Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2017-08-31][nuasmeninta nutartis byloje][AS-724-502-2017].docx
Bylos nr.: AS-724-502/2017
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
\Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 188704927 atsakovas
Kategorijos:
43.3. Skundo priėmimas ir trūkumų šalinimas
38. Kiti ginčai viešojo administravimo srityje
43. Teisė kreiptis į teismą ir jos realizavimas

Administracinė byla Nr. AS-724-502/2017

Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00500-2017-9

Procesinio sprendimo kategorija 43.3

(S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2017 m. rugpjūčio 30 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos M. S. Č. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos M. S. Č. prašymą pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

I.

 

 

Kauno apygardos administraciniame teisme 2017 m. kovo 31 d. buvo gautas pareiškėjos M. S. Č. prašymas, kuris neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) skundui keliamų reikalavimų, todėl 2017 m. balandžio 11 d. teismas pareiškėjai nustatė terminą trūkumams pašalinti.

Pareiškėja 2017 m. balandžio 25 d. pateikė prašymą pratęsti dar 20 dienų terminą trūkumams pašalinti.

2017 m. gegužės 3 d. Kauno apygardos administracinis teismas pareiškėjos prašymą tenkino ir terminą pratęsė iki 2017 m. gegužės 15 d.

2017 m. gegužės 15 d. buvo gautas dar vienas pareiškėjos M. S. Č. prašymas pratęsti terminą skundo trūkumams šalinti. Pareiškėja prašyme nurodė, kad teismo nutarties įvykdyti negali, kadangi Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartį, kuria jau buvo pratęstas terminas skundo trūkumams šalinti, gavo labai vėlai, t. y. 2017 m. gegužės 6 d., be to reikia suprasti daug dokumentų, todėl prašė pratęsti terminą skundui tikslinti nuo 15 dienų iki 20 dienų.

 

II.

 

Pareiškėjos prašymas pratęsti terminą skundo trūkumams šalinti 2017 m. gegužės 19 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi nebuvo tenkintas, o pareiškėjos skundas buvo laikytas nepaduotu.

Teismas nurodė, jog pareiškėjos skundas (minėti prašymai) neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 24, 25 ir 35 straipsnių reikalavimų, todėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2017 m. balandžio 25 d. skundo trūkumams pašalinti. Minėtoje teismo nutartyje pareiškėjai buvo nurodyta, jog administraciniam teismui paduodamas skundas turi atitikti ABTĮ 24, 25 ir 35 straipsnių reikalavimus. Šalia kitų skundui keliamų reikalavimų, pagal ABTĮ 24 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punktus, kiekviename skunde pareiškėjas privalo nurodyti savo skundo elementus (skundo sudedamosios dalys) – skundo dalyką (pareiškėjo reikalavimas) ir pagrindą (aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai). Teismas išaiškino, kad skundas, kuriame tiksliai nesuformuluotas reikalavimas ir nenurodytas reikalavimo faktinis pagrindas, neatitinka įstatymo reikalavimų, teismas negali iškelti administracinės bylos, kai pareiškėjas nenurodo šių aplinkybių. Nurodė, kad skundo elementai apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką, atsižvelgiant į tai, turi būti pateikiami atitinkami įrodymai, nustatytinos tinkamos proceso šalys, pareiškiami prašymai ir kt., taip pat buvo nurodyta pateikti teismui įrodymus, pagrindžiančius žyminio mokesčio sumokėjimą arba motyvuotą ir atitinkamais įrodymais pagrįstą prašymą atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nurodyta pateikti tiek skundo egzempliorių, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai bei nurodyti pageidavimą dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka.

Teismas pažymėjo, jog pareiškėja 2017 m. balandžio 25 d. jau prašė teismo pratęsti terminą skundo trūkumams šalinti, nurodydama, kad ieškos pagalbos aiškaus ir suprantamo skundo surašymui. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi pareiškėjos prašymą tenkino ir pratęsė pareiškėjai terminą skundo trūkumams pašalinti iki 2017 m. gegužės 15 d.

Teismas 2017 m. gegužės 15 d. gavęs M. S. Č. pakartotinį prašymą pratęsti terminą skundo trūkumams šalinti, pasisakė, kad pareiškėjos nurodytos priežastys dėl ko turėtų būti pakartotinai pratęstas terminas trūkumams šalinti nėra laikytinos svarbiomis ar sudarančiomis pagrindą pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti, kadangi pareiškėja teikdama antrą kartą prašymą teismui dėl termino pratęsimo, įrodymų, jog dėl dokumentų išsiaiškinimo, aiškaus ir suprantamo skundo surašymo kreipėsi teisinės pagalbos, nepateikė, todėl teismui nebuvo aišku ar pareiškėja kreipėsi dėl teisinės pagalbos suteikimo, ar dar tik ketina kreiptis. Taip pat, pabrėžė, kad pareiškėjai 2017 m. balandžio 11 d. nutartimi buvo nurodyta pateikti žyminio mokesčio kvitą arba motyvuotą ir pagrįstą įrodymais prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, tačiau pareiškėja pateikė teismui 2015 m. rugpjūčio 11 d. mokėjimo nurodymą Nr. 300666 ir kasos pajamų orderį Nr. 300662 iš kurių buvo matyti, kad pareiškėja sumokėjo 28 Eur žyminį mokestį, tačiau remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis (LITEKO) teismas nustatė, kad šis 28 Eur žyminis mokestis pareiškėjos buvo sumokėtas administracinėje byloje Nr. I-3851-406/2015, kuris Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-1174-520/2015 pareiškėjai buvo grąžintas. Todėl, teismas darė išvadą, kad pareiškėja neatliko jokių veiksmų skundo trūkumams pašalinti. Pateiktą prašymą vertino kaip abstraktų, siejamą su neaišku kada įvyksiančiu įvykiu. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi konstatavo, jog pareiškėja per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalino, todėl skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį pateikusiam asmeniui.

