Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2A-2218-2013].doc
Bylos nr.: 2A-2218/2013
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos Respublikos finansų ministerija 288601650 atsakovas
"Nacionalinis mokymų centras" 302251545 Ieškovas
UAB,,Socialinis institutas'' 302497415 trečiasis asmuo
UAB,,Lietuvis'' 134867244 trečiasis asmuo
UAB,,Lietuvis''Atstovas advokatas Dainius Kenstavičius trečiojo asmens atstovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
2.1.1.3. dėl viešojo pirkimo-pardavimo

Civilinė byla Nr. 2A-2218/2013

Procesinio sprendimo kategorija: 69

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2013 m. spalio 18 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Nacionalinis mokymų centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 15 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-4247-104/2013 pagal ieškovo viešosios įstaigos „Nacionalinis mokymų centras“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Lietuvis“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Socialinis institutas“, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo,

 

n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

 

Ieškovas VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, tretiesiems asmenims UAB ,,Lietuvis“ irUAB ,,Socialinis institutas“, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, ir prašė: 1) panaikinti 2013 m. kovo 26 d. atsakovo sprendimą, kuriuo pripažinta, kad paslaugų teikėjas ūkio subjektų grupė UAB „Lietuvis“ ir UAB „Socialinis institutas“ pagrindė konkurso finansinio pasiūlymo neįprastai mažą kainą ir ūkio subjektų grupės UAB „Lietuvis“ ir UAB „Socialinis institutas“ finansinis pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 2) panaikinti 2013 m. kovo 26 d. atsakovo sprendimą dalyje, kurioje sudaryta pasiūlymų eilė ir pirmoje vietoje įrašyta paslaugų teikėjo ūkio subjektų grupė UAB „Lietuvis“ ir UAB „Socialinis institutas“, bei kuriuo nuspręsta paslaugų teikėjo ūkio subjekto grupės UAB „Lietuvis“ ir UAB „Socialinis institutas“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu ir sudaryti su laimėtoju viešojo pirkimo sutartį; 3) įpareigoti atsakovą atmesti ūkio subjektų grupės UAB „Lietuvis“ ir UAB „Socialinis institutas“ pasiūlymą; 4) įpareigoti atsakovą iš naujo sudaryti pasiūlymo eilę pirmoje vietoje įrašant VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“ bei VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu ir sudaryti su laimėtoju viešojo pirkimo sutartį; 5) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Nurodė, kad ūkio subjektų grupės UAB „Lietuvis“ ir UAB „Socialinis institutas“ (toliau – subjektų grupė) pateiktame finansiniame pasiūlyme nėra įvertintos realiai patiriamos specifinės išlaidos teikiant renginių organizavimo paslaugas, jos nėra įtrauktos į renginių organizavimo paslaugų teikimo fiksuotuosius įkainius. Pasisakydamas dėl A, B, C ir D lygio renginių organizavimo paslaugų įkainių, ieškovas nurodė, kad konkurso dalyvis ūkio subjektų grupė UAB „Lietuvis“ ir UAB „Socialinis institutas“ 2013 m. vasario 25 d. rašte Nr. 1 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ 1.4 lentelės 7 punkte „A, B, C ir D lygio renginių organizavimo paslaugų įkainiai“ nurodė nepagrįstus įkainius. Grįsdama simbolinę kainą ūkio subjektų grupė perkančiajai organizacijai nurodė, kad šias paslaugas atliks mėnesinį atlyginimą gaunantys darbuotojai, o numatomo pelno visiškai pakaks atlyginimams ir telekomunikacinėms išlaidoms padengti. Iš šio paaiškinimo darytina išvada, kad ūkio subjektų grupė, teikdama finansinį pasiūlymą dėl „A, B, C ir D lygio renginių organizavimo paslaugų“ įkainių pati numato, kad dėl šių paslaugų teikimo įmonė patirs išlaidų atlyginimams ir telekomunikacijai, tačiau į įkainius šių išlaidų netraukia, todėl pasiūlymas neatitinka konkurso pirkimo dokumentuose nustatytų imperatyvių reikalavimų – konkurso sąlygų 32 punkto, techninės specifikacijos 18 punkto, konkurso sąlygų 3 priedo nuostatų. Pagal techninės specifikacijos 11.5 punktą, paslaugų teikėjas atsako už žalą, padarytą keleivio gyvybei ar sveikatai kelionės metu, jeigu nėra įrodymų, kad žala atsirado dėl paties keleivio kaltės, tačiau, tokių išlaidų tretieji asmenys nenurodė ir jų neįtraukė, o atsakovas šių aplinkybių neišsiaiškino. Ieškovas taip pat atkreipė dėmesį, kad pagal techninės specifikacijos 5 punktą, tik apie 20 proc. perkančiosios organizacijos renginių vyktų ne Vilniaus mieste, o tai reiškia, jog 80 proc. renginių vyktų Vilniuje. Tretieji asmenys yra įmonės, veikiančios Kaune, todėl akivaizdu, kad transporto išlaidos šioms įmonėms bus žymiai didesnės, tačiau konkurso dalyvis skaičiuodamas įkainius jų neįvertino, o atsakovas tinkamai neįsitikino neįprastai mažos kainos pagrįstumu. Ieškovo nuomone, ūkio subjektų grupės kainodaros strategija neatitinka viešojo pirkimo tikslų ir VPĮ 3 straipsnio 2 dalies principų, kadangi techninės specifikacijos 5 punkte numatyta, jog perkančioji organizacija sutarties galiojimo laikotarpiu (24 mėnesiai su galimybe pratęsti iki 12 mėnesių) preliminariai planuoja organizuoti apie 50–70 A ir B lygių, 50–100 C lygio, 30–50 D lygio, 800–1000 E lygio renginių Lietuvos Respublikos teritorijoje (iš jų maždaug 20 proc. sudaro renginiai ne Vilniaus mieste), tačiau konkurso dalyvis skaičiuodamas pelną, apskritai ignoravo C, D, E lygio renginius. Pagal techninės specifikacijos 3.5 punktą, E lygio renginiai – renginių aptarnavimas, kai suteikiamos tik konkrečios paslaugos. Akivaizdu, jog grindžiant neįprastai mažą ūkio subjektų grupės kainą visiškai neatsižvelgta į atvejus, kad perkančioji organizacija gali užsakyti didelius kiekius nuostolingų atskirų paslaugų 800-1000 E lygio renginių kiekiui. Be to, techninėje specifikacijoje nėra nurodyta, jog vyks 25 A ir 25 B lygio renginiai (nurodyta 50-70 A ir B lygio, 5 p.), apskritai nenurodyta, kokia šių renginių trukmė (4 ar 8 val.). Nėra jokių garantijų, kad šiuose renginiuose dalyvaus iki 50 žmonių, t. y. skaičiuojant pelną