Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2015-10-15][nuasmenintas sprendimas byloje][e2-23318-820-2015].docx
Bylos nr.: e2-23318-820/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos lankininkų federacija 191960388 atsakovas
Kategorijos:
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
7.3. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. e2-23318-820/2015

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-16025-2015-1

Procesinio sprendimo kategorija: 2.2.2.3.1.8.;

(S)

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. spalio 12 d.,

Vilnius

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda,

sekretoriaujant Gerardui Franckevičiui,

dalyvaujant ieškovui V. Š. ir ieškovo atstovei advokatei S. S.,

atsakovo Lietuvos lankininkų federacijos atstovui advokatui A. S.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovui Lietuvos lankininkų federacijai (toliau tekste – LLF) dėl nuobaudų pripažinimo negaliojančiomis.

Teismas

 

nustatė:

 

ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas:

  1. sprendimą ,,Dėl tarybos nario veiksmų destabilizuojant federacijos veiklą“, kuriuo yra suspenduota mano (ieškovo) narystė federacijos taryboje nuo 2015 m. kovo 24 d. iki visuotino narių susirinkimo, įpareigojant Lietuvos lankininkų federacijos prezidentą apie tai paskelbti viešai oficialiame federacijos tinklapyje www.archery.lt;
  2. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Lietuvos šaudymo iš lanko federacijos prezidento 2015-02-05 d. man V. Š. skirtą pastabą, įpareigojant Lietuvos lankininkų federacijos prezidentą apie tai paskelbti viešai oficialiame federacijos tinklapyje www. archery.lt.;
  3. Priteisti iš atsakovo mano patirtas bylinėjimosi išlaidas, šias išlaidas patvirtinantys įrodymai bus pateikti teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės.

Nurodė, jog 2015 m. sausio 17 d. LLF visuotinio narių susirinkimo sprendimu buvo išrinktas į Lietuvos Lankininkų federacijos tarybos narius dviejų metų laikotarpiui. LLF prezidentas savo vienasmeniu sprendimu 2015 m. kovo 24 d. ieškovo tarybos nario narystę federacijos taryboje suspendavo nuo š. m. kovo 24 d. iki visuotinio narių susirinkimo, paskelbiant apie tai oficialiame federacijos tinklapyje www.archery.lt. Be to, LLF prezidentas 2015 m. vasario 05 d. skyrė man pastabą dėl ieškovo neetiško elgesio. Pastaba ir skundžiamas sprendimas yra neteisėti, priimti pažeidžiant LLF įstatus, todėl nuo jų priėmimo sprendimai pripažintini negaliojančiais. 2015 m. sausio 31 d. LLF tarybos posėdžio sprendimu Nr. 2, ieškovas buvau įpareigotas iki 2015 m. kovo 01 d. paruošti nacionalinės rinktinės, vykstančios į World Archery Champiosships and QT for Rio 2016 OG, Copenhagen (WA pasaulio čempionatą Kopenhagoje), atrankos kriterijus. Vykdydamas Tarybos sprendimą, ieškovas parengė projektą dėl atrankos kriterijų ir persiun projektą el. paštu LLF tarybos nariams – L. B., T. K., U. T. bei LLF trybos pirmininkui G. M., prašydamas pareikšti savo nuomonę dėl parengto atrankos projekto. Už tai, kad projektas buvo išsiųstas LLF tarybos nariams, LLF prezidentas ir tarybos pirmininkas man skyrė pastabą, apie pastabos paskyrimą viešai paskelbdamas oficialiame federacijos puslapyje www.archery.lt. LLF prezidento ir LLF tarybos pirmininko teigimu pastaba skirta už tai, kad ieškovas 2015 m. vasario 5 d., nesuderinęs nei su federacijos prezidentu, nei su tarybos pirmininku, t. y. p. G. M., išsiuntinėjo (tarybos nariams) projektą dėl dalyvavimo PČ atrankinėse varžybose, nurodydamas pranešimo dėl atrankos skelbimo datą bei padrikus kriterijus, prašydamas tarybos narių pareikšti savo nuomone. Tokie mano veiksmai, prezidento ir tarybos pirmininko nuomone, nenumatyti tarybos nario įgaliojimuose bei tarybos narių darbo funkcijų pasiskirstymo reglamente (kuris ruošiamas) ir gali destabilizuoti tarybos darbą. Iki 2015 vasario 05 d. LLF taryba nebuvo patvirtinusi jokio tarybos narių darbo funkcijų paskirstymo reglamento, todėl neaišku kokią tvarką ir kokį reglamentą, išsiųsdamas tarybos nariams atrankos kriterijų projektą, ieškovas pažeidė. Tuo labiau, kad visi tarybos nariai turi būti supažindinti su teikiamais tarybai svarstyti dokumentais ir/ar dokumentų projektais. Vienasmeniškai priimti sprendimus klausimais, kuriuos pagal kompetenciją sprendžia federacijos taryba ar federacijos visuotinis narių susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – federacijos prezidentas ar tarybos pirmininkas priimti negali. LLF prezidentas neteisėtai, pažeisdamas LLF įstatus, 2015 m. kovo 24 d. sprendimu nusprendė suspenduoti ieškovo narystę federacijos taryboje nuo š. m. kovo 24 d. iki visuotinio narių susirinkimo bei apie tai viešai paskelbti oficialiame federacijos tinklapyje www.archery.lt. Ieškovas 2015 m. balandžio 02 d. pateikė skundą LLF ginčų ir etikos komisijai. LLF ginčų ir etikos komisija mano skundo iki šiol dar nėra išnagrinėjusi. Ieškovas yra profesionalus lankininkas, tarptautinės kategorijos sporto meistras, daugkartinis Lietuvos ir Baltijos šalių čempionas, daugkartinis Pasaulio ir Europos taurių prizininkas ir nugalėtojas, IFAA šaudymo iš lanko Europos čempionas, WA Europos čempionatų prizininkas ir finalininkas, daugkartinis Lietuvos rekordininkas, už asmeninius ir auklėtinės J. B. pasiekimus 2013 metais Kūno ir Kultūros sporto departamento apdovanotas medaliu „Už sporto pergales“, todėl pastabos skyrimas ir viešas paskelbimas bei tarybos nario įgaliojimų suspendavimas, viešai pažemino.

