Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-01-19][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-685-392-2016].docx
Bylos nr.: e2A-685-392/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos lankininkų federacija 191960388 atsakovas
Lietuvos lankininkų federacija 191960388 atsakovas
Kategorijos:
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
7.3. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo
1. DARBO TEISINIAI SANTYKIAI
1.3. Individualūs darbo santykiai
1.3.6. Darbo drausmė:
1.3.6.3. Darbuotojų drausminė atsakomybė:
1.3.6.3.3. Kitos pražangos, už kurių padarymą darbuotojams taikoma drausminė atsakomybė
1.3.6.4. Drausminių nuobaudų rūšys, skyrimo terminai ir tvarka
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.2. Asmenys
2.2.2. Juridiniai asmenys:
2.2.2.3. Juridinių asmenų rūšys:
2.2.2.3.1. Viešieji juridiniai asmenys:
2.2.2.3.1.8. Asociacijos
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.14. Apeliacinis bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. 2A-685-392/2016

Proceso Nr. 2-68-3-16025-2015-1

Procesinio sprendimo kategorijos: 1.3.6.3.3.; 1.3.6.4.;2.2.2.3.1.8.;3.3.1.14.;3.3.1.21.

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

Lietuvos Respublikos vardu

2016 m. sausio 18 d.

Vilnius

 

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų Jelenos Šiškinos ir Tatjanos Žukauskienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos lankininkų federacijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovo V. Š. ieškinį dėl nuobaudų pripažinimo negaliojančiomis atsakovui Lietuvos lankininkų federacijai.

 

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

 

n u s t a t ė:

 

ieškovas V. Š. teismui pareikštu ieškiniu prašė: 1) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo priimtą sprendimą ,,Dėl tarybos nario veiksmų destabilizuojant federacijos veiklą“, įpareigojant Lietuvos lankininkų federacijos (toliau - LLF) prezidentą apie tai paskelbti viešai oficialiame federacijos tinklapyje www.archery.lt; 2) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Lietuvos šaudymo iš lanko federacijos prezidento 2015-02-05 ieškovui skirtą pastabą, įpareigojant LLF prezidentą apie tai paskelbti viešai oficialiame federacijos tinklapyje www. archery.lt.; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2015-01-17 LLF visuotinio narių susirinkimo sprendimu buvo išrinktas į LLF tarybos narius dviejų metų laikotarpiui. LLF prezidentas savo vienasmeniu sprendimu 2015-03-24 ieškovo tarybos nario narystę Federacijos taryboje suspendavo nuo 2015-03-24 iki visuotinio narių susirinkimo, paskelbiant apie tai oficialiame tinklapyje www.archery.lt. Be to, LLF prezidentas 2015-02-05 skyrė ieškovui pastabą dėl neetiško elgesio. Teigė, kad pastaba ir skundžiamas sprendimas yra neteisėti, priimti pažeidžiant LLF įstatus. 2015-01-31 LLF tarybos posėdžio sprendimu Nr. 2, ieškovas buvo įpareigotas iki 2015-03-01 paruošti nacionalinės rinktinės, vykstančios į WA pasaulio čempionatą Kopenhagoje, atrankos kriterijus. Vykdydamas Tarybos sprendimą, ieškovas parengė projektą dėl atrankos kriterijų ir persiuntė projektą el. paštu LLF tarybos nariams: L. B., T. K., U. T. bei LLF tarybos pirmininkui G. M., prašydamas pareikšti savo nuomonę dėl parengto atrankos projekto. Pasak ieškovo, už tai, kad projektas buvo išsiųstas LLF tarybos nariams, LLF prezidentas ir tarybos pirmininkas ieškovui skyrė pastabą, apie pastabos paskyrimą viešai paskelbdamas oficialiame federacijos puslapyje www.archery.lt. LLF prezidento ir LLF tarybos pirmininko teigimu pastaba skirta už tai, kad ieškovas 2015-02-05, nesuderinęs nei su federacijos prezidentu, nei su tarybos pirmininku G. M., išsiuntinėjo (tarybos nariams) projektą dėl dalyvavimo PČ atrankinėse varžybose, nurodydamas pranešimo dėl atrankos skelbimo datą bei padrikus kriterijus, prašydamas tarybos narių pareikšti savo nuomone. Tokie ieškovo veiksmai, prezidento ir tarybos pirmininko nuomone, nenumatyti tarybos nario įgaliojimuose bei tarybos narių darbo funkcijų pasiskirstymo reglamente (kuris ruošiamas) ir gali destabilizuoti tarybos darbą. Iki 2015-02-05 LLF taryba nebuvo patvirtinusi jokio tarybos narių darbo funkcijų paskirstymo reglamento, todėl neaišku kokią tvarką ir kokį reglamentą, išsiųsdamas tarybos nariams atrankos kriterijų projektą, ieškovas pažeidė. Tuo labiau, kad visi tarybos nariai turi būti supažindinti su teikiamais tarybai svarstyti dokumentais ir/ar dokumentų projektais. Vienasmeniškai priimti sprendimus klausimais, kuriuos pagal kompetenciją sprendžia Federacijos taryba ar Federacijos visuotinis narių susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Federacijos prezidentas ar tarybos pirmininkas priimti negali. LLF prezidentas neteisėtai, pažeisdamas LLF įstatus, 2015-03-24 sprendimu nusprendė suspenduoti ieškovo narystę Federacijos taryboje nuo 2015-03-24 d. iki visuotinio narių susirinkimo bei apie tai viešai paskelbti oficialiame federacijos tinklapyje www.archery.lt. Ieškovas pateikė 2015-04-02 skundą LLF ginčų ir etikos komisijai. Ieškovas yra profesionalus lankininkas, tarptautinės kategorijos sporto meistras, daugkartinis Lietuvos ir Baltijos šalių čempionas, daugkartinis Pasaulio ir Europos taurių prizininkas ir nugalėtojas, IFAA šaudymo iš lanko Europos čempionas, WA Europos čempionatų prizininkas ir finalininkas, daugkartinis Lietuvos rekordininkas, už asmeninius ir auklėtinės J. B. pasiekimus 2013 metais Kūno ir Kultūros sporto departamento apdovanotas medaliu „Už sporto pergales“, todėl pastabos skyrimas ir viešas paskelbimas bei tarybos nario įgaliojimų suspendavimas, viešai pažemino.