nesivadovauta minimaliu iki 30 žmonių kiekiu. Taigi konkurso dalyvio pateikti skaičiavimai dėl gaunamo pelno yra nepagrįsti ir neatitinka techninės specifikacijos preliminarių reikalavimų, o atsakovas tinkamai neatliko pareigos įsitikinti neįprastai mažos kainos pagrįstumu. Atmesdamas pretenziją atsakovas šiuos faktus ir pateiktus motyvus ignoravo. Ieškovas taip pat nurodė, kad UAB „Lietuvis“ 2013 m. kovo 25 d. rašte skaičiuodamas pelną vertina tik renginio vietos, kavos pertraukėlių, apgyvendinimo, vertimo, dalomosios medžiagos, sinchroninio vertimo įrangą su priedais paslaugas, tačiau pateiktoje lentelėje visiškai ignoruojamas kitos su renginių organizavimu teikiamos paslaugos, taip pat ir priedo Nr. 37 lentelėje nurodytos „A, B, C ir D lygio renginių organizavimo paslaugos“, kur konkurso dalyvis nurodė simbolinius įkainius. Tai reiškia, kad skaičiuojant gaunamą pelną nėra įtraukiami akivaizdūs nuostoliai ir gauti skaičiai neatitinka realios situacijos. Be to, UAB „Lietuvis“ skaičiuodamas pelną nurodo patiriamas išlaidas dėl įvardintų paslaugų (renginio vietos, kavos pertraukėlių, apgyvendinimo, vertimo, dalomosios medžiagos, sinchroninio vertimo įrangą su priedais paslaugų), tačiau nenurodo, kas į nurodytas išlaidas įeina bei nepateikė išlaidų pagrindimo, informacijos, dokumentų. Ieškovo įsitikinimu, apskaičiuojant pelną yra neįtrauktos kitos išlaidos, t. y. darbuotojų darbo užmokestis, biuro sąnaudos, administracinės išlaidos, transporto, kuro išlaidos ir kt., iš ko darytina išvada, kad numatomas gauti pelnas apskaičiuotas nepagrįstai. Tuo neįsitikino atsakovas, taip netinkamai vykdydamas VPĮ 40 straipsnyje numatytas pareigas. Nors pagal ūkio subjektų grupės paskaičiavimus pelningos paslaugos padengs atsiradusias išlaidas kitose sutarties dalyse, tačiau jokių paskaičiavimų nepateikia, o atsakovas jų nereikalavo. Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant pelną jis skirstomas ne proporcingai visoms paslaugoms, o didžiausias pelnas numatomas gauti vien iš renginio vietos parinkimo ir nuomos paslaugų, t. y. 67,5 proc. (iš 100 000 Lt nurodyto apskaičiuoto preliminaraus pelno 67 500 Lt numatoma gauti iš šios paslaugos teikimo). Tačiau pažymėtina, kad pagal viešojo pirkimo techninės specifikacijos 8 punktą, perkančiajai organizacijai reikalingos renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos, atsižvelgiant į konkretų renginį, gali apimti renginiui vykti reikalingos vietos parinkimą ir nuomą ir kt. paslaugas. Tai reiškia, jog perkančioji organizacija užsakydama paslaugas konkrečiam renginiui neprivalo užsakyti visų paslaugų iš tiekėjo, tame tarpe ir renginio vietos parinkimo ir nuomos paslaugų teikimo. Techninėje specifikacijoje (3 p.) nustatyta, kad organizuojant A, B, C, D ir E lygio renginius ne visada perkančiajai organizacijai gali prireikti būtent renginio vietos parinkimo ir nuomos ar kt. paslaugų konkrečiam renginiui. Renginio vietą perkančioji organizacija gali suteikti ir pati. Akivaizdu, kad nesant jokių garantijų dėl renginio vietos parinkimo ir nuomos paslaugų užsakymo, pateiktas pelno apskaičiavimas yra nepagrįstas, deklaratyvus ir negali pagrįsti neįprastai mažos kainos. Ieškovo įsitikinimu, ūkio subjektų grupė nepagrindė jos pasiūlyme nurodytos spalvotos renginio dalomosios (popierinės) medžiagos, nespalvotos renginio dalomosios (popierinės) medžiagos 1 A4 formato lapo įkainių – 0,02 Lt. Nuo ieškovo pateikto įkainio, šis įkainis skiriasi 45 kartus spalvotam ir 15 kartų nespalvotam spausdinimui. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2013 m. vasario 25 d. rašte tiekėjas, apskaičiuodamas įkainį, nurodo, kad spalvoto tonerio kaina yra 200 Lt/vnt., tačiau pagal UAB „Servea“ pateiktą informaciją, UAB „Lietuvis“ perka spalvotas kasetes už 250 Lt su PVM. Taigi, ūkio subjektų grupė skaičiavo spalvotos renginio dalomosios (popierinės) medžiagos kainą netinkamai ir nesąžiningai ir nurodė neteisingą įkainį, taip sumažindama bendrą pasiūlymo kainą. Ieškovo įsitikinimu, tokios žemos kainos nespalvoto spausdinimo ir kopijavimo renginio vietoje konkurso dalyvis nepagrindė ir dėl 2.3.3 punkte išdėstytų motyvų, ir dėl to, kad spausdinimas ir kopijavimas renginio vietoje reikalauja papildomų išlaidų – tuo atveju, jeigu tiekėjas naudos savo spausdintuvą, jis turės jį transportuoti, bus patiriamos išlaidos jo priežiūrai naudojimo metu. Tad tokio įkainio konkurso dalyvis nepagrindė, neįtraukdamas visų išlaidų, kas prieštarauja viešojo pirkimo dokumentams (Pirkimo sąlygų 32 p., Techninės specifikacijos 18 p., Sąlygų 3 Priedo (B dalies, Kainos)). Ieškovo įsitikinimu, ūkio subjektų grupė tinkamai nepagrindė renginiui reikalingos dalomosios medžiagos CD/DVD laikmenoje įkainio. Savo konkurso pasiūlyme ją nurodė 0,30 Lt/1 vnt. Nuo ieškovo siūlomos kainos įkainis skiriasi 11,66 kartų (ieškovo siūloma kaina 3,5 Lt/1 vnt.) Tačiau UAB „Biuro pasaulis“ 2013 m. kovo 8 d. rašte yra nurodyta, jog pasiūlyme UAB „Lietuvis“ už tokią kainą nurodytos tuo metu išpardavimų grupėje buvusios ACME firmos CD/DVD laikmenos (priedas Nr. 19). Taigi, reali CD/DVD laikmenos kaina, nesant jai išpardavimų grupėje tuo metu, kai bus teikiamos paslaugos, yra didesnė. Ūkio subjektų grupės nurodytas renginio dalyvio pastatomai identifikacinei kortelei (2 variantas), popierinė plastikiniame dėkle įkainis 0,05 Lt/vnt. yra nepagrįstas, kadangi nėra pateiktų jokių duomenų, kad tokias korteles konkurso dalyvis turi. UAB „Lietuvis“ dalyvauja Konkurse jungtine veikla su UAB „Socialinis institutas“, kuri yra neįgaliųjų socialinė įmonė. Atsakovas 2013 m. balandžio 8 d. rašte 2.6.2 punkte nurodo, kad tai, jog UAB „Socialinis institutas“ gauna valstybės pagalbą (darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją), leidžia sumažinti pasiūlyme nurodytų paslaugų įkainius. Tačiau atsakovas neišsiaiškino, kiek realiai neįgaliųjų darbuotojų dirba UAB „Socialinis institutas“, kokias valstybės lengvatas jie gauna.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 15 d. sprendimu ieškinį atmetė.

