Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-04-20][nuasmenintas sprendimas byloje][I-1427-257-2016].docx
Bylos nr.: I-1427-257/2016
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Šiaulių apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051 atsakovas
Šiaulių rajono savivaldybės taryba atsakovas
Kategorijos:
1. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.25. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1. ADMINISTRACINĖS BYLOS, KYLANČIOS IŠ GINČŲ DĖL TEISĖS VIEŠOJO AR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SRITYJE
1.4. Ginčai, kilę iš žemės teisinių santykių
1.4.5. Kiti ginčai, kilę iš žemės teisinių santykių
1.9. Mokestiniai ginčai
1.9.5. Kiti mokesčiai
3. ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENA
3.21. Teismo sprendimas

Administracinė byla Nr. I-1427-257/2016

Teisminio proceso Nr. 3-64-3-00185-2016-9

Procesinio sprendimo kategorija: 1.4.5; 1.9.5; 3.21

(S)

 

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. balandžio 19 d.

Šiauliai

 

Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Laisvutės Kartanaitės, kolegijos teisėjų Žano Kubecko ir Arvydo Martinavičiaus,

sekretoriaujant Vilmai Šarauskienei,

dalyvaujant pareiškėjui R. B.,

dalyvaujant atsakovų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovui Evaldui Gudui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. B. patikslintą skundą atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės tarybai ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teismas, išnagrinėjęs bylą,

 

n u s t a t ė :

 

Pareiškėjas R. B. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kurį patikslino, prašydamas:

1. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-12-10 sprendimą Nr. T-371, kuriuo buvo nuspręsta netenkinti prašymo ir nemažinti savivaldybės biudžeto sąskaita R. B. 2015 m. žemės mokesčio – 2619,18 Eur už sklypus (duomenys neskelbtini), įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą išspręsti šį prašymą iš naujo ir sumažinti priskaičiuotą žemės mokestį;

2.  Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išbraukti iš apleistų sklypų sąrašo R. B. nuosavybės teise priklausančius sklypus (duomenys neskelbtini).

