Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-04-27][nuasmeninta nutartis byloje][P-29-XX-2018].docx
Bylos nr.: P-29-XX/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Neringos savivaldybės taryba 188754378 atsakovas
Neringos savivaldybė 188754378 atsakovas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 288600210 atsakovas
UAB "Robala" 152757372 atsakovas
Neringos savivaldybės administracija 188754378 atsakovas
Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras,ginant viešąjį interesą 191884887 pareiškėjas
"Baltic Research" 300547588 trečiasis suinteresuotas asmuo
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija 188604955 trečiasis suinteresuotas asmuo
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija 188734151 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 193064642 trečiasis suinteresuotas asmuo
LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 190742333 trečiasis suinteresuotas asmuo
"Erdvės norma" 235702150 trečiasis suinteresuotas asmuo
"Erdvės norma" 235702150 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688 trečiasis suinteresuotas asmuo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 188604574 trečiasis suinteresuotas asmuo
Valstybinė Saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188724381 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 193064642 trečiasis suinteresuotas asmuo
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija 188734151 trečiasis suinteresuotas asmuo
LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 190742333 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688 trečiasis suinteresuotas asmuo
Valstybinė Saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188724381 trečiasis suinteresuotas asmuo
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija 188604955 trečiasis suinteresuotas asmuo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 188604574 trečiasis suinteresuotas asmuo
"Baltic Research" 300547588 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
60.1. Prašymo atnaujinti procesą padavimas, priėmimas ir nagrinėjimo tvarka
60.1. Prašymo atnaujinti procesą padavimas, priėmimas ir nagrinėjimo tvarka
60.2. Prašymo atnaujinti procesą padavimo terminai
60.2. Prašymo atnaujinti procesą padavimo terminai
14. Statyba
60. Proceso atnaujinimas administracinėje byloje
60. Proceso atnaujinimas administracinėje byloje

Administracinė byla Nr. P-29-662/2018

Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00184-2011-2

Procesinio sprendimo kategorijos: 60.1; 60.2

(S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2018 m. balandžio 26 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Robala“ prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-2-492/2016 pagal atsakovų Neringos savivaldybės tarybos, Neringos savivaldybės administracijos, Neringos savivaldybės, uždarosios akcinės bendrovės „Robala“, trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Neringos savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei ,,Robala“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, uždarajai akcinei bendrovei ,,Erdvės norma“, akcinei bendrovei ,,Baltic Research“ dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Robala“ (toliau – ir atsakovas, UAB Robala“) 2018 m. kovo 29 d. padavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo, prašydamas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-2-492/2016 ir perduoti nagrinėti bylą iš naujo, o išnagrinėjus bylą iš naujo, panaikinti apskųstą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį minėtoje administracinėje byloje ir priimti naują sprendimą Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro teismui paduotą prašymą (patikslintą) atmesti, taip pat stabdyti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-80-320/2015 vykdymą iki bus išspręstas prašymas dėl proceso atnaujinimo, o šį prašymą tenkinus, iki bus iš naujo išnagrinėta byla.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 161 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, taip pat priimtą nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sudaryta teisėjų kolegija. Nagrinėjant prašymo priėmimą, mutatis mutandis vadovaujamasi šio įstatymo 33 straipsniu. Taip pat patikrinama, ar prašymas atitinka šio įstatymo 157, 158, 159 ir 160 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienų metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (ABTĮ 159 str. 2 d.). Pagal ABTĮ 159 straipsnio 3 dalį prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus šio įstatymo 156 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą atvejį (kai Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimas byloje prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai (toliau – ir Konvencija) ir jos papildomiems protokolams).

Atsakovas šiuo atveju prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-2-492/2016, kurioje buvo priimtas galutinis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas, t. y. 2016 m. sausio 20 d. nutartis, kaip minėta, padavė 2018 m. kovo 29 d., o prašymą atnaujinti procesą grindžia ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 1 punkte – procesas gali būti atnaujinamas, kai Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimas byloje prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir jos papildomiems protokolams, 10 punkte procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą ar nutartį, bei 12 punkte procesas gali būti atnaujinamas, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą, nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais.