Teismas pažymėjo, kad atsakovas nustatė neįprastai mažą kainą ir pareikalavo, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą. Dalyviui pateikus neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymus, perkančioji organizacija visus įrodymus įvertino ir padarė išvadą, kad paslaugų teikėjas ūkio subjektų grupė UAB „Lietuvis“ ir UAB „Socialinis institutas“ pagrindė konkurso finansinio pasiūlymo neįprastai mažą kainą ir ūkio subjektų grupės pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Teismas byloje esančių įrodymų pagrindu konstatavo, kad perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pateiktus paaiškinimus ir įrodymus, atsižvelgė į VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje nurodytus ir kitus, jos manymu, svarbius aspektus kainos pagrįstumui įvertinti ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių paslaugų ir darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ nustatyta tvarka nustatė, kad 2013 m. vasario 25 d. rašte Nr. 1 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ ūkio subjektų grupė pateikė konkurso finansinio pasiūlymo kainos išskaidymą, kuriame nurodytos detalios kainos sudedamosios dalys ir nurodytų išskaidytų kainų pagrindimus/paaiškinimus. Be to, teismas atsižvelgė, kad 2013 m. kovo 8 d. rašte Nr. 19 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ ūkio subjektų grupė pateikė informaciją apie paslaugų teikėjo turimą biuro techniką ir paskaičiavimus dėl spalvotos ir nespalvotos dalomosios medžiagos vieno A4 formato lapo savikainos, pakartotinai pažymėjo, kad nesiekia gauti pelno iš spausdinimo paslaugos ir planuoja spausdinti dalomąją medžiagą už savikainą, o rašto 3 punkte nurodo darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų aprašymą, t. y. pateikia informaciją apie darbuotojams mokamą mėnesinį darbo užmokestį, sumokamų socialinio draudimo įmokų dydį, nurodo darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinės kompensacijos dydį procentais, paslaugų teikėjo per mėnesį patiriamų išlaidų dydį litais, taip pat nurodo, kad paslaugų teikėjo išlaidos bus dengiamos iš įvairių projektų dalių gaunamo pelno, t. y. renginių organizavimo paslaugas tiesiogiai atsakingi pasiūlyme nurodyti specialistai bei projekto vadovas dirba su įvairiais projektais ir jų dalimis, iš kurių gaunamo pelno yra dengiamos darbdavio išlaidos mėnesiniams atlyginimams mokėti. Taip pat atsižvelgė į ūkio subjektų grupės 2013 m. kovo 25 d. raštą Nr. 21 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“, kuriame paaiškinta, kad ūkio subjektų grupė pasirinko tokią kainodaros strategiją, kad skaičiuodamas pasiūlymo kainą, norimą gauti pelną paskirstė renginio vietos nuomos, kavos pertraukėlių tiekimo, apgyvendinimo ir vertimo paslaugoms ir pateikia minėtų paslaugų teikimo metu planuojamo pelno paskaičiavimus, kurie pagrindžiami pridedamais viešbučių pasiūlymais dėl apgyvendinimo ir kavos pertraukų organizavimo paslaugų. Teismas sutiko su atsakovo paaiškinimais, kad konkurso sąlygų 32 punkte nustatyta, kad pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 3 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkurso sąlygų 2 ir 3 priede nurodytą kiekį ir apimtis, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, o konkurso sąlygų 33 punkte - kad pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Konkurso sąlygų 3 priede „B dalis. Kainos“ nurodyta, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, todėl darytina išvada, kad vadovaujantis konkurso sąlygų 32, 33 punktais ir konkurso sąlygų 3 priedu „B dalis. Kainos“, paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad į pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos galimos (patalpų nuomos, telekomunikacines, biuro įrangos (spausdintuvų ir kompiuterių) amortizacinės, baldų paieškos ir jų transportavimo, kuro sąnaudų, transporto priemonių nuomos, lizingo, keleivių ir transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo, transporto amortizacines, ir kitos) išlaidos ir visi mokesčiai. Pagrindinis nurodytos sąlygos tikslas yra tas, kad tiekėjas įvykdytų visas nurodytas pareigas be viešojo pirkimo sutarties kainos papildomo keitimo, o ne tai, jog jis būtinai patirtų šių išlaidų. Priešingu atveju perkančioj i organizacija nepagrįstai kištųsi į tiekėjų ekonominės veiklos laisvę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2016/2010). Teismo nuomone, pasisakydamas dėl ūkio subjektų grupės kainodaros strategijos, atsakovas teisingai nurodė, jog kiekvienas tiekėjas gali naudoti ir taikyti individualią kainodaros sistemą, pagal kurią skaičiuoja siūlomų prekių, paslaugų ir darbų kainą, todėl negalima lyginti ir vertinti skirtingų tiekėjų siūlomas kainas pagal atskiras kainos sudedamąsias dalis. Ieškovas nepagrįstai mažais pasiūlymo įkainiais laikydamas tik tam tikras kainos sudėtines dalis, netinkamai taiko neįprastai mažos kainos institutą, nes vertina tik tam tikrą paslaugų kainos sudėtinę dalį, kurios pateikimas ir apskaičiavimas gali skirtis nuo ieškovo ar kitų konkurso dalyvių pasiūlymuose nurodytos tos pačios sudėtinės dalies kainos. Ūkio subjektų grupės konkurso finansinio pasiūlymo 7 lentelėje „A, B, C ir D lygio renginių organizavimo paslaugų įkainiai“ nurodytos kainos sudėtinės dalys yra tik neįprastai mažos kainos sudėtinė dalis, tačiau jokiu būdu ne neįprastai maža kaina kaip ji suprantama VPĮ 40 straipsnio 1 dalies prasme. Teismas sprendė, kad iš ūkio subjektų grupės 2013 m. kovo 25 d. rašto Nr. 21 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ matyti, kad jie yra pasirašę ir kitų sutarčių, kurias sėkmingai įgyvendina ir gauna pelną, todėl visos bendros įmonės patiriamos išlaidos (komunikacinės, atlyginimai ir kt.) yra apmokamos iš bendrai gaunamo pelno, neišskiriant kiekvieno projekto/sutarties pelningumo. Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygų 18.8 punkte buvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams, kad vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 1 000 000 Lt. Konkurso komisija, vertindama ūkio subjektų grupės kvalifikacijos atitiktį nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, iš pateiktų dokumentų nustatė, kad paslaugų teikėjas ūkio subjektų grupė atitinka ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, o visos ieškovo ieškinyje nurodytos patiriamos biuro sąnaudos, t. y. patalpų nuomos, telekomunikacines, biuro įrangos amortizacinės išlaidas, kuro sąnaudų išlaidas, transporto priemonių nuomos, lizingo, keleivių ir transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo, transporto amortizacines, ir kitos išlaidos, yra einamosios išlaidos ir 3 paskutinių metų pelno (nuostolių) ataskaitose nurodytų vidutinių metinių visos veiklos pajamų teigiama reikšmė patvirtina tiekėjo finansinį pajėgumą įvykdyti sutartį. Teismo nuomone, dėl to, ar neįprastai mažos kainos pagrindimas yra tinkamas, išsprendė perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius pirkimo aplinkybes objektyvius kriterijus ir pagrįstai konstatavo, kad komisija įsitikino ūkio subjektų pasiūlymo kainos pagrįstumu. 

