Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [A-415-289-07].doc
Bylos nr.: A-415-289-07
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

Pirmosios instancijos teismo

                               Administracinė byla Nr. A7-289-07

                                                                                                                Procesinio sprendimo kategorija 16.1

(S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2007 m. kovo 14 d.

Vilnius

 

 

              Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko ir Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas),

sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

dalyvaujant pareiškėjui B. S. ,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal B. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo B. S. skundą atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl protokolo panaikinimo ir atsakovo įpareigojimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I.

 

Pareiškėjas B. S. kreipėsi į administracinį teismą prašydamas panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 10 d. patvirtintą pretendentų į savivaldybės administracijos statybos - urbanistikos skyriaus vyr. specialisto pareigas konkurso protokolą Nr. P12-2 ir įpareigoti atsakovą organizuoti priėmimo į pareigas konkurso būdu paskutinį procedūros etapą - konkursą. Reikalavimą grindė tuo, kad daugiau nei trečdalis, tai yra 30 testo klausimų, paruoštų savivaldybės administracijos, buvo parengti ne iš teisės aktų sąrašo, kuris jam buvo įteiktas kaip konkurso pretendentui ir, kad egzamino žodžiu metu konkurso komisijos nariai jam pateikė klausimus, neatitinkančius pareigybės aprašyme numatytų funkcijų. Nurodė, jog klausimai apie detaliojo plano rengimą, projektavimo darbų statybos kainų nustatymą, tiesiogiai nesusiję su pareigybės funkcijomis. Teigė, kad buvo pažeistas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos 50 punktas.

Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius atsiliepimu prašė skundą atmesti (b. l. 49-50). Atsikirtimą grindė tuo, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos statybos-urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo 1-ame punkte numatyta, jog specialistas turi būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais žemės reformą, statinių projektavimą, statybą, viešuosius pirkimus, teritorijų planavimą, todėl konkurso metu buvo užduodami klausimai iš nurodytos veiklos srities tam, kad įsitikinti, ar pretendentas galės tinkamai vykdyti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. Teigė, kad nepagrįstas pareiškėjo argumentas, jog trečdalis testo klausimų, paruoštų savivaldybės administracijos specialistų, buvo ne iš teisės aktų sąrašo įteikto pretendentui. Pripažino, kad egzamino raštu klausimai buvo parengti ne tik iš pretendentui įteikto įstatymų sąrašo, bet ir iš poįstatyminių aktų. Mano, kad klausimų parengimo tvarka nepažeista, nes poįstatyminiai aktai tiesiogiai susijęs su sąraše nurodytais įstatymais.

 

II.

 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu pareiškėjo B. S. prašymą tenkino iš dalies, panaikino Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 10 d. patvirtintą pretendentų į savivaldybės administracijos statybos-urbanistikos skyriaus vyr. specialisto pareigas konkurso protokolą Nr. P12-2, skundo dalį dėl įpareigojimo Kretingos savivaldybės administracijos direktorių organizuoti priėmimo į pareigas konkurso būdu paskutinį procedūros etapą konkursą, atmetė.

              Teismas nustatė, kad Kretingos rajono savivaldybės administracija 2006 m. balandžio 10 d. organizavo konkursą savivaldybės administracijos statybos-urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti. Pareiškėjas B. S. pretendavo užimti šią pareigybę. Pareiškėjas prašo panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 10 d. patvirtintą pretendentų į savivaldybės administracijos statybos-urbanistikos skyriaus vyr. specialisto pareigas konkurso protokolą Nr. P12-2 ir įpareigoti organizuoti priėmimo į pareigas konkurso būdu paskutinį konkurso etapą - konkursą.

