareigūnai turėjo teisę tikrinti Kultūros paveldo objektą ir kad šis objektas yra „Baltosios vilos“ pastatas nėra. Tai patvirtina ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus pateiktas 2019 m. kultūros paveldo objektų, kurių naudojimo priežiūrą atliekantys subjektai turi atlikti šių statinių priežiūrą vietoje ne rečiau kaip kartą per metus, sąrašas, patvirtintas Departamento direktorės 2017 m. kovo 28 d., įsakymu Nr. Į-67 (b. l. 6-7).

Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ginčija, kad pastatas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)nėra įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, nes iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad į šį registrą įtrauktas pastatas unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau pati M. R. 2019-08-27 atsakyme Institucijai patikslina duomenis, kad į Kultūros paveldo objektų sąrašą yra įtrauktas pastatas unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), o ne pastatas unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)(b. l. 12). Be to, ankstesnių patikrinimų metu (2018-11-14 aktas Nr. SS18-2) tokių prieštaravimų nebuvo reiškiama. Taigi, šie administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir jos atstovės argumentai vertintini tik kaip bandymas išvengti atsakomybės ir atmestini, nes M. R. aiškiai žinojo ir suprato, kad registre yra padaryta klaida ir kad į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą yra įrašytas būtent pastatas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), dar vadinamas „Baltoji vila“.

Kaip matyti iš Palangos miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus 2019-08-21 pranešimo Nr. (18.27)SS1-308, Institucija informavo M. R. ir O. V. B., kad Palangos miesto savivaldybės administracijos specialistai š. m. rugpjūčio 28 d. 10:30 val. atliks pastato - gydyklos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio adresu (duomenys neskelbtini), Palangoje, techninės priežiūros patikrinimą, bei įpareigojo apžiūros metu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kadastrinę bylą, pastato nuosavybės dokumentus ir kitus su pastatu, bei jo naudojimo priežiūra susijusius privalomuosius dokumentus (b. l. 8). Taigi, pranešime buvo aiškiai nurodyta, kad bus atliktas viso pastato techninės priežiūros patikrinimas, o ne vien tik pastato išorės apžiūra.

Statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo šio įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus (Statybos įstatymo 47 straipsnio 2 dalis). Statinių naudotojų pareigos nurodytos Statybos įstatymo 47 straipsnyje, ir jame, be kita ko, nurodoma, kad statinių naudotojas privalo leisti statinių naudojimo priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų pareigūnams, atliekantiems savo funkcijas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patekti į naudojamą statinį, butą ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti juos; pateikti šiems pareigūnams su statinio, buto ir kitų gyvenamųjų patalpų naudojimu ir jų technine priežiūra susijusius dokumentus (Statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Viešojo administravimo subjekto, atliekančio statinio naudojimo priežiūrą, teisės yra išdėstytos Statybos įstatymo 49 straipsnio 3-4 dalyse.  Statybos įstatymo 49 straipsnio 3 dalies 5 punktas viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą, suteikia teisę savo funkcijoms atlikti netrukdomai patekti į naudojamą statinį, išskyrus butus ir kitas gyvenamąsias patalpas, apžiūrėti jį, gauti su statinio naudojimu ir jo technine priežiūra susijusius dokumentus. Tikrintas pastatas-gydykla, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis adresu (duomenys neskelbtini), Palangoje, nėra gyvenamosios paskirties pastatas, jo paskirtis – gydymo. Tai, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 2010-05-24 rašte išaiškino, kad pastatas-gydykla, esantis (duomenys neskelbtini), Palangoje, prilygintinas gyvenamosios paskirties pastatui, nepaneigia VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėje esančios informacijos ir yra reikšmingas tik santykiuose su mokesčių administratoriumi. Atsižvelgiant į šį reglamentavimą, darytina išvada, kad Institucijos pareigūnai turėjo teisę netrukdomi patekti į naudojamą statinį ir jį apžiūrėti, o statinio naudotoja turėjo pareigą jiems netrukdyti patekti į šio statinio patalpas. O tai, kad M. R. subjektyviai aiškino savo pareigas, nešalina jos atsakomybės.

Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas pripažįsta įrodytu, kad M. R. kliudė Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnams, atliekantiems statinių naudojimo priežiūrą, patekti į naudojamą statinį (duomenys neskelbtini), Palanga, unikalus numeris (duomenys neskelbtini)(pastatas - gydykla), kuris yra įtrauktas į Kultūros paveldo objektų, kurių naudojimo priežiūra atliekama, sąrašą, todėl pažeidė Statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir 49 straipsnio 3 dalies 5 punktą, ir padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 505 straipsnio 1 dalyje, todėl jai skirtina nuobauda. 

M. R. atsakomybę lengvina tai, kad jis yra 65 metų sulaukęs asmuo (76 metai) (ANK 35 straipsnio 1 dalies 9 punktas), jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Skiriant nuobaudą pažeidėjui teismas vadovaujasi bendromis nuobaudų skyrimo taisyklėmis, numatytomis ANK 34 straipsnyje.

M. R., nors ir nepripažino, kad jos veikoje yra administracinio nusižengimo sudėtis, tačiau patį trukdymo faktą pripažino. Pažeidėja padarė vieną nusižengimą, duomenų apie ankstesnius baustumus nėra, yra garbaus amžiaus. Padarytas nusižengimas ypatingų pasekmių nesukėlė, patikrinimo aktas buvo surašytas. Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, kitų itin neigiamai charakterizuojančių duomenų nepateikta. Įvertinęs visus nurodytus duomenis, teismas konstatuoja, kad M. R. skirtina ANK 505 straipsnio 1 dalyje numatyta minimalaus dydžio bauda. 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 635 straipsnio 1 dalimi, 636 straipsniu, 644 straipsniu, 646 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi,

 

nutaria:

 

M. R. pripažinti padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalyje ir jai paskirti 80,00 Eur (aštuoniasdešimties eurų 00 ct) baudą.

Išaiškinti, kad paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1001, nurodant ROIK: 19106006000. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas skirti baudą vykdomas priverstine tvarka (ANK 676 straipsnio 1 dalis).

Nutarimas apeliaciniu skundu per dvidešimt kalendorinių dienų nuo teismo nutarimo kopijos išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Plungės apylinkės teismą.

 

 

 

Teisėja                                                                               Diana Vercinskė