 

III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

 

Apeliaciniu skundu ieškovas VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

 1. Sprendimas yra nemotyvuotas (CPK 270 str. 4 d.). Teismas ignoravo ieškovo pateikiamus argumentus ir motyvus dėl viešojo pirkimo sprendimų neteisėtumo bei dėl jų nepasisakė.
 2. Teismas visiškai nevertino ieškovo pateikiamų motyvų dėl A, B, C ir D lygio renginių organizavimo paslaugų įkainių nepagrįstumo ir prieštaravimo konkurso sąlygoms, o vien formaliai pakartojo atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytus deklaratyvius atsikirtimus.
 3. Ieškovo pateikti motyvai ir argumentai patvirtina, jog į atskirus įkainius nebuvo įtrauktos išlaidos, susijusios su konkrečių paslaugų teikimu, tačiau nei vieno iš šių argumentų ir motyvų teismas neanalizavo ir dėl jų nepasisakė.
 4. Teismas netinkamai taikė kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-216/2010), kadangi šioje nutartyje teisėjų kolegija pasisakė, kad šis punktas neturi būti suprantamas taip, kad tiekėjai bet kokiu atveju privalo į kainą įtraukti tokias išlaidas, kurių vykdant viešojo pirkimo sutartį dėl savo veiklos specifikos nepatirs ar kurias jau yra patyrę. Šiuo atveju nei atsakovas, nei trečiasis asmuo neginčija, kad ieškovo nurodytų išlaidų dėl A, B, C ir D lygio renginių organizavimo paslaugų, ūkio subjektų grupė nepatirs ar jau yra patyrusi, o tvirtina, kad tokios išlaidos yra įtrauktos į pasiūlymą.
 5. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pasiūlyti įkainiai neatitinka rinkos įkainių, žymiai skiriasi nuo kitų konkurse pasiūlytų. Atkreiptinas dėmesys, jog teismų praktikoje vertinta, jog vien 1 Lt kaina, tuo atveju byloje dėl kavos pertraukėlės, yra nepatikimas kainos pagrindimas ir nerealus dėl produktų kainos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-07-16 nutartis c. b. Nr. 2A-1914/2012).
 6. Atsakovas ir trečiasis asmuo neatsikirto, o teismas nepasisakė į ieškinio argumentus ar į renginių organizavimo paslaugų įkainius yra įtrauktos su šių paslaugų teikimu susijusios išlaidos, pvz., kad pati ūkio subjektų grupė numatė, jog teikiant šias paslaugas patirs išlaidų atlyginimams ir telekomunikacijai, tačiau į įkainius šių išlaidų netraukė.
 7. Atsakovas prašė trečiojo asmens pateikti konkrečius matematinius renginių organizavimo paslaugų įkainių apskaičiavimus. Paslaugų teikėjui nurodžius, kad nesiekia gauti pelno iš šių paslaugų ir planuoja paslaugas teikti už savikainą, prašyta pateikti paslaugų savikainos matematinį apskaičiavimą. Taip pat prašyta nurodyti pelno paskaičiavimą bei paslaugų teikėjo turimų sutarčių (projektų) ar jų dalių, kuriose būtų nurodytos paslaugų teikėjo turimų sutarčių vertės, sutarčių (projektų) galiojimo laikotarpis, įrodantis, kad per artimiausius 1 metus paslaugų teikėjas turės sutarčių (projektų) iš kurių pelno galės būti dengiamo paslaugų teikėjo galimai atsirandantys nuostoliai vykdant konkurso sutartį. Prašyta pateikti nedeklaratyvius, o tokius paaiškinimus, kurie būtų pagrįsti matematiniais skaičiavimais ar kitais dokumentais, įrodančiais paslaugų teikėjo nurodytų įkainių pagrįstumą, tačiau ūkio subjektų grupė 2013 m. kovo 25 d. raštu nepateikė jokių įkainių ar jų savikainos matematinių skaičiavimų, nebuvo pateikti įrodymai dėl sutarčių (projektų), kad per artimiausius 1 metus paslaugų tiekėjas turės sutarčių (projektų) iš kurių pelno galės būti dengiami paslaugų teikėjo atsirandantys nuostoliai vykdant konkurso sutartį (pateikta sutartis tarp UAB „Lietuvis“ ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos galioja tik iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.).
 8. Sprendime nėra nei vieno motyvo dėl ūkio subjekto grupės kainodaros strategijos teisėtumo/neteisėtumo. Ieškovas ieškinio 2.2.2 punkte, dubliko 3 dalies 3.2 punkte pateikė argumentus, dėl ko UAB „Lietuvis“ naudojama kainodaros strategija yra prieštaraujanti konkurso sąlygoms, dėl ko yra neteisėta bei nesąžininga. Apeliantas prašo apeliacinės instancijos teismo pasisakyti visais ieškinyje ir dublike nurodytais motyvais ir argumentais.
 9. Viešuosiuose pirkimuose turėtų būti taikomas turinio viršenybės prieš formą principas, o tai reiškia, kad atsakovas priimdamas sprendimą, jog neįprastai maža kaina yra pagrįsta arba nepagrįsta, turi ištirti ir įvertinti pateiktų paaiškinimų ir įrodymų turinį, o ne kaip šiuo atveju priimti bet kokius įrodymus ir paaiškinimus ir daryti išvadą, jog jie yra pagrįsti. Ūkio subjektų grupė nepagrindė, kad iš 2013 m. kovo 8 d. sutarties, kurią pateikė atsakovui, su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM yra gaunamas 30 proc. pelnas, kurį įvardijo 2013 m. kovo 25 d. rašte. Vien sutarties teksto pateikimas atsakovui nepagrindžia jos pelningumo.
 10. Ūkio subjektų grupė 2013 m. vasario 25 d. rašte nurodė renginį aptarnaujančio personalo paslaugų įkainį - 6,25 Lt/val. (minimalus valandinis atlygis - 6,06 Lt). Toks įkainis yra neadekvatus teikiamos paslaugoms. Renginį aptarnaujančio personalų paslaugos atsižvelgiantį jų pobūdį negalės būti suteikiamos UAB „Socialinis institutas“ darbuotojų - neįgaliųjų. Be to, 2013 m. kovo 25 d. rašte UAB „Lietuvis“ nurodė, kad jų darbuotojų darbo užmokestis apytikriai svyruoja nuo 1 000 Lt iki 3 500 Lt už mėnesį, o 1 val. darbo užmokesčio vidurkis - 10 Lt.
 11. Ūkio subjektų grupės nurodytos spalvotos renginio dalomosios (popierinės) medžiagos, nespalvotos renginio dalomosios (popierinės) medžiagos įkainis (0,02 Lt) yra neteisingai bei nesąžiningai apskaičiuotas, vadovaujantis hipotetiniais, deklaratyviais, o ne garantiniais, oficialiais duomenimis. Grįsdamas šią kainą tik deklaratyviai nurodė, kad skaičiuodamas pasiūlymą nurodė tą patį įkainį kaip ir A4 formato lapo kainos nespalvotos renginio dalomosios (popierinės) medžiagos spausdinimui, tačiau išsamesnių dokumentų ir informacijos nepateikė, o tai prieštarauja viešojo pirkimo dokumentams (pirkimo sąlygų 32 p., techninės specifikacijos 18 p., sąlygų 3 Priedo (B dalies, Kainos)).
 12. Ūkio subjektų grupė tinkamai nepagrindė renginiui reikalingos dalomosios medžiagos CD/DVD laikmenoje įkainio. Savo konkurso pasiūlyme ją nurodė 0,30 Lt/vnt. Tačiau UAB „Biuro pasaulis“ 2013 m. kovo 8 d. rašte yra nurodyta, jog pasiūlyme UAB „Lietuvis“ už tokią kainą nurodytos tuo metu išpardavimų grupėje buvusios ACME firmos CD/DVD laikmenos. Taigi reali CD/DVD laikmenos kaina, nesant jai išpardavimų grupėje tuo metu, kai bus teikiamos paslaugos, yra didesnė. Atsakovas taip pat neišsiaiškino, ar šios siūlomos CD/DVD laikmenos, esančios išpardavimo grupėje, atitiks keliamus kokybės reikalavimus ir bus tinkamos paslaugų teikimui.
 13. Ūkio subjektų grupė nurodytas renginio dalyvio pastatomai identifikacinei kortelei (2 variantas), popierinė plastikiniame dėkle įkainis 0,05 Lt/vnt. yra nepagrįstas, kadangi nėra pateiktų jokių duomenų, kad tokias korteles konkurso dalyvis turi. Be to, esant didesniam šių kortelių poreikiui, įkainis žymiai skirtųsi nuo pateikto įkainio.

