Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas sprendimas byloje [I-728-289-2015].docx
Bylos nr.: I-728-289/2015
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Regionų apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051 atsakovas
Kategorijos:
1. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.25. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1. ADMINISTRACINĖS BYLOS, KYLANČIOS IŠ GINČŲ DĖL TEISĖS VIEŠOJO AR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SRITYJE
1.35. Bylos, susijusios su vietos savivalda:
1.35.3. Kitos bylos susijusios su vietos savivalda
3. ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENA
3.21. Teismo sprendimas

Administracinės bylos Nr

Administracinė byla Nr. I-728-289/2015

Teisminio proceso Nr. 3-64-3-02776-2014-5

                                        Procesinio sprendimo kategorija:35.3.; 74.

(S)

 

 

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. balandžio 22 d.

Šiauliai

 

 

Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, pirmininkaujant teisėjui Virginijui Stankevičiui, dalyvaujant kolegijos nariams teisėjams Laisvutei Kartanaitei ir Žanui Kubeckui,

sekretoriaujant Jolantai Miežienei,

dalyvaujant pareiškėjai R. D.,

dalyvaujant pareiškėjos R. D. atstovui advokatui Ž. R.,

dalyvaujant atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovams I. V., S. D.,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal pareiškėjos R. D. atstovo advokato Ž. R. skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. S-2070(3.34) „Dėl padarytos žalos atlyginimo“ panaikinimo ir kitų reikalavimų.

 

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą skundą,

 

n u s t a t ė :

 

Pareiškėjos R. D. atstovas advokatas Ž. R. kreipėsi su skundu dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. S-2070 (3.34) „Dėl padarytos žalos atlyginimo“ panaikinimo ir prašymu įpareigoti atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išnagrinėti pareiškėjos R. D. atstovo advokato Ž. R. 2014 m. rugsėjo 9 d. prašymą Nr. 73/2014 iš naujo Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Pareiškėja R. D. teismo posėdžio metu nurodė, jog teismui pateikta nuotrauka buvo daroma tada, kai buvo nuslūgęs vanduo, kad matytųsi, jog griovelio dugne nėra šulinėlio. Kai palydavo, visą sklypą užliedavo vanduo, stovėdavo vanduo, buvo sunku eiti į kiemą, gadinosi pastatai. Iki 2009 m. liepos mėnesio ji slaugė savo mamą, kuri sunkiai sirgo. Motina negalėdavo išeiti į kiemą, nes tvyrojo vanduo. Kreipėsi į seniūną, bet niekas nereagavo. Po mamos mirties aktyviai ėmėsi spręsti problemą. Kreipėsi į Melioracijos poskyrį. Komisijos ir anksčiau ten vykdavo. Raštu jie pripažįsta, kad neteisingai funkcionuoja, rašo, kad melioracijos statiniai nebuvo pertvarkyti ir drenažas nepritaikytas sausinimui. Ir toliau buvo niokojami pastatai. Savivaldybė 2010-08-17 atsakė į pirminį jos prašymą, tačiau niekaip nereagavo, kad apsaugotų pastatus. Susirašinėjimas vyko gan ilgai, susidurdavo su dideliu pasipiktinimu ir nereagavimu. Prašė techninio projekto, tada jai pateikė tik vietovės planą. Susidurdavo su visišku abejingumu, paklausus, kodėl nesprendžiama ši padėtis, buvo siūloma keliauti pas amžiną atilsį tėvus, pasiklausti jų, buvo daromas spaudimas. Po daugybės prašymų tik 2013 m. buvo iškastas šulinėlis ir ten nebestovi vanduo. Tada kreipėsi į savivaldybę, kad atlygintų padarytą žalą jos pastatams. Žala pastatams padaryta didžiulė, nes rudenį vanduo šaldavo ir gadindavo visus pastatus. Savivaldybė turi prisiimti atsakomybę už tai, kad nesiėmė veiksmų. Melioracijos sistema nurašyta. Savivaldybė turėtų būti atsakinga už žalos atsiradimą, pripažinti savo kaltę ir atlyginti padarytą  žalą. Žalos dydį galėtų nustatyti ekspertai, nes visi pastatai pasidengė žaliu pelėsiu. Savivaldybė turi spręsti šį klausimą. Melioraciją nurašė, o žalos neatlygino.