Atsakovas LLF pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, nes ieškinys yra paduotas nesilaikant neteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos ir turi būti atsisakytas priimti. LLF įstatų 4.16 punktas nustato, kad ginčus tarp LLF narių ir organų sprendžia LLF Etikos ir ginčų komisija. Paduodant ieškinį Ieškovas sąmoningai nesilaikė nustatytos ir jam žinomos neteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos (tai įrodo Ieškovo pridedamas 2015-03-24 laiškas), ignoravo ir pažeidė LFF įstatus, su kuriais sutiko stodamas į LLF. Ieškovas sąmoningai ir sistemingai menkino Atsakovo dalykinę reputaciją nepagrįstais kreipimaisi į tarptautines organizacijas, kurių nare yra LLF. Ieškovas tokius skundus teikė sąmoningai ignoruodamas jam žinomą LLF įstatuose įtvirtintą ginčų sprendimo procedūrą, t. y. tokius veiksmus atliko nesikreipęs į LLF Etikos ir ginčų komisiją. Atsakovo nuomone, tokie ieškovo veiksmai tiesiogiai darė neigiamą įtaką LLF dalykinei reputacijai, tarptautiniam vertinimui, ko pasėkoje, federacijos prezidentas siekdamas tinkamai vykdyti jam teisės aktais ir LLF įstatais priskirtas funkcijas priėmė skundžiamus sprendimus, kaip vienintelį ir būtiną kelią užtikrinti LLF interesų apsaugą.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-10-12 sprendimu ieškinį tenkino: pripažino negaliojančia LLF prezidento 2015-02-05 pastabą tarybos nariui V. Š. ir įpareigojo LLF per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos viešai paskelbti oficialiame LLF tinklalapyje www.archery.lt informaciją apie LLF prezidento 2015-02-05 pastabos pripažinimą negaliojančia; pripažino negaliojančiu LLF prezidento 2015-03-24 sprendimo 1 punktą, kuriuo buvo nuspręsta suspenduoti V. Š. narystę Federacijos taryboje nuo 2015-03-24 iki visuotinio narių susirinkimo ir įpareigojo LLF per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos viešai paskelbti oficialiame LLF tinklalapyje www.archery.lt informaciją apie LLF prezidento 2015-03-24 sprendimo 1 punkto pripažinimą negaliojančia; priteisė ieškovui V. Š. iš atsakovo 511,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

