Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-01-29][nuasmeninta nutartis byloje][2S-141-513-2016].docx
Bylos nr.: 2S-141-513/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
"RUMPIŠKĖS" 141785769 suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
9. KITOS BYLOS, NAGRINĖJAMOS YPATINGOSIOS TEISENOS TVARKA
9.13. Bylos, kurios pagal CK bei kitus įstatymus nagrinėtos supaprastinto proceso tvarka:
9.13.5. Kitos bylos nagrinėtos supaprastinto proceso tvarka
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.9. Teismo nuobaudos
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.2. Atskirieji skundai:
3.3.2.2. Atskirojo skundo nagrinėjimas
3.3.2.4. Apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl atskirojo skundo

Teisėja Irma Čuchraj                                             Civilinės bylos Nr. 2S-141-513/2016

Teisėja Elena Pauliukienė                                                  Teisminio proceso Nr. 2-06-3-13038-2015-4

(S)

                       Procesinio sprendimo kategorijos:

                        3.1.9; 3.3.2.2; 3.3.2.4

                      

 

  

 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2016 m. sausio 28 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens (apeliantė) Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Rumpiškės“ (toliau – DNSB „Rumpiškės“) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-10-19 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės V. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims DNSB „Rumpiškės“, R. Z., I. M. dėl antstolio patvarkymo nevykdymo,

 

n u s t a t ė :

 

pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama skirti baudą DNSB „Rumpiškės“ vadovei I. S. už antstolės patvarkymo nevykdymą.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-10-19 nutartimi tenkino pareiškėjos prašymą. Paskyrė  DNSB „Rumpiškės“ vadovei I. S. 60 Eur baudą už antstolės 2015-04-15 patvarkymo Nr. S-150005196 nevykdymą. Teismas nustatė, jog antstolės V. D. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0004/13/00377, užvesta pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-12 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-9735-639. Skolininkei R. Z. gera valia per raginime numatytą laiką neatsiskaičius buvo pradėtas priverstinis skolos išieškojimas. Antstolė nustatė, kad skolininkė dirba DNSB „Rumpiškės“. Antstolė priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S-150005196, juo reikalavo iš skolininkės darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio  dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą, ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Patvarkymas pasirašytinai įteiktas 2015-04-22 DNSB „Rumpiškės“ vyr. buhalterei. Nustatyta, kad patvarkymo DNSB „Rumpiškės“ neįvykdė, todėl šiuo pagrindu buvo priimtas patvarkymas Nr. S-150005196 dėl antstolio patvarkymo nevykdymo. Motyvavo Antstolių įstatymo 3 str. 2 d., CPK 7 str., 585 str., 634 str. 2 d. nuostatomis, teisingumo, protingumo, sąžiningumo bei proporcingumo principais ir, remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, padarė išvadą, kad DNSB „Rumpiškės“ vadovė, nors ir žinodama apie priimtą patvarkymą, savo neveikimu ir antstolės reikalavimo nevykdymu apsunkino išieškojimo procesą. Argumentavo, jog įrodymų, patvirtinančių, kad DNSB „Rumpiškės“ vadovė antstolės reikalavimo nevykdė dėl pateisinamų priežasčių, nepateikta, todėl už reikalavimo nevykdymą DNSB „Rumpiškės“ vadovei I. S. skirtina 60 Eur vienkartinė bauda.

Apeliantė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-10-19 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, panaikinti apeliantei skirtą baudą. Argumentuoja, jog nuo 2015-03-06 R. Z. (skolininkė) dirba DNSB „Rumpiškės“ vyr. buhaltere, kuri pasirašytinai priėmė antstolės siųstą DNSB „Rumpiškės“ 2015-04-15 patvarkymą Nr. S-150005196, tačiau DNSB „Rumpiškės“ vadovei apie šį patvarkymą nepranešė. Šį patvarkymą DNSB „Rumpiškės“ vadovė I. S. gavo 2015-10-19 (antstolės siųstas 2015-10-14 registruotu laišku). Taigi DNSB „Rumpiškės“ vadovė nežinojo apie R. Z. vykdomą išieškojimą, minėtą patvarkymą, todėl bauda už šio patvarkymo nevykdymą skirta nepagrįstai. Prašo 2015-10-19 laikyti pirmine dokumentų iš antstolės gavimo diena.

