Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [1A-391-209-2012].doc
Bylos nr.: 1A-86-209-2013
Bylos rūšis: baudžiamoji byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:
18. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai (BK XXXII skyrius)
18.10. Apgaulingas apskaitos tvarkymas (BK 222 str.)
1. BAUDŽIAMOJI TEISĖ
1.2. Specialioji dalis
1.2.18. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai (BK XXXII skyrius)
1.2.18.10. Apgaulingas apskaitos tvarkymas (BK 222 str.)
2 BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ
2.4. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme (BPK VI dalis)
2.4.6. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų, priimamų išnagrinėjus bylą, rūšys ir pagrindai
2.4.6.4. Nuosprendžio panaikinimo ir naujo nuosprendžio priėmimo pagrindai
2.4.6.4.1. Kai pirmosios instancijos teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, o apeliacinės instancijos teismas teismo posėdyje padarė išvadą, jog neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką, arba nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 329 str. 1 p.)

Pranešėjas Stasys Lemežis

Pranešėjas Stasys Lemežis

Teisėja Nina Pičugina

 

 

Nuorašas

Baudžiamoji byla Nr. 1A-391-209-2012

Teisminio proceso numeris:

1-06-1-00129-2010-3

Procesinio sprendimo kategorija:

2.3.4.9.; (S). 

 

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

NUTARTIS

2012 m. spalio 24 d.

Vilnius

 

              Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Stasio Lemežio,

teisėjų Audronės Kartanienės, Artūro Pažarskio,

sekretoriaujant Ilonai Petrovskai,

dalyvaujant prokurorei Margaritai Valantiejienei,

gynėjui advokatui Viktorui Onacko,

civilinio ieškovo atstovams Ievai Venskutonytei, Leokadijai Avižen,

FNTT specialistei Kristinai Laurinavičienei,

nuteistajam J. M. B. (J. M. B.),

teismo posėdyje, apeliacine tvarka, išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo J. M. B. apeliacinį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nuosprendžio, kuriuo J. M. B. pripažinti kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. bauda 100 MGL (13000 Lt), į bausmės atlikimo laiką įskaitant laikinojo sulaikymo laiką nuo 2009-06-23 01.15 val. iki 2009-06-23 15.00 val., laikinajame sulaikyme išbūtą 1 dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai. Iš J. M. B. priteista 10641 Lt valstybės naudai turtinei žalai atlyginti.

Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

 

n u s t a t ė:

 

J. M. B. nuteistas už tai, kad jis nuo 1994 m. gegužės 24 d. būdamas UAB „O.“, į.k. (duomenys neskelbtini), reg. (duomenys neskelbtini), direktoriumi, vadovaujantis 2011-11-06 LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo Nr. IX-574 21 str. nuostata „Už organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo organizavimą, tyčia pažeidė 2011-11-06 LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. nuostatą, kuri numato, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, ir laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-06-30 organizavo UAB „O.“ apgaulingą apskaitos tvarkymą-neįtraukė į bendrovės buhalterinę apskaitą 4270 kg šaldytos kiaulienos skerdienos pirkimo iš Lenkijos Respublikos įmonės U. Z. G. operacijos už 4800 EUR ir 107 Lt ir nefiksavo atsiskaitymo už pateiktą kiaulienos skerdieną su Lenkijos Respublikos įmone U. Z. G. operacijos, dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB „O.“ turto už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-06-30, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

Apeliaciniu skundu nuteistasis J. M. B. prašė panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo nuosprendį, kuriuo jis pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. ir priimti naują nuosprendį – išteisinat jį dėl jam pareikšto kaltinimo ir nurodo, kad prieštaravimas pareikštam kaltinimui buvo grindžiamas tuo, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 4 d. nuostatas, apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti. FNTT pareigūnai gautos kiaulienos krovinio dokumentus išėmė pas vairuotoją atgabenusį mėsą iš Lenkijos, tą pačią 2009-06-22 d., dar nepasibaigus darbo dienai ir iki šiol jų neperdavė UAB „O.. Tai reiškia, kad ūkinės operacijos įtraukimo į apskaitą įstatymo nustatytas terminas dar nebuvo pasibaigęs FNTT pareigūnams paėmus dokumentus, o šiam terminui suėjus, galimybės apskaityti mėsą nebuvo, dėl dokumentų pagrįsiančių ūkinę operaciją neturėjimo įmonėje, nes Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 3 d. numato, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus. Pati mėsa sanitarinio sertifikato, gauto kartu su mėsa, pagrindu direktoriui priėmus atitinkamą įsakymą, kitą dieną (2009-06-23 d.) buvo paleista į gamybą pilnai apskaitant įmonės buhalterijoje visą pagamintą ir realizuotą produkciją, tame tarpe pagamintą ir iš Lenkijos gautos mėsos (nebuvo paneigti įmonės vyriausiosios buhalterės A. R. parodymai bei įmonės oficialios finansinės ataskaitos (turint omenyje, kad VMI atliko mokestinį patikrinimą)). FNTT specialistas J. M. teisme teigė, kad direktorius galėjo surašyti laisvos formos aktą ir tas būtų laikytina tinkamu buhalterijos tvarkymu. Taigi, laisvos formos aktas, surašytas direktoriaus išleistas oficialus įsakymas.