              Teismas nurodė, jog priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarką detalizuoja Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 6 dalies pagrindu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtinta Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarka (toliau – ir Tvarka). Atsakovas privalėjo laikytis Tvarkoje numatytų nuostatų. Priėmimo į pareigas konkurso būdu procedūra apima penkis etapus, nurodytus Tvarkos 3.1-3.5 punktuose. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas reikalavimą grindžia tuo, kad Kretingos rajono savivaldybės administracija egzamino raštu klausimus parengė ne iš sąrašo įstatymų, kuris jam buvo įteiktas, o iš kitų teisės aktų, be to, egzamino žodžiu metu komisijos nariai uždavė klausimus, nesusijusius su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Sprendime konstatuota, jog byloje surinkti duomenys įrodo, kad Kretingos savivaldybės administracijos statybos - urbanistikos skyriaus vyr. specialisto pareigybės konkursas vyko, pažeidžiant Tvarkos 41, 50 punktuose numatytas nuostatas. Tvarkos 41 punkte numatyta, jog nuo 30 iki 50 testo klausimų, sudaromų iš teisės aktų, susijusių su pareigybės dėl kurios vyksta konkursas funkcijomis, parengia konkursą organizuojanti įstaiga. Šių teisės aktų sąrašas pretendentams pateikiamas priimant jų dokumentus, kartu pretendentams nurodoma, kiek testo klausimų parengs konkursą organizuojanti įstaiga. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A2-53 patvirtintas teisė aktų sąrašas (b. l. 12), kuris buvo įteiktas pareiškėjui (b. l. 112). Pretendentui nebuvo nurodyta, kiek testo klausimų parengs konkursą organizuojanti administracija. Administracijos direktorius 2006 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A2-78 patvirtino 30 testo klausimų (b. l. 29-32). Kretingos savivaldybės administracijos direktorius ir jo atstovė pripažino, kad dalis testo klausimų sudaryti ne iš įstatymų sąrašo, kuris buvo pateiktas pretendentui, o iš poįstatyminių teisės aktų - statybos techninių reglamentų ir kitų aktų. Testo klausimai Nr. 3-24, 30 parengti poįstatyminių teisės, nenurodytų teisės aktų sąraše, patvirtintame administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A2-53, pagrindu. Teismas konstatavo, jog atsakovas šiais veiksmais pažeidė Tvarkos 41 punkto nuostatas ir pareiškėjo teises bei įstatymų saugomus interesus.

Teismas nustatė, jog Vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme nurodyta, kad pareigybė reikalinga organizuoti statinių projektavimo darbus, jų derinimą, leidimų išdavimą, numerių suteikimo ir keitimo tvarką. Pagrindinės šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos išdėstytos 7-17 punktuose, (b. l. 45-46). Tvarkos 50 punkte numatyta, kad per egzaminą žodžiu kiekvienas komisijos narys pateikia pretendentams klausimus, siekdamas patikrinti pretendento gebėjimus atlikti valstybės tarnautojo pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, aprašyme nurodytas funkcijas. Klausimai pretendentui turėjo būti pateikiami iš pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų. Teismas nustatė, jog kai kurie pateikti klausimai pažeidžia šią nuostatą. Komisijoje dalyvavusi atsakovo atstovė, patvirtino, kad pateikė klausimą ir patikslinančius klausimus, susijusius su teritorijų planavimu. Tokio  pobūdžio klausimas, nepriskirtinas pareigybės aprašyme nurodytoms valstybės tarnautojo funkcijoms. Teismas konstatavo, kad atsakovas pažeidė pagrindines procedūras, taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių vertinimą bei sprendimo pagrįstumą, todėl teismas panaikino ginčijamą konkurso protokolą Nr. P12-2 ir skundą šioje dalyje patenkino.

Pareiškėjo reikalavimo įpareigoti atsakovą organizuoti priėmimo į pareigas konkurso būdu paskutinį procedūros etapą - konkursą teismas netenkino kaip nepagrįsto. Sprendime nurodė, jog atsakovas pažeidė įstatymų sąrašo sudarymo, testo rengimo procedūras. Todėl pripažino, kad atsakovas turi parengti testą iš sąrašo - įstatymų, kuris bus pateiktas pretendentams. Teismas nurodė, jog panaikinus įvykusio konkurso protokolą procedūros pradedamos nuo Tvarkos 6 punkte numatytų veiksmų, tai yra atliekamos visos 3.1-3.5 punktuose numatytos procedūros. Skundžiamo akto panaikinimas reiškia, jog atkuriama iki ginčijamo akto priėmimo buvusi padėtis. Viešojo administravimo subjektas pats įgyvendina kompetencijoje numatytus įgalinimus dėl priėmimo į pareigas konkurso būdu konkurso organizavimo, todėl teismas negali įpareigoti atsakovą organizuoti konkursą.

 

III.

 

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas jo skundo reikalavimas dėl įpareigojimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti priėmimo į pareigas konkurso būdu paskutinį procedūros etapą ir priimti naują sprendimą - įpareigoti Kretingos rajono savivaldybes administracijos direktorių pakartoti priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu, taikant Tvarkos 3.3-3.5 punktų numatytų procedūrų, tačiau neskelbiant naujo konkurso.

Pareiškėjo manymu, teismas netinkamai taikė ir išaiškino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintos tvarkos 6, 3.1. ir 3.2. punktų reikalavimus. Teigia, kad paminėti punktai neįpareigoja viešojo administravimo subjektą skelbti naują konkursą, tačiau galima pakartoti konkursą, vadovaujantis tvarkos 3.3., 3.4. ir 3.5. punktais, neskelbiant naujo konkurso, t.y. pakartotiniame konkurse dalyvauja tas pats pretendentas, kuris dokumentus jau yra pateikęs anksčiau. Mano, kad konkurso paskelbimo procedūra yra nereikalinga, kadangi naujo konkurso paskelbimas suvaržytų jo teises tinkamai pasiruošti naujam konkursui, nes konkurso procedūros netinkamai buvo vykdomos ne dėl jo, o dėl atsakovo kaltės. Reikalavimą dėl konkurso protokolo panaikinimo teismas patenkino, o antrąjį reikalavimą atmetė motyvuodamas tuo, kad panaikinus konkurso protokolą reikia atlikti Tvarkos 3.1-3.5 punktuose numatytas procedūras. Pažymi, jog skunde teismui jis prašė, kad būtų pakartota konkurso procedūra (neskelbiant naujo konkurso), o detaliai išvardinti kokias procedūras reikalinga atlikti negalėjo, nežinodamas teismo sprendimo dėl pirmosios prašymo dalies. Pareiškėjas teigia, jog teismo tvirtinimas, kad panaikinus konkurso protokolą reikia atlikti visas Tvarkos 3.1-3.5 punktuose numatytas procedūras taikytinas tik naujai skelbiant konkursą, o konkursą kartojant, esant tiems patiems pretendentams, Tvarkos 3.1 ir 3.2 punktai buvo atlikti prieš įvykusį konkursą.

Pareiškėjas, palaikydamas apeliacinį skundą, prašo jį tenkinti dėl skunde nurodytų motyvų.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

 

IV.

 

              Apeliacinis skundas atmetamas.

Pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas jo skundo reikalavimas dėl įpareigojimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti priėmimo į pareigas konkurso būdu paskutinį procedūros etapą ir priimti naują sprendimą - įpareigoti Kretingos rajono savivaldybes administracijos direktorių pakartoti priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu, taikant Tvarkos 3.3-3.5 punktų numatytų procedūrų, tačiau neskelbiant naujo konkurso.

              Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnyje (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) nustatyta:

1. Į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimama:

1) konkurso būdu;

2) be konkurso.

              2. Asmuo, konkurso būdu priimamas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, egzaminuojamas raštu (testas) ir žodžiu (pokalbis). Egzaminas laikomas valstybine - lietuvių kalba. Pokalbio metu patikrinami asmens gebėjimai atlikti valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kitų kalbų, privalomų tokioms funkcijoms atlikti, mokėjimas.

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos, patvirtintos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (2003 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1452 redakcija) 3 punkte nustatyta:

3. Priėmimo į pareigas konkurso būdu (toliau vadinama - konkursas) procedūra apima:

3.1. konkurso paskelbimą;

3.2. dokumentų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti konkurse, priėmimą (toliau vadinama - dokumentai);

3.3. konkurso komisijos sudarymą;

3.4. konkursą;

3.5. valstybės tarnautojus į pareigas priimančio asmens arba kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos (toliau vadinama - valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo) sprendimo (toliau vadinama - įsakymas) dėl priėmimo į pareigas priėmimą.

Paminėto priėmimo į valstybės tarnybą konkurso būdu teisinio reguliavimo vertinimas leidžia teigti, kad konkursas yra vientisas veiksmas, kurio procedūra apima visus Tvarkoje apibrėžtus etapus, o pretendento teisių pažeidimas viename iš konkurso procedūros etapų yra pagrindas pripažinti konkurso rezultatus negaliojančiais ir pradėti jį iš naujo, bet ne pakartoti tą procedūros etapą, kurio metu padarytas pažeidimas.

Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo skundo dalį, kuria prašyta pakartoti tik dalį konkurso procedūros.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a :

 

B. S. apeliacinį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

 

Teisėjai:                                                                                                                              Birutė Janavičiūtė

 

                                                                                                                                            Romanas Klišauskas

 

                                                                                                                                            Gintaras Kryževičius