Atskirasis skundas tenkintinas.

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

Dėl naujų įrodymų priėmimo

Apeliantės kartu su atskiruoju skundu ir 2015-12-08 papildomai pateikti raštai 2015-10-19 R. Z. paaiškinimas bendrijos pirmininkei, 2015-10-19 R. Z. prašymas antstolei V. D., 2015-10-20 bendrijos pirmininkės prašymas antstolei V. D., 2015-11-10, 2015-12-08 mokėjimo nurodymai (bendrija pervedė antstolei išskaičiuotas pinigų sumas iš skolininkės R. Z. darbo užmokesčio), priimami ir vertinami, nes yra būtini ir reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui iš esmės (CPK 314 str.).

Antstolio reikalavimai vykdyti teismo sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, duodami neviršijant suteiktų įgaliojimų (intra vires), yra privalomi visiems asmenims (CPK 585 str.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 616 str.). Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis bei paties reikalavimo pagrįstumą, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes.

Vykdomosios bylos Nr. 0004/13/00377 duomenys patvirtina, jog 2015-04-15 patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S-150005196, kuriuo DNSB „Rumpiškės“ įpareigota išskaičiuoti iš skolininkės R. Z. darbo užmokesčio atitinkamas sumas ir pervesti jas į antstolės depozitinę sąskaitą, 2015-04-22 pasirašytinai priėmė DNSB „Rumpiškės“ darbuotojavyr. buhalterė R. Z., kuri ir yra skolininkė šioje vykdomojoje byloje (vykdomosios bylos l. 102, 103). Iškėlus civilinę bylą dėl baudos skyrimo suinteresuotas asmuo (skolininkė) R. Z. bendrijos pirmininkei 2015-10-19 paaiškinime prisipažino, kad apie gautą patvarkymą pirmininkės neinformavo. Šią aplinkybę skolininkė pakartojo ir 2015-10-19 prašyme antstolei. Atsižvelgiant į tai, pagrįstu vertinamas apeliantės argumentas, kad apie antstolės įpareigojimą atlikti iš skolininkės gaunamo darbo užmokesčio išskaitas bendrijos pirmininkė sužinojo 2015-10-19 (CPK 185 str.). DNSB „Rumpiškės“ pirmininkė, sužinojusi apie ginčo patvarkymą, nedelsiant ėmėsi aktyvių veiksmų, bendradarbiavo su antstole, 2015-10-20 raštu pranešė apie 2015-04-15 patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymo priežastis. Minėti mokėjimo nurodymai patvirtina, jog bendrija tinkamai (nuo 2015-11-10) vykdo antstolės patvarkymą dėl skolos išieškojimo.  

Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir faktą, kad patvarkymas nebuvo vykdomas dėl netinkamų skolininkės R. Z. veiksmų, apie jį sužinota 2015-10-19, nuo 2015-11-10 ir šiuo metu jis jau vykdomas, taigi konstatuotina, kad DNSB „Rumpiškės“ pirmininkės kaltės dėl antstolės patvarkymo nevykdymo nėra, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria bendrijos vadovei skirta bauda, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

 

Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,

 

nutaria:

 

suinteresuoto asmens DNSB „Rumpiškės“ atskirąjį skundą tenkinti,

panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 19 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškimą dėl baudos skyrimo už patvarkymo nevykdymą atmesti.

 

Teisėja                                                                                                            Irma Čuchraj


Paminėta tekste:
  • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
  • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
  • CPK 314 str. Nauji įrodymai
  • CPK 585 str. Antstolio reikalavimų privalomumas
  • CPK 185 str. Įrodymų įvertinimas
  • CPK 337 str. Apeliacinės instancijos teismo teisės
  • CPK