Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-02-15][nuasmenintas sprendimas byloje][I-985-535-2018].docx
Bylos nr.: I-985-535/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 302610311 atsakovas
"Langija" 134729186 pareiškėjas
Kategorijos:
31. Tabako ir alkoholio kontrolė

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr. I-985-535/2018

Proceso Nr. 3-61-3-03932-2017-0

Procesinio sprendimo kategorija: 1.20.

(S)

 

 

  

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. sausio 9d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūratė Gaidytė-Lavrinovič,

dalyvaujant, atsakovo atstovui Rokui Dakniui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB Langija skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo, ir

 

n u s t a t ė:

             

Pareiškėjas UAB Langija kreipėsi į teismą skundu (b. l. 2--4), kuriuo prašo panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir Departamentas) 2017-10-12 nutarimą Nr. ATK2-102/17 ir bylą nutraukti.

Pareiškėjas nurodo, kad 2017-08-24 į Įmonę atvyko du Departamento darbuotojai ir du policijos pareigūnai , kurie neprisistatė ir nepateikė savo tarnybinių pažymėjimų, atliko Įmonėje patikrinimą. Pareiškėjo darbuotojos N. B. buvo paprašyta pateikti pagal pasirinktus alkoholio ir tabako gaminius pateikti sąskaitas-faktūras. Po kasos patikrinimo abi policijos pareigūnės nuėjo į sandėlį ir po kurio laiko pareiškė, kad vienoje lentynų , kur sukrautos ne prekybai skirtos prekės, o pagalbiniai ūkiniai reikmenys, rado du pakelius cigarečių, neatitinkančių LR ūkio ministro 2015-09-29 įsakymo Nr.4-609 „Dėl informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pakeitimo tvarkos ir vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“, nustatytų šių tabako gaminių ženklinimo reikalavimų, dėl ko 2017-09-06 Įmonei buvo surašytas protokolas už Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14str.3d.6p. pažeidimą. Pareiškėjas nurodo, kad iš sąskaitų-faktūrų matosi, jog vienas pakelis cigarečių „LD Silver“ gautas 2013-10-18 iš UAB „Mineraliniai vandenys“, kitas – „Chesterfield Red“ gautas 2015-07-16 iš UAB „Sanitex“ , šie du pakeliai cigarečių nebuvo skirti pardavimui, jie buvo su netinkamu ženklinimu ūkinių reikmenų dėžėje, apie tai nei direktorė nei darbuotojai nežinojo. Pareiškėjas nurodo skunde, jog Departamento darbuotojai pateikė pavedimą atlikti patikrinimą departamento darbuotojams J. T. ir R. D., apie policijos pareigūnų pasitelkimą atliekant patikrinimą pavedime nėra pažymėta. Pareiškėjas nurodo, kad policijos pareigūnai privalėjo turėti policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą ir nustatyta tvarka užregistruotą pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą, šiuo gi atveju policijos pareigūnai jokio pavedimo neturėjo, jo nepateikė, tuo pažeidė Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008-09-22 įsakymą Nr.5-V-549.Pareiškėjas nurodo, kad bendradarbiavo su atsakovu, pateikė visus reikalaujamus dokumentus. Įmonėje rasti ūkio reikmėms sudėti skirtose dėžėse 2 pakeliai cigarečių . Padarytas pažeidimas mažareikšmis, nesukėlęs valstybei ir jos vykdomai  ekonominei politikai nepageidaujamų pasekmių. Pareiškėjas prašo teismo panaikinti atsakovo 2017-10-12 nutarimą Nr.ATK2/17 taikyti ekonomines sankcijas pareiškėjui.

Departamentas atsiliepimu prašo skundą atmesti (b. l.17-20). Atsakovas nurodo, kad 2017-08-24 pareiškėjui priklausančiame bare, esančiame (duomenys neskelbtini) laiko ir parduoda tabako gaminius, kurių ženklinimas neatitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų. Atsakovas nurodo, kad 2017-08-24 apie 18.25val. Departamento vyriausieji specialistai J. T. ir R. D., dalyvaujant Įmonės finansininkei – barmenei N. B., Kauno apskr. VPK Kauno m. Panemunės PK Veiklos skyriaus vyr. tyrėjoms A. B. , K. K. atliko neplaninį patikrinimą pareiškėjo viešojo maitinimo vietoje. Patikrinimo metu pareiškėjo viešojo maitinimo vietos sandėliavimo patalpoje, kurioje buvo sandėliuojami Įmonei priklausantys alkoholiniai gėrimai, maisto produktai ir kiti daiktai, buvo rasti laikomi ir parduodami tabako gaminiai : 1 pakelis cigarečių „LD Silver“ ir 1 pakelis cigarečių „Chesterfield Red“. Šių cigarečių vienetinių pakelių ženklinimas neatitinka Įstatymo 8(2), 8(3) str., LR ūkio ministro 2015-09-29 įsakymu Nr.4-609 „Dėl informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“ nustatytų šių tabako gaminių ženklinimo reikalavimų. 2017-08-24 patikrinimo metu Įmonės viešojo maitinimo vietoje rasti tabako gaminiai neatitiko  Įstatymo nuostatų bei ūkio ministro Įsakymo reikalavimų , Įmonė pažeidė  TKĮ  14 str. 3 d. 6 p.

