Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-10-11][nuasmenintas sprendimas byloje][eA-1420-525-2018].docx
Bylos nr.: eA-1420-525/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 302610311 atsakovas
AB „Volfas Engelman“ 133990589 pareiškėjas
UAB "Strateginių komunikacijų centras" 300072216 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
34.2. Alkoholio kontrolė
34.2. Alkoholio kontrolė
31. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolėAdministracinė byla Nr. eA-1420-525/2018

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03603-2016-4

Procesinio sprendimo kategorija 34.2

(S)

 

 

img1 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. spalio 10 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Volfas Engelman“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Strateginių komunikacijų centras“ dėl nutarimo panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I.

 

1.       Pareiškėjas AB „Volfas Engelman“ (toliau – ir pareiškėjas) pateikė teismui skundą, prašydamas panaikinti atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir atsakovas, Departamentas) 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutarimą taikyti ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus Nr. ATK2-89/16 (toliau – ir ginčijamas nutarimas), kuriame pareiškėjo reklama žurnale „Žmonės“ pripažinta prieštaraujančia Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir AKĮ) 29 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6, 8, 11 punktams ir paskirta 2 896 Eur bauda.

2.       Pareiškėjas paaiškino, kad Departamentas 2016 m. birželio 27 d. surašė protokolą Nr. ATK2-106 (jam įteiktas su Departamento 2016 m. birželio 28 d. pranešimu Nr. S-(4.3-3)-1710), kuris neatitinka teisės aktų reikalavimų, jame išdėstyta informacija atsispindi subjektyvų kontrolės įstaigos vertinimą, nepagrįstą jokiais argumentais ir konkrečia informacija. Pareiškėjo vertinimu, tyrimas dėl galimų AKĮ pažeidimų buvo atliktas neobjektyviai ir neišsamiai. Departamentas yra įpareigotas aiškiai ir išsamiai aprašyti ir nurodyti galimus AKĮ reikalavimų pažeidimus, dėl kurių pareiškėjas turėjo teisę teikti paaiškinimus, nurodyti atsakomybę švelninančias aplinkybes. Departamento atlikti neteisingi ir neobjektyvūs veiksmai surašant protokolą padarė tiesioginę įtaką pareiškėjo paaiškinimams, buvo pažeista jo teisė reikšti nuomonę dėl konkrečių alkoholio reklamos frazių ir vaizdinės medžiagos atitikties ar neatitikties AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6, 8, 11 punktų reikalavimams.

3.       Pareiškėjas pažymėjo, kad nagrinėjant konkrečius AKĮ nustatytus alkoholio reklamos ribojimus, nepagrįstai ir neteisėtai siekiama vartojant žodžių junginį „reklamos visuma“ konstatuoti tariamus alkoholio reklamos pažeidimus. Nutarime nepagrįstai teigiama, jog alkoholio reklama siejama su fizinės būklės pagerėjimu bei vairavimu (AKĮ 29 str. 1 d. 4 ir 5 p. pažeidimai), tačiau nenurodyti jokie teisės aktai ir kiti Departamento teiginius patvirtinantys objektyvūs šaltiniai, lėmę tokį kontroliuojančios įstaigos vertinimą. Reklamoje pateikiami atskiri vaizdai (nuotraukos) su plaukiojančiomis jachtomis, tačiau konkrečių vaizdų kontekste nėra pateikiama, kad plaukiojančias jachtas vairuotų asmenys su alkoholiniais gėrimais rankose. Kiti vaizdai – tai asmenys jachtose, tačiau tiesioginės sąsajos su vairavimu nė viename vaizde (nuotraukoje) nėra, todėl daryti išvadą, kad alkoholio reklama siejama su vairavimu, nepagrįsta ir neteisinga. Analogiškai nepagrįsti teiginiai dėl buriavimo, kaip sporto šakos, reikalaujančios daug fizinių jėgų, ir šio teiginio sąsajų su konkrečiais vaizdais ir tekstais ginčijamojoje reklamoje. Nutarime nepagrįstai teigiama, kad pareiškėjo pateikta alkoholio reklama siejama su alkoholio vartojimu ir psichinės veiklos pagerėjimu (AKĮ 29 str. 1 d. 6 ir 11 p. pažeidimai). Nutarime teigiama, kad alkoholio vartojimas taip pat siejamas su fizinės būklės pagerėjimu (fiziniu pasiruošimu įveikti iššūkius, ilgas keliones, nugalėti jūros stichiją), vairavimu, psichinės veiklos pagerėjimu (psichologiniu pasiryžimu įveikti iššūkius, kliūtis ir pan.), socialine sėkme (buriuotojo, kaip burlaivio įgulos (komandos) nario, turinčio daug draugų ir bendraminčių, t. y. gerbiamo asmens statusu), tokiu būdu taip pat pateikiama neteisinga ir (ar) klaidinanti informacija apie alkoholinius gėrimus, nes visuotinai pripažinta, kad alkoholio vartojimas kenkia asmens fizinei ir psichinei sveikatai, griauna jį vartojančio asmens socialinius ryšius (AKĮ 29 str. 1 d. 4, 5, 6, 8 ir 11 p. pažeidimai). Pareiškėjo nuomone, tai yra subjektyvus kontroliuojančios įstaigos interpretacinis vertinimas, nepagrįstas aiškiais argumentais, nesuprantama, kuri frazė ir vaizdas (nuotrauka) atitinka tokį Departamento vertinimą. Be to, yra daug profesijų, kurios susijusios su fizine ir psichine jėga, nuotykių potyriu, gerbiamo asmens statusu, tačiau tai nėra traktuojama kaip draudžiama alkoholio reklama, kad tokius asmenis lydi socialinė sėkmė vartojant alkoholinius gėrimus. Pareiškėjas nesutiko ir su Departamento pozicija dėl alkoholio reklamos, kuria pateikiama neteisinga ir (ar) klaidinanti informacija apie alkoholinius gėrimus (AKĮ 29 str. 1 d. 11 p. pažeidimas). Iš AKĮ 2 straipsnio 10 dalyje pateikto apibrėžimo matyti, kad alkoholio reklama yra informacija, bet ne kiekviena informacija yra reklama. Ši teisės norma yra sietina ir su Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 11 punktu, nustatančiu, jog Lietuvos Respublikoje draudžiama visų formų alkoholio reklama, pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus. Taigi, vien ta aplinkybė, kad pareiškėjo alkoholio reklamoje pateikta informacija ir vaizdai (nuotraukos) pripažįstama alkoholio reklama, savaime nereiškia, jog jie patenka į draudžiamos alkoholio reklamos apibūdinimą, pateiktą Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 11 punkte.

