Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2-8456-730-2013].doc
Bylos nr.: 2-8456-730/2013
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
DNSB Mėlynas namas 300066380 atsakovas
Kategorijos:
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
3.2.8. Bylos nutraukimas:
3.2.8.5. Bylos nutraukimas, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino

Nutartis tvirtinti taikos sutartį

Civilinė byla Nr. 2-8456-730/2013

(Proceso Nr. 2-06-3-06624-2013-5)

Procesinio sprendimo kategorija 118.5.

 

KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2013 m. spalio 7 d.

Klaipėda

 

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,  sekretoriaujant A. B., dalyvaujant ieškovei Z. Š., atsakovo atstovui G. Š., viešame parengiamajame teismo posėdyje, rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, civilinėje byloje pagal ieškovės Z. Š. ieškinį atsakovui DNSB „Mėlynas namas“ dėl  sprendimo pripažinimo negaliojančiu, įpareigojimo atlikti veiksmus,

 

nustatė:

civilinė byla nagrinėjama pagal ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančiu 2013-04-04 daugiabučio namo (duomenys neskelbtini) savininkų susirinkimo protokole pažymėtą p. 3, kurio pagrindu patvirtinta 2012 metų bendrijos veiklos ataskaita ir planuojamos 2013 metų bendrijos išlaidos; įpareigoti atsakovo atstovą sudaryti galimybę susipažinti su balsavimo biuleteniais, kuriais remiantis buvo surašytas 2013-05-08 bendrijos balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos  protokolas ir pateikti šių balsavimo biuletenių išdavimo pasirašytinai dokumento kopiją; įpareigoti atsakovo atstovą pateikti DNSB “Mėlynas namas” banko sąskaitų ir kasos išrašų  patvirtintas kopijas už 2013 metus: nuo 2013 metų pradžios iki teismo sprendimo priėmimo dienos.

Rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, parengiamajame teismo posėdyje, šalys paaiškino, kad pageidauja bylą užbaigti taikos sutartimi, prašo taikos sutarties sąlygas įrašyti į teismo posėdžio protokolą, patvirtinti taikos sutartį ir tuo pagrindu bylą nutraukti, taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės yra suprantamos.

Prašymas tenkinamas, taikos sutartis patvirtinama ir civilinė byla nutraukiama.

Šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos CPK 42 straipsnio 1 dalis).

Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos ir jos sudarymo aplinkybės prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, pažeidžia šalių, kitų asmenų teisių ar įstatymų saugomus interesus, nenustatyta, šalims procesinės taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos ir suprantamos, todėl pripažįstama, kad yra pagrindas taikos sutartį patvirtinti ir tuo pagrindu civilinę bylą nutraukti (Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10,00 Lt. Byloje nesusidarė 10,00 Lt viršijančių išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui ir nustatytoms aplinkybėms  išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

Ieškovė pareiškė tris neturtinio pobūdžio reikalavimus, už kuriuos turėjo būti sumokėtas 432,00 Lt dydžio žyminis mokestis (144,00 Lt x 3). Ieškovė, paduodant ieškinį, nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleista (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 straipsnio 3 dalis, CPK 83 straipsnio 1 dalies 14 punktas). Šalys taikos sutartimi susitarė, kad valstybės turėtas bylinėjimosi išlaidas atlygina ieškovė (Taikos sutarties 5 punktas). Kadangi, jei šalys sudaro taikos sutartį, yra grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio, todėl iš ieškovės priteistina 108,00 Lt žyminio mokesčio valstybei (Taikos sutarties 5 punktas).

Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas

 

n u t a r i a:

prašymą tenkinti.

Patvirtinti ieškovės Z. Š. ir atsakovo DNSB „Mėlynas namas“, atstovaujant bendrijos pirmininkui G. Š., sudarytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis:

 

  1. Ieškovė atsisako savo ieškininių reikalavimų.
  2. Atsakovas įsipareigoja iki 2013-11-01 įsakymu panaikinti DNSB „Mėlynas namas“ susirinkimo sprendimą 2013-04-04, susirinkimo protokole pažymėtą punktu Nr. 3, kurio  pagrindu patvirtinta 2012 metų bendrijos veiklos ataskaita ir planuojamos 2013 metų bendrijos išlaidos.
  3. Atsakovas iki 2013-11-01 pateikia ieškovei jos elektroniniu paštu nuskanuotą DNSB (Klaipėdos m. Debreceno g. 58B) „Mėlynas namas“ balsavimo raštu biuletenių išdavimo lapą (protokolas 2013-05-08).
  4. Atsakovas įsipareigoja  iki 2013-11-01 pateikti ieškovei DNSB „Mėlynas namas“ banko sąskaitos, esančios AB SEB bankas (Nr. (duomenys neskelbtini)) išrašą, už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-10-01, nenurodant  gyventojų asmens duomenų, patvirtintą banko spaudu, už banko išrašo išdavimą sumokant ieškovei į bendrijos sąskaitą.
  5. Šalys susitaria, kad ieškovė Z. Š. atlygina bylinėjimosi išlaidas valstybei, šalys viena kitos turėtų bylinėjimosi išlaidų nereikalauja.

 

Civilinę bylą nutraukti.

Priteisti iš ieškovės Z. Š. valstybei 108,00 Lt (vieną šimtą aštuonis Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

Paaiškinti šalims, kad nevykdant taikos sutarties sąlygų, jos bus įvykdytos priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, pateikus antstoliui vykdomąjį raštą, išieškant vykdymo išlaidas.

             

Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

 

 

 

Teisėja               Erinija Kazlauskienė