Pareiškėjas R. B. patikslintame skunde (2426 b. l.) nurodė, kad atsakovas priėmė ginčijamą sprendimą Nr. T-371 „Dėl žemės mokesčio“, kuriuo nusprendė netenkinti prašymo ir nemažinti savivaldybės biudžeto sąskaita jam 2015 m. žemės mokesčio – 2619,18 Eur už šiuos sklypus (duomenys neskelbtini). Sprendimas yra grindžiamas Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu bei Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, kurie atitinkamai nurodo, jog išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų numatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta; savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti. (duomenys neskelbtini) jam priklauso (duomenys neskelbtini) tėvo V. B. padovanotų aukščiau paminėtų žemės sklypų. 2015 m. spalio pabaigoje gavo žemės mokesčio apskaičiavimo deklaraciją, kurioje nurodyta, jog jis iki 2015-11-16 privalo sumokėti 2619,18 Eur žemės mokestį. Kadangi jo šeimai tokia žemės mokesčio suma yra per didelė, nes jo alga yra 423 Eur, o žmonos – 325 Eur, šeimoje auga du mažamečiai vaikai, turi skolų, dėl kurių yra areštuoti 2 žemės sklypai, tikėdamasis jo situacijos supratimo 2015-11-18 kreipėsi su prašymu į Šiaulių rajono savivaldybės tarybą dėl žemės mokesčio sumažinimo. 2015-12-10 visiškai nemotyvuotu sprendimu Nr. T-371 atsakovas nusprendė jo prašymo netenkinti ir nemažinti savivaldybės biudžeto sąskaita žemės mokesčio 2619,18 Eur. Toks Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimas yra ydingas, neaiškus, nepagrįstas ir neteisėtas. Skundžiamu sprendimu jokių motyvų bei argumentų, dėl ko yra nusprendžiama neatleisti jo nuo žemės mokesčio už žemės sklypus, esančius (duomenys neskelbtini), nenurodoma. Jų taip pat nenurodoma nei viename sprendimo projekto lydimajame dokumente ar tarybos posėdžio protokole. Tarybos komitetų, kurie galimai svarstė minėto sprendimo projektą, posėdžių protokolai nėra viešinami, o sprendimo projekto aiškinamajame rašte, kurį parengė Žemės ūkio skyriaus vedėja E. R., tik nurodoma, kad jo žemės sklypai buvo įtraukti į 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-08 įsakymu Nr. A-1045, todėl buvo pritaikytas 4 procentų tarifas, o jeigu minėti žemės sklypai nebūtų patekę į apleistų sąrašą, jiems būtų taikytas 0,26 procentų tarifas ir priskaičiuotas 170,25 Eur žemės mokestis. Be to, mano, kad neskaidrus, nepagrįstas ir neteisėtas yra Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimas įtraukti jo nuosavybės teise valdomus žemės sklypus į 2015 m. apleistų sklypų sąrašą, nes pagal galiojusį net iki 2015-07-09 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 patvirtintą Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo 8 punktą, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius privalėjo informuoti, jog žemės sklypus planuoja įtraukti į apleistų žemės sklypų sąrašą. Tačiau vietoj to, kad informuotų žemės savininkus, Šiaulių rajono savivaldybė 2015-07-09 pripažino netekusiu galios 2013-03-28 aprašą ir patvirtino naują tik jai palankų Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašą. Pagal naujojo aprašo 5 punktą, Žemės ūkio skyrius kasmet parengia informacinį pranešimą-priminimą žemės sklypų savininkams, kad iki einamųjų metų liepos 31 d. turi būti sutvarkyti ir nušienauti žemės sklypai, kuris paskelbiamas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir laikraštyje „Šiaulių kraštas“. Pareiškėjo nuomone, apie tokį skubiai pakeistą įstatymą ir jame pateiktą informaciją, kai iki jo įsigaliojimo lieka tik 20 dienų, neįmanoma nei sužinoti, nei tinkamai sureaguoti, be to, ir ne visi turi internetą ar prenumeruoja laikraštį Šiaulių kraštas“. Be to, naujasis aprašas priimtas 2015-07-09, o jau aprašo 11 punkte nurodyta komisijai nuo einamųjų metų rugpjūčio l d. apžiūrėti žemės sklypus dėl jų įtraukimo į apleistų sąrašą, t. y. net nesulaukus nustatyto 1 mėnesio apskundimo termino nuo 2015-07-09 sprendimo priėmimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą. Šiaulių rajono savivaldybė padarė tai tyčia, suprasdama, kad dauguma žemės valdytojų taip greitai nesureaguos dėl aprašo pakeitimo ir jo apskundimo tvarkos bei tokiu būdu galės papildyti savo biudžetą. Mano, kad Šiaulių rajono savivaldybė privalėjo ir kitus žemės savininkus informuoti apie pasikeitusį įstatymą ir apie žemės sklypų įtraukimą į apleistų sąrašą dar iki 2015-07-09 priimant naują aprašą. Be to, pažymėjo, kad jis ėmėsi pastangų sutvarkyti savo aukščiau paminėtų bei sesers, kuri neturi savo lėšų, nes yra LSU nuolatinių studijų studentė, žemės sklypų būklę. 2015-07-01, t. y. dar prieš priimant Šiaulių rajono savivaldybei naująjį aprašą, suda statybos rangos sutartį Nr. 15/0701 su UAB „Patrauka“, kuri įsipareigojo nuo 2015-10-12 pradėti žemės sklypų tvarkymo darbus. Tačiau dėl didelio darbų krūvio UAB „Patrauka“ darbus pradėjo vėliau, t.y. spalio pabaigoje ir pagrindinius darbus atliko iki 2015-12-31 (išlygino žemę, išrovė krūmus, sutvarkė privažiavimo kelius ir keliukus). Šiuo metu jo ir jo sesers žemės sklypai yra visiškai sutvarkyti. Jeigu Šiaulių rajono savivaldybė tinkamai būtų pranešusi apie jų žemės sklypų įtraukimą į apleistų sąrašą, jis būtų galėjęs paskubinti rangovus pradėti sutvarkymo darbus greičiau, nes šienauti pievas ar nupjauti pavienius krūmus ankščiau nebuvo nei papildomų lėšų, nei prasmės. Akivaizdu, kad susiklosčius atitinkamoms faktinėms bei teisinėms aplinkybėms, atsakovo pareiga motyvuoti priimamą ginčo sprendimą buvo neįvykdyta. Tuo pačiu buvo pažeisti ir jo teisėti lūkesčiai bei interesai, teisė gauti suprantamą ir teisės normomis bei faktine situacija pagrįstą administracinį sprendimą.