Niekada nuteistasis nėra davęs parodymų, kad vairuotojui K. T. perduoti pinigai buvo atsiskaitymas už patiektą kiaulieną, o visada teigė, kad buvo perduoti jo asmeniniai pinigai, kaip užstatas dėl pilno ir tinkamo atsiskaitymo už gautą mėsą, ką atliks buhalterija savo darbo metu, jam tą pačią dieną grįžus iš kitos bendrovės po išsikrovimo, tačiau teismas be jokio pagrindo šį pinigų perdavimą įvardijo kaip atsiskaitymą, priskyrė šiuos pinigus prie bendrovės O. pinigų ir apkaltino J.M. B. kasos operacijų taisyklių pažeidimu, nors iš visų atliktų bendrovės patikrinimų aiškiai matosi, kad jokie bendrovės pinigai nebuvo naudojami ir neįvyko atsiskaitymas už gautą mėsą. Avansinis mokėjimas yra atsikaitymo kainos dalis. „Atsiskaitymą už gautą mėsą įvykdė patys FNTT pareigūnai, pervesdami Lenkijos įmonei mėsos tiekėjai iš vairuotojo paimtus kaip užstatą iš J.M. B. gautus pinigus 4800,- Eur ir 107 Lt., o po to apkaltino įmonės vadovą, kad jis pats atsiskaitė ir nefiksavo atsiskaitymo už mėsą, t.y. apgaulingai tvarkė buhalteriją. Nuosprendyje teigiama, kad dokumentus reikia registruoti nedelsiant, kaip tą numato Buhalterinės apskaitos įstatymas, bet įstatymas nenumato apskaitos veiksmo įvykdymo termino - nedelsiant.