              Teismas nustatė, jog jokie sprendimai LLF Etikos ir ginčų komisijos išvadose dėl ieškovo skundžiamos pastabos ir sprendimo nebuvo priimti. Išvadose pateiktos rekomendacijos ieškovui ir Prezidentui nedemonstruoti asmeniškų antipatijų, susilaikyti nuo kritikos. Iš esmės LLF Etikos ir ginčų komisija savo komentarus dėl skundo suformulavo ant ieškovo skundo prirašydama papildomą pastraipą ties kiekvienu skundo punktu kitokia spalva. Prie skundo 2 klausimo Etikos ir ginčų komisija nurodė, jog pagal įstatus tarybos narys turėjo teisę pasirinkti ir teikti pasiūlymus LLF tarybos nariams tiesiogiai ir prezidentui, kaip tarybos nariui, o visi sprendimai priimami balsuojant tarybai. Prie ieškovo skundo 6 punkto Etikos ir ginčų komisija pateikė komentarą, jog visuotinio narių susirinkimo išimtinei kompetencijai priklauso tarybos narių rinkimas ir atšaukimas. Nesutiko su atsakovo teiginiais, kad skundų nagrinėjimui yra nustatyta neteisminė tvarka ir teismine tvarka gali būti nagrinėjamas tik Etikos ir ginčų komisijos priimtas galutinis sprendimas. Iš atsakovo įstatų nustatė, jog ginčus tarp LLF narių, taip pat jos organų sprendžia ir kontroliuoja, kaip LLF nariai, taip pat jos organai laikosi šių įstatų reikalavimų, Etikos ir procedūrų komisija. Sprendė, kad ieškovas, prieš kreipdamasis į teismą, turėjo pasinaudoti ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka ir kreiptis į Etikos ir ginčų komisiją. Kreipimosi į teismą metu ieškovas buvo kreipęsis į ikiteisminę LLF instituciją. Ieškovas, nesulaukęs atsakymo iš Etikos ir ginčų komisijos, kreipėsi į teismą ir teismas nutartimi buvo palikęs ieškinį nenagrinėtu nurodydamas, kad ieškovas turi kreiptis į ikiteisminę instituciją. Per tą laikotarpį Etikos ir ginčų komisija priėmė išvadas dėl ieškovo skundo. Iš šių išvadų turinio nustatė, jog Etikos ir ginčų komisija nepriėmė jokio sprendimo dėl ieškovo skųstos pastabos ir/ar sprendimo, t. y. nei panaikino, nei paliko galioti. Konstatavo, jog pagal Įstatus LLF taryba gali priimti sprendimus dėl jai pavaldžių komisijų, o nuolatinės komisijos – Revizijos komisija ir Etikos ir ginčų komisija yra tiesiogiai pavaldžios aukščiausiam valdymo organui – visuotiniam narių susirinkimui. Įstatai nenumato, jog visuotinis narių susirinkimas privalo patvirtinti Etikos ir ginčų komisijos išvadų, todėl padarė išvadą, jog Etikos ir ginčų komisija yra galutinis organas, priimantis sprendimus dėl ginčų, kylančių tarp LLF narių ar LLF organų. Kadangi Etikos ir ginčų komisija nepriėmė jokio sprendimo dėl ieškovo skundžiamų pastabos bei sprendimo, sprendė, kad ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą ir teismas turi kompetenciją nagrinėti šalių ginčą. Iš Etikos ir ginčų komisijos komentarų ant ieškovo skundo, pateikto kaip 1 išvadų priedas, nustatė, jog tarybos narys galėjo teikti pasiūlymo projektą tarybos nariams tiesiogiai. Atsakovas nenurodė, kokie teisės aktai draudė ieškovui atlikti tokį veiksmą. Teismo vertinimu, atsakovas nepagrįstai teigia, jog tokie ieškovo veiksmai nenumatyti galiojančiuose ir ruošiamuose dokumentuose, nes niekas negali būti laikomas pažeidusiu teisės aktus, kurie dar nėra priimti. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų nurodančių, jog ieškovas pažeidė kokią nors tvarką. Parengti projektą ieškovas buvo įpareigotas LLF tarybos 2015-01-31 sprendimo Nr. 2, 2 punktu. Ieškovo veiksmai, pateikiant projekto pirminį variantą su prašymu pateikti pasiūlymus, yra normali bet kokios organizacijos veiklos praktika, kuri negali būti vertinama kaip neteisėta. Joks teisės aktas neįpareigojo ieškovo derinti su LLF siunčiamo prašymo dėl pasiūlymų pateikimo. Atsakovo teiginius, susijusius su projekto kokybe, vertino kaip subjektyvius atsakovo vertinimus, nagalinčius būti pagrindu skirti pastabą. Kadangi byloje nėra duomenų, jog pastaba, kaip nuobauda, skirta pagrįstai ir Įstatai nenumato tokios nuobaudos (pastabos) skyrimo tarybos nariams, sprendė, jog todėl tokia nuobauda iš viso negalėjo būti taikoma. Atsižvelgęs į šias aplinkybes ieškovo reikalavimą, dėl pastabos pripažinimo negaliojančia, tenkino ir įpareigojo atsakovą apie pastabos panaikinimą paskelbti viešai tinklalapyje wwww.archery.lt. Teismas sutiko su Etikos ir ginčų komisijos komentaruose ant ieškovo skundo, pateikto kaip 1 išvadų priedas, teiginiais, jog visuotinio narių susirinkimo išimtinei kompetencijai priklauso tarybos narių rinkimas ir atšaukimas, kadangi Įstatų 4.2.4 punktas nustato išimtinę susirinkimo kompetenciją – skirti ir atšaukti LLF tarybos narius. Atsakovas nepateikė įrodymų patvirtinančių jo įgalinimus laikinai suspenduoti tarybos narius. Tarybos narių teisės ir pareigos yra išimtinė aukščiausio valdymo organo - susirinkimo kompetencija. Todėl joks kitas organas neturi tiesės veikti išimtinės susirinkimo kompetencijos srityje nei pilna apimtimi, nei iš dalies. Be to, Įstatai nenumato tokios nuobaudos rūšies kaip tarybos nario įgaliojimų suspendavimas, o sprendimas buvo taikytas kaip nuobauda. Kadangi byloje nėra įrodymų patvirtinančių, jog ieškovas susikivirčijo su komandos vadovu ar siuntė kažkokius laiškus, todėl šiuos teiginius teismas atme, kaip nepagrįstus. Byloje nustatė, jog ieškovas buvo įpareigotas atlikti taikinių pirkimo apklausą LLF tarybos 2015-01-31 sprendimo Nr. 2, 5 punktu ir ieškovui nebuvo nurodyti reikalingų užsakyti taikinių kiekiai, todėl ieškovas buvo laisvas pagal savo kompetenciją spręsti dėl taikinių kiekio. Iš ieškovo siųsto laiško LLF sekretorei nustatė, jog ieškovas nusiuntė raštą ne ant LLF firminio blanko, o tai padarė LLF sekretorė. Byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų parašu pasirašęs ant blankų. Vertino, jog iš pasiūlymo pavadinimo ir turinio akivaizdu, kad, t. y. apklausa dėl kainos, o ne užsakymas, kaip teigia atsakovas. Padarė išvadą, jog nepasitvirtino nei vienas atsakovo nurodytas ieškovo veiksmo neteisėtumas, todėl atsakovo vadovas priėmė sprendimą klausimu kuriam neturėjo kompetencijos, taikė nuobaudą, kuri nenumatyta Įstatuose ir ją taikė be pagrindo, todėl ieškinio reikalavimą pripažinti negaliojančiu sprendimą tenkino, įpareigojant paviešinti tokiu pat būdu, kaip buvo paviešintas sprendimas dėl tarybos nario įgaliojimų suspendavimo.  Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteisė 511,50 Eur (61,50 Eur žyminio mokesčio ir 450 Eur advokato pagalbai apmokėti).