4.       Atsakovas atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5.       Atsakovas paaiškino, kad, įvertinus reklamos (nurodytos tekstinės ir vaizdinės informacijos) visumą, t. y. nuotraukose užfiksuotus buriavimo, buriuotojų poilsio fragmentus, nuotraukų komentarus, teksto turinį, nustatyta, jog vidutiniam vartotojui formuojama nuomonė, kad alaus vartojimas ir buriavimas, jachtų vairavimas yra neatsiejami dalykai, džiaugtis geromis oro sąlygomis padeda alaus „IPA“ vartojimas, alus „IPA“ ir „BLOND“ yra nuolatiniai buriuotojų palydovai ilgose kelionėse bei poilsio metu, t. y. reklamuojamas alus yra tinkamas vartoti kelionėse ir poilsiaujant, po alaus vartojimo buriuotojai pasiruošia plaukti į vandenis, alaus vartojimas sustiprina draugystės ryšius, padeda palaikyti gerus santykius, alaus „BLOND“ vartojimas atgaivina prisiminimus. Laisvi ir drąsūs buriuotojai, ieškantys naujovių ir naujų skonių, juos atrado pareiškėjo gaminamame aluje „IPA“ ir „BLOND“.

6.       Atsakovas pažymėjo, kad protokole buvo nurodyta jo surašymo data ir vieta, surašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė, žinios apie atsakomybėn traukiamą asmenį, pažeidimo padarymo laikas ir esmė, pažeistos ir atsakomybę nustatančios teisės normos ir kiti privalomi duomenys. Pareiškėjui inkriminuoti A pažeidimai protokole buvo aprašyti aiškiai, išsamiai ir suprantamai (t. y. paryškintas A 29 str. 1 d. 4, 5, 6, 8, 11 p. reikalavimus pažeidžiantis tekstas, išsamiai aprašyta alkoholio reklamos turinio (vizualinio ir tekstinio) visuma, pateiktas jos vertinimas A 29 str. 1 d. 4, 5, 6, 8, 11 p. kontekste, nurodytas pažeistas A straipsnis ir jo punktai). Pareiškėjui buvo suteikta teisė į efektyvią gynybą, jis aktyviai naudojosi teise teikti paaiškinimus, pareiškėjo atstovui buvo pateikti bylos medžiagos nuorašai, jis Departamentui pateikė rašytinius paaiškinimus.

7.       Atsakovas nurodė, kad privalėjo nagrinėti pateikiamos reklaminės informacijos visumą, nes alkoholio reklama šiuo konkrečiu atveju buvo pateikta viename iš žurnalo puslapių, joje buvo pateikta tekstinė ir vaizdinė (t. y. nuotraukos) informacija, kuri vertinama kaip vienos alkoholio reklamos visuma. Šiuo atveju negalima iš reklamos išimti atskirų elementų ir jų vertinti atsietai vienas nuo kito, nes būtent visų reklamos elementų – konkrečių frazių ir nuotraukų – visuma vartotojui ir yra pateikiama kaip uždrausto turinio alkoholio reklama. Be to, pati reklama, kaip matyti iš byloje esančių dokumentų (pvz., UAB „Strateginių komunikacijų centras“ 2016 m. gegužės 31 d. PVM sąskaita faktūra serija SKC16 Nr. 013), buvo sukurta kaip vientisas reklaminis produktas. Nuotraukose pavaizduoti plaukiančių jachtų ir jas valdančių, taip pat jachtose besiilsinčių buriuotojų vaizdai ir pateikti tekstai (pvz., įgula laukia stipresnio vėjo, neriboti vandenynų horizontai ir platūs jūrų keliai) neabejotinai sieja alkoholio vartojimą su vandens transporto priemonės – jachtos (burlaivio) – vairavimu. Nuotraukų ir tekstų visuma kuriamas įspūdis, kad jachtų kapitonams, laivavedžiams ar kitiems įgulos nariams yra įprasta ir leistina vartoti alkoholinius gėrimus „laukiant stipresnio vėjo“, o tada vairuoti (vesti) jachtą į vidaus ir priekrantės vandenis ar jūrą, nors tokie veiksmai akivaizdžiai prieštarauja saugios laivybos reikalavimams, o už tokias veikas yra nustatyta administracinė atsakomybė. Akivaizdu, kad pateikiama informacija buvo siekiama daryti poveikį vartotojų pasirinkimui (skatinama vartoti konkretaus gamintojo konkrečius alkoholinius gėrimus), siejant alkoholio vartojimą su A 29 straipsnio 1 dalyje uždraustomis sritimis, buvo formuojamas teigiamas pareiškėjo ir jo gaminamų alkoholinių gėrimų (ar jų prekių ženklų) įvaizdis, didinamas pareiškėjo ir jo produkcijos žinomumas. Informacija buvo komercinio pobūdžio. Aptariamu atveju nėra abejonių, kad pareiškėjas pateikė alkoholio reklamą. Aptartų tekstų ir vaizdų, kurie įvertinti kaip siejantys alkoholio vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu, psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu, su socialine sėkme, visuma yra pateikiama ir neteisinga bei klaidinanti informacija apie alkoholinius gėrimus. Akivaizdu, kad glaustu (pateikiama palyginti nedaug teksto, tekstinės frazės paprastos ir įtaigios) ir ryškiu (daug nuotraukų, kuriose įtaigiai perteikiamos teigiamos emocijos – draugystė, drąsa, džiaugsmas, nuotraukose taip pat pateikiami efektingi su gera fizine ir psichine savijauta, poilsiu, nuotykiais, išbandymais sietini vaizdai) informacijos pateikimo būdu buvo siekiama efektyviai pateikti maksimalų kiekį teigiamos informacijos apie pareiškėją ir jo gaminamus alkoholinius gėrimus.

8.       Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Strateginių komunikacijų centras“ atsiliepime prašė pareiškėjo skundą tenkinti ir ginčijamą Departamento nutarimą panaikinti.