Pareiškėjas R. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad skundą palaiko. Nurodė, kad kreipėsi į teismą, kadangi mano, jog nepagrįstai jam padidintas žemės mokestis. Dėl sklypų sutvarkymo kreipėsi į UAB „Patrauka“, 2015-07-01 pasirašė sutartį, pagal kurią UAB „Patrauka“ įsipareigojo nuo 2015-10-12 pradėti žemės sklypų tvarkymo darbus. Įmonė pradėjo tvarkyti sklypus nuo 2015 m. liepos mėn. pabaigos, tvarkė apie 3 mėnesius, o sutvarkė sklypus 2015 m. spalio mėnesį (sutvarkė medžius, krūmus), o iki gruodžio mėn. sutvarkė kelius. Atsakovui nepranešė apie tai, kad sklypai yra sutvarkyti, kadangi jau buvo kreipęsis į teismą. Nurodė, kad sklypus padovanojo tėvas 2013 m. Nežinojo, iki kada kasmet reikia sutvarkyti turimus žemės sklypus. Dėjo visas pastangas sutvarkyti sklypus nuo liepos 1 d. Laiku sklypai nebuvo sutvarkyti. Prašo atsižvelgti į tai, kad sklypai buvo sutvarkyti vėliau. Atsakovo neteisėtų veiksmų dėl įtraukimo į apleistų sklypų sąrašą neįžvelgia, tačiau pažymėjo, kad jo laiku neinformavo. Mano, kad atsakovas galėjo asmeniškai raštu pranešti apie tai, kad yra kažkur viešai paskelbta, jog privaloma iki nustatyto termino sutvarkyti žemės sklypus. Ne visi žmonės skaito laikraštį „Šiaulių kraštas“, žiūri skelbimus, todėl nežino apie savivaldybės priimtus sprendimus. Pinigų suma, kurią turi sumokėti už žemę, jam yra per didelė, nes jo šeimos finansinė padėtis sunki.