Atsakovas LLF pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti, nes ieškinys yra paduotas nesilaikant neteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos ir turi būti atsisakytas priimti. LLF įstatų 4.16 punktas nustato, kad ginčus tarp LLF narių ir organų sprendžia LLF Etikos ir ginčų komisija. Paduodant ieškinį Ieškovas sąmoningai nesilaikė nustatytos ir jam žinomos neteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos (tai įrodo Ieškovo pridedamas 2015 m. kovo 24 d. laiškas), ignoravo ir pažeidė LFF įstatus, su kuriais sutiko stodamas į LLF. Ieškovas sąmoningai ir sistemingai menkino Atsakovo dalykinę reputaciją nepagrįstais kreipimaisi į tarptautines organizacijas, kurių nare yra LLF. Ieškovas tokius skundus teikė sąmoningai ignoruodamas jam žinomą LLF įstatuose įtvirtintą ginčų sprendimo procedūrą, t. y. tokius veiksmus atliko nesikreipęs į LLF Etikos ir ginčų komisiją. Tokie Ieškovo veiksmai tiesiogiai darė neigiamą įtaką LLF dalykinei reputacijai, tarptautiniam vertinimui, ko pasėkoje, federacijos prezidentas siekdamas tinkamai vykdyti jam teisės aktais ir LLF įstatais priskirtas funkcijas priėmė skundžiamus sprendimus, kaip vienintelį ir būtiną kelią užtikrinti LLF interesų apsaugą. Ieškovo pateikiami argumentai susiję su jo, kaip sportininko, pasiekimais praeityje neturi nieko bendro su Ieškinio dalyku ir jo atžvilgiu priimtais sprendimais.

 

Ieškinys tenkintinas.

Teismas nustatė žemiau išdėstytas aplinkybes.

LLF taryba 2015 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 2 – 2 punktu nutarė įpareigoti ieškovą iki 2015 m. kovo 01 d. paruošti nacionalinės rinktinės, vyksiančios į World Archery Championship and QT for Rio OG, Copenhagen (DEN), 2015.07.26 – 08.02 atrankos kriterijus, o 5 punktu taryba nutarė įpareigoti ieškovą iki 2015 m. vasario 15 d. paruošti taikinių LLF reitinginėms varžyboms 2015 metams pirkimo konkursą (1 t., b. l. 6).