FNTT Specialisto išvadoje negalimumas nustatyti iš dalies įmonės turto grindžiamas tuo, kad tyrimo metu nenustatyta, kaip bendrovėje panaudota iš Lenkijos gauta mėsa, tokia išvada leidžia teigti, kad specialistui gautos mėsos kiekis bei jos vertė nekelia jokių klausimų, joje aiškiai pagal dokumentų duomenys nurodoma, kad UAB „O. gavo 4270 kg. mėsos, kurios vertė 27285,30 Lt. Esmingiausia specialisto paaiškinimuose, kad aptariamo akto surašymas ar 2009-06-23 d. įsakymo dėl gautos mėsos nukreipimo į perdirbimą pateikimas jam tyrimo metu būtų pakeitęs jo išvadą. Aptariamas įsakymas nuo 2009-06-23 d. buvo įmonės dokumentacijoje, jį matė mokesčių inspekcijos darbuotojai, atlikę mokestinį patikrinimą. FNTT tyrėjai dokumentų poėmį padarė 2009-06-22 d. kratos metu, o vėliau jokių dokumentų dėl mėsos panaudojimo iš bendrovės nereikalavo ir netyrė, kaip panaudota mėsa. FNTT pareigūnai kratą UAB „O. patalpose pradėjo 2009-06-22 16.00 val., o nutarimas kratai po direktoriaus J.M. B. reikalavimų buvo surašytas vietoje ir tik 16.45 val., todėl visiškai nepagrįstas teismo vertinimas nuteistojo elgesio kaip prieštaraujančio neteisėtai kratai, kaip viešąją tvarką pažeidžiančių neteisėtų veiksmų. FNTT pareigūnai neįsivaizdavo, ką jie turi daryti kratos metu ir ko pasėkoje nenustatė esminės bylai aplinkybės apie bendrovės turtą. Nebuvo jokios problemos ir sunkumų nustatyti tą dieną iš Lenkijos gautos skerdienos faktą ir jos kiekį sandėlyje. Veterinariniame sertifikate, kuris buvo tarp visų krovinio dokumentų ir ką turėjo FNTT pareigūnai, yra atskirai išskirta dideliu šriftu žyma su raidėmis PL ir skaičiais 14260103, buvusiais ant kiekvieno skerdienos gabalo, bei nurodytas tų gabalų kiekis - 108 vnt. Taigi, perėjimas per sandėlį, identifikuojant ir skaičiuojant skerdienos gabalus su nurodyta žyma, duotų pilną ir tikslų atsakymą į visus klausimus. Dėl to FNTT pareigūnų siekimas pasverti visą sandėlyje buvusią kiaulieną buvo nereikalingos. Nesuprantamas motyvas, kad FNTT pareigūnai negalėjo nustatyti gaminių faktinio likučio, nes neatlikta inventorizacija, kadangi turto inventorizacija už 2008 metus buvo atlikta iki 2009 metų sausio 01 d., o inventorizacijai už 2009 metus dar neatėjo terminas. Būtent tai, kad FNTT pareigūnai nesurinko pakankamai duomenų specialistų tyrimui (tiek turto duomenys įvykio dieną, tiek gautos mėsos panaudojimo duomenys), sąlygojo specialisto išvadą apie negalimumą nustatyti bendrovės turto pagal pateiktos užduoties sąlygas ir terminus. Akivaizdu, kad tyrimui buvo tiksliai žinoma, kiek mėsos ir kokios vertės bendrovė gavo 2009 m. birželio 22 d. Tai, kad FNTT pareigūnai nesugebėjo procesinėmis priemonėmis patikrinti gautos mėsos kiekio ir sulyginti su gavimo dokumentais, tuo pačiu tiksliai nustatant tiek natūrine, tiek pinigine išraiška bendrovės turto padidėjimo, negali būti pagrindu kaltinti įmonės vadovą tuo, ko nepadarė patys pareigūnai.

Vertinant J.M. B. pateiktą paskutinį įtarimą (2011-03-01) bei kaltinimą, kuriuose atsisakyta specialisto išvados, kad bendrovės turto iš dalies negalima nustatyti tiek dėl, jo manymu, padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų, tiek dėl to, kad tyrimo metu nenustatyta, kaip bendrovėje buvo panaudota mėsa, t.y. šių veiksnių komplekso, darytina išvada, kad vieno iš jų atsisakymas eliminuoja galimybę ir teisę remtis specialisto išvada apie negalimumą iš dalies nustatyti bendrovės turto ir tuo grįsti kaltinimą asmeniui pagal BK 222 str. 1 d. Tai reiškią, kad išvada apie negalimumą iš dalies nustatyti bendrovės turto padaryta pačių ikiteisminio tyrimo ir prokuratūros pareigūnų, o ne specialisto ir tai tik vertinant UAB „O. apskaitos duomenis už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-06-30. Iš išdėstyto matosi, kad ši FNTT ir prokuratūros pareigūnų išvada yra akivaizdžiai nepagrįsta ir neteisinga. Be to, prieštarauja suformuotai teismų praktikai šios kategorijos bylose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyje byloje Nr. 2K-265/2006 yra nurodęs, kad neatlikus įmonės patikrinimo už pilnus finansinius metus, vargu ar galima laikyti, kad pagrįstai padaryta išvada, jog iš dalies negalima nustatyti įmonės turto.

Ieškinyje nurodoma, kad UAB „O. turi apskaičiuoti 5457,06 Lt dydžio pelno mokestį, apskaičiuotą nuo įsigytos mėsos vertės (27285,30), taikant Pelno mokesčio įstatyme nustatytą 20 proc. tarifą, tačiau pagal tą patį Pelno mokesčio įstatymą žaliavos įsigijimas gamybai yra ne pajamos, o išlaidos, kurios minusuojasi iš bendrų įmonės gautų pajamų, ir tik nuo šio skirtumo, taikant įstatymo nustatytą tarifą, apskaičiuojamas pelno mokestis. FNTT specialistas pelno mokestį apskaičiavo nuo išlaidų.