Pareiškėjai išaiškino, kad nutartis neužkerta kelio jai pakartotinai kreiptis į teismą, pateikiant skundą, atitinkantį ABTĮ 24, 25 ir 35 straipsnių reikalavimus.

 

III.

 

Pareiškėja M. S. Č. padavė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarties.

Atskirąjį skundą pareiškėja grindžia aplinkybėmis, susijusiomis su ketinamo inicijuoti ginčo esme.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV.

 

Šioje byloje tikrinama, ar pagrįstai ir teisėtai Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 19 d. nutartimi pareiškėjos M. S. Č. skundą laikė nepaduotu.

Teisėjų kolegija akcentuoja, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.), tačiau ji nėra absoliuti. Teisė kreiptis į teismą yra neatsiejama nuo asmens pareigos padaryti tai pagal įstatymų nustatytas taisykles, inter alia (įskaitant) pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį atskirąjį skundą (žr., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1381-525/2015, 2016 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-17-492/2016). Pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus apibrėžiamos administracinės bylos nagrinėjimo ribos. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-789-552/2016, 2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-201-492/2017).

Visų pirma pažymėtina, kad kreipiantis su skundu į administracinį teismą, turi būti paisoma ABTĮ (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) 9 straipsnio 2 dalyje, 24, 25, 35 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu teismas nustato, kad skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ 9 straipsnio 2 dalyje, 24, 25 ir 35 straipsniuose nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas, pareiškimas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. 

Vadovaujantis anksčiau pateikta įstatymo normos formuluote, darytina išvada, kad teismo nutartyje įvardytų skundo (prašymo) trūkumų nepašalinimas (netinkamas pašalinimas arba ne visų teismo nurodytų trūkumų pašalinimas) per teismo nustatytą terminą yra pagrindas laikyti skundą (prašymą) nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui. Kitaip tariant, pareiškėjui neįvykdžius (netinkamai įvykdžius) teismo nurodymus dėl skundo (prašymo) trūkumų šalinimo, teismas privalo priimti nutartį dėl skundo (prašymo) laikymo nepaduotu ir grąžinimo pareiškėjui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-343/2012). Akcentuotina ir tai, kad termino pašalinti skundo trūkumus nustatymas yra skundą pateikusiam asmeniui palanki aplinkybė, kadangi teismas, nurodydamas pateikto skundo trūkumus, suteikia asmeniui galimybę per nustatytą terminą pašalinti kliūtis, kurios teismui užkerta kelią priimti pateiktą skundą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-550/2010).

Kaip matyti iš nagrinėjamos administracinės bylos medžiagos, Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 11 d. ir 2017 m. gegužės 3 d. nutartimis nustatė pareiškėjai terminą iki 2017 m. gegužės 15 d. skundo trūkumams pašalinti, pasiūlydamas jai pateikti patikslintą skundą, kuris būtų parengtas vadovaujantis ABTĮ 24, 25 ir 35 straipsnių reikalavimas. Teisėjų kolegija susipažinusi su pareiškėjos teiktais skundais, bei paaiškinimais, sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad pareiškėjos skundo turinio ir formos neatitikimai ABTĮ reikalavimams trukdė pradėti administracinės bylos teiseną. Pareiškėjai pagrįstai buvo siūloma pašalinti skundo trūkumus. Kaip matyti iš Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutarties, teismas tiksliai nurodė pareiškėjai, kokie yra jos skundo trūkumai ir kaip juos pašalinti. Teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėja, šalindama nustatytus skundo trūkumus, pateikė teismui prašymus pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti. Teismas pareiškėjos tokį prašymą tenkino ir 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi pareiškėjai pratęsė terminą trūkumams pašalinti. Pareiškėjai 2017 m. gegužės 15 d. pakartotinai prašant pratęsti terminą skundui paduoti, teismas tokio pareiškėjos prašymo netenkino. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos pateiktų prašymų turinį, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjai nepatęsė termino trūkumams šalinti, kadangi tokia galimybė pareiškėjai jau buvo suteikta ir pareiškėja per nustatytą terminą nesiėmė jokių veiksmų susijusių su nurodytos nutarties vykdymu - nepateikė duomenų, jog kreipėsi dėl teisinės pagalbos, nesumokėjo žyminio mokesčio ir nepateikė duomenų patvirtinančių įvykdytą sumokėjimą. Todėl, teisėjų kolegija sutinka su Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartimi, kuria pareiškėjai nebuvo pakartotinai pratęstas terminas trūkumams šalinti ir skundas buvo laikomas nepaduotu.

Remiantis išdėstytais argumentais pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas, o Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartis laikyti skundą nepaduotu ir jį grąžinti pareiškėjai yra teisėta ir pagrįsta.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

Pareiškėjos M. S. Č. atskirojo skundo netenkinti.

Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai                                                                                                            Artūras Drigotas

 

 

                                                                                                            Dainius Raižys

 

 

                                                                                                        Virginija Volskienė


Paminėta tekste:
  • I-3851-406/2015
  • AS-1174-520/2015
  • AS-1381-525/2015
  • TA-17-492/2016
  • AS-789-552/2016
  • AS-201-492/2017