Dėl pareiškėjo argumentų, jog ekonominės sankcijos pareiškėjui taikytos nepagrįstai, Departamento darbuotojai, atlikdami patikrinimą dviese, o ne vienas, pažeidė Departamento direktoriaus įsakymą, o policijos pareigūnai neturėjo jokio pavedimo, todėl pažeidė Policijos generalinio komisaro 2008-09-22 įsakymą „Dėl ūkio subjektų patikrinimo atlikimo taisyklių „ Nr.5-V-549, atsakovas nurodė, kad Departamento direktoriaus įsakymo 11p. nurodyta išimtis, kada patikrinimui atlikti gali būti skiriamas 1 Departamento valstybės tarnautojas, tačiau ši nuostata nedraudžia Departamento direktoriui skirti patikrinimą atlikti daugiau nei 1 Departamento valstybės tarnautojui. Kartu atsakovas nurodė, kad patikrinimo metu Departamento pareigūnai pateikė pavedimus, tai patvirtina ir pareiškėjo darbuotoja N. B. savo rašytiniame paaiškinime, Departamento pareigūnai nustatė ir fiksavo faktines aplinkybes , policijos pareigūnai jokių patikrinimo dokumentų nepildė, o tik suteikė tarnybinę pagalbą Departamento pareigūnams. Departamento direktoriaus taisyklių 13.4p. nurodyta, kad pateikus tikrinamam ūkio subjektui pavedimą, Departamento valstybės tarnautojai darbo metu turi teisę laisvai įeiti į ūkio subjekto veiklos teritoriją, pastatą ar patalpas, tikrinti dokumentus ir kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius, o policijos pareigūnams Policijos įstatymo 24str.6p. suteikia teisę tiriant teisės pažeidimus įeiti į visų rūšių įmonių, įstaigų, organizacijų patalpas jų darbo metu, todėl šiuo atveju teisės normos nepažeistos. Byloje nėra ginčo dėl 2017-09-06 protokole Nr.ATK2-122 nustatytų pažeidimo faktinių aplinkybių, kad Įmonės viešojo maitinimo vietoje esančiose sandėliavimo patalpose rasti tabako gaminiai, kurių ženklinimas neatitinka Įstatyme nustatytų ženklinimo reikalavimų. Įstatymo 14str.3d.6p. draudimas yra formalus, t. y. nėra siejamas su pasekmėmis, todėl pakanka nustatyti minėtos normos dispozicijos draudimo pažeidimą. Atsakovo nuomone, priimant Departamento 2017-10-12 nutarimą Nr.ATK2-102/17 nei materialinės, nei procesinės teisės normos nebuvo pažeistos, šis nutarimas atitinka teisėtumo ir pagrįstumo kriterijus, nėra pagrindo naikinti ginčijamą nutarimą.

Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai. Atsakovo atstovas su skundu nesutiko iš esmės atsiliepime išdėstytų argumentų pagrindu, skundą prašė atmesti.

Skundas atmestinas

Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:

2017-08-24 faktų fiksavimo protokole Nr. ATK2-119 (b. l. 30-31) buvo užfiksuota, jog 2017-08-24 UAB Langija priklausančiame bare (duomenys neskelbtini), už baro esančioje sandėliavimo patalpoje, dėžėje tarp įvairių daiktų rasti cigarečių pakelis 1vnt. „LD Silver“ ir cigarečių pakelis 1vnt. „Chesterfield Red“, kurių ženklinimas galimai neatitinka Tabako , tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų. Cigarečių įsigijimo dokumentai nepateikti. Protokole fiksuotas aplinkybes patvirtina ir 2017-08-24 Daiktų paėmimo protokolas (b.l.32-33); fotolentelė (b.l.34-44), pareiškėjos finansininkės ir barmenės N. B. paaiškinimas (b.l.45-46). 2017-09-06 atsakovas, vadovaudamasis 2017-08-24 Faktų fiksavimo protokolu AKT2-119 ir Departamento surinkta medžiaga, surašė pareiškėjui Protokolą Nr.ATK2-122, kuriame nurodyta, jog nustatyti pažeidimai: Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14str.3d.6p., atsakomybė numatyta Įstatymo 26str.3d. (b.l.59-60-protokolas).