9.       Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad su pareiškėju 2015 m. birželio 10 d. sudarė sutartį Nr. 15-06/01 dėl paslaugų, susijusių su jo viešųjų ryšių kampanijos organizavimu ir įgyvendinimu (toliau – ir Sutartis). Pagal šios Sutarties nuostatas, jis turėjo teikti ir organizuoti pareiškėjui įvairias viešųjų ryšių paslaugas, įskaitant ir straipsnių, reportažų, interviu, pasisakymų ir kitų tekstų kūrimą. Jis, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigojo parengti pareiškėjui naujos alaus linijos „Pasaulio skoniai“, kurią sudaro „IPA“ ir „BLOND“ alus, pozicionavimą ir šių prekės ženklų įvaizdžio kūrimą bei palaikymą. Viena iš šio įvaizdžio kūrimo bei palaikymo dalių buvo fotoreportažas 2016 m. žurnale „Žmonės“ Nr. 21 (659), t. y. reportažo nuotraukos, papildytos paaiškinamaisiais tekstais. Atsižvelgiant į tai, kad nauja alaus linija vadinasi „Pasaulio skoniai“, su pareiškėju buvo suderinta koncepcija, jog šių prekės ženklų vaizdinė ir ryšių su visuomene kampanija bus vykdoma kelionių ir keliautojų kontekste (kelionės jūra). Tolesnį suderintos koncepcijos formavimą, plėtojimą, organizavimą ir įgyvendinimą trečiasis suinteresuotas asmuo, kaip savo srities profesionalas, ruošė ir įgyvendino savarankiškai.

10.       Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad, žinodamas, jog vyksta AKĮ reikalavimų galimų pažeidimų tyrimas galimai ir jo atžvilgiu, laukė iš atsakovo atitinkamų pranešimų ar dokumentų dėl ginčijamos reklaminės kampanijos veiksmų vertinimo, tačiau iki šios bylos nagrinėjimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme pradžios nėra gavęs jokių žinių iš atsakovo dėl jo veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimo. Departamentas alkoholio reklamos kontrolės tikslais atliko tyrimą dėl jo sukurtos ir pateiktos alkoholio reklamos teisėtumo, tačiau nutarimą dėl AKĮ pažeidimų priėmė pareiškėjo (užsakovo) atžvilgiu, t. y. sudarė dviprasmišką situaciją ir pažeidė jo teisę pateikti paaiškinimus ir argumentus, dalyvauti atsakovo žodiniame posėdyje, ginčyti priimamus sprendimus. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, nutarime konstatuoti AKĮ pažeidimai išdėstyti bendrais bruožais, nerišliai ir neaiškiai, tuo tarpu teismui pateiktame atsiliepime esminiai atsakovo teiginiai ir motyvai dėl nutarime konstatuotų pažeidimų išdėstyti pirmą kartą, kas pagrindžia pareiškėjo poziciją, kad nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

 

II.

 

11.       Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 28 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino ir ginčijamą Departamento nutarimą panaikino.

12.       Teismas nurodė, kad Departamentas, vadovaudamasis surinkta medžiaga, nustatė, jog pareiškėjas žurnalo „Žmonės“ 2016 m. gegužės 26 d. (Nr. 21 (659)) 100 puslapyje pateikė draudžiamą alkoholio reklamą: nuotraukoje pavaizduota vandenyse plaukianti jachta su žmonėmis, užrašas – „Saulė, vėjas ir vandens purslai – buriuotojo kasdienybė“; nuotraukoje pavaizduoti du besišypsantys vyrai, vieno vyro rankoje alaus „IPA“ skardinė, užrašyta: „Saulėta diena džiaugiasi jachtos „Arabela  AG Baltic“ įgula“; nuotraukoje pavaizduota alaus „IPA“ skardinė žmogaus rankose, užrašas – „Buriuotojo rankose  ilgųjų jūrinių kelionių alus „Volfas Engelman“ IPA“; nuotraukoje keturi jauni vyrai jachtoje su alaus „IPA“ ir „BLOND“ skardinėmis rankose, vienas vyras alaus skardinę laiko prie burnos, užrašas – „Jachtos „Levante“ įgula laukia stipresnio vėjo“; nuotraukoje pavaizduoti jachtų fragmentai, žmonės jachtose, vienas vyras rankoje laiko alaus „BLOND“ skardinę, dešinėje nuotraukos pusėje matomas alaus „BLOND“ skardinių įpakavimo fragmentas, nuotraukos viršutinėje dalyje pateiktas užrašas – „Buriuotojiška draugystė stipri ne tik vandenyje, bet ir ant kranto“; nuotraukoje pavaizduoti buriuotojai plaukiančiose jachtose; nuotraukoje alaus „BLOND“ skardinė vyro rankoje, užrašyta: „Belgiško stiliaus kvietinis „Volfas Engelman“ BLOND alus buriuotojams primena Šiaurės jūros bangas“; nuotraukoje pavaizduotas jaunas vyras jachtos fone, apsirengęs marškinėliais su užrašu „Hornas“, rankose laiko alaus „BLOND“ skardinių įpakavimą, kairiau – alaus „BLOND“ skardinės atvaizdai bei užrašas „Volfas Engelman“ Pasaulio Skonių paletė“; centrinėje puslapio dalyje pateiktas reklaminis tekstas: „Pasaulio skoniai / Neriboti vandenynų horizontai ir platūs jūrų keliai – būtent burėmis pirmą kartą buvo atrasti tolimiausi pasaulio kraštai ir jų skoniai. Šiandien buriuotojai išlieka tikraisiais keliautojais – jie išsaugojo laisvės pojūtį, drąsą išmėginti naujoves ir būti šių naujovių šaukliais. Vėjo pilnos burės leidžia atrasti tolimiausius ir egzotiškiausius pasaulio kraštus bei skonius.“

13.       Departamentas ginčijamame nutarime konstatavo, kad, įvertinus reklamos tekstinės ir vaizdinės informacijos visumą, t. y. nuotraukose užfiksuotus buriavimo, buriuotojų poilsio fragmentus, nuotraukų komentarus, teksto turinį, nustatyta, jog vidutiniam vartotojui formuojama nuomonė, kad alaus vartojimas ir buriavimas, jachtų vairavimas yra neatsiejami dalykai, džiaugtis geromis oro sąlygomis padeda alaus „IPA“ vartojimas, alus „IPA“ ir „BLOND“ yra nuolatiniai buriuotojų palydovai ilgose kelionėse bei poilsio metu, t. y. reklamuojamas alus yra tinkamas vartoti kelionėse ir poilsiaujant, po alaus vartojimo buriuotojai pasiruošia plaukti į vandenis, alaus vartojimas sustiprina draugystės ryšius, padeda palaikyti gerus santykius, alaus „BLOND“ vartojimas atgaivina prisiminimus. Laisvi ir drąsūs buriuotojai, ieškantys naujovių ir naujų skonių, juos atrado AB „Volfas Engelman“ gaminamame aluje „IPA“ ir „BLOND“. Tai yra alkoholio reklama, siejanti alkoholio vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu, su vairavimu, su psichinės veiklos pagerėjimu, su socialine sėkme, pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus (A 29 str. 1 d. 4, 5, 6, 8, 11 p. pažeidimai).