Atsakovas nurodo, kad atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-2-492/2016 būtina dėl 2018 m. sausio 9 d. EŽTT priimto sprendimo byloje T. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 25545/14), kuris turi reikšmės administracinėje byloje Nr. A-2-492/2016 nagrinėtam ginčui išspręsti, t. y. EŽTT išnagrinėta byla ir joje nurodytos aplinkybės iš esmės atitinka aplinkybes, kurios buvo nagrinėjamos prašomoje atnaujinti byloje, todėl EŽTT byloje pateikti išaiškinimai ir nustatytas Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio pažeidimas yra pagrindas atnaujinti administracinę bylą Nr. A-2-492/2016, kadangi prašomoje atnaujinti byloje yra padaryti tie patys pažeidimai kaip ir EŽTT nagrinėtoje byloje. Taip pat pažymi, kad nei ABTĮ, nei teismų praktikoje nėra pasisakyta, jog EŽTT sprendimas turi būti priimtas konkrečiai dėl tos bylos, kurią prašoma atnaujinti. Atsakovo teigimu, EŽTT 2018 m. sausio 9 d. sprendimo data laikytina anksčiausia diena, kai atsakovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie EŽTT sprendimą ir nuo kurios skaičiuotinas trijų mėnesių prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminas, kuris šiuo atveju nėra praleistas.

Sprendžiant klausimą dėl termino prašymui atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu proceso atnaujinimo pagrindu paduoti, pažymėtina, jog nors ABTĮ nėra tiesiogiai pasakyta, jog EŽTT sprendimas turi būti priimtas konkrečiai dėl tos bylos, kurią prašoma atnaujinti, tačiau kaip matyti iš teismų praktikos pavyzdžių, kuriuose procesas buvo atnaujintas minėtu pagrindu, akivaizdu, kad EŽTT sprendimas, kuriame pripažinta, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimas byloje prieštarauja Konvencijai ir jos papildomiems protokolams, turi būti priimtas būtent toje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P442–1/2009). Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., pvz., 2006 m. balandžio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2006; 2008 m. gegužės 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-368/2008; 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2010; 2015 m. gegužės 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-335-313/2015; 2015 m. liepos 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-227-219/2015).

Nagrinėjamu atveju EŽTT 2018 m. sausio 9 d. sprendimas byloje T. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 25545/14) priimtas kitoje nei administracinė byla Nr. A-2-492/2016, kurioje prašoma atnaujinti procesą, byloje, t. y. dėl kitų ginčo šalių ir kitų nekilnojamojo turto objektų (EŽTT sprendime dėl pareiškėjų D. ir R. T. ir jų Molėtų rajone esančio vasarnamio miško paskirties žemėje, o šiuo atveju – dėl atsakovui UAB Robala nuosavybės teise priklausančių kavinės ir svečių namų „Nidos seklyčia“ Kuršių Nerijos teritorijoje (Nidoje)) statybos ir jos padarinių šalinimo. Atsižvelgus į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju atsakovo nurodytas EŽTT sprendimas (jame pateikti išaiškinimai) kaip savarankiškas proceso atnaujinimo pagrindas negali būti, tačiau juo (jais) gali būti remiamasi prašant atnaujinti procesą administracinėje byloje kitais proceso atnaujinimo pagrindais. Šiuo atveju atsakovas kitais proceso atnaujinimo pagrindais, remdamasis, be kita ko, ir minėtu EŽTT sprendimu, nurodo ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktus.

Sprendžiant klausimą dėl termino prašymui atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 bei 12 punktuose nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais paduoti, pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad, jeigu kaip proceso atnaujinimo pagrindas nurodomas padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį, sprendimo ar nutarties buvimas be motyvų ar neteisėtos sudėties teismas (ABTĮ 156 str. 2 d. 8–10 p.), tokios aplinkybės paaiškėjimo (turėjimo paaiškėti) momentas (taigi ir trijų mėnesių termino pradžios eiga) paprastai siejamas su sprendimo byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, įsiteisėjimo (pirmosios instancijos teisme) ar paskelbimo (apeliacinės instancijos teismo sprendimo atveju) momentu (žr., pvz., 2009 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P143–84/2009, 2009 m. birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P822–166/2009, 2012 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P146–17/2012, 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P146–73/2012). Jeigu kaip proceso atnaujinimo pagrindas nurodoma būtinybė užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą (ABTĮ 156 str. 2 d. 12 p.), tokios aplinkybės paaiškėjimo momentas taip pat paprastai siejamas su baigiamojo teismo procesinio sprendimo byloje įsiteisėjimu, nes jau šią dieną asmuo turi galimybę įvertinti baigiamąjį aktą jos atitikimo buvusiai administracinių teismų praktikai aspektu (žr., pvz., 2009 m. vasario 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P442-16/2009).

