Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas sprendimas byloje [2A-1195-125-2010].doc
Bylos nr.: 2A-1195-125/2010
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

Pranešėjas Bronius Valius

Pranešėjas Bronius Valius                                                            Civilinė byla Nr. 2A-1195-125/2010

Teisėjas Darius Kurpavičius                                                         Proceso Nr. 2-06-3-08565-2009-6

                                                                                                      Procesinio sprendimo kategorija

                                                                                                     30.8 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2010 m. gruodžio 16 d.

Klaipėda

 

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Virginijos Nijolės Griškevičienės, sekretoriaujant Tomui Dryžui, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Vidmantui Žylei, suinteresuoto asmens atstovei Jolantai Laužikaitei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos DNSB „Rumpiškės“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį,

 

 n u s t a t ė:

 

pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti faktą, kad įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 55,06 kv. m 2-jų kambarių butą, esantį adresu (duomenys neskelbtini). Nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis adresu (duomenys neskelbtini), yra įregistruotas gyvenamasis namas 1A10/b, į 82 butą nuosavybės teisės konkretaus asmens nėra registruotos. Pareiškėja teigė, jog butu naudojasi nuo 1993 metų, nepertraukiamai valdo ir naudojasi juo iki šiol,   t. y. butas visada buvo naudojamas jos administracinėms patalpoms. Pareiškėja nurodė, kad 1993 m. buto patalpose įsikūrė gyvenamųjų namų statybos kooperatyvas „Rumpiškės“, veikęs            1990–1993 m. 1993-11-09 Klaipėdos m. valdybos potvarkiu gyvenamųjų namų statybos kooperatyvas „Rumpiškės“ reorganizuotas į gyvenamųjų namų eksploatavimo bendriją „Rumpiškės“, 1998-11-17 Klaipėdos m. valdybos nutarimu Nr. 1338 gyvenamųjų namų eksploatavimo bendrija „Rumpiškės“ reorganizuota į Daugiabučių namų savininkų bendriją „Rumpiškės“ ir pareiškėja yra gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo „Rumpiškės“ teisių ir pareigų perėmėja. Pareiškėja teigė, kad nuo 1993 m. turtinių pretenzijų į jos eksploatuojamą butą niekas nebuvo pareiškęs, ji nuolat butą prižiūrėjo, mokėjo mokesčius, vykdė einamąjį remontą ir naudojo savo poreikiams. Pareiškėja nurodė, kad ji kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą dėl nuosavybės teisės į butą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pagal pateiktus DNSB „Rumpiškės“ įstatus, bendrijos registravimo pažymėjimą, DNSB „Rumpiškės“ pažymą 2005-11-10 Nr. 2005/682 ir DNSB „Rumpiškės“ 1996-05-24 susirinkimo protokolą, tačiau         2005-11-16 sprendimu Nekilnojamojo turto registro Klaipėdos filialas atsisakė tenkinti prašymą, kadangi pateikti dokumentai nepatvirtina DNSB „Rumpiškės“ nuosavybės teisių į jį atsiradimo, Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2006-01-25 sprendimu Nr. 30 paliko galioti Klaipėdos filialo 2005-11-16 priimtą sprendimą. Nuosavybės teisės nebuvo įregistruotos, motyvuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balandžio 23 d. Nutarimu Nr. 280 patvirtintais Gyvenamojo namo statybos bendrijos pavyzdiniais įstatais, kad kai daugiabutį gyvenamąjį namą stato gyvenamųjų namų statybos bendrija, šis namas statomas bendrijos narių lėšomis ir nuosavybės teisės atsiranda į gyvenamojo namo patalpas bendrijos nariams, o ne gyvenamųjų namų statybos bendrijai kaip juridiniam asmeniui. Pareiškėja nurodė, kad 2006-03-01 kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su skundu dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo, kaip viešojo administravimo subjekto, dėl vilkinimo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, tačiau Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006-06-06 nutartimi bylą nutraukė, vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos 101 str. l d. 6 p. numatytu pagrindu, motyvuojant tuo, kad skundas buvo priimtas praleidus nustatytą padavimo terminą, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti. Kadangi kitokiu būdu nuosavybės teisės į norimą įregistruoti nekilnojamąjį turtą pareiškėja įrodyti negali, todėl pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį nustatymo.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-04-15 sprendimu pareiškimą tenkino, nustatė, kad DNSB „Rumpiškės“ įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 55,06 kv. m dviejų kambarių butą, esantį adresu (duomenys neskelbtini). Teismas bylos duomenimis nustatė, kad    1993 m. vykusio aukščiausiojo bendrijos valdymo organo bendrijos  narių susirinkimo metu buvo nuspręsta  (duomenys neskelbtini) savininką perkelti  į (duomenys neskelbtini), o (duomenys neskelbtini) savininką perkelti į 45-ą trijų kambarių butą, esantį (duomenys neskelbtini), likusiame bute (duomenys neskelbtini) buvo nuspręsta įkurti DNSB „Rumpiškės“ valdybos administracines patalpas ir įforminti nuosavybės teises DNSB „Rumpiškės“. Iš teismui pateiktų  DNSB „Rumpiškės“ priklausančių namų, esančių (duomenys neskelbtini), ir (duomenys neskelbtini), savininkų apklausos teismas nustatė, kad daugiau nei pusė neprieštarauja patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), privatizavimui. Kadangi įstatymo nustatyta tvarka duomenų, kurių pagrindu būtų ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas, nepertraukiamumas, nebuvo gauta, teismas konstatavo, jog yra pagrindas pripažinti, kad pareiškėja įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgijo nekilnojamąjį turtą – 55,06 kv. m 2 kambarių butą, esantį (duomenys neskelbtini).

Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-15 sprendimą panaikinti, priimti naują – pareiškimą atmesti. Nurodo, kad pareiškėja byloje patvirtino, jog butas, esantis (duomenys neskelbtini), pastatytas namo statytojų lėšomis ir tai reiškia, kad iš jų lėšų pastatytas turtas neperduodamas privatiems asmenimis, laikytinas statytojų bendrąja daline nuosavybe, todėl teismas, konstatavęs, kad daugiau nei pusė gyventojų neprieštarauja dėl DNSB „Rumpiškės“ nuosavybės teisės į minimą butą įgijimo, neįvertino, kad dėl nuosavybės teisės į buto dalį turėjo pasisakyti visi buto bendraturčiai, kadangi pagal CK 4.75 str. 1 d. bendrą daiktą bendraturčiai valdo, naudoja ir juo disponuoja visų bendraturčių susitarimu. Taip pat apeliantė pažymi, kad sandoriams dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą perleidimo nustatyta privaloma notarinė forma. Apeliaciniame skunde suinteresuotas asmuo teigia, jog teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, reglamentuojančios įgyjamosios senaties fakto nustatymą, kadangi pareiškėja daikto negalėjo valdyti kaip savo, nes daiktą visą laiką valdė kaip savininkų atstovė ir daikto valdymas kaip savininkų atstovo neatitinka daikto valdymo sąžiningumo, teisėtumo ir atvirumo reikalavimų, taikomų siekiant įgyti įgyjamosios senaties būdu.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėja prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo       2010-04-15 sprendimą palikti nepakeistą. Pareiškėja nurodo, kad ji atitiko visas sąlygas, reglamentuojančias įgyjamosios senaties fakto nustatymą, todėl teismas pagal nustatytas bylos aplinkybes tinkamai taikė įgyjamąją senatį reglamentuojančias teisės normas.

Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

Apeliacinis skundas tenkintinas.

