Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2020-01-23][nuasmeninta nutartis byloje][eCIK-1-2020].docx
Bylos nr.: eCIK-1/2020
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2. SU PRIEVOLIŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1.2. Bylos dėl mainų
4. BYLOS, KYLANČIOS IŠ DAIKTINIŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
4.10. Kitos bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių

?

Civilinė byla Nr. CIK-1/2020

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-02455-2017-1

Procesinio sprendimo kategorija 3.3.4.2.10

(S)

 

 

img1 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2020 m. sausio 22 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Bublienės, Andžej Maciejevski ir Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens V. Š.-R. A. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovo F. Š. ieškinį atsakovams S. Š., M. V. ir J. V. dėl nuosavybės teisių pripažinimo, mainų sutarties panaikinimo ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo V. Š.-R. A.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

1.       Trečiojo asmens prašymas atnaujinti procesą grindžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 366 straipsnio 1 dalies 10 punktu, t. y. kai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyto asmens prašymą, pripažįsta, kad įstatymas ar kitas Seimo priimtas aktas, Respublikos Prezidento aktas ar Vyriausybės aktas (ar jų dalis), kurio (kurios) pagrindu priimtas asmens konstitucines teises ar laisves pažeidžiantis sprendimas, prieštarauja Konstitucijai.

2.       Konstitucinis Teismas 2019 m. kovo 1 d. nutarimu pripažino, kad Civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija; TAR, 2016-11-17, Nr. 26956), kurioje įtvirtinta bendra taisyklė, kad apeliacinį skundą civilinėje byloje privalo surašyti advokatas, prieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Nutarime konstatuota, kad CPK 306 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo neturintis fizinis asmuo ar tokį išsilavinimą įgijusio darbuotojo neturintis juridinis asmuo savo byloje pats negali surašyti apeliacinio skundo ir privalo kreiptis į advokatą bei už jo paslaugas mokėti savo lėšomis, yra nustatyta tokia teisės į kreiptis į apeliacinės instancijos teismą įgyvendinimo tvarka, pagal kurią teisė turėti advokatą yra paversta pareiga; tokiu teisiniu reguliavimu konstitucinė asmens teisė kreiptis į apeliacinės instancijos teismą, kad būtų patikrintas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, pagal Konstituciją, inter alia (be kita ko), jos 30 straipsnio 1 dalį, konstitucinį teisinės valstybės principą, esanti neatsiejama teisės kreiptis į teismą dalimi, yra neproporcingai apribota, o kai kuriais atvejais yra paneigiama pačios teisės esmė; tokiu teisiniu reguliavimu užkertamas kelias ištaisyti galimas pirmosios instancijos teismo klaidas, teisingai taikyti teisę ir įvykdyti teisingumą.

3.       Prašyme atnaujinti procesą nurodoma, kad nagrinėjant civilinę bylą buvo pažeista trečiojo asmens teisė į apeliaciją, nes, remiantis CPK 306 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 3 d. nutartimi trečiojo asmens apeliacinis skundas laikytas nepaduotu, nustačius, jog skundas pasirašytas ne advokato, o jį pasirašęs asmuo (pagal įgaliojimą veikiantis trečiojo asmens brolis ieškovas F. Š.) nepateikė aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2019 m. birželio 27 d. paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą atmesti ieškovo F. Š. ieškinį.

4.       Atsakovė S. Š. atsiliepimu į trečiojo asmens prašymą dėl proceso nurodo, kad trečiasis asmuo nepagrįstai termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti pradžią skaičiuoja nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 27 d. nutarties, kuria buvo atmestas ieškovo apeliacinis skundas, priėmimo momento; trečiojo asmens apeliacinio skundo priėmimo klausimas buvo galutinai išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartimi ir būtent nuo šio momento turi būti skaičiuojamas CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas, kuris šiuo atveju yra praleistas. Be to, Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriuo remiamasi prašyme atnaujinti procesą, priimtas ir paskelbtas 2019 m. kovo 1 d., taigi jau tada trečiasis asmuo turėjo suvokti, kad atsirado pagrindas galimai prašyti atnaujinti procesą. CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punktas įsigaliojo tik 2019 m. rugsėjo 1 d., taigi šios normos taikymas šiuo atveju reikštų įstatymo taikymą atgaline data. Atsakovė taip pat pažymi, kad prašymas yra nepagrįstas, nes apeliacinis procesas buvo nutrauktas ne dėl to, kad apeliacinis ar atskirasis skundas buvo surašytas ne advokato, o todėl, kad atskirąjį skundą padavė asmuo, neturintis teisės būti trečiojo asmens atstovu pagal pavedimą teisme (CPK 56 straipsnio 1 dalis). Atsakovė atkreipia dėmesį į tai, kad trečiasis asmuo ir jo vardu veikiantis F. Š. piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, siekdami kaip galima ilgiau užvilkinti teisminius procesus ir sudaryti galimybę F. Š. neteisėtai naudotis bylos ginčo dalyku esančiu gyvenamuoju namu.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

Dėl pagrindo atnaujinti procesą vadovaujantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punktu

 

5.       Proceso atnaujinimo institutas yra išimtinis būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Kasacinio teismo praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Kasacinis teismas, savo praktikoje pabrėždamas proceso atnaujinimo procedūros naudojimo ribotumą, kartu yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimas gali būti pagrįstas tais atvejais, kai siekiama išvengti esminių civilinio proceso teisės normų pažeidimų, galinčių lemti esmines materialiosios teisės taikymo klaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125-219/2017, 16 punktas).