Atsakovai Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepime (3234 b. l.) nurodė, kad su pareiškėjo patikslintu skundu nesutinka. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo T-371 „Dėl žemės mokesčio“ pagrįstumo ir teisėtumo nurodė, kad jis priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu. Sprendimas yra individualus administracinis aktas ir atitinka tokiam aktui keliamus reikalavimus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, kad pirminės informacijos faktai nebūtinai turėtų būti perkeliami į administracinį aktą, tad priimant individualų administracinį aktą neretai pakanka nurodyti atitinkamą šaltinį (2008-04-10 nutartis Nr. A556-633/2008). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai atliko darbus, surinko informaciją ir tai buvo pagrindas individualiam administraciniam aktui priimti, minėta informacija nebuvo perkelta į administracinį aktą, todėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimas T-371 „Dėl žemės mokesčio“ yra pagrįstas ir teisėtas. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimo įtraukti R. B. nuosavybės teise valdomus žemės sklypus į 2015 m. apleistų sklypų sąrašą pagrįstumo ir teisėtumo nurodė, kad Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-185 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Aprašas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatomis. Minėto įstatymo 9 straipsnyje nustatytos bendrosios teisės aktų projektų rengimo nuostatos, t. y. subjektas, rengiantis teisės akto projektą, vadovaujasi šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytais teisėkūros principais ir šiame įstatyme nustatytais teisės akto projekto formai, struktūrai, turiniui ir kalbai keliamais reikalavimais. Atkreipė dėmesį, kad Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt skiltyje „Teisinė informacija“ nuorodoje „Teisės aktų projektai“, toliau „Tarybos sprendimų projektai“ yra skelbiami Tarybos teisės aktų projektai ir kiekvienas gyventojas gali susipažinti su numatomais priimti Tarybos teisės aktais. Aprašas yra norminis teisės aktas, kuris įsigaliojo 2015 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnis įtvirtina bendrą principą, t. y. galioja tik paskelbti įstatymai ir įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Aprašas buvo paskelbtas teisės aktų registre ir nuo įsigaliojimo dienos jo nuostatos yra privalomos visiems asmenims, gyvenantiems Šiaulių rajone. Aprašo 5, 6, 7 punktai nustato, kad Žemės ūkio skyrius kasmet parengia informacinį pranešimą-priminimą žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomotojams, naudotojams, kad iki einamųjų metų liepos 31 d. turi būti sutvarkyti ir nušienauti žemės sklypai. Šis informacinis pranešimas-priminimas paskelbiamas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir laikraštyje, kas ir buvo padaryta (laikraščio „Šiaulių kraštas“ 2015 m. liepos 11 d. numeris). Sąrašas yra tvirtinamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Į sąrašą įtraukiamas žemės sklypas (sklypai), nežiūrint nustatyto naudojimo būdo ir pobūdžio, atitinkantis vieną ar kelis iš išvardintų kriterijų: žemės sklype laikomas statybinis laužas ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai, statybinių medžiagų atliekos ir pan.), kaupiamos šiukšlės; sklypas apleistas (apaugęs žole, piktžolėmis, sumedėjusiais augalais ir pan. ir iki einamųjų metų liepos 31 d. nenušienautas). Šiuo atveju sklypai buvo įtraukti į Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-1045 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašo patvirtinimo“ (toliau Sąrašas), nes buvo apleistas (apaugęs žole, piktžolėmis, sumedėjusiais augalais ir panašiai ir iki einamųjų metų liepos 31 d. nenušienautas), o tai nustatė Komisija nenaudojamiems kitos paskirties žemės sklypams Bubių seniūnijoje nustatyti, sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. A-871 „Dėl Komisijos nenaudojamiems kitos paskirties žemės sklypams Bubių seniūnijoje nustatyti sudarymo“. Pats pareiškėjas teigia, kad žemės sklypų tvarkymo darbai pradėti spalio pabaigoje ir pagrindiniai darbai atlikti iki 2015-12-31. Sąrašas paskelbtas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų skelbimo lentose, 2015 m. rugsėjo 11 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimas įtraukti R. B. nuosavybės teise valdomus žemės sklypus į 2015 m. apleistų sklypų sąrašą yra pagrįstas ir teisėtas.

Atsakovų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovas Evaldas Gudas teismo posėdžio metu nurodė, kad su patikslintu skundu nesutinka. Nurodė, kad nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašas buvo patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-07-09 sprendimu Nr. T-185. Komisija nenaudojamiems kitos paskirties žemės sklypams Bubių seniūnijoje nustatyti buvo sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-29 įsakymu Nr. A-871. Komisija nustatė, kad žemės sklypai yra apaugę piktžolėmis, sumedėjusiais augalais ir iki einamųjų metų liepos 31 d. buvo nenušienauti. Taip pat identifikavo žemės sklypus pagal REGIA duomenis, surinko įrodymus, nufotografavo žemės sklypus, surašė nustatytos formos apžiūros aktą. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015-09-08 įsakymu Nr. A-1045 patvirtino Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą. Tuo pagrindu buvo apskaičiuotas žemės mokestis 4 % tarifu. Asmuo, turėdamas žemės sklypus nuosavybės teise, turi pareigą rūpintis jais. Kaip informavo Bubių seniūnijos Žemės ūkio skyriaus specialistai, R. B. nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai yra aptvarkyti, tačiau nėra visiškai sutvarkyti, bet šiuo metu sklypai nebūtų įtraukti į nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą. Nurodė, kad neginčija, jog iki 2015-12-31 sklypai galėjo būti sutvarkyti. Mano, kad buvo nustatytas protingas laiko terminas sklypams sutvarkyti, iš žemės savininkų yra prašoma sklypus tik nušienauti, išrauti sumedėjusius augalus. Norint išbraukti sklypus iš minėto sąrašo, reikėjo raštu pateikti prašymą per 1 mėnesį nuo sąrašo paskelbimo dienos, tuomet prašymas yra svarstomas komisijoje. Pareiškėjas tokio prašymo nustatytu laiku nepateikė. Sąrašas buvo paskelbtas laikraštyje „Šiaulių kraštas“, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijos skelbimų lentoje. Pagal anksčiau galiojusią tvarką buvo siunčiami individualūs pranešimai žemės savininkams. Aprašas buvo skelbtas teisės aktų registre ir įsigaliojo 2015-07-17. Taryba turi teisę sumažinti mokestį atsižvelgdama į asmens turtinę padėtį, tačiau šiuo atveju specialistai, rengę aiškinamąjį raštą, nepaminėjo aplinkybių dėl R. B. sunkios turtinės padėties.