Pareiškėjos R. D. atstovas advokatas Ž. R. teismo posėdžio metu nurodė, jog palaiko skundą. Savivaldybė atsiliepime dėl prašymo reikalavimų vykdymo teigia, kad Šiaulių  rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į pareiškėjos prašymus, 2013 m. Dirvonėnų gyvenv. ties Luokės g.  10, 12 ir  7 remontavo paviršinio vandens nuvedimo sistemą, kuri užtikrino paviršinio vandens surinkimą. Šuo teiginiu pripažįstama, kad iki 2013 m. niekas nebuvo daroma ir dėl to pareiškėja galimai patyrė žalą. Dėl tos aplinkybės pareiškėja per atstovą 2014-09-09 kreipėsi į savivaldybės administraciją, kuri vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 48 straipsniu turėjo spręsti ir žalos atlyginimo klausimą. Turėjo būti sudaryta komisija, atlikta administracinė procedūra, kviečiama pareiškėja, kuri galėjo galbūt atsinešti faktinių aplinkybių nustatymo protokolą, ekspertizės aktą ir t.t. Tačiau šis klausimas nebuvo sprendžiamas, nebuvo sprendžiama, ar žala padaryta, ar ji nustatyta ar nenustatyta. Prašo reikalavimą tenkinti ir įpareigoti atlikti šitą procedūrą.

Atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė I. V. teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškėja kreipėsi 2014-09-16 su prašymu dėl žalos dydžio nustatymo abiems šalims priimtina tvarka. Pareiškėja savo pažeistas teises nurodo žalos atlyginimu, o tokie reikalavimai nagrinėtini teisme. Toks administracinis atsakymas neužkerta kelio pareiškėjai kreiptis į teismą dėl turtinės žalos atlyginimo. Melioracijos įstatyme nėra nurodyta, kokia tvarka yra nagrinėjamas žalos atlyginimo klausimas. Ginčai dėl žalos atlyginimo sprendžiami teisme civilinio kodekso nustatyta tvarka, administracinė procedūra dėl nuostolių atlyginimo neturi būti taikoma. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų dėl žalos dydžio, dėl padarytos žalos. Žalos dydį gali nustatyti antstolis. Žalos atlyginimo klausimas paliekamas nenagrinėtu. Prašyme nebuvo nurodyta jokių papildomų aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti visas tris atsakomybės sąlygas, todėl prašymas buvo paliktas nenagrinėtu. Pareiškėjai buvo atsakyta raštu. Buvo sudaryta komisija, kuri apžiūrėjo, vertino visas aplinkybes. Reikalavimas įpareigoti administraciją dar kartą nagrinėti prašymą yra beprasmis. Pareiškėjos atstovas nepateikė jokių turtinės žalos įrodymų, kuriuos būtų galima vertinti. Civilinio kodekso 249 straipsnis reglamentuoja, kad jeigu šalys negali nustatyti žalos dydžio, jį nustato teismas. Pareiškėja nepateikė tokių įrodymų. Ilgametis susirašinėjimas pagrindžia, kad ji tų įrodymų neturi.

Atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovas S. D. nurodė, jog pagal Melioracijos įstatymą yra privaloma kasmet apžiūrėti tas vietoves, plotus, kur yra melioracijos sistemos. Dirvonėnų gyvenvietėje apie 1985 m. drenažo sistema buvo nurašyta. Tais laikais buvo planuojama, kad bus įrengta gyvenvietėse lietaus kanalizacija. Kadangi viskas pasikeitė, tai nebuvo padaryta. Taip yra ir visose gyvenvietėse, visuose rajonuose. Nurašydavo todėl, kad drenažo sistemos būdavo įrengtos kokiais 19601970 m., paskui vykdavo statybos ir jos tas sistemas sugadindavo, o jų suremontuoti neįmanoma. Reikia kloti naują sistemą, kuri atliktų paviršinio vandens nuvedimą. Techniškai skiriasi diametrai, funkcijos. Šias funkcijas vykdė 19821985 m. tuometinės institucijos. Paskui buvo planuojama, kad gyvenvietėse bus įrengtos lietaus kanalizacijos. 

Pareiškėjos R. D. atstovo advokato Ž. R. skundas tenkintinas.

Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. S-2070 (3.34) „Dėl padarytos žalos atlyginimo“ (67 b.l.), kuriuo buvo nuspręsta pareiškėjos R. D. atstovo advokato Ž. R. prašymą dėl žalos atlyginimo palikti nenagrinėtu.

Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškėja kreipėsi 2014 m. rugsėjo 16 d. su prašymu dėl žalos dydžio nustatymo abiems šalims priimtina tvarka, tačiau ji nepateikė jokių įrodymų dėl žalos dydžio, tokie reikalavimai nagrinėtini teisme ir toks administracinis atsakymas neužkerta kelio pareiškėjai kreiptis į teismą dėl turtinės žalos atlyginimo.