2017-10-12 nutarimu Nr. ATK2-102/17 Departamentas už TKĮ 14str.3d.6p. pažeidimą paskyrė pareiškėjui 868 Eur baudą (b.l.66-70).

TKĮ 14str.3d.6p. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat importuoti į Lietuvos respubliką tabako gaminius jeigu tabako gaminių ženklinimas neatitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų. Rūkamojo tabako gaminių vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės ženklinimas turi atitikti Įstatymo 8, 8(1), 8(2), 8(3) str., LR ūkio ministro 2015-09-29 įsakymu Nr.4-609 „Dėl informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Byloje konstatuota, kad šių reikalavimų 2017-08-24 patikrinimo metu pareiškėjo Įmonės viešojo maitinimo vietoje rasti tabako gaminiai neatitiko, todėl atsakovas pagrįstai nurodė, kad Įmonė pažeidė Įstatymo 14str.3d.6p.Byloje nėra ginčo dėl 2017-09-06 protokole Nr.ATK2-122 nustatytų pažeidimo faktinių aplinkybių, kad Įmonės viešojo maitinimo vietoje, esančiose sandėliavimo patalpose rasti tabako gaminiai, kurių ženklinimas neatitinka Įstatyme nustatytų ženklinimo reikalavimų. Teismas pažymi, kad patikrinimo metu Departamento pareigūnai pateikė pavedimus (tai patvirtino ir pareiškėjo darbuotoja N. B. savo rašytiniame paaiškinime), Departamento pareigūnai nustatė faktines aplinkybes (2017-08-24 Faktų fiksavimo protokolas Nr.ATK2-119), policijos pareigūnai patikrinimo metu bendradarbiavo su Departamento pareigūnais, todėl patikrinimas buvo teisėtas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Įstatymo 14str.3d.6p. draudimas yra formalus, t. y. nėra siejamas su pasekmėmis, todėl pakanka nustatyti minėtos normos dispozicijos draudimo pažeidimą.

TKĮ 26 str. 14 d. reglamentuoja ekonominės sankcijos individualizavimui reikšmingas aplinkybes – institucijos konkretų baudos dydį nustato atsižvelgdamos į pažeidimo pobūdį ir atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, skiriamos baudos dydis neturi viršyti ekonominės sankcijos už padarytą pažeidimą vidurkio. Jeigu yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, skiriamos baudos dydis turi būti ne mažesnis kaip ekonominės sankcijos už padarytą pažeidimą vidurkis. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos mažinimas ar didinimas motyvuojamas institucijos, skiriančios baudą už šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus, nutarime.

Atsakomybė už Įstatymo 14str.3d.6p. nustatyto reikalavimo pažeidimą numatyta Įstatymo 26str.3d. Už šį pažeidimą juridiniai asmenys baudžiami nuo 8686 Eur iki 8688 Eur. Už TKĮ 14 str. 3 d. 6 p. nustatytų tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų pažeidimą juridiniai asmenys baudžiami nuo 868 Eur iki 1448 Eur bauda (TKĮ 26 str. 3 d.).

Ginčijamu nutarimu paskirtos baudos dydis motyvuojamas tuo, kad įmonės atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina aplinkybė, kad Departamento duomenimis, tokio pobūdžio pažeidimą padarė pirmą kartą. Įmonės atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Nagrinėjamu atveju matyti, kad pareiškėjui ginčijamu nutarimu paskirta bauda, kurios dydis yra mažiausias, numatytas Įstatymo 26str.3d. - 868Eur, atitinka teisėtumo ir pagrįstumo kriterijus, LVAT formuojamą praktiką. Departamento 2017-10-12 nutarimas Nr.ATK2-102/17 yra pagrįstas ir teisėtas, jo naikinti nėra juridinio pagrindo. Pareiškėjo skundas atmestinas, kaip nepagrįstas (ABTĮ 88str.1p.).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu,

n u s p r e n d ž i a:

 

pareiškėjo UAB „Langija skundą atmesti.

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

 

Teisėja                                                             Jūratė Gaidytė-Lavrinovič