Ieškovas, vykdydamas LLF tarybos 2015 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 2 – 2 punktą tarybos nariams 2015 m. vasario 5 d. elektroniniu paštu išsiuntė atrankos į pasaulio čempionatą projekto variantą, kuriame prašė tarybos narių pateikti nuomones (1 t., b. l. 7-8).

Ieškovas 2015 m. balandžio 04 d. nusiuntė raštą LFF sekretorei, kuriame klausiama ar galėtų įkelti laiško tekstą į firminį LFF blanką ir išsiųsti elektroniniu paštu exel faile (1 t., b. l. 119) nurodytiems asmenims (1 t., b. l. 121). Prašomas įkelti failas yra įvardintas – „Pasiūlymas“ (1 t., b. l. 120), jame nurodyta, jog LFF planuoja pirkti taikinius, nurodytas planuojamas taikinių kiekis, prašoma atsiųsti taikinių kainas ir pateikti pristatymo sąlygas. Šiame rašte ieškovas pasirašo kaip įgaliotas LFF atstovas. LFF sekretorė perkėlė ieškovo failą ant firminio LFF blanko (1 t., b. l. 103).

LLF prezidentas 2015 m. vasario 05 d. skyrė rašytinę pastabą ieškovui (toliau tekste – Pastaba; 1 t., b. l. 11), kurioje nurodyta, jog pastaba skiriama už tai, jog ieškovas nesuderinęs nei su federacijos prezidentu, nei su tarybos pirmininku, išsiuntinėjo projektą dėl dalyvavimo pasaulio čempionato atrankinėse varžybose, nurodydamas pranešimo dėl atrankos skelbimo datą bei padrikus kriterijus, prašydamas tarybos narių pareikšti savo nuomonę. Pastaboje taip pat nurodyta, jog tokie ieškovo veiksmai nenumatyti nei tarybos nario įgaliojimuose, nei tarybos narių darbo funkcijų pasiskirstymo reglamente, kuris šiuo metu yra ruošiamas. Tokių iniciatyvų ėmimasis gali destabilizuoti tarybos darbą. Už tai ieškovui buvo pareikšta pastaba ir perduotas svarstyti Etikos ir ginčų komisijai (1 t., b. l. 11).

LLF išplėstinė taryba 2015 m. kovo 08 d. susirinkime patvirtino pareigines instrukcijas (1 t., b. l. 85-88).

LLF prezidentas 2013 m. kovo 24 d. sprendimo 1 punktu nusprendė – suspenduoti V. Š. narystę federacijos taryboje nuo š. m. kovo m. 24 d. iki visuotinio narių susirinkimo kur bus sprendžiamas tolimesnis V. Š. likimas federacijoje (toliau tekste – Sprendimas; 1 t., b. l. 5). Sprendime motyvuojant už kokius veiksmus suspenduojama narystė nurodyta, jog ieškovas, gavęs Pastabą, neturėdamas įgaliojimo, pasirašinėja raštus kaip įgaliotas federacijos atstovas, dalyvaujant Europos čempionate susikivirčijo su komandos vadovu, išplatino laišką grasindamas informuoti WA apie nemokšišką LFF veiklą, destabilizuodamas LFF veiklą ir teigdamas tiesos neatitinkančią informaciją. Ieškovas likusių Sprendimo punktų neginčija, todėl teismas dėl jų nepasisako.

Ieškovas 2015 m. balandžio 02 d. skundu (1 t., b. l. 47-51) kreipėsi į Etikos ir ginčų komisiją dėl Pastabos ir Sprendimo skyrimo nepagrįstumo.

Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas 2015 m. balandžio 17 d. elektroniniu laišku informavo ieškovą, jog skundas bus išnagrinėtas 2015 m. balandžio 17 d. (1 t., b. l. 52).

Ieškovas 2015 m. balandžio 27 d. raštu kreipėsi į LLF Etikos ir ginčų komisiją prašydamas pateikti išvadas iki 2015 m. gegužės 27 d., nes, ieškovo teigimu, baigiasi 3 mėnesių senaties terminas (1 t., b. l. 4).