 

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija prašo šio skundo netenkinti. Atsiliepimui pagrįsti nurodo šiuos argumentus:

 1. Pasiūlymų palyginimas vertinant išimtinai kainos sudėtinių dalių, t. y. kelių finansinio pasiūlymo B dalies eilučių skirtumus, yra objektyviai neįmanomas, todėl ieškovo atliekamas trečiojo asmens pasiūlymo kainos įvertinimas taikant subjektyvius ieškovo kainodaros principus nėra ir negali būti pagrindas konstatuoti trečiojo asmens pasiūlymo kainos nepagrįstumą, nerealumą ar neatitikimą tikrovei.
 2. Teismų praktikoje yra nurodyta, kad tokia punkto formuluotė, kurioje nurodyta, kad į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reiškia ne tik tai, kad į paslaugos kainą įtrauktinos visos išlaidos, bet ir tai, kad sutarties kaina dėl jokių tiesioginių ar netiesioginių papildomų sąnaudų negalės būti didinama. Šis konkurso sąlygų punktas neturi būti suprantamas taip, kad tiekėjai bet kokiu atveju privalo į kainą įtraukti tokias išlaidas, kurių vykdant viešojo pirkimo sutartį dėl savo veiklos specifikos ar kitų priežasčių nepatirs ar kurias jau yra patyrę. Pagrindinis nurodytos sąlygos tikslas yra tas, kad tiekėjas įvykdytų visas nurodytas pareigas be viešojo pirkimo sutarties kainos papildomo keitimo, o ne tai, jog jis būtinai patirtų šių išlaidų. Priešingu atveju perkančioji organizacija nepagrįstai kištųsi į tiekėjų ekonominės veiklos laisvę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2016/2010). Būtent konkurso sąlygų 32 ir 33 punktų, techninės specifikacijos 18 punkto tikslas - paslaugų tiekėjams nurodyti, kad jokios papildomos išlaidos susijusios su paslaugų teikimu ir nenurodytos kaip faktinės išlaidos negalės būti apmokamos sutarties vykdymo metu.
 3. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-2047/2012 yra nurodęs, kad ieškovui manant, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra nepagrįsta, būtent jis turi tai pagrįsti ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Nagrinėjamu atveju konkurso komisija įsitikino trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrįstumu ir atsižvelgdama į tai mano, kad apeliantas, teigdamas, jog trečiasis asmuo pasiūlyme pateikia nepagrįstus įkainius, turėjo pats nurodyti pagrįstus argumentus, o ne pateikti tik bendro pobūdžio teiginius apie tariamą trečiojo asmens pasiūlyme pateiktos kainos nepagrįstumą ar nesugebėjimą įvykdyti sutartį už pasiūlytą kainą.
 4. Nagrinėjamu atveju neįprastai maža pasiūlymo kaina buvo grindžiama trečiojo asmens pasirinktais kainos pagrindimo būdais juos derinant su atsakovo prašymais detalizuoti ir pagrįsti atskiras finansinio pasiūlymo B dalies kainas. Atsakovui buvo pateikti paaiškinimai dėl darbo užmokesčio ir veiklos sąnaudų (trečiojo asmens 2013 m. vasario 25 d. ir 2013 m. kovo 8 d. raštai), komerciniai pasiūlymai (UAB „Konferenta“ 2012 m. gruodžio 17 d. pasiūlymas dėl biuro technikos nuomos, UAB „Biuro pasaulis“ 2012 m. gruodžio 14 d. pasiūlymas dėl dalies biuro prekių teikimo, UAB „Okas Language Solutions“ 2012 m. gruodžio 7 d. pasiūlymas dėl vertimo paslaugų teikimo), panašių sutarčių įgyvendinimo patirtį ir kainas įrodantys dokumentai, kainų apskaičiavimo metodikos ir kt. Konkretūs trečiojo asmens finansinio pasiūlymo eilučių kainos detalizavimo ir pagrindimo šaltiniai yra detaliai išdėstyti atsakovo 2013 m. gegužės 21 d. atsiliepime į ieškinį, todėl nekartojami.

 

Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Lietuvis“ prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad:

 1. Teismai yra ne kartą pažymėję, kad teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų konstatuoti, koks neįprastai mažos kainos pagrindimas yra pakankamas ar nepakankamas, taip pat nenustato, kokius konkrečius veiksmus (be savo pačios vertinimo) papildomai privalėtų atlikti perkančioji organizacija tiekėjo pateikto pagrindimo pagrįstumui patikrinti (pvz., skirti ekspertizę), kiek detaliai turi būti tikrinami neįprastai mažos kainos pagrindimo skaičiuotės atskiri elementai ir jų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Taigi perkančioji organizaciją tam tikra prasme pati prisiima laimėtojo pateikto pasiūlymo įgyvendinimo riziką.
 2. Sistemiškai vertinant pateiktą apeliacinį skundą tampa nebeaišku, ką netinkamai padarė trečiasis asmuo - ar kad nurodė nepagrįstai mažas, ar nepagrįstai dideles kainos dalis. Šiuo aspektu pažymėtina, kad ieškovas trečiojo asmens pasiūlyme nurodytas kainas lygina su savo paties nurodytomis kainomis ir preziumuoja, kad būtent ieškovo pasiūlyme nurodytos kainos yra teisingos. Tačiau ieškovas visiškai neįvertina aplinkybės, kad skirtingi tiekėjai taiko skirtingą paslaugų kainodarą bei atitinkamų paslaugų savikainą apskaičiuoja skirtingų išlaidų pagrindu. Aplinkybė, kad trečiojo asmens pasiūlyme dalis nurodytų kainos dalių yra mažesnės, kita dalis - didesnės, o likusi dalis - panašaus dydžio, tik patvirtina, kad ieškovas ir trečiasis asmuo skirtingais metodais apskaičiuoja atskirų paslaugų savikainą, tačiau tai nereiškia, kad tokie metodai yra neteisingi ar netinkami.

 

Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme apeliantas VšĮ ,,Nacionalinis mokymų centras“ pateikė prašymą dėl papildomų dokumentų prijungimo bei Viešųjų pirkimų tarnybos įtraukimo į bylą išvadą teikiančios institucijos statusu. Nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, jog tiekėjas, rengdamas pasiūlymą pirkimui, privalėjo į paslaugų įkainį įtraukti su ta paslauga susijusias išlaidas, o jei tokių išlaidų tiekėjas neįtraukė, jo pasiūlymas turėtų būti laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Taip pat nurodė, kad tiekėjas, pasirinkęs tam tikrą kainodaros strategiją, turi prisiimti dėl jos kylančią riziką ir gebėti laimėjimo atveju pasiūlytomis sąlygomis vykdyti pirkimo sutartį. Apelianto nuomone, iš apeliacinės instancijos teismui pateikto Viešųjų pirkimų tarnybos rašto taip pat matyti, kad perkančioji organizacija netinkamai įvertino trečiųjų asmenų pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimą, leisdama šiam tiekėjui dalyvauti tolimesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Apeliantas pažymėjo, kad dėl tam tikrų klausimų Viešųjų pirkimų tarnyba neturėjo galimybės pateikti vienareikšmiškos išvados, nes nepakako duomenų apie viešąjį pirkimą, todėl tikslinga ją įtraukti į bylą išvadą teikiančios institucijos statusu, pavedant jai pateikti aiškius atsakymus į apelianto užduotus klausimus.

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

 

Apeliacinis skundas netenkintinas.

Byloje nustatyta, kad ieškovas dalyvavo atsakovo paskelbtame 2012 m. gruodžio 4 d. viešame pirkime „Renginių organizavimo paslaugų pirkimas“ dėl socialinės kultūrinės programos organizavimo, renginių dalyvių maitinimo, renginių vietos dekoravimo, transporto organizavimo, reklaminių priemonių organizavimo, renginių dalyvių išankstinės registracijos internetu organizavimo, renginio svetainės sukūrimo paslaugų pirkimo. Atsakovo supaprastinto atvirojo konkurso sąlygų X dalyje (Pasiūlymų vertinimas) 66 punkte nustatyta, kad pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, 69 punktas nustato, kad ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų balus. Atsakovo 2013 m. kovo 26 d. sprendimu pripažinta, kad paslaugų teikėjo ūkio subjektų grupė UAB „Lietuvis“ ir UAB „Socialinis institutas“ pasiūlymas pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus įvertintas 92,20 balų, pripažintas laimėjusiu. Ieškovo pasiūlymas įvertintas 78,60 balų, ieškovas įtrauktas į pasiūlymų eilę antru.

Kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, byloje iškilo neįprastai mažos kainos klausimas.

Perkančioji organizacija, įvertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir nustačiusi, kad juose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodomų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs nuoseklią neįprastai mažą pasiūlymo kainą ir jos pagrindimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012). Teismo konstatuota, kad reikalavimas pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą užtikrina rungtyniškumo principo įgyvendinimą, nes, prieš nuspręsdama sudaryti pirkimo sutartį, perkančioji organizacija įpareigojama ne tik raštu paprašyti pateikti kainos pagrįstumo įrodymus, bet ir iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymą, atsižvelgiant į pateiktus papildomus duomenis. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir viešojo pirkimo principus perkančiajai organizacijai nedraudžiama kreiptis kelis kartus į tiekėją, kad jis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą. Svarbu pažymėti, kad rungtyniškumo principas ir tiekėjo apsaugai nuo neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nustatytos neįprastai mažos kainos procedūros suponuoja ne tik perkančiosios organizacijos pareigą prašyti ir vėliau objektyviai vertinti tiekėjo pateiktus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo dokumentus, tačiau, tikintis pasiūlymo pripažinimo pagrįstu, įpareigoja ir tiekėją aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus. Tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą; šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti – tik tokia kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat į racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvą, perkančioji organizacija privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas minėtas normas, yra pažymėjęs, kad, viena vertus, neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra paskutinė viešųjų pirkimų procedūrose VPĮ nustatyta galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Kita vertus, šiuo institutu siekiama apginti tiekėją nuo perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos, neleidžiant jam paaiškinti savo pasiūlymo rimtumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013).

Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo dėl neįprastai mažos ieškovo pasiūlymo kainos fakto; ginčas kilo dėl šios kainos pagrindimui tiekėjo pateiktų dokumentų tinkamumo ir pakankamumo.

Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio nuostatos suponuoja išvadą, kad perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ar skaičiavimai turi būti pagrįsti. Toks sprendimas, raštu įteiktas neįprastai mažos kainos pasiūlymą pateikusiam tiekėjui, įpareigoja šį pateikti visus perkančiosios organizacijos nurodytus duomenis ar dokumentus. Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, kad tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, taip pat turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Ši taisyklė užtikrina tiekėjų teises grįsti savo pasiūlymų kainas įvairiomis priemonėmis bei skatina jų bendradarbiavimą su perkančiąja organizacija.

Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas, nustatęs neįprastai mažą kainą, subjektų grupės UAB „Lietuvis“ ir UAB „Socialinis institutas“ 2013 m. vasario 25 d. raštu Nr. (24.15-05)-6K-1301930 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ (3 t., 9-11 b. l.) paprašė pagrįsti finansiniame pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą ir įrodyti pasiūlymo ekonomiškumą, išskirtines paslaugų teikimo sąlygas.

UAB „Lietuvis“ 2013 m. vasario 25 d. raštu Nr. 1 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ pateikė konkurso finansiniame pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą pagrindžiančius dokumentus bei pateikė paaiškinimus (3 t., 12-46 b. l.). Šio rašto 1.2 punkte paslaugų teikėjas nurodo, kad ūkio subjektų grupės narys UAB „Socialinis institutas“ yra neįgaliųjų socialinė įmonė, gaunanti valstybės pagalbą (darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją) ir tai leidžia sumažinti pasiūlyme nurodytų paslaugų įkainius; rašto 1.3 punkte paslaugų teikėjas pažymi, kad turi palankias techninės įrangos nuomos paslaugų kainas (tai patvirtina UAB „Konferenta“ 2012 m. gruodžio 17 d. pasiūlymas dėl biuro technikos nuomos), biuro prekių teikimo kainas (tai patvirtina UAB „Biuro pasaulis“ 2012 m. gruodžio 14 d. pasiūlymas dėl dalies biuro prekių teikimo) ir palankias vertimo paslaugų kainas (tai patvirtina UAB „Okas Language Solutions“ 2012 m. gruodžio 7 d. pasiūlymas dėl vertimo paslaugų teikimo). Taip pat trečiasis asmuo nurodė, kad pats turi konferencijų organizavimui skirtos įrangos (kompiuteriai, projektoriai, mikrofonai, vaizdo ekranai), pateikė turimos įrangos sąrašą ir jos techninius duomenis, bei pažymėjo, kad tai leidžia sumažinti sutarties vykdymo sąnaudas, o konkurso pasiūlyme nurodyti įkainiai yra tik už eksploatavimo išlaidas, nesiekiant gauti iš to pelno. Minėto rašto 5, 6 ir 7 punktuose trečiasis asmuo apibūdino pasirinktą kainodaros strategiją, paaiškino dalies paslaugų įkainių skirtumus; rašto 7 punkte UAB ,,Lietuvis“ pažymėjo, kad paslaugų teikėjo pagrindinis tikslas organizuojant renginius yra ne tik pelnas - konkurso renginių organizavimas būtų puiki patirtis įmonės darbuotojams bei įmonės patirčiai, apyvartai ir tobulėjimui ir numatomo pelno visiškai pakaktų nenumatytam darbuotojų užmokesčiui, visiems priklausantiems mokėti mokesčiams, organizacinėms ir kitoms išlaidoms.

Atsakovas, išnagrinėjęs pateiktus neįprastai mažą kainą pagrindžiančius dokumentus, nustatė, kad pateiktų duomenų nepakanka (3 t., 47-50 b. l.) ir priėmė sprendimą pakartotinai kreiptis į UAB „Lietuvis“ dėl papildomos informacijos bei dokumentų, pagrindžiančių neįprastai mažą pasiūlymo kainą, pateikimo (3 t., 51-53 b. l.). Taip pat atsakovas kreipėsi ir į UAB „Lietuvis 2013 m. vasario 25 d. rašte Nr. 1 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo nurodytą biuro prekių teikimo partnerį UAB „Biuro pasaulis“ ir paprašė detalizuoti 2012 m gruodžio 14 d. partnerio UAB „Biuro pasaulis“ konkurso dalyviui UAB „Lietuvis“ pateiktą pasiūlymą dėl biuro prekių tiekimo (3 t., 54 b. l.).

UAB „Lietuvis“ raštu Nr. 19 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ pateikė papildomą informaciją (3 t., 55-67 b. l.). Šiame rašte Nr. 19 UAB „Lietuvis pateikė informaciją apie paslaugų teikėjo turimą biuro techniką ir paskaičiavimus dėl spalvotos ir nespalvotos dalomosios medžiagos vieno A4 formato lapo savikainos (tai patvirtino UAB „Servea pažyma, kurioje nurodomos spausdintuvo kasečių kainos), pakartotinai pažymėjo, kad nesiekia gauti pelno iš spausdinimo paslaugos ir planuoja spausdinti dalomąją medžiagą už savikainą; rašto 3 punkte nurodomas darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų aprašymas, informaciją apie darbuotojams mokamą mėnesinį darbo užmokestį, sumokamų socialinio draudimo įmokų dydį, nurodo darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinės kompensacijos dydį procentais, paslaugų teikėjo per mėnesį patiriamų išlaidų dydį litais, taip pat nurodo, kad paslaugų teikėjo išlaidos bus dengiamos iš įvairių projektų dalių gaunamo pelno, t. y. renginių organizavimo paslaugas tiesiogiai atsakingi pasiūlyme nurodyti specialistai bei projekto vadovas dirba su įvairiais projektais ir jų dalimis, iš kurių gaunamo pelno yra dengiamos darbdavio išlaidos mėnesiniams atlyginimams mokėti.