14.       Teismas nurodė, kad ginčo, jog byloje vertinama alaus reklama yra reklama AKĮ prasme, nėra. Klausimas kyla dėl šios reklamos leistinumo pagal AKĮ. AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas absoliutus reklamos, kuri sietina su šioje normoje nurodyta veikla ar savybėmis, draudimas, tačiau tai nereiškia visiško alkoholio reklamos draudimo – draudžiama tik atitinkamų formų, išvardytų AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje, reklama. Nustatant, ar buvo pažeistos AKĮ 29 straipsnio 1 dalies nuostatos, kiekvienas konkretus atvejis turi būti vertinamas individualiai. Be to, vertinant reklamą, yra svarbus jos vertinimas vidutinio vartotojo požiūriu, todėl turi būti analizuojama, kokias asociacijas ji jam sukeltų.

15.       Teismas, nagrinėjamoje byloje vertindamas alaus „IPA“ ir „BLOND“ reklamą, pažymėjo, kad Departamentas iš esmės nepagrindė, kaip minėta reklama pažeidė A 29 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6, 8 ir 11 punktus, t. y. neaišku, kuo remiantis konstatuota, jog alaus „IPA“ ir „BLOND“ vartojimas siejamas su fizinės būklės pagerėjimu, vairavimu, psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu ar socialine sėkme. Toks minėtos reklamos vertinimas yra nepagrįstas atlikta išsamia analize. Neaišku, kokiu būdu nuotraukose pavaizduota vandenyse plaukianti jachta su žmonėmis, užrašas – „Saulė, vėjas ir vandens purslai – buriuotojo kasdienybė“; nuotraukoje pavaizduoti du besišypsantys vyrai, vieno vyro rankoje alaus „IPA“ skardinė, užrašyta: „Saulėta diena džiaugiasi jachtos „Arabela  AG Baltic“ įgula“; nuotraukoje pavaizduota alaus „IPA“ skardinė žmogaus rankose, užrašas – „Buriuotojo rankose – ilgųjų jūrinių kelionių alus „Volfas Engelman“ IPA“; nuotraukoje keturi jauni vyrai jachtoje su alaus „IPA“ ir „BLOND“ skardinėmis rankose, vienas vyras alaus skardinę laiko prie burnos, užrašas – „Jachtos „Levante“ įgula laukia stipresnio vėjo“; nuotraukoje pavaizduoti jachtų fragmentai, žmonės jachtose, vienas vyras rankoje laiko alaus „BLOND“ skardinę, dešinėje nuotraukos pusėje matomas alaus „BLOND“ skardinių įpakavimo fragmentas, nuotraukos viršutinėje dalyje pateiktas užrašas – „Buriuotojiška draugystė stipri ne tik vandenyje, bet ir ant kranto“; nuotraukoje pavaizduoti buriuotojai plaukiančiose jachtose; nuotraukoje alaus „BLOND“ skardinė vyro rankoje, užrašyta: „Belgiško stiliaus kvietinis „Volfas Engelman“ BLOND alus buriuotojams primena Šiaurės jūros bangas“; nuotraukoje pavaizduotas jaunas vyras jachtos fone, apsirengęs marškinėliais su užrašu „Hornas“, rankose laiko alaus „BLOND“ skardinių įpakavimą, kairiau – alaus „BLOND“ skardinės atvaizdai bei užrašas „Volfas Engelman“ Pasaulio Skonių paletė“, sieja alaus „IPA“ ir „BLOND“ vartojimą su asmeninių problemų sprendimu, fizinės būklės pagerėjimu ar socialine sėkme. Tas pats pasakytina ir dėl reklamoje pateikiamos tekstinės informacijos: „Pasaulio skoniai / Neriboti vandenynų horizontai ir platūs jūrų keliai – būtent burėmis pirmą kartą buvo atrasti tolimiausi pasaulio kraštai ir jų skoniai. Šiandien buriuotojai išlieka tikraisiais keliautojais – jie išsaugojo laisvės pojūtį, drąsą išmėginti naujoves ir būti šių naujovių šaukliais. Vėjo pilnos burės leidžia atrasti tolimiausius ir egzotiškiausius pasaulio kraštus bei skonius“. Departamentui yra keliami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyti reikalavimai, todėl kiekvienas individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Šia teisine nuostata pagrįsta analizė ginčijamame nutarime iš esmės nebuvo atlikta, jame buvo tik konstatuotas atitinkamų teisės normų pažeidimo faktas, o Departamento padarytos išvados yra subjektyvios ir pakankamai abstrakčios, stokojančios konkretumo bei tikslumo. Tai iš esmės prieštarauja teisinio saugumo principui bei teisės stabilumo idėjai. Taip pat nepagrįstas yra A 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimo konstatavimo faktas, nes Departamentas nenurodė, kaip pasireiškė neteisingos ir (ar) klaidinančios informacijos apie alkoholinius gėrimus pateikimo faktas. Atsakovas neįrodė, kad kuris nors alaus „IPA“ ir „BLOND“ reklamoje pateikiamas vaizdinis ar tekstinis simbolis ar ženklas yra neteisingas ir (ar) klaidingas.

16.       Teismas apibendrino, kad ginčijamas nutarimas neatitiko Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes jame konkrečiai nenurodyta, kodėl ir kuo remdamasis Departamentas konstatavo, jog nuotraukose užfiksuoti buriavimo, buriuotojų poilsio fragmentai, nuotraukų komentarai, teksto turinys vidutiniam vartotojui formuoja nuomonę, kad alaus vartojimas ir buriavimas, jachtų vairavimas yra neatsiejami dalykai. 

