Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2020-06-01][nuasmeninta nutartis byloje][eA-2123-520-2020].docx
Bylos nr.: eA-2123-520/2020
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Registrų centras 124110246 atsakovas
360-oji daugiabučių namų savininkų bendrija 225237920 pareiškėjas
Kategorijos:
19.2. Juridinių asmenų registras
16. Registrai
19. Registrai

?

Administracinė byla Nr. eA-2123-520/2020

Teisminio proceso Nr.

3-61-3-02993-2018-7

Procesinio sprendimo kategorija 19.2

(S)

 

img1 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2020 m. gegužės 27 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan, Dalios Višinskienės (pranešėja) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą

pagal atsakovo valstybės įmonės Registrų centro (valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo teisių perėmėjas) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo byloje pagal pareiškėjo 360–osios daugiabučių namų savininkų bendrijos skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui (teisių perėmėjas – valstybės įmonė Registrų centras) (tretieji suinteresuoti asmenys – A. V. ir A. P.) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

I.

 

1.       Pareiškėjas 360–oji daugiabučių namų savininkų bendrija (toliau – ir pareiškėjas, Bendrija) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Filialas) 2018 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. VILIJ(12.5.20.)-4924 (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti atsakovą iš naujo spręsti klausimą dėl Bendrijos vadovo ir valdybos nario duomenų pakeitimų įregistravimo.

2.       Bendrija nurodė, kad Filialas, išnagrinėjęs prašymą dėl Bendrijos vadovo ir valdybos nario duomenų pakeitimo, 2018 m. birželio 27 d. raštu nustatė terminą trūkumams pašalinti. Bendrija pateikė paaiškinimus, tačiau atsakovas sprendė, kad trūkumai nebuvo pašalinti, ir atsisakė Juridinių asmenų registre (toliau – ir Registras) registruoti Bendrijos vadovo ir valdybos nario duomenų pakeitimus. Tokį sprendimą Filialas grindė tuo, kad pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, t. y. kad 2018 m. gegužės 15 d. pakartotinio ir 2018 m. gegužės 29 d. įgaliotinių susirinkimų sušaukimo terminai neatitiko Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – ir Bendrijų įstatymas) 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų sušaukimo terminų, nes šaukiant 2018 m. gegužės 15 d. pakartotinį susirinkimą, Bendrijos nariams pranešimai pateikti 2018 m. gegužės 8 d., o šaukiant 2018 m. gegužės 29 d. įgaliotinių susirinkimą pranešimai pateikti 2018 m. gegužės 18 d.; be to, 2018 m. gegužės 29 d.  įgaliotinių susirinkime buvo svarstomas klausimas dėl valdybos nario išrinkimo, nors pirmojo susirinkimo, šaukto 2018 m. balandžio 27 d., darbotvarkėje nebuvo numatytas valdybos nario rinkimo klausimas.

3.       Pareiškėjo teigimu, Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje yra nustatyta tik tai, kad pakartotinis susirinkimas negali būti sušauktas anksčiau nei po dviejų savaičių po neįvykusio visuotinio susirinkimo, o terminas pranešimui apie įvyksiantį pakartotinį visuotinį susirinkimą paskelbti nėra nustatytas. Toks terminas nėra nustatytas ir Bendrijos įstatuose. Tokiu atveju turėtų būti vadovaujamasi protingumo kriterijumi ir apie pakartotinį visuotinį susirinkimą turėtų būti pranešama laikantis protingų terminų, sudarančių susirinkimo dalyviams galimybę dalyvauti pakartotiniame susirinkime, toks terminas gali būti ir trumpesnis nei 14 dienų, jei Bendrijos nariams yra pateikiama visa būtina informacija apie susirinkimo vietą, datą, laiką ir ketinamus priimti sprendimus bei suteikiamas pakankamas laikotarpis, leidžiantis norintiems dalyvauti susirinkime nusistatyti savo darbotvarkę. Nei Bendrijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje, nei kitose šio įstatymo straipsniuose nėra nustatyta, kad apie šaukiamą įgaliotinių susirinkimą turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki įgaliotinių susirinkimo dienos. Bendrijų įstatymo normos, reglamentuojančios įgaliotinių susirinkimo sušaukimo tvarką, nenustato apribojimo, kad įgaliotinių susirinkimas turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus tik pagal neįvykusio visuotinio bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę.