Pareiškėjo R. B. patikslintas skundas tenkintinas iš dalies.

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-371 teisėtumo ir pagrįstumo, įpareigojimo Šiaulių rajono savivaldybės tarybą išspręsti pareiškėjo prašymą iš naujo ir sumažinti apskaičiuotą žemės mokestį, taip pat dėl įpareigojimo Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išbraukti iš apleistų sklypų sąrašo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančius sklypus.

Bylos medžiaga nustatyta, jog 2015 m. lapkričio 23 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje gautas pareiškėjo 2015 m. lapkričio 18 d. prašymas „Dėl žemės mokesčio sumažinimo“ (58 b. l.) atsižvelgti į sunkią jo šeimos materialinę padėtį ir kiek įmanoma sumažinti žemės mokestį, neskaičiuojant nenaudojamos (apleistos) žemės mokesčio didesnio tarifo. Prašyme (58 b. l.) pareiškėjas nurodė, jog gavo žemės mokesčio apskaičiavimo deklaraciją, kurioje nurodyta, jog jis privalo sumokėti 2853,80 Eur žemės mokestį už (duomenys neskelbtini) žemės sklypų; žemės sklypus, esančius (duomenys neskelbtini), prieš 23 metus padovanojo tėvas, iš kurių 2 sklypai yra areštuoti už skolas; jo šeimai tokia žemės mokesčio suma yra per didelė. Šiaulių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, 2015 m. gruodžio 10 d. priėmė sprendimą Nr. T-371 „Dėl žemės mokesčio“ (6 b. l.), kuriuo nusprendė netenkinti pareiškėjo 2015 m. lapkričio 18 d. prašymo ir nemažinti savivaldybės biudžeto sąskaita pareiškėjui 2015 m. žemės mokesčio už sklypus, esančius (duomenys neskelbtini). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 2015 m. lapkričio 24 d. aiškinamajame rašte „Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo projektui „Dėl žemės mokesčio“ (7 b. l.) nurodyta, kad pareiškėjui priklausantys žemės sklypai buvo įtraukti į Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-1045 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašo patvirtinimo“, apskaičiuojant 2015 m. žemės mokestį minėtiems sklypams pritaikytas 4 proc. tarifas. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2015 m. lapkričio 24 d. aiškinamajame rašte (7 b. l.) taip pat nurodyta, jog jei minėti žemės sklypai nebūtų patekę į Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą, apskaičiuojant 2015 m. žemės mokestį šiems sklypams būtų taikytas 0,26 proc. tarifas.

Pareiškėjo nuomone, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. T-371 yra neaiškus ir nepagrįstas. Skundžiamame sprendime ar jo projektą lydinčiuose dokumentuose jokių motyvų bei argumentų, dėl ko buvo nuspręsta neatleisti jo nuo žemės mokesčio už žemės sklypus, esančius Šiaulių r. Meškių km., nenurodoma.

Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-185, 3 punkte numatyta, jog kitos paskirties žemės sklypams, įtrauktiems į Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, taikomas padidintas žemės mokesčio arba žemės nuomos mokesčio tarifas, nustatytas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, tačiau Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2015-04-14 iki 2016-01-01) 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2015-07-10 iki 2016-01-01) 16 straipsnio 2 dalies 18 punkte taip pat nustatyta, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta.

