Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2020-09-23][nuasmeninta nutartis byloje][CIK-1281-2020].docx
Bylos nr.: CIK-1281/2020
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
DNSB "RUMPIŠKĖS" 141785769 Ieškovas
Kategorijos:

?

                                                                                                                                                Nr. DOK-4414

                                                                                                Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00454-2018-1(S)

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

NUTARTIS

      2020 m. rugsėjo  22 d.

Vilnius

 

        Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų  Godos Ambrasaitės-Balynienės, Dalios Vasarienės ir Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas),

   

         susipažinusi su 2020 m. rugsėjo 8 d. gautu atsakovo S. R. kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. liepos 9 d. nutarties peržiūrėjimo ir prašymais sustabdyti šios teismo nutarties vykdymą bei iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, 

 

n u s t a t ė :

 

        Atsakovas S. R. padavė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. liepos 9 d. nutarties peržiūrėjimo, kuria iš jo ieškovei daugiabučių namų savininkų bendrijai ,,Rumpiškėspriteista 44 315,48 Eur žalos atlyginimo už bendrijos lėšų neteisėtą panaudojimą. Kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais. 

Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika. 

        Atsakovo S. R. paduotas kasacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 1) teismai sistemiškai netaikė CK 1.127 straipsnio 1 dalies ir DGNSBĮ 21 straipsnio 1 dalies, 23 straipsnio 4 dalies, 24 straipsnio 4 dalies, 28 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 5 punktų, 29 straipsnio 1 dalies 2 punkto, todėl nepagrįstai sprendė, kad, atsakovui nesušaukus bendrijos įgaliotinių susirinkimų, bendrijos nariai apie savo teisių pažeidimą sužinoti negalėjo; 2) apeliacinės instancijos teismas pažeidė CK 1.131 straipsnio 1 ir 2 dalis, nes, nustatęs, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl atsakovo padidintos darbo užmokesčio dalies priteisimo, šį reikalavimą patenkino neatnaujinęs praleisto termino; 3) egzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte numatytas absoliutus sprendimų negaliojimo pagrindas, nes pirmosios instancijos teismas priteisdamas, o apeliacinės instancijos teismas nustatydamas VMĮ ir VSDFV prievolę grąžinti ieškovei už atsakovą sumokėtus mokesčius, nusprendė dėl neįtrauktų į bylą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų; 4) apeliacinės instancijos teismas, priteisdamas ieškovei iš atsakovo jo padidinto darbo užmokesčio dalį, pažeidė DK 93 straipsnį, 95 straipsnio 3 dalį, 94 straipsnio 1 dalį, 186 straipsnio 1 dalį ir 188 straipsnį, netinkamai taikė DNSBĮ ir bendrijos įstatus, nes savo sprendimu panaikino darbo sutartyje įtvirtintą šalių susitarimą, imperatyviai numatantį atsakovo darbo užmokesčio didėjimą didėjant MMA, taip pat nepagrįstai nurodė, kad bendrijos nariai šiuo klausimu turi priimti pakartotinius sprendimus; 5) teismai pažeidė CK 6.249 straipsnio 1 dalį, reglamentuojančią žalos sampratą, nes nustatę, kad automobilis bendrijos interesais faktiškai buvo naudojamas (nors ir nesant bendrijos narių sprendimo), nepagrįstai konstatavo žalos bendrijai padarymo faktą; 6) teismai pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, nes netyrė įrodymų visumos, visapusiškai ir objektyviai neišnagrinėjo atsakovo darbo užmokesčio padidinimo aplinkybių, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad darbo užmokestis buvo padidintas neteisėtai.

 Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, skundžiamų teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas materialiosios ir proceso teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, ir kad šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėtiems teismų procesiniams sprendimams priimti. 

Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai). Atsisakius priimti kasacinį skundą, nenagrinėtini atsakovo prašymai sustabdyti teismo nutarties vykdymą ir iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą; grąžintinas iš dalies sumokėtas už kasacinį skundą žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

 

Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

Grąžinti advokatui Ramūnui Girevičiui (a. k. duomenys neskelbtini) 400 (keturis šimtus) Eur žyminio mokesčio, sumokėto už atsakovą 2020 m. rugsėjo 2 d. AB Swedbank, mokėjimo nurodymo Nr. 17. 

Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. 

 

Teisėjai                                                         Goda Ambrasaitė-Balynienė

 

                                                                                                             Dalia Vasarienė

 

                                                                                                             Vincas Verseckas


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CK1 1.127 str. Ieškinio senaties termino pradžia
  • CK1 1.131 str. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės
  • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
  • DK
  • CK6 6.249 str. Žala ir nuostoliai
  • CPK 346 str. Įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai
  • CPK 350 str. Kasacinio skundo priėmimo tvarka