LLF prezidento ir tarybos pirmininko pareigas, pagal Įstatų 4.10 punktą eina tas pats asmuo.

LLF prezidentas ir tarybos primininkas Etikos ir ginčų komisijai pateikė rašytinius paaiškinimus (1 t., b. l. 55-56) iš kurių matyti, jog Sprendimu ieškovas buvo įpareigotas atlikti apklausą dėl taikinių pirkimo ir paruošti projektą dėl atrankos kriterijų į Pasaulio čempionatą, tačiau, LLF prezidento teigimu, ieškovas ant oficialaus  LLF blanko pradėjo užsakinėti neaptartus su LLF taikinių kiekius su įsipareigojimais juos nupirkti, pasirašydamas raštą neturėdamas tam įgaliojimų. Dėl atrankos kriterijų LLF prezidentas nurodė, jog ieškovas atmestinai paruošė juodraštį kaip projektą ir išsiuntinėjo tarybos nariams siūlydamas už jį balsuoti apeinant LLF prezidentą, taip griaunant LLF autoritetą.

LLF Etikos ir ginčų komisija 2015 m. gegužės 15 d. pateikė išvadą (1 t., b. l. 62), kurioje nurodė, jog ant ieškovo skundo, kuris yra išvadų priedas, pateikia komentarus. Šias išvadas tvirtina LLF taryba, o skundus dėl tarybos sprendimų nagrinėja visuotinis susirinkimas. Teismas nustatė, jog jokie sprendimai LLF Etikos ir ginčų komisijos išvadose dėl ieškovo skundžiamos Pastabos ir Sprendimo nebuvo priimti. Išvadose pateiktos rekomendacijos ieškovui ir prezidentui nedemonstruoti asmeniškų antipatijų, susilaikyti nuo kritikos. LLF Etikos ir ginčų komisija savo komentarus dėl skundo suformulavo ant ieškovo skundo prirašydama papildomą pastraipą ties kiekvienu skundo punktu kitokia spalva (1 t., b. l. 57-61). Šis ieškovo skundas yra išvadų 1 priedas. Prie skundo 2 klausimo Etikos ir ginčų komisija nurodė, jog pagal įstatus tarybos narys turėjo teisę pasirinkti ir teikti pasiūlymus LLF tarybos nariams tiesiogiai ir prezidentui, kaip tarybos nariui, o visi sprendimai priimami balsuojant tarybai. Prie ieškovo skundo 6 punkto Etikos ir ginčų komisija pateikė komentarą, jog visuotinio narių susirinkimo išimtinei kompetencijai priklauso tarybos narių rinkimas ir atšaukimas.

Atsakovas iš esmės atsikirtinėja tuo, jog Pastaba ir Sprendimas nėra skundo objektas ir ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtu, nes skundo objektas galėtų būti Etikos ir ginčų komisijos sprendimas, LLF tarybos sprendimas ar susirinkimo sprendimas, t. y. skundų nagrinėjimui yra nustatyta neteisminė tvarka ir teismine tvarka gali būti nagrinėjamas galutinis sprendimas. Savo teiginius atsakovas grindžia Įstatų 4.16 punktu, kuriame nurodoma, jog ginčus sprendžia Etikos ir ginčų komisija, kurios sprendimus tvirtina Taryba (Įstatų 4.9.10 p.), o skundus dėl tarybos sprendimų nagrinėja visuotinis susirinkimas (Įstatų 4.2.14 p.). Su šiais teiginiais negalima sutikti.