Šiuo atveju, kaip minėta, galutinė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A-2-492/2016, kurioje prašoma atnaujinti procesą, priimta 2016 m. sausio 20 d., o atsakovas prašymą atnaujinti procesą šioje byloje padavė 2018 m. kovo 29 d., t. y. praleidęs trijų mėnesių prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą. Net jei, kaip nurodo atsakovas, apie proceso atnaujinimo pagrindų administracinėje byloje Nr. A-2-492/2016 egzistavimą jis sužinojo tik susipažinęs su EŽTT 2018 m. sausio 9 d. sprendimu byloje T. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 25545/14), 2018 m. sausio 9 d. negali būti laikoma ta diena, nuo kurios šiuo atveju skaičiuotinas prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminas, kadangi teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog naujai suformuota ar pasikeitusi teismų praktika dažniausiai negali būti taikoma išnagrinėtai bylai ir negali būti vertinama kaip pagrindas atnaujinti procesą, nes prieštarautų teisės principui lex retro non agit (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P520-40/2012). Todėl šiuo atveju ir sužinojimas apie EŽTT 2018 m. sausio 9 d. sprendimą (susipažinimas su juo) nėra aktualus tikrinant, ar prašymas paduotas nepraleidus įstatymo nustatytų terminų. Pridurtina, jog tai taip pat nelaikytina naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis (ABTĮ 156 str. 2 d. 2 p.), kadangi jos (EŽTT 2018 m. sausio 9 d. sprendime pateikti išaiškinimai) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A-2-492/2016, kurioje prašoma atnaujinti procesą, priėmimo metu dar neegzistavo, nors ir nebuvo ir negalėjo būti žinomos atsakovui bylos nagrinėjimo metu.

Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija vertina, jog atsakovas šiuo atveju praleido ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą.

Kaip minėta, asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors nagrinėjamu atveju atsakovas ir neprašo atnaujinti praleisto termino (kadangi, jo nuomone, jis nėra praleidęs šio termino), tačiau šis terminas šiuo atveju atnaujintas ir negalėtų būti, kadangi atsakovas prašymą atnaujinti procesą padavė vėliau kaip po vienų metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (ABTĮ 159 str. 2 d.).

Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad prašymas atnaujinti procesą paduotas praleidus ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, o prašymas dėl termino atnaujinimo negalėtų būti tenkinamas, kadangi nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo daugiau kaip vieneri metai, todėl prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakytina priimti (ABTĮ 33 str. 2 d. 9 p.).

ABTĮ 158 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo apmokestinamas 30 Eur dydžio žyminiu mokesčiu. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 3 dalį nutartyje atsisakyti priimti skundą (prašymą, pareiškimą) turi būti nurodymas grąžinti žyminį mokestį tais atvejais, kai paduodant skundą (prašymą, pareiškimą) toks mokestis buvo sumokėtas. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas grąžinti atsakovui 2018 m. kovo 26 d. už prašymą atnaujinti procesą sumokėtą 30 Eur žyminį mokestį.

 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 3 dalimi, 159 straipsniu ir 161 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a:

 

atsisakyti priimti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Robala“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-2-492/2016 pagal atsakovų Neringos savivaldybės tarybos, Neringos savivaldybės administracijos, Neringos savivaldybės, uždarosios akcinės bendrovės „Robala“, trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Neringos savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei ,,Robala“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, uždarajai akcinei bendrovei ,,Erdvės norma“, akcinei bendrovei ,,Baltic Research“ dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Robala“ 30 Eur (trisdešimt eurų) sumokėto žyminio mokesčio (2018 m. kovo 26 d. mokėjimo nurodymas). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai                                                        Audrius Bakaveckas

 

 

Vaida Urmonaitė-Maculevičienė

 

 

Skirgailė Žalimienė


Paminėta tekste:
  • I-80-320/2015
  • A-2-492/2016
  • 3K-3-252/2006
  • 3K-3-335-313/2015
  • 3K-3-227-219/2015