4.       Pareiškėjas pažymėjo, kad Bendrija yra viena iš didžiausių bendrijų Vilniaus miesto savivaldybėje ir turi 615 narių. Didžioji dalis bendrijos narių yra senyvo amžiaus, vangiai dalyvauja Bendrijos veikloje, daug metų į šaukiamus visuotinius Bendrijos narių susirinkimus susirenka panašus Bendrijos narių skaičius  apie 65, dėl to neįvyksta ne tik pirminiai, bet ir pakartotiniai visuotiniai Bendrijos narių susirinkimai. Jei Bendrijų įstatymas nenustatytų galimybės šaukti Bendrijos narių įgaliotinių susirinkimų, Bendrija negalėtų priimti sprendimų, susijusių su jos veikla, taip pat negalėtų išsirinkti savo valdymo organų. Pasak Bendrijos, pranešimo apie šaukiamą pakartotinį visuotinį narių susirinkimą ar šaukiamą bendrijos narių įgaliotinių susirinkimą nepateikimas prieš ne mažiau kaip 14 dienų, galėtų būti laikomas formaliu pažeidimu. Bendrijos teigimu, trumpesnių terminų susirinkimui sušaukti pasirinkimą lėmė objektyvios aplinkybės – didelis Bendrijos narių skaičius, susirinkimo organizatorių pareiga pasirūpinti patalpomis, kurios būtų netoli nuo Bendrijos narių gyvenamųjų vietų. Pranešimai apie šaukiamą pakartotinį visuotinį Bendrijos narių susirinkimą bei įgaliotinių susirinkimą buvo pateikti prieš 7 kalendorines dienas, kadangi tik tokiais terminais pavyko rasti patalpas, kuriose galėjo įvykti pakartotinis bei įgaliotinių susirinkimai. Toks terminas yra pakankamas darbotvarkei suderinti, susipažinti su susirinkimo darbotvarkės klausimais ir kita informacija. Aplinkybę, kad trumpesnis terminas neturėjo įtakos dalyvių skaičiui, įrodo protokolų duomenys: į 2018 m. balandžio 27 d. visuotinį Bendrijos narių susirinkimą susirinko 60 narių, o į 2018 m. gegužės 15 d. pakartotinį susirinkimą – 65 nariai.

5.       Pareiškėjo manymu, vien tik aplinkybė, kad valdybos nario rinkimų klausimas buvo papildomai įtrauktas į pakartotinio visuotinio Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę, nėra pagrindas atsisakyti įregistruoti valdybos nario duomenis Registre. Visi Bendrijos nariai buvo raštu informuoti apie pakeistą pakartotinio visuotinio Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę, į 2018 m. gegužės 15 d. šauktą susirinkimą susirinko 65 nariai ir nebuvo kvorumo, todėl jokie sprendimai, įskaitant sprendimus dėl valdybos nario rinkimų, nebuvo priimti. Pranešime įgaliotiniams pateiktoje darbotvarkėje taip pat buvo nurodyta, kad bus renkamas valdybos narys. Taigi iki 2018 m. gegužės 29 d. šaukiamo įgaliotinių susirinkimo visi Bendrijos nariai ir visi įgaliotiniai buvo informuoti apie papildytą darbotvarkę, prieštaravimų dėl papildytos darbotvarkės nebuvo pareikšta. Nė vienas iš Bendrijos narių nepasinaudojo Bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 7 punkte nustatyta teise apskųsti Bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka.

6.       Bendrija pabrėžė, jog nepažeidė Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 2 ir 5 dalies bei 13 straipsnio 1 dalies reikalavimų, 2018 m. gegužės 29 d. Bendrijos narių įgaliotinių susirinkime priimti sprendimai dėl vadovo bei valdybos nario išrinkimo nėra pripažinti negaliojančiais, todėl duomenys turėtų būti įregistruoti Registre.

7.       Atsakovas Filialas (teisių perėmėjas VĮ Registrų centras) atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti.

8.       Filialas nurodė, kad, lingvistiškai aiškinant Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, sąvoka visuotinis susirinkimas suprantama kaip visuma susirinkimų, t. y. tiek pirminis, tiek pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris šaukiamas neįvykus pirminiam visuotiniam susirinkimui. Minėtiems susirinkimams turi būti taikomas vienodas pranešimo apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą terminas, t. y. susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti apie jį bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose. Tik taip aiškinant minėtas nuostatas įgyja prasmę Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nustatytas papildomas įpareigojimas susirinkimo organizatoriui (iniciatoriui) pakartotinį visuotinį narių susirinkimą šaukti ne anksčiau kaip po dviejų savaičių neįvykus visuotiniam narių susirinkimui. Trumpesni paskelbimo apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą terminai Bendrijų įstatyme nenustatyti. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad Bendrijos įstatymas palieka laisvę susirinkimo organizatoriui pačiam spręsti, koks laikotarpis yra pakankamas ir protingas pranešimams apie susirinkimą paskelbti. Bendrieji teisės principai taikomi tik tada, kai nėra teisės normų, reguliuojančių konkrečius teisinius santykius, be to, tokius principus gali taikyti tik teismas. Susirinkimo organizatorius neturi teisės nustatyti bendrijos narių teisių apimties, o VĮ Registrų centro veikla pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo veikla, todėl šiuose teisiniuose santykiuose VĮ Registrų centras laikomas viešojo administravimo subjektu, kuris privalo vadovautis įstatymų viršenybės bei nepiktnaudžiavimo valdžia principais. Nagrinėjamu atveju Filialas, priimdamas skundžiamą Sprendimą, vadovavosi įstatymų viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia principais, neviršijo savo kompetencijos bei teisėtai taikė Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus ir pagal savo veiklos pobūdį negalėjo taikyti protingumo principo, į kurį gali atsižvelgti teismas, spręsdamas civilinio teisinio pobūdžio ginčus. 

9.       Atsakovas pažymėjo, jog nesilaikant nustatytų terminų sušauktas Bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas prieštarauja Bendrijų įstatymui. Pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus tik pagal neįvykusio visuotinio bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę, o neįvykus pakartotiniam visuotiniam susirinkimui, esant būtinybei sušauktas bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus tik pagal neįvykusio visuotinio (bei pakartotinio) narių susirinkimo darbotvarkę. Išimčių, kurios leistų svarstyti kitą nei buvusi neįvykusio visuotinio bendrijos narių susirinkimo darbotvarkė, įstatymų leidėjas nenustatė, todėl keisti darbotvarkes tarp neįvykusio visuotinio bendrijos narių susirinkimo, pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo ir bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo, nėra teisinio pagrindo. Kitokia darbotvarkė gali būti nustatyta tik Bendrijų įstatymo 11 straipsnyje nustatyta tvarka organizuojant ir šaukiant naują (kitą) visuotinį bendrijos narių susirinkimą.