Pažymėtina, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. raštas Nr. S-2070 (3.34) „Dėl padarytos žalos atlyginimo“ yra vienkartis teisės taikymo aktas, t. y. individualus administracinis aktas (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalis), todėl skundžiamo sprendimo turiniui taikytini Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimai. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Tai reiškia, kad sprendime turi būti nurodytos jo priėmimo priežastys, aiškiai nurodyti atitinkami faktai ir įstatyminis pagrindas, individuali argumentacija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1624/2006).

Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos. Viešojo administravimo subjektų veiksmai turi būti aiškūs, nedviprasmiški. Priešingu atveju viešojo administravimo paslaugų vartotojui gali kilti neaiškumų, kaip ir kokiu būdu jis (paslaugų vartotojas) turi elgtis, siekdamas gauti kokybišką viešąją paslaugą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje A5-990-2007).

Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog 2013 m. bei 2014 m. laikotarpiu tarp pareiškėjos R. D. ir atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vyko intensyvus susirašinėjimas dėl melioracijos statinių ir paviršinio vandens poveikio nustatymo bei įvertinimo žemės sklype, esančiame Luokės g. 12 Dirvonėnų kaime Raudėnų sen. Šiaulių rajone. Klausimo sprendimui buvo sudaryta melioracijos statinių ir paviršinio vandens poveikio žemės sklype įvertinimo komisija (37 b.l.), buvo surašytas melioracijos statinių ir paviršinio vandens poveikio žemės sklype įvertinimo aktas (3839 b.l.). 2014 m. rugsėjo 9 d. pareiškėjos R. D. atstovas advokatas Ž. R. kreipėsi į atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių su „Prašymu spręsti padarytos žalos atlyginimo klausimą“ (810 b.l.). Prašyme be kitų reikalavimų buvo ir reikalavimas „spręsti žalos atlyginimo bei žalos dydžio nustatymo klausimą šalims priimtina tvarka ir būdu“. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2014 m. spalio 15 d. rašte Nr. S-2070 (3.34) „Dėl padarytos žalos atlyginimo“ pakomentavo kitų skunde keliamų klausimų techninius bei teisinius aspektus ir nurodė, kad „klausimas dėl žalos atlyginimo paliekamas nenagrinėtu“, t. y. nepriėmė jokio sprendimo, nes šio klausimo nenagrinėjo (7 b.l.). Teismas sutinka su pareiškėjos atstovo nuomone, kad atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija žalos atlyginimo klausimo iš esmės nesprendė, neatliko jokių administracinių procedūrų, nepriėmė jokio sprendimo. Asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, turi teisę gauti administracinės procedūros sprendimą (Viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

Be to, pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio, nustatančio individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus, 2 dalyje nurodyta, jog individualiame administraciniame akte turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. sprendime Nr. S-2070 (3.34) „Dėl padarytos žalos atlyginimo“ nėra nurodyta individualaus teisės akto apskundimo tvarka. Įstatymo reikalavimas, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka, nustato pareigą individualų administracinį aktą priimančiam viešojo administravimo subjektui sprendime nurodyti tokius duomenis, iš kurių be papildomų informacijos šaltinių (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų pareiškėjui, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo, amžiaus, būtų visiškai aišku, kokiai institucijai (institucijos pavadinimas, adresas) ir per kokį terminą (nurodant, ar terminas skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo, ar nuo individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas. Administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru viešuoju administravimu bei Konstitucijoje įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, gali suvaržyti asmens teisę kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją ar teismą.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje van de Hurk v. Netherlands).

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir nurodytas teisės normas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo priimtas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. S-2070 (3.34) „Dėl padarytos žalos atlyginimo“ neatitinka Viešojo administravimo įstatymo keliamų privalomų reikalavimų, yra neteisėtas iš esmės, todėl naikintinas ir atsakovas įpareigotinas pareiškėjos R. D. atstovo advokato Ž. R. 2014 m. rugsėjo 9 d. prašymą Nr. 73/2014 išnagrinėti iš naujo Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

              Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 8587straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

 

n u s p r e n d ž i a :

 

Pareiškėjos R. D. atstovo advokato Ž. R. skundą dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. S-2070 (3.34) „Dėl padarytos žalos atlyginimo“ panaikinimo ir įpareigojimo atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išnagrinėti pareiškėjos R. D. atstovo advokato Ž. R. 2014 m. rugsėjo 9 d. prašymą Nr. 73/2014 iš naujo Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka tenkinti.

Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. sprendimą Nr. S-2070 (3.34) „Dėl padarytos žalos atlyginimo“.

Įpareigoti atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išnagrinėti pareiškėjos R. D. atstovo advokato Ž. R. 2014 m. rugsėjo 9 d. prašymą Nr. 73/2014 iš naujo Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

 

 

Teisėjai                                                                      Virginijus Stankevičius

             

                                                                      Žanas Kubeckas

 

                                                                      Laisvutė Kartanaitė