Kadangi FNTT pareigūnai, kaip minėta, pinigus paimtus iš vairuotojo pervedė Lenkijos įmonei, patiekusiai mėsą kaip UAB „O. atsiskaitymą, laikytina, kad tokiai pinigų sumai UAB „O. turėjo išlaidų, nuo kurių pelno mokestis neskaičiuojamas. Tačiau, kaip yra įrodyta byloje, UAB „O. už 2009 metus sumokėjo pelno mokestį, neatskaičiavusi iš pajamų išlaidų už gautą mėsą nes bendrovė neturėjo dokumentų įvykdyti tokiai operacijai. O tai reiškia, kad UAB „O. sumokėjo pelno mokesčio daugiau, nei būtų padariusi, atskaičiusi mėsos įsigijimo kaštus. Taigi, valstybė gavo dar didesnę sumą, nei turėjo būti. Negali mokesčio mokėtojas apskaičiuoti PVM mokesčio, neturėdamas jo apskaičiavimo pagrindžiančių dokumentų bei atlikto mokėjimo. Tik sužinojus iš ieškinio, kad FNTT įvykdė piniginę operaciją dalinai apmokant gautą mėsą, UAB „O. primokėjo likusią pinigų sumą ir įtraukė į šių metų mokėtiną PVM mokestį už mėsa. Taigi, ieškinio pateikimo dieną valstybė neturėjo, nes negalėjo turėti, nuostolio dėl PVM mokesčio. Atkreiptinas dėmesys, kad FNTT specialisto išvadoje, kuria remiasi VMI savo ieškinyje, nurodoma, kad UAB „O. turės apskaičiuoti PVM mokestį, o ne pradelsė jį sumokėti. Dėl išdėstyto civilinis ieškinys, pareikštas VMI, yra nepagristas ir neteisėtas, dėl ko atmestinas.

Nuteistasis teismui pateikė papildomus dokumentus: 2009 06 23 įsakymą dėl žaliavos pajamavimo į gamybą su tolimesniu realizavimu, SEPA tarptautinių lėšų pervedimą (2011 12 28 kasos išlaidų orderį, 2011 12 28 įsakymą dėl apmokėjimo už 2009 06 22 pajamuotą kiaulieną ir įtraukimo į sąnaudas (t.2, b.l. 148-152). Šie dokumentai teismo buvo išsiųsti specialistams įvertinti. FNTT Vilniaus apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2012 05 21 specialisto paaiškinime nurodyta, kad

Tyrimui pateikti UAB „O." 5 (penki) dokumentai (1 priedas) po Šalčininkų rajono teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-206-75/2011, nekeičia 2010-08-09 specialisto išvadoje Nr. 5/1-92 nustatytų pažeidimų, dėl to, kad:

-ūkinės operacijos 2009 m. birželio 22 d. kiaulienos skerdienos (4270 kg x 1,85 =7899,50 EUR) 27275,39 Lt įsigijimas (pirkimas) ir atsiskaitymas su Lenkijos „U. Z. G. W., O. SP, J." Bendrovės „O." buhalterinėje apskaitoje buvo galimai atvaizduotos 2011-12-28 d. po Šalčininkų rajono teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-206-75/2011,

-2010-08-09 specialisto išvada Nr. 5-1/92 dėl UAB „O." ūkinės finansinės veiklos tyrimo buvo surašyta:

1) pagal tuo metu tyrimui pateiktus kratos metu iš Lenkijos Respublikos įmonei priklausančios transporto priemonės grįžtančios į Lenkiją, paimtus dokumentus: 2009-06-22 PVM sąskaita faktūra Nr. 696/09, 2009-06-21 tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis (CMR),

Lenkijos Respublikos įmonės U. Z. G. vairuotojo R. K. 2009-06-22 apklausos protokolo (yra byloje) teiginius, kad 2009 m. birželio 22 d. į UAB „O." jis atvežė 4270 kg šaldytos kiaulienos skerdienos, už kurią žmogus, kurį jis palaikė UAB „O." direktoriumi, jam sumokėjo 4800 EUR ir 107 Lt, pagal tyrimui pateiktus UAB „O." pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus ir buhalterinės apskaitos pirkimų registrus, kasos, banko dokumentus laikotarpyje nuo 2009-01-01 iki 2009-06-30.