10.       Filialo teigimu, pareiškėjo skunde nurodytos faktinės aplinkybės negali turėti teisinės reikšmės sprendžiant skundžiamo Sprendimo teisėtumo klausimą, nes Registro tvarkytojas atlieka tik teisių paviešinimo, o ne jų nustatymo funkcijas, ir privalo griežtai laikytis galiojančių teisės normų, sprendimus priimti nenukrypdamas nuo teisės aktų reikalavimų. Pareiškėjui palankios subjektyvios faktinės aplinkybės nėra pagrindas keisti duomenis Registre.

 

II.

 

11.       Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gegužės 15 d. sprendimu Bendrijos skundą tenkino – panaikino Filialo Sprendimą, įpareigojo  Registrų centrą (Filialo teisių perėmėjas) iš naujo spręsti klausimą dėl Bendrijos vadovo ir valdybos nario duomenų pakeitimų įregistravimo, taip pat Bendrijai iš atsakovo  Registrų centro priteisė 400 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

12.       Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad: 

12.1.       Filiale 2018 m. birželio 12 d. gautas Bendrijos prašymas įregistruoti vadovo ir valdybos nario duomenis Registre bei išduoti Registro išplėstinį išrašą su dokumentais. Prie prašymo Bendrija pridėjo pranešimą apie šaukiamą 2018 m. balandžio 27 d. visuotinį Bendrijos narių susirinkimą; aktą, patvirtinantį pranešimo apie 2018 m. balandžio 27 d. visuotinį Bendrijos narių susirinkimą pateikimą; neįvykusio 2018 m. balandžio 27 d. visuotinio Bendrijos narių susirinkimo protokolą; pranešimą apie šaukiamą 2018 m. gegužės 15 d. pakartotinį visuotinį Bendrijos narių susirinkimą; aktą, patvirtinantį pranešimo apie 2018 m. gegužės 15 d. pakartotinį visuotinį Bendrijos narių susirinkimą pateikimą; neįvykusio 2018 m. gegužės 15 d. pakartotinio visuotinio Bendrijos narių susirinkimo protokolą; pranešimą apie šaukiamą 2018 m. gegužės 29 d. Bendrijos narių įgaliotinių susirinkimą; aktą, patvirtinantį pranešimo apie 2018 m. gegužės 29 d. Bendrijos narių įgaliotinių susirinkimą pateikimą; ir Bendrijos narių įgaliotinių 2018 m. gegužės 29 d. susirinkimo protokolą.

12.2.       Filialas nustatė, kad pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų ir, vadovaudamasis CK 2.68 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei 2 dalimi, 2018 m. birželio 27 d. raštu Nr. VILIJ(12.5.20.)-3696 nustatė Bendrijai terminą iki 2018 m. liepos 20 d. trūkumams pašalinti, t. y. pasiūlė pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus.

12.3.       Bendrija Filialui pateikė 2018 m. birželio 29 d. paaiškinimą, kuriame nurodė, kad: Bendrija yra antra pagal dydį Karoliniškių mikrorajone, neturi salės, kurioje tilptų susirinkime privalančių dalyvauti narių kiekis, salę nuomoja ir privalo derintis prie salės savininkų paskirto nuomos laiko; apie pirmą Bendrijos narių susirinkimą informavo įstatyme nustatytais terminais, bet tai neužtikrino dalyvių gausos; apie pakartotinį susirinkimą, vyksiantį po poros savaičių, susirinkimo dalyvius informavo žodžiu, tai paminėta susirinkimo protokole, bet dėl salės nuomos problemų nebuvo žinomas tikslus pakartotinio susirinkimo laikas; pakartotiniame susirinkime dalyvių skaičius buvo panašus kaip ir pirmo susirinkimo metu; 14 dienų termino nesilaikymas neturėjo įtakos dalyvių kiekiui, be to, artėjo sodininkų ir atostogaujančių metas ir dalyvių skaičius būtų dar mažesnis; ankstesnių metų praktika parodė, kad pirmi du susirinkimai niekada nepavyksta ir sprendimus tenka priimti įgaliotinių susirinkime, tai ir buvo padaryta šį kartą; pagal Bendrijų įstatymo 13 straipsnio 5 dalį įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip trys penktadaliai įgaliotinių, tiek jų ir buvo; Bendrijos valdybos narys apie savo atsistatydinimą pranešė prieš pirmą susirinkimą, todėl susirinkimo darbotvarkė buvo papildyta naujo nario rinkimo klausimu, tai paminėta pirmo susirinkimo protokole, nurodant, kad pakartotinis susirinkimas vyks po dviejų savaičių; Bendrijos įstatuose informavimo apie vyksiantį susirinkimą terminai nenustatyti; analogiška situacija su registravimu jau vyko prieš kelerius metus ir tada sprendimas buvo priimtas Bendrijos naudai; pakeisti informavimo apie susirinkimą datas dabar Bendrija neturi teisės, todėl šiuos trūkumus pašalinti nėra galimybės.

12.4.       Filialas, vadovaudamasis CK 2.68 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 2 dalimi, 2018 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. VILIJ(12.5.20.)-4924 atsisakė Registre įregistruoti Bendrijos vadovo ir valdybos nario duomenų pakeitimus bei išduoti Registro išplėstinį išrašą. Filialas nustatė, kad pateikti dokumentai ir informacija apie 2018 m. gegužės 15 d. pakartotinio ir 2018 m. gegužės 29 d. įgaliotinių susirinkimų sušaukimą neatitinka Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų susirinkimo sušaukimo terminų. Šaukiant 2018 m. gegužės 15 d. pakartotinį susirinkimą, pranešimai Bendrijos nariams į pašto dėžutes buvo pateikti 2018 m. gegužės 8 d., o šaukiant 2018 m. gegužės 29 d. įgaliotinių susirinkimą  2018 m. gegužės 18 d., t. y. nesilaikant Bendrijų įstatyme nustatyto 14 dienų termino. Be to, įgaliotinių susirinkime, vykusiame 2018 m. gegužės 29 d., buvo svarstomas klausimas ir priimtas sprendimas dėl valdybos nario išrinkimo, nors pirmojo susirinkimo, šaukto 2018 m. balandžio 27 d., darbotvarkėje nebuvo numatytas valdybos nario rinkimo klausimas.

13.       Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei vadovaudamasis Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 2 ir 5 dalių nuostatomis, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad pranešimai apie šaukiamą pakartotinį visuotinį Bendrijos narių susirinkimą bei šaukiamą Bendrijos narių įgaliotinių susirinkimą buvo pateikti likus mažiau nei 14 dienų iki šių susirinkimų. Pirmosios instancijos teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad bendrijų valdymo organams įstatymas nustato pareigą ne tik tinkamai pranešti apie susirinkimą ir jame svarstomus klausimus, bet ir pateikti siūlomų sprendimų projektų ar susipažinimo su jais tvarką. Nagrinėjamu atveju, buvo nesilaikyta įstatymo reikalavimo pateikti siūlomų sprendimų projektus bei susipažinimo su jais tvarką, tačiau pirmosios instancijos teismas sutiko su pareiškėjo argumentu, kad šis pažeidimas nelaikytinas esminiu ir turinčiu įtakos priimtų sprendimų teisėtumui.

14.       Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog Bendrijos valdybos narys apie savo atsistatydinimą pranešė prieš pirmą susirinkimą. Bendrijos nariai buvo raštu informuoti apie pakeistą pakartotinio visuotinio Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę, nei anksčiau, nei pakartotinio susirinkimo metu niekas iš Bendrijos narių prieštaravimų dėl darbotvarkės nepareiškė, priimti sprendimai dėl Bendrijos vadovo ir valdybos nario nenuginčyti ir vėliau, t. y. Bendrijos nariai nepasinaudojo Bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 7 punkte nustatyta teise apskųsti Bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimus CK 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad į šauktą pakartotinį susirinkimą susirinko 65 nariai, kurie sudarė kvorumą, sprendimas dėl Bendrijos vadovo ir valdybos nario susirinkimo metu buvo priimtas vienbalsiai. Įvertinęs šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad nors pripažintina, jog skelbiant apie pakartotinį Bendrijos narių susirinkimą buvo padarytas pažeidimas, tačiau šis pažeidimas nelėmė priimto sprendimo neteisėtumo. Pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė, kad nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti į tai, jog trumpesnių terminų pakartotiniam susirinkimui sušaukti pasirinkimą lėmė aplinkybės, kad Bendrijoje yra net 615 narių, susirinkimo organizatoriai turi pasirūpinti patalpomis, kurios būtų netoli nuo Bendrijos narių gyvenamųjų vietų bei sutalpintų visus susirinkusiuosius, didžioji dalis Bendrijos narių yra senyvo amžiaus, vangiai dalyvauja Bendrijos veikloje, į šaukiamus visuotinius Bendrijos narių susirinkimus susirenka panašus narių skaičius (apie 65 narius), dėl to neįvyksta ne tik pirminiai, bet ir pakartotiniai visuotiniai Bendrijos narių susirinkimai, terminas pranešimui apie įvyksiantį pakartotinį visuotinį susirinkimą paskelbti Bendrijos įstatuose nėra nustatytas.

15.       Atsižvelgęs į tai, kad formalus pažeidimas savaime nesuponuoja sankcijos taikymo, individualiai įvertinęs skundžiamą Sprendimą bei jo priėmimo aplinkybes, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Filialo Sprendimas yra socialiai neteisingas, todėl naikintinas, įpareigojant atsakovą iš naujo spręsti klausimą dėl Bendrijos vadovo ir valdybos nario duomenų pakeitimo įregistravimo. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, jog tenkinus pareiškėjo skundą jis įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų už skundo parengimą, konsultacijas, susijusias su nagrinėjama byla, ir atstovavimą teisme (400 Eur) atlyginimą.

 

III.

 

16.       Atsakovas VĮ Registrų centras (Filialo teisių perėmėjas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gegužės 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti Bendrijos skundą.

17.       VĮ Registrų centras dėsto aplinkybes, analogiškas nurodytoms pirmosios instancijos teismui teiktame atsiliepime į Bendrijos skundą, pabrėžia, kad imperatyvių įstatymo nuostatų nesilaikymas negali būti laikomas neesminiu pažeidimu. Atsakovas akcentuoja, kad Bendrijos sprendimai įgaliotinių susirinkime buvo priimti 2018 m. gegužės 29 d., prašymą įregistruoti vadovo ir valdybos nario duomenis Bendrija pateikė 2018 m. birželio 12 d., todėl įvertinti, ar (ir kada) Bendrijos įstatymo nuostatas pažeidžiantys sprendimai bus skundžiami, priimdamas skundžiamą Sprendimą atsakovas neturėjo jokių galimybių. Be to, aplinkybė, kad sprendimai nebuvo apskųsti, nedaro šių sprendimų teisėtais.

18.       Atsakovas taip pat pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, kad į pakartotinį susirinkimą susirinkę 65 nariai sudarė kvorumą, nes kvorumui reikėjo 155 narių. Be to, 2018 m. gegužės 29 d. susirinkime priimtas sprendimas dėl naujo valdybos nario nebuvo priimtas vienbalsiai, kaip nurodo pirmosios instancijos teismas. Nustatytos tvarkos nebuvo laikytasi ne tik skelbiant apie pakartotinį Bendrijos narių, bet ir apie Bendrijos įgaliotinių susirinkimą, kurio metu ir buvo priimti sprendimai dėl Bendrijos pirmininko ir valdybos nario išrinkimo. 

19.       Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi prieštaringomis ir subjektyviomis pareiškėjo nurodytomis aplinkybėmis bei nevertino Bendrijos įstatuose nustatytos susirinkimų šaukimo tvarkos. Pareiškėjas nurodė, kad nei pirminiai, nei pakartotiniai susirinkimai niekada neįvyksta, o Bendrijos įgaliotinių yra 61, todėl nėra jokios logiškai ir ekonomiškai pateisinamos priežasties, dėl kurios Bendrijos teiginiai dėl rūpinimosi 615 asmenų talpinančiomis patalpomis galėtų būti pripažinti pagrindžiančiais Bendrijų įstatyme nustatytų terminų nesilaikymą. Be to, bendrijų susirinkimai yra šaukiami ne įstatuose, o Bendrijų įstatyme nustatytais terminais. 

20.       VĮ Registrų centro įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, neatsižvelgė į tai, kad atsakovui, kaip viešojo administravimo subjektui, galioja teisėtumo ir teisinio apibrėžtumo principai, įpareigojantys veikti tik pagal teisės aktų suteiktus įgaliojimus. Nagrinėjamos bylos teisinius santykius reglamentuoja konkrečios teisės aktų normos, nustatytas imperatyvių Bendrijų įstatymo nuostatų pažeidimas. Atsakovas pabrėžia, kad jokia sankcija pareiškėjui skundžiamu Sprendimu nebuvo pritaikyta, Registro tvarkytojas, vadovaudamasis teisės aktais jam suteikta kompetencija, priėmė konkrečiomis teisės normomis pagrįstą sprendimą, kurį naikinti pirmosios instancijos teismo taikytais individualaus vertinimo ir socialinio teisingumo kriterijais nebuvo teisinio pagrindo.

21.       Atsakovas pažymi, jog sutikus su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir pradėjus jas taikyti nuolatinėje Registro tvarkytojo veikloje, būtų nebeįmanoma užtikrinti įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir atsakomybės už priimtus sprendimus principų.      

22.       Pareiškėjas Bendrija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

23.       Pareiškėjas palaiko skunde pirmosios instancijos teismui išdėstytus argumentus, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms bei nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nepripažino, kad pakartotinis visuotinis bei Bendrijos įgaliotinių susirinkimai buvo sušaukti pažeidžiant Bendrijų įstatyme nustatytus terminus, o pasisakė tik dėl to, kad nagrinėjamu atveju buvo nesilaikyta Bendrijų įstatymo reikalavimo pateikti siūlomo sprendimo projektus ar susipažinimo su jais tvarką, tačiau konstatavo, kad šis pažeidimas nėra esminis ir neturi įtakos priimtų sprendimų teisėtumui. Pareiškėjo teigimu, Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nėra nustatytas terminas pranešimui apie pakartotinį visuotinį susirinkimą paskelbti. Šis terminas gali būti ir trumpesnis nei 14 dienų, jei bendrijos nariams yra pateikiama visa būtina informacija apie susirinkimo vietą, datą, laiką bei ketinamus priimti sprendimus ir suteikiamas pakankamas laikotarpis nusistatyti savo darbotvarkę. Pareiškėjo manymu, pranešimo apie šaukiamą įgaliotinių susirinkimą terminas taip pat gali būti trumpesnis nei 14 dienų, jei tai protingas terminas ir jei įgaliotiniams yra pateikiama visa būtina informacija.

24.       Bendrija pažymi, jog socialinio aspekto paisymas šioje byloje nepakeičia viešojo administravimo principų, bet reiškia, kad iš esmės teisėti ir Bendrijos narių interesus atitinkantys 2018 m. gegužės 29 d. įgaliotinių sprendimai dėl Bendrijos primininko ir valdybos nario išrinkimo turėtų būti įregistruoti. Priešingu atveju, Bendrijos teisinė situacija dar kelis mėnesius ar net pusę metų būtų neapibrėžta, kadangi nebūtų išrinkti jos valdymo organai, o šaukiant visuotinį, pakartotinį bei įgaliotinių susirinkimus būtų švaistomi Bendrijos ir jos narių pinigai bei laikas.

  

            Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

IV.

 

25.       Bylos esminis ginčo dalykas – Filialo (teisių perėmėjas VĮ Registrų centras) 2018 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. VILIJ(12.5.20.)-4924, kuriuo atsisakyta Registre įregistruoti Bendrijos vadovo ir valdybos nario duomenų pakeitimus bei išduoti Registro išplėstinį išrašą, pagrįstumas ir teisėtumas. 

26.       Sprendimas, priimtas vadovaujantis CK 2.68 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 2 dalimi, nustačius, kad pareiškėjo pateikti dokumentai ir informacija apie 2018 m. gegužės 15 d. pakartotinio ir 2018 m. gegužės 29 d. įgaliotinių susirinkimų sušaukimą neatitinka Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų susirinkimo sušaukimo terminų (14 dienų); įgaliotinių susirinkime, vykusiame 2018 m. gegužės 29 d., buvo svarstomas klausimas ir priimtas sprendimas dėl valdybos nario išrinkimo, nors pirmojo susirinkimo, šaukto 2018 m. balandžio 27 d., darbotvarkėje nebuvo numatytas valdybos nario rinkimo klausimas, o pagal Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 5 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį pakartotinis visuotinis susirinkimas turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pažymėtina kad atsakovas pareiškėjui buvo nustatęs terminą pateiktų dokumentų trūkumams ištaisyti.

27.       Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundo argumentus, atsakovo atsikirtimus į skundą ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatė, jog pareiškėjo pranešimai apie šaukiamą pakartotinį visuotinį Bendrijos narių susirinkimą bei šaukiamą Bendrijos narių įgaliotinių susirinkimą pateikti likus mažiau nei 14 dienų terminui; nesilaikyta įstatymo reikalavimo pateikti siūlomų sprendimų projektus bei susipažinimo su jais tvarką, tačiau nebuvo sutikta su atsakovo pozicija, kad tai yra imperatyvūs Bendrijų įstatymo pažeidimai, dėl kurių atsakovas neturėjo teisės registruoti Bendrijos vadovo ir valdybos nario duomenų pakeitimus. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, pažeidimai nėra esminiai ir neturėjo įtakos priimtų pareiškėjo sprendimų teisėtumui. Atsakovas su tokia pirmosios instancijos teismo motyvacija nesutinka ir laikosi pozicijos, kad Sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, priimtas pagal atsakovo kompetenciją. 

28.       Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinio skundo argumentus ir tikrindama pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ), pirmiausia pažymi, kad Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo 1 straipsnyje yra įtvirtinta, jog Juridinių asmenų registras yra pagrindinis valstybės registras, kuriame registruojami juridiniai asmenys, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su jais susiję duomenys bei dokumentai. CK  2.66 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad Juridinių asmenų registre, be kitų teisės aktų numatytų duomenų, yra registruojami ir tvarkomi duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta). Kai pasikeičia CK 2.66 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti duomenys, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prymą įregistruoti pakeitimus Registre per 30 dienų nuo pakeitimų padarymo dienos, o šių duomenų pakeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo Registre, išskyrus įstatymo išimtis (CK 2.66 str. 5 d.). Tokio pobūdžio duomenų kaupimas, saugojimas ir tvarkymas, sudaroma galimybė bet kuriems suinteresuotiems asmenims tokius duomenis ir dokumentus gauti yra Registro priedermė ir taip yra išreiškiamas vienas iš pagrindinių Registro veiklos principų – duomenų atskleidimo principas. Šis principas reikalauja, kad juridiniai asmenys teiktų Registrui visus esminius su jų veikla susijusius duomenis ir dokumentus ir informuotų apie visus pasikeitimus, tai padeda užtikrinti juridinių asmenų valdymo skaidrumą, sudaryti galimybes tretiesiems asmenims vertinti juridinio asmens valdymo sistemą, o Registro duomenys, jame kaupiami dokumentai ir bet kuri kita informacija yra laikoma vieša ir prieinama kiekvienam prašančiam asmeniui.

29.       Nagrinėjamos bylos kontekste būtina pažymėti, kad juridinis asmuo įgyja ir įgyvendina civilines teises, prisiima ir vykdo civilines pareigas per savo organus (vienasmenius bei kolegialius) (CK 2.81 ir 2.82 str.). Juridinio asmens organų struktūrą, sudarymą, teises ir pareigas reglamentuoja CK 2.812.95 straipsniai ir konkrečias teisines formas reguliuojantys įstatymai.

30.       Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjas atsakovui pateikė prašymą įregistruoti Bendrijos vadovo ir valdybos nario duomenų pakeitimus, vadovaudamasis 2018 m. gegužės 29 d. įgaliotinių susirinkimo priimtais nutarimais dėl pirmininko bei naujo valdybos nario išrinkimo. 

31.       Bendrijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas, o bendrijos įstatuose gali būti numatytas bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas, turintis bendrijos įstatuose nustatytą visuotinio susirinkimo teisių dalį. Bendrijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu pagal šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas neįvyko pakartotinis visuotinis susirinkimas ir dėl to bendrija negali įgyvendinti savo tikslų arba kitais bendrijos įstatuose numatytais atvejais, šiame įstatyme ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka turi būti šaukiamas bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas. Įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip trys penktadaliai įgaliotinių, sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių įgaliotinių balsų dauguma, išskyrus šio įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje numatytus sprendimus (Bendrijų įstatymo 13 str. 5 d.). Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (trys penktadaliai visų įgaliotinių šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytais atvejais).

32.       Pagal šios bylos duomenis pareiškėjo 2018 m. gegužės 29 d. įgaliotinių susirinkimas buvo sušauktas ir sprendimai dėl Bendrijos pirmininko ir valdybos nario išrinkimo buvo priimti, remiantis tuo, kad pagal Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas neįvyko pakartotinis visuotinis susirinkimas ir dėl to bendrija negali įgyvendinti savo tikslų. 

33.       CK 2.68 straipsnio 1 dalies 4 punktas nustato, kad Registro tvarkytojas gali atsisakyti registruoti juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus tuo atveju, jeigu dokumentų forma ar turinys prieštarauja įstatymams. Jeigu yra kliūčių įregistruoti pateiktus Registrui dokumentus ar duomenis, Registro tvarkytojas skiria terminą trūkumus pašalinti, o jei per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami ar Registro tvarkytojui nepateikiami pataisyti dokumentai, Registro tvarkytojas motyvuotu sprendimu atsisako registruoti juridinį asmenį (duomenų ar dokumentų pakeitimus) (CK 2.68 str. 2 d.).

34.       Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (redakcija, galiojusi nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.) (toliau – ir Nuostatai) 139.2 punktą, pasikeitus juridinio asmens steigimo dokumentams, Nuostatuose nurodytiems Registro duomenims, dokumentų ir duomenų teikėjas be kitų dokumentų Registro tvarkytojui turi pateikti juridinio asmens organo arba juridinio asmens dalyvių, jeigu juridinio asmens organai nesudaromi, arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimą pakeisti juridinio asmens Registro duomenis, jeigu duomenų tikrumas neturi būti patvirtintas notaro ar Teisingumo ministerijos; akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, Europos bendrovės ir bendrijos sprendimą patvirtinantį dokumentą pateikia visais atvejais, kai keičiami Registro duomenys ar Registro tvarkytojui pateikiami įstatymuose nurodyti dokumentai. Nuostatų 58 punktas nustato Registro tvarkytojui pareigą pagal pateiktus dokumentus patikrinti duomenų tikrumą ir dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams. Tokia pareiga patikrinti duomenų tikrumą reiškia pakankamai plačią Registro tvarkytojo diskreciją tokiais atvejais, kurie nenumatyti Nuostatuose, tačiau jų tikrumas gali būti įvertintas kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų duomenų pagrindu, ypač atsižvelgiant į viešo valstybės registro paskirtį ir su tuo susijusią būtinybę, kad viešai skelbiama informacija būtų objektyvi ir neklaidinanti r., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-710-492/2018; kt.).

35.       Nuostatų 69 punkte nustatyta, kad dokumentų ir duomenų teikėjai Registro tvarkytojui gali pateikti juridinio asmens dalyvių susirinkimo ar kito organo posėdžio (susirinkimo) protokolo išrašą. Išraše nurodoma visa informacija, esanti protokole, išskyrus organo sprendimus, kurie neturi būti teikiami Registro tvarkytojui. Išrašas pateikiamas Registro tvarkytojui kartu su visais protokolo priedais, kuriuos būtina pridėti prie protokolo pagal CK ir kitus įstatymus. Išraše nurodomos protokolą pasirašiusių asmenų parašų rekvizitų dalys (be parašų). Išrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina protokolą pasirašę asmenys arba juridinio asmens valdymo organo nariai, turintys teisę veikti juridinio asmens vardu. Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad prie visuotinio susirinkimo protokolo pridedamas šio susirinkimo dalyvių sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys teisę balsuoti bendrijos narių vardu visuotiniame susirinkime, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą visuotinį susirinkimą.

36.       Pagal nagrinėjamoje byloje susiklosčiusią situaciją atsakovas neįregistravo pareiškėjo 2018 m. gegužės 29 d. įgaliotinių susirinkime priimtais sprendimais išrinkto vienasmenio valdymo organo (pirmininko) ir vieno išrinkto naujo valdybos (kolegialaus organo) nario, t. y. Bendrijos valdymo organų pasikeitimų. Atsakovas, vertindamas pareiškėjo pateiktus dokumentus, nenustatė, jog apskritai įgaliotinių susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai, kad įgaliotinių surinkimas buvo neteisėtas dėl Bendrijų įstatymo 13 straipsnio 5 dalies, skaitant ją kartu Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, pažeidimo. Kaip minėta, byloje nustatyta, kad pareiškėjas pateikė duomenis, kad Bendrijos narius ir įgaliotinius informavo apie visus šaukiamus susirinkimus, tačiau nustatyta, kad nebuvo laikytasi 14 dienų pranešimo termino šaukiant pakartotinį susirinkimą bei įgaliotinių susirinkimą, t. y. nustatyta, kad šaukiant 2018 m. gegužės 15 d. pakartotinį susirinkimą Bendrijos nariams pranešimai buvo pateikti į pašto dėžutes 2018 m. gegužės 8 d., o šaukiant 2018 m. gegužės 29 d. įgaliotinių susirinkimą pranešimai pateikti 2018 m. gegužės 18 d.

37.       Kaip jau minėta, pagal Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 11 dalį, prie visuotinio susirinkimo protokolo pridedami dokumentai, patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą visuotinį susirinkimą. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas pateikė atsakovui dokumentus, kad buvo pranešta apie visus šaukiamus susirinkimus, taip pat 2018 m. birželio 29 d. rašytiniuose paaiškinimuose detaliai nurodė aplinkybes, dėl kurių apie pakartotinį bei įgaliotinių susirinkimus pranešta prieš trumpesnį nei 14 dienų terminą. Pirmajame visuotinio surinkimo protokole nurodyta, kad įvyks kitas susirinkimas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių (8 p.); įgaliotinių susirinkimo protokole nėra fiksuota, kad įgaliotiniai nebuvo informuoti apie šį susirinkimą, ir dėl to negali vykti susirinkimas.

38.       Įvertinus tai, kad Bendrijos nariams ir įgaliotiniams buvo pranešta apie susirinkimus, o apie visuotinį susirinkimą, kuriame vienas iš darbotvarkės klausimų buvo Bendrijos pirmininko rinkimai, buvo paskelbta ir pranešta laiku, Bendrijos pirmininkas buvo išrinktas įgaliotinių susirinkime, bei atsižvelgiant į Bendrijos pirmininko atliekamas funkcijas (Bendrijų įstatymo 14 str.), nagrinėjamu atveju darytina išvada, jog nustatytas pažeidimas (nepranešimas laiku apie pakartotinį ir įgaliotinių susirinkimus) nesudarė pagrindo neregistruoti Bendrijos pirmininko duomenų pakeitimo. Atsižvelgiant į šioje byloje susidariusią teisinę situaciją, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada šiuo aspektu. 

39.       Tačiau nagrinėjamu atveju sutiktina su atsakovo argumentais, kad pagal pateiktą 2018 m. gegužės 29 d. įgaliotinių susirinkimo sprendimą išrinkti naują valdybos narį negalėjo būti registruotas valdybos nario pakeitimas Registre, nes pagal pareiškėjo pateiktus duomenis įgaliotinių surinkimas negalėjo spręsti klausimo dėl naujo valdybos nario išrinkimo.

40.       Pagal Bendrijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą, valdybos narius renka visuotinis susirinkimas. Šiuo atveju buvo pateiktas įgaliotinių susirinkimo sprendimas, o įgaliotinių susirinkimas tokį klausimą gali spręsti tik tada, kai neįvyko pakartotinis susirinkimas, o pakartotinis susirinkimas yra šaukiamas ir gali svarstyti tokį klausimą tik tada, kai neįvyko visuotinis surinkimas. Byloje nustatyta, kad šaukiant visuotinį susirinkimą ir apie jį informuojant visus Bendrijos narius darbotvarkėje nebuvo nurodytas klausimas dėl naujo valdybos nario rinkimo, darbotvarkė buvo papildyta naujo valdybos nario rinkimu, tik šaukiant pakartotinį susirinkimą. Be to, šaukiant pakartotinį susirinkimą nebuvo laikytasi reikalavimo Bendrijos nariams pranešti apie šaukiamą susirinkimą ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Taigi atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus sprendžiant naujo valdybos nario rinkimo klausimą, nepripažintini pagrįstais pirmosios instancijos teismo argumentai, jog pažeidimas, susijęs su valdybos nario išrinkimu įgaliotinių susirinkime, nėra esminis. 

41.       Apibendrinant konstatuotina, kad įvertinus byloje nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, yra pagrindas daryti išvadą, jog atsakovo apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl Sprendimo panaikinimo pakeistinas, t. y. panaikintina sprendimo dalis, kuria panaikinta Sprendimo dalis, kuria atsisakyta įregistruoti Juridinių asmenų registre pareiškėjo valdybos nario duomenų pakeitimą ir atsakovas įpareigotas iš naujo spręsti klausimą dėl pareiškėjo valdybos nario duomenų pakeitimo įregistravimo, o kita sprendimo dalis paliktina nepakeista.

42.       Įvertinus tai, kad pareiškėjo skundas tenkintas iš dalies, pakeistina ir sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, t. y. pareiškėjui iš atsakovo priteista 400 Eur bylinėjimosi išlaidų sumažintina iki 200 Eur (ABTĮ 40 str. 1 d.).

 

           Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

 

 

Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro (valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo teisių perėmėjas) apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gegužės 15 d. sprendimą pakeisti ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

„Pareiškėjo 360-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos skundą tenkinti iš dalies.

Panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2018 m. liepos 31 d. sprendimo                                                 Nr. VILIJ(12.5.20.)-4924 dalį, kuria atsisakyta įregistruoti Juridinių asmenų registre pareiškėjo 360-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos vadovo duomenų pakeitimą, ir įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą iš naujo spręsti klausimą dėl pareiškėjo vadovo duomenų pakeitimo įregistravimo.

Kitą skundo dalį atmesti.

Priteisti pareiškėjui 360-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai iš atsakovo valstybės įmonės Registrų centro 200 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

        Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjos        Veslava Ruskan

 

 

 

        Dalia Višinskienė

 

 

 

        Virginija Volskienė


Paminėta tekste:
  • CK
  • CK2 2.68 str. Atsisakymas registruoti
  • CK2 2.66 str. Juridinių asmenų registro duomenys