6.       Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. gruodžio 10 d. nutartimi konstatuota, kad trečiojo asmens prašymas atnaujinti procesą atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus turinio ir formos reikalavimus, šis prašymas priimtas. Pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį teismas, nagrinėdamas priimtą prašymą atnaujinti procesą teismo posėdyje, sprendžia dėl prašymo pagrįstumo, t. y. patikrina, ar prašymas atnaujinti procesą paduotas nepažeidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino ir ar pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais pagrindais. Šioje prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadijoje sprendžiama, ar iš tiesų yra bent vienas iš įstatymo nustatytų pagrindų atnaujinti procesą byloje, tiriami su tuo susiję įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014; 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2014; kt.).

7.       Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas.

8.       Trečiasis asmuo savo prašymą grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punktu, t. y. kai Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyto asmens prašymą, pripažįsta, kad įstatymas ar kitas Seimo priimtas aktas, Respublikos Prezidento aktas ar Vyriausybės aktas (ar jų dalis), kurio (kurios) pagrindu priimtas asmens konstitucines teises ar laisves pažeidžiantis sprendimas, prieštarauja Konstitucijai. Taigi CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtinta blanketinė norma, nukreipianti į Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje, įsigaliojusioje 2019 m. rugsėjo 1 d., įtvirtintas individualaus konstitucinio skundo institutas – kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

9.       CPK 366 straipsnio 1 dalis buvo papildyta 10 punktu 2019 m. liepos 16 d. įstatymu Nr. XIII-2329 (įsigaliojo, kaip ir minėta Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalis, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.), siekiant užtikrinti realią asmens, pateikusio individualų konstitucinį skundą, teisių apsaugą tais atvejais, kai Konstitucinis Teismas priima nutarimą, kad teisės aktai, dėl kurių asmuo kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prieštarauja Konstitucijai. Taigi CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas taikytinas išimtinai tais atvejais, kai Konstitucinio Teismo nutarimas dėl akto neatitikties Konstitucijai priimamas išnagrinėjus būtent individualų konstitucinį skundą. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo proceso atnaujinimo pagrindu gali būti atnaujintas tik tos civilinės bylos, kurioje priimtas Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyto konkretaus subjekto – asmens, teikusio individualų konstitucinį skundą, – konstitucines teises ar laisves pažeidžiantis sprendimas, procesas.

10.       Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimas, kuriuo grindžiamas šioje byloje pateiktas trečiojo asmens prašymas atnaujinti procesą, priimtas dar iki individualaus konstitucinio skundo įteisinimo (iki 2019 m. rugsėjo 1 d.), ši konstitucinės justicijos byla buvo inicijuota Vilniaus miesto apylinkės teismo, taigi trečiojo asmens prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtinto proceso atnaujinimo pagrindo.

11.       Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis trečiojo asmens apeliacinį skundą laikyti nepaduotu buvo priimta 2018 m. spalio 3 d., įsiteisėjo 2019 m. sausio 10 d., Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus nutartį nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens atstovo F. Š. pasirašytą atskirąjį skundą. Šie teismų procesiniai sprendimai priimti iki Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimo, kuriuo remiamasi prašyme atnaujinti procesą, priėmimo.

12.       Pažymėtina, kad Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta bendra taisyklė, kad Konstitucinio Teismo sprendimų dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai galia nukreipiama į ateitį. Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį iki Konstitucinio Teismo sprendimo, kad atitinkamas teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, oficialaus paskelbimo preziumuojama, kad toks teisės aktas atitinka Konstituciją ir kad teisinės pasekmės (kaip antai pagal atitinkamą institucijos sprendimą, priimtą vadovaujantis šiuo teisės aktu, asmuo įgijo tam tikras teises ar atitinkamą teisinį statusą arba asmeniui atitinkamu institucijos sprendimu nebuvo suteikta tam tikrų teisių ar atitinkamo teisinio statuso), atsiradusios tokio teisės akto pagrindu, yra teisėtos (Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas).

13.       Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad trečiojo asmens prašymas atnaujinti bylos procesą yra nepagrįstas, bylos procesas neatnaujintinas (CPK 370 straipsnio 3 dalis).

14.       Atsiliepime į prašymą atnaujinti procesą išdėstyti argumentai, atsižvelgiant į pirmiau teisėjų kolegijos pateiktus išaiškinimus ir motyvus, neturi teisinės reikšmės bylos rezultatui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370 straipsnio 3 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Atmesti trečiojo asmens V. Š.-R. A. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovo F. Š. ieškinį atsakovams S. Š., M. V. ir J. V. dėl nuosavybės teisių pripažinimo, mainų sutarties panaikinimo ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo V. Š.-R. A.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                                                                                                                                Danguolė Bublienė 

 

                                                                                                                                                                Andžej Maciejevski

 

                                                                                                                                                                Vincas Verseckas

 


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CPK 366 str. Proceso atnaujinimo pagrindai