UAB „Biuro pasaulis“ 2013 m. kovo 8 d. raštu „Dėl UAB „Biuro pasaulis“ 2012 m. gruodžio 14 d. pasiūlymo paaiškinimo ir detalizavimo“ pateikė paslaugų teikėjui UAB „Lietuvis“ 2012 m. gruodžio 14 d. pateikto komercinio pasiūlymo dėl biuro prekių tiekimo detalizavimą (3 t., 68 b. l.). Nurodė planuojamų pateikti prekių pavadinimus ir pagrindines charakteristikas, taip pat pabrėžė, kad prekės bus tiekiamos pagal kliento poreikius, jam pateikus labiau apibrėžtus prekių tiekimo terminus.

Atsakovas 2013 m. kovo 18 d. nustatė, kad neįprastai mažos kainos pagrindimui įvertinti vėlgi trūksta duomenų ir priėmė sprendimą pakartotinai kreiptis į UAB „Lietuvis“ dėl Konkurso finansinio pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimo (3 t., 70-78 b. l.).

UAB „Lietuvis“ 2013 m. kovo 25 d. Nr. 21 pateikė papildomą informaciją ir dokumentus (3 t., 79-113 b. l.), paaiškino, kad pasirinko tokią kainodaros strategiją, jog skaičiuodamas pasiūlymo kainą, norimą gauti pelną paskirstė renginio vietos nuomos, kavos pertraukėlių tiekimo, apgyvendinimo ir vertimo paslaugoms ir pateikia minėtų paslaugų teikimo metu planuojamo pelno paskaičiavimus, kurie pagrindžiami pridedamais viešbučių pasiūlymais dėl apgyvendinimo ir kavos pertraukų organizavimo paslaugų, pažymėjo, kad atliekant įvairias paslaugų užsakymo, organizavimo, koordinavimo, paieškos paslaugas, įmonė nepatiria specifinių išlaidų (komunikacinių ar kitų). Šios išlaidos dengiamos iš bendrai gaunamo įmonės pelno ir iš visų vykdomų veiklų. Minėtų paslaugų įkainių pagrindimas pateikiamas 2013 m. vasario 25 d. rašto Nr. 1, 5-7 punktuose, atkreipė dėmesį, kad trečiasis asmuo yra pasirašęs ir kitų sutarčių, kurias sėkmingai įgyvendina ir gauna pelną, todėl visos bendros įmonės patiriamos išlaidos (komunikacinės, atlyginimai ir kt.) yra apmokamos iš bendrai gaunamo pelno, neišskiriant kiekvieno projekto/sutarties pelningumo (tai patvirtino UAB „Lietuvis“ ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012 m. kovo 8 d. Nr. lF-03-(6.26) paslaugų teikimo sutarties kopija). UAB ,,Lietuvis taip pat pažymėjo, kad negali tiksliai apskaičiuoti gaunamo pelno iš konkurso sutarties, nes perkančioji organizacija nurodo preliminarius planuojamų renginių kiekius. Pagal nurodytus preliminarius paslaugų kiekius paslaugų teikėjas apskaičiavo įmonės pelną (100 000 Lt) ir nurodė, kad paslaugų teikėjo paskaičiavimais, pelningos paslaugos pilnai padengs atsiradusias nenumatytas išlaidas kitose sutarties dalyse. Be to, paaiškino, kad atskiras įkainis už medžiagos sukomplektavimą nėra skaičiuojamas ir įmonė tikisi gauti pelno iš kitų projekto dalių, iš kurių bus dengiami galimai atsirandantys nuostoliai, akcentavo, kad trečiojo asmens darbuotojų darbo užmokestis yra nuo 1 000 Lt iki 3 500 Lt per mėnesį, darbuotojų, dirbsiančių su konkurso sutartimi darbo užmokestis neturės lemiamos įtakos sutarties vykdymui, kadangi paslaugų teikėjo darbuotojai dirba su keliais projektais vienu metu ir atlyginimai mokami iš įmonės bendro pelno. Trečiasis asmuo vėlgi pažymėjo, kad nurodytą darbuotojų atlyginimų dydį lemia ūkio subjektų grupės dalyvio UAB „Socialinis institutas socialinės įmonės statusas ir jai taikomos mokesčių nuolaidos (nemoka pelno mokesčio) ir darbuotojų užmokesčio kompensavimo subsidijos.

Galiausiai atsakovas, įvertinęs tris kartus tikslintą informaciją, pagrindžiančią neįprastai mažą kainą, 2013 m. kovo 26 d. posėdyje priėmė sprendimą, kad paslaugų teikėjas ūkio subjektų grupė UAB „Lietuvis“ ir UAB „Socialinis institutas“ pagrindė konkurso finansiniame pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą (3 t., 114-119 b. l.).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas veikė rūpestingai ir apdairiai, tinkamai įvertino pateiktų neįprastai mažos kainos sudėtinių dalių pagrindimą ir pagrįstai laikė pateiktą informaciją ir dokumentus kaip pagrindžiančius neįprastai mažą kainą, išsiaiškino visas aplinkybes dėl neįprastai mažos kainos sudėtinių dalių, taigi tinkamai įvykdė pareigą įsitikinti neįprastai mažos kainos pagrįstumu, ir pagrįstai nustatė, kad ūkio subjektų grupės pateiktas finansinis pasiūlymas ir įkainiai atitinka konkurso sąlygas ir atmeta apeliacinio skundo argumentus dėl teismo sprendimo nepagrįstumo. Teisėjų kolegijos nuomone, ūkio subjektų grupė UAB „Lietuvis ir UAB „Socialinis institutas pateikė dokumentus ir informaciją, detalius paaiškinimus, kurie patvirtina, kad šis konkurso dalyvis gali įgyvendinti viešojo pirkimo sutartį už konkurso finansiniame pasiūlyme nurodytą kainą.

Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino ieškovo pateikiamų motyvų dėl A, B, C, D lygio renginių organizavimo paslaugų įkainių nepagrįstumo ir prieštaravimo konkurso sąlygoms. Atkreiptinas dėmesys, kad vien ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstyta nuomone, nereiškia, kad toks sprendimas yra nepagrįstas. Apelianto nuomone atsakovas nepagrįstai pripažino, kad trečiojo asmens finansinio pasiūlymo 7 lentelėje „A, B, C ir D lygio renginių organizavimo paslaugų įkainiai“ nurodytos neįprastai mažos kainos yra pagrįstos, nes trečiasis asmuo patirs patalpų nuomos, telekomunikacines, biuro įrangos amortizacines išlaidas, kuro sąnaudų išlaidas, transporto priemonių nuomos, lizingo, keleivių ir transporto priemonių civilinės atsakomybes draudimo, transporto amortizacines bei kitas išlaidas, tačiau šių nurodytų išlaidų neįtraukė į konkurso finansiniame pasiūlyme nurodytus įkainius. Pažymėtina, kad konkurso sąlygų 3 priede „B dalis. Kainos“ nurodyta, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, todėl darytina išvada, kad paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad į kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos t. y. į pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos galimos išlaidos, taip pat ir apelianto nurodomos patalpų nuomos, telekomunikacines, biuro įrangos (spausdintuvų ir kompiuterių) amortizacinės, baldų paieškos ir jų transportavimo, kuro sąnaudų, transporto priemonių nuomos, lizingo, keleivių ir transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo, transporto amortizacines, ir kitos išlaidos ir visi mokesčiai. Teismų praktikoje yra nurodyta, kad konkurso sąlygų tokia punkto formuluotė, kurioje nurodyta, kad į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reiškia ne tik tai, kad į paslaugos kainą įtrauktinos visos išlaidos, bet ir tai, kad sutarties kaina dėl jokių tiesioginių ar netiesioginių papildomų sąnaudų negalės būti didinama. Teisėjų kolegijos nuomone, šis konkurso sąlygų punktas neturi būti suprantamas taip, kad tiekėjai bet kokiu atveju privalo į kainą įtraukti tokias išlaidas, kurių vykdant viešojo pirkimo sutartį dėl savo veiklos specifikos ar kitų priežasčių nepatirs ar kurias jau yra patyrę. Pagrindinis nurodytos sąlygos tikslas yra tas, kad tiekėjas įvykdytų visas nurodytas pareigas be viešojo pirkimo sutarties kainos papildomo keitimo, o ne tai, jog jis būtinai patirtų šių išlaidų. Priešingu atveju perkančioji organizacija nepagrįstai kištųsi į tiekėjų ekonominės veiklos laisvę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Trečiasis asmuo savo kainos pagrindimo dokumentuose nurodė, kad teikdamas pasiūlymą jis įsipareigojo teikti visas paslaugas už pasiūlytas kainas, tai reiškia, kad jis galės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, neturėdamas teisės nei didinti, nei mažinti pasiūlyme nurodytų kainų.