Patikrinus pateiktus dokumentus buvo nustatyta, kad UAB „O." buhalterinėje apskaitoje 2009 m. birželio mėn. 1-30 d. buvo neatvaizduoti kiaulienos skerdienos (4270 kg x 1,85 =7899,50 EUR) įsigijimai už 27275,39 Lt iš Lenkijos „U. Z. G. W., O. SP, J." ir neatvaizduoti atsikaitymai su Lenkijos „U. Z. G. W., O. SP, J. už (4800 EUR) 16573,44 Lt ir 107 Lt.(t.2, b.l. 143-146).

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pranešė, kad dėl papildomai pateiktų dokumentų, Vilniaus AVMI (civilinio ieškovo) pozicija nesikeičia (T.2, b.l. 126-128).

Nuteistasis kreipėsi į audito įmonę UAB „A.“, kuri atliko patikrinimą ir pateikė visai priešingas išvadas.

Bendrovėje nuo 2001 m. vasario mėn. 7 d. galioja Vilniaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinta „Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistema", kuri paruošta remiantis ES direktyva Nr. 91/118/EEC, 64/433/EEC, 77/99/EEC. Pagal šią tvarką, bendrovės gauta mėsa fiksuojama atskiruose žurnaluose kiekviename gamybos ir perdirbimo etape. Gavus žalią mėsą pradinis įrašas daromas „Gautos importo produkcijos" bei „Žaliavos priėmimo žurnale", kur įrašoma informacija apie tiekėją, važtaraščio Nr., veterinarijos pažymėjimo datos ir Nr., produkto pavadinimas, kiekis, kilmės šalis. Įrašas patvirtinamas įgalioto asmens parašu (bendrovės technologo). Kaip galima nustatyti iš bendrovės pateikto žurnalo, mėsai, gautai iš „U. Z. G. W., O. S. J.", suteiktas kodas 161, gavimo data 2009 06 22, įrašas padarytas 691/21/06/2009 veterinarijos pažymėjimo Nr. 14260103 WE pagrindu, užpajamuota 4270 kg kiaulienos skerdienos, kilmės šalis - Lenkija. Tą pačią dieną bendrovė pagal 2009 06 22 faktūrą Nr. 9001920 gavo iš „A. p." S..zoo, P., Lenkija gavo paršelius (120 vnt.), iš kurių 20 vnt. paskerdus, taip pat buvo suteiktas informacinis kodas 161, gavimas atspindėtas „Žaliavos sandėliavimo žurnale". Reikia pažymėti, kad suteiktas informacinis kodas identifikuoja mėsą visame gamybiniame-technologiniame procese. Gauta mėsa buvo užšaldyta. Užšaldytos mėsos kiekis atvaizduotas „Mėsos užšaldymo registracijos žurnale" Nr. 85- 18. Pagal bendrovės „Technologinio proceso registracijos žurnalą" 2009 06 23-2009 06 25 užfiksuotas mėsos, kurios informacinis kodas 161, perdirbimas.

Dalis atšaldytos mėsos buvo perduota į bendrovės mažmeninės prekybos poskyrius. Vidiniuose važtaraščiuose numatytose vietose nurodytas informacinis kodas-161. Bendrovės PVM sąskaitose-faktūrose, kurios buvo išrašytos 2009 m. birželio 23-25 d. taip pat atskiroje grafoje įrašyti informaciniai kodai-161 ir kt.

Kad, patikrinus bendrovės apskaitos registrus, kuriuose apskaitomi 2009 m. birželio mėnesio mokėtinas į biudžetą PVM bei 2009 m. birželio mėn. pajamos (439562,39 Lt), nuo kurių skaičiuojanas 2009 m. pelno mokestis, buvo nustatyta, kad į bendrą mokėtiną PVM sumą buvo įtrauktos ir tos PVM s.f., kuriose nurodytas identifikacinis numeris-161. Taip pat į 2009 m. bendrovės pajanas buvo įtrauktos PVM s.f. , kuriose nurodytas identifikacinis numeris -161. Standartinio tarifo 2009 m. birželio mėn. PVM suma bendrovės apskaitos registre (83518 Lt) atitinka bendrovės patikslintoje PVM deklaracijoje įrašytą informaciją (83518 Lt). 2009 m. birželio mėn. 57894 Lt mokėtinas PVM į biudžetą sumokėtas. Taip pat sumokėtas 2009 m. 16082 Lt PM.