Įstatų 4.16. punktas nustato - Etikos ir ginču komisija sudaro pirmininkas ir 2 (du) jos nariai. Etikos ir ginčų komisija pavaldi tik Visuotiniam narių susirinkimui. Etikos ir ginčų komisija sprendžia ginčus tarp LLF narių, taip pat jos organų ir kontroliuoja, kaip LLF nariai, taip pat jos organai laikosi šių įstatų reikalavimų. Iš šio Įstatų punkto matyti, jog ginčus tarp LLF narių, taip pat jos organų sprendžia ir kontroliuoja, kaip LLF nariai, taip pat jos organai laikosi šių įstatų reikalavimų, Etikos ir procedūrų komisija. Todėl ieškovas, prieš kreipdamasis į teismą, turėjo pasinaudoti ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka ir kreiptis į Etikos ir ginčų komisiją. Kreipimosi į teismą metu ieškovas buvo kreipęsis į ikiteisminę LLF instituciją. Ieškovas, nesulaukęs atsakymo iš Etikos ir ginčų komisijos, kreipėsi į teismą ir teismas nutartimi buvo palikęs ieškinį nenagrinėtu nurodydamas, kad ieškovas turi kreiptis į ikiteisminę instituciją. Per tą laikotarpį Etikos ir ginčų komisija priėmė išvadas dėl ieškovo skundo. Iš šių išvadų turinio matyti, jog Etikos ir ginčų komisija nepriėmė jokio sprendimo dėl ieškovo skųstos Pastabos ir/ar Sprendimo, t. y. nei panaikino, nei paliko galioti.

Įstatų 4.9.10 punktas nustato, jog taryba tvirtina komisijų nuostatus ir sprendimus (tvirtina kvalifikacines komisijas, atskyrius ir teisėjų kategorijas). Tačiau taryba gali tvirtinti ne visų komisijų, o tik jai pavaldžių komisijų sprendimus. Įstatų 4.14. punktas nustato, jog LLF turi nuolatines komisijas, kurias sudaro ir formuoja Visuotinis narių susirinkimas, ir laikinąsias komisijas, kurias sudaro ir formuoja Taryba. Pagal Įstatų 4.15. punktą nuolatinės komisijos yra: Revizijos komisija bei Etikos ir ginčų komisija, kurios renkamos 2 (dvejiems) metams Visuotiniame narių susirinkime (Įstatų 4.15.1. p.). Įstatų 4.15.2. punktas nustato, jog Revizijos komisija už savo darbą atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui. Įstatų 4.16. punktas nustato, jog Etikos ir ginčų komisija pavaldi tik Visuotiniam narių susirinkimui. Taigi pagal Įstatus LLF taryba gali priimti sprendimus dėl jai pavaldžių komisijų, o nuolatinės komisijos – Revizijos komisija ir Etikos ir ginčų komisija yra tiesiogiai pavaldžios aukščiausiam valdymo organui – visuotiniam narių susirinkimui. Įstatai nenumato, jog visuotinis narių susirinkimas privalo patvirtinti Etikos ir ginčų komisijos išvadų, todėl darytina išvada, jog Etikos ir ginčų komisija yra galutinis organas priimantis sprendimus dėl ginčų, kylančių tarp LLF narių ar LLF organų. Kadangi Etikos ir ginčų komisija nėra priėmusi jokio sprendimo dėl ieškovo skundžiamų Pastabos bei Sprendimo, todėl ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą ir teismas turi kompetenciją nagrinėti šalių ginčą.

Pastaba ieškovui buvo skirta už tai, jog ieškovas nesuderinęs nei su federacijos prezidentu, nei su tarybos pirmininku, išsiuntinėjo projektą dėl dalyvavimo pasaulio čempionato atrankinėse varžybose, nurodydamas pranešimo dėl atrankos skelbimo datą bei padrikus kriterijus, prašydamas tarybos narių pareikšti savo nuomonę. Pastaboje taip pat nurodyta, jog tokie ieškovo veiksmai nenumatyti nei tarybos nario įgaliojimuose, nei tarybos narių darbo funkcijų pasiskirstymo reglamente, kuris šiuo metu yra ruošiamas. Tokių iniciatyvų ėmimasis gali destabilizuoti tarybos darbą. Atsakovas šioje byloje turėjo įrodyti, jog Pastabą paskyrė pagrįstai.