Apeliaciniu skundu atsakovas LLF teismo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-12 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą ieškinį palikti nenagrinėtą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė šiuos nesutikimo su skundžiamu sprendimu argumentus:

Ieškovas kreipėsi į teismą nesilaikęs LLF nustatytos ir galiojančios ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarkos: ieškinį pateikė nesant Komisijos išvados; skundė ne Komisijos priimtą sprendimą, o LLF Prezidento sprendimą ir pastabą. Apelianto nuomone,  ieškinio priėmimas  prieštarauja CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktams. Paaiškino, jog  Kūno kultūros ir sporto įstatymo 51 straipsnio 1 dalis nustato, jog ginčų sprendimui gali būti nustatyta išankstinė ginčų sprendimo ne teismo tvarka. Šis reglamentavimas yra perkeltas į LLF įstatų 4.16 punktą. Mano, jog teismas negali ignoruoti apelianto nustatytos išankstinės ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūros.

Teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino, jog Etikos ir ginčų komisija nepriėmė jokio sprendimo dėl ieškovo skųstos pastabos ir (ar) sprendimo, t. y. nei panaikino, nei paliko galioti. Apelianto nuomone, Komisija savo išvadoje pažodžiui nenurodė, kad Prezidento aktai yra paliekami galioti, tačiau ji atmetė skundo reikalavimus ir paliko galioti LLF Prezidento priimtus sprendimus ir pastabą. Ieškovas, nesutikdamas su Komisijos  išvadą galėjo kreiptis į teismą su skundu dėl Komisijos pririmto sprendimo. Šiuo atveju ieškovas apėjo neteisminio nagrinėjimo tvarką.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas V. Š. prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas įvertino aplinkybę, jog ieškovas buvo kreipęsis į Etikos ir ginčų komisiją 2015-04-02, kuri pateikė 2015-05-15 išvadas dėl skundo, tačiau išvadose nepriėmė jokio sprendimo dėl paskirtos pastabos ir (ar) sprendimo. Pažymėjo, jog atsakovas jokių šaudymo iš lanko sporto šakos taisyklių, dėl ikiteisminių ginčų nagrinėjimo, iki šiol nėra nustatęs. Teigia, jog Etikos ir ginčų komisijai nepriėmus jokio sprendimo dėl ieškovo skundo, CK 2.82 straipsnio 4 dalies numatyta tvarka juridinių asmenų organų sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais teismo tvarka. Ieškovo nuomone, apelianto pozicija, kad Etikos ir ginčų komisija ieškovo apskųstų aktų nepanaikino, reiškia, jog  skundą atmetė, yra ydinga.

 

Apeliacinis skundas atmestinas.

Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė. Ši byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose. Esminis atsakovo skundo argumentas yra tas, kad teismas negalėjo nagrinėti bylos, nes ieškovas nesilaikė išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir todėl teismo sprendimas yra naikintinas, o ieškinys paliktinas nenagrinėtu. Argumentai dėl ginčo esmės skunde neteikiami.

Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad apelianto LLF prezidentas skyrė ieškovui 2015-02-05 rašytinę pastabą ir perdavė svarstyti Etikos ir ginčų komisijai. Pastaba ieškovui paskirta už tai, jog, atsakovo vertinimu, ieškovas, nesuderinęs nei su Federacijos prezidentu, nei su Tarybos pirmininku, išsiuntinėjo projektą dėl dalyvavimo pasaulio čempionato atrankinėse varžybose, nurodydamas pranešimo dėl atrankos skelbimo datą bei padrikus kriterijus, prašydamas tarybos narių pareikšti savo nuomonę; tokie ieškovo veiksmai nenumatyti nei Tarybos nario įgaliojimuose, nei Tarybos narių darbo funkcijų pasiskirstymo reglamente, kuris buvo ruošiamas, todėl tokių iniciatyvų ėmimasis gali destabilizuoti tarybos darbą. LLF išplėstinė taryba 2015-03-08 susirinkime patvirtino pareigines instrukcijas.  LLF prezidentas 2015-03-24 sprendimu suspendavo V. Š. narystę Federacijos taryboje nuo 2015-03-24 iki visuotinio narių susirinkimo, kadangi, atsakovo vertinimu, ieškovas, gavęs pastabą, neturėdamas įgaliojimo, pasirašinėjo raštus kaip įgaliotas Federacijos atstovas, dalyvaujant Europos čempionate susikivirčijo su komandos vadovu, išplatino laišką grasindamas informuoti WA apie nemokšišką LFF veiklą, tokiu būdu destabilizavo LFF veiklą ir teigė tiesos neatitinkančią informaciją. Ieškovas 2015-04-02 skundu kreipėsi į Etikos ir ginčų komisiją dėl 2015-02-05 pastabos ir 2015-03-24 sprendimo skyrimo nepagrįstumo. LLF Etikos ir ginčų komisija pateikė 2015-05-15 išvadą.