Galima konstatuoti, kad gautos iš „U. Z. G. W., O. S. J." mėsos judėjimas bendrovėje nuo gavimo iki pardavimo atspindėtas įvairiuose bendrovės dokumentuose. Tos mėsos gaminių pardavimas bei mokesčių paskaičiavimas atspindėtas

Peržiūrėjus 2010 08 09 FNTT prie LR VRM ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskr. skyriaus specialisto išvadą Nr.5-1/92 buvo pastebėta, kad specialistas, atsakant į klausimą „Kiek ir kokių mokesčių nesumokėjo UAB "O." realizavusi įmonės buhalterinėje apskaitoje neatvaizduotą kiaulienos produkciją?" padarė klaidą. Pats klausimas suformuluotas neobjektyviai, nes sprendžiant pagal tirtus baudžiamosios bylos dokumentus, nebuvo surinkta duomenų, įrodančių, kad aptariamos mėsos ir jos gaminių pajamavimas ir realizavimas nebuvo dokumentuotas, o mokesčiai nebuvo deklaruojami ir sumokėti į biudžetą. Specialistas net nenagrinėjo bendrovės pardavimų apskaitos bei su tuo susijusių pirminių dokumentų. Nenagrinėjo ir su technologiniu procesu susijusių dokumentų bei registrų. Specialistas paskaičiavo mokesčius nuo mėsos įsigijimo kainos (sąnaudų), kai LR Pelno mokesčio įstatymo 11 ir 17 str. numato, kad apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas, atskaitant iš pajamų leidžiamus atskaitymus. Leidžiami atskaitymai yra veiklos sąnaudos, prie kurių priskiriamos ir išlaidos žaliavai ar prekėms įsigyti. Kaip nustatyta šiuo patikrinimu, specialisto nebuvo tirta kiek pajamų gavo bendrovė, kas sąlygojo neteisingą mokesčių skaičiavimą. Taip atsirado 5457,07 Lt pelno mokesčio bei 5184, 21 Lt PVM, bendra suma 10641,26 Lt tariamos nepriemokos biudžetui. Skaičiuojant pelno mokestį, nebuvo įvertinta prekių įsigijimo vertė ir tai sumai (27285,30 Lt) pelno mokesčio mokestinė bazė nebuvo sumažinta. Kaip mes matome iš bendrovės 2009 06 23 įsakymo, mėsa buvo užpajamuota neatsižvelgiant į tiekėjo sąskaitos nebuvimą, o su tiekėju dalį atsiskaitymo atliko FNTT, pervedus paimtus pinigus (4800 EUR ir 107 Lt) į „U. Z. G. W., O. S. J." sąskaitą, o dalį 2011 12 28 iš savo bankinės sąskaitos sumokėjo bendrovė (3068,51 EUR). Tai reiškia, kad iš „U. Z. G. W., O. SP "J." gauta mėsa turėjo atitinkamą savikainą, kurią reikėjo minusuoti nuo pajamų, skaičiuojant pelno mokestį. Deja, specialistas to nepadarė. Dėl to neteisėtai bendrovei buvo papildomai paskaičiuota 5457,07 Lt pajamų mokesčio. Nepatikrinus per 2009 m. birželio mėn. bendrovės išrašytas PVM s.f, specialistas klaidingai konstatavo, kad papildomai reikėtų paskaičiuoti 5184,21 Lt PVM. Iš bendrovės pateiktų PVM.s.f, apskaitos registrų bei PVM deklaracijų matoma, kad nuo parduotos mėsos buvo paskaičiuotas PVM, pagal tuo metu galiojantį PVM tarifą. Tokie specialisto skaičiavimai neatitinka 2001 12 20 LR PVM įstatymo Nr.IX-675 11 bei 17 straipsnių nuostatams ir 2002 03 05 LR PVM įstatymo Nr. 1?-751 14 straipsnio nuostatams.

2011 04 07 Vilniaus apskr. VMI civiliniame ieškinyje Nr.(12.1)-46-1407 „Dėl nusikalstama veika valstybei padarytos žalos atlyginimo" ieškinio suma grindžiama aukščiau minėtos FNTT ataskaitos išvadomis. Prie ieškinio pridėtoje 2011 01 31 mokestinio tyrimo ataskaitoje neištirti bendrovės 2009 m. pardavimo dokumentai ir registrai, tik kartojamos su kiaulienos neužpajamavimu siejamos aplinkybės ir faktai. Reikia priminti, kad pelno mokestis ir mokėtinas PVM atsirado ne dėl to, kad nebuvo užpajamuota žaliava, o nuo tos perdirbtos žaliavos pardavimo., Kaip galima matyti iš ataskaitos, VMI neatliko 2009 m. birželio mėn. bendrovės pardavimų analizės.

Apibendrinant ataskaitoje išdėstytą medžiagą galima teigti, kad 2010 08 09 FNTT prie LR VRM ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskr. skyriaus specialisto išvadoje Nr.5-1/92,2012 05 21 Vilniaus apskr. VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. (4.65)-448-1083 bei 2011 04 07 Vilniaus apskr. VMI civiliniame ieškinyje Nr.(12.1)-46-1407 „Dėl nusikalstama veika valstybei padarytos žalos atlyginimo" 10641 Lt žalos valstybei paskaičiavimas buvo atliktas remiantis ne visa informacija, pažeidžiant 2001 12 20 LR P M įstatymo Nr.IX-675 11 bei 17 straipsnių nuostatus ir 2002 03 05 LR PVM įstatymo Nr. 1?-751 14 straipsnio nuostatus.

Kaip matoma iš bendrovės technologinio proceso dokumentacijos, PVM s.f., apskaitos registrų bei deklaracijų, bendrovė pardavė mėsą, mėsos pardavimas užfiksuotas apskaitoje, nuo pardavimų paskaičiuoti visi su pardavimais susiję (PVM ir PM) mokesčiai. Standartinio tarifo 2009 m. birželio mėn. PVM suma bendrovės apskaitos registre ( 83518 Lt) atitinka bendrovės patikslintoje PVM deklaracijoje įrašytą informaciją (83518 Lt).

2009 m. birželio mėn. 57894 Lt mokėtinas PVM į biudžetą sumokėtas. Taip pat sumokėtas 2009 m. 16082 Lt pelno mokestis (t.2, b.l. 172-175).

Supažindinus proceso dalyvius su audito pastabomis, specialisto ir mokesčių inspekcijos atstovo pozicija nesikeičia.

J.M. B. nuteistas pagal BK 222 str. 1 d. už tai, kad laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-06-30 organizavo UAB „O.“ apgaulingą apskaitos tvarkymą-neįtraukė į bendrovės buhalterinę apskaitą 4270 kg šaldytos kiaulienos skerdienos pirkimo iš Lenkijos Respublikos įmonės U. Z. G. operacijos už 4800 EUR ir 107 Lt ir nefiksavo atsiskaitymo už pateiktą kiaulienos skerdieną su Lenkijos Respublikos įmone U. Z. G. operacijos, dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB „O.“ turto už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-06-30.

Byloje nustatyta, kad 2009 06 22 įmonėje buvo gauta 4270 kg šaldytos kiaulienos skerdienos, kuri nebuvo įtraukta į apskaitą. Šis faktas byloje nustatytas. Direktoriaus 2009 06 23 įsakymu „Dėl žaliavos pajamavimo į gamybą su tolimesnio realizavimo nurodyta 2009 06 22 gauta iš Lenkijos (nurodyta iš kur) kiaulienos skerdienos 4270 kg, nesant galimybės įtraukti į apskaitą, laikyti kaip nebaigtą operaciją, kol nepasibaigs FNTT pareigūnų tyrimas arba iki teismo nuosprendžio, nes neturima apskaitos dokumentų patvirtinančių kiaulienos pirkimą ir kainą. Kiauliena leista į gamybą pagal veterinarijos sertifikatus No/ PL 14260103 W E/21/06/2009 Nr. 691/21/06/2009r (t.2, b.l. 129). Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 222 straipsnį atsiranda tik tuo atveju, kai dėl išvardytų veikų padarymo visiškai ar iš dalies negalima nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, o kilus abejonių dėl jų pagrįstumo gali būti skiriama ekspertizė.

Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka tikslu pašalinti prieštaravimus tarp specialistų ir audito išvadų, tikslinga skirti buhalterinę-finansinę ekspertizę.

Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 286 str.,

 

n u t a r ė:

 

I. Paskirti buhalterinę – finansinę ekspertizę, kuriai pavesti atsakyti į šiuos klausimus:

1. Ar UAB „O.“ buhalterinėje apskaitoje užregistruotas 2009 06 22 įgijimas 4270 kg šaldytos kiaulienos skerdienos iš Lenkijos įmonės „U. Z. g.“? Kada minėtas įsigijimas užregistruotas, ar laikantis tuo metu galiojusių LR Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų?