Teismų praktikoje konstatuojama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 1 punkte apibrėžiama neįprastai mažos kainos sąvoka - tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstyta nuomone, kad iš neįprastai mažos kainos sąvokos akivaizdu, kad neįprastai maža kaina yra laikoma pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, tačiau ne pasiūlyme nurodytos kainos sudėtinė dalis, t. y. perkančioji organizacija negali vertinti ir laikyti neįprastai mažomis kainomis atskirų pasiūlymo kainą sudarančių sudedamųjų dalių kainas. Būtent už pasiūlyme nurodytą kainą tiekėjas įsipareigoja suteikti visas paslaugas, patiekti visas prekes ar atlikti visus darbus ir todėl tik galutinė prekių, paslaugų ar darbų kaina atspindi tikrąją paslaugų, prekių ar darbų kainą. Kiekvienas tiekėjas, kaip yra ir nagrinėjamu atveju, gali turėti individualią kainodaros sistemą, pagal kurią skaičiuoja siūlomų prekių, paslaugų ar darbų kainą, todėl negalima lyginti ir vertinti skirtingų tiekėjų siūlomas kainas pagal atskiras kainos sudedamąsias dalis, todėl, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, apelianto atliekamas trečiojo asmens pasiūlymo kainos įvertinimas taikant paties ieškovo kainodaros principus negali būti pagrindas konstatuoti trečiojo asmens pasiūlymo kainos nepagrįstumą, nerealumą ar neatitikimą tikrovei. Konstatuotina, kad apelianto ginčijami A, B, C ir D lygio renginių organizavimo paslaugų simboliniai įkainiai, kurie nurodyti trečiojo asmens pasiūlyme, yra tik sudėtinė renginių organizavimo paslaugų kainos dalis. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal formuojamą teismų praktiką, ieškovui manant, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra nepagrįsta, būtent jis turi tai pagrįsti ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2047/2012). Nagrinėjamu atveju atsakovas įsitikino trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrįstumu, o apeliantas, nesutikdamas su šiomis išvadomis, turėjo pateikti ne bendro pobūdžio teiginius apie trečiojo asmens pasiūlyme pateiktos kainos nepagrįstumą ar nesugebėjimą įvykdyti sutartį už pasiūlytą kainą, o konkrečius argumentus dėl netinkamos trečiojo asmens kainodaros principus, juo labiau, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad tiekėjas turi teisę viešajam pirkimui pateikti net nepelningą pasiūlymą bei kad kiekviena bendrovė gali turėti savo kainodarą. Kaip jau minėta, trečiasis asmuo 2013 m. vasario 25 d. rašte apibūdino pasirinktą kainodaros strategiją, nurodė, kad pelningos paslaugos padengs atsiradusias išlaidas kitose sutarties dalyse, paaiškino dalies paslaugų įkainių skirtumus ir pažymėjo, kad paslaugų teikėjo pagrindinis tikslas organizuojant renginius yra ne tik pelnas - konkurso renginių organizavimas būtų puiki patirtis įmonės darbuotojams bei įmonės patirčiai, apyvartai ir tobulėjimui ir numatomo pelno visiškai pakaktų nenumatytam darbuotojų užmokesčiui, visiems priklausantiems mokėti mokesčiams, organizacinėms ir kitoms išlaidoms. Be to, 2013 m. kovo 25 d. rašte papildomai paaiškino pasirinktą kainodaros strategiją ir nurodė, kad skaičiuodamas pasiūlymo kainą, norimą gauti pelną paskirstė renginio vietos nuomos, kavos pertraukėlių tiekimo, apgyvendinimo ir vertimo paslaugoms ir pateikia minėtų paslaugų teikimo metu planuojamo pelno paskaičiavimus, kurie pagrindžiami pridedamais viešbučių pasiūlymais dėl apgyvendinimo ir kavos pertraukų organizavimo paslaugų. Trečiasis asmuo nurodė, kad turi ir kitų sutarčių, kurias sėkmingai įgyvendina ir gauna pelną, todėl visos bendros įmonės patiriamos išlaidos (komunikacinės, atlyginimai ir kt.) yra apmokamos iš bendrai gaunamo pelno, neišskiriant kiekvieno projekto/sutarties pelningumo, t. y. paslaugų teikėjas turi galimybę nenumatytus galimus nuostolius dengti iš kitų pelningų sutarčių. vadovaujantis teismų praktika, net ir tiekėjo pasiūlyta nuostolinga kaina nėra laikoma pagrindu atmesti tiekėjo pasiūlymą, be to, tokio pasiūlymo pateikimas taip pat nėra laikomas ir konkurencijos pažeidimu. Pagal teismų praktiką, tiekėjas viešojo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos - jis taip pat turi turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2016/2010). Tai, kad vienas iš tiekėjų perkančiajai organizacijai įrodo, jog jo siūloma maža kaina neturės įtakos teikiamos paslaugos kokybei, sutarties vykdymo terminams ir kitoms su paslaugos esme susijusioms aplinkybėms, ne pažeidžia, o atspindi tiekėjų konkurenciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1983/2012).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog pirkimo sąlygose neįtvirtinus aiškių tam tikrų darbų atlikimo apimčių ir trukmės, nėra objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad vieno ar kito tiekėjo siūloma tam tikrų darbų kaina yra nepagrįsta, juolab kad bet kokiu atveju jam būtų privalomas pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatytų pareigų vykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Dėl to teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, susijusius su hipotetiniais apelianto skaičiavimais dėl salės nuomos, renginių vietos, kavos pertraukėlių ir pan. skaičiumi.

Teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą tinkamu yra pagrįstas ir teisėtas, apeliacinio skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo atmestini. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010). Taigi išnagrinėjus esminius šalių argumentus bei pateiktus įrodymus, kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį motyvai plačiau nenagrinėjami kaip neturintys reikšmės teisingam bylos išsprendimui (VPĮ 952 str. 4 d. 2 p., CPK 185 str., 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

Lietuvos Respublikos CPK 323 straipsnis numato, kad pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti ar papildyti apeliacinį skundą yra draudžiama. Nežiūrint į tai, apeliantas pateikė prašymą, kuriame išdėsto naujus argumentus dėl Viešųjų pirkimo tarnybos įtraukimo į bylos nagrinėjimą ir kt., kurie nebuvo nurodyti apeliaciniame skunde. Nagrinėjamu atveju terminas pildyti apeliacinį skundą yra pasibaigęs, todėl apelianto prašymas nevertintinas.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :

 

Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

 

 

Teisėjai                            Gintaras Pečiulis

 

 

Nijolė Piškinaitė

 

 

Alvydas Poškus


Paminėta tekste:
 • 2-4247-104/2013
 • CPK
 • 3K-3-216/2010
 • 2A-1914/2012
 • 2A-2047/2012
 • 3K-3-181/2012
 • 3K-3-333/2013
 • 2A-1983/2012
 • 3K-3-425/2010
 • 3K-3-252/2010
 • 3K-3-382/2010