17.       Teismas darė išvadą, kad nustatyti nutarimo turinio (faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas. Nutarimas yra nepakankamai motyvuotas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies prasme, padarytos išvados nėra pagrįstos išsamiais argumentais ir įrodymais, todėl jis negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

 

III.

 

18.       Atsakovas apeliaciniame skunde prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti ir palikti galioti Departamento nutarimą.

19.       Atsakovas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime neteisingai ir nepagrįstai nurodė, jog Departamento padarytos išvados yra subjektyvios ir pakankamai abstrakčios, stokojančios konkretumo bei tikslumo, o tai iš esmės prieštarauja teisinio saugumo principui bei teisės stabilumo idėjai. Prieš tai nurodytų išvadų teismas niekaip nepagrindė, t. y. skundžiamame sprendime nėra nurodyti aiškūs ir konkretūs ginčijamame nutarime padarytų išvadų dėl pareiškėjo padarytų A 29 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6, 8 punktų pažeidimų trūkumai. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas taip pat nepaaiškino, kodėl Departamento (t. y. įgaliotos valstybės institucijos) padarytas išvadas vertino kaip subjektyvias (subjektyvus – būdingas tam tikram asmeniui, asmeniškas; šališkas), t. y. iš esmės skundžiamame sprendime nemotyvuotai pasisakyta, kad Departamentas, priimdamas nutarimą, pareiškėjo atžvilgiu buvo šališkas, kai byloje jokių duomenų apie Departamento šališkumą nėra. Skundžiamame sprendime taip pat motyvuotai nepaaiškinta, kodėl Departamento padarytos išvados ir kurios išvados (t. y. ar tos, kuriomis konstatuojamas paskleistos alkoholio reklamos neatitikimas A 29 str. 1 d. 4, 5, 6, 8, 11 p. reikalavimams, ar tos, kuriomis konstatuojama, kad būtent pareiškėjas, o ne kiti asmenys atsakingas už pažeidimus (t. y. parenkant administracinės atsakomybės subjektą)), yra abstrakčios, stokojančios konkretumo bei tikslumo. Šis trūkumas svarbus, nes pats pareiškėjas rašytiniuose paaiškinimuose ir skunde akcentavo, neva, Departamento padarytus procesinius pažeidimus ir tai, kad, neva, ne jis, o kiti juridiniai asmenys yra atsakingi už galimai padarytus pažeidimus.

20.       Atsakovo nuomone, skundžiamame sprendime neteisingai konstatuota, jog ginčijamame nutarime nepagrįstas AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimo faktas. Kaip matyti iš Departamento nutarimo turinio, jame buvo analizuojama ir buvo paaiškinta, kokiu būdu pasireiškė neteisingos ir klaidinančios informacijos apie alkoholinius gėrimus pateikimo faktas. Reklama, siejanti alkoholinių gėrimų vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu, psichinės veiklos pagerėjimu, socialine sėkme, yra neteisinga ir klaidinanti, nes joje pateikiama informacija yra neadekvati alkoholinio gėrimo poveikiui, kuris visais atvejais sukelia neigiamas pasekmes žmogaus organizmui. Šis pažeidimas yra išvestinis iš AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6, 8 punktų pažeidimų, tačiau teismas skundžiamame sprendime šių pažeidimų sudėties nagrinėjamoje alkoholio reklamoje neišnagrinėjo bei nepaneigė, todėl teismo padaryta išvada dėl A 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimo nepagrįsta.

21.       Atsakovas pažymi, kad ginčijamo nutarimo turinys atitiko Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nes jame buvo aiškiai nurodytas jo teisinis ir faktinis priėmimo pagrindas. Nutarimas buvo priimtas įvertinus pareiškėjo ir kitų asmenų pateiktus rašytinius paaiškinimus ir dokumentus. Nutarime motyvuotai pasisakyta dėl A pažeidimų subjekto (t. y. pareiškėjo) atsakomybės už draudžiamo turinio alkoholio reklamos skleidimą, atskleista pažeidimų sudėtis.

22.       Atsakovas teigia, kad ginčijamame nutarime buvo pagrįstai vertinama pareiškėjo užsakymu, naudai ir interesais paskleistos alkoholio reklamos turinio visuma. Pirmosios instancijos teismas privalėjo išsamiai išnagrinėti nutarime ir Departamento atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus dėl kiekvieno iš inkriminuotų A 29 straipsnio 1 dalies punktų pažeidimų sudėties nagrinėjamoje alkoholio reklamoje. Tuo atveju, jei bent vienas iš inkriminuotų pažeistų punktų būtų pripažintas pagrįstu, reikėtų visą aptariamą alkoholio reklamą pripažinti neatitinkančia to punkto reikalavimų, tačiau pirmosios instancijos teismas ginčijamu nutarimu inkriminuotų pažeidimų sudėties analizės iš viso neatliko ir dėl konkrečių alkoholio reklamos turinio pažeidimų sudėties buvimo (nebuvimo) (išskyrus minėtą išvestinį AKĮ 29 str. 1 d. 11 p. pažeidimą) nepasisakė.

23.       Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino ginčijamos alkoholio reklamos turinio taikant vidutinio vartotojo suvokimo kriterijų, taip pat skundžiamame sprendime nepateikė jokio konkretaus šių Departamento argumentų vertinimo (pritarimo ar nepritarimo jiems).

24.       Atsakovo nuomone, jeigu pirmosios instancijos teismas jo nutarimą būtų panaikinęs dėl esminių procesinių pažeidimų, tai būtų pagrindas toliau nebenagrinėti inkriminuotų pažeidimų sudėties elementų buvimo ar nebuvimo, tačiau Departamento nutarimas skundžiamu sprendimu buvo panaikintas ne dėl procesinių pažeidimų, todėl konstatuoti, jog nutarime padarytos išvados yra nepagrįstos, subjektyvios ir pan., buvo galima tik atlikus išsamų tyrimą, kas šiuo atveju nebuvo atlikta.

25.       Pareiškėjas atsiliepime prašo atsakovo apeliacinio skundo netenkinti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

26.       Pareiškėjas nurodo, kad tiek jam, tiek ir teismui buvo sunku įvertinti ginčijamą Departamento nutarimą, nes atsakovas savarankiškus alkoholio reklamos pažeidimus taip sujungė į visumą, kad net teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti, kaip kiekvienas pažeidimas pasireiškė atskirai. 