 

Dėl ieškovo teisės kreiptis į teismą dėl asociacijos Prezidento priimtų pastabos ir sprendimo suspenduoti narystę Federacijos taryboje

Iš LLF įstatų 1 skyriaus 1.1., 1.2., 1.5., 1.6. punktų matyti, jog LLF teisinė forma – asociacija, kurios pavadinimas Lietuvos lankininkų federacija; Federacija yra Tarptautinės šaudymo iš lanko federacijos (sutrumpintas pavadinimas – WA) ir Europos šaudymo iš lanko federacijos (sutrumpintas pavadinimas – WAE) narė; veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Kūno kultūros ir sporto įstatymo, Asociacijų įstatymo, Civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų ir šių įstatų; savo veikloje remiasi WA šaudymo iš lanko varžybų taisyklėmis, nuostatais, normatyvais (b .l. 17). Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 10 ir  11 punktuose nustatyta, jog asociacijos įstatuose turi būti nurodyti valdymo organai, jų kompetencija, kolegialaus valdymo organo, jei toks organas sudaromas, narių ir pirmininko (prezidento) skyrimo (rinkimo), atšaukimo ar sudarymo tvarka, laikotarpis, kuriam kolegialus valdymo organas sudaromas; kiti kolegialūs organai, jei tokie organai sudaromi, jų kompetencija, narių bei pirmininko (prezidento) skyrimo (rinkimo), atšaukimo ar sudarymo tvarka, laikotarpis, kuriam kolegialūs organai sudaromi. Pagal Įstatų 4 skyriaus 4.2., 4.2.4. punktus Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Federacijos organas, kurio išimtinei kompetencijai priklauso prezidento, viceprezidentų, generalinio sekretoriaus ir Tarybos narių rinkimas (skyrimas) ir atšaukimas (b. l. 18). Ieškovas 2015-01-17 LLF visuotinio narių susirinkimo sprendimu buvo išrinktas į LLF tarybos narius 2 metų laikotarpiui.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal CPK 22 straipsnį teismams nagrinėti šio kodekso nustatyta tvarka priskiriami ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių. Ieškovo, kaip juridinio asmens nario teisę ginčyti atsakovo LLF Prezidento priimtus pastabą ir sprendimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 straipsnio 4 dalis, numatanti, kad juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai - jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. <...>. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo tarp asociacijos (LLF) ir jos nario, dėl asociacijos organo (Prezidento) priimtų pastabos ir sprendimo panaikinimo pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalį, todėl pagal CPK 22 straipsnį toks ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme CPK nustatyta tvarka.

 

Dėl neteisminio ginčo nagrinėjimo

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 51 straipsnio 1 dalis nustato, jog ginčai dėl šiame įstatyme nustatytų teisių gynimo yra nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Atitinkamos sporto šakos taisyklėse gali būti nustatyta išankstinė ginčų sprendimo ne teismo tvarka. Apeliantas į bylą nėra pateikęs taisyklių, kuriose reglamentuota išankstinė ginčų sprendimo ne teismo tvarka (CPK 178 straipsnis). LLF įstatuose yra įtvirtinta, jog  Etikos ir ginčų komisija sprendžia ginčus tarp Federacijos narių, taip pat jos organų ir kontroliuoja, kaip Federacijos nariai, taip pat jos organai laikosi šių įstatų reikalavimų (Įstatų 4 skyriaus, 4.16. punktas) (b. l. 19).