Kaip minėta Etikos ir ginčų komisija savo komentaruose ant ieškovo skundo, pateikto kaip 1 išvadų priedas, nurodė, jog tarybos narys galėjo teikti pasiūlymo projektą tarybos nariams tiesiogiai. Atsakovas nenurodė, kokie teisės aktai draudė ieškovui atlikti tokį veiksmą. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog tokie ieškovo veiksmai nenumatyti galiojančiuose ir ruošiamuose dokumentuose, nes niekas negali būti laikomas pažeidusiu teisės aktus, kurie dar nėra priimti. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų nurodančių, jog ieškovas pažeidė kokią nors tvarką. Parengti projektą ieškovas buvo įpareigotas LLF tarybos 2015 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 2 – 2 punktu. Ieškovo veiksmai, pateikiant projekto pirminį variantą su prašymu sprendimą vėliau turintiems teisę priimti asmenims pateikti savo pasiūlymus, yra normali bet kokios organizacijos veiklos praktika, kuri negali būti vertinama kaip neteisėta. Joks teisės aktas neįpareigojo ieškovo derinti su LLF siunčiamo prašymo dėl pasiūlymų pateikimo. Atsakovo teiginiai susiję su projekto kokybės vertinimu yra subjektyvus atsakovo vertinimas, todėl negali būti pagrindu skirti Pastabą. Taigi byloje nėra duomenų, jog Pastaba, kaip nuobauda, skirta pagrįstai. Be to, Įstatai nenumato tokios nuobaudos – kaip Pastaba skyrimo tarybos nariams, todėl tokia nuobauda iš viso negalėjo būti taikoma. Ieškovui skirta pastaba buvo paviešinta www.archery.lt. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškovo reikalavimas dėl Pastabos pripažinimo negaliojančia yra tenkintinas ir atsakovas įpareigotinas apie Pastabos panaikinimą įpareigotinas pranešti tokiu pat būdu, kaip buvo paviešinta Pastaba, t. y. paskelbiant viešai tinklalapyje wwww.archery.lt.

Atsakovas Sprendimu nusprendė – suspenduoti ieškovo V. Š. narystę federacijos taryboje nuo š. m. kovo m. 24 d. iki visuotinio narių susirinkimo kur bus sprendžiamas tolimesnis V. Š. likimas federacijoje. Sprendime motyvuojant už kokius veiksmus suspenduojama narystė nurodyta, jog ieškovas, gavęs Pastabą, neturėdamas įgaliojimo, pasirašinėja raštus kaip įgaliotas federacijos atstovas, dalyvaujant Europos čempionate susikivirčijo su komandos vadovu, išplatino laišką grasindamas informuoti WA apie nemokšišką LLF veiklą, destabilizuodamas LLF veiklą ir teigdamas tiesos neatitinkančią informaciją. Atsakovas šioje byloje turėjo įrodyti, jog Sprendimas yra pagrįstas.

Kaip minėta Etikos ir ginčų komisija savo komentaruose ant ieškovo skundo, pateikto kaip 1 išvadų priedas, nurodė, jog visuotinio narių susirinkimo išimtinei kompetencijai priklauso tarybos narių rinkimas ir atšaukimas. Su šiais Etikos ir ginčų komisijos teiginiais sutiktina. Įstatų 4.2.4 punktas nustato išimtinę susirinkimo kompetenciją – skirti ir atšaukti LLF tarybos narius. Išimtinė kompetencija reiškia, jog jos kitas LLF valdymo organas neturi teisės to daryti. Atsakovas atsikirtinėja, jog suspendavimas nėra tapatus atšaukimui. Kiekvienas federacijos organas veikia jo apibrėžtų įgaliojimų ribose. Atsakovas nepateikė įrodymų patvirtinančių jo įgalinimus laikinai suspenduoti tarybos narius. Tarybos narių teisės ir pareigos yra išimtinė aukščiausio valdymo organo - susirinkimo kompetencija. Todėl joks kitas organas neturi tiesės veikti išimtinės susirinkimo kompetencijos srityje nei pilna apimtimi, nei iš dalies. Suspendavimas, kuris buvo atliktas Sprendimu savo turiniu yra laikinas tarybos nario teisių ir pareigų apribojimas. Atšaukimas yra tarybos nario neterminuotas tarybos nario įgaliojimų pasibaigimas. Abiem atvejais tarybos narys praranda tarybos nario teises ir pareigas, tik praradimas skiriasi laike. Be to, Įstatai nenumato tokios nuobaudos rūšies – tarybos nario įgaliojimų suspendavimas, o Sprendimas buvo taikytas kaip nuobauda.

Sprendimas priimtas nurodant, jog ieškovas pasirašinėja kaip įgaliotas asmuo, kivirčijasi su komandos vadovu, platina netinkamo turinio laiškus. Paaiškinimuose Etikos ir ginčų komisijai LLF prezidentas nurodė, jog ieškovas raštus pradėjo užsakinėti taikinius ir užsakinėjo neaptartus taikinių kiekius. Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, jog ieškovas susikivirčijo su komandos vadovu ar siuntė kažkokius laiškus, todėl šie teiginiai atmestini, kaip nepagrįsti (CPK 178 str.). Byloje nustatyta, jog ieškovas buvo įpareigotas atlikti taikinių pirkimo apklausą LLF tarybos 2015 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 2 – 5 punktu. Ieškovui nebuvo nurodyti reikalingų užsakyti taikinių kiekiai, todėl ieškovas buvo laisvas pagal savo kompetenciją spręsti dėl taikinių kiekio ir negalima teigti, jog jis nukrypo nuo LLF tarybos pavedimo. Iš ieškovo siųsto laiško LLF sekretorei matyti, jog ieškovas nusiuntė raštą ne ant LLF firminio blanko, o tą padarė LLF sekretorė. Byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų parašu pasirašęs ant blankų. Iš pasiūlymo pavadinimo ir turinio akivaizdu, jog tai yra apklausa dėl kainos, o ne užsakymas, kaip teigia atsakovas. Taigi nepasitvirtino nei vienas atsakovo nurodomas ieškovo veiksmo neteisėtumas. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes darytina išvada, jog atsakovo vadovas priėmė Sprendimą klausimu kuriam neturėjo kompetencijos, išimtinė kompetencija priklauso susirinkimui, taikė nuobaudą, kuri nenumatyta Įstatuose ir ją taikė be pagrindo, todėl ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiu Sprendimą yra pagrįstas ir tenkintinas, įpareigojant paviešinti tokiu pat būdu, kaip buvo paviešintas sprendimas dėl tarybos nario įgaliojimų suspendavimo.

Ieškovas sumokėjo 61,50 EUR žyminio mokesčio (1 t., b. l. 10, 28). Patyrė 450 EUR advokato pagalbai apmokėti, kurios esmingai neviršija teisės aktų nustatytų ribų (1 t., b. l. 111-114). Ieškinį patenkinus šios išlaidos – 511,50 EUR priteistinos ieškovui iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.).

Ieškinį patenkinus turėtų būti paskirstomos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (b. l. 1; CPK 92 str.). Kadangi šios išlaidos neviršija teisės aktų nustatytos minimalios sumos dydžio, jos nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.

 

Vadovaudamasis CPK 96, 142, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas,

 

nusprendžia:

 

patenkinti ieškinį.

Pripažinti negaliojančia Lietuvos lankininkų federacijos prezidento 2015 m. vasario 05 d. pastabą tarybos nariui V. Š. ir įpareigoti Lietuvos lankininkų federaciją per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos viešai paskelbti oficialiame Lietuvos lankininkų federacijos tinklalapyje www.archery.lt informaciją apie Lietuvos lankininkų federacijos prezidento 2015 m. vasario 05 d. pastabos pripažinimą negaliojančia.

Pripažinti negaliojančiu Lietuvos lankininkų federacijos prezidento 2015 m. kovo 24 d. sprendimo 1 punktą, kuriuo buvo nuspręsta suspenduoti V. Š. narystę federacijos taryboje nuo 2015 m. kovo 24 d. iki visuotinio narių susirinkimo ir įpareigoti Lietuvos lankininkų federaciją per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos viešai paskelbti oficialiame Lietuvos lankininkų federacijos tinklalapyje www.archery.lt informaciją apie Lietuvos lankininkų federacijos prezidento 2015 m. kovo 24 d. sprendimo 1 punkto pripažinimą negaliojančia.

Priteisti ieškovui V. Š. (a. k. (duomenys neskelbtini) iš atsakovo Lietuvos lankininkų federacijos (a. k. 191960388) 511,50 EUR (penkis šimtus vienuolika euro ir 50 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                     Vaidas Pajeda

 


Paminėta tekste:
  • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
  • CPK 96 str. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei
  • CPK 92 str. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, apmokėjimas
  • CPK 140 str. Ieškinio atsisakymas, atsakovo pripažinimas ieškinio ir šalių taikos sutarties sudarymas
  • CPK 595 str. Taikos sutartis vykdymo procese
  • CPK