Pažymėtina, kad Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas įtvirtina savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą, reiškiantį, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Viešojo administravimo įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje (1 straipsnis). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje detalizuojama, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos įtvirtina viešojo administravimo subjektams pareigą priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Be to, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2540/2012). Be to, su individualaus administracinio akto faktiniu pagrįstumu sietinas ir viešojo administravimo procedūrų tinkamo atlikimo reikalavimas, įskaitant administracines procedūras pagal Viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nuostatas, ypač susijusias su asmens išklausymu, jo nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų ištyrimu ir vertinimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-604/2013). Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008, 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2134/2012).

Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją su 2015 m. lapkričio 18 d. prašymu kiek įmanoma sumažinti apskaičiuotą 2015 m. žemės mokestį, atsižvelgti į sunkią jo šeimos materialinę padėtį ir neskaičiuoti nenaudojamos (apleistos) žemės mokesčio padidinto tarifo. Iš skundžiamo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-12-10 sprendimo Nr. T-371 (6 b. l.) ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2015 m. lapkričio 24 d. aiškinamojo rašto (7 b. l.), kuris vertintinas kaip skundžiamo sprendimo sudėtinė dalis, turinio matyti, jog atsakovas, svarstydamas pareiškėjo 2015 m. lapkričio 18 d. prašymą sumažinti žemės mokes, nevertino to, ar dėl pareiškėjo nurodytos jo šeimos materialinės padėties būtų galima sumažinti savivaldybės biudžeto sąskaita pareiškėjui apskaičiuotą 2015 m. žemės mokes. Atsakovų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovas Evaldas Gudas teismo posėdžio metu patvirtino, kad specialistai, rengę aiškinamąjį raštą, nepaminėjo aplinkybių dėl R. B. sunkios turtinės padėties. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, spręstina, jog atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2015-12-10 priėmė nemotyvuotą ir nepagrįstą individualų administracinį aktą, kuris neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų reikalavimų, todėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-12-10 sprendimas Nr. T-371 laikytinas neteisėtu ir naikintinas, o Šiaulių rajono savivaldybės taryba įpareigotina išspręsti pareiškėjo 2015 m. lapkričio 18 d. prašymą iš naujo.

Nors Šiaulių rajono savivaldybės taryba įpareigotina išspręsti pareiškėjo 2015 m. lapkričio 18 d. prašymą iš naujo, tačiau teismas negali už viešojo administravimo instituciją nuspręsti, kaip atlikti konkrečius veiksmus (šiuo atveju – kaip išnagrinėti pareiškėjo 2015 m. lapkričio 18 d. prašymą), todėl pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą sumažinti priskaičiuotą žemės mokestį atmestinas kaip nepagrįstas.

Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymų leidėjas savivaldybių taryboms suteikė diskrecijos teisę įsiterpti į žemės apmokestinimą žemės mokesčiu, t. y. suteikė teisę šį mokestį sumažinti arba visiškai nuo jo atleisti, ir tai nereiškia, jog savivaldybės taryba bet kuriuo atveju neturi pagrįsti savo išvadų svariais išsamaus ir kruopštaus tyrimo metu surinktais argumentais, ar kad nereikalaujama pateikti išsamių sprendimo priėmimo priežasčių, atskleidžiančių konkrečius loginius apmąstymus, grindžiančių jo sprendimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2540/2012).

Pareiškėjas kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą taip pat prašydamas įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išbraukti iš nenaudojamų (apleistų) sklypų sąrašo jam nuosavybės teise priklausančius sklypus, esančius (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovo neteisėtų veiksmų dėl įtraukimo į apleistų sklypų sąrašą nemato, tačiau pažymėjo, kad jis laiku nebuvo informuotas. Pareiškėjo nuomone, atsakovas turėjo asmeniškai raštu pranešti apie tai, kad yra viešai paskelbta, jog privaloma iki nustatyto termino sutvarkyti žemės sklypus.