27.       Pareiškėjas pažymi, kad Departamento atlikti neteisingi ir neobjektyvūs veiksmai surašant procesinius dokumentus, padarė tiesioginę įtaką jo paaiškinimų ir pozicijos dėl inkriminuotų alkoholio reklamos pažeidimų pateikimui. Iš procesinių dokumentų turinio matyti, kad juose išdėstyta informacija atspindi subjektyvų atsakovo vertinimą, nepagrįstą jokiais argumentais ir konkrečia informacija, tyrimas pareiškėjo atžvilgiu dėl galimų A pažeidimų atliktas neobjektyviai ir neišsamiai. Pareiškėjo atstovė žodinio šios bylos teisminio nagrinėjimo metu pateikė teismui atsakovo procesiniuose dokumentuose pateiktų argumentų ir motyvų lyginamąją lentelę, kurioje atsispindi atsakovo atsiliepime į skundą pateikiami ne patikslinantys argumentai ir motyvai, o visiškai nauji, apie kuriuos Departamentas ginčijamame nutarime nepasisakė, ir pareiškėjui apie juos tapo žinoma tik susipažinus su atsakovo atsiliepimu į skundą. 

28.       Pareiškėjas akcentuoja, kad atsakovas neatsakė į klausimą, kodėl atsakomybėn netraukiami kiti su šia alkoholio reklama susiję asmenys. Atsakovas pažeidė nešališkumo, lygiateisiškumo ir teisėtumo principus, nes diskretiškai ir subjektyviai nusprendė, kas bus traukiamas atsakomybėn ir kam bus skiriamos ekonominės sankcijos, o kam – ne, tokiu būdu pažeisdamas konstitucinį teisėtų lūkesčių principą.

29.       Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

30.       Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, remdamasis teisės aktais, teismų praktika bei išsamiai išnagrinėjęs bylos medžiagą, todėl šį sprendimą naikinti ar keisti nėra jokio pagrindo.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV.

 

31.       Nagrinėjamos administracinės bylos ginčo dalykas – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutarimo taikyti ekonomines sankcijas už alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus Nr. ATK2-89/16 teisėtumas ir pagrįstumas.

32.       Ginčijamu nutarimu (I t., b. l. 14–19) atsakovas nutarė skirti pareiškėjui AB „Volfas Engelman“ 2 896 Eur baudą už žurnalo „Žmonės“ 2016 m. gegužės 26 d. (Nr. 21 (659)) 100 puslapyje paskleistą draudžiamą, t. y. pažeidžiančią Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6, 8 ir 11 punktuose nustatytus draudimus, alkoholio reklamą.

33.       Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu panaikindamas ginčijamą nutarimą konstatavo, kad šis nutarimas neatitiko Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes jame konkrečiai nenurodyta, kodėl ir kuo remdamasis atsakovas nustatė, jog nuotraukose užfiksuoti buriavimo, buriuotojų poilsio fragmentai, nuotraukų komentarai, teksto turinys vidutiniam vartotojui formuoja nuomonę, kad alaus vartojimas ir buriavimas, jachtų vairavimas yra neatsiejami dalykai. Nustatyti ginčijamo nutarimo turinio (faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas. Nutarimas yra nepakankamai motyvuotas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies prasme, padarytos išvados nėra pagrįstos išsamiais argumentais ir įrodymais, todėl jis negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

34.       Atsakovas apeliaciniame skunde pažymi, kad ginčijamo nutarimo turinys atitiko Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nes jame buvo aiškiai nurodytas jo teisinis ir faktinis priėmimo pagrindas. Nutarimas buvo priimtas įvertinus pareiškėjo ir kitų asmenų pateiktus rašytinius paaiškinimus ir dokumentus. Nutarime motyvuotai pasisakyta dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų subjekto (t. y. pareiškėjo) atsakomybės už draudžiamo turinio alkoholio reklamos skleidimą, atskleista pažeidimų sudėtis. Ginčijamame nutarime buvo pagrįstai vertinta pareiškėjo užsakymu, naudai ir interesais paskleistos alkoholio reklamos turinio visuma. Pirmosios instancijos teismas privalėjo išsamiai išnagrinėti nutarime ir Departamento atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus dėl kiekvieno iš inkriminuotų Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies punktų pažeidimų sudėties nagrinėjamoje alkoholio reklamoje. Tuo atveju, jei bent vienas iš inkriminuotų pažeistų punktų būtų pripažintas pagrįstu, reikėtų visą aptariamą alkoholio reklamą pripažinti neatitinkančia to punkto reikalavimų, tačiau pirmosios instancijos teismas ginčijamu nutarimu inkriminuotų pažeidimų sudėties analizės neatliko ir dėl konkrečių alkoholio reklamos turinio pažeidimų sudėties buvimo (nebuvimo) (išskyrus išvestinį Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 11 p. pažeidimą) nepasisakė.

35.       Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos.

36.       Alkoholio kontrolės įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. spalio 8 d.) 39 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad išnagrinėjus bylą, priimamas nutarimas; jame turi būti nurodyta: nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas; bylos nagrinėjimo data ir vieta; duomenys apie pažeidėją; pažeidimo aplinkybės; pažeidėjo kaltės įrodymai, kuriais grindžiamas nutarimas; šio Įstatymo straipsnis, nustatantis atsakomybę už pažeidimą; pažeidėjo paaiškinimai ir jų įvertinimas; priimtas sprendimas; jo apskundimo terminai ir tvarka.

37.       Alkoholio kontrolės įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje alkoholio reklama apibrėžta kaip bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su įmonių komercine, ūkine bei finansine veikla, kuria skatinama įsigyti ir (ar) vartoti alkoholio produktus.

38.       Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjo pateikta informacija apie alkoholinius gėrimus (alų „IPA“ ir „BLOND“) yra reklama. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo abejoti, kad pareiškėjo pateikta vaizdine ir grafine bei tekstine informacija siekiama daryti poveikį vartotojų pasirinkimui, kad pateikta informacija yra susijusi su pareiškėjo ūkine ir finansine veikla ir skleisdamas tokią informaciją pareiškėjas siekė komercinės naudos.