Nagrinėjamu atveju pareiškėja siekia nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į 55,06 kv. m 2-jų kambarių butą, esantį adresu (duomenys neskelbtini). Bylos duomenimis nustatyta, kad pastato, esančio (duomenys neskelbtini), statytojas Gyvenamųjų namų statybos kooperatyvas „Rumpiškės“ (b. l. 71–74), kuris 1993-11-09 Klaipėdos m. valdybos potvarkiu reorganizuotas į gyvenamųjų namų eksploatavimo bendriją „Rumpiškės“, o 1998-11-17 Klaipėdos m. valdybos nutarimu Nr. 1338 gyvenamųjų namų eksploatavimo bendrija „Rumpiškės“ reorganizuota į Daugiabučių namų savininkų bendriją „Rumpiškės“ (b. l. 6). Iš byloje pateiktos pažymos nustatyta, kad pastate suformuota 120 atskirų nekilnojamojo turto vienetų, 10 iš jų neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre (b. l. 38–39), tarp jų ir butas, esantis           (duomenys neskelbtini). Pagal Gyvenamojo namo statybos bendrijos įstatus tais atvejais, kai daugiabutį gyvenamąjį namą stato gyvenamųjų namų statybos bendrija, šis namas statomas bendrijos narių lėšomis ir nuosavybės teisės atsiranda į gyvenamojo namo patalpas bendrijos nariams. Šiuo atveju iš pareiškėjos pažymos nustatyta, kad už kooperatinio buto – (duomenys neskelbtini) – statybą pajus sudaro 3 276,31 Lt ir jis yra sumokėtas visų bendrijos narių lėšomis (b. l. 6). Iš šių duomenų darytina išvada, jog nuosavybės teisės į gyvenamojo namo patalpas atsiranda bendrijos nariams, o ne gyvenamųjų namų statybos bendrijai ir todėl nors ir daugiau kaip pusė bendrijos narių sutiko dėl DNSB „Rumpiškės“ teisės į butą, esantį (duomenys neskelbtini), reikia įvertinti ir likusių bendrijos narių nuomonę. Šiuo atveju nei pareiškėja, nei teismas neatsižvelgė į tai, kad likusieji  bendrijos nariai, kaip lygiateisiai bendrijos nariai, nepasisakė dėl DNSB „Rumpiškės“ teisės į minimą butą, todėl negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl pareiškėjos nuosavybės teisės į butą, esantį (duomenys neskelbtini), ir todėl kolegija daro išvadą, kad teismas, tenkindamas pareiškėjos pareiškimą, priėmė nepagrįstą sprendimą. Be to, pažymėtina, jog visiems bendrijos nariams sutikus, pareiškėja butą gali periimti vėliau.

Kolegija pažymi, jog įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 str. 11 p.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu; 2) yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos sąlygos: a) daiktas pradėtas valdyti sąžiningai; b) daiktas nėra įregistruotas viešame registre kito asmens vardu; c) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; d) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; e) daiktas buvo valdomas CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Teismui šias sąlygas konstatavus, valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę, t. y. pareiškėjas įgyja nuosavybės teisę į daiktą nuo teismo sprendime nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo dienos ir gali ją įregistruoti viešame registre. Šiuo atveju kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pareiškėja daiktą valdė ne kaip savo, o kaip savininkų atstovė, kadangi iš bylos duomenų nustatyta ir pati pareiškėja pripažino, kad buto patalpos naudojamos bendrijos reikmėms, už buto komunalines paslaugas mokama iš bendrijos lėšų, todėl iš to darytina išvada, kad pareiškėja butą valdė kaip bendrijos atstovė. Taigi esant tokioms aplinkybėms negalima teigti, kad daiktas buvo valdytas kaip savo, o nesant visų anksčiau minėtų sąlygų visumai, negalima konstatuoti pareiškėjos nuosavybės teisės į butą, esantį (duomenys neskelbtini).   

Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimtinas naujas – pareiškimas atmestinas (326 str. 1 d. 2 p., 330 str.). Atmetus pareiškimą bei tenkinus suinteresuoto asmens apeliacinį skundą, iš pareiškėjos priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 132 Lt žyminis mokestis valstybei už apeliacinį skundą (CPK 96 str. 2 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325–331 str., teismas

 

n u s p r e n d ž i a:

                     

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 15 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – pareiškėjos DNSB „Rumpiškės“ pareiškimą atmesti.

Priteisti iš pareiškėjos DNSB „Rumpiškės“ 132 Lt žyminio mokesčio valstybei.

 

 

Kolegijos pirmininkas                                                                           Bronius Valius

 

Kolegijos teisėjai                                                                                   Žydrūnas Bertašius

 

                                                                                                               Virginija Nijolė Griškevičienė