Nagrinėjamu atveju aktualus Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašas, kuris buvo patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-185 (toliau ir Aprašas). Pareiškėjas patikslintame skunde išreiškė abejones dėl Aprašo, kuris laikytinas norminiu administraciniu aktu pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalį, teisėtumo. Atkreiptinas dėmesys, kad norminio administracinio teisės akto, taikytino individualioje administracinėje byloje, teisėtumas gali būti tiriamas, kai to prašo ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, kai teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo (ABTĮ 111 str. 1 d.), arba kai nagrinėdamas individualią bylą pats teismas suabejoja norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, teisėtumu (ABTĮ 111 str. 3 d.). Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 111 straipsnį, norminio akto tyrimas atliekamas išimtiniais atvejais, kai kitokiu būdu negalima pasiekti teisinio rezultato, t. y. tuo atveju, kai teisingas bylos išsprendimas bei galbūt pažeistos teisės gynimas įmanomas tik ištyrus norminio administracinio akto teisėtumą. Pareiškėjas į bylą nepateikė prašymo dėl norminio administracinio akto ištyrimo (šiuo atveju Aprašo) ABTĮ nustatyta tvarka ir nėra nurodęs tokių teisinių argumentų, kurių pagrindu turėtų būti suabejota šio norminio administracinio akto teisėtumu. Teisėjų kolegijai taip pat nekyla abejonių dėl Aprašo teisėtumo ir atitikimo aukštesnės galios teisės aktams.

Taigi, byloje taikytinas Aprašas reglamentuoja Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašo (toliau – ir Sąrašas) sudarymo ir keitimo tvarką bei sąlygas, nuosavybės teise valdomų žemės sklypų savininkų ir valstybinės žemės sklypų nuomotojų, naudotojų informavimo tvarką (Aprašo 1 punktas). Aprašo 5 punktas numato, jog žemės ūkio skyrius kasmet parengia informacinį pranešimą priminimą žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomotojams, naudotojams, kad iki einamųjų metų liepos 31 d. turi būti sutvarkyti ir nušienauti žemės sklypai. Šis informacinis pranešimas – priminimas paskelbiamas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (Aprašo 5 punktas). Taigi, matyti, jog Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-185 patvirtintas Aprašo 5 punktas nenumato atskirų pranešimų – priminimų siuntimo žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomotojams, naudotojams.

Iš byloje esančios 2015 m. liepos 11 d. laikraščio „Šiaulių kraštas“ ištraukos matyti, jog Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius, laikydamasis Aprašo 5 punkte nurodyto reikalavimo, buvo parengęs informacinį pranešimą – priminimą žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomotojams, naudotojams, kad iki liepos 31 d. turi būti sutvarkyti ir nušienauti žemės sklypai (54 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, kad pastarajame Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2015 m. liepos 11 d. pranešime – priminime taip pat buvo nurodyta papildoma informacija, jog Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-185 priėmė Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašą. Šiaulių rajono savivaldybės internetinio tinklalapio (http://www.siauliuraj.lt/popup2.php?ru=bS9tX2FydGljbGUvZmlsZXMvdl9hcnRpY2xlX3ByaW50LnBocA==&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=6512) matyti, jog laikantis Aprašo 5 punkte nurodytų reikalavimą taip pat buvo paskelbtas pranešimas dėl žemės sklypų sutvarkymo ir nušienavimo iki liepos 31 d.

Aprašo 6 punkte taip pat numatyta, kad Sąrašas yra tvirtinamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu (Aprašo 6 punktas). Į Sąrašą įtraukiamas žemės sklypas (sklypai), nežiūrint nustatyto naudojimo būdo ir pobūdžio, atitinkantis vieną ar kelis iš išvardintų kriterijų: 7.1. žemės sklype laikomas statybinis laužas ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai išvaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai, statybinių medžiagų atliekos ir pan.), kaupiamos šiukšlės; 7.2. sklypas apleistas (apaugęs žole, piktžolėmis, sumedėjusiais augalais ir pan. ir iki einamųjų metų liepos 31d. nenušienautas) (Aprašo 7 punktas). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu kiekvienoje seniūnijoje sudaroma komisija iš 35 narių, kuri atitinkamoje seniūnijos teritorijoje: 9.1. nustato žemės sklypus, atitinkančius Aprašo 7 punkte nustatytus kriterijus; 9.2. identifikuoja žemės sklypą (sklypus) pagal REGIA duomenis; 9.3. surenka įrodymus (nufotografuoja žemės sklypą ar kitaip užfiksuoja požymius, kad žemės sklypas atitinka Aprašo 7 punkte nustatytus kriterijus) bei surašo nustatytos formos apžiūros aktą (pagal Aprašo priedą) (aprašo 9 punktas). Komisija privalo nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. apžiūrėti žemės sklypus seniūnijos teritorijoje ir nustatyti, kokie žemės sklypai atitinka bent vieną Aprašo 7 punkte nustatytą kriterijų (Aprašo 11.1 punktas). Žemės ūkio skyrius per 5 darbo dienas parengtą Sąrašo projektą (nuasmeninus duomenis) paskelbia Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų skelbimo lentose, laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (Aprašo 12.3 punktas). Įsakymu patvirtintas  Sąrašas  (nuasmeninus duomenis)  skelbiamas  Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų skelbimo lentose, laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (Aprašo 14 punktas).

Nagrinėjamu atveju pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys sklypai buvo įtraukti į Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-1045 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašo patvirtinimo“ (4951 b. l.), kadangi buvo apleisti ir iki 2015 m. liepos 31 d. nenušienauti. Tai patvirtina Komisijos nenaudojamiems kitos paskirties žemės sklypams Bubių seniūnijoje nustatyti, sudarytos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. A-871 „Dėl Komisijos nenaudojamiems kitos paskirties žemės sklypams Bubių seniūnijoje nustatyti sudarymo“ (40 b. l.), 2015 m. rugpjūčio 19 d. surašytas apžiūros aktas Nr. 1 (4244 b. l.), prie kurio pridėtas žemės sklypų planas iš REGIA ir fotonuotraukos (4547 b. l.). Be to, ir pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, kad nustatytu laiku žemės sklypai nebuvo sutvarkyti, o dėl sklypų sutvarkymo kreipėsi į UAB „Patrauka“, su kuria 2015-07-01 pasirašė sutartį, pagal kurią UAB „Patrauka“ įsipareigojo nuo 2015-10-12 pradėti žemės sklypų tvarkymo darbus, įmonė sutvarkė sklypus 2015 m. spalio mėnesį (sutvarkė medžius, krūmus), o iki gruodžio mėn. sutvarkė kelius.

Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašo projektas buvo paskelbtas 2015 m. rugsėjo 1 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (53 b. l.). Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-1045, buvo paskelbtas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.siauliuraj.lt/Siauliu-raj-kitos-paskirties-apleistu-nenaudojamu-zemes-sklypu-sarasas299331505235) ir 2015 m. rugsėjo 11d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (52 b. l.). Atsakovų atstovas Evaldas Gudas teismo posėdžio metu patvirtino, jog minėtas sąrašas buvo pakabintas ir seniūnijos skelbimų lentoje. Taigi, buvo laikytasi Aprašo 14 punkte nustatytos paskelbimo tvarkos. Taip pat pažymėtina, kad teismas nenustatė, o pareiškėjas neginčija to, jog Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašo projektas ir pats sąrašas buvo netinkamai paskelbti per visuomenės informavimo priemones.

Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimas įtraukti R. B. nuosavybės teise valdomus žemės sklypus į Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkinti pareiškėjo reikalavimo dėl įpareigojimo Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išbraukti iš apleistų sklypų sąrašo R. B. nuosavybės teise priklausančius sklypus (duomenys neskelbtini) nėra pagrindo.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 2 punktu, 127 straipsniu,

 

n u s p r e n d ž i a :

 

Pareiškėjo R. B. patikslintą skundą tenkinti iš dalies.

Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-371 „Dėl žemės mokesčio“ ir įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą pareiškėjo R. B. 2015 m. lapkričio 18 d. prašymą išnagrinėti iš naujo.

Likusią patikslinto skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

 

 

Teisėjai                                                                                                    Laisvutė Kartanaitė

 

Žanas Kubeckas

 

Arvydas Martinavičius