39.       Atsakovo vertinimu, ginčo alkoholio reklama pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6, 8 ir 11 punktuose nustatytą draudimą skleisti visų formų alkoholio reklamą, siejančią alkoholio vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu (4 p.), su vairavimu (5 p.), su psichinės veiklos pagerėjimu (6 p.), su socialine sėkme (8 p.), pateikiančią neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus (11 p.).

40.       Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, vertindamas ginčijamo nutarimo turinį, pirmiausiai nustatė, kad šiame nutarime nurodyta, jog, įvertinus reklamos tekstinės ir vaizdinės informacijos visumą, t. y. nuotraukose užfiksuotus buriavimo, buriuotojų poilsio fragmentus, nuotraukų komentarus, teksto turinį, nustatyta, jog vidutiniam vartotojui formuojama nuomonė, kad alaus vartojimas ir buriavimas, jachtų vairavimas yra neatsiejami dalykai, džiaugtis geromis oro sąlygomis padeda alaus „IPA“ vartojimas, alus „IPA“ ir „BLOND“ yra nuolatiniai buriuotojų palydovai ilgose kelionėse bei poilsio metu, t. y. reklamuojamas alus yra tinkamas vartoti kelionėse ir poilsiaujant, po alaus vartojimo buriuotojai pasiruošia plaukti į vandenis, alaus vartojimas sustiprina draugystės ryšius, padeda palaikyti gerus santykius, alaus „BLOND“ vartojimas atgaivina prisiminimus. Laisvi ir drąsūs buriuotojai, ieškantys naujovių ir naujų skonių, juos atrado AB „Volfas Engelman“ gaminamame aluje „IPA“ ir „BLOND“. Tai yra alkoholio reklama, siejanti alkoholio vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu, su vairavimu, su psichinės veiklos pagerėjimu, su socialine sėkme, pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus (Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 4, 5, 6, 8, 11 p. pažeidimai) (žr. šio procesinio sprendimo 13 p.). Taigi pirmosios instancijos teismas, įvertinęs prieš tai nurodytą nutarimo motyvaciją, priėjo išvadą, kad šis nutarimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje keliamų motyvavimo reikalavimų.

41.       Tačiau iš ginčijamo nutarimo matyti, kad jame taip pat nurodyta, jog „įvertinus aptariamos alkoholio reklamos visumą (foto nuotraukose užfiksuotus buriavimo, buriuotojų poilsio fragmentus, nuotraukų komentarus, teksto turinį) konstatuotina, kad alkoholio reklamos turinio visuma vidutiniam vartotojui formuojama nuomonė, kad alaus vartojimas ir buriavimas, jachtų vairavimas yra neatsiejami. Tokiu būdu reklamoje alkoholio vartojimas siejamas su vandens transporto priemonių vairavimu ir alkoholinį gėrimą vartojančio asmens fizinės būklės pagerėjimu (buriavimas taip pat yra ir sportas, reikalaujantis tam tikrų įgūdžių, fizinių savybių ir pan.), taigi tuo pačiu pateikiama neteisinga ir klaidinanti informacija apie alkoholinius gėrimus, nes visuotinai pripažintas neigiamas alkoholio poveikis žmogaus sveikatai, fizinei būklei, gebėjimui saugiai vairuoti transporto priemones ir pan. Apariamoje alkoholio reklamoje taip pat kuriamas įspūdis, kad alaus „IPA“ vartojimas padeda džiaugtis geromis oro sąlygomis. Tokiu būdu alkoholio vartojimas siejamas su psichinės veiklos pagerėjimu, nes reklama kuria įspūdį vidutiniam vartotojui, kad alkoholio vartojimas padės pajusti džiaugsmą ir kitas teigiamas emocijas, kas taip pat yra neteisinga ir klaidinanti informacija apie alkoholinius gėrimus. Aptariamoje alkoholio reklamoje vidutiniam vartotojui taip pat kuriamas įspūdis, kad alus „IPA“ ir „BLOND“ yra nuolatiniai buriuotojų palydovai ilgose kelionėse bei poilsio metu, t. y. reklamuojamas alus yra tinkamas vartoti kelionėse ir poilsiaujant, po alaus vartojimo buriuotojai pasiruošia plaukti į vandenis, alaus vartojimas sustiprina draugystės ryšius, padeda palaikyti gerus santykius, alaus „BLOND“ vartojimas atgaivina prisiminimus. Laisvi ir drąsūs buriuotojai, ieškantys naujovių ir naujų skonių, juos atrado AB „Volfas Engelman“ gaminamame aluje „IPA“ ir „BLOND“. Tokiu būdu alkoholio vartojimas taip pat siejamas su fizinės būklės pagerėjimu (fiziniu pasiruošimu įveikti iššūkius, ilgas keliones, nugalėti jūros stichiją), vairavimu, psichinės veiklos pagerėjimu (psichologiniu pasiryžimu įveikti iššūkius, ilgas keliones, nugalėti jūros stichiją), socialine sėkme (buriuotojo, kaip įgulos (komandos) nario, turinčio daug draugų ir bendraminčių, t. y. gerbiamo asmens statusu), tokiu būdu taip pat pateikiama neteisinga ir (ar) klaidinanti informacija apie alkoholinius gėrimus, nes visuotinai pripažinta, kad alkoholio vartojimas kenkia asmens fizinei ir psichinei sveikatai, griauna jį vartojančio asmens socialinius ryšius ir kt. Pažymėtina ir tai, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. vartojamas žodis „siejanti“ reiškia, kad nebūtinai šios savybės turi būti nurodytos tiesiogiai. Įstatymo 29 str. aptarti alkoholio reklamos draudimai nėra ir negali būti suformuluoti absoliučiai konkretiems pažeidimų atvejams; jie draudžia visų rūšių alkoholio reklamą, kuri „sietina“ su kai kuria veikla ar savybėmis, nurodytomis Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. Šiame straipsnyje aptartų draudžiamų alkoholio reklamos sričių sąrašas parodo, kad yra draudžiamas bet koks palankaus įvaizdžio formavimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis vartoti alkoholį apskritai“.

42.       Taigi, kaip matyti iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio, teismas šių, prieš tai nurodytų (žr. šio procesinio sprendimo 41 p.), ginčijamo nutarimo teiginių nenustatė, o skundžiamą sprendimą priėmė įvertinęs tik dalį ginčijamo nutarimo motyvacijos.

43.       Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad atsižvelgiant į tokio pobūdžio administracinių bylų specifiką, aplinkybės, sudarančios draudžiamos reklamos turinį, turi būti nustatomos konkrečios reklamos (reklaminės kompozicijos) lingvistinės, vaizdinės ir kitokios analizės būdu. Tokios analizės objektas yra tiek atskiri reklamos komponentai, tiek ir jų visuma. Ši analizė (konkrečios alkoholio reklamos vertinimas) turi būti atlikta taikant vidutinio vartotojo suvokimo kriterijų (pagal Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 str. 13 d. pateiktą apibūdinimą, vidutinis vartotojas – vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius). Tai reiškia, kad konkrečios alkoholio reklamos ir jos keliamų asociacijų vertinimas teismo turi būti atliktas „vidutinio vartotojo akimis“. Vertinant konkrečią alkoholio reklamą, taip pat turi būti taikomas „pirmojo įspūdžio“ (pirmųjų asociacijų) efektas. Toks alkoholio reklamos vertinimo kriterijus turi būti taikomas atsižvelgiant į tai, kad paprastai reklaminė informacija yra pateikiama glaustai, ryškiai, siekiant maksimalaus efekto per trumpiausią susipažinimo su ja laiką (žr., pvz., 2005 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1-931/2005; 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-2198/2011 ir kt.).

44.       Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi ginčo alkoholio reklamą (popierinės b. l. 61), jos pobūdį bei pateikimo būdą (visame žurnalo puslapyje išdėliotos nuotraukos su prierašais ir tekstu puslapio viduryje), konstatuoja, jog ji vidutiniam vartotojui sukuria bendrą įspūdį, jog alaus vartojimas yra neatsiejamas nuo buriavimo. Ginčo reklamoje alaus vartojimas siejamas su fizinės būklės pagerėjimu, vairavimu, psichinės veiklos pagerėjimu, socialine sėkme (Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 4, 5, 6 ir 8 p. pažeidimai). Šios aplinkybės pakankamai detalizuotos ginčijamame nutarime (kiekviena atskirai ir visos kartu bendrame kontekste). Aplinkybė, kad nuotraukose, kuriose pavaizduotos plaukiančios jachtos nėra jokių prierašų ar jie yra nesusiję su alkoholiu, taip pat jose nepavaizduoti alkoholiniai gėrimai, nekeičia prieš tai nurodyto bendro reklamos keliamo įspūdžio, nes kitose nuotraukose aiškiai matyti alaus skardinės ir besišypsantys vyrų veidai jachtų ar uosto fone, o prierašai nuotraukose šį įspūdį tik sustiprina (pvz., „jachtos „Levante“ įgula laukia stipresnio vėjo“).

45.       Teisėjų kolegijos vertinimu, ginčo reklamą sudarančios nuotraukos, prierašai bei tekstas viduryje sudaro reklamą kaip visumą, todėl nėra pagrindo teigti, jog atsakovas neturėjo pagrindo šios reklamos kaip visumos ir traktuoti. Nepaisant to, konstatuotina, kad atsakovas ginčijamame nutarime pakankamai detalizavo ir aprašė pareiškėjo reklama padarytus pažeidimus (kiekvieną atskirai ir visus bendrame kontekste), t. y. nepažeidė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto reikalavimo motyvuoti priimamą administracinį sprendimą bei Alkoholio kontrolės įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nurodyto įpareigojimo aprašyti pažeidimo aplinkybes. Kaip jau buvo minėta, nutarime pateikta motyvacija atitinka reklamą, jos turinį bei pateikimo būdą. Pareiškėjas, žinodamas tiek protokolo, tiek nutarimo turinį, šiuose dokumentuose nurodytas jam inkriminuojamas Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas bei institucijos motyvus, galėjo tiek atsakovui, tiek teismui pateikti atitinkamus nesutikimo argumentus dėl reklamos materialinio teisinio vertinimo, tačiau to nepadarė, apsiribodamas procesinio (procedūrinio) pobūdžio trūkumų nurodymu, kurie iš esmės nagrinėjamu atveju jokios įtakos ginčijamo nutarimo teisėtumui ar pagrįstumui neturi. Jokių aplinkybių, kad pareiškėjo ar jo įgaliotų atstovų teisės teikti paaiškinimus ar dokumentus būtų apribotos, byloje nėra. Priešingai, iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas aktyviai dalyvavo tiriant pažeidimą, teikė paaiškinimus, pastabas bei dokumentus.

46.       Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas ginčijamu nutarimu inkriminavo pareiškėjui ir Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvirtinto draudimo (pateikti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus) pažeidimą. Šiuo aspektu pasisakytina, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika tokio pobūdžio bylose, reklama, siejanti alkoholinių gėrimų vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu, psichinės veiklos pagerėjimu, socialine sėkme, yra neteisinga ir klaidinanti, nes joje pateikiama informacija yra neadekvati alkoholinio gėrimo poveikiui, kuris visais atvejai sukelia neigiamas pasekmes žmogaus organizmui (žr., pvz., 2012 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-2644/2012; 2013 m. kovo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-643/2013). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teisingos reklamos apibūdinimas yra pateiktas Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (akto redakcija, galiojusi nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. liepos 1 d.), kurio 3 straipsnio 1 punktas numato, jog reklama, be kita ko, turi būti teisinga, o pareiga pagrįsti jo naudojamų teiginių teisingumą tenka būtent reklamos davėjui (Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, kas buvo nurodyta prieš tai bei į tai, kad pareiškėjas niekaip nepagrindė naudotos reklamos teisingumo, sutiktina su ginčijamame nutarime padaryta išvada ir atsakovo argumentais šiuo aspektu, jog pareiškėjas šiuo atveju pažeidė ir Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 11 punktą.

47.       Apibendrindama tai, kas buvo išdėstyta prieš tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo priimtas šioje administracinėje byloje ginčijamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, atitinka tokio pobūdžio dokumentui keliamus motyvavimo reikalavimus, priešingi pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentai yra nepagrįsti, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, o skundžiamas pirmosios teismo sprendimas naikinamas.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 147 straipsniu, teisėjų kolegija

 

n u s p r e n d ž i a :

 

Atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento apeliacinį skundą tenkinti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo akcinės bendrovės „Volfas Engelman“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Sprendimas neskundžiamas. 

 

 

 

Teisėjai

Laimutis Alechnavičius

 

 

Artūras Drigotas

 

 

Dalia Višinskienė