2. Ar 4270 kg šaldytos kiaulienos skerdienos, įsigytos iš minėtos Lenkijos įmonės, judėjimas kiekviename gamybos ir perdavimo etape užfiksuotas nepažeidžiant reikalavimų.

3. Ar pagal įmonėje esančius dokumentus įmanoma nustatyti mėsos iš Lenkijos 2009 06 22 gavimo faktą bei tolimesnį jos panaudojimą gamyboje?

4. Ar produkcija, pagaminta iš kiaulienos skerdienos, įsigytos iš „U. Z. g.“, buvo užpajamuota UAB „O.“ buhalterinėje apskaitoje?

5. Ar tuo atveju, jei mėsos gavimo Lenkijos ūkinė operacija būtų įtraukta į apskaitos registrus tuoj pat po mėsos iškrovimo į sandėlį, pasikeistų jų identifikavimo galimybė tarp iš kitų tiekėjų gautos žaliavos gamybos procese ir įmonės produkcijos realizacijoje palyginus su tuo, kaip mėsos pajamavimą, perdirbimą ir realizaciją atliko UAB „O.“ pagal byloje esančius duomenis?

6. Ar buhalterinė apskaita UAB „O.“ už 2009 01 01 – 2009 06 30 laikotarpį buvo tvarkoma laikantis buhalterinės apskaitos ir kitų įstatymų, jeigu ne, tai kokie įstatymai buvo pažeisti, kokie pažeidimai buvo padaryti ir kas atsakingas už buhalterinės apskaitos pažeidimo padarymą šioje konkrečioje situacijoje (4270 kg šaldytos kiaulienos skerdienos priėmimas)?

7. Ar dėl padarytų buhalterinės apskaitos bei kitų įstatymų pažeidimų galima nustatyti UAB „O. veiklą, jos ūkinę, komercinę, finansinę būklę ar jos rezultatus arba įvertinti turtą 2009 01 01 – 2009 06 30 laikotarpyje? Ar FNTT specialisto atlikto tyrimo apimtis galėjo duoti pagrindą išvadai, kad neįmanoma iš dalies nustatyti UAB „O.“ turto.

8. Nustačius pažeidimą – 2009 06 22 neužpajamuota 4270 kg kiaulienos skerdienos – kokių priemonių turėjo imtis tikrintojai ir ar buvo galima nustatyti visos priimtos ir neužpajamuotos kiaulienos kiekį. Kokiais veiksmais tai buvo galima nustatyti?

9. Ar iš 4270 kg kiaulienos skerdienos paminėtos produkcijos ir neperdirbtos mėsos pardavimai atsispindi UAB „O. pardavimo dokumentuose? Ar UAB „O.“ uždirbtos pajamos apskaičiuotos ir deklaruotos.

10. Ar šiuo metu UAB „O.“ turi kokią nors mokestinę nepriemoką, kylančią iš 2009 06 22 mėsos gavimo iš Lenkijos ūkinės operacijos?

11. Ar FNTT specialisto išvadoje teisingai, teisėtai ir pagrįstai yra paskaičiuota, kad UAB „O.“ dėl gautos iš Lenkijos mėsos mokėtinas pelno mokestis yra 5457,06 Lt, o PVM mokėtinas mokestis 51484,21 Lt? Ar importo iš ES šalies PVM mokestis mokamas realiai į biudžetą?

II. Ekspertizės darymą pavesti Lietuvos Teismo ekspertizės centro Ekonominių ekspertizių skyriui.

Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorei Margaritai Valantiejienei užtikrinti savalaikį reikiamos dokumentacijos pateikimą ekspertams.

Nutartis neskundžiama.

 

              Kolegijos pirmininkas                                 (parašas)                                          Stasys Lemežis

 

              Teisėjai                                              (parašai)                                          Audronė Kartanienė

 

                                                                                                                              Artūras Pažarskis

 

 

Nuorašas tikras:                                                                                             Stasys Lemežis

Teisėjas 


Paminėta tekste:
  • BK 222 str. Apgaulingas apskaitos tvarkymas
  • BK
  • BPK 286 str. Ekspertizės skyrimas ir darymas bylos nagrinėjimo teisme metu