Apeliantas teigia, jog ieškovas kreipėsi į teismą nesilaikęs LLF nustatytos ir galiojančios neteisminio ginčų nagrinėjimo tvarkos, nes  ieškinį pateikė prieš Etikos ir ginčų komisijai pateikiant išvadą. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su šiuo apeliacinio skundo argumentu nesutinka. Pirma, iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog nagrinėjama byla pirmosios instancijos teisme gauta 2015-05-06. Vilniaus apylinkės teismas 2015-06-15 nutartimi paliko nenagrinėtu ieškovo V. Š. ieškinį dėl Lietuvos lankininkų federacijos prezidento sprendimų pripažinimo negaliojančiais atsakovui Lietuvos lankininkų federacijai, kadangi  ieškinys buvo paduotas nesilaikant ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Ieškovas V. Š. atskiruoju skundu pirmosios instancijos teismo paprašė panaikinti 2015-06-15  nutartį bei pateikė įrodymus, jog 2015-04-02 kreipėsi su skundu į Etikos ir ginčų komisiją dėl LLF prezidento sprendimų dėl pastabos Tarybos nariui ir Tarybos nario suspendavimo, vėliau ieškovas Etikos ir ginčų komisijos pirmininko paprašė pateikti išvadas iki 2015-04-17, tačiau išvadų negavo iki 2015-04-30. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-06-19 nutartimi tenkino ieškovo V. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-15 nutarties; pasinaikino 2015-06-15 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-23318-820/2015, kuria buvo nutarta palikti nenagrinėtu ieškovo V. Š. ieškinį dėl Lietuvos lankininkų federacijos prezidento sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Antra, byloje nustatyta, jog ieškovas pateikė 2015-04-02 skundą Etikos ir ginčų komisijai, dėl paskirtos 2015-02-05 pastabos ir dėl 2015-03-24 sprendimo. Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas 2015-04-17 elektroniniu laišku informavo ieškovą, jog skundas bus išnagrinėtas 2015-04-17, ieškovas 2015-04-27 kreipėsi į LLF Etikos ir ginčų komisiją prašydamas pateikti išvadas iki 2015-05-27. Dėl pažeistos teisės gynybos į teismą ieškovas kreipėsi 2015-05-06, t. y. po 2015-04-02 skundo Komisijai pateikimo. Etikos ir ginčų komisija išvadą pateikė 2015-05-15. Pirmosios instancijos teismas ieškinį priėmė 2015-06-19, kuomet teismui buvo pateikti įrodymai, pagrindžiantys, jog ieškovas laikėsi išankstinio ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūros.

Dėl apelianto argumento, kad ieškovas nepagrįstai teismui apskundė ne Etikos ir ginčų komisijos pateiktą išvadą, o LLFD Prezidento sprendimą ir skirtą pastabą, pažymėtina, kad LLF Etikos ir ginčų komisijos pateikta išvada yra abstrakti, nekonkreti – tai tik komentarai, padaryti ieškovo skunde prirašant po papildomą pastraipą ties kiekvienu skundo punktu kitokia spalva (b. l. 52 – 56). Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog Etikos ir ginčų komisija nepriėmė jokio sprendimo dėl ieškovo skųstos Pastabos ir/ar Sprendimo, t. y. jo nei panaikino, nei paliko galioti. Tačiau ieškovui kreipusis į LLF Etikos ir ginčų komisiją dėl ginčo sprendimo jis įgijo teisę kreiptis į teismą dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės.

Kadangi apeliaciniame skunde nėra keliamas klausimas dėl  paskirtų nuobaudų teisėtumo, teisėjų kolegija dėl šio klausimo nepasisako.

Apibendrinus išdėstytą, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos skundžiamame sprendime padarytomis išvadomis bei pažymi, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui nėra teisiškai reikšmingi ir įtakos pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui nedaro, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako ir sprendžia apeliacinį skundą atmesti bei palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą (CPK 326 straipsnio 1 punktas).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

Ieškovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 600 Eur išlaidų. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, naują redakciją, įsigaliojusią nuo 2015-03-20, 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) sudarė 713,9 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikomas koeficientas 1,3 (713,9 × 1,3). Taigi, nagrinėjamojoje byloje rekomenduojamas priteistinas užmokestis už advokato suteiktas teisines paslaugas maksimalus dydis sudaro 928 eurusCPK 93 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Tačiau patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti proporcingos atliktam darbui ir bylos sudėtingumui. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas atmestas, iš apelianto ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteistinos, tačiau priteistina suma, atsižvelgiant į minėtus kriterijus, mažintina iki 400 eurų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, CPK 98 straipsnis).

Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a :

 

Skundą atmesti.

Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. sprendimą nepakeistą.

Priteisti iš apelianto Lietuvos lankininkų federacijos (j. a. k. 191960388,) ieškovui V. Š. (a. k. (duomenys neskelbtini) 400 eurus bylinėjimosi išlaidų.

 

 

 

 

Teisėjai                                                                                                                Virginijus Kairevičius

 

                                                                                                                              Jelena Šiškina

 

                                                                                                                              Tatjana Žukauskienė


Paminėta tekste:
  • CPK 137 str. Ieškinio priėmimas
  • CK2 2.82 str. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos
  • CPK
  • CK
  • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
  • e2-23318-820/2015
  • CPK 326 str. Apeliacinės instancijos teismo teisės
  • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas
  • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas